Kapitel 16 - Klasselotteriets Kollektører uden for København
- deres bancobreve og segl - Fotografering af segl

© 2012- Toke Nørby

oldline

Som det ses herunder, kan jeg vise klasselotteri-banco fra lidt over 85 % af de danske byer, der i perioden 1753-1825 havde klasselotterikollektører, men kun vise tilsvarende fra ca. 30 % af de norske byer med kollektører, og endelig fra godt 30 % af byerne i Hertugdømmerne. Måske får jeg senere opfyldt ønsket om at få repræsenteret alle kendte byer, der har haft klasselotterikollektører.

Tal i parentes efter bynavnet viser hvor mange bancobreve, jeg har beskrevet fra den pågældende by:
Knap 500 bancobreve til Klasselotteriet i København!

Klik på den by, hvis klasselotteri-kollektører / bancobreve, du er interesseret i.
Evt. dato efter bynavn viser dato for senest tilkomne bancobrev(e).

Jylland (123) Sjælland (119) Norge (23) Hertugdømmerne (50)
B
 
B
B
B
B
B
B
B
B
 
 
B
B
 
B
B
B
 
B
 
B
 
B
B
Ebeltoft (2) 26.03.2015
Fladstrand/Frederikshavn (2)
Fredericia (3)
Grenaa (3)
Hjørring (5)
Hobroe (8)
Holstebro (13)
Horsens (8) 17.12.2015
Kolding (6)
Lemvig (4) 27.03.2015
Løgstør
Mariager (0)
Nykøbing Jylland (2)
Randers (18)
Ribe (4) 06.08.2014
Ringkøbing (1)
Skanderborg (2) 21.09.2014
Skive (6)
Sæby
Thisted (3) 17.08.2014
Varde (6)
Vejle (11) 12.09.2014
Viborg (4)
Aalborg (5) 26.03.2015
Aarhus (7)
 
B
 
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
 
B
 
B
 
B
Fredensborg
Frederiksborg (5) 01.12.2016
Frederikssund
Helsingørs Danske (16)
Helsingørs Norske (2)
Hirschholm (1)
Holbæk (16)
Kalundborg (3)
Køge (6) 08.09.2016
Korsør (2) 27.03.2015
Nykøbing Sjælland (13) 03.07.2016
Næstved (9) 26.03.2015
Præstø
Ringsted (7) 13.09.2020
Roskilde (10) 04.01.2018
Skælskør (8) 20.06.2016
Slagelse (6) 23.03.2015
Slangerup
Sorøe (7) 29.03.2015
Storehedinge
Vordingborg (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
 
Ahrendal
Bergen (3) 21.09.2014
Borgensund
Bragerness
Brewig
Christiania
Chrisitanssand
Christianssund
Drammen
Drøbak
Fahrsund
Frederikstad (5) 01.06.2015
Frederikshald (3) 01.06.2015
Holmestrand (2) 30.10.2014
Kongsberg
Kragerød
Laurvig (3) 30.10.2014
Mandal
Molde (1) 01.06.2015
Moss
Porsgrund
Porsgrund/Brewig
Scheen (2) 30.10.2014
Stavanger (1)
Strømsøe
Trondhjem
Tønsberg (3)
Øster-Riisør
 
 
 
 
 
 
 
 
B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
Altona
Apenrade (5) 09.08.2014
Bredstedt (5)
Bremen
Burg/Femarn
Burg?/Ditmarsken
Cappeln
Crempe
Eckernförde (5) 27.03.2015
Elmshorn
Flensborg
Friedrichstadt (1) 07.07.2016
Garding
Glückstad
Hadersleben (7) 22.03.2016
Hamborg
Heide
Heiligenhafen (4) 27.03.2015
Husum
Itzehoe (4)
Kiel (2)
Lybeck
Meldorff
Neumünster
Neustadt (2)
Oldenburg
Oldesloe
Papke i Husum
Pløen
Pretz
Rantzau
Rendsburg (4) 21.09.2014
Segeberg (1)
Seth
Slesvig (1) 28.03.2015
Süderstabel
Sønderborg (3)
Tøndern (3) 21.09.2015
Tønning (3)
Uetersen
Wandsbeck
Wilster
Fyn/Langeland/Ærø (93) Lolland/Falster/Møn (48)
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Assens (8) 07.07.2016
Bogense (8) 13.09.2016
Faaborg (7) 20.06.2016
Kerteminde (2)
Middelfart (8) 23.03.2015
Nyborg (11) 20.06.2016
Odense (13)
Rudkøbing (16)
Svendborg (3) 25.03.2015
Ærøeskøbing (18) 28.03.2015
NB! Se noten!
B
B
B
B
 
B
B
B
Maribo (9)
Nakskov (7) 06.06.2015
Nykøbing Falster (11)
Nysted (7) 20.06.2016
Rødby
Saxkøbing (9) 13.09.2016
Stege (5)
Stubbekøbing
Ukendte (20) 24.11.2017. Midlertidig "parkeringsplads" for bancobreve, som jeg ikke har kunnet stedbestemme!
Stabells håndskrift. Postmester Stabell, Randers, karterede og videresendte (udover naturligvis sine egne bancobreve) de tidlige Baumgarten-bancobreve fra byerne Hobro, Holstebro, Skive, Thisted og Viborg.
Note: Vedr. Ærøeskøbings postale tilhørsforhold - Hertugdømmerne eller Kongeriget? Læs indledningen til Ærøeskøbing.

Klasselotterikollektørerne
I Danmark har der i hele den omhandlende periode været mange klasselotterikollektører i København, men der kendes ingen bancobreve fra de københavnske kollektører til Klasselotteriets inspektører, og de i København indsamlede penge for købte lodder formodes derfor at af kollektørerne være leveret direkte til klasselotteriet. Der synes derfor ingen speciel grund til at finde og opremse de mange navne på københavnske kollektører.

Norge
Efter statsbankerotten 05.01.1813 og de forudgående krige, afstod Danmark Norge i forbindelse med freden i Kiel 14.01.1814 og de sidste lister over klasselotteriets norske kollektører kunne ses i de danske aviser i november 1813.

Hertugdømmerne
Af avisen "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" ses, at den sidste liste over kollektører i hertugdømmerne Slesvig og Holsten blev bragt i 1820 - sandsynligvis fordi man herefter havde sine egne lotterier.

oldline

Fortegnelse over kendte kollektører/bancobreve
Herunder en systematisk oversigt over de byer i Danmark, Norge, Hertugdømmerne, Hamborg og Lübeck, hvor den ovenfor omtalte Adresse-Avis har nævnt klasselotterikollektører i perioden 1753-1830. Vi kender ingen bancobreve til Klasselotteriet fra perioden 1830-1851 - i Norge altså kun fra perioden 1753 - ultimo 1813; og i Hertugdømmerne kun fra perioden 1753 - primo 1821.

Man bemærker et "B" ved en del af byerne. Det betyder, at der findes en omtale af bancobreve fra de med "B" mærkede byer i nogle tidligere offentliggjorte lister:

  1. "Førfilatelistisk Pengepost i Danmark 1766-1825". Særtryk af Robert Bechsgaard (†) indlagt i DAFILA 73-udstillingskataloget. (Heri er nævnt hele 85 forskellige bancobreve).
  2. Roberts Bechsgaards salgskataloger "Posthistorie & Hjemstavnsfilateli" 1 (April 1987), 2 (Oktober 1987) og 3 (oktober 1988) med i alt 87 forskelige bancobreve. (Formodentlig flere gengangere fra Dafila 73-særtrykket).
  3. Endelig en liste, der er indgående beskrevet efter fortegnelsen.

Der er fire typer af oplysninger, der er med i de nedenfor nævnte oversigter over byerne:

  1. En meget kort beskrivelse af byens postale status og dens postforbindelse til København omkring 1770 og derefter.
  2. Oplysninger fra folketællingerne om antallet af indbyggere så vidt muligt fra de fire tællingsår 1769, 1787, 1801 og 1834.
  3. Navnene på de i avisen nævnte kollektører og deres virkeperioder.
  4. Om muligt en oversigt over bancobreve fra byens kollektører - herunder registrering af de segl, som kollektørerne / postkontorerne anvendte.

oldline

De "første" større registreringer af danske bancobreve
Som ovenfor anført, har man tidligere forsøgt at registrere bancobreve til Klasselotteriet i København - ifølge en udateret liste, som Ole Steen Jacobsen (†) venligst har givet mig. Listen stammer fra læge Børge Lundhs filatelistiske efterladenskaber.
    Børge Lundh (†) var praktiserende læge og i en periode "fabrikslæge" på fabrikken Burmaister & Wain. Han fik på et tidspunkt adgang til noget arkivmateriale fra Klasselotteriet med bl.a. dele af klasselotteri-inspektørerne Baumgartens, Deichmanns og Bies arkiv. Materialet opbevaredes i en bygning i Burmaister & Wain, der i en periode husede klasselotteriet.

Så vidt det vides, er det Børge Lundh (†), der i sin tid har lavet listen, men om de 66 registrerede bancobreve har tilhørt ham, vides ikke, men det anses for sandsynligt. Sammen med listen har der været sort/hvide fotokopier af brevene, hvoraf dog kun 41 kopier af lige så mange bancobreve er bevaret. Af disse har jeg set og i denne artikelserie beskrevet 20 af de 41 bancobreve.

Da listen blev lavet, var formålet med at samle bancobreve helt tydeligt ikke at gøre rede for taksterne, der i medfølgende "indledningsplancher" ikke blev nævnt med eet eneste ord. Hensigten var derimod blot at kunne dokumentere, fra hvilke byer, der var blevet afsendt bancobreve til Klasselotteriet i København, samt at registrere hvor mange segl de enkelte bancobreve havde og hvilken farve lak, der var anvendt!

Manglende forskning!
Det er forbavsende at konstatere, at der ikke dengang blev gjort andet end at registrere brevene - der var ingen forskning i takster eller i de problemer, landet havde, og som kan illustreres ved et nærmere studium af cirkulærer og forordninger og illustreres bl.a. vha. bancobreve! Kun en registrering med en beskrivelse af det, øjet skuede, uden overhovedet at forsøge at tolke det sete - og ellers intet!

Det følgende er en direkte afskrift af listen:

"SPECIALSAMLING AF DANSKE "BANCOBREVE"

Vedføjede Liste omfatter 66 Breve (hvoraf 65 forskellige), eet RANDERS Chr. VII Dublet), og det formodes, at väre den største Samling Danske bancobreve udenfor Danmark, muligvis den näststørste Samling overhovedet. Det antages at mindst 29 forskellige Byer existerer representeret med Chr. VII's Segl, og mindst 56 Byer existerer med Fr. VI's Segl, men den (før)-filatelistiske Litteratur indeholder ikke en paalidelig, fuldständig Fortegnelse over alle existerende - eller alle tidligere existerende bancobreve.

Den her nävnte Samling stiler mod at vise de samme Byer med saavel Chr. VII Segl som Fr. VI's Segl - og alle de tre Lotterikollektører er representeret (der skal stå "Lotteriinspektører". TNs a.). Enkelte Eksempler paa SORTE Segl i Stedet for RØDE og ligeledes Eksempler paa NORSKE og TYSKE Byers Deltagelse i Lotteriet og Pengeforsendelserne. I alt 18 bancobreve findes i denne Samling med begge Kongesegl, heri ikke indbefattet Byer som findes med Betegnelsen "Postseigl" eller "Post Amts Seigl" efter Bynavnet.

Det typiske bancobrev har TRE Segl: 2 Postsegl med Kongens Monogram plus Bynavnet og i Midten Kollektørens Segl. Der er dog talrige Undtagelser herfra (2 Segl, eet Segl, fire Segl, fem Segl, etc.). Nogle saakaldte SORTE Segl synes at väre mørkorange til mørkviolette eller mørkebrune, somme Tider med Guldstøv i Seglmassen, men nogen Affarvning kan formodes at have fundet Sted i de henved 200 Aar siden Seglene blev anvendt.

Bancobreve er indholdsløse idet de simpelthen tjente til Emballering af Kontanter, og alle Detailller kunne läses paa "Brevet"s Forside(Omslag). (En sandhed med modifikationer, idet flere bancobreve havde meddelelser til lotteriinspektøren).

"Bancobreve" med Chr. VII Segl: 1766-1808
 
 
*
 
*
 
*
*
 
*
 
 
*
*
*
 
*
*
*
*
*
*
 
*
*
*
 
*
 
 
 
 
*
Bynavn
 
ASSENS
BOGENSE
COLDING PAKKE POST
ECKERNFÖRDE
ERROESKIÖBING
FAABORG
HELSINGOERS NORSKE
HELSINGOERS DANSKE
HOBROE
HOLBECH POST SEIGL
HORSENS
NESTVED
NYBORG
NYKIØBINGS POSTSEIGL
NYKIØBING PAA FALSTER
NYSTED
ODENSE
RANDERS
RANDERS
RINGSTED
ROESKILDE
RUDKIØBING
SAXKIØBING
SCHIELSCHIÖR
SCHLESWIG
SLAGELSE
SVENDBORG POST SEIGL
TÖNSBERG
WEILE AMTS POST SEIGL
WEILE POST SEIGL
WORDINGBORG

Dato/Aar
 
1785
1801-1808
1801-1808
1766-1791
1766-1791
1766-1791
1777
1801-1808
1766-1791
1766(Segl)
1766-1791
1766-1791
1766-1791
1766-1791
1766-1791
1801-1808
1766-1791
1766-1791
1766-1791
1801-1808
1766-1791
1766-1791
1801-1808
1766-1791
1766-1791
1766-1791
1801-1808
1766-1791
1766-1791
1766-1791
29.12.1785
Lotteri-inspektør
 
Baumgarten
Bie
Bie
Baumgarten
Baumgarten
Baumgarten
Baumgarten
Bie
Baumgarten
Baumgarten
Baumgarten
Baumgarten
Baumgarten
Baumgarten
Baumgarten
Bie
Baumgarten
Baumgarten
Baumgarten
Bie
Baumgarten
Baumgarten
Bie
Baumgarten
Baumgarten
Baumgarten
Bie
Baumgarten
Baumgarten
Baumgarten
Baumgarten
Segl
 
EET rødt
EET rødt + EET sort
FEM røde
TRE røde
TRE røde
EET rødt
TO røde
TRE røde
TO røde
TO røde
TO røde
TO røde(via Ringsted til Kbh.)
EET rødt + EET sort
TO røde
TO røde
TRE røde
TO røde
TO røde
TO røde (Dublet)
TRE røde
TRE røde
TRE røde
TO røde
EET rødt
TO røde
FIRE røde
TO røde
FIRE røde
TRE røde
FIRE røde
EET rødt(intet Kollektørsegl)
De med *markerede Breve findes ogsaa med Fr. VI's Segl (se näste Liste)
I alt 32 (31 forskellige) Chr. VII' Breve.
"Bancobreve" med Fr. VI Kongesegl: 1808-1825
 
 
 
*
*
*
*
 
 
*
 
 
 
*
 
 
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
 
*
*
 
 
 
 
 
*
*
Bynavn
 
AALBORG
ASSENS
COLDING PAKKE POST
ÆROESKIÖBING
FAABORG
FREDERICIA
GRENAA
HELSINGOER
HIRSCHHOLM
HOLBECH
HOLSTEBROE
HORSENS
KIERTEMINDE
KIØGE
NESTVED
NYBORG
NYKIØBING PAA FALSTER
NŸSTED
ODENSE
RANDERS
RINGSTED
RUDKIÖBING
SAXKIÖBING
SKIELSKIOR
SKIVE
SLAGELSE
SLAGELSE
SOROE
SOROE
SOROE POSTKONTOR
SVENDBORG
WEILE
WORDINGBORG
WORDINGBORG

Dato/Aar
 
31.3.1823
31.3.1823
31.3.1823
1808-1816
1808-1816
1817-1825
1808-1816
1808-1816
14.3.1823
1817-1825
1808-1816
1808-1816
1817-1825
1808-1816
1808-1816
1808-1816
1808-1816
1808-1816
1817-1825
1808-1816
1808-1816
1817-1825
1808-1816
31.3.1823
1817-1825
1808-1816
1817-1825
1808-1816
1817-1825
31.3.1823
1808-1816
31.3.1823
1808-1816
1817-1825
Lotteri-inspektør
 
Scheel
Scheel
Scheel
Bie
Bie
Scheel
Bie
Bie
Scheel
Scheel
Bie
Bie
Scheel
Bie
Bie
Bie
Bie
Bie
Scheel
Bie
Bie
Scheel
Bie
Scheel
Scheel
Bie
Scheel
Bie
Scheel
Scheel
Bie
Scheel
Bie
Scheel
Segl
 
TRE røde
TRE røde
TRE røde
TRE røde
FEM røde
TRE røde
TRE røde
TRE røde
TRE røde
TRE røde
TRE røde
TRE røde
TRE røde
TRE røde
TRE røde
TRE røde
TRE røde
TRE røde
TRE røde
TRE røde
TRE røde
TRE røde
TRE røde
TRE røde
TRE røde
TRE røde
TRE sorte
TRE røde
TRE sorte
TRE røde
TRE "mørkorange" (affarv.sort?)
TRE røde
TRE røde
TRE røde
Byerne SLAGELSE og WORDINGBORG findes saaledes i denne Samling representeret med alle tre kollektørers Navne (der skal stå "Inpsektørers Navne"). SOROE findes med begge Kollektører (Inspektører) fra Fr. VI's Regeringstid. HELSINGOERS DANSKE blev ändret til HELSINGOER under Fr. VI. Omend antallet af deltagende Byer udvidedes stärkt under Fr. VI, er der dog adskillige fra Chr. VII's Tid som ikke findes mere under Fr. VI. Det er derfor ikke muligt at sammensätte "Par" af alle Bynavne med begge Kongers Segl".

Det har næppe posthistoriske interesse at kunne sammensætte "par" af brevene på nævnte måde, men mere relevant at kunne konstatere, fra hvilke tidspunkter hvilke breve er fra.

oldline

Fotografering af Bancobreve og Laksegl
I "gamle dage", da jeg i perioden 1979-1986 var redaktør af DFT (Dansk Filatelistisk Tidsskrift) havde jeg lavet en lille transportabel fotostand til mit Pentax spejlreflekskamera, som jeg kunne holde mod plexipladerne på udstillingsrammerne og tage perfekte billeder af objekterne, der sad på plancherne bag rammens "glas".

Denne fotostand har jeg - faktisk udelukkende med det formål at fotografere bancobreve på udstillinger - ombygget, så den passer til mit lille compact digitale Pentax Optio S30/S40 camera, som jeg nu kan anvende på samme måde som da jeg anvendte mit spejlreflekskamera i sin tid. Der er dog monteret to lyskilder på fotostanden: Den ene, der kan belyse hele brevet (batteridrevet lysdiode på flex-slange fra IKEA. Tre stk. AA-batterier, som er monteret i en lille kasse med afbryder under aluminiumspladen). Den anden, også en lille batteridrevet lyskilde (tre stk. AAA-batterier) med 21 lysdioder, sender et klart lys hen over seglet, så de ophøjede partier fremtræder som "toppe", hvorved seglets tekst/tegning fremtræder meget synligt. Fotostanden blev afprøvet med succes første gang på udstillingen i Ry i september 2012 og herunder ses et Holbæk-laksegl fra den præmierede Holbæk-hjemstavnssamling tilhørende Leif Ørndorf, Odder, fotograferet gennem "glasset", så man tydeligt kan se aftrykket som et relief, som det ses her på billedet til venstre:

Holbæk F6

Tak
Her skal lyde en stor tak til de mange samlere, der allerede har taget skans af deres bancobreve / laksegl og sendt dem til mig. Det kan nævnes, at Thomas Høiland igennem en årrække har solgt en lang, lang række bancobreve, men hvor jeg er kommet for sent til at hente brugbare illustrationer af alle disse fra hans gamle hjemmeside http://www.tha.dk/, der er nedlagt for længst og nu anvendes til andet formål. I de tilfælde, hvor illustrationerne var brugbare, er de med under de relevante byer.

Endvidere en stor tak til Eigil Hald, Skødstrup, for hjælp med fremstillingen af de enkelte dele til fotostanden.

Fotostand
Fotostand - eller som Jørgen Brandt (†) navngav fotostanden: "Et Tokeskop"!

oldline

Målet er - som sagt - at vise samtlige kendte bancobreve til de danske Klasselotteri-inspektører, så derfor:

Har du eet eller flere bancobreve til Klasselotteriet, som jeg ikke har vist i mine oversigter
- må du meget gerne sende mig en mail:
Toke Nørby

oldline

.... Fortsættes.

Kapitel 17
Klasselotteri-Kollektørernes
Segl 1753-1830
- i alfabetisk by-orden
Kapitel 18
Resume
Reglerne for taksering
af Bancobreve 1753-1830
Kapitel 01
Forord
Klasselotteriets
Bancobreve
Kapitel 02
Pengeforsendelser
1625-1753
Kapitel 03
Pengeforsendelser
1757-1788
Kapitel 04
Pengeforsendelser
1788-1795
Kapitel 05
Klasselotteriet 1753
Jonas Baltzersen Collin
Kapitel 06
Inspektører -
Direktører 1753-2010
Kapitel 07
Inspektør
Johan Frederik Baumgarten
Kapitel 08
Insp. Niels Collin og
Peter Friderich Deichmann
Kapitel 09
Inspektør
Simon Lauritz Bie
Kapitel 10
Inspektør
Hans Jacob von Scheel
Kapitel 11
Carl Ludvig Kirstein
Casper Herman v. Heinen
Johan Christian Riise
Kapitel 12
Berømte Svindlere
Frederik Christian Gleiss
Hans Jacob von Scheel
Kapitel 13
Danske Brevtakster
til København
1753-1851
Kapitel 14
Brevtakster Hertugdømmerne,
Hamborg, Lübeck 1753-1851
til København
Kapitel 15
Brevtakster Norge
1753-1851
til København
Kapitel 16
"Alle" Klasselotteriets
Bancobreve & Kollektører
udenfor København
13.09.2020


Notepad Valid HTML 4.01 Transitional   Valid HTML 4.01 Transitional