Klasselotteri-Kollektører fra Nakskov 1753-1830
- og deres Bancobreve

© 2012- Toke Nørby

oldline

Postforbindelsen til København
DDPE, s. 611 anfører, at der i Nakskov blev oprettet en mindre postekspedition allerede med forordningen af 24.12.1624 og at det blev omdannet til hovedpostkontor 01.07.1779. Nakskov, Nakskov, Nykøbing Falster, Præstø, Vordingborg og Rødbye: Fra 01.07.1779 gik posten for postvæsenets regning, og tilsvarende var gældende for Nysted og Sakskøbing fra 15.09.1779, se FO2, s. 267.

Efter Plakaten af 28de Septbr. 1779: Brevene til Stederne paa den lollandske Post-Tour betales saaledes: Til Præstøe og Vordingborg med 3 Lß, og til Nykiøbing, Stubbekiøbing, Nysted, Saxkiøbing, Mariboe, Nakschou og Rødbye med 4 Lß mere end til Kiøbenhavn.

Folketællingerne
viser, at Nakskov havde et indbyggertal på 1.287 i 1769, 1.375 i 1787, 1.671 i 1801 og 2.204 i 1834, så der var ikke behov for mere end een kollektør ad gangen i perioden 1753-1830.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark og en gennemgang af aviserne giver nedenstående billede af Lemvig-kollektørerne virkeperioder. I skemaet er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne i decemberudgaven (enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for, men januar-listerne er så anvendt som gældede i december året før).

Under skemaet vises aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises de tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Nakskov
Navn:Kollektør-periode (ca. december):Profession:Født/Død:
Lønborg, Peder Hansen1753-1754, 1771-1782Kiøbmandf. o. 1721 / begr. 30.11.1791
Suhr, Claus Jacob1773Kiøbmandf. 1743 / begr. 16.02.1781
Dethmer, Henrich1783-1788Forhen Kiøbmandf. o. 1735 / ?
Fugl, Christian Hermand1789-1794Procuratorf. o. 1765 / ?
Schvensen, Frederich1796-1830Herredsfoged og Stifts Assesorf. o. 1760 / ?

Nakskov Kollektørsegl
Fugl
Christian Hermand Fugl. 1789-1794.
Schvensen
Frederich Schvensen. 1796-1830.

Nakskov Postsegl
C7
Chr. VII. 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
F6
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Peder Hansen Lønborg. (FT-1787 samt Nakskov kirkebog 1758-1814, opslag 314, nr. 30)
  3. Claus Jacob Suhr.
  4. Henrich Dethmer. (FT-1787).
  5. Christian Hermand Fugl. (FT-1787).
  6. Frederich Schvensen. (FT-1801).

oldline

 
Klasselotteriet
Fig. kl16-nakskov-baum21.

1. Udateret bancobrev fra kollektør Dethmer eller Fugl i Nakskov

            N o 21
  Velædle
  H r Baumgarten
Kongelig Lotterie Inspecteur
Hermed følger
i en paque= 119 Rd r
    p r Attest
      til
  Kiøbenhavn
Nachskov

Det er oplyst, at der ingen segl er bag på bancobrevet, men ikke oplyst, om der er påtegning om kartenummer og evt. porto.

Takseringen af Banco-Sedlerne: Taksten for de 119 Rdlr. følger Generalpostamtets Placat af 31.12.1773:

"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. "

Da enkeltbrevsportoen mellem Nakskov og København i Baumgartens inspektørperiode var 4 Lß, jf. Kapitel 13, noten, bliver portoen:

100-150 Rdlr.: 1½ × enkeltbrevsporto á 4 Lß: 6 Lß

hvad der sikkert også står på brevets bagside.

oldline

 
Baumgarten
Fig. kl16-nakskov-baum13.

2. indvendig dateret 10.03.1789 bancobrev fra kollektør Fugl i Nakskov
Teksten på brevets forside er:

                    N o 13
Velædle
Hr Inspect r Baumgarten

Indlagt er
= 14 rd 1 Mrk. 7 ß
p r Attest
    til
Kiøbenhafn

Forsiden
Skriften er den samme karakteristiske som på ovenstående brev, hvor en eller anden har noteret, at det kom fra Nakskov.

Bagsiden
viser kun kollektørseglet og postseglet mangler fejlagtigt. Desuden ses kartenummer og porto "9 - 4 ß", og inden i brevet ses:

Dat. 10 d Martz 89
ank (?) 13 d
besv (?) 14

Indholdet skal således takseret efter 28.02.1788-forordningen - og til enkeltbrevporto for de første 100 Rdlr. Da enkeltbrevsportoen mellem Nakskov og København i Baumgartens inspektørperiode var 4 Lß, jf. Kapitel 13, noten, bliver portoen:

1-100 Rdlr.: 1 × enkeltbrevsporto á 4 Lß: 4 Lß

hvad der også står bag på brevet.

oldline

 
Baumgarten
Fig. kl16-nakskov-baum20.

3. Udateret bancobrev fra kollektør Fugl i Nakskov
Teksten på brevets forside er:

                    N o 20
Velædle
Hr Inspecteur Baumgarten

Indlagt er
3 i B (i Bancosedler?)
  pr. Attest
    til
Kiøbenhafn

Forsiden
Skriften er den samme karakteristiske som på de to foregående breve. Brevet er frigjort med afsenderattest, hvilket var unødvendigt, da Baumgarten frigjorde de indkomne bancobreve med sin modtagerattest.

Bagsiden
viser kartenummer og porto "13 - 4 ß" og kun et enkelt segl: Kollektørseglet. Postseglet mangler fejlagtigt.

Indholdet skal således takseret efter 28.02.1788-forordningen - og til enkeltbrevporto for de første 100 Rdlr.

Da enkeltbrevsportoen mellem Nakskov og København i Baumgartens inspektørperiode var 4 Lß, jf. Kapitel 13, noten, bliver portoen:

1-100 Rdlr.: 1 × enkeltbrevsporto á 4 Lß: 4 Lß

hvad der også står bag på brevet.

oldline

 
Baumgarten
Fig. kl16-nakskov-baum71.

4. Udateret bancobrev fra kollektør Fugl i Nakskov
Teksten på brevets forside er:

                    N o 71
    Velædle
H r Baumgarten
Kongl: Lotterie Inspecteur

Hermed følger
en paque med
indlagt 103 rd 3 Mrk. 4 ß
  pr. Attest
   
til
Kiøbenhafn

Forsiden
Skriften er den samme karakteristiske som på de foregående tre breve. Brevet er frigjort med afsenderattest, hvilket var unødvendigt, da Baumgarten frigjorde de indkomne bancobreve med sin modtagerattest.

Bagsiden
viser kartenummer og porto: "2 - 6 " ß. Desuden ses kun kollektørseglet - der burde også have været et postseglet.

Indholdet skal således takseret efter 28.02.1788-forordningen - og til enkeltbrevporto for de første 100 Rdlr. og som 1½ × enkeltbrevsporto for de følgende 50 Rdlr. Da enkeltbrevsportoen mellem Nakskov og København i Baumgartens inspektørperiode var 4 Lß, jf. Kapitel 13, noten, bliver portoen:

100-150 Rdlr.: 1½ × enkeltbrevsporto á 4 Lß: 6 Lß

som man også kan se bag på brevet.

oldline

 
Klasselotteriet
Fig. kl16-nakskov-bie-8.

5. Udateret Bancobrev fra kollektør Schvensen i Nakskov

S. T.
Herr Klasselotterie Inspecteur Bie
Herudi 311 Rdlr: B. S.    

Kiøbenhavn

Der er på bagsiden påskrevet kartenummer og porto "8 - 14". Da postkontorets segl er "C7", er brevet fra perioden 14.01.1766-13.04.1787 - eller nærmere betegnet fra 01.07.1779-13.04.1787, idet Nakskov først blev hovedpostkontor pr. 01.07.1779 (se DDPE-III, s. 621).

Takseringen af Banco-Sedlerne: Taksten for de 311 Rdlr. følger 23.02.1788-forordningen, punkt III C:

"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

Da enkeltbrevsportoen mellem Nakskov og København i omtalte periode var 4 Lß, jf. Kapitel 13, bliver portoen:

300-350 Rdlr.: 3½ × enkeltbrevsporto á 4 Lß: 14 Lß

hvad der også står på brevets bagside.

oldline

 
Klasselotteriet
Fig. kl16-nakskov-bie-634.

6. Udateret Bancobrev fra kollektør Schvensen i Nakskov (Indsat 06.06.2015)

S.T. Herr Klasse Lotterie Inspecteur Bie
Herudi 634 rd d: B: S:
Lotteriet vedkomende
fra Colleteur Schvensen
    i
Kiøbenhavn

Forsiden
Indholdet er angivet som "d: B: S:", hvilket jeg tolker som "danske Banco Sedler".

Bagsiden
viser Nakskov postkontors segl: "Fr VI" (Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839), samt kollektør Schvensens segl. Bie tiltrådte inspektørstillingen i 1801 og brevet er tilsyneladende forseglet før "Tre-Segls-Plakaten" trådte i kraft 01.01.1805 - men - der kan også være fraklippet et postsegl! så brevet kan være er af langt nyere dato.

Som det ses, er der et besynderligt portoregnestykke bag på brevet:

13 -


ej talte
56
  48
104

ej talte betyder, at postmesteren i Nakskov ikke havde kontrolleret indholdet af bancobrevet - sandsynligvis fordi kollektør Schwensen havde forseglet brevet inden han afleverede det til forsendelse.

Takseringen af Banco-Sedlerne: Taksten for de 634 Rdlr. følger 23.02.1788-forordningen, punkt III C:

"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;" Det vil sige, at der for 634 rigs(bank)daler skal erlægges 6½ × enkeltporto.

Jeg har svært ved at forstå det regnestykke, men hvis vi ser på de muligheder, der er for at udregne portoen, kan der være tale om fire perioder (se Kapitel 13) og vi prøver dem alle fire:

A. 1801-31.12.1811 - enkeltbrevsporto 4 Lß

600-650 Rdlr.: 6½ × enkeltbrevsporto á 4 Lß: 26 Lß

og det kan vist ikke passe med noget som helst - heller ikke, hvis der medfulgte et brev af "høj vægtklasse", så vi prøver næste mulighed:

B. 01.01.1812-31.01.1813 - enkeltbrevsporto 6 Lß

600-650 Rdlr.: 6½ × enkeltbrevsporto á 6 Lß: 39 Lß

og det kan vist heller ikke passe med noget som helst - heller ikke, hvis der medfulgte et brev af "høj vægtklasse", så vi prøver mulighed nr. 3:

C. 01.02.1813-06.08.1813 - enkeltbrevsporto 12 Rbß

600-650 Rbdlr.: 6½ × enkeltbrevsporto á 12 Rbß: 78 Rbß

og heller ikke her synes det at passe med noget som helst - heller ikke, hvis der medfulgte et brev, så vi prøver mulighed nr. 4:

D. 07.08.1813-dec. 1816 (hvor Bie gik af - enkeltbrevsporto 16 Rbß

600-650 Rbdlr.: 6½ × enkeltbrevsporto á 16 Rbß: 104 Rbß

Det stemmer i hvert fald med summen af den påskrevne porto, men hvordan opdelingen af de 104 Rbß i 56 Rbß og 48 Rbß skal forstås, kan jeg ikke gennemskue.
    Det betyder også, at kollektør Schvensen burde have skrevet rigsbankskilling N.V. (Navneværdi) efter beløbet, men ved at skrive "d: B: S:", har han måske ment at have gjort det - hvem ved?

(De øvrige påtegninger - en eller anden sammentælling/et notat - anser jeg for at være bancobrevet uvedkommende).

oldline

 
Klasselotteriet
Fig. kl16-nakskov-bie.

7. Udateret Bancobrev fra kollektør Schvensen i Nakskov

S. T.
Herr Klasselotterie Inspecteur Bie
 
Herudi 187 Rbdlr: N.V.
Lotteriet allene vedkommende
fra Collecteur Schvensen
   
a
Kiøbenhavn

Der er på bagsiden kun kartenummer synligt (måske pga. foldningen af brevet): "8 - ", men portoen kan godt udregnes alligevel. Brevet er forseglet efter forskrifterne i "Tre-Segls-Plakaten", der blev indført 01.01.1805. Da beløbet er angivet i Navne-Værdi, må brevet være fra perioden 07.08.1813-december 1816, hhv. indførelsen af begrebet Navne-Værdi og Bies afgang.

Takseringen af Banco-Sedlerne: Taksten for de 187 Rbdlr. følger 23.02.1788-forordningen, punkt III C:

"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

Da enkeltbrevsportoen mellem Nakskov og København på det tidspunkt var 16 Rbß, jf. Kapitel 13, bliver portoen:

150-200 Rdlr.: 2 × enkeltbrevsporto á 16 Rbß: 32 Rbß

Men bancobrevet blev, uanset portoen, frigjort med Bies modtagerattest.

oldline

Ikke beskrevne Klasselotteri-Bancobreve
Robert Bechsgaard udgav i april 1987, oktober 1987 og oktober 1988 tre salgskataloger med bl.a. en lang række bancobreve til Klasselotteriet. Herunder ses det/de i disse kataloger omtalte bancobrev(e) og illustration(er) af samme.

RB-Katalog nr.BySeglInspecteurIndholdÅrstal/TekstKommentar
3. 10.1988. 1257, s. 31.NakskovF6Bie187 Rdlr. NVVist her på siden - brev nr. 7

oldline

Tilbage til Kapitel 16

10.09.2020
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional