Kapitel 10 - Inspektør Hans Jacob von Scheel - 1817-1824

Klasselotteriets Bancobreve 1753-1830

© 2012-2015 - Toke Nørby

oldline

Hans Jacob von Scheel
blev født 13.06.1779 og døde 01.08.1851. Han afløste Simon Lauritz Bie da denne gik af kun få uger før sin død. von Scheel var Klasselotteriinspektør fra 01.01.1817 (Collegialtidende for Danmark, nr. 5/11.01.1817. "Befordringer og Afgang for Rentekammeret") til ultimo januar / primo februar 1824 og hans biografi findes i Kapitel 5.

(Bergholdt, s. 89): Primo 1824 opdagede Rentekammeret, hvorunder Klasselotteriet hørte, at von Scheel ikke havde sendt kvitteringer til en række kollektører for fremsendte beløb. 07.02.1824 sendte Rentekammeret forespørgsel om forholdet ud til kollektørerne og i tilknytning hertil blev von Scheel suspenderet fra sin stilling som lotteriinspektør.
    Den sidste gang von Scheel optrådte i "Kjøbenhavns Kongelig allene privilegerede Adresse-Contoirs Med Posten forsendende Efterretninger" er i forbindelse med lotteriets 71de trækning den 19.01.1824, hvor Scheel 24.01.1824 har underskrevet en notits om udbetaling af Amber over 100 Rbdlr. på sit kontor på Kgs. Nytorv 354 i København.
    von Scheel blev sigtet for bedrageri og suspenderet som Inspecteur ved Klasselotteriet. Han blev - som man kan læse i resten af hans historie i Kapitel 5, i 1824 dømt til at tilbagebetale en uhyre stor sum samt til at betale sagsomkostningerne. Kunne han ikke det, skulle han "hensættes til Arbejde i Københavns Fæstning indtil han enten har sin Gæld betalt eller ved Døden afgaar" (jf. Voteringsprotokol for 1824, litra G, sagsnummer 338. Rigsarkivet).

oldline

Specielle forhold i Scheels tid som inspektør

Perioden 01.01.1810-15.05.1812
Circ. 23.12.1809: Taxten for alt Gods, som forsendes med Pakkeposten skal fra 01.01.1810-31.12.1810 forhøjes med 50 % over det, som i Pakkeposttaxten af 23.02.1788 er fastsat. Forhøjelsen på 50 % gælder også taksten for Banco-Sedler og breve m.m. (De tidligere - i Kapitel 9 om Bie - omtalte forhøjelser af ¼ og 1/3 i Taxten for sager (bl.a. sølv) bortfalder).

Placat af 04.12.1811
gældende fra 01.01.1812 vedr. "et enkeltbrev": Enkeltporto skulle betales for breve bestående af et enkelt ark papir (¼, ½ eller 1/1) af en vægt mindre end 1 lod. Bestod det af flere ark (indlæg) og vejede mindre end ¾ lod, betaltes 1½ enkeltbrevsporto.

16.05.1812.
23.02.1788-Taksten for Banco-Sedler forhøjes til det dobbelte af hvad der i Punkt C er bestemt. (Dette er der naturligvis taget højde for i de efterfølgende takster for bl.a. sølvmønt).

07.08.1813, p. 6.
"Alle Pengesummer og Værdier blive af Afsenderne at ansætte i Navn-Værdi og at for de til Hertugdømmerne bestemte Sager bliver saavel Navn- som Sølv-Værdi at opgive".

Men ...
Det efterlader en usikkerhed om taksten skal udregnes efter sølv- eller navneværdi og først 31.08.1816 meddelte generaldirektoratet i et circ. af samme dag, at:

"5) Da General-Postdirectionen har erfaret at flere af de Kongl. Postkontorer ere i Tvivl om hvorledes Summer i rede Sølv som forsendes mellem Stationerne i Danmark indbyrdes, rigtigen skulle taxeres, saa tilkjendegives det Kongl. Postkontor herved, at naar en Pengesum i rede Sølv forsendes fra et Sted i Danmark til et andet, skal Fragten for samme beregnes efter hvad den forsendende Sums Beløb i Rigsbankpenge rede Sølv udgjør i Navneværdie efter den af General-Postdirektionen maanedligen bestemmende Gjennemsnitskours".

Punkt 5 betyder, at man muligvis kan komme ud for bancobreve med sølvmønt, der er blevet takseret på forskellig vis. Portoen kan muligvis ses beregnet enten efter sølvværdien eller efter navneværdien. Dette kan være tilfældet i perioden 07.08.1813-30.08.1816 - hvorefter portoen kun må være beregnet af Navne-Værdien.

Post-/Vekselkurs Rede Sølv til Navne-Værdi (Sedler og Tegn)
Gyldighedsperiode Kurs Circ./Placat dato
07.08.1813-18.02.1814
19.02.1814-30.04.1814
01.05.1814-14.08.1814
15.08.1814-30.09.1814
01.10.1814-30.12.1814
31.12.1814-06.02.1815
07.02.1815-05.05.1815
06.05.1815-03.07.1815
04.07.1815-05.01.1816
06.01.1816-01.03.1816
02.03.1816-04.10.1816
05.10.1816-08.11.1816
09.11.1816-02.05.1817
03.05.1817-30.06.1817
01.07.1817-30.11.1817
01.12.1817-01.02.1818
02.02.1818-03.04.1818
04.04.1818-31.07.1818
200,00
600,00
500,00
600,00
500,00
550,00
600,00
700,00
600,00
650,00
700,00
750,00
650,00
550,00
500,00
450,00
400,00
350,00
07.08.1813
19.02.1814
23.04.1814-24.05.1814
06.08.1814
01.10.1814
31.12.1814
07.02.1815
06.05.1815
04.07.1815
06.01.1816
02.03.1816
05.10.1816
09.11.1816
03.05.1817
01.07.1817
01.12.1817
02.02.1818
04.04.1818
Post-/Veksel-/Kvartalskurs Rede Sølv til Navne-Værdi
Gyldighedsperiode Kurs Circ./Placat dato
01.08.1818-31.03.1819
01.04.1819-30.09.1819
01.10.1819-31.12.1819
01.01.1820-31.03.1820
01.04.1820-30.06.1820
01.07.1820-30.06.1824
01.07.1824-31.12.1824
01.01.1825-31.03.1825
01.04.1825-30.09.1825
01.10.1825-31.03.1826
01.04.1826-30.09.1827
01.10.1827-30.09.1828
01.10.1828-31.12.1828
01.01.1829-30.09.1835
01.10.1835-31.12.1841
250,00
200,00
262,50
287,50
262,50
250,00
237,50
225,00
212,50
206,25
225,00
218,75
212,50
206,25
200,00
01.08.1818
20.03.1819-19.06.1819
20.09.1819
20.12.1819
20.03.1820
20.06.1820-20.03.1824
19.06.1824-20.09.1824
20.12.1824
19.03.1825-20.06.1825
20.09.1825-20.12.1825
20.03.1826-20.06.1827
20.09.1827-20.06.1828
20.09.1828
20.12.1828-20.06.1835
21.09.1835-20.09.1841
Fig. 10-1. Post- / Kvartalskurser 1814-1841. Fra 01.08.1818 rettede postvæsenet sig efter kvartalskursen.

oldline

CCH
Fig. kl16-kioge-scheel1. Bancobrev afsendt af Collecteur Hansen.

Regulativer for de de Kongelige Postkontorer tilkommende Kontorrettigheder
Længe før de første Bancobreve til Klasselotteriet så dagens lys finder vi omtale af Sportler (pengeydelser/gebyrer), og postvæsenet har flere gange før statsbankerotten i 1813 udsendt placater og regulativer visende sådanne gebyrer, der skulle betales for alle mulige serviceydelser - bortset fra den regulære porto for brevene.

Den "dovne" von Scheel!
Det er nok forkert at give von Scheel et eftermæle som doven (han udviste i hvert fald stor aktivitet, da han svindlede sig til uhyrlige summer fra klasselotteriet - se Kapitel 12).

Når jeg kalder ham doven, skal det ses i lyset af, at hvor bancobrevene tidigere var blevet afhentet på postkontoret af klasselotteriets personale, blev de nu udbragt efter en speciel aftale, som von Scheel havde indgået med postmesteren på modtagepostkontoret.
    Det betød, at han berigede os med en helt ny type påtegninger - bærepenge, der var skrevet med alm. blæk på bagsiden af klasselotteriets Bancobreve, og dette fænomen ses på alle Bancobreve til Klasselotteriet i von Scheels og Sekretair Kirsteins tid som inspektører. Dermed kom Klasselotteriet til betale de regulativt bestemte bærepenge til budene.
    Den gode gamle regel med, at bærepengene blev skrevet på brevets forside med rødkridt, blev således ændret derhen, at gebyret blev påskrevet brevets bagside lige under kartenummer og portobeløb, som det fx fremgår af Fig. kl16-kioge-scheel1 her til højre.

I dette tilfælde ses Kiøge Postkontors kartering og portoangivelse: "9 - 18", og derunder den altid anvendte forkortelse for "Bærepenge" efterfulgt af gebyrstørrelsen: "Bp 8 ß":

    9 - 18  
          Bp - 8 ß
26 ß

De for klasselotteri-bancobreve relevante regulativer med Bærepenge fra 01.01.1817
Da det som nævnt først var von Scheel, der fra 01.01.1817 indførte, at bærepengene skulle påskrives bagsiden af bancobrevet, er det første relevante regulativ det, der var gyldigt ved von Scheels tiltrædelse, nemlig "Regulativ for de de kongelige Postkontorer tilkommende Kontorrettigheder, Bærepenge og Litzenbroderpenge i Rigsbankpenge Navneværdi" af 07.08.1813, der var gældende i perioden 07.08.1813-31.07.1818.

01.01.1817-31.07.1818. Regulativ 07.08.1813, Punkt 5: Bærepenge
a) For Breve med Penge og smaa Haandpakker efter Summens og værdiens størrelse saaledes:

Regulativ af 07.08.1813:
Gældende 07.08.1813-31.07.1818
Bærepenge for Breve - Navne-Værdi
indtil 100 Rbd.
fra fulde 100 Rbd. indtil 200 Rbd.
fra fulde 200 Rbd. indtil 500 Rbd.
fra fulde 500 Rbd. indtil 1000 Rbd.
fra fulde 1000 Rbd. og derover
6 Rbß
7 Rbß
8 Rbß
12 Rbß
16 Rbß
Fig. 10-1bp.

Der er ingen cirkulærer, der nævner hvorledes betalingen af bærepengene skal finde sted, hvorfor det er oplagt, at klasselotteri-inspektøren frigjorde brevet inklusive porto og bærepenge og så bagefter afregnede med postmesteren.

Inspektøren skulle nok sørge for at holde nøje regnskab med udgifterne og turde ikke overlade det til fremmede (postmesteren) at holde regnskab med udgifterne - desuden var det kun inspektøren - og ikke postmesteren, der vidste, hvilke trækninger de enkelte indkomne Bancobreve vedrørte og som derfor kunne notere udgifterne i de rigtige regnskaber.

oldline

05.11.1814. Circulaire
gældende fra 16.11.1814 udsendtes en ændring i forsendelse af kostbarheder, bl.a. sølvmønt. Til disse skulle lægges 50 %, jf. cirkulære 07.08.1813, punkt "B. ved Pakkeposten", punkt 3. (Se også omtalen af circ. 27.01.1818 efterfølgende).

Taxt
Fig. 10-2. (9-7 fra Kapitel 9). Sølv-taxter pr. 16.11.1814.

31.08.1816. Anførsel af værdi på breve med rede Sølv
General-Postdirektionen gør i cirkulæret opmærksom på, at "naar en Pengesum i rede Sølv forsendes fra et Sted i Danmark til et andet, skal Fragten for samme beregnes efter hvad den forsendende Sums Beløb i Rigsbankpenge rede Sølv udgjør i Navneværdie efter den af General-Postdirektionen maanedligen bestemmende Gjennemsnitskours".

Dertil kommer det ved circ. af 15.11.1814 befalede tillæg af 50 %.

Sølvmønt i Bancobreve: Fragten beregnes efter Navne-Værdien
med tillæg af de ved circ. 15.11.1814 befalede 50 %
Dette var gældende i perioden 31.08.1816-26.01.1818

14.12.1816. Circulaire
Ved mistanke om, at der ved forsendelse af summer i mønt ikke er overensstemmelse med det opgivne beløb, må postkontorerne nægte at afsende sådanne forsendelser med mindre de i afsenderens nærværelse er blevet eftertalt.

15.02.1817 gældende til 30.09.1817. Circulaire.
Den ved 28.01.1813 anordnede pakkeposttakst forhøjes med 75 %. Denne forhøjelse på 75 % omfatter IKKE sølvmønt, der stadig forhøjes med 50 %, jf. circ. 07.08.1813. (Taksten for Banco-Sedler blev heller ikke ændret). (Opmærksomheden henledes på nogle ændrede regler for taksering af sager fra Hertugdømmerne til Danmark, der IKKE sættes i porto for den hele vejlængde fra afgangs- til bestemmelsesstedet).

27.01.1818. Circulaire
I Forbindelse med den pr. 01.01.1818 ophørte frankotvang for kostbarheder, bl.a. sølvmønt, "blive disse Sager at taxere ens enten Fragten betales på Afgangs- eller Ankomststedet, nemlig uden at tillægge de i 15.11.1814 (og 07.08.1813) bestemte 50 %, naar Betalingen blev erlagt paa Ankomst- eller Afgangsstedet i Danmark".

15.07.1818. Taxt
gældende fra 01.08.1818, men uden ændringer i brevenes takseringsmåde. - "I øvrigt forblive saavel de i Pakkeposttaxten af 23.02.1788 kundgjorte almindelige Anmærkninger ved Taxterne som ikke heri ere forandrede, som senere i denne Henseende foreskrevne Bestemmelser, fremdeles i Kraft" (De 50 %s tillæg til portoen for Banco-Sedler er ophævet).

Taxt
Fig. 10-3. Sølv-taxt pr. 01.08.1818.

Samtidig med den ovenstående takst udsendtes brevposttakst, hvor alle taksterne var angivet og skulle betales i Rbß Sølv. Se Kapitel 13 og 14.

I Henseende til Taxationen i forhold til Brevenes Vægt og Indhold m. v. ville følgende Bestemmelser blive at iagttage:

1. Enkelt kaldes et Brev som bestaar af et eneste, enten fjerdedel, halvt eller helt Ark Papir, enten det er forsynet med Kouvert eller Omslag, (hvori dog intet maa være Skrevet) eller ikke, og som ei er tungere end at det af Postbetjenterne skjønnes ikke at veie over eet Lod, da det i andet Fald skal veies, og naar det befindes at veie over eet Lod, ansees og betales som halvandet Brev.

2. Dersom et Brev bestaar af flere enkelte Blade, eller og indeholder Bilager, saasom ......., bliver et saadant Brev, naar det af Postbetjenterne skjønnes ikke at veie over ¾ Lod, at ansee og betale som halvandet Brev, men i andet Fald veies det, og naar det veier over ¾ til 1 Lod, ansees og betales det for 2de Breve, naar det veier over 1 indtil 2 Lod for 3 Breve, over 2 til 3 Lod for 4 Breve, og saa fremdeles.

3. Dersom der i et Kouvert eller Brev ere flere eller andre, enten forseglede eller uforseglede Breve indlagte, da skal samme altid veies og betales saaledes, at for hvert trediedel Lod og derunder som dets Vægt bestaaer af, beregnes eet Brevs Porto.

4. Istedet for den udkommende ½ Rigsbankskilling i Sølv, naar et Brev, hvor den enkelte Porto er ulige Tal, taxeres til halvandet, bliver en heel Rigsbankskilling at beregne.

oldline

Regulativ af 15.07.1818 samt Regulativ af 06.01.1819
Der er to postale regulativer med gebyrer, der var gældende i tiden fra 01.08.1818, og hvor von Scheel var klasselotteri-inspektør: Regulativ af 15.07.1818, gældende i perioden 01.08.1818-07.08.1818, hvor regulativet anfører beløbstørrelserne på Bancobrevene i Navne-Værdi og gebyret i rede sølv. Samme regulativ, men gældende i perioden 08.08.1818-05.01.1819, hvor alle beløb er i sølv. Det andet, Regulativ af 06.01.1819, gældende fra samme dag - med alle beløb angivet i rede sølv - var også gældende i hele Secretair von Kirsteins periode (se næste kapitel Kapitel 11):

Regulativ af 15.07.1818:
Gældende 01.08.1818-07.08.1818
Bærepenge
(Indhold i Navneværdi - gebyr i sølv)
indtil 5 Rbd. N.V.
fulde 5 Rbd. indtil 500 Rbd. N.V.
fulde 500 Rbd. N.V. og derover
3 Rbß sølv
6 Rbß sølv
8 Rbß sølv
Fig. 10-3a.
Jf. Cirkulære af 08.08.1818:
Gældende 08.08.1818-05.01.1819
Bærepenge
(Alle beløb er i sølv)
indtil 5 Rbd.
fulde 5 Rbd. indtil 500 Rbd.
fulde 500 Rbd. og derover
3 Rbß
6 Rbß
8 Rbß
Fig. 10-3b.
Regulativ af 06.01.1819:
Gældende: 06.01.1819-?
Bærepenge
(Alle beløb er i sølv)
indtil 5 Rbd.
over 5 Rbd. indtil 100 Rbd.
over 100 Rbd. indtil 500 Rbd.
over 500 Rbd. indtil 2000 Rbd.
over 2000 Rbd. indtil 5000 Rbd.
over 5000 Rbd. og derover
3 Rbß
6 Rbß
8 Rbß
10 Rbß
12 Rbß
16 Rbß
Fig. 10-3c.

oldline

08.08.1818, p. 4. Circulaire
"Ved Taxeringen af de med Pakkeposten forsendende Pengesummer i Rigsbanksedler, haver det Kongl. Postkontor at iagttage, at Fragten for samme i Sølv ikke beregnes efter deres paalydende værdi, men efter hvad de forsendende Summers Beløb andrager i Sølv efter de til enhver Tid gjeldende Qvartalskourser. Saaledes vil t. Ex. Fragten i Sølv af 1000 Rbdlr. i Sedler for Tiden blive at beregne som af 800 Rbdlr. i Sølv, som er den Sum førstnævnte Beløb efter den for August og September Maaneder fastsatte Kours, andrager i Sølv."

22.12.1818. Circulaire
Det under 09.05.1812 bestemte ind- og udleveringsgebyr på den i 15.07.1818 bestemte måde vedvarer indtil 31.12.1819.

06.01.1819. Regulativ. NB-påtegningen
For notabenerede eller recommanderede Breve betaler: Afsenderen 8 Rbß og Modtageren 6 Rbß Sølv. - men ikke for Bancobreve - se circ. af 13.11.1819:

13.11.1819. Circulaire
Med Regulativet af 6te Januarii d. A. er under No. 8 bestemt, et Gebyhr af respektive 8 og 6 Rbsk. i Sølv for notabenerede Breve. Generalpostdirectionen har erfaret, at nogle postkontorer har opkrævet NB-gebyr for de med pakkeposten sendte pengebreve, der af afsenderne er recommanderede, men dette gebyr må alene opkræves for de med brevposten forsendte løse breve, der er påtegnet NB eller recommanderet, idet pakkepostforsendelser i forvejen nyder en vis grad af sikkerhed under forsendelsen.

17.10.1820. Circulaire
Her indskærpes, at instrukserne om anbringelse af segl bagpå Bancobreve i "Placaten af 27de Januari 1804" skal overholdes, men jeg har ikke kendskab til en placat af den dato og der må menes, at det er "Tre-Segls-Placaten" fra 24.11.1804 og gældende fra 01.01.1805, der skal overholdes - og afsenderes segl påtrykkes i midten af de tre segl. Hvis dette ikke blev overholdt og der skete noget med brevet, kunne postmesteren drages til ansvar.

oldline

Bancobreve med von Scheel som modtager

von Scheel
Fig. kl10-et1. (Gengivet med venlig tilladelse af Erik Torbensen).

1. Udateret Bancobrev fra kollektør Hansen i Odense

      Høivelbaarne             138
Hr. Major og Ridder v. Scheell
      Inspecteur for Classe Lotteriet
Herudi 2100 rbd i
N. V. fra
Collectionen i Odense
 
a /
Kiøbenhavn

På forsiden ses "138", hvilket formodes at være von Scheels nummerering af Bancobrevet. Det viser sig - ved efterkontrol af portoen - at Bancobrevet er fra perioden 01.01.1817-31.07.1818 (von Scheels tiltrædelsesdag -til- den nye pakkeposttakst trådte i kraft 01.08.1818). (Efter 01.01.1818 var taksten angivet i sølvværdi - se efterfølgende brev).

På bagsiden ses Odense Postkontors to segl med kollektør Hansens segl i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804 - gældende fra 01.01.1805. Karte nr. "40" og porto "336" Rbß.

Taxeringsprincippet følger Pakkeposttaksten af 28.02.1788: Taksten for indlagte sedler enkeltbrevstakst for de første 100 Rbdlr. og dernæst ½ enkeltbrevstakst for hver påbegyndt 50 Rbdlr. Enkeltbrevsportoen fra Odense til København i den periode var på det tidspunkt var 16 Rbß:

Takst (1 + (2100-100)/50 × ½) × 16: 336 Rß

Bærepenge
er anført med "Bp 16 ß". Ser vi i Kapitel 10, Fig. 10-1bp, er bærepengene for et indhold over 1000 Rbdlr. N.V. = 16 Rbß N.V., hvad der også står på brevet.

Brevet blev som vanligt frigjort ved von Scheels modtagerattest.

Billede fra oldline

Klasselotterikontoret
Fig. 10-5. (Gengivet med venlig tilladelse af Thomas Høiland).

2. Dateret - 31.03.1823 - Bancobrev fra Helsingør

Til       S. T.
Hr. Major og Ridder v: Scheel
Inspecteur ved det Kongelige Classe-
=Lotterie
Heri indsluttet
=154 rbdlr i Sedler
Eget Segl
K. T.
  modt. Sc.  
i /
Kiøbenhavn

På bagsiden ses Helsingør Postkontors to segl med kollektørens "Eget Segl" i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, som var gældende fra 01.01.1805. Karte nr. og porto: "11 - 13" Rbß. Man kan se, at postmesteren i Helsingør har været lidt usikker og udstreget sit første "skud" på portoberegningen.

Iflg. Pakkeposttaksten af 15.07.1818 var taksten for beløb indtil 5 Rbdlr. som for ½ brev. Over 5 indtil 100 Rbdlr. som for et enkelt brev. Over 100 Rbdlr. indtil 150 Rbdlr. som 1½ Brev og saa fremdeles halv porto for hver 50 Rbdlr. Mønt under 1 Rbdlr. skulle regnes for 1 Rbdlr.

De 154 Rbdlr. i Sedler skulle først omregnes til sølv og postkursen var 31.03.1823, som det fremgår af fig. 10-1: 250. Portoen skulle derfor beregnes efter 154 × 200/250 = 123,2 Rbdlr. i sølv. Portoen fra Helsingør til København på det tidspunkt var 4 Rbß sølv.

124 Rbdlr.: 1½ × enkeltbrevsporto:
Ilagt et brev til enkeltbrevsporto:
I alt:
6 Rbß sølv
  4 Rbß sølv
10 Rbß sølv

Efter Kapitel 10, Fig. 10-3c, var "Bærepenge"-gebyret 8 Rbß sølv, som omregnet til Navne-Værdi var: 8 × 250/200 = 10 Rbß N.V., som også står på brevet, så den totale porto blev 23 Rbß N.V., som der også står på brevet.

Krussedullen midt på forsiden: "modt. Sc." ("modtaget. Scheel").

"K.T." betyder "Kongelig Tjeneste", men Bancobrevet blev automatisk frigjort ved von Scheels modtagerattest.

oldline

Klasselotterikontoret
Fig. 10-6. (Gengivet med venlig tilladelse af Finn Skriver Laursen, Horsens).

3. Dateret Bancobrev (igen 31.03.1823!) fra kollektør Malling i Horsens til:

31/3 - 23                   61
Vælbr.
Hr Major von Scheel
Ridder af Dannebrogen
Kongelig Classe Lotterie Inspecteur
Herudi
# 39 rbdl. 22 ß
Sedler og Tegn
Lotto Intrader
  modt Sc.  
i/
Kiøbenhavn

Krussedullen midt på forsiden ligner den i forrige brev omtalte krussedulle "modt. Sc.". "61" tolkes som von Scheels interne nummerering af Bancobrevet (a la Baumgartens nummerering af Bancobrevene).

På bagsiden ses Horsens Postkontors to segl med kollektørens segl i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804. Karte nr. og porto "9 - 20".

Iflg. Pakkeposttaksten af 15.07.1818 var taksten for beløb indtil 5 Rbdlr. som for ½ brev. Over 5 indtil 100 Rbdlr. som for et enkelt brev. Over 100 Rbdlr. indtil 150 Rbdlr. som 1½ Brev og saa fremdeles halv porto for hver 50 Rbdlr. Mønt under 1 Rbdlr. skulle regnes for 1 Rbdlr.

Da postkursen var 250 skulle de 39 Rbdlr. 22 ß først omregnes efter kursen: 39 × 96 + 22 ß = 3766 ß N.V. = 3766 × 200/250 = 3012,8 ß sølv = 31 Rbdlr. 37 ß Sølv. I dette tilfælde gør det nu ingen forskel om beløbet, der anvendes ved portoberegningen, er i sølv eller i Navne-Værdi. Portoen fra Horsens til København var på det tidspunkt 16 Rbß sølv og brevet kostede således:

5-100 Rbdlr.: 1 × 16 = 16 Rbß Sølv

som på brevet er skrevet i Navne-Værdi: 16 × 250/200 = 20 Rbß N.V.

Bærepenge
er anført med "Bp 8". Ser vi i Kapitel 10, Fig. 10-3c, er bærepengene for et indhold af 5-100 Rbdlr. sølv = 6 Rbß sølv, der skal omregnes til Navne-Værdi: 6 × 250/200 = 7,5 = 8 Rbß N.V., hvad der også står på brevet.

Som vanligt blev Bancobrevet automatisk frigjort ved inspektørens modtagerattest.

oldline

Klasselotterikontoret
Fig. 10-7. (Gengivet med venlig tilladelse af Bent Nielsen, Aarhus
- sidst set på NORDIA 2012. Ex Wilhelm Lambrecht, Tyskland).

4. (von Scheel) Bancobrev fra collecteur Evaldsen i Randers
Dateret (igen, igen, igen: 31.03.1823! Er der noget specielt ved denne dato?):

Til                   92
Hovedcontoiret for det Kongelig
ClasseLotterie
Heri indlagt er
238 rbdlr 60 ß Sed=
ler og Tegn. - Lotte=
rieSager. - Fr. VI.-
  modt. Sc.  
i /
Kiøbenhavn

Krussedullen midt på forsiden er von Scheels modtagepåtegning. Desuden ses "92", som tolkes som von Scheels interne nummerering af Bancobrevet (a la Baumgartens nummerering af Bancobrevene).

På bagsiden ses Randers Postkontors to segl med kollektørens segl i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, som var gældende fra 01.01.1805. Karte nr. og porto: "6 - 90".

Iflg. Pakkeposttaksten af 15.07.1818 var taksten for beløb indtil 5 Rbdlr. som for ½ brev. Over 5 indtil 100 Rbdlr. som for et enkelt brev. Over 100 Rbdlr. indtil 150 Rbdlr. som 1½ Brev og saa fremdeles halv porto for hver 50 Rbdlr. Mønt under 1 Rbdlr. skulle regnes for 1 Rbdlr.

Postkursen på tidspunktet for brevets datering var 250 og 238 Rbdlr. 60 Rbß N.V. svarede således ca. 191 Rbdlr. sølv. Da portoen fra Randers til København var 18 Rbß kostede brevet:

191 Rbdlr.: 2 × 18 Rbß =
Ilagt brev ¾-1 Lod: 2 × enkeltporto =
I alt
36 Rbß sølv
36 Rbß sølv
72 Rbß sølv

som på brevet er blevet omregnet til Navne-Værdi: 72 × 250/200 = 90 Rbß Navne-Værdi, som der også står på brevet.

Bærepenge
er anført med "Bp 10". Ser vi i Kapitel 10, Fig. 10-3c, er bærepengene for et indhold af 100-500 Rbdlr. sølv = 8 Rbß sølv, der skal omregnes til Navne-Værdi: 8 × 250/200 = 10 Rbß N.V., hvad der også står på brevet.

Man ser de kongelige insignier "Fr. VI", som normalt blev anvendt ved kongelig tjeneste-breve, hvad brevet ikke er, og det er desuagtet frigjort ved von Scheels modtagerattest.

oldline

v. Scheel
Fig. 10-8. (Gengivet fra en Robert Bechsgaard-annonce anvendt flere steder).

5. Dateret (igen 31.03.1823!) Bancobrev fra ?:

31/3-23.         90        88
S. T.
H r Lotto Insp: Major Scheel
FRVI
Ilagt
68 rbd 39 ß

Sedl. & Tegn
 
modt. Sc.
R a D
 
Kiøbenhavn

Bechsgaard viste ikke bagsiden, så man kan ikke se, hvorfra det er sendt og dermed finde ud af, hvad enkeltbrevsportoen for brevet er. Jeg har kun medtaget Bancobrevet fordi det udviser datoen 31/3-23, som ovenstående også gør, samt har Scheels modtager-krussedulle. "R a D" = Ridder af Dannebrog. Jeg har ingen mulighed for at udregne en portotakst for Bancobrevet, når jeg ikke kender afsendelsesstedet.

oldline

von Scheel
Fig. kl16-holst-scheel26.

6. von Scheel Bancobrev fra collecteur Drebing i Holstebro
Dateret (igen, igen, igen: 31.03.1823! Sig mig, er alle Bancobreve fra lige netop marts 1823 kommet samlerne i hænde?):

Brev(?)         S: T:     26       NB
Hr. Major og Ridder v. Scheell
Classe Lotterie Inspecteur
        m 26 rbd 2 ß Sølv
Herudi 32 rbd 50 ß Sedler og Tegn
Classe Lotteriet vedkommende
fra Holstebroe Collection
  modt. Sc.  

i /
Kiøbenhavn

Selv om Sølv-værdien står lidt over Navne-Værdi beløbet, er forsendelen med Banco-Sedler. Da nu begge typer beløb, Sølv-værdi og Navne-Værdi, er angivet, er det let at udregne postkursen,

26 Rbdlr. × 96 + 2 Rbß Sølv:
32 Rbdlr. × 96 + 50 Rbß. Sedler og Tegn:
2187 Rbß
2498 Rbß

Postkursen var således på dette tidspunkt 2498/2187 × 200 = 250, hvilket vil, at 200 Rbdlr. i sølv svarede til 250 Rbdlr. N.V.

I Kapitel 10, Fig. 10-1 kan man se, hvornår denne postkurs var gældende for at finde ud af, hvornår Bancobrevet er sendt: Enten i perioden 01.08.1818-31.03.1819 eller i perioden 01.07.1820-30.06.1824. Portoberegningen er den samme, men hvis den påskrevne dato 31.03.1823 er en dato tæt på modtagelsestidspunktet, er brevet fra den sidste periode.

Krussedullen midt på forsiden er von Scheels modtage-påtegning. Desuden ses "26", som tolkes som von Scheels interne nummerering af Bancobrevet (a la Baumgartens nummerering af Bancobrevene).

Det er svært at læse, hvad der står med skrå skrift i øverste venstre hjørne på brevets forside - men der står muligvis "Brev" for at vise, at der er ilagt et brev. Endelig har brevet af afsender fået påført et "NB", men det var overflødigt og havde ikke gebyrmæssig betydning, og der blev under alle omstændigheder givet kvittering for modtagelsen af brevet.

På bagsiden ses Holstebro Postkontors to segl med kollektørens segl i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804. der var gældende fra 01.01.1805. I højre side af bagsiden ses kartering-takst: "1 - 45", som er Holstebros kartering, da Bancobrevet er blevet transporteret til Randers og er her blevet omkarteret: "11 - 45" inden det afgik med pakkeposten til København.

Iflg. Pakkeposttaksten af 15.07.1818 var taksten for indlagte beløb 5 Rbdlr. som for ½ brev. Over 5 indtil 100 Rbdlr. som for et enkelt brev. Over 100 Rbdlr. indtil 150 Rbdlr. som 1½ Brev og så fremdeles halv porto for hver 50 Rbdlr. Mønt under 1 Rbdlr. skulle regnes for 1 Rbdlr. Enkelbrevsportoen fra Holstebro til København på det tidspunkt var 18 Rbß og portoberegningen bliver herefter:

27 Rbdlr. sølv - 1 × 18:
Ilagt brev til enkeltbrevsporto - 18:
I alt:
18 Rbß sølv
18 Rbß sølv
36 Rbß sølv

Som det kan ses, er portobeløbet anført i Navne-Værdi: Postkursen 250/200 × 36 = 45 Rbß N.V.

Bærepenge
er anført med "Bp 8". Ser vi i Kapitel 10, Fig. 10-3c, er bærepengene for et indhold af 5-100 Rbdlr. sølv = 6 Rbß sølv, der skal omregnes til Navne-Værdi: 6 × 250/200 = 7,5 = 8 Rbß N.V., hvad der også står på brevet.

von Scheel har med sin modtagerattest frigjort brevet hvad angår både porto og Bærepenge.

Forsendelse med sølvmønt?
Erik Torbensen stillede mig et relevant spørgsmål, idet han spurgte: "Hvorfra ved du, at det er sedler og ikke sølv?" (Han svarede dog selv, at hvis det var sølv, ville den på brevet anførte takst nok ikke slå til). Og det er rigtigt:

Fra Holstebro til København er der jf. Kapitel 13, første skema, 61 mil og jf. fig. 10-2 ville en forsendelse med 26 Rbdlr. og 2 Rbß i sølv koste 54 Rbß i sølv.

oldline

....Fortsættes.

Kapitel 11
Carl Ludvig Kirstein
Casper Herman v. Heinen
Johan Christian Riise
Kapitel 12
Berømte Svindlere
Frederik Christian Gleiss
Hans Jacob von Scheel
Kapitel 13
Danske Brevtakster
til København
1753-1851
Kapitel 14
Brevtakster Hertugdømmerne,
Hamborg, Lübeck 1753-1851
til København
Kapitel 15
Brevtakster Norge
1753-1851
til København
Kapitel 16
"Alle" Klasselotteriets
Bancobreve & Kollektører
udenfor København
Kapitel 17
Klasselotteri-Kollektørernes
Segl 1753-1830
- i alfabetisk by-orden
Kapitel 18
Resume
Reglerne for taksering
af Bancobreve 1753-1830
Kapitel 01
Forord
Klasselotteriets
Bancobreve
Kapitel 02
Pengeforsendelser
1625-1753
Kapitel 03
Pengeforsendelser
1757-1788
Kapitel 04
Pengeforsendelser
1788-1795
Kapitel 05
Klasselotteriet 1753
Jonas Baltzersen Collin
Kapitel 06
Inspektører -
Direktører 1753-2010
Kapitel 07
Inspektør
Johan Frederik Baumgarten
Kapitel 08
Insp. Niels Collin og
Peter Friderich Deichmann
Kapitel 09
Inspektør
Simon Lauritz Bie
Kapitel 10
Inspektør
Hans Jacob von Scheel
31.03.2013.


Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional