Kapitel 15 - Brevpostakster fra Norge til København 1743-1814

Klasselotteriets Bancobreve 1753-ca.1825

© 2012-2015 - Toke Nørby

oldline

Norske Bancobreve til Klasselotteriet i København
I dette kapitel anføres posttaksterne for enkeltbreve mellem norske byer og København 1743-1814. Det var disse takster de norske postkontorer anførte på klasselotterikollektørernes bancobreve, når disse sendte penge til lotteriinspektøren i København for afregning for købte klasselotterilodder. (Her er kun medtager byer, hvor der var kollektører).
    I betragtning af, at der fandtes omkring 15 klasselotteri-kollektører i lige så mange byer i Norge, er det yderst begrænset, hvad jeg har registreret af bancobreve fra norske byer, men enkelte er det altså blevet til - se nederst.

01.02.1813 og 07.08.1813. Navne-Værdi
Ved forordning af 05.01.1813 ophævedes kurantbanken, (speciebankerne i hertugdømmerne) og 01.02.1813 oprettedes en seddeludstedende rigsbank, der også udstedte rigsbankdaler og rigsbankskilling. Imidlertid kneb det med at få udgivet mønter, hvorefter man måtte udstede rigsbanksedler, hvor man skelnede mellem sedlernes Navne-Værdi og sølvværdi, hvis kurs Rigsbanken fastsatte med jævne mellemrum.

Da postvæsenet i perioden 01.02.1813-18.02.1814 regnede Navne-Værdien lig med sølvværdien i alle betalinger postvæsenet vedkommende - man justerede i stedet taksterne, bestemtes dog ved circ. 07.08.1813, afsnit B:

P. 3. Pakkeposttaxten af 23de Febr. 1788 med Tillæg af den ved Cirkulæret af 23de Dec. 1809 paabudne Forhøjelse af 50 pCt. beregnet i Rigsbankpenge. (Altså kun taksten for sølvmønt og ikke taksten for sedler og breve).
P. 6. "Alle Pengesummer og Værdier blive af Afsenderne at ansætte i Navn-Værdi og at for de til Hertugdømmerne bestemte Sager bliver saavel Navn- som Sølv-Værdi at opgive".

Vi ser således først fra 07.08.1813, at værdien af den pålydene værdi af sedlerne i bancobreve betegnes med bogstaverne "N.V." (Navne-Værdi) uden på brevet. (Se også Kapitel 9).

10.08.1813
De danske indenrigs takster var blevet ændret 07.08.1813, og få dage efter, 10.08.1813, udgav Generalpostdirectionen et circulaire, der befalede, at portoen mellem postkontorerne i Norge indbyrdes blev forhøjet til det dobbelte af, hvad taksten var pr. 01.02.1813. Se nærmere ved punktet 07.07.1813 / 10.08.1813.

oldline

I efterfølgende tabel ses de portotakster, der var gældende for et enkeltbrev fra de norske byer til København (bestemmelserne om hvad grænserne for "et enkeltbrev" var, fremgik af flere af de omtalte forordninger):

PostkontorOprettet13.12.
1743

01.05.
1801

01.07.
1809

01.04.
1810

01.07.
1811

24.10.
1812

01.02.
1813

Rbß
13.03.
1813

Rbß
10.08.
1813

Rbß N.V.
Arendal??.??.1706101014142127363066
Bergen??.??.1648121222162632453996
Borgensund02.04.1803*-22*322630365448120
Bragernesc. 09.08.16508815121925302466
Brevigc. 01.06.1689101015141925302450
Christianiac. 01.05.16476616101824302466
Christiansand?111111152228393372
Christianssundc. 04.08.1758-17272129355145114
Finmarken?-28383242----
Frederikshaldc. 09.08.1650551991218211566
Frederiksstadc. 09.08.1650551991521272166
Helgeland?-18282232----
Holmestrand01.07.1803*-10*17141723302460
Inderøen?-15251929----
Kongsbergc. 05.04.16559917132026332766
Kongsvinger01.01.1804*-9*19132026332772
KragerøSandsynligvis 1676101015142026332760
Laurvigc. 09.08.16509916131824302448
Moldec. 28.05.1772-17272129355448114
Mossc. 09.08.1650551891622272160
Nordlands Pkt.01.01.1805*-16*262030365751120
Rummedalen?-16262030----
Salten?-21312535----
Scheenc. 09.08.1650101015141925332760
Senjen
Tromsøen
?-24342838----
Stavangerc. 30.11.1653121215162531423690
Størdalen?-14241828----
Strinden?-13241828----
Trondhjemc. 09.08.1650121222162632453996
Tønsbergc. 13.12.16439915131723302460
Værdalen?-142418-----
Vesteraalen
Lofoten
?-243428-----
Østerrisøer1710/1711101014142127332766
Tabel kl15-1.
Et "c." foran oprettelsesdatoen betyder, at det antages, at der er tale om en cirkulæredato.
En stjerne/asterix (*) efter taksten betyder, at taksten var gældende fra den i tabellens anden kolonnes angivne dato med tilhørende asteriks.

oldline

13.12.1743: Schous Forordninger: Forordning ang. Taxten for Brevene, som sendes med den Norske Post. (Via Sverige til København): "For et Brev paa ¼, ½ eller heelt Ark, hvilket altsammen kaldes et enkelt Brev, skal betales: ..."

Forordningen var i sin ordlyd ret lig den danske forordning, der var udsendt 31.12.1734, knap 10 år tidligere, og hvad angår værdibreve var ordlyden også nogenlunde uændret fra 1734 - uanset, at der - nu i 1743 - var udstedt pengesedler:

"V. Tykke Breve, hvorudi er Vexler, Regninger eller Documenter, betales efter Vægten, nemlig 1 Lod imod et enkelt Brev at regne, saaledes at Brevet betales for sig og en eller flere Vexler, Regninger og Documenter for sig; Naar slige Documenter veie under et ½ Lod, betales for ½ Lods Vægt, og naar overgaae ½ Lod, men ej kand opnaae et heelt Lod, betales for et Lods Vægt; og naar ½ LSkl. kommer at beregnes, skal i Stæden for ½ Lß betales 1 Lß." (Se forordning af 17.06.1771, § 17 §).

Brevet (hvis vægten er under 1 Lod):
+ bancosedler af vægt
  0 indtil ½ lod:
  ½ indtil 1 lod:
  1 indtil 1½ lod:
osv.
Enkeltbrevtakst

½ enkeltbrevtakst
1 enkeltbrevtakst
1½ enkeltbrevtakst

Bestemmelserne vedr. forsendelse af "tykke breve" var gældende til 31.03.1788, hvor forordningen af 28.02.1788 trådte i kraft pr. 01.04.1788.

01.05.1801:Placat af 28.03.1801 - Brevposttakst for Kongeriget Danmark og Hertugdømmerne Sleswig og Holsten. Her var ingen forskel i takstene fra 13.12.1743.
01.07.1809:Circ. 03.06.1809: Enkeltbrev-portoen, der består af porto fra byerne til Viborg, er inkl. søporto på 3 Lß - også inkl. taksten fra Viborg til København (8 Lß)
06.01.1810:Circ. 30.12.1809: Posten går nu over Sverige - foreløbig til uforandret takst. ("06.01.1810" er ikke oplyst i cirkulæret, men oplyst i Ivar Sundsbøs bog, s. 72 - samt i Fr. Olsen-III, s. 62.)
01.04.1810:Kgl. res. af 12.03.1810 og Circ. 13.03.1810 (se også Fr. Olsen III, s. 131): Generel forhøjelse af taksten fra 01.05.1801 med 4 Lß pr. enkeltbrev. Taksten fra 01.07.1809 sættes derfor ud af kraft. Posten går fortsat over Sverige.
01.07.1811:Kgl. res. af 10.06.1811. Taksterne anføres direkte i Placat af 22.06.1811.
24.10.1812:Kgl. res. af 12.10.1812 - Placat af 24.10.1812: En generel forhøjelse på 6 Lß pr. enkeltbrev.
"Arkivet":

Avis-brevlister!

Inden jeg går videre med taksterne, vil jeg rekapitulere, hvad jeg i Kapitel 1 har skrevet om Avis-brevlister med ankomne og uindløste breve på de københavnske (og andre) postkontorer, og som er opført i lister een gang om måneden i nogle af datidens aviser:

Et alment tilgængeligt og gigantisk arkiv af prefilatelistiske breve i Danmark!
Som det fremgår af bl.a. forordet i Kapitel 1, har jeg fornøjelsen af at "afsløre" tilstedeværelsen af et "arkiv", som alle (eller de fleste danske posthistorikere) har kendt, men hvor ingen hidtil har forstået at udnytte arkivet i bestræbelserne på at klarlægge portotakster/posthistoriske forhold:

En hidtil ikke anvendt kontrolmulighed af portotakster!
I mange tilfælde, når man beskæftiger sig med posthistorie, kommer man ud for postale forhold, der ikke umiddelbart kan forklares, og hvor man ikke eller kun med stort besvær kan finde en fornuftig forklaring på forholdet.

Det er derfor særdeles ønskeligt at have adgang til en stor mængde breve fra den fordums tid, ens undersøgelse omfatter. Sådanne - præfilatelistiske breve - er faktisk tilgængelige for Danmarks vedkommende - men også fra Norge - hvor man med et "snuptag" kan få indblik i et overordentligt stort brevmateriale.
    Umuligt, vil nogen måske sige, men brevmaterialet er til stede - ikke fysisk - men beskrivelsen af brevene er, og de er let tilgængelige - der er bare ingen, der hidtil har tænkt på, at der ligger et fantastisk kontrolmateriale lige for næsen af dem.

Dette brevmateriale, Avis-brevlisterne, har jeg kaldt dem, kan bl. a. ses i "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs med Posten forsendende Efterretninger", der i fordums tider bragte lister over enkelte københavnske brevpostkontorers uindløste breve - måned for måned for måned.
    Ganske vist er der ingen billeder af brevene, men af Avis-brevlisterne kan modtager og afsendelsesstedet ses - brevene er i dette tilfælde alle sendt til København. Desuden anføres den porto, som modtageren i København har skullet betale for porto-breve (for så vidt, at brevene ikke er sendt i franco "Fr."). I langt, langt de fleste tilfælde er der tale om enkeltbreve, der er sendt i porto (ubetalte - skal betales af modtager), hvorfor man automatisk får den på tidspunktet for listernes "datering" gældende enkeltbrevstakster serveret "på et sølvfad!"
    Andre byers aviser, fx "Fyens Stifts Adresse-Avis og Avertisementstidene" og "Aarhuus Stiftstidende" har også i en lang periode bragt månedlige Avis-brevlister over uindløste breve.

Det er en gave til alle posthistorikere og det eneste, man skal gøre, er på bibliotekerne at bestille mikrofilm af de gamle aviser for at få studere listerne. I det efterfølgende har jeg undersøgt Avis-brevlisterne breve fra Norge til Danmark i 1813, nemlig hele 340 breve fra perioden januar 1813-februar 1814.

Avis-brevlister over uindløste norske breve i februar og marts måned 1813:

oldline
Fig. kl15-1. Her er kun vist listernes de 40 første breve, men februar omfatter 73 breve og marts 61.

Februar 1813
I Avis-brevlisten over de uindløste breve i februar måned 1813, billedets venstre side, ses en del breve, hvor portoen er angivet i Lübske Skilling - Lß, naturligt nok, da disse breve er afsendt før møntreformen pr. 01.02.1813.
    Breve med portoen angivet i rigsbankskilling - Rbß - er således afsendt og modtaget efter møntreformen. Af de 40 breve (ud af i alt 73), der er vist, er 26 breve med en porto i Lß, og de resterende 14 viste breve, der indløb løbende efter 01.02.1813, har portoen angivet i Rbß, og det fremgår fx tydeligt, at taksten mellem Laurvig og København i februar 1813 var 30 Rbß, og mellem Christianssand og København 39 Rbß.

Marts 1813
Avis-brevlistens højre side, viser 40 uindløste breve (listen er faktisk på 61 breve), og her kan man for de viste breve, hvor der er tale om enkeltbrevsporto se, at der er 14 (22 i alt) breve med den "gamle" takst, der også er vist for breve fra februar 1813 (gældende fra 01.02.1813) og 15 (af 18) breve med en "ny" takst, der viser sig at være gældende fra 13.03.1813. Avis-brevlisten dokumenterer således, at takstskiftet skete i marts - pr. 13.03.1813, som cirkulæret af samme dato i Dansk Post og Telemuseum viser - se afsnittet 13.03.1813

Herunder - og i Kapitel 14 - med Brevposttakster fra Hertugdømmerne, Hamborg og Lübeck til København 1734-1851 - er vist eksempler på brugen af Avis-brevlisterne.

24.10.1812: Forordning om "Forandring i Pengevæsenet for Danmark og Norge samt Slesvig og Holsteen"
af 05.01.1813, § 11: "Alle Betalinger i daglig Handel og Vandel skee, som hidtil, i Danmark med D. C. (Dansk Courant) og i Hertugdømmerne med S. H. C. (Schleswig Holstensk Courant), indtil 1 Febr. 1813, og i Norge med D. C., hvad Aggershuus og Christiansands Stifter angaaer indtil den 15 samme Maaned, i Bergens og Trondhiems Stifter indtil den 1 Marts 1813, med Undtagelse af Nordlandenes og Finmarkens Amter, for hvilke Terminen bestemmes til 15 Marts; men fra bemeldte Dage skal Betaling og Beregning med Rigsbankpenge tage sin Begyndelse." (Schous Forordninger, 1813, s. 242).

Det var betingelserne for den almindelige handel. Hvad angår postvæsenet og deres takster, var dette tilsvarende, som der anføres i generalpostdirectionens circulære af 28.02.1813, punkt 1:

- "Da Forordningen af 5te Januar d. A. om Forandring i Pengevæsenet for Kongerigerne og Hertugdømmerne bestemmer, at ikkun een Pengesort skal fremtidigen finde Sted i Hans Majestæts Riger og Lande ....
    "1. Haver De, da bemeldte Forordning (af 05.01.1813) § 11 bestemmer, at alle Beregninger og Betalinger i Rigsbankpenge skulle tage deres Begyndelse med forestaaende Februari Maaned, at affatte og indsende en særskilt extract over Indtægter og Udgivter i Januar Maaaned (sic!) tilligemed den derefter bemeldte Maaned havende Beholdning."

De norske takster omkring tidspunktet for statsbankerotten i 1813 har næppe den store interesse for samlere af bancobreve i Danmark - der har næppe været mange bancobreve - om nogen overhovedet. Imidlertid hører det jo med til historien og takstforholdene mellem Norge og Danmark er derfor undersøgt.
    Ivar Sundsbø, Oslo, har beskæftiget sig med problematikken i sin bog "Norske Brev før 1855" fra 1987, og giver et fint billede af de fleste portosatser omkring tidspunktet for statsbankerotten.
    Indtil videre var det meste, jeg kendte til de norske portosatser for breve til Danmark, vist i tabellen øverst på siden - 01.02.1813-kolonnen undtaget. Af en eller anden grund har vi ingen cirkulærer i Danmark med norske portotakster fra 01.02.1813, hvorfor det var med glæde, at Wilfred Wasenden, Norge, som et svar på mit spørgsmål til Ivar Sundsbø, den 21.12.2011 tilstillede mig det herunder viste cirkulære med nogle håndskrevne tilføjelser.

oldline

Fra Wilfred Wasenden Håndskrevne portosatser gældende fra 01.02.1813
Wasenden oplyste til mig 18.12.2011: "Jeg fant et eksemplar av takstene fra 1811, med håndskrevene endringer fra en postmester (trolig i Molde) der han har rettet opp alle takstene fra Lß til Rbß.

Fig. kl15-2:

Wassenden fortsatte: "Jeg har ikke funnet de originale takstene som ble utsendt 30/1-1813 med justeringene (jfr. cirkulære av 10/8-1813) da postbiblioteket ikke besitter disse.

Det er heller ikke lykkedes mig at finde dette cirkulære 30.01.1813 med tilhørende takster pr. 01.02.1813 her i Danmark. Det findes ikke i de cirkulæresamligner, jeg har adgang til. Det må være et cirkulære, der kun var sendt til norske byer - men derfor burde det findes herhjemme. Ej heller omtales det i Schous Forordninger eller i Fogtmanns Rescripter, men muligvis findes det i Dansk Post & Tele Museum (Erik Arly Jensen blev forespurgt, men fandt intet).

Imidlertid har Wasenden, som det ses, venligst sendt mig en kopi, og der er ingen tvivl om, hvilke takster det drejer sig om. Den trykte del af tabellen Fig. kl15-2 udviser portotakster, der blev udsendt ved Placat, dateret 22.06.1811: "hvorved bestemmes en ny Posttaxt for Breve til og fra Norge", og som bestemmer, at "Portoen for Breve til og fra Norge, maa fra 1ste Julii næstkommende eller saasnart derefter, som denne Placat paa ethvert Sted er kundgjort ..."

De håndskrevne portosatser var (efter en granskning af Avis-brevlisterne med norske breve fra januar, februar og marts 1813, (se herunder), portosatserne fra 01.02.1813. Det havde nu også have været underligt, hvis de håndskrevne takster ikke var de takster, der umiddelbart afløste taksterne for de trykte takster.

oldline

Avis-brevlister:

Repræsentativt uddrag af Avis-brevlister fra Kjøbenhavns Adresseavis vedr. uafhentede norske breve jan. 1813 - feb. 1814 incl.
By Jan. 1813
24.10.1812
Feb. 1813
24.10.1812/01.02.1813
Marts 1813
01.02.1813/13.03.1813
April-Juni
1813
Juli
1813
Aug.
1813
Sept.
1813
Okt.
1813
Nov., Dec.
Jan. 1814
Feb.
1814
Bergen
Christiania
Christianssand
Laurvig
32 Lß
24 Lß
28 Lß
24 Lß
32 Lß -   - Rbß
      Fr. - 30 Rbß
28 Lß - 39 Rbß
24 Lß -   - Rbß
45 - Fr.
30 - 24
39 - 33
30 - 24
39
24
33
24
39
24
33
-
 
 
 
 
-
Fr.
Fr.
-
-
Fr.
-
Fr.
 
 
 
 
39
24
33
24
Antal breve:5843 - 3022 - 188916074054
Tabel kl15-2.

Tabellens rubrikker
Datoerne under månederne januar, februar og marts er datoer for takstændringer og i kolonnen "Feb. 1813" anføres takstene for breve i Lß og i Rbß. Selvfølgelig udviser Avis-brevlisterne flere forskellige portosatser for breve fra den enkelte by, men her er anført enkeltbrevsportoen, der fremgår tydeligt af Avis-brevlisterne. Skemaet kun har til formål at identificere den takst, der var på breve fra den og den måned.

Januar måned
hvor taksten pr. 24.10.1812 er gældende, giver os ingen problemer. Her forekommer enkeltbrevsportoen for alle fire repræsenterede byer, og Avis-brevlisten for januar 1813 udviser i alt 58 breve (rubrikken "Antal breve") med forskellige portosater, men hovedparten af brevene er takseret til enkeltbrevsporto.

Februar 1813
er "delt op" i to satser, een med enkeltbrevsportoen indført 24.10.1813 og den anden med den portosats, der blev indført 01.02.1813. Er man i tvivl, kan man se foregående/efterfølgende måned, hvad portosatsen skal være.
    "Antal Breve" viser, hvor mange, der er af hver slags i Avis-brevlisten fra februar 1813. Her kunne man måske få den tanke, at der var sket en takstændring midt i februar måned, men man må tænke på, som der står i Forordningen af 05.01.1813, § 11, at man i Norge tillod, at der gik lidt tid efter 01.02.1813, hvor man stadig kunne anvende Lß, så der må have været nogle breve af de Danmark i februar registrerede norske breve, der var afsendt fra Norge efter 01.02.1813, men som stadig var afsendt i porto i Lybske Skilling. Her kan man se, at der er breve fra Christianssand før og efter 01.02.1813.

Marts måned
Tilsvarende er det oplagt, at nogle af de første breve, der blev lagt til side som uafhentede i marts måned i København, er afsendt fra Norge sidst i februar måned samt i begyndelsen af marts måned, hvorimod de sidst indkomne, der er sat i porto efter takstændringen 13.03.1813, tydeligt er afsendt fra Norge til Danmark efter denne dato.

August 1813-januar 1814 (184 dage!)
I løbet af de i alt 184 dage har det åbenbart kun været nødvendigt at efterlyse modtagerne af sølle 11 breve, men vi ved selvfølgelig ikke, hvor mange breve, der er blevet sendt og som blev udbragt/afhentet af modtagerne. Avis-brevlisterne viser jo kun de uafhentede breve.

Forbindelsen til Norge i efteråret 1813 - foråret 1814
Uden at fordybe sig i danmarks-historien, indgik Danmark alliance med Napoleon i juli 1813, hvorfor vi forpligtede os til at erklære bl.a. Sverige krig. Hermed ophørte postforbindelsen til Norge via Sverige og postforbindelsen med Norge måtte foregå fra Fladstrand til Frederiksværn i åbne både. Postmængden gik tydeligt ned, hvilket Avis-brevlisterne også afslører.
    Danmark afstod Norge i forbindelse med freden i Kiel 14.01.1814 og de sidste lister over klasselotteriets norske kollektører kunne ses i adresseavisen af november 1813 - og det Kjøbenhavns Norske Postkontor blev nedlagt 12.04.1814 (DDPE-III, s. 606).

Februar 1814
Den sidste Avis-brevliste med uafhentede norske breve på det Norske Postkontor er vist i Adresseavisen fra 02.03.1814, og det lidt besynderlige er, at ALLE portosatser er satserne, der var gældende i perioden 13.03.1813-04.06.1813! Det eneste jeg kan forestille mig er, at disse breve havde været MEGET længe undevejs pga. de urolige forhold i sommer/efterår 1813, og at man efter juli 1813 derfor ikke kan anvende Avis-brevlisterne til kontrol af takstændringer.

Ingen bancobreve fra Norge de sidste seks måneder før afståelsen af Norge
er selvfølgelig et postulat, men jeg tvivler stærkt på at sådanne findes bl.a. pga. de urolige forhold. Desuden det tilsyneladende faktum, at Avis-brevlisterne med februar 1814-breve kun udviste mange flere måneders gamle breve pga. diverse forsinkelser - hvilket må have afholdt nordmændene fra at sende penge til klasselotteriets inspktører - de risikerede simpelthen at breve ikke nåede frem i rette tid til trækningerne.

13.03.1813: Tabel Cirkulærets tekst er:
"Vedlagt tilstilles det Kongelige Postkontor 2de Exemplarer af en fra Directionen udfærdiget midlertidig Brevposttaxt ved Portoens Beregning i Rigsbankpenge af breve mellem Kiøbenhavns og Helsingøers Postkontorer, samt Stederne i Norge; af hvilke det ene maa henligge på Kontoret til de Korresponderendes Eftersyn, og det andet vedlægges Embedspapirerne.
Generalpostdirectionen den 13de Mars 1813."

Den tilhørende taksttabel, hvis takster er indført i den øverste tabel i kolonnen 13.03.1813, findes i Dansk Post & Telemuseum i København, hvor det sidder sammen med museets eksemplar af cirkulæret af 13.03.1813.

Fig. kl15-3:  
05.06.1813: Tabel I perioden 01.06.-15.06.1813 udsendtes Circ. (flere med håndskrevne datoer) angående "den nu gjældende Taxt for de fra samme til de øvrige Postkontorer i Danmark og Hertugdømmerne forsendende løse Breve ...." - men også, som det fremgår af circ. 10.08.1813 herunder - en række cirkulærer til de enkelte postkontorer i Norge. Vi kender dog endnu ikke eksemplarer af sådanne, men de ændrede ikke taksterne mellem de norske byerne indbyrdes. De var blot en "genudsendelse" af 13.03.1813-taksterne.
    Imidlertid findes en udateret taksttabel, hvor postinspektør Erik Arly Jensen, Dansk Post & Tele Museum oplyser, at det sidder sammen med de andre cirkulærer, der er dateret 05.06.1813. Tabellen vedrører taksterne mellem Helsingør og de norske postkontorer, og gentager de portosatser, der blev taget i brug 13.03.1813.

Hvorfor denne taksttabel blev "genudsendt", ved jeg ikke for vi skal frem til 07.08.1813 / 10.08.1813, før der skete noget med taksterne. Måske var den blot udsendt for at minde hertugdømmerne om taksterne til Norge.

Af taksten kan man se, at forskellen på at sende breve til Helsingør i stedet for til København, var 3 Rbß.

Fig. Kl15-4:  
20.06.1813:Sundsbø skriver s. 73: "Fram til 20.06.1813 var postveien gjennom Sverige åpen og transitporto her var fortsat 9 ½ sk banco. Nå måtte denne kurs omregnes i Rbß og den varierne noe. Brev fra Kjøbenhavn til Christiania koster nå 24 Rbß og til Bergen 39 Rbß"
    Jeg mener, at Sundsbø har manglet en oplysning, idet de to takster, han her nævner, dokumenterer, at det drejer sig om taksterne, der blev nedskrevet i circ. fra 13.03.1813.
    Sundsbø skriver s. 73, at ruten mellem Norge og København fra 20.06.1813 måtte gå over Fladstrand, hvilket også ses i Fr. Olsen III, s. 67. Jeg ved ikke, om der kom øjeblikkelige takstændringer. Generalpostdirektionen har flere gange kortvarigt fastholdt gældende takster på trods af ændrede ruter.

Sundsbø skriver:
"Omsider ble myntkursen i forhold til sølvverdi stabil, og nå kostet et brev Kjøbenhavn-Christiania 66 Rbß og til Bergen 96 Rbß
    August 1813 kommer med nok en forhøyelse af portoen, dette på grunn av endringer i Hertuddømmernes pengevesen."

Den takstændring, som Sundsbø nævner, er, så vidt jeg kan se, først med cirkulæret af 07.08.1813 og det norske af 10.08.1813 (som tilsyneladende kun blev udsendt til de norske postkontorer - se herunder), hvor det efterfølgende omtalte Bilag C med de norske takster træder i kraft, men hvor ikrafttrædelses-tidspunktet tidligst sker fra 10.08.1813. Sundsbø kender dog de nye takster, idet han korrekt nævner brevtakst Christiania - København på 66 Rbß og fra Bergen til København på 96 Rbß, men det er forhøjelsen 07.08.1813 / 10.08.1813, der er tale om.

07.08.1813:
10.08.1813:
07.08.1813 Cirkulære af 07.08.1813
Afsnit A, punkt 5, henviser til Bilag C - vist her til højre: "Taxt for et enkelt Brev beregnet i Rigsbankpenge Navneværdi imellem Laurvig og Frederiksværn" og de øvrige byer i Norge, hvorefter portoen fra disse til København kan udregnes. Portoen består af porto fra de norske byer til Frederiksværn + søporto 12 Rbß til Fladstrand, og endelig fra Fladstrand til København - 36 Rbß.

Underligt nok stødte Ole Steen Jacobsen og jeg ikke på Bilag C, da vi for mange år siden forsøgte at indsamle manglende cirkulærer (i kopi) bl.a. i Postmuseet, men i forbindelse med denne artikelserie om "Klasselotteriet i Danmark 1753-1851" blev jeg opmærksom på nogle åbenbare mangler af de danske postale cirkulærer i min samling af kopier. Jeg bad derfor Erik Arly Jensen, Post og Tele Museum i København, om at efterse 1813-cirkulærer med takster, som postmusseet lå inde med, og heriblandt var dette Bilag C, som nu bl.a. sætter os i stand til at afslutte taksttabellen over taksterne fra byerne i Norge til København - indtil afståelsen af Norge.
    Af 07.08.1813-cirkulæret punkt 5 fremgår det, at "Brevene mellem Danmark og Norge frankeres fremdeles direkte, men saalænge Posten gaar didhen over Havet, skal Portoen fra Danmark og til Norge beregnes saaledes: fra Afsendelssestedet til Fladstrand efter Forskrivten under No 2, mellem Fladstrand og Norge, beregnet til Expeditionskontoret sammesteds, der her antages at være i Frederiksværn, i Søeporto 12 Rbß, og mellem Frederiksværn samt Stederne I Norge efter den vedlagte Taxt Litr. C. ..."

Fig. kl15-5:  

Som det ses af disse takster i Bilag C, var det en stor forhøjelse af portoen de norske byer imellem. Faktisk en fordobling af taksten, der var blevet indført 01.02.1813. Det femgår af efterfølgende punkt 10.08.1813. (Blyantsnoteringerne er mine, idet jeg har indregnet sø-portoen og portoen fra Fladstrand til København for at få 10.08.1813-takster for breve fra de norske byer helt til København).

Circ. 10.08.1813.
Dette cirkulære var faktisk ikke blandt mit ellers ret så komplette sæt (kopier) af cirkulærer, men igen har Wilfred Wasenden været så venlig at oversende mig en kopi.

Begrundelsen for forhøjelsen er også givet i circulairet: Genindførelsen af rede sølv som betalingsmiddel i stedet for de danske rigsbanksedler i hertugdømmerne - samt den norske posts forandrede gang til Danmark (Frederiksværn til Fladstrand) og de dermed større omkostninger.

Norske ikrafttagelsestidspunkter for Bilag C / circ. 10.08.1813:
Man skal være opmærksom på, at det er taksterne mellem de norske byer, der blev fordoblet (fordobling af 01.02.1813-taksterne byerne imellem) ved udsendelse af det norske cirkulære af 10.08.1813.
    Men dette er ikke ensbetydende med, at taksterne for breve fra Norge til Danmark fordobles og vi må i Danmark forholde os til det danske cirkulære af 07.08.1813 samt til det norske ditto af 10.08.1813. I circulairet givet et eksempel på taksten for et brev fra Christiania og København:

a. mellem Christiania og Laurvig:
b. Mellem Laurvig og Fladstrand (søporto):
c. og mellem Fladstrand og Kiøbenhavn:
I alt:
18 Rbß
12 Rbß
36 Rbß
66 Rbß

Det vil sige, at vi kan tilføje den "sidste" kolonne - i den her øverst viste tabel kl15-1 - ved at addere søportoen 18 Rbß og portoen fra Fladstrand til København 36 Rbß (se Kapitel 13), ialt 48 Rbß til portoen ved de enkelte nævnte byer. Når jeg kalder denne kolonne den "sidste", skal det forstås således at der ikke senere kunne sendes bancobreve til Klasselotteriet i Danmark. Der er selvfølgelig MANGE senere portotakster, men de er bancobrevene uvedkommende.

Circulairet sluttede med ordene:
"Forestaaende Bestemmelser træde i Kraft fra den Dato denne Circulaireordre paa ethvert Sted er modtaget, som samtlige Postcontoirer med omgaaende Post hertil haver at indberette.

Generalpostdirectionen den 10de August 1813
Hauch.   Lange.   Harbou.   Monrad.   Kolderup-Rosenvinge."

14.01.1814:Fredstraktat imellem Danmark og Sverige - Sluttet i Kiel 14. Januar 1814:

"1 Art.) Der skal for Fremtiden være Fred, Venskab og god Forstaaelse mellem Kongen af Danmark og Kongen af Sverrig...

4 Art.) Kongen af Danmark frasiger Sig, saavel for Sig Selv, som for Sine Efterfølgere til Tronen og til Kongeriget Danmark , alle Sine Rettigheder og Adkomster til Kongeriget Norge, nemlig til de her opregnede Bispedømmer og Stifter: Christianssand, Bergen, Aggershuus og Trondhiem med Nordlandene og Finmarken lige til Grændsen af det Russiske Rige. Disse Bispedømmer, Stifter og Provindser, der udgiøre hele Kongeriget Norge, tilligemed alle Indvaanere, Byer, Havne Fæstninger, Landsbyer og Øer paa alle Kyster af dette Kongerige, saavelsom de tilhørende Besiddelser ... ligesom alle Forrettigheder, Rettigheder og Fordele, skal for Fremtiden tilhøre Kongen af Sverrig med fuld Eiendomsret og Souverainitet, og danne Kongerige forenet med det Svenske..."

Den norske statholder og tronarving prins Christian Frederik arbejdede dog for et selvstændigt Norge, og en grundlov blev vedtaget på Eidsvoll (Romerike i Akershus fylke i Norge). Christian Frederik blev valgt til norsk konge 17. maj 1814, der regnes for norsk nationaldag.
    Svenskerne modsatte sig med magt og en uafhængig norsk stat måtte opgives. Norge bevarede dog grundloven og stortinget mod, at Christian Frederik frasagde sig tronen. 04.11.1814 valgte stortinget Sveriges konge til konge af Norge efter nogle nødvendige grundlovsændringer.

På grund af de problemer med "Norges selvstændighed" i maj 1814, udsendtes en Kgl. Placat af 11.05.1814 og herefter et af Generalpostdirectionen i Danmark 19.05.1814 udsendt cirkulære: "Forbud mod al Samqvem med Norge" - og al post til og fra Norge skulle indsendes til Generalpostdirectionen. Forbudet blev ophævet ved Cancellie Placat af 19.09.1814, og efterfølgende nævnt i Generalpostdirectionens circ. 24.09.1814, punkt 5.

Fr. Olsen III, s. 132:
"Efter Norges Afstaaelse blev Postforsendelser mellem dette Land og Danmark undergivne samme Vilkaar som gjaldt for Forsendelser mellem Danmark og Sverige. For Breve fra Danmark til Sverige og Norge skulde erlægges indenrigsk Porto som for Breve til Helsingør og desuden for Befordringen over Sundet til Helsingborg 9 ß, senere nedsat til 7 ß, pr. Enkeltbrev. Portoen fra Helsingborg til Bestemmelsesstedet maatte betales af Modtageren."

Men da har samlere af de til Klasselotteriet i Danmark sendte bancobreve forlængst mistet interessen for de norske posttakster!

Billede fra oldline

Norske Bancobreve
De tre norske bancobreve, jeg tidligere havde vist her, er blevet flyttet til Kapitel 16 og placeret under de relevante norske bynavne: Bergen, Fredrikshald og Frederiksstad.

Billede fra oldline

For at afslutte Norge mht. forbindelse med Klasselotteriet i Danmark: I tillæg til nr. 271 af "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs med Posten forsendende Efterretninger" af 18.11.1814, optryktes den første liste over Klasselotterikollektører efter 1813 - og her var ingen norske kollektører.

En stor tak
til Wilfred Wasenden og Ivar Sundbø, begge Norge, for oplysninger og diskussioner om dette kapitel.

Litteratur
1.  Den danske Generalpostdirektions Cirkulærer og Placater 1743-1815.
2.  "Norske Brev - før 1855" af Ivar Sundsbø. ISBN 82-90272-35-9, Filatelistisk Forlag A/S, Bergen 1989.
3.  "Postvæsenet i Danmark - II og III" af Fr. Olsen. København 1903 og 1908.
4.  "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs med Posten forsendende Efterretninger" diverse datoer.
5.  "Den Danske Post Etat - DDPE" af Toke Nørby. Forlaget Nørbyhus 2008. ISBN 978-87-984623-2-3.

Billede fra oldline

....Fortsættes.

Kapitel 16
"Alle" Klasselotteriets
Bancobreve & Kollektører
udenfor København
Kapitel 17
Klasselotteri-Kollektørernes
Segl 1753-1830
- i alfabetisk by-orden
Kapitel 18
Resume
Reglerne for taksering
af bancobreve 1753-1830
Kapitel 01
Forord
Klasselotteriets
Bancobreve
Kapitel 02
Pengeforsendelser
1625-1753
Kapitel 03
Pengeforsendelser
1757-1788
Kapitel 04
Pengeforsendelser
1788-1795
Kapitel 05
Klasselotteriet 1753
Jonas Baltzersen Collin
Kapitel 06
Inspektører -
Direktører 1753-2010
Kapitel 07
Inspektør
Johan Frederik Baumgarten
Kapitel 08
Insp. Niels Collin og
Peter Friderich Deichmann
Kapitel 09
Inspektør
Simon Lauritz Bie
Kapitel 10
Inspektør
Hans Jacob von Scheel
Kapitel 11
Carl Ludvig Kirstein
Casper Herman v. Heinen
Johan Christian Riise
Kapitel 12
Berømte Svindlere
Frederik Christian Gleiss
Hans Jacob von Scheel
Kapitel 13
Danske Brevtakster
til København
1753-1851
Kapitel 14
Brevtakster Hertugdømmerne,
Hamborg, Lübeck 1753-1851
til København
Kapitel 15
Brevtakster Norge
1753-1851
til København
Siden indsat / ændret: 24.12.2011 / 07.10.2016.


Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional