Kapitel 08 - Niels Collin - Peter Friderich Deichmann

Klasselotteriets Bancobreve 1753-1830

© 2012- Toke Nørby

oldline

Niels Collin
Som vi erfarede i Kapitel 6, døde Baumgarten 02.11.1790. Allerede få dage efter, 04.11.1790, tiltrådte Niels Collin (født 1736) klasselotteriinspektørstillingen. Han virkede til sin død 23.12.1797, og var, som det også fremgår af Kapitel 6, søn af Jonas Baltzersen Collin.

Da jeg desværre ikke har kendskab til Bancobreve, hvor Collin står som modtager, kan jeg ikke vise et eksempel, men om det er ensbetydende med, at der overhovedet ikke findes bancobreve med Niels Collin som modtager, er nok for meget at sige. Måske ser vi et sådant Bancobrev senere!

I Niels Collins inspektør-periode skete der som nævnt en ændring af nogle af ruterne i Danmark, som havde betydning for udregningen af portoen for Bancobreve, der indeholdt sølv-mønt til en værdi af mere end 1 Rdlr., se Kapitel 4.

oldline

Deichmann
Fig. 8-1. (Gengivet med venlig tilladelse af
Alan Warren, Scandinavian Collectors Club, USA).
Peter Friderich Deichmann
blev født 10.08.1746 og døde 08.06.1816. Han afløste Niels Collin som Klasselotteriinspektør sidst i dec. 1797. Han fungerede indtil januar 1801, hvor han måtte trække sig af sin stilling pga. dårligt syn. I Kapitel 6 om inspektørerne gives en nærmere beskrivelse af ham.
 
Bancobreve fra Deichmans tid
Det er ikke mange Bancobreve, jeg har set fra Deichmans periode som klasselotterie-inspektør, men pudsigt nok anses de for at være sjældne, selv om de rent posthistorisk ligner Baumgarten-breve fra dennes tid som inspektør fra 1784: I Baumgartens tid anvendtes der segl med Fr. VIs monogram, hvilket også var tilfældet i den korte periode med Deichman som inspektør.
    Strengt taget er der ikke andet forskel på brevene end navnet på modtageren og det er efter min opfattelse ikke af posthistorisk, men af klasselotteri-historisk relevans - og her skal Deichmann-breve med tilhørende beskrivelse naturligvis med:

Bancobrevet til højre har været vist i både Erik Menne Larsens PHT nr. 2/1977, s. 11 og 12 i en artikel af Børge Lundh: "Påskrifter på tidlige danske breve". Illustrationen og beskrivelsen blev efterfølgende vist i Scandinavian Collectors Clubs medlemsblad, The Posthorn, Vol 34, No 2, May 1977, s. 30, Fig. 8. Ved at sammensætte de to illustrationer, der hver for sig ikke var ret brugelige, kan brevet vises i sin helhed i en rimelig kvalitet.

Velædle
Herr Deichman Kongl. Classe
Lotterie Inspecteur
C7timus
Her indlagt 18 Rdl.
Fr. Roeskilde
i
/
Kiøbenhavn

Bancobrevet, der er udateret, er sendt fra Nykøbing Sjælland til København, men kun betalt til Roskilde: "Fr(anco) Roeskilde". På bagsiden har postmesteren i Nykøbing karteret brevet "Nyk 10" og herefter sendt det til Holbæk, hvor det er omkarteret "Holb 29".
    Ifølge placat af 26.07.1782 (se Fogtman, VI Deel, 2. Bind, s. 503) måtte postmesteren i Nykøbing tage 4 ß af hvert Brev mellem Nykøbing Sjælland og Holbæk - og sansynligvis en skilling eller to mere for at få brevet bragt helt til Roskilde, hvorfra brevet kunne blive forskriftsmæssigt transporteret med den derfra agende post til København og hvorfor brevet i Roskilde er karteret 2 med en porto på 2 Lß for brevet, der indeholdt 18 Rdl. (2 Lß var taksten for et enkeltbrev fra Roskilde til København - og også for et bancobrev med indtil 100 Rdl. i banco-sedler - efter General-Post-Amts Placat af 31.12.1773 (som også passer med 23.02.1788-taksten). Her får vi så:

Bancosedler 1-100 Rdl.: Enkeltbrevstakst Roskilde-Kbhvn:2 Lß

oldline

Deichmann
Fig. 8-2. (I sin tid gengivet med venlig tilladelse af Thomas Høiland).
Bancobrev afsendt i perioden dec. 1797-januar 1801. Brevets tekst:

S. T:
Herr Inspecteur Deichman
ved det Kongl. Classe Lotterie
Herudi
150 Rdl.
Pr. Attest
udi
/
K.havn

(Salvo titulo (latin): "Med forbehold af titlen". Forkortelsen S.T. anvendtes i indledningen i breve for at undgå at skulle opregne alle den pågældendes titler. Dermed kom man ikke til at anføre en forkert titel).

Af de to postsegl fremgår det, at bancobrevet er sendt fra Nysted på Lolland. (Fr. Olsen II, s. 266-67): Fra 01.07.1779 gik posten med den lollandske agende post for postvæsenets regning, og det var også gældende for Nysted fra 15.09.1779.

Efter Plakaten af 28.09.1779 samt circulaire af 13.12.1800:
"Brevene til Stederne paa den lollandske Post-Tour betales saaledes: Til Præstøe og Vordingborg med 3 Lß mere end til Kiøbenhavn, og til Nykiøbing, Stubbekiøbing, Nysted, Saxkiøbing, Mariboe, Naschou og Rødbye med 4 Lß mere end til Kiøbenhavn."

Så portoen for et enkeltbrev antages at være 4 Lß fra Nysted til København. Man kan se af påskriften på bagsiden af brevet (kartenummer og porto), at postmesteren i Nysted har beregnet 10 Lß for brevet, hvilket må betyde, at der har været et indlagt brev, der skulle takseres særskilt, jf. senest 28.02.1788-placaten:

"Naar der følger Brev med Banco-sedlerne, hvori noget andet end den blotte Sum, Datum, Sted og Navn er anført, betales det som et særskilt Brev."

Takstudregningen for bancobrevet fra Nysted til København bliver således:

Bancosedler 150 Rdl. 1½ brev: 4+2:
Indlagt brev:
I alt
6 Lß
 4 Lß
10 Lß

oldline

Litteratur

  1. General Postamtets placater og cirkulærer.
  2. "Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegialbreve for Danmark og Norge" af Laurids Fogtman - "Fogtmans Rescripter").
  3. Avis-mikrofilm i statsbiblioteket i Aarhus: "Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger 4/5 1759 - 1854".
  4. Erik Menne Larsen (†) PHT nr. 2/1977 "Påskrifter på tidlige danske breve" af Børge Lundh (†).
  5. The Posthorn Vol 34, No 2 May 1977: Uddrag af ovenstående artikel, oversat til engelsk af Paul H. Jensen (†), Norge.

Billede fra oldline

....Fortsættes.

Kapitel 09
Inspektør
Simon Lauritz Bie
Kapitel 10
Inspektør
Hans Jacob von Scheel
Kapitel 11
Carl Ludvig Kirstein
Casper Herman v. Heinen
Johan Christian Riise
Kapitel 12
Berømte Svindlere
Frederik Christian Gleiss
Hans Jacob von Scheel
Kapitel 13
Danske Brevtakster
til København
1753-1851
Kapitel 14
Brevtakster Hertugdømmerne,
Hamborg, Lübeck 1753-1851
til København
Kapitel 15
Brevtakster Norge
1753-1851
til København
Kapitel 16
"Alle" Klasselotteriets
Bancobreve & Kollektører
udenfor København
Kapitel 17
Klasselotteri-Kollektørernes
Segl 1753-1830
- i alfabetisk by-orden
Kapitel 18
Resume
Reglerne for taksering
af Bancobreve 1753-1830
Kapitel 01
Forord
Klasselotteriets
Bancobreve
Kapitel 02
Pengeforsendelser
1625-1753
Kapitel 03
Pengeforsendelser
1757-1788
Kapitel 04
Pengeforsendelser
1788-1795
Kapitel 05
Klasselotteriet 1753
Jonas Baltzersen Collin
Kapitel 06
Inspektører -
Direktører 1753-2010
Kapitel 07
Inspektør
Johan Frederik Baumgarten
Kapitel 08
Insp. Niels Collin og
Peter Friderich Deichmann
06.09.2020.


Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional