Kapitel 13 - Danske Brevposttakster til København 1734-1851

Klasselotteriets Bancobreve 1753-1830

© 2012-2015 - Toke Nørby

oldline

Navne-Værdi
Skrivelse af 29.01.1813 fra Cancelliet til direktionen for Rigsbanken og gældende fra 01.02.1813: "At Sølvværdien maa ansees ligemed Navneværdie, indtil Coursen den 1ste August 1813 bliver sat." (Fogtmans Rescripter 29.01.1813). (Se 01.08.1813 - Rigsbankens officielle kvartalskurser).

I postvæsenets regi var Navneværdien lig med Sølvværdien i perioden 01.02.1813-18.02.1814, men med portostigningen pr. 07.08.1813 fandt man det nødvendigt at meddele:

07.08.1813. Circulære vedr. forhøjelse af Brev- og Pakkeposttaksterne
"Pakkeposttaksterne
....
6. Det maa iagttages, at alle Pengesummer og Værdier blive af Afsenderne at ansætte i Navne-Værdi, og at for de til Hertugdømmerne bestemte Sager bliver saavel sammes Navn- som Sølv-Værdi at opgive."

Selvom posttaksterne fra 01.02.1813 var ansat i Rbß, fandt man det hensigtsmæssigt at anføre, at taksterne pr. 07.08.1813 var i Navne-Værdi. Bancobreve med ilagte sedler med beløbet angivet i Navne-Værdi er således fra perioden efter 07.08.1813 (og indtil og med 31.07.1818, se Kapitel 9).

Tabel
De for forsendelsen af Banco-Sedler (og breve) relevante takster med ændringer i perioden 31.12.1734-31.03.1851 - hvorefter loven om postforsendelser af 11.03.1851 trådte i kraft:

Postkontorer
i Jylland
Takst pr. ⇒
 
"Oprettet" ↓
31.12.
1734

01.04
1788
Mil
18.04.
1795
Mil
01.05.
1801

01.07.
1809

01.01.
1812

01.02.
1813

Rbß
07.08.
1813

Rbß N.V.
01.08.
1818

Rbß Sølv
01.01.
1838

Rbß Sølv
Mile afst.
1844
Aalborg16619-(61¼)891224322121 (61¾)40¾
Aarhuus01.02.16257(48½)(45¾)771021281818 (45¾)26
Ebeltoft01.01.1810*----9*1224322121 (62½)32
Fladstrand05.01.1751*9*-(73)9101427362424 (73¼)49¼
Fridericia< 16716-(33)66818241616 (33)28¾
Grenaae01.01.1810*----9*1221281818 (58½)36
(Haderslev)??.06.16494(31)(34¾)55715201313 (34¾)-
Hals??.??.1786*?*-(67½)89132432Nedlagt
31.12.1814
--
Hiørring01.05.1802*---8*91324322121 (68¼)47
Hobroe03.02.1736*2+8*(56½)(54¾)781121281818 (54¾)34¼
Holstebroe01.04.172510-(61)781121281818 (61¾)45½
Horsens16557(43)(38¾)66918241616 (38¾)31¾
Kolding< 16956(35)(30¾)55715201313 (30¾)30¾
Lemvig01.07.1802*--(62)7*81121281818 (62¼)49½
Løgstør01.07.1845*---------2347¾
Mariager01.07.1814*-------28*2121 (54)33¾
Nibe01.07.1844*---------23*43½
(Nordborg)31.12.1734
28.11.1772
5
6
-(47¾)77921292626-
Nykiøbing Mors01.04.1826*--------26*26 (65¼)44¾
Randers31.03.16748(53)(51)771021281818 (51)30¾
Ribe< 16907(37)(40¾)66818241616 (41¼)37¾
Ringkiøbing01.07.1802*--(55)7*8102128 1818 (54¼)44
Skagen31.12.17349-(78)9101527362424. 23 fra
01.07.1844
-
Skanderborg01.05.1824*--(42½)-----19*19 (42½)29
Skive01.04.1826*--------23*23 (61)40¼
Sæby< 1801--(71)8. 9 fra
01.05.18021
101527362121-
Thisted01.04.1826*--------29*29 (69½)48¾
Varde< 17118-(45)66918241616 (46½)43
Weyle< 17006(39)(34¾)66818241616 (34¾)31¼
Wiborg< 16698(58)(57)781121281818 (57)36½

En stjerne * efter taksten betyder, at taksten er gældende fra den i kolonne 2 angivne dato.
Tal i parentes er mileafstand til Kbhvn. på det pågældende tidspunkt.

Ebeltoft - circulære af 03.10.1809
"Posten til Ebeltoft og Grenaa, som nu afgaar fra Aarhus, skal fra 01.11.1809 afgaa fra Randers, og alle breve til de to steder skal karteres og taxeres på Randers og ikke som hidtil på Aarhus. Breve, der ikke kunne ankomme til Aarhus den 27 d. m. inkluderet."

Hobroe:
Laurids Fogtman, (IV. deel, s. 347) skrivelse til generalpostamtet angående, at Hobro 03.02.1736 blev omdannet til et bipostkontor: "Byskriver Voss er beskikket at være tilligemed Postmester i Hobro, og maa, imod at betale 20 Rdlr. til Generalpostcassen, nyde den Porto, som bør betales for Brevene imellem Hobro og Randers hvert Brev 4 Sk. samt imellem Hobro og Aalborg hvert Brev 6 Sk., saavel som af hvert Brev, der gaar over Randers videre til og fra andre Steder i Jydland, Holsteen og Sjelland, 2 Sk. mere end den Porto, som ellers efter Taxten fra Randers skal betales, og af ham til Postmesteren i Randers, som det Generalpostcassen beregner, svares." Altså: Hobro-Randers: 2 + Randers-Kbhvn. 8 Lß, i alt 10 Lß (Se Kapitel 04 - "Hobro-Viborg").

Nordborg - Circulaire af 24.09.1811:
Fra 01.10.1811 vil der gå en pakkepost fra Sønderborg til Nordborg, og ved takseringen af pakkepostsager skal der tages hensyn til, at afstanden mellem de to byer er 3 mil.

Skanderborg og Middelfart
Pro Memoria af 25.04.1801 - gældende fra 01.05.1801: "Ligeledes skal denne nye Taxt anvendes i Henseende til de til Middelfart og Schanderborg bestemte Pakke-Postsager af samme Natur, saaledes, at disse i Følge Ordrene af 13 Junii 1795 og 28 December 1799 taxeres til Middelfart med 1 Lß høire end til Odense og til Schanderborg med 1 Lß høiere end til Horsens, i forhold til et enkelt Brev".

Circulaire af 03.04.1824: "Fra 1ste Mai næstkommende oprettes et Brevpostkontor i Skanderborg for Postkassens Regning, saa de dertil bestemte Breve fra ovennævnte Tid blive at kartere direkte, ligesom den ved Placaten af 15de Juli 1818 bestemte Taxt til Horsens bliver at anvende for Brevene til Skanderborg med et Tillæg af 3 Rbs. Sølv for hvert enkelt Brev."

Sæbye
1 Placat af 13.04.1802, gældende fra 01.05.1802. Circ. af 17.04.1802 anfører, at den første ordinære ridende post afgår fra Aalborg 04.05.1802.

01.02.1813. Forordningen af 05.01.1813
oplyste om "statsbankerot", oprettelsen af en Rigsbank og ændring af posttaksterne så taksterne, der var gældende i 1807 igen blev sat i kraft. Dvs. brevposttaksten af 28.03.1801 og pakkeposttaksten af 23.02.1788, blev nu taget i brug igen. Fr. Olsen III, s. 123 ff:
    "Man regulerede Posttaksterne saaledes, at Taksternes Nominalbeløb i dansk Kurant omsattes i Rigsbankpenge med et Tillæg af 50 prC. .... Efter Taksten af 28. Marts 1801 kostede et enkeltbrev fra Kjøbenhavn til Aarhus 14 ß Kurant, og blev herefter 21 ß Rm."

Circulaire af 28.01.1813
Den nye daler, rigsbank-daleren var ca. 33 % undervægtig i forhold til Courant-daleren og i sølv var forholdet 1 Lß = 3,2 Rbß - men mht. posttaksterne udregnede man den nye taxt: 1 Lß = 3,0 Rbß, idet man regnede 1 Lß = 2 ß Dansk Courant, som med en forhøjelse på 50% blev til 3 ß, men nu i Rbß.

Circ. 21.03.1820 Fra 28.03.1820 etableres pakkepost fra Ribe til Varde (5¼ mil) og Ringkiøbing (15¼ mil), der skal taxeres direkte til de to byer, men karteres til Ribe. Tilsvarende fra Viborg til Skive (4 mil), Holstebro (9 mil), Nyekiøbing (8¼ mil) og Thisted (12½ mil). Der skal taxeres direkte til de fire byer, men karteres til Viborg.

Circ. 02.12.1820
Ovenstående ændres til: Pakkepostsager til Skive, Nykjøbing og Thisted skal kun taxeres til Viborg.

oldline

Postkontorer
på Fyn
Takst pr. ⇒
 
"Oprettet" ↓
31.12.
1734

01.04
1788
Mil
18.04.
1795
Mil
01.05.
1801

01.07.
1809

01.01.
1812

01.02.
1813

Rbß
07.08.
1813

Rbß N.V.
01.08.
1818

Rbß Sølv
01.01.
1838

Rbß Sølv
Mile afst.
(1844)
01.04.1851
Assens< 16944-(27)4 4612161111 (27)(27¼)-26¼
Bogense01.07.1802*---4*(26)4612161111 (26)(26)-25½
Faaborg01.10.1810*----6*(26)612161111 (26)(26½)-26¼
Kjerteminde01.07.1839*---------14*20½
Middelfart05.01.17702--------16(28) fra
01.01.1824
16 (28)(28)-27½
Nyeborg< 16534(18)(18)33591288 (18)(18)-17¾
Odense19.08.16354(22)(22)44512161111 (22)(22)-21½
Rudkiøbing01.01.1809*---4*(26)4. 6 fra
01.10.1810
612161111 (26)(26)-25
Svendborg01.01.1804*---4*(23)4512161111 (23)(23)-22¾
Ærøeskiøbing01.07.1810*----7*(26)61616. 19 fra
15.10.18133
161626
Sidste rubrik indeholder mile-afstandene fra byerne til København i 1844 (i parentes) samt pr. 01.04.1851.
2 Middelfart Bipostkontor med takst 4 ß dansk (2 Lß) for breve mellem Middelfart-Assens og Middelfart-Fredericia.
3 Udateret cirkulære: Taxe eine einfachen Briefes in Reichsbankgelde zwischen Arróeskióbing und ... med påskriften: "Empfangen den 15de Oct. 1813. Honemann."
(Christian Anton Wilhelm Honemann var postmester ved Brev- og Fragtposten i Ærøeskøbing i perioden 01.07.1810-†14.10.1830. Se DDPE-I, s. 189).

Placat af 21.11.1803
"Ny posttakst for Svendborg og Faaborg gældende fra 01.01.1804
Breve med Banco-Sedler til eller fra Svendborg og Rudkiøbing og andre til Pakkeposten henhørende Sager, som afgaae fra Svendborg eller didhen ere bestemte, skulle den Svendborger Post aflevere og modtage i Nyborg ... ligeledes skulle med bemeldte Post befordres de Breve med Banco-Sedler, som fra Faaborg og Ærøeskiøbing ere bestemte til Nyborg og Stæderne i Sielland og Lolland, samt paa Falster og Møen, eller fra disse Steder ankomme til Faaborg og Ærøeskiøbing, hvorimod de Breve med Banco-Sedler, som fra Faaborg og Ærøeskiøbing afgaae til - eller dertil ankomme fra - Odense, Bogense, Middelfart og Assens, samt Stæderne i Hertugdømmerne og Jylland, skulle befordres med Faaborger Post."

oldline

Postkontorer
på Sjælland
Takst pr. ⇒
 
"Oprettet" ↓
31.12.
1734

01.04
1788
Mil
18.04.
1795
Mil
01.05.
1801

01.07.
1809

01.01.
1812

01.02.
1813

Rbß
07.08.
1813

Rbß N.V.
01.08.
1818

Rbß Sølv
01.01.
1838

Rbß Sølv
Mile afst.
(1844)-1851
Callundborg01.05.1809*--(14)5*5491288 (14)(14)-14
Corsør< 16663-(14)33491288 (14)(14¼)-14¼
Fredensborg??.??.1818*---------5-
Fredensborg
via Hørsholm
??.??.1818*---------2-
Frederikssund01.07.1837*--------6* (8)6(5)-5
Frederiksværk20.02.1805*--(9)2*2 til
31.12.18116
-----
Helsingør< 16522(6)(6)22. 3 fra
01.03.1811
54544 (6)(6)-6
Frederiksborg
Hillerød
17.07.1744*2*-(9)2236855 (6)(5)-4½
Hirschholm1791*-(3)(3)2*222222 (3)(3)-3¼
Holbek01.05.1809*--(8)4*4312855 (8)(8)-8
Kiøge20.07.16642(5)(5)2224533 (5¼)(5¼)-5¼
Lyngbye1783*2*-(1½)2222222 (1½)(1½)-1½
Maribo301.07.1779-(20¼)(20¼)44512161111 (21)(20)-19¾
Nakskov301.07.1779-(24¼)(24¼)44612161111 (24½)(23¾)-23½
Nestved01.01.1801*3*-(11)33391288 (10¼)(11)-11
Nykiøbing Falster301.07.1779-(17)(17)33491288 (17¾)(16½)-16¼
Nykiøbing Sjælland420.02.1739--(17¾)3----8 fra
01.08.1836
8 (14½)(14½)-14½
Nysted315.09.1779-(19)(19)44512161111 (19¾)(18½)-18¼
Præstø317.04.1799-(10)(10)33391288 (11¼)(11¼)-10¾
Ringsted< 17113(8)(8)2236855 (8)(8)-8
Roeskilde19.09.16532(4)(4)2224533 (4)(4)-4
Rødbye301.07.1779-(22)(22)44512161111 (23)(21½)-21½
Rønnede01.04.1844*---------5*(8½)-8¼
Saxkøbing315.07.1779-(19)(19)44512161111 (19¾)(18¾)-18½
Skielskør01.07.1844*---------10*(14)-14¼
Slagelse01.07.1777*3*(12)(12)33491288 (12)(12)-12
Sorøe< 17113(10)(10)33491288 (10)(10)-10
Stege501.01.1802*--(15¾)3*3391288 (15¼)(15)-14¼
Storehedinge01.07.1827*---------6* (8¼)(8¼)-8
Stubbekøbing08.03.1782*4*(16¼)(16¼)33491288 (17¼)(16)-15¾
Vordingborg301.07.1779-(12¾)(12¾)33491288 (13½)(12¼)-12
Sidste rubrik indeholder mile-afstandene fra byerne til København i 1844 (i parentes) samt pr. 01.04.1851.
3 Maribo, Nakskov, Nykøbing Falster, Præstø, Vordingborg og Rødbye: Fra 01.07.1779 gik posten for postvæsenets regning, og tilsvarende var gældende for Nysted og Sakskøbing fra 15.09.1779, se FO2, s. 267.
    Efter Plakaten af 28de Septbr. 1779: Brevene til Stederne paa den lollandske Post-Tour betales saaledes: Til Præstøe og Vordingborg med 3 Lß, og til Nykiøbing, Stubbekiøbing, Nysted, Saxkiøbing, Mariboe, Naschou og Rødbye med 4 Lß mere end til Kiøbenhavn.

4 Kgl. res. af 12.07.1775: "Postmesteren i Nykøbing i Ods-Herred i Sjælland maae tage 6 Sk. af hvert Brev mellem Nykøbing Sjælland og Holbæk". Fogtman, VI Deel, 1. Bind, s. 585. Taksten blev kort tid efter nedsat til 4 Sk. pr. brev ved General-Postamtets Placat af 26.07.1782 (kgl. res. af 19.07.1782). Fogtman, VI Deel, 2. Bind, s. 503.

5 Postmesteren befordrede breve fra Stege til Vordingborg for 1 Lß pr. brev, jf. General-Postamtets Placat af 20.10.1801. Circ. 30.10.1801 gældende fra 01.01.1802.

6 Circ. 12.02.1805 og Circ. af 21.12.1811: Fra 01.01.1812 taxeres breve til Frederiksværk igen på Frederiksborg (Hillerød).

"Pro Memoria.
I Følge af de Bestemmelser, i Henseende til Bancobreves Convolutering og Afsendelse m.v. som anvises i Plakaten af 24de d. M. finder General Postamtet det hensigtsmæssigt, fra den Tid bemeldte Anordning træder i Kraft, at ophæve den ved General Postamtets Skrivelse af 20de April 1799 fundne Foranstaltning, hvorefter Bancobreve imellem Kiøbenhavn og nogle Stæder paa den Laallandske Postroute, skulle forsendes i Pakker og saaledes overleveres fra den ene Postfører til den anden.
    Fra næstkommende Nyaar af skal altsaa ethvert Brev med Banco-Sedler til og fra Kiøbenhavn ligesom imellem de øvrige Steder stykkeviis afleveres til Postføreren og imellem disse indbyrdes, hvilket herved til fornøden Efterretning og Iagttagelse communiceres de nedenbenævnte Post Contoirer, som enhver især heraf foretager Gjenpart og paategner denne Ordre, hvorefter den fra Nakskov tilbagesendes hertil.

General Postamtet, den 30te November 1804
Lange     Eggers     Harbou     Monrad     Rosenvinge Kollerup
/Knoblauch - Fuldmægt.

Circulaire til de Kongelige
Post Contoirer i Nykiøbing.
Saxkiøbing, Mariboe og Nakskov"

Billede fra oldline

Fejl i tidligere udgivne taksttabeller
Der er desværre fejl i nogle tidligere udgivne bøger med taksttabeller, idet man tidligere ikke har registreret, at der i Danmark skete en takstændring pr. 07.08.1813. Det betyder, at der er fejl i:

  1. "Grundbog i Analyse af Danske Præfilatelistiske Breve", København 1987. ISBN 87-982362-2-9. Af Ole Maintz i samarbejde med Ole Steen Jacobsen og Toke Nørby. Her er der fejl i tabellen på siderne 53-59 inkl. Alle takster, der står i kolonnen "1.2.1813 Rbsk. N.V.", er taksterne pr. 07.08.1813 - og alle taksterne pr. 01.02.1813 mangler således.
     
  2. "Bogen om danske Breve 1800-1851", Gentofte 1999. Af Ole Steen Jacobsen. Her er der fejl i taksttabellen på siderne 97-101. Kolonnen for taksten pr. 07.08.1813 mangler helt, så det ser ud til at taksten i kolonnen 1.2.1813 varede til 1.8.1818. (Udover dette er der "indrykningsfejl" ved byerne Holbæk, Kiel, Ribe og Slesvig).

Billede fra oldline

.... Fortsættes.

Kapitel 14
Brevtakster Hertugdømmerne,
Hamborg, Lübeck 1753-1851
til København
Kapitel 15
Brevtakster Norge
1753-1851
til København
Kapitel 16
"Alle" Klasselotteriets
Bancobreve & Kollektører
udenfor København
Kapitel 17
Klasselotteri-Kollektørernes
Segl 1753-1830
- i alfabetisk by-orden
Kapitel 18
Resume
Reglerne for taksering
af Bancobreve 1753-1830
Kapitel 01
Forord
Klasselotteriets
Bancobreve
Kapitel 02
Pengeforsendelser
1625-1753
Kapitel 03
Pengeforsendelser
1757-1788
Kapitel 04
Pengeforsendelser
1788-1795
Kapitel 05
Klasselotteriet 1753
Jonas Baltzersen Collin
Kapitel 06
Inspektører -
Direktører 1753-2010
Kapitel 07
Inspektør
Johan Frederik Baumgarten
Kapitel 08
Insp. Niels Collin og
Peter Friderich Deichmann
Kapitel 09
Inspektør
Simon Lauritz Bie
Kapitel 10
Inspektør
Hans Jacob von Scheel
Kapitel 11
Carl Ludvig Kirstein
Casper Herman v. Heinen
Johan Christian Riise
Kapitel 12
Berømte Svindlere
Frederik Christian Gleiss
Hans Jacob von Scheel
Kapitel 13
Danske Brevtakster
til København
1753-1851
Siden ændret: 18.12.2012.


Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional