Historien om Joseph Michaelsen - Kapitel 4

Bronzebuste og Medaljer

Af Toke Nørby - © 2010-2011

Billede fra oldline

Bronzebuste - postmuseet
Bronzebusten står i dag i Dansk Post og Tele Museum i København.
Bronze-buste
Som nævnt indkom der i alt 3613 Kr. 05 Øre, og det var et så tilfredsstillende resultat, at man besluttede at lade busten udføre i bronze.

Umiddelbart efter at man havde afsluttet indsamlingen og bragt listen over bidragydere i Berlingske Tidende, udsendte komiteens formand og hovedkasserer den 13. marts 1906 følgende skrivelse til samtlige ovennævnte komitemedlemmer:

Skrivelse i Post og Telemuseum

"Henrik Ibsensvej 1, d. 29. Marts 1906.
Til Bestyrelsen for Dansk Postforening. Blandt Bidragyderne til Udførelsen i Marmor af Billedhugger Mølgaards Buste er der en enkelt, overfor hvem jeg, uanset Indgrebet i Indbydernes Ret, ikke kan renoncere paa at frembære min Tak.
    Det er den ærede Bestyrelse, hvis Bidrag bærer Vidne om, at den med mig ser det moralske Ophav til den afgørende Anerkendelse, som fra fremragende Medborgeres Side er bleven mig tildel, i "Dansk Postforening"s uforbeholdne Godkendelse af Redegørelsen i Bogen om "Det Kgl. danske Postvæsen", en Godkendelse, der fandt et for mig saa hædrende Udtryk i Foreningens Initiativ af 27. August f. A. Den højtærede Bestyrelsen vil derfor modtage Bevidnelsen af min hjærteligste Tak.

Med Højagtelse - Bestyrelsens ærbødige
Joseph Michaelsen"

Dansk Postblad nr. 13 af 03.07.1906
"Joseph Michaelsens Buste. Komiteen har modtaget en Skrivelse fra Museet paa Frederiksborg Slot, i hvilket det bl. a. hedder:
    Bestyrelsen for det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg har herved den Ære at takke den højtærede Komite for Tilvejebringelsen af en Buste i Marmor af fhv. Postmester Michaelsen, for den smukke Gave, som ved Komiteen Skrivelse af 6. Juni er stillet Frederiksborg Museet i Udsigt.
    Det er Bestyrelsen en Glæde at kunne modtage til Opbevaring og Udstilling i Museet en Buste af den højt fortjente Uland, som først fremsatte Tanken om Verdenspostforeningen og hvis Fortjeneste heraf nu er anerkendt fra alle Sider.

P. B. V. Mollerup."

(28.10.2010: Curator Erik Westengaard, Frederiksborg Slot oplyser, at busten stadig ejes af museet, og at dens inventarnummer er A 1797. Den er dog ikke udstillet, men placeret i magasin.)

Bronzemedalje

Bronzemedalje. Medaljør: Sophus Lindahl. Forsiden: Brystbillede mod venstre, omskrift JOSEPH MICHAELSEN 1826 . 1859 . 1906 Under venstre skulder: LINDAHL. Bagsiden: Jordgloben med den symbolske fremstilling af de fem Verdensdele som på St. Marceaux's Monument for Verdenspostforeningen og teksten VIRIBUS .. UNITIS .. MDCCCLXXIV - (lat.), "Med forenede kræfter 1874".) Viribus Unitis var kejser Franz Josef I af Østrig' personlige motto).

Billede fra oldline

Den "totale" anerkendelse og hyldest til Joseph Michaelsen
blev bragt i Dansk Postblad, (Medlemsblad for Dansk Postforening, Københavns Postcirkel og Postmesterforeningen nr. 17 af 3. September 1906:

Joseph Michaelsen.
Postvæsenet vil værne om hans Buste. Michaelsens 80 Aars Fødselsdag. Hans fuldstændige Oprejsning. Al Modstand brudt. Fortjenstmedaljen i Guld. Kongen lykønsker. Nobelpræmien (sic).

Under 23. August tilskrev Komiteen for Tilvejebringelse af en Marmorbuste af Joseph Michaelsen, Generalpostdirektøren saaledes:
"Som Forretningsfører og Kasserer for den Komite, der i sin Tid blev dannet for Indsamling af Bidrag til en Marmorbuste af forhenværende Postmester Joseph Michaelsen, tillader jeg mig at meddele, at, efter at alle Udgifterne til nævnte Buste, som er optaget af Nationalhistorisk Museum paa Frederiksborg Slot, ere dækkede, er der blevet et Beløb tilovers, hvis Anvendelse paaligger Komiteen.
    Fra flere Sider er der udtalt et Ønske om at anvende dette Beløb eller Del deraf til en Buste i Bronce
(sic) af Joseph Michaelsen, der skulde skænkes til Københavns Posthus, saa at man til alle Tider der havde et synligt Tegn paa den store geniale Tanke, som Joseph Michaelsen i sin Tid havde fattet, og som har saa rigelig Andel i den senere indførte almindelige Verdensporto.
    Men forinden dette Ønske kan realiseres, tillader jeg mig herved paa Komiteens Vegne at rette dette Spørgsmaal til Hr. Generalpostdirektøren, om Postvæsenet med Billigelse af Indenrigsministeriet vil modtage og til alle Tider værne om denne Buste, som et Tegn paa den Anerkendelse, der skyldes den dybe Tænker."

Med Højagtelse
M. Melchior.

Herpaa modtog Komiteen under 28. s. M. følgende Svar:
"Til Hr. Grosserer M. Melchior, Højbroplads 21.
Som Forretningsfører og Kasserer for den Komite, der i sin Tid blev dannet for Indsamling af Bidrag til en Marmorbuste af forhenværende Postmester Joseph Michaelsen, hvilken nu er optaget af Nationalhistorisk Museum paa Frederiksborg Slot, har Hr. Grossereren i Skrivelse af 23. d. M. næst at meddele, at der fra flere Sider er udtalt et Ønske om at anvende det Beløb, der er tilovers efter Tilvejebringelsen af denne Buste, eller en Del af dette Beløb til en Buste i Bronce af Joseph Michaelsen, der skulde skænkes til Københavns Posthus, paa Komiteens Vegne forespurgt, om hvorvidt Postvæsenet med Indenrigsministeriets Billigelse maatte vilde modtage og værne om en saadan Buste.
    I Anledning heraf skal man meddele, at man med megen Tak modtager Komiteens smukke Tilbud, og det skal stedse være det danske Postvæsen en kær Pligt at værne om denne Buste."

Kiørboe.
C. L. Lage.

Denne Skrivelse betegner den første fuldstændige Anerkendelse fra Postadministrationens Side af Joseph Michaelsens Fortjeneste af sit Land. Denne Anerkendelse efterfulgtes paa M.s 80-aarige Fødselsdag den 1. September af Indenrigsministeriets Meddelelse om, at Kongen havde tildelt ham Fortjenstmedaljen i Guld. Fra Kabinetssekretariatet indløb følgende Skrivelse:
    "Efter allerhøjeste Befaling skal jeg bringe Dem Hans Majestæt Kongens Hjærtelige Lykønskning til Deres 80-aarige Fødselsdag, og skal jeg tilføje, at det har været Hans Majestæt en Glæde at gribe den Anledning, som denne sjældne Mærkedag giver, til i Overensstemmelse med Indenrigsministeriets Indstilling at tildele Dem Fortjenstmedaljen i Guld.
    Idet jeg bringer Dem min oprigtige Lykønskning i Dagens dobbelte Anledning er jeg

Deres ærbødige
F. H. Rosenstand."

Paa Grosserersocietetets Vegne overbragte Kontorchef Schovelin en Adresse med følgende Ordlyd:
"I Anledning af Deres firsindstyveaarige Fødselsdag bringer Grosserer-Societetets Komite Dem herved sin Hilsen og Lykønskning. Som det sikkert vil være Dem i Minde, har Komiteen allerede tvende gange før følt Trang til at yde Dem sin Anerkendelse for den store Andel, som De har haft i Skabelsen af den ensartede Verdensporto. For enhver dansk Mand er det en Glæde og Stolthed, at denne geniale Tanke skyldes en af hans Landsmænd, at om der end maatte store Magter til for at gennemføre den, saa, er den dog fostret og for første Gang fremsat her i vort lille Fædreland. De, Hr. Michaelsen, har haft den Lykke selv personlig at se Deres Ide bliver virkeliggjort og opnaa en Verdenssucces - og om end den Dem skyldige Anerkendelse først er kommen sent og efter mange Kampe og bitre Prøvelser, saa vil netop ogsaa denne Dag sikkerlig vise Dem, at Hæderen dog stundom kan indhente sin Mand i levende Live.
    Vi bede Dem være forvisset om, at den Tilfredsstillelse herover, De naturlig selv maa føle, hjærtelig deles af alle dem, der som Komiteen beredvillig og til enhver Tid har skattet Deres Fortjenester.

Wm. Th. Malling, H. P. Lumbye, Rud. Tvermoes, O. B. Muus, C. Lillienschjold, F. A. Trier,
Johan Hansen, Hans Weise, C. A. Jensen, H. Klitgaard, Holger Petersen, Jul. Schovelin."

Allerede tidligt paa Formiddagen den 1. September 1906 begyndte Gratulanter, Deputationer, Blomster, Gaver, Breve og Telegrammer at strømme ind. Af Gratulanter nævner vi: Generalpostdirektør Kiørboe, Overpostmester Mørch, Postmestrene Finsen og Holbøll, Etatsraad Goldschmidt, Grosserer Moses Melchior og Redaktør Johannes Madsen. De to sidstnævnte Herrer overrakte en smuk udført Adresse, saalydende:

Skrivelse i Post og Telemuseum

(F.M. p.p.: "FortjenstMedaljen præter plura" - med mere)
Det fornemme skrifts ordlyd var:

"København, d. 1. September 1906

S. T. Herr Postmester, cand. polit. Joseph Michaelsen, F. M. p.p.

Som det vil være Dem bekendt traadte undertegnede i Forening med en Kreds af ansete Medborgere i Fjor Efteraar sammen i en Komite for at tilvejebringe en Buste af Dem, som nu er opstillet i Marmor paa det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg Slot.

Med den af Komiteen foranstaltede offentlige Indsamling tilvejebragtes ikke alene Midler til den ovennævnte Marmorbuste men ogsaa til en tilsvarende Broncebuste, der alt er i Arbejde og som vil blive opstillet paa Københavns Postgaard, overensstemmende med Indenrigsministeriets Skrivelse af 28. f. M. hvori udtales: "at man med Tak modtager Komiteens smukke Tilbud, og det skal stedse være det danske Postvæsen en kær Pligt at værne om denne Buste."

Desuden er der endnu et Belöb tilovers og dette Restbelöb har Komiteen besluttet at anvende paa en saadan Maade, at Efterverdenen stadig maa mindes Dem og Deres Fortjeneste af Verdenspostreformen. Komiteen agter at lade gravere Stemplerne til en Medalje, hvis Avers prydes af Deres Portræt i Relief og paa hvis Revers ses Jordgloben med samme symbolske Fremstilling af de fem Verdensdele, som på Saint Marceanx's Monument for Verdenspostforeningen, og har det behaget Hans Majestæt Kongen at give Tilsagn om allernaadigst at ville modtage det först prægede eksemplar. Saasnart ske kan vil Komiteen - til Minde om den hæderssag, De fejrer i Dag - overrække Dem et Eksemplar af Medaillen i Guld, iövrigt er det Hensigten at denne skal uddeles en Gang aarlig i Sölv som Flidspræmie ved den aarlige Posteksamen. Et Beløb, tilstrækkeligt stort til at Renten deraf kan bestride den aarlige Udgift, vil i den Anledning blive baandlagt.

Paa Komiteens Vegne
M. Melchior
Forretningsförer"

Dette fornemme og usædvanligt veludsmykkede brev modtog Joseph Michaelsen dagen efter sin 80-års fødselsdag. En ganske pompøs tilkendegivelse til en postmand, der, som den hidtil eneste af ca. 5000 postetatsfolk fra postvæsenet blev etableret i 1624 til vore dage, har opnået at få slået en medalje til sin ære!

Billede fra oldline

Men tilbage til JMs festdag:
For Dansk Postforening mødte Formanden, Postmester C. Andersen. Generaldirektør Kiørboe tolkede sin Glæde over, at gøre Joseph Michaelsens Bekendtskab netop paa denne Dag. Michaelsen, der allerede var Generalpostdirektøren taknemlig, fordi han paa Postadministrationens Vegne havde sendt de fremmede Postbestyrelser Værket "Det kgl. danske Postvæsen" og saaledes havde sluttet sig til Værkets Opfattelse af Michaelsens Virken, udtalte sin Tak for den Ære, Generalpostdirektionen viste ham ved sin Nærværelse, og haabede, at det vilde lykkes Generalpostdirektøren at naa det Maal, som foresvævede ham, at føre Postvæsenet en ny Udvikling i Møde til et Stade saa højt, som Landets Kræfter tillod. Michaelsen tilføjede, at han med stor Glæde havde været Vidne til det Systemskifte, som med Generalpostdirektør Kiørboes Tiltrædelse havde fundet Sted i postvæsenets Ledelse og haabede sikkert, at en ny og friere Aand under ham vilde gennemtrænge Administrationen.
    Generaldirektøren takkede for Hr. M.'s gode Ønsker for ham, hans Virksomhed og hans Etat og erklærede, at han med Glæde var Vidne til den Anerkendelse, der nu var bleven Hr. Michaelsen til Del. Michaelsen betonede, at det først og fremmest, efter hans Opfattelse, kom an paa en maalbevidst Administration, noget, han i de tyve Aar, han havde været ansat i Generalpostdirektoratet, - hvor man levede trøstigt fra Dag til Dag - aldrig havde set.
    Blandt de mange, der sendte telegrafiske Hilsener nævner vi følgende: Departementschef Jerichau-Christensen, Postmestrene Groskopff, Storehedinge, og Jensen, Høng, Postmesterforeningen, Københavns Postbudeforening, Postpakmesterforeningen, Stockholms Filatelistselskab, Docent, Dr. Ljungstrøm, Stockholm, Store nordiske Telegrafselskab ved Kammerherre Suenson, Journalistforeningen, Journalistforbundet, Organisationen at Bladudgivere i Provinsen, Redaktør Ove Rode og Lehnsgreve Holstein-Ledreborg.
    Fra Fredericia indgik følgende Telegram "I dyb Beundring for Verdenspostforeningens Fader tillader Kontrolløren og Ekspedienterne ved Fredericia Postkontor sig at fremsende ærbødige Hilsener til 80-Aarsdagen" og fra Stockholm:
    "Stockholmssektionen af Posttjänstemännens förening anhåller att få sända Eder sina värdsamme lyckønskningar på 80 årsdagen. Måtte världspostforeningen till hvars inrättande ni utarbetat det förste förslaget i städse mere fullkomnadt skick alltmera sammenknyta jordens skilda folk.
Arborelius, Ordf."

"Svenska Dagbladet" for 1. Septbr. bringer en lang, illustreret Artikel om Joseph Michaelsen. Efter at have paavist M.'s Fortjenester af hele den civiliserede Verden foreslaar Forfatteren at tildele ham Nobelpræmien (sic). "Faa turde kunne se tilbage paa slig Fredsgærning som han. Thi det, om noget, er vel et Fredsværk at samle hele Verden til Samhold og Samvirken."
    "Vort Land" skriver: "Ikke mindre end et halvt Sekel har nu han og hans Manddomsdaad levet i Glemslens Skygge - nu paa hans Livs sene Aften har Straalerne fra Navnkundighedens varme Sol endelig naaet ham."
    "Social-Demokraten": ".. Dagen vil saaledes forme sig som en enestaaende Festdag for den gamle Mand, der i mange Aar har maattet savne den Anerkendelse, som han havde Krav paa."
    Endelig hedder det i "København": ".. Aarene har vel nok gjort Joseph Michaelsen bitter og ikke uden Grund. Andre gjorde hans store Gærning til deres og end ikke hans Landsmænd fandt ham Hyldest værd før op i de gamle Aar. Men i Gaar naaede han saa endelig, mod sit Livs sene Aften, at se den Hæder og den Anerkendelse om sit Navn, som han i saa rigt Maal har fortjent. Han, der blev en af Danmarks store Sønner."

Billede fra oldline

Fortsættes....

Kapitel 5
Baggrunden for uddeling af medaljen
Kapitel 6
Malurt i Joseph Michaelsens hæder
Kapitel 7
Fagprøven ændres
Kapitel 8
Modtagere af Joseph Michaelsens Medalje
Kapitel 9
Epilog. Joseph Michaelsen død og deroute
Forord
Historien om Joseph Michaelsen
Kapitel 1
Joseph Michaelsens liv indtil år 1900
Kapitel 2
De første af mange anerkendelser
Kapitel 3
Indsamling til marmorbuste
Kapitel 4
Buster og medaljer
Om transitportoen
Joseph Michaelsens pjece fra 1859
Suum Quique
Kanniks pjece

Siden ændret: 18.02.2011.

Billede fra oldline