Historien om Joseph Michaelsen - Kapitel 1:

"Verdenspostforeningens intellektuelle Ophavsmand"

Af Toke Nørby - © 2010-2011

Billede fra oldline

"Til de myter, der med mellemrum dukker op, hører, at det er en dansker, Joseph Michaelsen,
der er den idémæssige fader til Verdenspostforeningen"

Således skrev forfatteren Poul Thestrup i 1992, da han i P&Ts fjerde bog "P&Ts Historie 1850-1927" i fem-bindsværket om P&Ts Historie omtalte Joseph Michaelsen. Men hvorfor er det en myte? og hvem var Joseph Michaelsen? og hans tilknytning til dannelsen af Verdenspostforeningen?

Historien om Joseph Michaelsen og Verdenspostunionen er en lang og kompliceret historie, som tog sin begyndelse, da han i 1859 stillede et forslag:

"Om Transitportoen og den Internationale Portos Afskaffelse og Afløsning".

Billede fra P&Ts Historie III-216Joseph Michaelsens tidlige liv
JM blev født 31.08.1826 (Mosaiske Protokoller samt DBL-II og III. DBL-I og en lang række postale kilder anfører fejlagtigt 01.09.1826). Han var det femte barn i en søskendeflok på syv børn, hvoraf de to yngste ikke overlevede deres første par år. Faderen var Juda (Jehuda/Yehuda) Michaelsen, f. 1795/1797 - † 23.10.1852 i København, købmand i Næstved, Præstø Amt, og gift med Rebecca Rothschild også kaldet Rebecca Israel, datter af Israel Rothschild og Sara Pincusdatter. Rebecca døde 06.11.1864 i København og er begravet på Mosaisk Nordre Begravelsesplads (Møllegade) B-1-24. Juda M boede før 1838 i Næstved, derefter i København. Han er begravet på Mosaisk Nordre Begravelsesplads (Møllegade) B-1-23. Juda Michaelsens forældre kendes ikke, da de mosaiske protokoller gik til under Københavns brand, men ved Michael Michaelsen (22311) død 29.11.1829 i Næstved (Præstø Amt, 75 år gl., dvs. f. ca. 1754) anføres, at han "blev underholdt hos sin søn Svigersøn", hvilket må betyde, at han var Joseph Michaelsens farfar. [Elsebeth Paikin / Allan Falk (Jødisk Genealogisk Selskab i Danmark): Michael Juda, Handlende, "Postmesterens Bedstefader". Om ham er oplyst, at han blev født ca. 1754, indvandret til Danmark ca. 1784 og fik 1794 tilladelse til handel. Han døde 01.12.1829 og er begravet på Mosaisk Nordre i E-1-15. Bemærk forskellig dødsdag i de to kilder. Se Margoteket af Tom Brøndsted.]

Jacob Andersen
(Jacob Nørgaard Kronborg Andersen, Den Danske Postetat, DDPE), som spiller en absolut hovedrolle i historien om Joseph Michaelsen, skriver i sine erindringer (Fra Hovedstaden til den nye Grænse - Erindringer II. Kbhvn. 1926) "at Joseph Michaelsen var tilbøjelig til at tage Bemærkninger om hans afstamning fra den gemytlige Side. At der dog var Animositet mod ham tilstede i visse Krese (sic) netop paa Grund af hans Afstamning, har jeg ofte nok, medens jeg skrev paa min Afhandling om ham, haft Adgang til at erfare. Jeg skal fortælle et Eksempel herpaa.
    For paa Forhaand at afværge en Behandling af Joseph Michaelsen i Salmonsens Konversationsleksikon, som den, der i dette Værk blev vor berømte Landsmand Niels Finsen til Del i 1897, opsøgte jeg Redaktøren, Kaptajn Blangstrup, hvem jeg spurgte, om det kunde ventes, at Joseph Michaelsens Fortjenester af Verdenspostforeningens Dannelse vilde finde en forstaaende Behandling i den under Forberedelse værende ny Udgave af Leksikonet.
    Hr. Blangstrup svarede mig, at han ikke troede paa Joseph Michaelsen, dels fordi Poststyrelsen hidtil ikke havde anerkendt ham, og dels ogsaa fordi han var Jøde. "Jeg er Soldat og autoritetstro!" tilføjede Hr. Blangstrup.
    Maaske har Hr. Blangstrup dog siden skiftet Mening, thi i den nu udgaaende Udgave af Salmonsens Konversationsleksikon skriver Kontorchef Gredsted loyalt og anerkendende om Michaelsen."
Men herom senere.

Joseph Michaelsens levnedsløb indtil 1858
JM skriver i sin selvbiografi ("Fra min Samtid", bind I, Kjøbenhavn 1890): "Mine Forældre var bosatte i Næstved, hvor min Fader var Købmand mod sin Vilje og mod sin Evne. Han ville have været Læge, men Forældrenes Kaar forbød ham det".
    JM voksede op i Næstved; senere blev han optaget i en onkels familie i Vordingborg, hvor denne drev en købmandsforretning. Huset her var så kærnedansk/sjællandsk som noget uden spor af jødedom. JM gik i skole i Vordingborg, men efter at forældrene flyttede til København, fulgte JM efter og blev sat i Det von Westenske Institut i København. Her blev han anbragt i en Pogeklasse (en slags forberedelsesklasse - se lov af 24. Marts 1899 om forskellige Forhold vedrørende Folkeskolen: Ved Skoler med særlig Pogeklasse eller dertil svarende Forberedelsesklasse er Skolekommissionen berettiget til at optage Børn i denne Klasse til enhver Tid"). Følgen var, at JM havde let ved at følge med i alle discipliner - med undtagelse af matematik, men han bestod sin eksamen særdeles godt.
    "I Det von Westenske Institut" på Nørregade i København var der to bestyrere, Vilhelm August Borgen og Knud Christian Nielsen (Rektor ved Den videnskabelige realskole i Århus 1839-53).

Efter studentertiden
I 1845 blev JM student. 1846-51 var han medarbejder ved "Fædrelandet", derefter en kort Tid ved "Flyveposten". I 1853 efter at være blevet cand. polit. ansattes han i Finansministeriet, Øresunds- og Strømtoldkontoret og dyrkede samtidig journalistisk virksomhed.
    I 1854 ægtede han Dorthea Frederikke Hammer med hvem han fik børnene: Marie Petrea M, Ella Rebecca M, Knud Holger Benjamin M og Oluf Josva Michaelsen. (Kilde: Arkivalieronline.dk: Folketællingerne: 1. København (Staden), Dannebrogsgade, Udenbyes Vester, Skydebanens Rode, 317, 599, FT-1880, C9860 - 2. København (Staden), Vesterfælledvej (Lige numre) samt Kjøbenhavn Udenbys Vester, Vesterfælledvej 14. Matr. 233 Hovedbygning, 2, FT-1885, C9450).
    I 1855-61 var JM redaktør af "I Hjemmet", 1861-63 af Goldschmidts "Hjemme og Ude" (senere "Norden". Allan Falk: Forfatteren Meir Goldschmidt var JMs fætter. Deres respektive mødre Rebekka Roeskilde (Josephs mor) og Lea Roeskilde (Meirs mor) var søstre). Jan.-marts 1863 var JM redaktør af dagbladet "Danmark". (Kilde: Biografien over JM i Dansk Biografisk Leksikon, udgivet af C. F. Bricka, Kjøbenhavn 1897).

Den postale karriere indtil 1879
JMs postale levnedsløb fremgår af DDPE, hvorfra citeres:

Michaelsen, Joseph, (1665 og FO6) f. 31.08.1826 (skrivelse i aktemappe: "f. 01.09.1826"), (1665) cand. polit., (1665) ass. i øresunds- og strømtoldkontoret, (ansat af generalpostdir. 31.03.1858, jf. 1665) 01.04.1858 pass. i Andet Postsekretariat i generalpostdir., (1665 samt SagB1863/64, s. 43) siden 01.08.1858 fast ass. smst., (generalpostdirs. skrivelse - med finansministeriets samtykke - af 30.12.1864, jf. 1665 samt SagB1863/64, s. 43) 01.01.1865 kst. fuldmægtig i Andet Postsekretariat under generalpostdirektoratet, (kgl. res. af 31.05.1866, jf. 1665 og FO6) 01.06.1866 fuldmægtig i Andet Postsekretariat, (1665) 01.08.1870 tillige ekspeditionssekretær under indenrigsministeriet, (kgl. res. af 30.08.1876, jf. OM32/1876) 01.10.1876 postmester i Slagelse, (OM42/1876 af 22.12.1876) beskikket som opsynsmand ved befordringsvæsenet i Slagelse, (kgl. res. af 11.11.1879, jf. OM39/1879) 30.11.1879 afsk. efter ans., men: (1671, lb. nr. 936) 18.05.1879 "I Anl. af et foretaget Kasseeftersyn ere Bestyrelsen af Embedet allerede fra d. 18/5 79 frataget ham indtil Videre (d.e. indtil Entledigelsen)". (FO6) 31.08.1906 tildelt fortjenstmedaillen i Guld, (kgl. res. af 13.04.1872, jf. OM10/1872) ridder af Vasaordenen. [†12.04.1908 på Frederiksberg, jf. FO6. Se DBL-I for hans levnedsløb. Å24.344: Artikel uden forfatterangivelse: "Verdenspostforeningen. 50 Aar". Aktemappe i RA. M har skrevet selvbiografien "Fra min Samtid -I og II" hhv. Kbhvn. 1890 og 1893. Desuden har han været aktiv ved oversættelsesarbejder og skrev under pseudonymerne "Mohr, Jos.", "Zachæus" og "b-b", jf. www-ref. 06.12.2007]

De mærkelige betegnelser i parenteserne er kildehenvisninger - der henvises til DDPE for en uddybende oversigt over de anvendte kilder.

Det fremgår af DDPE, at Joseph Michaelsen, ved siden af den journalistiske løbebane, 01.04.1858 blev ansat som assistent i Andet Postsekretariat i generalpostdirectoratet (ansat direkte af generalpostdir. 31.03.1858, jf. DDPE), og siden 01.08.1858 fast assistent sammesteds - men JM befandt sig ikke specielt godt i postvæsenets tjeneste, hvilket fremgår af artiklen:

Erindringer fra 2det Postsekretariat for 50 Aar siden (af Charles Friis, postmester i Horsens. Å01.168-169):
"I Andet Postsekretariat havde Joseph Michaelsen afløst Pierre August Arlaud (DDPE). Medens Arlaud var den pertentlige og omhyggelige Kontormand, var Michaelsen hans diametrale Modsætning. Ild og Flamme, til enhver Tid optaget af en eller anden stor Ide, var han en udmærket Agitator, men ikke særlig egnet til regelmæssigt Kontorarbejde. Vel begavet, med et hurtigt Hoved og store Evner til at fæstne sine Tanker paa Papiret, faldt Ekspeditionen ham let, naar han først havde sat sig ind i Sagerne, men han manglede i høj Grad Grundighed og den fornødne Stadighed. Han var naturligvis ikke længe om at se de fortvivlede Principer, paa hvilke det gensidige Postforhold mellem Staterne var bygget, og hurtig som han var i Vendingen, havde han allerede i Juli 1859 i en Piece "Sur l'abolissement des ports internationaux et de transit" (udgivet Marts 1868), som den første fremsat den Tanke, der gærede hos alle, som blot nogenlunde havde tænkt over Spørgsmaalet; men Tidspunktet var ikke endnu den Gang modent for Tankens Gennemførelse, og Michaelsen savnede selv i høj Grad Evne til gennem et langsommeligt, resigneret Arbejde at virke for sin Sag, og navnlig manglede han praktisk Blik for at kunne paavise, hvorledes Sagen skulde føres ud i Livet. Men den Fortjeneste, han ved sit Arbejde har indlagt sig, vil til alle Tider bevare ham et smukt Minde hos den danske Postetat. At hans frie og ubundne Natur let maatte kunne bringe ham i Konflikt med vore bureaukritiske Former, er forklarligt, og til Stillingen som Postmester i en middelstor Provinsby syntes han mindst af alt at egne sig. I sine Livserindringer har han givet en Skildring af de mange Forhold, hvori han greb ind, og jeg, som netop i de Aar arbejdede sammen med ham i Postvæsenet, vil bevare Erindringen om hans livlige og interessante Personlighed som et kært Minde."

"Transitportoen"
Joseph Michaelsen var ansat i 2det Postsekretariat, da han i 1859 forfattede og lod trykke sit senere stærkt omdiskuterede skrift:

"Om Transitportoen og den Internationale Portos Afskaffelse og Afløsning".

"Fantasterne"
I Aage Heinbergs bog "Fantasterne" (Skandinavisk Bogforlag, Odense 1950), der omhandler 28 danske "fantaster", har kapitlet om Joseph Michaelsen den besynderlige og misvisende overskrift "Frimærkernes første Mand". I kapitlet citeres JM for at sige følgende om forslaget om transitportoens afskaffelse og afløsning i en samtale med en af sine Kolleger:

"Verdensomfattende er Ideen, og naar jeg selv skal sige det, er den enkel og genial - og saa er den min! Nu skal de ikke længere træde paa mig. De ved, at det baade er dyrt og besværligt for Forretningsfolk og ogsaa for Private at føre Korrespondance med Udlandet; men nu skal vi have dannet en Postforening, først for alle Europas Stater, saa for hele Verden. Vi maa have al Transitporto afskaffet. Brevene maa kunne frankeres direkte til Bestemmelsesstedet".

Hvorvidt JM har sagt det, som det er citeret, vides ikke - måske er det skrevet under indflydelse af Aage Heinbergs kunstneriske frihed. Heinberg tegnede i øvrigt et billede af JM: Han var lille af skikkelse, men han havde en smuk klar stemme, der kunne medvirke til, at hans ofte lange talestrømme kunne virke overbevisende. JM valgte journalistens vej og forblev journalist selvom han også blev ansat i postvæsenet - et forhold flere postkolleger ikke brød sig om. Som Journalist kom han i kontakt med mange indflydelsesrige personer, men på trods af, at han blev opfattet som en alsidig begavelse, blev han i alle sammenhænge mere eller mindre negligeret og som ansat i postvæsenet kunne han se frem til en lang og tung vej inden han blev forfremmet. Han regnede dog med, at hans lille skrift om transitportoen ville ændre på det forhold.

"Om Transitportoens og den Internationale Portos afskaffelse og afløsning"
Som nævnt funderede han over de indviklede porto- og transitregler, der den gang var gældende og udarbejdede sit forslag, hvis udgivelse i første omgang blev bremset af hans foresatte. I 1859 tilsendte han forslaget til overpostmester Harald Georg Petersen (DDPE) som senere bevidnede, at han rent faktisk havde fået skriftet forelagt i 1859:

"I forbindelse med tidligere Udtalelser undlader jeg ikke efter Anmodning at bevidne, at Hr. Jos. Michaelsen allerede i Aaret 1859 - førend der mig vitterligt offentlig var fremkommet nogen Tanke derom, for mig har fremført Planen til en eensartet universel eller dog europæisk lav Porto, og at han ogsaa saavidt mig bekendt har Æren af først (i Aaret 1867) at have fremsat motiveret Forslag til Indførelse heraf og Afskaffelse af Transitportoen, samt at Hr. Michaelsen stadigt senere, navnlig gjennem den fremmede Presse og ad andre Veje, hvar virket for dens Gjennemførelse, indtil den blev realiseret i Bern.
Kjøbenhavn, den 7. April 1881.
H. G. Petersen
Overpostmester."

Endvidere sendte JM sit skrift til finansminister, grev Wilhelm Carl Eppingen Sponneck, som svarede:

"Høistærede Hr. Michaelsen.
.... Deres Afhandling om Transitportoen har jeg forlængst gjennemlæst, men ønsker gjerne mundtlig ved Leilighed at meddele Dem mine faa Bemærkninger i den Henseende.
Venskabeligst W. C. E. Sponneck
Kbhvn., den 9. Decbr. 1859."

JM skriver i sine erindringer, "Fra min Samtid" II, s. 112-113:
"Der var to Mænd, paa hvis Dom jeg maatte lægge afgørende Vægt: Grev Sponneck, der havde gennemført Rowland Hills Reform i Danmark (indførelsen af frimærket i 01.04.1851 - med den ensartede porto af 4 sk. for et almindeligt brev af laveste vægtklasse som da var 1 lod - 15,625 g. TNs a.), og Postinspektør Petersen, der paa engang sad inde med den grundigste og mest omfattende Sagkundskab og den virksomste Interesse for Postvæsenets Udvikling."

Grev Sponneck:
"Forslaget er dristigt og levedygtigt, men uigennemførligt for Øjeblikket. Se Dem om og læg Mærke til, hvor grisk Finansministrene holder paa selv den mindste Indtægt overfor de kolossale, stedse stigende Udgifter. Følg mit Raad og lad Forslaget ligge, ikke dødt hen, tvertimod. Rør ved det engang imellem og lad Tiden gøre Resten i den Forvisning, at den vil gjøre det."

Postinspektør (i 1859) H. G. Petersen (jf. Nationaløkonomisk Tidsskrift, 6. Bind, S. 416):
"Denne Tanke var mig, der var gaaet op i de gammeldags Beregninger, saa fremmed, at jeg tvivlede om, at nogen Stat vilde indlade sig paa et saadant Forslag, idet jeg frygtede for, at det vilde medføre for store Tab navnlig for de Stater, der havde en større Transitindtægt. Efterat have overvejet Sagen nærmere, fandt jeg den dog praktikabel, men antog, at Øjeblikket vilde være ilde valgt til at komme frem med den, og raadede derfor at lade den hvile indtil videre."

Som sagt så gjort. JM lagde forslaget til side. Men tiden arbejdede ikke for JM, idet den tysk-østrigske postforening blev dannet i 1850 (P&Ts Historie 1850-1927, s. 214): "Her indførtes transitfrihed og ensartethed med hensyn til afstandsberegningen". Men generelt var den besværlige beregning af udlandsportoen stadig en kilde til irritation og bl.a. derfor afholdtes på USAs poststyrelses forslag en international postkonference i 1863 i Paris. Der deltog 14 lande - heriblandt Danmark. Her enedes man om - ikke at fjerne transitportoen, men gøre noget for at give portotaksterne et ensartet præg samt nedsætte de høje transitportotakster. Men - Joseph Michaelsen var ikke inviteret til den konference og i det danske postvæsen var der stadig kun få, der kendte JMs forslag.

Det huede bestemt ikke JM, at man i generaldirektoratet udviste en ligegyldighed overfor forslaget, så, i 1868 lod han forslaget trykke på Fransk og sendte en anmodning til udenrigsministeriet, om de ville udsende det til fremmede poststyrelser. Udenrigsministeriet sendte - som skik var - forslaget til udtalelse i den danske poststyrelse. Her svarede man udenrigsministeriet (i en skrivelse dateret 07.04.1868), at man ikke havde noget imod udsendelsen da det hele ikke var andet end "en videre Udvikling af de Principer, der i de senere Aar mere og mere synes at gøre sig gældende i de postale Forhold mellem Staterne indbyrdes, ligesom ogsaa de deri udtalte Anskuelser vilde komme i Betragtning ved Ordningen af disse Forhold" (Jacob Andersen, "Fra Hovedstaden til den nye Grænse". Erindringer II. Kbhvn. 1926, s. 130-131).

Tiden i Indenrigsministeriet
Da Joseph Michaelsen 01.08.1870 blev fuldmægtig i indenrigsministeriet og tillige ekspeditionssekretær, befandt han sig ikke altid vel, hvilket Jacob Andersen med sin præcise pen beskriver i sin bog i datidens sprog:

"Forretningerne oppe i de ministerielle Kontorer kedede ham gudsjammerligt, han var ingen Kontorstol, intet "Sandhus", han var saa langt fra "Copist", som det den Gang hed, at han aldrig kunde blive sig selv original nok. Hans Embedsfæller kedede ham ogsaa indtil Irritation - naar i den Række af fortræffelige Portrætter, han i sine Erindringer har udkastet af sin Samtids ledende Mænd, hans Pensel giver et Strøg af Malice, er det som oftest en af hans Kolleger, han tager paa Kornet. Skal han derimod til at afbilde en Adelsmand, bliver hans Penselføring kælen, og hans Farvegivning faar en vis sødlig Elegance, som minder om Jens Juel. Dette gælder jo mere, desto fornemmere Personerne er: af Baron Blixen Finecke, Grev Frijs, Grev Sponneck, Grev Holstein-Ledreborg, giver han de mest udsøgte Portrætter. Han havde ligefrem en faible (forkærlighed) for det fødselsaristokratiske: i den politiske Omgang med de store Herremænd fandt han den Fordomsfrihed i Livssyn, den usnobbede Jævnhed i Tonen, som gav Samtalen Tryghed, løsner Tungebaandet og fik den Ømtaalelige, der vogtede saa nidkært paa endelig ikke at blive overset, til at føle sig som Ligemand. Det er muligt, Hemmeligheden har været, at naar Spurven var til Stede, afholdt de høje Traner sig fra at danse: netop for ikke at komme til at træde paa ham.
    Vist er det imidlertid, at da han nu engang stod "udenfor Selskabet" - "som dette Begreb nu en Gang var slaaet fast af det nationalliberale Parti" - fandt han til Gengæld hos sine Aristokrater Selskab. Ovenikøbet et Selskab, hvor han frit udfoldede sin Personlighed, følte sig som hjemme og Jævning.
    Desto ulideligere blev ham derfor i det daglige: Kontorstøvet, det departementale Omsvøb, det bureaukratiske Vigtigmageri. Intet Under, at Blækket blev tørt i hans Blækhus. Men ved saaledes at blive rykket ud af sit Milieu kom han paa Kant med eller blev fremmed for dem, til hvis Kreds han nu en Gang ifølge sit Hverv, sit sociale Niveau og sin Dannelses Egenart naturligt var knyttet, og af hvis Gunst eller Velvillie han dog altid i nogen Maade var afhængig. Den Modsigelse, han saaledes bragte ind i sit Liv, var just det Skær, hvorpaa han senere skulde strande".

Jacob Andersen fortsætter:
"Men paa det her omhandlede Tidspunkt, i 1871, gik han endnu for fulde Sejl, og de var fyldt af Medbør, af Lykkebrise. Hans Livsglæde havde endnu ikke faaet noget Knæk, hans fyrige og friske Villiestyrke havde endnu Overhaanden i hans Sind og Færd: han ligefrem svulmede af Selvfølelse."

Billede fra oldline

Verdenspostforeningen stiftes 09.10.1874
Som nævnt indbød den franske regering på opfordring af USAs poststyrelse i 1863 til en international postkonference i Paris. Her deltog - også som nævnt - 14 lande, deriblandt Danmark (Joseph Michaelsen var ikke tilstede). Man nåede dog ikke frem til en fælles overenskomst, men enedes om at postaftaler mellem landene skulle have et ensartet præg. Standardtaksten skulle gælde for et brev af vægt op til 1 lod (15,625 gram) og ligeledes enedes man om en begrænsning af transittaksterne. Danmark sluttede i de efterfølgende år postkonventioner med USA, Holland, Preussen, Rusland og Storbritannien.
    Efter den fransk-tyske krig i 1870-71 foreslog Tyskland, at der igen skulle sammenkaldes til kongres, der skulle drøfte spørgsmålet om en postforening. 15.09.1874 trådte 22 stater (deriblandt Danmark) sammen i Bern i Schweiz. En traktat blev enstemmig vedtaget og underskrevet den 09.10.1874 - og heri var transitspørgsmålet også færdigbehandlet. Transitportoen blev ikke afskaffet, men blev beregnet vha. de almindelige statistiske opgørelser over brevmængden. Først ved postkonferencen i Paris i 1878 vedtog man navnet "Verdenspostforeningen".

Men hvor var JM? Selvfølgelig sendte Danmark en repræsentant til 1874-kongressen, men det var ikke JM, hvilket fremgår af JMs erindringer:

"Det traf sig nu, at Geheime-Etatsraad Carl Emil Fenger netop skulde ligge ledig i dette Øjeblik, og Valget af denne Mand til Danmarks Repræsentant i denne Sag, var derfor vistnok den naturligste Ting af Verden. Han fik fri Haand til at medtage en Sekretær og valgte en ung Assistent i andet Postsekretariat. Efterat han havde begivet sig paa Rejsen, fik jeg den Meddelelse fra Generaldirektøren, at jeg vilde blive sendt til Bern, saasnart der var kommet Besked fra Fenger.
    Hvilket Spørgsmaal, der er blevet rettet til denne, ved jeg ikke, og af det telegrafiske Svar, som meddeltes mig: "Mr. M. sera reçu" ("Mr. M. vil blive modtaget") blev jeg heller ikke klogere, eftersom det forekom mig, at den danske Regering ikke behøvede at indhente nogens Samtykke".
(Michaelsen fik af det offentlige et tilskud, så han blev i stand til at rejse til Bern for at overvære møderne.)
    "Efter ankomsten til Bern, blev jeg modtaget af Fenger, og fulgtes med ham til et Formiddagsmøde. Fenger havde ikke et eneste Ord om Kongressen om hvad der alt var blevet besluttet. Ved indgangen til Edsforbundets gamle raadssal, hvor Kongressen afholdtes, blev vi mødt af den schweiziske generaldirektør, der anviste mig plads paa en Stol ved Væggen. Herfra kunne jeg følge Mødet uden selv at tage Del i det. Her hørte og saa jeg den tyske Generalpostdirektør Heinrich von Stephan kommandere Kongressen som en Underofficer sin Peleton og fattede de bedste Forhaabninger, ubekendt som jeg var med, at Hovedslaget alt var ført den foregaaende Dag og Transitportoen allerede bragt ud af Verden.
    Til Eftermiddagsmødet gik jeg alene, og da begav det sig, at en Tjener kom mig imøde i Forsalen og i en brysk Tone opfordrede mig til at forlade Stedet, hvor jeg intet havde at skaffe. Jeg svarede, at jeg var sendt af min Regering og vilde ind. Forsalen var fuld af Delegerede, der samledes om Optrinet med Uvilje i Ansigterne, da Præsidenten hastig skød en Dør tilside og raabte, at den Herre havde Adgang. Et Øjeblik forekom det mig, som dette kunde være tilstrækkeligt, og et "Jeg renoncerer" svævede mig paa Læben. Saa tænkte jeg paa Kjøbenhavn og gik ind.
    Havde saa endda min Landsmand (han er iøvrigt senere blevet de kjøbenhavnske Bladudgiveres milde Forsyn i Skikkelse af Chef for Aviskontoret) ikke siddet der ved Siden af mig, kunde jeg søgt Trøst i det fantastiske Hjernespind, at den hele Forestilling henne ved det grønne Bord blev opført alene til Fornøjelse for Forfatteren.
    Da jeg kom tilbage til Hotellet, laa Fengers Kort paa mit Bord. Det skal nemlig være almindelig diplomatisk Skik og Brug, at Ambassadører selv med de berømteste Navne aflægger deres Kort endog hos den yngste Attache ved et Gesandtskab for saaledes symbolsk at antyde, at det ikke hedder corps diplomatique for intet. Dette Kort vakte iøvrigt Nysgerrighed, og hos den daværende franske Charge d'affaires, Laboulaye, der nu er Gesandt i St. Petersborg; vilde den franske Delegerede, der vidste, at Fenger var en udmærket Læge, uden Hensyn til Ordene d'état, der fulgte efter conseiller intime, absolut oversætte disse Ord ved Livlæge, men kunde saa paa den anden Side ikke forstaa, hvad en Livlæge kunde have med Postvæsenet at gøre.
    Da Fenger syntes at betragte det Skete som noget, der ikke vedkom ham, var det danske Initiativ saaledes bogstaveligt sat først tilvægs og saa tildørs. Jeg tog da den Beslutning at renoncere paa Fortsættelsen og ikke at komme igen. Jeg vilde ikke risikere en Gentagelse."

JM drog tilbage til Danmark i vrede og det var klart for alle, der kendte til begivenhederne, at JMs forhold til omgivelserne i Postvæsenets Overbestyrelse var meget spændt. Stadig, med sin skarpe satiriske natur, kom han ikke videre på god fod med omgivelserne og som et eksempel kan nævnes, at han bistod generalpostdirektør Danneskjold-Samsøe med de postale forhold under den fransk-tyske krig i 1870-71, og han skriver selv, at han måtte stå til rådighed for Danneskjold-Damsøe døgnet rundt: "Jeg maatte", fortalte JM Jacob Andersen paa sin fornøjelige, paradoksale Maade, "give Generalpostdirektøren det bestemte Løfte, at jeg altid skulde være at finde paa et af de tre Steder: I mit Hjem, i Generaldirektoratet eller under den store Blodbøg i Frederiksberg Have.
    Efter Krigens Slutning kom der nogle franske Dekorationer til den danske Regering. Af disse blev et Ridderkors af Æreslegionen bestemt for Generalpostdirektoratet."
Michaelsen var ikke i Tvivl om, at dette Kors vilde tilfalde ham, hvad han allerede i Tanken glædede sig over, thi den franske Æreslegion var egentlig den eneste Orden, han ønskede at besidde. "Men saa en Dag", fortsatte JM, "da jeg sad ved mit Skrivebord, kom min Kontorchef, der intet andet havde haft med Behandlingen af de franske Sager at gøre, end at han som Translatør havde oversat de af mig konciperede Skrivelser, ind til mig og sagde ligesom undskyldende, at Ekscellencen nu havde bestemt, at han, Kontorchefen, skulde have det omhandlede Kors. Dette tog jeg til Efterretning paa den Maade, at jeg tørt svarede: "Naa skal De det! De tager vel ikke ogsaa min Overfrakke, naar De gaar herfra?"
    En saadan Tone skulde just ikke bringe ham i venskabeligt Forhold til de stive Cancellister, som den Gang forestod Postvæsenets Administration."

Cobden Clubbens Medalje
Dog kunne Grev Sponneck ikke glemme, at han havde været den ufrivillige anledning til JMs skuffelse på embedsbanen ved bl.a. at foreslå udsættelsen af Michaelsens forslag til afskaffelse af transitportoen og prøvede ofte at bøde på den. I sin bog fortsætter JM:

"Da et saadant forsøg var mislykket efter Bernerkongressen, opfordrede han (Grev Sponneck) mig til at nedskrive paa engelsk hvad jeg havde udrettet i Postreformsagen, og sendte saa Memoiren til Bestyrelsen for Cobden Klubben i London, der gav mig Foreningens Medaille (The Cobden Club medal for distinguished services to the cause of free trade) og optog mig som Æresmedlem, medens Præsidenten, Thomas Potter, skrev til mig, at mit Navn havde været ham ubekendt forinden Grev Sponnecks Brev, som var blevet forelagt den danske Minister i London gennem Lord Arthur Russell, førend Cobden Clubben havde optaget Sagen."

Det Kgl. Danske Postvæsen - Portrætgalleri 1904, s. 118

Medaljen var graveret i randen:
"Presented to M. Joseph Michaelsen for his services in the cause of international postal reform 1875."

Billede fra oldline

Postmester i Slagelse
JM fortsætter: "Men Vinkene blev fra nu af tydeligere og alvorligere, uden at jeg dog skal gaa nærmere ind paa Arten og Beskaffenheden. Resultatet blev, at jeg kom til at staa overfor Valget mellem at søge min Afsked eller Postmesterembedet i Slagelse. Foretrak jeg det første, saa jeg mig reduceret til en Pension paa 1000-1200 Kr. Saa valgte jeg Slagelse, og min gode Engel græd. Jeg med for den Sags Skyld.
    Til det sidste havde jeg opsat at søge Audiens for at takke Kongen (for den kongelige udnævnelse til postmester). Det forekom mig som Hykleri, og desuden søgte jeg et plausibelt Paaskud for at slippe fra det Løfte, jeg havde taget af mig selv, om ligesom at søge Kongens Hjælp imod Kongens Udnævnelse. jeg saa, at dette kunde ligne Utak imod en Naadesbevisning, en Følelse, der laa mig fjern. Men jeg følte en stærk Trang til ligesom at søge et Værn mod de Forudsigelser fra forskelligt Hold, der havde fundet en frodig Jordbund i min egen Følelse af bristende Evne, og da jeg stod i Forsalen, var jeg paa det rene med, at Undladelse vilde være Fejghed.
    Til Kongen, der kom mig imøde med naadig Velvilje, frembar jeg da min Tak for Udnævnelsen til Postmester i Slagelse, men bad samtidig om naadig Tilladelse til at sige, at jeg var ukendt med og følte mig uskikket til en væsentlig Del af den Tjeneste, der var blevet mig overdraget. Da jeg ikke bemærkede den befrygtede Misnøje hos Kongen, der med samme Mildhed spurgte mig, hvor jeg da havde tjent, svarede jeg, at jeg havde gjort Tjeneste i Overbestyrelsen, hvor jeg var blevet Fuldmægtig og Expeditionssekretær, men ikke havde havt Lejlighed til at gøre mig bekendt med den praktiske Tjeneste og navnlig ikke havde nogen Forestilling om Bogføring og Regnskabsvæsen, for hvilket jeg overhovedet manglede Sands. Kongens Træk røbede kun Medfølelse, og med - jeg følte det stærkt i dette Øjeblik - ufortjent Naade tilføjede han, da han rakte mig Haand til Afsked "Nu, lad os haabe, at De desuagtet vil blive tilfreds med deres Embedsgerning". Dette Haab blev skuffet, men min Taknemmelighed for Kongens Mildhed er usvækket."

Uorden i regnskaberne
JM var således en bitter mand, da han i 1876 søgte væk fra København og fik stilling som postmester i Slagelse 01.10.1876 (jf. OM32/1876). Han egnede sig overhovedet ikke til at være postmester, hvilket både han og generalpostdirektionen vidste. Desuden blev han, jf. OM42/1876 af 22.12.1876, tillige beskikket som opsynsmand ved befordringsvæsenet i Slagelse. Hvad angår hans føromtalte modvilje mod bogføring og regnskab, er det sikkert derfor, at han bad om at måtte få sin afsked, jf. OM39/1879 - kgl. res. af 11.11.1879 - 30.11.1879 "Afsked i Naade og med Pension efter Ansøgning", men, som det viste sig ved et uanmeldt kasseeftersyn, havde han uorden i sine regnskaber: (1671, lb. nr. 936 - 18.05.1879) "I Anl. af et foretaget Kasseeftersyn ere Bestyrelsen af Embedet allerede fra d. 18/5 79 frataget ham indtil Videre (d.e. indtil Entledigelsen)". Samme dag, 18.05.1879, konstitueredes efterfølgeren som postmester i Slagelse: Postkontrollør i Korsør, Hans Frederik Adolph Müller (DDPE). Efterfølgende ses rapporten om kasseeftersynet:

"Kasseeftersyn i Slagelse
1879 den 16., 17. og 18. Maj foretoges et detailleret Kasseeftersyn paa Slagelse Postkontor ved undertegnede Postexpeditor, Justitsraad Th. Schultz og Kontorchef, Justitsraad Bruun med Assistance af Revisionsassistent, Løjtnant Christensen. Kassesagen, der var ført a jour, fremlagdes og optaltes til daglig Sum og Hovedsum:

Indtægten beløb:
Udgiften:
Rest
15647 Kr. 56 Ø.
15467 Kr. 75 Ø.
179 Kr. 81 Ø.
Der forefandtes i Kassen
Altsaa for meget
602 Kr. 80 Ø.
422 Kr. 99 Ø.
Med Hensyn til denne Uoverensstemmelse erklærede Regnskabsføreren, at han i Løbet af Maaneden havde nedlagt i Kassen forskellige Beløb, ligesom han ikke havde hævet den under 1. Maj til Udgift opførte Postmestergage 333 Kr. 33 Øre, da han frygtede for, at der var en Mangel til Stede, uden at han dog vidste, om den virkelig fandtes eller hvorfra den hidrørte. Senere oplyste han, hvilket ogsaa erkjentes af Fuldmægtigen, Klüwer, at ved deres daglige Afregning med hinanden havde sidstnævnte et Beløb af 215 Kr. 94 Øre til gode hos Postmesteren, hvilket Beløb efter dennes Erklæring var indbefattet i de fornævnte 422 Kr. 99 Ø.
    Under Forretningen fremlagde Postmesteren en Opgørelse med fornævnte Fuldmægtig ifølge hvilken denne, saaledes som det almindelig er Tilfældet ved Postkontorer. Til Bestridelse af de løbende daglige Udgifter m.m. havde et Forskud af Kassen til Beløb af ex 800 Kr., da det imidlertid, som ovenfor nævnt, allerede havde vist sig, at der forefandtes et Kort á 3 Kr. 84 Øre for meget og 1 Bdt. Alm. Brevkort á 3 Kr. 84 Øre for lidet.
    Ved Revisionen af Portoanvisningsjournalen bleve de udbetalte Postanvisninger og Portoopkrævninger gjennemgaaede og for samtlige Beløb forevist Kvittering med Undtagelse for Postanv. No 625 fra Kbhvn. Paa 10 Kr., som under 3 ds var ført til Udgift. Det paalagdes Regnskabsføreren at tilvejebringe enden Originalen eller en Gjenpart af samme. Indtægtssiden blev Spec. Undersøgt saaledes at en Del Pakkepostkarter bleve gjennemgaaede og de deri anførte Postopkrævninger paasete at være til Indtægt i Journalen og ligeledes en stor Del af de i Kontrabøgerne med Landpostbude og Brevsamlingssteder indførte Postanvisninger.
    Ved den fortsatte detaillerede Undersøgelse den 17. viste der sig, at der fra den Slagelse Postkontor underlagte ikke regnskabsførende Postexpedition i Ruds Vedby var den 14de bleven fremsendt sammes Kassebeholdning, 2000 Kr. á conto, hvilket Beløb Regnskabsføreren erklærede at have forglemt at optage i Kassebogen, hvorefter det strax blev ført til Indtægt under den 16. ds.

Kassebogen udviste derefter for den 16de med:

Indtægt:
Udgift:
Igjen
 18127 Kr. 48 Ø.
15578 Kr. 37 Ø.
2549 Kr. 11 Ø.
Der forefandtes hos Postmesteren
Saldo af Indtægt og Udgift for den 17de
i Frimærker m.m.
i Contanter
Porto
955 Kr. 14 Ø.
176 Kr. 04 Ø.
302 Kr. 46 Ø.
129 Kr. 37 Ø.
9 Kr. 78 Ø.
1572 Kr. 79 Ø.
Underbalance:
  976 Kr. 32 Ø.
Hvilket Beløb Postmesteren efter faa Timers Forløb afleverede til Kassen, til hvilken Nøglen imidlertid var taget i forvaring af undertegnede Bruun.
    Beholdningen efter Telegrafkassebogen 137 Kr. 91 Ø forefandtes. Som ovennævnt viste Resultatet, at der var en underbalance af i alt 976 Kr. 32 Øre.
    Uanset at Beløbet efter kort Tids Forløb blev dækket kom vi Undertegnede Schultz og Bruun efter nærmere Conference i saa Henseende til det Resultat, at der i H.t. Kasseforordningen af 8 Juli 1840 §§ 44 og 56 var bestemt Opfordring til midlertidig, til Indenrigsministeriet nærmere havde resolveret i Sagen, at fratage ham Bestyrelsen af Embedet tilligemed Kassen og samtidig dermed paa Approbation af Ministeriet constituere en anden.
    Hvad der bl.a. bevægede os til denne strenge Foranstaltning var dels, at det gjennem Rygter ad forskjellig Vej var bleven temmelig almindelig udbredt, at der alt i længere Tid havde været Kassemangel ved Postkontoret og dels postmesterens vaklende og uklare Fremstilling med Hensyn til Kassens Status, saaledes som ovenfor antydet medens Undersøgelsen stod paa; hertil kom, hvad der for os begge var fuldt afgjørende, at Postmesteren bl.a. paa Grund af meget alvorlig Sorg i den sidste Tid i Familien, samt paa Grund af særdeles trykkende Pengeforlegenhed i det sidste halve Aar, var i saa en nervøs og febrilsk Tilstand, at vi ikke kunde anse det for forsvarligt, efter Alt hvad der var gaaet i forvejen, at lade ham beholde Bestyrelsen af Kassen og dermed af Embedet; Hans Optræden var i enkelte Øjeblikke saaledes, at det var vanskeligt at skjønne, hvorvidt han overhovedet kunne siges at være tilregnelig og hvorvidt det var mulligt at fæste ubetinget Lid til hans Udsagn og Svar.
    Efterat vi, saaledes som det fremgaar af vedlagte Skrivelse i Gjenpart til Postmester Michaelsen havde fjernet denne fra Bestyrelsen af Postmesterembedet samt af Telegrafstationen i Slagelse, og efter at undertegnede Schultz dermed havde constitueret Postkontrollør Müller i de ovennævnte Stillinger, bleve Kassebeholdningerne m.m. overleverede til denne Sidste, hvem det endvidere blev paalagt ved Slutningen af Maj Maaned, samtidig med de øvrige Regnskabssager at indsende til Postvæsenets Revisionskontor Kassebogen og Anvisningsjournalen der nu føres ved Slagelse Postkontor, hvorhos han erholdt overleveret ny autoriserede Bøger til fremtidig Brug i stedet for samme.
    Kjøbenhavn, d. 20 Maj 1879
    Bruun - Schultz - Christensen"
    (Carl Theodor Bruun - Theodor Schultz - Jens Christian Christensen, DDPE)

Billede fra oldline

Den "uretfærdige" suspension
Der er ingen som helst tvivl om, at JM og bl.a. Jacob Andersen, JMs store støtte, fandt suspensionen, så regelret den end måtte være, som værende yderst uretfærdig og en af skæbnens uheldige tildragelser: JM havde hele tiden holdt på, at han ikke var egnet til postmesterjobbet og kun havde taget det af nød.
    Suspension eller ej. Postvæsenet fandt tilsyneladende, at man selv havde medvirket til at sætte ham på en forkert hylde, så man afskedigede ham i nåde og med pension. Suspenderingen og årsagen hertil blev kun yderst sjældent nævnt og da i lettere forblommede vendinger. JM var da 59 år gammel.
    Således havde JM ikke været ansat ret længe i postvæsenets tjeneste og pga. sit helbred kunne det ikke antages at han kunne blive overført til en anden stilling. Derfor var suspensionen ikke alene et slag mod JMs sociale position, men også et økonomisk slag for ham: Pensionen var ikke høj.

Billede fra oldline

Man kan ikke leve af rosende omtale alene!
20. maj 1881 skrev JM til indenrigsminister Erik Vilhelm Robert Skeel for at forklare denne sin fortvivlede økonomiske situation og gjorde opmærksom på de håndgribelige udenlandske anerkendelser, han havde fået i kølvandet på sin udsendelse af sin 1859-afhandling i 1868: Den svenske Vasa-ridderorden, og den engelske Cobden Club-medalje (se herover) - underforstået, at det kunne han jo ikke leve af:

Kjøbenhavn
118 Vesterbrogade.

Deres Excellence, Hr. Kammerherre, Indenrigsminister, Storkors af Dannebroge og Dannebrogsmand Skeel.

D. 11 November 1879 blev jeg afskediget fra mit Embede som Postmester i Slagelse med Pension, der med Fradrag af det Beløb, som medgaaer til Enkeforsørgelse, udgjør Kr. 1476,72. Som Følge af et Gjældsforhold til "Livrente og Forsørgelsesanstalten af 1871" udbetales denne Pension dog kun i 8 Maaneder af Aaret med Kr. 123,06, medens jeg i de 4 Maaneder Juni-September inkl. intet oppebærer, samtidig med at det Nerveslag, hvoraf jeg ramtes, da Ulykken traf mig, har nedbrudt mit Helbred og tildels berøvet mig Synet, saa at jeg er uskikket til ved personlig Erhverv at ernære Hustru og Børn.

(Det skal indskyde, at brevet er skrevet med en overordentlig nydelig håndskrift, der ikke tyder på udprægede synsproblemer. TNs a.)

Jeg har derfor troet at kunde gjøre Brug af de Anvisninger, der ere givne mig fra Udlandet bl. A. fra Formanden for Bestyrelsen af Cobden Foreningen i England og den franske Minister for Postvæsenet i Skrivelsen, som jeg vedlægger, og at henvende mig til Deres Excellence med Bøn om gjennem den bevilgende Myndighed at søge at forskaffe mig en aarlig Understøttelse for de Tjenester, jeg har ydet ved Gjennemførelsen af en lav ensartet international Porto.

(Her må endvidere indskydes, at JMs skrift fra 1859 slet ikke handlede om "en lav ensartet international porto", men om afskaffelse af transitportoen!)

Af vedlagte Skrivelse fra Hr. Excellence Grev Sponneck vil det fremgaae, at jeg i Aaret 1859 har fremsat et motiveret Forslag til Transitportoens afskaffelse. Efter Tilskyndelse navnlig af Grev Sponneck og daværende Postinspektør Petersen lod jeg dog mit Manuscript henligge utrykt indtil der kunde ventes en gunstigere Stemning for et saa gjennemgribende Forsalg, der af Fagmændene paa faa, men vægtige Undtagelser nær betragtedes som Utopi og samtidig berørte Staternes Finantser. Hint Tidspunkt mente jeg at være kommet med Oprettelsen af det nordtyske Forbund. - I Aaret 1968 udgav jeg derfor mit Forslag i det franske Sprog, og den paagjældende Brochure blev derefter ved Regjeringens imødekommenhed tilstillet de fremmede Regjeringer. En Anmeldelse af Forslaget vil findes i medfølgende No af "Fædrelandet" for 20de Maj 1968 af den særlig sagkyndige Postinspektør Petersen.
    Den Udbredelse, som Tanken herved havde vundet, søgte jeg at fremme gjennem Pressen, en Virksomhed, som jeg dog navnlig - jeg tør sige med stor Ihærdighed - forfulgte i det Aar, som forløb mellem Indkaldelsen af Verdenspostkongressen i 1873, og dennes endelige Sammentræden i Bern i 1874. Jeg tillader mig at vedlægge nogle faa fremmede Blade af de mange, som Vidnesbyrd herom, tilligemed 3 Breve fra daværende Redakteur Bille, hvilke jeg med Forfatterens Tilladelse lader følge som Exempel paa den Bistand, jeg har fundet hos Publicister hjemme, tilligemed vedlagte Afslutning i franske Blade paa en trykt Correspondance med nys afdøde Emile de Girardin som Vidnesbyrd om Understøttelse fra Lederne af den udenlandske Presse.
    Ved Siden heraf tog jeg, uanset min underordnede Stilling, i Sagens Tjeneste ikke i Betænkning umiddelbart at henvende mig med udførlige Udviklinger om Betydningen af denne store Reform til indflydelsesrige Private og Statsmænd. Exempelvis vedlægges Skrivelser fra Chevalier de Nigra daværende italiensk Gesandt i Paris, fra daværende Minister for Frankrigs Postvæsen Steenacker, fra kgl. svensk Generalpostdirekteur Wilhelm Roos, samt tvende Skrivelser fra daværende amerikanske Gesant i Kjøbenhavn Mr. Yeamen. Ogsaa her kom Regjeringen mig imøde ved at tilstaae mig et Beløb saaledes at mit Forslag paany kunde udkomme i Trykken ogsaa i Paris.
    Som det tør være Deres Excellence bekjendt, fik jeg dernæst paa Statens Bekostning det Hverv at overvære Forhandlingerne paa Verdenspostkongressen i Bern, hvor mit Forslag i alt Væsentligt blev gjennemført.
    Om betydningen af Reformen foreligger der nu tilstrækkelige Vidnesbyrd, og denne dens Betydning er netop blevet overvurderet ved de Ord, hvormed den paagjældende Traktat i sin Tid forelagdes den tyske Rigsdag: "Den almindelige Postforenings-Traktat vil kunne betegnes som et Fremskridt i Folkenes Samliv."
    Det var en Følge af den Omstændighed, at det var en Fremmed Magt, der "tog Initiativet til denne Sags Gjennemførelse og saaledes lagde den første Grund til en stor almindelig, alle Jordens civiliserede Nationer omfattende folkeretlig Institution", at min personlige Ejendomsret til denne Tanke blev skudt tilside og min mangeaarige Virksomhed for dens Gjennemførelse ladet uændret. Som Anerkjendelser fra Udlandets side tør det dog være mig tilladt at anføre Udnævnelsen til svensk Vasaridder og Modtagelsen af Cobden Foreningens Medalje samtidig med Udnævnelsen til Æresmedlem af Foreningen, medens jeg fra dansk Side er blevet hædret med en anerkjendede Udtalelse af Deres Excellence i æret Skrivelse af 14 juni 1875 og en i Afskrift vedlagt samtidig Skrivelse fra Grosserersocietets Komite af 28 Juli s. A. Sluttelig vedlægger jeg en Erklæring af 7de April d. A. fra Overpostmester Petersen, der har fulgt min Virksomhed i denne Sag fra dens Første Begyndelse.

Saafremt Deres Excellence derfor maatte komme til den Erkjendelse, at der i de af mig anførte Omstændigheder maatte findes Anledning til at komme mig til Hjælp i min nuværende, i mange Henseender sørgelige Stilling paa en Maade, der samtidig vilde gjengive mig min Plads i Samfundet, fornyer jeg min ærbødige Bøn om at bevirke mig en aarlig Understøttelse til et saadant Beløb, som Deres Excellences Højsind maatte finde passende.
    Allerærbødigst
        Joseph Michaelsen"

Ved kopien af JMs andragende ligger en kladde af et svar fra Ministeriet:
"I et under 20 f. M hertil indsendt Andragende har De ansøgt om, at Ministeriet i Betragtning af de Tjenester, De har ydet ved Gjennemførelsen af en lav ensartet international Porto vilde foranledige Dem tilstaaet en aarlig Understøttelse, da De p. G. af Deres Helbredstilstand ikke seer Dem istand til bidrage til Deres og Familiens Underhold og at Deres tillagte Pension ikke er tilstrækkelig stor.
    Saaledes foranlediget skal man hermed hvad man alt tidligere har havt Lejlighed til, udtale sin Anerkjendelse af Deres Bestræbelser i ovennævnte Anliggende, ligesom man beklager at Omstændighederne have hindret Dem i at anvende Deres Evner yderligere til Sagens Fremme. Man seer sig ikke destomindre nødsaget til at meddele Dem, at man ikke er istand til at imødekomme Deres Ønske om, at der fra Ministeriets Side foretages Skridt til at forskaffe Dem den ansøgte Understøttelse. Et med Andragenet fremsendt 22 d M. Bilag følge vedlagt tilbage.
    Min."

Uanset afslaget, der som nævnt foreligger i kladde i sagen om JM, blev der i rigsdagen stillet forslag om at tildele JM en årlig dotation på 1.500 kr. - der siden blev forhøjet til 2.400 kr.

Billede fra oldline

I 1883 skrev JM igen til Indenrigsministeriet:

Til Indenrigsministeriet
Vesterfælledvej No. 14 den 3. August 1885

Det har ikke kunnet være andet end at den Ulykke, der traf mig i mit Embede som Postmester i Slagelse, og denne Ulykkes Følger, har maattet stille mig blot overfor Medmenneskers Mistanke om at jeg har gjort mig skyldig i en vanærende Handling af en eller anden Art, og værgeløs, fordi saadan Mistanke indtil nu ingensinde uforblommet er traadt frem i Ord. Jeg selv og min stakkels Familie har derfor i Tavshed bøjet os under den haarde Nødvendighed, er gaaet af Vejen for Forklaringer og har saavidt mulig trukket os tilbage fra Berøring med Medmennesker. Dette er gaaet saa vidt, at det ikke er lykkedes mig at skaffe mig nogen Beskæftigelse ad den eneste Vej, der ligger for min Evne, sandsynligvis fordi man har frygtet, at mit Navn skulle fremkalde offentlige Beskyldninger overfor hvilke jeg muligt ikke vilde kunne rense mig. Uden Regeringens store Humanitet og Rigsdagens fra begge sider lige rede Vilje til at støtte mig vilde jeg under disse Forhold have set min Familie udsat for ligefrem nød.
    Ikke som jeg mener, at min Lod var ganske uforskyldt, thi min Skyld ligger deri, at jeg søgte om et Embede, om hvilket var mig bevidst, at jeg ikke var det voxen for den ene og væsenlige Sides, Regnskabsførelsens, Vedkommende. Jeg har bødet og bøder haardt derfor.
    I løbet af det sidste Aarstid er hin Mistanke fremtraadt ganske utilsløret, og det er i denne anledning, at jeg i dyb Ærbødighed vove at henvende mig til det Kgl. Ministerium om velvillig Bistand.
    Ved et beklageligt Uheld er jeg bleven Nabo til en Mand, som lider af Anfald af Delirium og er gift med en Kvinde, der ikke egner sig til Omtale. Ved Lejekontrakt er jeg bunden til denne Familie i to Aar, og i de halvanden Aar, som er forløbne af denne Tid, har jeg bl. A. saa at sige daglig været Genstand for Beskyldninger for Kassetyveri saavel fra Mandens som Konens Side i mangfoldige Menneskers Paahør. Paa en vidtstrakt Byggeplads paa Grunden have disse Mennesker daglig forsikret Arbejderne, at jeg har stjaalet af Kongens Kasse, men er sluppen for Straf, medens jeg nu lever af Arbejdernes Sved. For enhver Handlende i Omegnen have de fremsat de samme Beskyldninger og jævnlig gentaget dem for de øvrige Beboere af Gaarden.
    De anføre detaillerede Omstændigheder, beraabe sig paa min Eftermand i Embedet, min mangeaaarige Ven og min Hustus nære Slægtning, og Fuldmægtig paa Postkontoret, som ikke existere. Den Paagældendes Navn er Hvidberg, Skriver i Auktionskontoret.
    Jeg har indtil nu savnet de fornødne Vidner. Disse er nu tilstede, og det er derfor min Agt at anlægge Sag mod Æreskænderne. I dette Øjemed tillader jeg mig til Fremlæggelse i Retten at bede det Kgl. Ministerium om velvillig at ville sætte mig i Besiddelse af en Erklæring om, at jeg, i min Embedstid som Postmester i Slagelse ikke har gjort mig skyldig i Kassesvig eller Kassetyveri, for hvilken Erklæring jeg vilde være det høje Ministerium i hør grad taknemmelig.
    Jeg har ansøgt Overpræsidenten i København om fri Sagfører, da den halve Snes civile og andre Sager, hvori Familien Hvidberg, støttet af visse Sagførere her i Byen, har vidst at indvikle mig, ganske har udtømt min Evne, trykket som jeg er af Afdrag paa en stor Gæld, som fra min Embedstid hviler paa mig. Man har sagt mig, at det ikke er sædvanligt at tilstaae fri Sagfører i denne Art af Sager, men synes dog ikke tilbøjelig til, i Betragtning af denne særlige Sags Natur, at ville vise mig en saadan Gunst, naar Ministeriets Erklæring foreligger, og navnlig, hvis Ministeriet af samme Hensyn maatte ville anbefale mit Andragende hvorom jeg saaledes samtidig vover at bede.
    Med Ærbødighed
    Joseph Michaelsen
    pens. Postmester

Som det ses et ret så usammenhængende brev, hvor det umiddelbart fremgår, at det kunne blive særdeles vanskeligt at få redet trådene ud, hvis man lod JM køre en sag på den fordrukne nabo med den (formodes det) letlevende hustru, hvilket ministeriet bestemt ikke havde lyst til.
    Generalpostdirektør Svendsen, igennem hvilken sådanne skrivelser skulle passere, havde da et forslag til ministeriet:

D. 27. August 1885
Hr. Justitsraad Lund

Hermed sender jeg Michaelsens Sag med en Expedition, saaledes som jeg synes, at der kan svares.
...
Ved blot at svare, at man ikke kan eller ikke vil give den forlangte Erklæring, uden nærmere Begrundelse, synes man at ville kaste en Mistanke paa ham.
    At bevidne, at han ikke har gjort sig skyldig i Kassetyveri, kan man naturligvis ikke, da dette er et negativt Faktum, som ingen kan attestere, men at udtale, at der Intet har foreligget om noget saadant, maa formentlig kunne lade sig gjøre - Der kunne muligvis være Anledning til at tage Sagen paa en anden Maade, nemlig saaledes, at man ikke betragter den paagjældende Sag som privat, men netop som en Sag, der interesserer det Offentlige. Der kan vel ikke være Spørgsmaal om at foranledige offentlig Undersøgelse, da Beskyldningen kun er fremsat privat, thi vel er han ikke længere Embedsmand i aktiv Tjeneste, men han staar dog endnu i Forhold til Staten, forsaavidt han oppebærer Pension, og denne vilde ganske vist blive frataget ham, hvis Beskyldningerne viste sig at være sande.
    Med venlig hilsen er jeg
    Deres ærbødigst hengivne
    Svendsen

Justitsraad Lund fulgte Svendsens råd:
"I henhold til Deres Skrivelse af 3d M hvori De, i Anledning af, at De agter at ansøge om fri Proces i et Injurieanliggende mod en Mand, der har beskyldt Dem for at have stjaalet af Kongens Kasse, anholder om, at der af Indenrigministeriet maa blive givet Dem en Erklæring om, at De i Deres Embedstid som Postmester i Slagelse ikke har gjort Dem skyldig i Kassesvig eller Kassetyveri, skal man hermed meddele, at man ikke finder det nødvendigt at give Dem en saadan Erklæring, da det er en Selvfølge, at der, eftersom De i sin Tid har erholdt Afsked i Statens Tjeneste i Naade og med Pension, ikke have foreligget noget fra Ministeriet om, at De har gjort Dem skyldig i et saadant svigagtigt forhold.
    Saafremdt De fremdeles ansøger om ... fri Proces i den ovennævnte Sag, skal man bemærke, at man vil anbefale Deres Andragende derom."

Hvad der videre skete i den sag, fremgår ikke af de foreliggende akter. Michaelsen har, så vidt vides, ikke sagsøgt sin nabo, men, hvad der er vigtigt: JM fik slået fast, at han, på trods af det utrolige rod i kassesagerne i Slagelse, havde fået indenrigsministeriet til at lægge låg på den sag - i hvert fald hvad angår JMs handlinger - eller måske rettere mangel på samme. Det er oplagt, at man på en eller anden måde ville tog hensyn til hans lille skrift fra 1859. Gælden, han havde måttet stifte i forbindelse med kasserodet, måtte han selvfølgelig stadig kæmpe med.
    JM fik altså ikke den ønskede erklæring - altså et stykke papir, som han kunne vise frem i tilfælde af, at han havde behov for det. Desuden pinte det ham, at han aldrig havde fået en offentlig dansk anerkendelse for sit værk - selv om fremsendelsen af skriftet om Transitportoens afskaffelse til fremmede stater, havde udløst enkelte anerkendelser, såsom Cobden Club-Medaljen.
    Det havde dog regnet lidt på JM, idet indenrigsministeriet i et brev til JM af 7. marts 1883 kunne meddele, at han var blevet dekoreret med den franske republiks orden "Officier d'akademie" og året efter, den 2. September 1984, at han var blevet ridder af den spanske "Carl den 3.-Orden". Men der var ikke mange kalorier i de udmærkelser.

Billede fra oldline

Suspensionen voldte stadig JM problemer
I de følgende ca. 20 år var situationen for JM ganske uudholdelig - også rent økonomisk, og JM tyede igen til pennen for at få en smule anerkendelse for sit skrift og for at få til livets ophold. Den 7. juli 1900 skrev JM et meget langt bønskrift om hjælp til indenrigsminister Ludvig Ernst Bramsen. Af dette bønskrift fremgik det, at baggrunden for den føromtalte suspension var noget mere dramatisk end det fremgår af de fleste kilder. Desuden viste det, at den plet, som Joseph Michaelsen mente suspensionen havde sat på ham, pinte ham i en sådan grad, at indenrigsministeriets skrivelse fra 1983 om at han ikke havde begået kassesvig eller kassetyveri, men at han var blevet afskediget i nåde og med pension, ikke var nok for JM. Nu opridsede han desperat hele sit levnedsløb for indenrigsministeren for at få denne til at give ham oprejsning - i form af en etatsraadstitel:

"Deres Exellence
Hr. Indenrigsminister Bramsen.

Naar jeg herved giver mig den ærbødige Frihed at gjøre Brug af Deres Excellences Tilladelse til skriftligt at henvende mig til Dem i en Æressag, er det ikke til Indenrigsministeren, men til den, der som Postvæsenets Chef højsindet i Folketinget udtalte i den internationale Postforbindelses Tjeneste og herved offentlig gav tilkjende, at min Ære ikke har lidt noget Skaar.
    Thi derom er der tvivlet og tvivlet endnu, og under denne Tvivl har jeg lidt fra det Øjeblik jeg fattig og udplyndret som Job og slaaet med Sygdom som han forlod mit ulyksalige Postmesterembede i Slagelse. I disse 20 Aar har jeg følt mig som Mindremand, Hustru og Børn have delt mine Ydmygelser, og paa mangehaande Maader har jeg erfaret, at min Følelse ikke var nogen Sygelig Indbildning, men haandgribelig Virkelighed. Og naar jeg forsøgte at søge Trøst i Tanken om hvad Godt jeg mente at have udrettet for mit Fædreland indadtil som udadtil, svandt formentlig Fortjeneste bort som Skyggebilleder overfor den brutale realitet: Suspensionen fra Embedet.
    Thi naar Staten selv - dengang mulig nødvendigt - saaledes som den taler i Frd. af 8. Juli 1840 sætter den bestjaalne og den utro Oppebørselsbetjent saa omtrent i samme Klasse, er det ikke at undres over, at Befolkningen gaar et Skridt videre og min Viden om en saadan offentlig Mening har forbitret mit Liv. Intet har formaaet at bøde herpå, ikke den efter vore Forhold store aarlige Pengedotation og den gjentagne offentlige Behandling i Rigsdagen om denne Sag, hvor ikke den fjerneste Hentydning til noget Uhæderligt fra min Side fremkom som Modargument selv fra Sider, som i Realiteten kunde være imod; ikke to Indenrigsministre - Scheels og Ingerslevs Beklagelse af min Skæbne og virksomme Indgriben for at bedre den, ikke Pressens gjentagne ensstemmige Anerkjendelse, ja end ikke det usædvanlige, at Finansudvalgets Ordfører i Folketinget nævner mit Navn "med Hæder" og Indenrigsministeren i alt væsentligt slutter sig til denne hædrende Udtalelse, saalidt som Udmærkelser fra forskjellige fremmede Staters og Samfunds Side - Intet formaaede at svække Virkningen af hin Ulykke. Tværtimod, saa ofte mit Navn fremhævdes paa den ene eller den anden Maade, maatte jeg, ikke i Indbildningen, men med mit legemlige Øre, høre den Bemærkning fra Venner og ligegyldige: Jamen hvor bliver den Anerkjendelse af fra allerhøjeste Sted, som plejer at blive den Mand tildel, som har indlagt sig mindre Fortjeneste, end her synes at være Tilfældet? - Og hvad jeg ikke hørte med mit legemlige Øre, men tydelig fornam, var den logiske Slutning: Der maa absolut være noget i vejen med den Mand, der forhindrer den danske Regering, der jo ellers ikke er karrig med offentlige Udmærkelser, fra at tilkjende ham en saadan.
    Som Deres Exellence vil se, ledes jeg ikke af honet Ambition, naar jeg beder Dem række mig en Haand til Opnaaelse af en saadan Udmærkelse. Der er sat en Plet, efter min mening en ufortjent, uforskyldt Plet paa mig, som ikke borttages ved den paafølgende Afsked i Naade og med Pension. Som min Stilling er, staar det alene til Kongen at rense mig i Medborgeres Omdømme. Og da jeg har naaet en Alder af 74 Aar, medens Kræfterne ved Sygdom daglig mindskes, har jeg troet ikke at ville faa Tid til at vente synderlig længere, hvis jeg vil gaa i min Grav med hæderligt Eftermæle. Hvis Deres Exellence herved maatte ville tænke at kgl. Hædersbevisninger, Ordner og Titler, ikke ere til for at tage Pletter af Folk, men for at belønne Fortjenester, vilde jeg tillade mig den Bemærkning, at man dog maaske har Exempler paa det første at fremvise, og at jeg uimodsigelig har indlagt mig Fortjeneste af Konge og Land. Det falder mig haardt at pukke på denne Fortjeneste, men Deres Exellence vil, det ved jeg, højsindet indrømme, at det er min haarde Lod, der tvinger mig dertil.
    Efter hvad der foreligger, vil de Vanskeligheder, der hidtil have stillet sig i Vejen for en Naadesbevisning fra Kongens Side, vedrøre dels mit Forhold til Verdenspostforeningen dels mit Forhold som Postembedsmand.
    I førstnævnte Henseende gjøre to Betragtninger sig gjældende. Først den, der offentlig er fremsat af en overordnet Embedsmand i Generaldirektoratet, at Verdenspostforeningen hverken skyldes Stephan eller Michaelsen, efterdi den som et Produkt af Udviklingen vilde være kommet uden dem, og dernæst denne, at hvad jeg har maattet udrette i denne Henseende, ikke har med selve Verdenspostforeningen saaledes som denne nu er, eftersom mit Forslag dels ikke helt gjennemførtes i Bern, dels indskrænkede sig til en del af Verden, nemlig Europa, dels til Brev og Tryksager alene. - Til den første Betragtning er formentlig at sige, at alt Bestaaende er et Resultat af Udviklingen, og at den samme Betragtning derfor kan gjøres gjældende overfor ethvert Fremskridt, om Amerikas Opdagelse, Bogtrykkerkunstens Opfindelse, som om Reformationen o.s.v. Historien peger imidlertid uimodsigelig ved ethvert Fremskridt af mere eller mindre indgribende Betydning, som den har optegnet, for den enkelte Mand, der i det rette Øjeblik, ofte under den stærkeste Modstand, har grebet ind i Udviklingen for at fremme den eller for at føre den ind i en anden Retning, i et nyt og bredere spor.
    Den anden Betragtning, som Deres Exellence synes at dele, kræver en udførligere Redegørelse.


Efter at have taget dens statsvidenskabelige Examen i 1852-53 blev jeg ansat i det daværende Sundtoldkontor, hvorfra jeg afskediges ved Sundtoldens Afløsning i 1858. Jeg fik da s. A. Ansættelse i Generalpostdirektoratet, hvor særlig Udenrigs- og Dampskibssagerne blive mig overdragne, og Resultatet af det Kjendskab, jeg herigjennem havde erhvervet mig til den Udenrigske Postforbindelse, indlagde jeg Aaret efter i en Afhandling, hvori jeg fremsatte motiveret Forslag til "at de europæiske Stater forenede sig om - gjennem afskaffelsen af Transitportoen - gjensidig at befordre hverandres Breve og Tryksager frit over hverandres Territorium (Forslagets Pag. 8) og den indenlandske Portos Anvendelse paa den udenlandske Korrespondance (Forslagets Pag. 6-7)". Dette er Grundtanken i og Grundlaget for Verdenspostforeningen saaledes som den vedtoges i Bern d. 9. Oktober 1874.
    Naar jeg indskrænkede mit Forslag til de europæiske Stater, var grunden den, at jeg, hvis jeg var gaaet f. Ex. over Atlanterhavet - (mit Forslag blev ikke desto mindre af Udenrigsministeriet tilstillet de forenede Stater ligesom jeg selv Aar igjennem førte vidtløftig Korrespondance saavel med den amerikanske Gesandt som med offentlige Mænd i Staterne) - var blevet anset for utilregnelig, medens jeg nu slap med at blive betragtet som en Vigtigmager og Fantast af samtlige Overordnede og Colleger med en eneste Undtagelse, daværende Postinspektør Petersen.
    Og naar mit Forslag ikke helt gjennemførtes i Bern, laa Grunden - det er intet miskjendt Geni, der her taler gjennem mig, men den strengeste Sandhed i den fransk-tyske Jalousi, i de forsamlede Postembedsmænd smalskaarne Jakkesæt, Mangel paa Evne til med Stephan at se Sagen fra oven, i Rutinens instinktmæssige Uvilje mod det Nye. For at frelse Kjærnen i det Hele - Transitportoens afskaffelse - gik Stephan i stedet for den af mig foreslaaede Afløsningsmodus, ind fra en Underhaandsbetaling Staterne imellem saavelsom paa en Enkeltsats af 25-32 centimer i stedet for 20 Centimer. Thi heller ikke denne fremragende Mand dristede sig til overfor den latente Uvilje og Misundelse at holde paa Gjensidighedsprincippet fuldt ud eller endog blot at foreslaa den logiske interne Portos Anvendelse paa de udenlandske Korrespondance. Denne har imidlertid begyndt sin sejrrige Gang gjennem Verdenspostforeningen og vil naa til Enden inden vi selv have naaet synderlig ind i det nye Aarhundrede. - Den paagjældende Betragtning holder derfor formentlig ikke Stik, efterdi Transitportoens Afskaffelse eller Afløsning og Indførelse af en lav, ensartet Porto er den Basis, paa hvilken Unionen hviler, den Løftestang, der har hævet posttrafikken til uanet Højde.
    Saaledes affattedes ogsaa Sagen herhjemme umiddelbart efter Afslutningen af Bernerkonventionen, idet saavel Pressen som den her kompetente nationaløkonomiske Forening udtalte sig samstemmende i denne Retning. I den nævnte Forenings Møde paa hin Tid udtalte nemlig Forhandlingsleder, nuværende Finansminister Scharling, ifølge det officielle Referat i Foreningens Tidsskrift "at det, efter hvad der saavidt ham bekjendt forelaa, utvivlsomt maatte erkjendes, at den Tanke, der var bleven gjennemført i Bern, først var offentlig fremsat af Expeditionssekretær Michaelsen. Den engelske Cobden Club havde ydet ham sin Anerkjendelse herfor og den danske nationaløkonomiske Forening vilde vist nok ikke staa tilbage for det engelske Selskab i at udtale en lignende Anerkjendelse."
    Og referatet tilføjer: "Forsamlingen gav sin tilslutning til denne Udtalelse tilkjende ved at rejse sig". Det være mig selv tilladt at tilføje, at Cobden Clubbens Anerkjendelse bestod i min Optagelse som Æresmedlem samt Tilkjendelse af dens store Sølvmedalje paa hvis Rand findes indgraveret: "Presented to Mr. Joseph Michaelsen for his succes in the cause of international postal reform 1875."
    Og naar Anerkjendelsen fra Udlandets Side eller hidtil kun spredt og tarvelig er bleven mig tildel, saa forklares dette lettelig, trods den omfattende Agitation, jeg satte iværk i den Aarrække, som forløb mellem Tankens Undfangelse og dens Gjennemførelse ved den stærke Slagskygge, som det nye overmægtige tyske Kejserriges Postministers Navn og Gjærning maatte kaste over den underordnede danske Embedsmand og hans forknytte Pukken paa sin Ret. Og paa den anden side maa det jo indrømmes, at alle Spørgsmål om Initiativets Ret havde tabt al praktisk Betydning i samme Øjeblik som Danmark ikke selv tog Sagen i sin Haand, men lod Lejligheden gaa fra sig til at vise Verden, at var det end mishandlet og lemlæstet, var der dog baade Livskraft og levevilje tilbage. Dette skete ikke, og Tyskland og den tyske Postminister har derfor faaet Æren ikke blot for Tankens Gjennemførelse, men også for den Undfangelse.


Efter at have tilsat 6 af mine bedste Arbejdsaar i Sundtoldkontoret, avancerede jeg efter forløbet af yderligere 9 Aar til Fuldmægtig i Generaldirektoratet. Et Par Aar senere blev dette inddraget og som Kontor henlagt under en Chef for offentlige Arbejder, Jernbane - Post - og Telegrafvæsen med nuværende Kammerherre Frederik Christian Heinrich Emil Tobiesen (kaldet Frits. TNs a.) som Chef. Det faldt i denne Mands Lod at give Afkald paa ethvert Krav fra Danmarks Side ved at unddrage mig Lejligheden til fra Verdenspostkongressen i Bern at hævde mit og den gjennem Danmarks Krav paa Æren for Initiativet til den store Reform, der forestod. - Tobiesen blev imidlertid kort efter Indenrigsminister og efterfulgtes i Embedet af Kontorchef Schou, der gik i gang med at skaffe Kontoret Tilgang af frisk Blod. Naar ogsaa jeg fik Vink om at søge lokalt Embede, kom hertil dog tillige en anden Grund: Generaldirektøren ønskede min Fjernelse af personlige Grund: jeg var ham usympathisk og da jeg med nogen god Vilje kunde siges at have giort Anledning hertil ved det Foredrag, jeg havde holdt i Møde i nationaløkonomisk Forening, fik jeg Valget mellem Postmesterembedet i Slagelse og Afsked med Pension. Valget faldt mig haardt. Jeg havde en stor Familie og Pensionen kunde ikke blive stor. Paa den anden Side var det klart, for mig som for alle de Paagjældende, at jeg var ganske ukjendt med al praktisk Postgjærning og uden al Forstand paa Bogholderi og Regnskabsførelse. Til min Ulykke valgte jeg Postmesterembedet, men min Bevidsthed om bristende Evne hvilede tungt paa mig.
    Det gik dog nogenlunde vel. Selve Administrationen interesserede mig, navnlig at jeg fik Lejlighed til at bringe Landpostvæsenet i Distriktet paa ny og bedre Fod. Da meddelte en Søn mig, som gjorde midlertidig Tjeneste paa Kontoret, d. 9. December 1878, at han havde gjort sig skyldig i Underslæb med Postanvisninger for et mindre Beløb, og at Kontorets første Fuldmægtig, Anders Jensen, havde benyttet sig heraf til at tilvende sig et forholdsvis meget betydeligt Beløb af 6000 Kr.

(Det underlige er, at der ikke er fundet arkivalier, der viser, at Anders Jensen begik underslæb. Det kan dog skyldes, at det var JM, der kom til at bøde for det. Anders Jensens postale løbebane sluttede dog i 1879, så vidt det kan konstateres. TNs a.)

Følgen var et lettere Nerveslag, hvorefter jeg rejste til København for at søge Hjælp til Dækning af Underslæbet. I Kupeen fik jeg imidlertid et nyt og stærkere Nerveanfald, der berøvede mig Mælet. Efter 24 Timers Forløb kunde jeg henvende mig til Livsforsikringsanstalten, og da denne fordrede Generaldirektoratets Mellemkomst eller Garanti, til Generaldirektør Schou for at opnaa en saadan. Schou nægtede mig sin Bistand, men tilstod mig uden Opfordring fra min Side saa lang Tid jeg maatte ønske for at søge Hjælp. Denne opnaaede jeg imidlertid ganske kort efter, men der hengik ikke desto mindre hen ved 5 Maaneder, forinden Revisionen kom til stede. Denne havde efter hvad der blev mig meddelt og som det ogsaa viste sig, til Hensigt at bortse fra den Kassemangel, der havde været tilstede, og Revisionen forløb uden Bemærkning.
    Næste Dag vendte dens Medlemmer imidlertid tilbage med Spørgsmaal om hvorledes det forholdt sig med sidste Indbetaling af den Kontoret underlagte Postexpedition i Ruds Vedby. Denne Indbetaling foregik hver 14. Dag, og det vilde vel under saadanne Omstændigheder næppe falde nogen Postmester ind at gjøre denne regelmæssig indkommende Indbetaling til Gjenstand for Underslæb. Spørgsmaalet besvarede jeg derfor forundret derhen, at Indbetalingen selvfølgelig nylig var indkommet, hvorefter det viste sig, at jeg havde glemt at indføre Beløbet i Kassebogen.
    Også dette Beløb var altsaa stjaalet, idet man benyttede sig af den til det yderste nedtrykte Stemning og fuldstændige Mangel paa Evne til al Kontrol, i hvilken jeg i saa mange Maaneder havde maattet vente paa en Afgjørelse. Det var denne Sum af, saa vidt jeg mindes, 1500 Kr., der fremkaldte min Suspension. For at tilvejebringe de 6000 Kr. havde jeg anvendt alt, hvad jeg ejede af kontante Midler og maatte derfor sælge mit Indbo udi offentlig Auktion, indbetalte Beløbet og begav mig med min Familie til Kjøbenhavn, hvor jeg tog ophold i en Fattigkaserne i Dannebrogsgade, blottet for Alt og uden nogen som helst Indtægt, idet Generaldirektøren nemlig tilbageholdt den mig tilkommende Halvdel af Embedets Indtægter som Garanti for Refusion af Statens eventuelle Udgift ved Reparationen af Postlokalerne, som dog vare blevne mig overdragne uden Syn i aldeles forfalden Tilstand.
    Mere vil jeg ikke herom at sige end dette, at jeg den følgende November Maaned fik min afsked i Naade og med Pension, dels paa Grund af det lange Tidsrum, der er forløbet, dels paa Grund af den berørte Sindstilstand under Ulykken, der bragte mig afsindet nær. Min efterfølger i Embedet, Postmester Müller, den gang Kontrollør i Korsør, der ofte, men navnlig under Ulykken havde bistaaet mig eller rettere paataget sig Regnskabsførelsen, vil sikkert kunne afgive al fornøden Forklaring.
    Kun bør jeg tilføje, at jeg ikke kunne drage Fuldmægtigen til Ansvar uden at inddrage min Søn under samme Ansvar, og naar jeg ikke fulgte Grev Sponnecks Raad: at ofre den ene søn for at unddrage mig selv, Hustru og mine øvrige Børn fra Vanære, saa laa Grunden hertil i svigtende Evne. Jeg kunde ikke se en Søn vandre i Tugthuset paa hans Faders Angivelse, men paatog mig selv Byrden og har baaret den i 20 Aar.
    Det er nu i den ellevte Time min ærbødige Anmodning til Deres Exelllence om ved Deres vægtige Mellemkomst at ville foranledige, at Generalpostdirektoratet optager denne Sag til fornyet Undersøgelse og dernæst meddeler mig Resultatet af en saadan Undersøgelse for at give mig Lejlighed til at erfare og navnlig gjendrive de særlige mig ubekjendte Anker mod min Embedsførelse som efter sammes Formening umuliggjøre en Rehabilitation.

Med Højagtelse
    Deres Exellenses ærbødige
    Joseph Michaelsen"

Indenrigsministeren sendte 11.07.1900 andragenet videre til generalpostdirektør Christen Svendsen (DDPE) og skrev:

"Kære Svendsen,
Joseph Michaelsen har været hos mig, for at bede om at blive Etatsraad, hvad der alene kan rehabilitere ham. Han har derefter tilskrevet mig hoslagte fremstilling, da jeg mente, at han havde Krav paa at blive hørt. Jeg ved jo nok, at han ikke længere kan siges at angaa mit Ministerium, men han mente at turde henvende sig til mig som "Forhenværende".
    Kan nu det han fremfører være overensstemmende med Sandheden? Er der ikke i din Tid foretaget Undersøgelse i hans Sag, saa at nye Undersøgelser ville være ganske unødvendige? Du vil nok forstå, at den eneste Grund for mig til at sende dig hans Indlæg og gjenoptage Sagen er Ønsket om, at Ingen maa gøres Uret forsaavidt det staar til os, der have nogen Magt og Indflydelse, et Ønske, som jeg ved, at du deler fuldt ud.
    Din Hengivne
    L. Bramsen "

Som det fremgår af historien blev Joseph Michaelsen ikke udnævnt til etatsraad - sandsynligvis, som indenrigsminister Bramsen antydede i sit brev til Christen Svendsen, fordi JMs udlægning af historien forekom for utroværdig.

Sådan var Joseph Michaelsens situation i 1900, men det skulle snart ændre sig til det bedre for ham....

Billede fra oldline

Fortsættes....

Kapitel 2
De første af mange anerkendelser
Kapitel 3
Indsamling til marmorbuste
Kapitel 4
Buster og medaljer
Kapitel 5
Baggrunden for uddeling af medaljen
Kapitel 6
Malurt i Joseph Michaelsens hæder
Kapitel 7
Fagprøven ændres
Kapitel 8
Modtagere af Joseph Michaelsens Medalje
Kapitel 9
Epilog. Joseph Michaelsen død og deroute
Forord
Historien om Joseph Michaelsen
Kapitel 1
Joseph Michaelsens liv indtil år 1900
Om transitportoen
Joseph Michaelsens pjece fra 1859
Suum Quique
Kanniks pjece

Siden ændret: 18.02.2011.

Billede fra oldline