Historien om Joseph Michaelsen - Forord

Joseph Michaelsen - f. 31.08.1826 - † 12.04.1908

Af Toke Nørby - © 2010-2011

Billede fra oldline

Introduktion
Historien er inddelt i ni kapitler samt indeholder to kapitler med relevante skrifter. Nederst på hver side af de ni kapitler og de to tillægsskrifter er der henvisning til de øvrige kapitler, så man kan navigere rundt i historien efter ønske, men det anbefales selvfølgelig, at man læser kapitlerne i den rigtige rækkefølge.

Forord
Dette er historien om den danske postmester, Joseph Michaelsen, som herhjemme blev udråbt til "Verdenspostunionens Fader", samt historien om hans mindemedalje. Den falder i flere tidsafsnit, men da nogle begivenheder sker sideløbende, er historien delt op i ni kapitler, der selvfølgelig på en eller anden måde hænger sammen, men hvor det er umuligt at skrive historien i én lang sammenhængende artikel.
        God fornøjelse!
        Toke Nørby.

Billede fra oldline

Tildelingsbrev Generaldirektøren for Post og Telegrafvæsenet
Centralpostbygningen
København V
1'Septembr 1934
 

Paa Foranledning af Komitéen for Tilvejebringelsen af Marmorbuste af afdøde Postmester Joseph Michaelsen er der indstiftet en Medaille i den Hensigt at bevare Mindet om hans Virksomhed for Dannelsen af en Verdenspostforening, og det er blevet bestemt, at en saadan Medaille, præget i Sølv, hvert Aars lste September - Dagen for Postmester Michaelsens Fødsel - af Generaldirektører vil blive uddelt til den unge Postmand, der ved den nærmest foregaaende Fagprøve for Postvæsenets Embedsklasser 1'Del har opnaaet det højeste Antal Points dog saaledes, at alle, der opnaar Karakteren "Bestaaet med Udmærkelse", vil faa tildelt en Medaille.
    Med Bemærkning, at denne Bestemmelse efter Sammenslutningen af Postvæsenet og Telegrafvæsenet er blevet udvidet til ogsaa at omfatte den Telegrafassistent, der bestaar Prøven i Postfagene og Postgeografi med det bedste Resultat, og til eventuelt andre, der bestaar Prøven med et samlet Pointsantal af mindst 60 svarende til det Gennemsnit, der fordres for at bestaa Fagprøve for Post- og Telegrafvæsenets Embedsklasse, 1'Del med Udmærkelse, har jeg herved Fornøjelsen at tilstille Dem det hermed følgende Eksemplar af bemeldte Medaille for indeværende Aar.

C Mondrup

Elev Frk. Agnete Fryd
Postkontoret
Aabenraa

JM-sølvmedalje
Medaljen, der blev tildelt Agnete Fryd i 1934.

Billede fra oldline

Et lignende brev med medalje blev i perioden 1907-1974 sendt til 79 andre unge postelever, der opnåede de omtalte høje points i postvæsenets / post- og telegrafvæsenets fagprøver.

Billede fra oldline

"Højt at flyve...."
Dette er den bemærkelsesværdige historie om en dansk postmand, Joseph Michaelsen, der i 1859 udgav et lille skrift og som i 1900-1906 - af nogle - blev sat på en piedestal som værende Verdenspostunionens intellektuelle fader.

Personen Joseph Michaelsen
og hans gerning har altid fascineret mig siden jeg begyndte at interessere mig for det danske postvæsens historie. Joseph Michaelsen var en kolerisk person, hvis forslag til postreform (som han dog ikke var den første til at fremsætte) herhjemme først blev negligeret og han selv blev - mere eller mindre fortjent - uforskammet behandlet af samtiden. Efter en kort og ikke glorværdig postal karriere levede han næsten et kvart århundrede i armod, men blev i sit livs aften trukket frem og, på en forkert baggrund, nærmest hysterisk feteret og hyldet med hæder, buste på Frederiksborg-museet og medalje - for endelig et kvart århundrede senere (efter sin død) at blive puttet i en ret så uoplukkelig mølpose og busten flyttet til arkivet.

Joseph Michaelsens postale levnedsløb kan ses i min bog "Den Danske Postetat 1624-1927 (1983)" (DDPE - ISBN-978-87-984623-2-3) da han opfylder mit kriterium for at være med her: Han er indtrådt i postvæsenet før postvæsenets sammenslutning med telegrafvæsenet i 1927, men hans postale CV bliver også draget frem i kapitel 1 i denne historie.

Postvæsenet har i perioden 1624-1927 (før sammenslutningen med telegrafvæsenet), som er den posthistoriske periode, der interesserer mig mest, fostret en række store postfolk, der har gjort mindeværdig indsats for det kære væsen og dermed for samfundet, men kun en enkelt, Joseph Michaelsen, har opnået at få slået en mindemedalje efter sig, hvilket forekommer besynderligt. Men sådan er det altså og dette er historien om Joseph Michaelsen og hans mindemedalje samt en hyldest til de dygtige unge postelever, der gennem knap trekvart århundrede hver modtog en mindemedalje.

En stor tak for hjælp med fremskaffelse af medaljemodtagernes postale CV-oplysninger skal lyde til (alfabetisk orden):

Assenholt, Egon
Bang, Henrik
Bech, Erik
Bentsen, Inge
Budde, Leif Olav
Christensen, Jens
Christensen, Jens Martin
Christensen, Jens Peter
Christensen, Mai-Britt Susanne
Dauer, Frede
Fagt, Sisse
Falk, Allan
Fischer, Poul
Fuglsang, Jørgen
Fuglsang, Per
Geil, Jens Holger *)
Gersborg-Hansen, Anne Marie
Hougaard, Jørgen
Iskov, Ole
Iwersen, Malene
Jensen, Erik Arly
Jensen, Vagn Damgaard
Jordt, Sally
Jørgensen, Finn Bruun
Kristensen, Flemming
Krøger, Tove
Madsen, Jens Vestergaard
Mathiesen, Else Marie
Mortensen, Ellen Merete
Møller, Bent
Møller, Ejner Lauenborg
Nielsen, Birthe
Nielsen, Ernst Nicolai
Nielsen, Jørn N.
Nielsen, Niels Bech Hoffensitz
Nørgaard, Jacob Siig
Paikin, Elsebeth
Rasmussen, Lejf Torngaard
Schmidt, Børge
Schultz, Bjarne Christensen
Simonsen, Per Lund
Strunge, Erik
Sørensen, Kai
Thomsen, Troels
Thornfeldt, Gunnar de Gier
Taaning, Ellen Morling
Vilhelmsen, Lissi Højer
Westengaard, Erik
Villumsen, Henrik
Villumsen, Marianne
Yde-Andersen, Finn
De med fed skrift anførte personer har alle været berettigede (!) til at modtage Joseph Michaelsens mindemedalje, men enkelte har ikke modtaget medaljen - se nærmere i kapitel 8.

*) Jens Holger Geil forsøgte ihærdigt, men desværre forgæves, at lokalisere postvæsenets fagprøvekommissions akter, der i 1975 (se Årbog 1976, s. 36) anførtes at være blevet afleveret til Dansk Post- og Telegrafmuseum - nu: Post og Tele Museum. Det blev de tilsyneladende alligevel ikke, da museet ikke har kendskab til akterne. De efterlyses hermed.

Aarhus, den 24.12.2010
Toke Nørby

Billede fra oldline

Fortsættes....

Kapitel 1
Joseph Michaelsens liv indtil år 1900
Kapitel 2
De første af mange anerkendelser
Kapitel 3
Indsamling til marmorbuste
Kapitel 4
Buster og medaljer
Kapitel 5
Baggrunden for uddeling af medaljen
Kapitel 6
Malurt i Joseph Michaelsens hæder
Kapitel 7
Fagprøven ændres
Kapitel 8
Modtagere af Joseph Michaelsens Medalje
Kapitel 9
Epilog. Joseph Michaelsen død og deroute
Forord
Historien om Joseph Michaelsen
Om transitportoen
Joseph Michaelsens pjece fra 1859
Suum Quique
Kanniks pjece

Siden ændret: 12.03.2011.

Billede fra oldline