Historien om Joseph Michaelsen - Kapitel 3

Indsamlingen til Marmorbuste

Af Toke Nørby - © 2010-2014

Billede fra oldline

"Højt (stadig) at flyve..."

Men det var stadigvæk ikke slut med hæderen til JM. Dansk Postforenings bestyrelse, med den utrættelige Jacob Andersen i spidsen, kunne i Dansk Postblad (som Jacob Andersen var redaktør af) nr. 21 af 3. november 1905 indrykke en helsides annonce på forsiden med opfordring til at støtte en indsamling til fremstilling af en marmorbuste af Joseph Michaelsen.

Ideen til en af den nyere Tids største civilisatoriske Fremskridt, Verdenspostforeningen, skyldes en dansk Mand fhv. Postmester, cand. polit.

JOSEPH MICHAELSEN

En Bedrift som denne fortjener en national Æresbevisning, den, det turde være paa Tide at fremkomme med nu, da Hr. Michaelsen er indtraadt i sit 80de Aar. Denne Æresbevisning kan, forekommer det os, passende ydes i den Form, at Michaelsens Buste opstilles i Nationalmuseet paa Frederiksborg Slot, som ifølge Meddelelse med Glæde vil modtage den
   Paa sidste Charlottenborg-Udstilling fandtes en af Billedhugger Mølgaard modelleret Gibsbuste af Michaelsen. Denne Buste agter vi at lade hugge i Marmor og skænke til Frederiksborg-Museet, og vi opfordrer vore Medborgere til at deltage i denne Æresbevisning ved at tegne Bidrag til Udgifterne herved.
   Enhver af undertegnede modtager Bidrag.

       København, 24de Oktober 1905.

Frantz Th. Adolph,
Etatsraad, Formand for Grosserersocietetets Komite,
Komiteens Formand
Slotsholmsgade 16.
AMBT,
Generaldirektør for d. d. Statsbaner
Strandvejen 34

M. P. BLEM,
Folketingsmand, Formand i Andelsudvalget.
Nybrogade 22.

JS. GLÜCKSTADT,
Geheimeetatsraad, Direktør,
Landmandsbanken, Holmens Kanal 12.

JUL. LASSEN,
Professor, Universitetets Rektor.
Regensen.

M. MELCHIOR,
Grosserer, Højbroplads 21.
Komiteens Hovedkasserer.

J. NELLEMANN,
Nationalbankdirektør, Amaliegade 40.

A. de RICHELIEU,
Viceadmiral, Formand for D.F.D.S. Bestyrelse.

H. N. ANDERSEN,
Etatsraad, Direktør for
Det Østasiatiske Kompagni, Frihavnen.

C. CARSTENSEN,
Redaktør af "Nationaltidende",
Formand i Journalistforeningen.
Amaliegade 26.

CHRISTOPHER HAGE,
Stockholmsgade 43.

H. P. J. LYNGBYE,
Etatsraad, Vestre Boulevard 45.

F. MELDAHL,
Kammerherre, Bredgade 71.

C. NYROP,
Professor, Form. for Industriforeningen.
Lindevej 7.

SKAT RØRDAM,
Sjællands Biskop.

H. TRIER,
Formand f. Borgerrepræsentationen.
Slotsholmsgade 12.

JACOB ANDERSEN,
Postekspedient,
Redaktør af "Dansk Postblad",
Postgaarden.

V. FALBE HANSEN,
Konferentsraad, Vestre Boulevard 34.

VICTOR HØFFDING,
Grosserer, Nørregade 1.

JOHANNES MADSEN,
Redaktør af Dansk Portrætgalleri.
H. C. Ørstedsvej 56.

MØRCH,
Overpostmester, Postgaarden.

V. OLDENBURG,
Overpræsident. Raadhuset.

SUENSON,
Kammerherre, Formand for
"Det store nordiske Telegrafselskab".
Kongens Nytorv 26.

oldline

Annoncen efterfulgtes af redaktøren Jacob Andersens bemærkning:
"Da Dansk Postforening den 27. August optog fhv. Postmester Joseph Michaelsen som Æresmedlem, kunde det næppe vides, at denne Æresbevisning skulde blive efterfulgt af snart sagt den største, der kan ydes en Statsborger, den nemlig, at blive hyldet af Landets ypperste Mænd uden Hensyn til Livsanskuelse eller Partifarve.
    Blandt ovenstaaende Opraabs Underskrivere vil man finde de mest fremragende Repræsentanter for Kunst og Videnskab, for Kirke og Borgerskab, for Handel, Industri, Landbrug, Søfart, Trafikvæsen og Journalistik.
    Naar, foruden alle disse betydende Mænd, ogsaa dette Blads Redaktør er bleven opfordret til at indtræde i Komiteen, har han modtaget dette ærefulde Tilbud, der var motiveret med, at han er Forfatter til den Afhandling, der, under Hr. Johannes Madsens Redaktion (Dansk Portrætgalleri: Det kgl. Danske Postvæsen 1624-1904, s. 110-124. Anmeldelsen af bogen er gengivet nederst på denne side), fastslog Hr. Michaelsens Prioritetsret i Verdenspostforeningen, fordi han derved kom til at repræsentere sin Forening. Men netop fordi Dansk Postforening saaledes er bleven repræsenteret og fordi det medfører Forpligtelse at udnævne en Mand til Æresmedlem, bør vi alle som en i Gærningen vise, at det var mere end et Mundsvejr, naar vi kaarede Verdenspostforeningens intellektuelle Ophavsmand til at være vor ypperste Mand.
    Dette kan nu ske derved, at alle Postmænd, glemmende Meningsforskel og Uoverensstemmelser, indsender Bidrag.
    Paa den Maade vil den danske Postetat paa den værdigste og smukkeste Maade gøre godt igen, hvad den tidligere syndede imod en af dens mest fremsynte Mænd."

oldline

Ganske få dage efter kom det næste udspil: Den 12. november 1905 udsendtes et "Opraab" (lig den ovenfor viste annonce fra Dansk Postblad) til en lang række virksomheder og postkontorer. Et "Opraab", der opfordrede bestyrelser og enkeltpersoner til at yde et bidrag, så en nedsat komite kunne fremstille en buste af Joseph Michaelsen til hans ære. Opfordringen lød således:

"Bestyrelsen for .....................................

Som det vil ses af vedlagte Opraab er der nylig dannet en Komite med det Formaal at hædre Verdenspostforeningens danske Ophavsmand Hr. Cand. polit. Joseph Michaelsen. Det er Komiteens Hensigt at ikke alene den tilsigtede Foranstaltning i sig selv - at Michaelsens Buste i Marmor opstilles paa Frederiksborg Musæet - men noksaa meget Maaden hvorpaa dette sker, skal forme sig som en eklatant Oprejsning til den Mand, der fostrede denne storslaaede og geniale Tanke og som i et halvt Sekel maatte resignere og vente paa den Anerkendelse, han med Rette havde Krav paa efter den Omvæltning i Verdenstrafikken, der blev Følgen af hans Reform. I dette Øjemed er det medfølgende Opraab undertegnet af de forskelligste Repræsentanter for Nutidens virksomme Liv, af Navne, der have Betydning for Handel og Omsætning, Kultur og Videnskab, Trafik og Samkvem, og i denne Anledning tillader man sig at henvende sig til den ærede Bestyrelse med Anmodning om at tegne et Bidrag, idet vi udtrykkelig gør opmærksom paa, at denne Henvendelse lige saa meget har til Formaal at skaffe Sagen den moralske Støtte, som ligger i Deres Tilslutning, som den økonomiske, et Pengebidrag betyder."

I Dansk Postblad, nr. 22 af 17. november 1905, syntes redaktøren åbenbart, at det gik for langsomt med bidragene:

"Joseph Michaelsens Buste.
Indsamlingen har allerede givet et meget smukt Resultat, men der synes dog at herske en vis Tilbageholdenhed indenfor Postvæsenets Rammer. Vi skal i den Anledning gøre opmærksom paa, at ethvert, selv nok lille Bidrag er velkomment. Dansk Postforenings Medlemmer i Særdeleshed bør ikke undlade at deltage i den Æresbevisning, der af det danske Folk ydes den gamle Postmester.
Redaktionen modtager Bidrag."

Billede fra oldline

Indsamlingen blev afsluttet efter et par måneders forløb, den 8. marts 1906, hvor man i Berlingske Tidende kunne se en Fortegnelse over Bidrag til en Buste af fhv. Postmester Joseph Michaelsen. Listens 358 enkeltpersoner, posthuse, virksomheder og banker havde ydet i alt 3613,05 kr. og beløbsstørrelserne varierede fra 0,25 kr. (mange) til 200 kr. (Landmandsbanken, som bl.a. Joseph Michaelsen havde været medstifter af i 1871). Ikke underligt var der hele 163 individuelle postfolk (høj som lav), der bidrog.
    Mere pudsigt er, at der blandt de 358 navne/virksomheder er 74 jødiske navne - som altså udgjorde ca. 20 % af alle bidragsyderne. I betragtning af, at jøderne kun udgjorde ca. 0,1 % af Danmarks befolkning, kan man få den tanke, at jøderne i København mere ydede et bidrag til deres egen, end de ydede bidrag til sagen.

Der var bidrag fra 157 postfolk (enkeltpersoner) og indsamlinger på posthuse. D'herrer Michaelsen, far og søn, er, så vidt det vides, ikke i familie med Joseph Michaelsen. Ellers bemærkes det store antal jødiske donatorer, i alt 74 - altså ca. 20 % af bidragsyderne - man ville tydeligt gerne støtte en af sine egne. Jøderne har næsten konstant udgjort ca. 0,1 % af Danmarks befolkning siden jøderne for ca. 400 år siden kom til Danmark.

De øvrige tre fremhævede personer, reservepostekspedient Einer Pedersen og postfuldmægtig Gade samt postfuldmægtig E. E. Petersen (med kursiv skrift), omtales senere.

oldline

Fortegnelsen fra Berlingske Tidende blev udsendt til komiteens medlemmer sammen med en skrivelse:

"Idet vi herved fremsender Fortegnelsen over de indkomne Bidrag til Busten af fhv. Postmester Joseph Michaelsen til bhgl. Efterretning, gøre vi samtidig opmærksom paa, at hvis der ikke i løbet af 8 Dage fra et af d'Herrer Komite Medlemmers Side fremsættes udtrykkeligt Ønske om et Møde, ville vi tillade os at besørge det fornødne til Sagens Afslutning."

Kjøbenhavn, den 12. Marts 1906
Frantz Th. Adolph
Komiteens Formand
M. Melchior
Komiteens Kasserer"

Berlingske Tidendes fortegnelse over indkomne bidrag (beløbene er angivne i kroner).

(Spalte 1)
Grosserer Jacob Salomon 20. - Veksellerer Th. S. Trier 50. - Grosserer Arnold Abrahamsen 10. - M. H. 20. - Frk. Charlotte Meyer 5. - Grosserer Chr. Hasselbalch 50. - Kopp & Clausen 25. - Tiemroth & Brandt 30. - Viggo Werner 30. - L. T. 20. - Grosserer A. Boas 5. - Direktør Edouard Rée 50. - Edmond Henriques 10. - Direktør G. Nygreen 10. - Erik Møller 10. - Veksellerer Aug. Øster 20. - Overformynderirevisor A. Hall 10. - Professor C. Nyrop 20. - Etatsraad F. A. Lorck 20. - Johannes Henriques & Co. 20. - H. Meyer & Co. 20. - Veksellerer A. F. Lamm 20. - Kalckar & van Deurs 20. - Vekselmægler Th. Schiøler 20. - Veksellerer Paul Philipson 10. - Veksellerer A. Lunn 20. - Strandgaard, Kjær & Nannestad 20. - Vekselmægler Sigvardt Salomon 20. - Møller & Rée 20. - Veksellerer Villum Nielsen 20. - Veksellerer J. S. Monies 20. - Veksellerer Martin Heyman 20. - Veksellerer V. Frimodt 10. - Veksellerer A. Vollmond 10. - Grosserer Vald. Goldschmidt 10. - Veksellerer Fr. Frænckel 10. - Veksellerer Villiam H. Michaelsen 20. (H.: Herman. FT-1880/Kbhvn.: Søn af Jacob Carl Emil Michaelsen) - Veksellerer Alfred Horwitz 10. - Vekselmægler Wm. Heckscher 10. - J. M. Levin & Co. 20. - Veksellerer S. H. Simonsen 20. - J. S. Salomonsen & Co. 30. - Veksellerer M. Cohen 20. - Veksellerer V. Steen 10. - - Grosserer M. Melchior 100. - Grosserer Th. Colding 20. - Mægler F. J. Salomonsen 10. - Erik S. Henius & Co. 25. - Lohse & Co. 10. - Vilh. Petersen & Co. 10. - Carøe & Co. 20. - Chr. Elster & Co. 5. - Varemægler H. P. Høyberg 10. - Ernst Lemvigh Müller & Co. 10. - L. Poulsen & Co. 10. - Grosserer H. Kolthoff 5. - Grosserer Frants Bay 10. - Grosserer Elkan Wulff 10. - Grosserer Heinrich Pingel 5. - Mægler Just Cohen 10. - Mægler Martin Hertz 10. - Aktieselskabet Kjøbenhavns Dampmøller 10. - Aktieselskabet Havnemøllen 10. - Grosserer Sophus Monies 5. - Grosserer Ludvig Sander 5. - Grosserer Otto Mønsted 50. - Mægler A. H. Wulff 10. - Grosserer J. Frost 5. - Mohr & Weien 20. - Grosserer Wm. H. Smith 10. - Grosserer Gotfred Halkier 20. - Ferd. Philipson & Holm 10. - Andersen & Vilmann 10. - Veksellerer William Nathan 10. - D. 20. - Fru Johanne Melchior 10. - Overretssagf. N. Heine 20. - Etatsraad Claus L. Smidt 20. - Overpræsident V. Oldenburg 20. - Direktør H. J. Gjessing 5. - Aktieselskabet Det østasiatiske Kompagni 50. - Etatsraad H. N. Andersen 50. - Landmandsbanken 200. - Justitsraad B. Friehling 20. - Geheimeetatsraad Js. Glückstadt 100. - Frk. Wilhelmine Overweg 4. - Grosserer F. E. Salomon 10. - Fru E. Trier 6. - Hermann Trier 12. - Kammerherre E. Suenson 100. - Biskop Skat Rørdam 5. - Postekspedient G. V. Støckel, Præstø, 5. - Bogtrykker S. Wedege 25. - Overretsassessor, Kammerjunker V. Meyer 10. - Postmester Friis, Horsens, 10. - Etatsraad Fr. Th. Adolph 50. - Grosserer Salomon Davidsen 30. - Nationalbankdirektør J. Nellemann 2.5. - Nationalbankbestyrer Jespersen, Flensborg, 10. - Grosserer Gustav Halberstadt 25. - Hotelejer Preisler, Viborg, 5. - Generaldirektør Chr. Ambt 25. - Ambassaderaad Jules Hansen 10. - Grosserer Selgen Sthyr 10. - Grosserer Louis Meyer 20. - Grosserer Chr. Gelert 10. - Mægler Peter Broe 10. - Ottesen & Meyer 10. - L. F. Mørck & Co. 10. - Grosserer Axel Petersen 10. - Direktør Carl Gammeltoft 20. - Grosserer N. Lachmann 20. - Grosserer J. C. E. Michaelsen 10. (FT-1880/Kbhvn.: Jacob Carl Emil Michaelsen, far til Villiam Herman Michaelsen) - Grosserer J. Siesbye 10. - Direktør Heilbuth 20. - Grosserer Victor Høffding 20. - Grosserer Chr. F. Leth 20. - Viceadmiral A. de Richelieu 50. - Kammerherre Münter 10. - Admiral Bruun 10. - Mægler Rømer 10. - Petersen, Møller & Hoppe 10. - Professor J. A. Fridericia 5. - Professor Jul. Lassen 10. - C. H. M. 10. - Ferd. Andersen & Co. 10. - Generalpostdirektør V. Kiørboe 10. - Generaltolddirektør Marcus Rubin 10. - Professor W. Scharling 2. - Konferentsraad V. Falbe Hansen 25. - Dr. phil. C. Krebs 2. - Fru Dora Goldschmidt 20. - Grosserer Ivar Goldschmidt 10. - Overretssagfører Lauritz Heine 5. - Etatsraad J. Chr. Lembcke 20. - Direktør Martin Meyer 10. - Kaptajn Hecksher 10. - Etatsraad H. P. J. Lyngbye 20. - Pastor emeritus Fr. Aschlund 1. - Postekspedient Marquard 2.

(Spalte 2)
Aalborg Bys og Omegns Sparekasse 20. - Sparekassen i Nykjøbing p. F. 20. - Spare- og Laanekassen for Varde By og Omegn 10. - Lollands Spare og Laanebank, Nakskov, 50. - Faaborg Spare- og Laanekasse 10. - Spare- og Laanekassen for Kjerteminde og Omegn 10. - Kammerherre I. Meldahl 20. - Spare- og Laanekassen for Bogense og omegn 10. - Spare- og Laanekassen for Hobro og Omegn 10. - Frederiksborg Amts Spare- og Laanekasse, Hillerød, 25. - Professor Leopold Meyer 5. - Professor E. A. Tscherning 5. - Professor Carl Jul. Salomon 5. - Etatsraad H. R. Magnus 5. - Læge Harald Trier 2. - Spare- og Laanekassen for Holbæk Købstad og Omegn 20. - Fabrikant Axel Meyer 10. - E. M. 5. - Dansk Arbejdsgiver og Mesterforening 50. - Industriforeningen 50. - Læge Aage E. Kjær 5. - Fællesrepræsentationen for dansk Industri og Haandværk 50. - Rejsestipendieforeningen 20. - Lærlingeforeningen 25. - Haandværkerforeningen 20. - Dansk Postforenings Bestyrelse, Kjøbenhavn, 30. - Postekspedient Hendel, Skive, 10. - Postekspedient Schultzer, Kjøbenhavn, 5. - Postekspedient Ostenfeld, Kjøbenhavn, 2. - Postekspedient Hauerbach, Aarhus, 2. - Postekspedient Dyekjær, Ringkjøbing, 2. - Postekspedient Rogers, Kjøbenhavn IX, 2. - Postmester Hansen, N. Snede, 1. - Postmester Hansen, Barrit, 1. - Postmester Jespersen, Klampenborg, 2. - Postfuldmægtig Andersen, Klampenborg, 1. - Postekspedient J. Winther, Sjæll. Jernbanepostkontor, 4. - Postmester Schmidt, Sæby, 5. - Postmester Bretting, Hadsund, 3. - Postfuldmægtig B. Pedersen, Hadsund, 2. - Postmester Holst, Tarm, 1. - Postfuldmægtig Holst, Tarm, 1. - Postmester P. Møller, Nykjøbing p. F., 3. - Postmester Bendixen, Vestervig, 2. - R., Holstebro, 2. - Postekspedienterne i Faaborg 2. - Assistent i Postrevisionen L. C. Schou 2. - Postmester K. Hansen, Bælum, 3. - Postassistent A. Michelsen, Aalborg, 2. - Postekspedient H. P. Olsen, Nykjøbing Sj., 1. - Postekspedient V. Jørgensen, Holbæk, 1. - Postekspedient P. V. Nielsen, Holbæk, 1. - Postfuldmægtig L. Jensen, Nykjøbing Sj., 1. - Postekspedient Jespersen, Haslev, 2. - Postekspedient Duvantier, Kjøbenhavn, 1. - Postfuldmægtig Elbo 1. - Postmester Hauerbach, Vamdrup, 3. - Postfuldmægtig Hauerbach, Vamdrup, 2. - Postekspedient J. C. Christensen, Kjøbenhavn I, 1. - Postekspedient Hald, Kjøbenhavn I, 1. - Postekspedient Blichfeld, Kjøbenhavn I, 1. - Postekspedient Th. Møller, Kjøbenhavn I, 1. - Postfuldmægtig Langsted 1. -

Postfuldmægtig Gade 1. -

Postekspedient Knud Koch, Nyborg, 5. - Postkontrollør Smith, Kbhvn., 2. - Postkontrollør Federspiel, Kbhvn., 2. - Postekspedient Kyhn, Kbhvn., 1,50. - Assistent i Postrevisionen C. Hansen, Kbhvn. 1. - Assistent i Postrev. Worm-Hansen, Kbhvn., 1. - Assistent i Postrev. E. F. Berntsen, Kbhvn., 1. - Assistent i Generaldir. for Postvæsenet Aszelius, Kbhvn. 10. - Postassistent v. Barner, Kbhvn., 2. - Fuldmægtig i Generaldir. for Postv. C. F. Hansen, Kbhvn., 2. - Fuldmægtig i Generaldir. for Postv. R. Gøtsche, Kbhvn., 2. - X & Y, Kbhvn. 2. - Kontorchef i Generadir. for Postv. V. Malling, Kbhvn., 5. - Pustekspedient W. Larsen, Kbhvn., 2. - Postekspedient S. Hansen, Kbhvn., 2. - Postekspedient Bugge, Kbhvn., 2. - Postekspedient H. Hansen, Kbhvn., 1. - Postkontrollør N. P. Hansen, Kbhvn., 2. - Postekspedient Rieper, Kbhvn., 0,50. - Postkontrollør Christensen, Kbhvn., 1. - Postekspedient Forum, Kbhvn., 0,50. - Postekspedient V. Jørgensen, Kbhvn., 0,50. - Postekspedient Klitten, Kbhvn., 0,50. - Postekspedient Paulsen, Kbhvn., 0,50. - Postekspedient C. F. Møller, Kbhvn., 0,50. - Postkontrollør Blauenfeldt, Kbhvn., 0,25. - Postekspedient A. C. Jensen, Kbhvn., 0,2.5. - Postekspedient L. C. Minch, Kbhvn., 0,25. - Postekspedient H. V. Wolf, Kbhvn., 0,25. - Postekspedient V. Zwicki, Kbhvn., 0,25. - Postekspedient N. H. Olsen, Kbhvn., 0,25. - Postekspedient Lendorf, Kbhvn., 0,25. -

Reservepostekspedient Einer Pedersen, Kbhvn., 0,25. -

Postekspedient Bülow, Kbhvn., 0,50. - Postkontrollør Graef, Kbhvn., 0,50. - Postekspedient Schiellerup, Kbhvn., 0,50. - Postekspedient Viggo Petersen, Kbhvn., 0,50. - Postfuldmægtig E. E. Petersen, Kbhvn., 0,50. - Postassistent A. C. Christensen, Kbhvn., 0,50. - Postekspedient O. Hansen, Kbhvn., 0,50. - Postelev P. J. Flick, Kbhvn., 0,50. - Postassistent J. Pedersen, Kbhvn., 0,50. - Postekspedient v. d. Hude Tortzen, Kbhvn., 1. - Postekspedient Wilde, Kbhvn., 1. - Postmester Brandstrup, Kbhvn., 1. - Postekspedient Koefoed, Kbhvn., 1.

(Spalte 3)
Postekspedient Gaardhøje, Kbhvn., 1. - Postassistent, Frk. Hansen, Kbhvn., 0,50. - Postbudene, Kbhvn. Str., 1,20. - Overpostkontrollør L. Wittendorff, Kbhvn. B., 2. Postekspedient Magius, Kbhvn. B., 2. - Postbud Hansen-Horne, Kbhvn. B., 0,50. - Postbud N. W. Christensen, Kbhvn. B., 0,50. - Postbud H. Andersen, Kbhvn. B., 0,50. - Postbud P. Andersen, Kbhvn. B., 0,50. - Postbud J. Jensen Søndersted, Kbhvn. B., 1. - Postbud Thomasen, Kbhvn. B., 0,50. - Postbud N. P. Olsen, Kbhvn. B., 0,25. - Postekspedient Hessen, Kbhvn. Ø., 1. - Postekspedient Dreyer, Kbhvn. Ø., 1. - Postfuldmægtig Thorsen, Kbhvn. Ø., 1. - Postelev Jensen, Kbhvn. Ø., 1. Postkontrollør H. Petersen, Kbhvn. Ø., 2. - Postekspedient P. Pedersen, Kbhvn. Ø., 1. - Postfuldmægtig E. Kruse, Kbhvn. Ø., 1. - Postekspedient Løjtved, Kbhvn. Ø., 1. - Personalet ved Postindleveringskontor 11, Kbhvn., 1,75. - Postbud S. Wedel, Kbhvn. 5., 1. - Postekspedient Bøje, Kbhvn. 5., 2. - Postekspedient Madsen, Kbhvn. 8., 2. - Postfuldmægtig L. Pedersen, Kbhvn. 8., 1. - Postassistent Thuesen, Kbhvn. 9., 0,50. - Postassistent Præst, Kbhvn. 9., 0,50. - Postassistent H. C. Andersen, Kbhvn.9., 0,50. - Postmester Holbøll, Gjentofte, 2. - Postinspektør Volder, Aarhus, 5. - Postassistent A. Jensen, Kbhvn. N., 0,50. - Postassistent A. Cammer, Kbhvn. N., 0,50. - Postassistent Krøldrup, Kbhvn. N., 0,50. - Postelev J. Lorentzen, Kbhvn. N., 0,50. - Postekspedient Eising, Kbhvn. N., 1. - Postfuldmægtig Rasmus Nielsen, Kbhvn. N., 1. - Postassistent Bülow, Kbhvn. N., 0,50. - Postmester Chr. Hansen, Kbhvn. N., 2. - Postkontrollør M. Rasmussen, Kbhvn. N., 2. - Postmester C. J. Jacobsen, Kbhvn. F., 1. - Postekspedient Baggesen, Kbhvn. F., 1. - Pestekspedient R. Rasmussen, Kbhvn. F., 1. - Postekspedient H. P. E. Jørgensen, Kbhvn. F., 1. - Postbud Chr. Larsen, Kbhvn. F., 0,50. - Postbud Borch, Kbhvn. F., 0,25. - Postbud H. V. Pedersen, Kbhvn. F., 0,25. - Postbud M. K. Larsen, Kbhvn. F., 0,25. - Postbud Jens Nielsen Frejlev, Kbhvn. F., 050. - Postbud P. Hansen, Vallø, Kbhvn. F., 0,50. - Postbud C. Christophersen, Kbhvn. F., 0,25. - Postbud Carlsen, Kbhvn. F., 0,25. - Postbud Jacobsen, Kbhvn. F., 0,25. - Postbud J. Chr. Pingel, Kbhvn. F., 0,2.5. - Postbud M. Davidsen, Kbhvn. F., 0,50. - Postbud L. C. Lauridsen, Kbhvn. F., 0,50. - Postbud Rasmussen Bisserup, Kbhvn. F., 0,25. - Postbud Jensen (Tranekjær), Kbhvn. F., 0,25. - Postbud J. V. Larsen, Kbhvn. F., 0,25. - O. L., Kbhvn. L., 1. - J., Kbhvn, L., 1. - J., Kbhvn. L., 0,50. - S., Kbhvn. L., 0,50. - H., Kbhvn. L., 0,50. - B., Kbhvn. L., 0,50. - M. H., Kbhvn. L., 0,50. - D., Kbhvn. L., 0,50. - H. C. H., Kbhvn. L., 0,50. - Rasmussen, Kbhvn. L., 0,50. - N. P. Nielsen, Kbhvn. L., 0,25. - A. R. Nielsen, Kbhvn. L., 0,25. - J. Pedersen (Grurup), Kbhvn. L., 0,25. - Chr. F. Danielsen, Kbhvn. L., 0,25. - J. P. Jørgensen, Kbhvn. L., 0,25. - L. F. Poulsen, Kbhvn. L., 0,25. - Lemmich, Kbhvn. L., 0,25. - H. Larsen, Kbhvn. L., 0,25. - G. M. Th. Nielsen, Kbhvn. L., 0,25. - Philipsen 0,50. - H. P. Sørensen 0,2.5. - J. K. Pedersen 0,25. - Redaktør Johs. Madsen l5. - Postekspedient Jacob Andersen 15. - Fru Serine Salomon 20. - Fru Johanne Gregersen 10. - Martin Salomon 10. - Emanuel Salomon 20. - Landpostbud C. J. Rasmussen, Rygaard St., 1. - Andelsslagteriernes Fælleskontor 5. - Gaardejer M. P. Blem 5. - Postmester ved Avispostkontoret Sørensen 4. - Fuldmægtig hos Overpostmesteren Broge 2. - Postmester Hjardemaal, Snertinge, 2, - Fru Plötzer, Rødby, 5. - Postmester Ostenfeld, Brande, 5. - Postmester Finsen, Kbhvn., 5. - Postelev M. Søndergaard. Brande, l. - Postekspedient O. F. Carstensen 1. - Sundbyernes Postkontors Personale 2,95. - Postekspedient T. V. Johansen 1. - Overpostmester Mørch 20. - Indsamlet paa Aarhus Postkontor 21. - Handelsforeningen af 1887 25. - Postekspedient Ryge, Odder, 2. - Bankdirektør Nørgaard, Aarhus, 5. - Fabrikant Wendel, Aarhus, 1. - Købmand Anthon Christensen, Aarhus, 2. - Stationsforstander Kastberg, Maarslet, 1. - Kjøbenhavns Postbudeforening 58,65.

I alt indkommet 3613 Kr. 05 Øre, hvormed Indsamlingen sluttes.

Kjøbenhavn, den 8de Marts 1906.
        Komitéen.

Det så ud til, at fremtiden tegnede sig lys for Joseph Michaelsen og at alle hans trængsler med suspensionen fra postmesterstillingen i Slagelse nu var glemt.

Billede fra oldline

Fortsættes....

Kapitel 4
Buster og medaljer
Kapitel 5
Baggrunden for uddeling af medaljen
Kapitel 6
Malurt i Joseph Michaelsens hæder
Kapitel 7
Fagprøven ændres
Kapitel 8
Modtagere af Joseph Michaelsens Medalje
Kapitel 9
Epilog. Joseph Michaelsen død og deroute
Forord
Historien om Joseph Michaelsen
Kapitel 1
Joseph Michaelsens liv indtil år 1900
Kapitel 2
De første af mange anerkendelser
Kapitel 3
Indsamling til marmorbuste
Om transitportoen
Joseph Michaelsens pjece fra 1859
Suum Quique
Kanniks pjece

Siden ændret: 18.02.2011.

Billede fra oldline