Historien om Ejnar Hans Peder Hansen Olsen - Kapitel 2

De 18 Søllested-mærker!

Af Toke Nørby - © 2011-2018

Billede fra oldline

03.02.2016: Det 18de registrerede Søllested-mærke!
Med den nye konstatering af, at der, i den inden for filatelikredse berømte Brdr. Engels Danmarks-samling, befinder sig et Søllested-mærke, der først i begyndelsen af februar 2016 er blevet offentlig kendt, har dette tilfølge, at vores lille historie om de berømte og eftertragtede mærker må skrives lidt om! Mærket, der ses herunder:

Enkeltmærke

er stemplet 22.10.1906 og skulle egentlig have været nummereret som nummer 18, men da Søllestedmærkerne i min historie er nummereret kronologisk efter afstemplingsdagene, skal mærket mere logisk have nr. 7 - og efterfølgende mærker renummereres. Jeg har derfor besluttet, at renummere mærkerne således, at de bliver nummereret fra nummer 1-18 og efter afstemplingsstidspunktet, selv om det betyder en "lettere" omskrivning af mine kapitler. Det er således sket pr. 07.02.2016 og alle steder, hvor renummeringen har effekt på tidligere nummering, er denne således blevet ændret pr. 07.02.2016.

Samtidig er der i min historie foretaget enkelte nødvendige rettelser og tilføjelser - som primært skyldes Vagn Lundøs skarpe øje om det, han har tidligere har set og skrevet om de smukke mærker. Tak, Vagn.

Også tak til Brdr. Engel for hjælp og til Frank Banke for oplysninger om Brdr. Engels Danmarkssamling - og sidst, men ikke mindst: Tak til Kim Jakobsen, Allerød, for gennemlæsning og gode kommentarer til historien.

Billede fra oldline

Udsendelsen af 15 øre våbentype-mærkerne
Postvæsenets Officielle Meddelelser, OM19/1902 af 27.08.1902, annoncerede udsendelsen af nye frimærker i forbindelse med postloven, der trådte i kraft 01.10.1902, og skrev bl.a.:

"Det meddeles herved, at der, som Følge af Loven om Portotaxter af 23de Maj d. A., vil blive indført nye Frigørelsesmidler, nemlig: ...
Almindelige Postfrimærker, lydende paa 15 Øre, af violet Farve, til en Pris af 15 Øre pr. Stk. Og 14 Kr. 40 Øre pr. Ark á 100 Stk. (15 øres mærkerne var til salg på postkontorerne fra 14.09.1902).
De ovenomhandlede nye Frimærker, .... kunne strax efter Modtagelsen sælges til Publikum."

Beskrivelse af 15 øre violet våbentype
Våbentypemærkerne med store hjørnetal (se AFA Specialkatalog 2008, s. 110 ff) blev graveret af Philip Batz og udført i bogtryk af H. H. Thieles trykkeri i dobbelt-ark på 2 × 100 mærker. Jf. artiklen Mere om Søllested-mærkerne af Jørgen Gotfredsen i Nordisk Filatelistisk Tidsskrift nr. 2-3/1970, s. 42-43, udkom 101.408 ark (artiklen anfører "101.408 stk.", men det er selvfølgelig ark á 100 stk.) i tiden 01.10.1902-30.09.1905 med i alt ni tryk, hvoraf Søllested-arket hørte til det sidste tryk. Dette tryk omfattede 23.268 ark, der blev afleveret til frimærkekontrollen i perioden 28.01.-30.09.1905.
    Tryk IX er trykt på papir med vandmærke III og kamtakket 12 ¾ og Gotfredsen beskrev dette tryk: "Farven er lys lilla uden mindelser om violet. Pga. det store oplag, 23.268 ark, varierer farven meget fra ren lyslilla til bleg brunlilla med grålige nuancer derimellem. Trykket er ofte grumset og uskarpt - klicheerne virker meget slidte. De kendte Søllested-mærker stammer fra samme ark, men varianternes opbevaring gennem de godt 100 år under forskellige forhold kan meget vel bevirke, at de enkelte mærker tager sig lidt forskellige ud."

Annulleringen af Søllested-mærkerne
Som det fremgår af efterfølgende tabel, er der (forfatteren bekendt) fundet i alt 18 utakkede mærker, afstemplet i perioden 22.09.1906-08.01.1907. De er alle stemplet med Søllesteds (eneste) Bro Ia-stempel, hvis data fremgår af stempelregistreringen:

Søllested Bro-Ia
Gengivet med venlig tilladelse af Vagn Jensen (†).

Gravøraftryk:Den dato, som stemplet udviser, da aftryk blev taget i materieldepotet og stemplet blev afsendt til posthuset.
Leveringsdatoen:Kendt fra ledsagende skrivelser eller stempeltildelingsprotokollerne, i sidste tilfælde kan man ikke altid regne med datoen, idet protokollens primære formål var at holde styr på hvad der var bestilt, og hvornår der blev betalt. I praksis må man regne med max. en uge mellem bestillings- og leveringsdato.

Fortegnelse over de primo februar 2016 (af mig!) 18 kendte eksemplarer af Søllested-mærkerne
Nr. Illustration Beskrivelse / Historie
1-3 Trestribe - R.B.

Trestribe - Post & Tele Museum

Trestribe - Post og Tele Museum

Trestribe, stemplet 22.09.1906 - lørdag.

S/H-billedet af trestriben dukkede op i januar 2012 siddende i en bog med avis-udklip, fotos og andet, og som, jf. Svend Aage Marcher, KPK, havde tilhørt et medlem fra KPK. Denne havde muligvis bogen fra en prøver - måske Svend Grønlund, der var fotograf (det er mit gæt!). Bagpå fotoet af tre-striben står der "RB. 15/4-69"

Trestriben blev i 1968 købt af Robert Bechsgaard samtidig med hans køb af de fire løse mærker, vist her på siden som nr. 15, 16, 17 og 18, og hvoraf der også var billeder (men med teksten "R.B. 1968" bagpå) i omtalte udklipsbog. Det er bekræftet af Holger Lund Christensen, Aarhus, der tidligere var ansat hos Robert Bechsgaard.

Sælgeren var et ældre ægtepar, der ikke kendte mærkernes sjældenhed. Episoden er beskrevet i Ib Eichner-Larsens Frimærkeårbogen 1968-69

At Robert Bechsgaard ikke offentliggjorde eksistensen af trestriben samtidig med offentliggørelsen af de fire løse mærker skyldes muligvis, at fundet af de fire mærker var en sensation i sig selv og at Robert Bechsgaard hurtigt var gået i forhandlinger med postmuseet om køb af trestriben.

Kort tid efter solgte Robert Bechsgaard trestriben til Post- & Telegrafmuseet (nu: Post & Tele Museum) for 115.000 kr. Trestriben blev først omtalt i bogen Frimærker Folk og Filateli fra 1969.

Illustrationen til venstre (midt) er fra Post & Tele Museum, velvilligst skannet af Erik Arly Jensen, smst. - se også MuseumsPosten nr. 2/1995. Afbildningen nederst er fra Frimærker Folk og Filateli og hvor stemplet er sjusket anbragt ved trykningen af bogen - prøv at sammenligne stempelplaceringen på de tre illustrationer! Se forklaringen på forskellen nederst på siden - efter mærke nr. 18.

Solgt til Postmuseet for 115.000 kr. i 1968.

Frank Banke fortalte i februar 2016 om en lille episode i forbindelse med Bechsgaards salg af trestriben til postmuseet:
    Efter at Robert Bechsgaard havde erhvervet 3-striben, var han en tur på postmuseet - det lå dengang på Vesterbro - for at høre, om museet var interesseret i at købe trestriben. Bechsgaard gik rundt i museets udstillingslokalet, vel sammen med museumsdirektøren dengang. De falder i snak, da Robert skal se et eller andet på en planche, og - han lægger "indstikskortet" med trestriben oven på rammen, vel i et kryds mellem to rammer, hvor kortet kan ligge sikkert. Han glemmer det! og først hjemme i forretningen i Julius Thomsensgade 7 opdager han, at striben mangler. Forretningen bliver endevendt, men først efter at have gået sin færden den dag igennem med en "tættekam", vender Robert tilbage til postmuseet, og jo - striben ligger fortsat på toppen af rammen!

Bent Haab Mathiasen, der i de dage var ansat hos Robert Bechsgaard, har bekræftet historien.

4-5 Parstykke Parstykke, stemplet 08.10.1906 - mandag

Parstykket blev fundet i et frimærkeudvalg af dubletleder i Aalborg Philatelistklub, Kristian Holm-Mikkelsen, men han solgte parstykket til aalborg-frimærkehandleren A. W. Hoffmann, se Frimærke Nyt nr. 7/8 1945. Det omtales også i Frimærkesamleren 1949, s. 76. I Nordisk Filatelistisk Tidsskrift, NFT nr. 1/1970, s. 1, her fejlagtigt anført som værende stemplet 08.11.1906. Parstykkets venstre mærke har en lille tynd plet.

Hammerslag hos Thomas Høiland Auktioner:
16.11.1995:
03.06.2009:
18.05.2010:
13.11.2018:
295.000 kr.
ej solgt.
73.000 kr.
ej solgt.
(opråbspris: 200.000 kr.)
(opråbspris:   90.000 kr.)
(opråbspris:   67.500 kr.)
(opråbspris:   80.000 kr.) (Bruun-Rasmussen.dk)
Sælger oplyser 21.12.2018, at parstykket blev solgt 15.11.2018 i eftersalg. Af resultatlisten fremgår salgsprisen 80.000 kr., men det vides ikke, hvad den private køber har givet!
Parstykket indgår nu i denne købers ret omfattende Danmarks-Samling:
"The Stanley Collection".
6 Enkeltmærke Enkeltmærke, Stemplet 12.10.1906 - fredag

Omtalt i Dansk Filatelistisk Tidsskrift, DFT nr. 3/1991, s. 146.
I 1990/91 blev mærket fundet i Aarhus i en ældre mands drengesamling, og med frimærkeprøver Carl Aage Møllers mellemkomst blev det i marts 1991 solgt for over 100.000 kr. gennem Thomas Høiland Frimærker.

Mærket er af Matricetype 1 (oplyst 17.01.2011 af Klaus Wehlt, Tyskland).

Hammerslag hos Thomas Høiland Auktioner:
13.03.2008: 60.000 kr. (opråbspris: 31.500 kr.)

Hammerslag hos Valby Frimærkecenters auktioner nr. 242:
27.05.2014: 40.425 kr. (opråbspris: 35.000 kr.)

7 Enkeltmærke Enkeltmærke, stemplet 22.10.1906. Det nye pr. 03.02.2016 fundne Søllested-mærke
Da Brdr. Engels Danmarkssamling blev draget frem for at deltage i en udstilling i London "Seven Nations Challenge" i februar 2016, sendte Brdr. Engel et foto til mig - taget med en moderne mobiltelefon. Mærket har aldrig tidligere været udstillet.

Om dette mærke ved vi således kun, at det har siddet i Brdr. Engels Danmark-samling siden 1970erne. Vi ved ikke hvem, der fandt det i sin tid.

8 Enkeltmærke Enkeltmærke, stemplet ??.11.1906.

Tilhørte Colonel Green, USA. Solgt hos Harmers, Rooke & Co. - 29.11.-03.12.1943 - pris ukendt. Sandsynligvis til William Foulk. Det vides ikke hvem, der overtog mærket efter Foulk og indleverede det til Postiljonen AB, Sverige:

Hammerslag hos Postiljonen AB, Sverige:
11.-12.03.1981: 6.160 kr. (opråbspris: 7.000 kr.)

Hammerslag hos Nellemann & Thomsen:
14.11.1998: Ej solgt (opråbspris: 60.000 kr. - Auktion 95/lot 527).

Hammerslag hos Thomas Høiland Auktioner:
25.10.1999: 45.000 kr. (sandsynligvis købt af Generalkonsul Jens Olesen).
03.06.2009: 28.000 kr. (opråbspris: 22.500 kr.). Købt af Kim Jakobsen, Allerød.

9-10 Parstykke
03.02.2016: Parstykket tilhører Brdr. Engel.
Parstykke
Som det kan ses af det forstørrede udsnit mellem mærkerne (th),
har der været påbegyndt en klipning/adskillelse af parstykket.
  Parstykke
Parstykke, stemplet 04.11.1906 - søndag.

S/H billedet dukkede op sammen med flere andre billeder af Søllestmærkerne i januar 2012. Som det ses, har det tilhørt "Kapt. Lose". Vagn Lundø, Holbæk, oplyser, at C. V. Lohse udstillede sit parstykke på Centidan - Charlottenborg 9.-20.05.1951. Lohse boede da på Forbindelsesvej, Frihavnen, København Ø. Politiets Registerblade har hans fulde navn navn: Carl Vilhelm Frederik Lohse, f. 18.10.1894 (se kirkebog: Maribo, Fuglse, Rødby, 1892-1902, opslag 22, nr. 19).

I Denmark 1851-1904 - Detailed, Descriptive, Priced Catalogue of the Early Issues. By Aage Reddersen. Copenhagen 1936 er parstykket vist og der er af Aage Reddersen påført illustrationen en hvid streg. Prisen i Reddersens katalog er anført til £ 165.

Mogens Juhl omtaler parstykket i NFT nr. 1/1970, s. 2, men anfører en forkert dato: 06.11.1906.

NFT nr. 2-3/1970, s. 42: Jørgen Gotfredsen: "Det først fundne eksemplar, pragtstykket (der skulle have stået parstykket. TNs a.) fra greve Preben Ahlefeldt Laurvig Billes samling, er afbildet side 44 i Aage Reddersens katalog. Reddersen erhvervede Ahlefeldts samling i 1936."

03.02.2016: Da Brdr. Engels Danmarkssamling blev draget frem for at deltage i en udstilling i London "Seven Nations Challenge" i februar 2016, sendte Brdr. Engel et foto af parstykket til mig - taget med en moderne mobiltelefon. Parstykket har aldrig tidligere været udstillet.

11-12 Parstykke Parstykke, stemplet 04.11.1906 - søndag.

NFT nr. 1/1970, s. 2: I Frimærkesamleren for 1932, s. 56, står der, af "S. Dohm på en auktion i London købte et par." Det er dette parstykke, og Harmers skriver i sin omtale af mærket i 1993: "This item was purchased for £150 from Harmers auction of April 18, 1932 and has remained in the same Collection ever since."

Hammerslag hos Harmers, London:
18.04.1932: GB £  150.
15.12.1993: GB £ 7700.

Hammerslag hos Thomas Høiland Auktioner:
16.11.1994: 300.000 kr. (opråbspris 200.000 kr.)
13.03.2008: ej solgt (opråbspris: 135.000 kr.)
27.11.2008: ej solgt (opråbspris: 108.000 kr.)

13 Enkeltmærke  Enkeltmærke  Enkeltmærke Enkeltmærke, stemplet ?5.12.1906.

Mærket blev, som parstykket nr. 4-5, fundet i et frimærkeudvalg af dubletleder i Aalborg Philatelistklub, Kristian Holm-Mikkelsen. Et S/H billede af det dukkede op i januar 2012 og hvor der bagpå står: "RB 1/11-49" (billedet i midten), så Bechsgaard har også ejet dette mærke før det øjensynligt blev solgt til frimærkehandler Aage Reddersen. Ved fremdragelsen af Brdr. Engels Danmark-samling i 2016 kan det konstateres, hvor mærket befinder sig pr. 03.02.2016 - mærket er fotograferet med en moderne mobiltelefon.
    Det blev sidst vist i sort/hvid gengivelse i udstillingskatalog 01.04.1951 (gengivelsen til højre):

"Den Internationale Frimærke-Udstilling" 24.03.-03.04.1951 i København i 1951: "Danske sjældenheder." samt i Frimærkebogen, Politikens Forlag 1958, s. 122. Redaktion: Mogens Juhl.

14 Enkeltmærke  Enkeltmærke  Enkeltmærke Enkeltmærke, stemplet 15.12.1906 - lørdag.

Mærket blev, jf. Dansk Filatelistisk Tidende, nr. 5-6/1949, fundet i foråret 1949 af hr. G. Grüttner i Hillerød. Et S/H-foto blev fundet januar 2012 og vist længst til venstre her - se også omtalen af trestriben øverst. Bagpå fotoet står der "25-5-56 R.B." (Robert Bechsgaard), men det vides ikke hvem, der købte/ejede det indtil det i 1984 blev indleveret til "Jørgen Juniors Solothurner Philateli" til dennes efterår-1984-auktion i Schweiz. Se omtalen i Kapitel 4: 1984. Frimærketidsskriftet Skilling nr. 125 / maj 1984. Jørgen Juniors beskrivelse af mærket: "This is the finest copy known. Tiny thin spot in top is in this case unimportant".

Hammerslag hos Jørgen Juniors Auktion:
16./17.10.1984: ? kr.
(Mærket nåede ikke at blive solgt før Jørgen Junior stak af til Sydafrika).

Hammerslag hos Thomas Høiland Auktioner:
26.04.2004: 76.000 kr. (Opråbspris: 75.000 kr.)

Hammerslag hos Skanfil Auksjoner A/S, Norge:
26.04.2014: 46.000 Nkr. (Opråbspris: 50.000 Nkr.)

Hammerslag hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner:
14.11.2017: 56.000 kr. (Opråbspris 20.000 kr.)

15 Billede: SH fra RB  Billede: Frimærker Folk og Filateli, s. 239  Bruun-Rasmussen Enkeltmærke, stemplet 02.01.1907 - onsdag.

Mærket blev, sammen med mærkerne nr. 16, 17 og 18, i 1968 købt af frimærkehandler Robert Bechsgaard, og alle fire blev beskrevet i Ib Eichner-Larsens Frimærkeårbogen 1968-69.
  Illustrationen længst til venstre er fundet i januar 2012 - på et foto sammen med de tre andre nævnte mærker, Bechsgaard købte i 1968. Bagpå billedet står der "R.B. 1968". (Se omtalen af fotoet ved trestriben øverst her på denne side).

Illustrationen i midten er fra bogen Frimærker Folk og Filateli, s. 239.

Mærket, der siden 1968 har været i finderens families eje, kom første gang under hammeren i 2014 (illustrationen længst til højre):

Hammerslag hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner:
29.04.2014: 29.000 kr. (Opråbspris 20.000 kr.)
31.11.2018: 27.000 kr. (Opråbspris 25.000 kr.)

16 Enkeltmærke  Enkeltmærke Enkeltmærke, stemplet 02.01.1907 - onsdag.

Mærket blev, bl.a. sammen med trestriben vist øverst, i 1968 købt af frimærkehandler Robert Bechsgaard. Det blev, sammen med mærkerne nr. 15, 17 og 18, vist i Ib Eichner-Larsens Frimærkeårbogen 1968-69, s. 70, og senere i bogen Frimærker Folk og Filateli (FFF), s. 239: (mærket vist til højre og hvor stemplet er sjusket anbragt ved trykningen af bogen - prøv at sammenligne stempelplaceringen på de to illustrationer! Se forklaringen på forskellen nederst på siden - efter mærke nr. 18.

Hammerslag hos Thomas Høiland Auktioner:
16.11.1994: 110.000 kr. (Opråbspris 50.000 kr.)
27.11.2008:   45.000 kr. (Opråbspris: 45.000 kr.)

17 Enkeltmærke Nr. 17 FFF Enkeltmærke, stemplet 08.01.1907 - tirsdag.

Mærket, der tydeligvis er fra arkets første lodrette række og ser ud til at have siddet under mærke nr. 18, blev, bl.a. sammen med trestriben vist øverst, i 1968 købt af frimærkehandler Robert Bechsgaard. Det blev, sammen med mærkerne nr. 15, 16 og 18, vist i Ib Eichner-Larsens Frimærkeårbogen 1968-69, s. 70, og også vist i bogen Frimærker Folk og Filateli, s. 239 - mærket vist til højre. Det ses, at stemplet er sjusket anbragt ved trykningen af FFF - prøv at sammenligne stempelplaceringen på de to illustrationer! - og at de nederste stempelfragmenter i venstre og højre side er bortfjernet på billedet. Se forklaringen på forskellen nederst på siden - efter mærke nr. 18.

Hammerslag hos Thomas Høiland Auktioner:
16.11.1995: 62.000 kr. (Opråbspris: 60.000 kr.)
26.11.2009: 31.500 kr. (Opråbspris: 31.500 kr.)

18 Enkeltmærke  Enkeltmærke Enkeltmærke, stemplet ?8.01.1907.

Mærket er tydeligvis er fra arkets første lodrette række og ser ud til at have siddet over mærke nr. 17. Mærket har en lille tynd plet og en diagonal fold. Det blev, sammen med mærkerne nr. 15, 16 og 17, vist i Ib Eichner-Larsens Frimærkeårbogen 1968-69, s. 70, og senere i bogen Frimærker Folk og Filateli (FFF), s. 239: mærket vist til højre og hvor stemplet er sjusket anbragt ved trykningen af bogen - prøv at sammenligne stempelplaceringen på de to illustrationer! Se forklaringen på forskellen nederst på siden - efter mærke nr. 18.

Hammerslag hos Nellemann & Thomsen:
01.12.1990: 58.000 kr. (lot 681, opråbspris: 30.000 kr.)

Hammerslag hos Thomas Høiland Auktioner:
06.10.2010: 16.000 kr. (Opråbspris: 9.000 kr.)

Tak til Torben Ringtved, Nellemann & Thomsen-, Thomas Høiland- samt Bruun-Rasmussens Auktioner, Kim Jakobsen (Allerød), Frank Banke (Polen),
Svend Aage Marcher (Søborg), Ole Steen Jacobsen (†), Frank Petersen, Frederikshavn, samt til Vagn Lundø, Holbæk, for hjælp ved fremskaffelsen af oplysninger og illustrationer.

Afbildninger af mærke nr. 17.
Ultimo marts 2011 gjorde Mogens Laursen, Ølstykke, mig opmærksom på den "retoucherede" afbildning af mærke nr. 17 fra "Frimærker, Folk og Filateli" (FFF), og antydede - ud fra den rimelige betragtning, at afbildningerne ikke var manipulerede - og at der derfor måtte være tale om forskellige mærker, men efter en god teknisk diskussion med Kim Jakobsen, Allerød, om gamle dages trykteknik (i første omgang under den forkerte forudsætning, at trykningen var foregået med firefarvet tryk med tilhørende fire trykfilm), kom vi frem til, at der tale om forskellige - dog retoucherede - afbildninger af et og samme mærke, men hvor filmen med den sorte farve (stemplet) blot var forskudt en anelse under fremstillingen af bogen.

Mike Hammer, Aarhus, var ikke tilfreds med den forklaring og påpegede aldeles korrekt, at hvis filmen med stemplerne var flyttet en anelse ved trykningen af FFF, kunne den under stemplerne underliggende del af frimærket jo ikke dukke frem - uden stempelsværte! Jeg konsulterede derfor "vores" trykekspert, Peter Schweizer, som havde skrevet artikelserien om trykteknik i DFT for nogle år tilbage, og han erindrede, at FFF var trykt på en sådan måde, at hver farve var blandet før trykning af bogen - og - som der står på smudsomslaget (som jeg ikke desværre ikke har) af bogen: "Bogen er forsynet med 48 helsides plancher, der viser samtlige forskellige danske frimærker i korrekt størrelse og farveangivelse, skabt i op til 38 trykomgange!"

Det betød, at man i Søllested-mærkernes tilfælde først trykte sidens vissen-grågrønne baggrundsfarve med en stor bogtrykskliche, hvor der var lavet "huller" til de utrykte partier med trestriben og de fire enkeltmærker. Dernæst blev selve frimærkerne trykt på siden med en kliche, der var lavet af 15-øres våbentype mærker - uden stempel! og sluttelig blev stemplerne trykt på. Bemærk også, at mærke nr. 18 herover fra FFF er trykt forskudt til højre på "papiret", så der ikke er lup-rand, som der er på den korrekte afbildning. Det er en ganske usædvanlig og besværlig måde at fremstille farveillustrationern i en bog på og teknikken har altså også drillet os lidt!

Herunder er vist to illustrationer af mærke nr. 17. Det venstre stammer fra Mike Hammers eksemplar af bogen "Frimærker, Folk og Filateli" (FFF), og det højre fra mit eksemplar af bogen (forskel i farven kan skyldes uens skannerindstilling). Sammenlign de to illustrationer og bemærk, at bl.a. 2-tallet er forskelligt placeret på de to mærker!

Nr. 17 - FFF Nr. 16 - FFF
Tak til Mogens Laursen, Kim Jakobsen, Mike Hammer og Peter Schweizer.

Billede fra oldline

Positionsbestemmelse af mærkerne
Desværre har jeg ingen mulighed for at positionsbestemme mærkerne, og så vidt jeg kan forstå på medlemmer af Våbentype-gruppen, har de samlere af våbentype-udgaven aldrig beskæftiget sig med denne værdi. Oplysninger om Søllested-mærkernes arkplaceringer modtages med tak.

Har der været mere end eet utakket ark i Søllested?
I Nordisk Filatelistisk Tidsskrift, nr. 1/1970, s. 2-3, skrev Mogens Juhl i en artikel: "Utakkede danske varianter" - og som er diskuteret i Kapitel 4 under årstallet "1970":

"Søllested-mærket
Robert Bechsgaards opsigtvækkende fund i 1966 (der skulle have stået 1968. TNs a.) af en 3-stribe og 4 enkeltstykker af Søllested-mærket er et centralt punkt i Frimærker, Folk og Filateli (F.F.F.), hvori det bl.a. på side 238 skrives, at handelen med sikkerhed indtil dette fund kendte 6 andre Søllested-mærker.
....
Jeg studsede dengang over, at der var 2 ret tydelige farvenuancer i denne lille gruppe, og den var så stor, at det faldt mig ind, at der kunne have været ikke eet, men to utakkede ark, så meget mere som der var flere måneders afstand i de foreviste varianters afstempling.
    Denne iagttagelse førte til, at jeg bad Roland King-Farlow, som jeg vidste havde et godt og velordnet overblik over litteraturen om danske frimærker, om at meddele mig, hvad han havde noteret."

Som det fremgår af Kapitel 4, førte disse iagttagelser ikke til noget, men det kan undre den (altid tilstedeværende) opmærksomme læser, at ingen interesserede sig for vandmærkets placering - hvilket, som det fremgår af efterfølgende, med al tydelighed kan afgøre, at der kun var tale om eet ark:

Vandmærkernes placering
Indtil videre har jeg haft mulighed for at gengive vandmærkerne på fem enheder, og her ses, at vandmærkernes placering med al tydelighed viser, at de stammer fra et og samme ark:

Trestriben

vm
Mærkerne nr. 1, 2 og 3. Venligst stillet til rådighed af Erik Arly Jensen, Post & Tele Museum.

"Baggrundsskanningen" er velvilligst skannet af Erik Arly Jensen, Post & Tele Museum. Deruden er "røntgen"-udsnittet skannet med en genstridig dias-skanner, der ikke ville lade museets medarbejdere skanne hele tre-striben med gennemlysning. Derfor må vi "nøjes" med et gennemlyst fragment af trestriben. Det betyder dog mindre, da vandmærkets placering på de enkelte mærker tydeligt er den samme som på de øvrige herunder viste mærker. Altså er der stadig intet, der tyder på andet end at der kun har været et enkelt ark.

vm
Mærkerne nr. 4 og 5.
vm
Mærke nr. 8.
Tak for lån til fotografering til Kim Jakobsen, Allerød.

Frank Petersen, Frederikshavn, har venligst oplyst, at Søllestedmærke nr. 6, som han solgte 27.05.2014 hos Valby Frimærkecenters auktioner nr. 242, har vandmærket sidende på nøjagtig samme sted som de øvrige her viste mærker har og mærket kan derfor regnes fra samme ark, som de øvrige mærker. (Tak til Frank P!).

 
vm
Mærke nr. 14.
Venligst skannet af
Kai Mauseth, Auktionshuset Skanfil, Norge.
 
 
 
vm
Mærke nr. 15.
Venligst fotograferet af Kim Jakobsen, Allerød, med
mobiltelefon ved eftersynet hos BR. Den lidt mørke
aftegning i mærkets øverste del skyldes et hængsel.
Den lyse overkant skyldes lyset fra lampen bag mærket.

Som det ses, er de vandmærke-skannede mærker fra perioden 22.09.1906-02.01.1907. Jeg håber, at det på et tidspunkt vil lykkes mig at få en skanning af vandmærket fra et af de sidst stemplede Søllested-mærker: Fra 08.01.1907!

Billede fra oldline

Hvem klippede mærkerne ud af arket?
Som det også ses, er de første mærker smukt og ens udklippet af arket, medens de to sidste er sjusket og uens udklippede. Altså vover jeg den påstand, at der i hvert fald har været mindst to "sakse-førere" i Søllested i 1906-1907, men mere om det i næste kapitel: Kapitel 3.

Fortsættes....

Kapitel 3
Hvem førte saksen?
Kapitel 4
Hvor stod der hvad om Søllested-mærkerne?
Kapitel 5
Pengeafpresning mod Kongen
Kapitel 6
Sigtelserne mod Ejnar frafaldes
Kapitel 7
Hvorfra blev brevet sendt?
Kapitel 8
Epilog. Tak og en efterlysning!
Kapitel 1
Søllested Postekspedition
Kapitel 2
De 18 Søllested-mærker

Billede fra oldline

21.12.2018

Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional