Historien om Ejnar Hans Peder Hansen Olsen - Kapitel 1

Søllested Sogn - Søllested Postekspedition

Af Toke Nørby - © 2011-2016

Billede fra oldline

Introduktion
Denne historie er inddelt i otte kapitler. Nederst på hver side af de otte kapitler er der henvisning til de øvrige kapitler, så man kan navigere rundt i historien efter ønske, men det anbefales selvfølgelig, at man læser kapitlerne i den rigtige rækkefølge.

Forord
Dette er den specielle historie om de såkaldte Søllested-mærker fra 1906/1907 samt om den unge postmand Ejnar Hans Peder Hansen Olsen, der var med til at klippe Søllested-mærkerne ud af arket og som sluttede sin kun 6 år og 48 dage (2239 dage) korte karriere i postvæsenet som sigtet for bedrageri samt sigtet for pengeafpresning mod vor daværende kong Fr. VIII!

I historien møder vi også Arne Nikolaj Pedersen, der i 1910 tog efternavnet Gunge, og som var øjenvidne, da Søllested-mærkerne blev klippet ud af arket. Begge er biograferet i min bog DDPE, hvor de efterfølgende måske lidt underlige forkortelser ved beskrivelsen af de enkelte personer også er forklaret. Der henvises derfor til DDPE.

Søllested og Søllested Sogn i 1906-1907
Ifølge Trap Danmark fra 1950 var navnet i 1388 Zulverstede og i 1468 Syluestet. Størrelsen af Søllested Sogn var 1548 ha i 1950, og befolkningstallet på 1247 indbyggere fordelt på 406 husstande. Tilbage ved folketællingen 01.02.1906 var der lidt færre personer, nemlig 913 personer fordelt på 165 huse/gårde. Ifølge samme folketælling ernærede de fleste sig ved landbrug, håndværk og industri samt handel. Desuden levede en del af aldersrente, formue og pension. Søllested sogn bestod af byerne Søllested Stationsby, Truelseby og Højreby. Nabosogn til Søllested Sogn er bl.a. Skovlænge og Gurreby Sogn.

Søllested Sogn
Søllested Sogn ca. 1950 (illustration fra Trap Danmark 1955).

Søllested Postekspedition
Da den Lolland-Falsterske Jernbane / Lollandsbanen: Nykøbing F.-Nakskov blev åbnet 01.07.1874, (jf. De danske Jernbanebureauer og deres Stempler - Del 1 af Svend Hovard, s. 135, samt Officielle Meddelelser fra Overbestyrelsen for Post- og Telegrafvæsenet - OM - nr. 16/1874), var det en naturlig følge af åbningen af jernbanen, der passerede Søllested, at:
    "Fra den 2den Juli d. A. at regne bliver der oprettet en mindre, ikke-regnskabsførende Postexpedition i Søllested, som skal være underlagt Nakskov Postkontor og vexle Pakkepostkarter med Posthusene i Nakskov, Maribo, Saxkjøbing og Nykjøbing p. F."

Nogle få år efter, i 1877, ændrede Søllested Postekspedition status, jf. OM25/1877:
    "Den 1ste Juli d. A. blive de mindre ikke-regnskabsførende Postexpeditioner i .. og Søllested ... forandrede til selvstændig regnskabsførende Expeditioner og ville derfor fra den nævnte Tid udvexle Pakkepostkarte m. v. med samtlige regnskabsførende Posthuse."

Søllested Postekspedition var i finansåret 1906-1907 (01.04.1906-31.03.1907) således regnskabsførende, idet der først kom en ny ændring af posthusets status i 1916, jf. OM48/1916:
    "Under henvisning til Off. Medd. Nr. 47/1916 I, 2, angaaende Postexpeditioners Henlæggelse under Postkontorerne fra den 1. Oktober d. A. Meddeles det herved, at ... Søllested henlægges under Nakskov."

Som regnskabsførende postekspedition, rekvirerede man selv de frimærker, man skulle bruge og kun i forbindelse med nyudgivelser blev der tilstillet frimærker uden rekvisition.
    Men, nu var Søllested en mindre postekspedition, hvor man hverken havde "glidende" eller "fast" frimærkebeholdning (se forklaringen på de to beholdningstyper i min bog 30-øres provisorierne fra 1955-56, s. 157 ff, men hvor man lavede "daglige opgørelser", som blev indsendt til generaldirektoratet og hvoraf det fremgik, om man havde brug for frimærker af den ene eller anden slags. Dvs. at man rekvirerede frimærker efter behov og havde ikke en beholdning af frimærker liggende hos den regnskabsansvarlige).

Postmængden i Søllested i 1906-07:
Oversigten "Oversigt over det danske Postvæsenets Statistik for Finansaaret 1907-1908, udgivet af Indenrigsministeriet 1908", er den første statistik, hvor der anføres "Antal afsendte bogførte Forsendelser, Anbefalde Breve, Pakker ... ". Før, og altså også i finansåret 1906-1907, lavede man, for afsendte forsendelsers vedkommende, kun en samlet optælling af "Portoen af Breve, Penge og Pakker" - uden at angive antallet af den enkelte forsendelsestype.

For finansåret 1907-1908 anføres der på side side 61 for postekspeditionen Søllested på Lolland bl.a.:

  • Afsendte anbefalede forsendelser: 273 stk. - (dvs. mindre en een anbefalet forsendelse pr. dag).
  • Afsendte almindelige pakker: 3,066 stk. - (svarende til ca. otte pakker om dagen).

Søllested-mærkerne
Da Søllested på et tidspunkt i efteråret 1906 fik tilsendt frimærker, jf. de daglige opgørelser, var det utakkede 15 øres våbentype-ark her iblandt. På grund af den ringe postmængde har der sandsynligvis kun været det ene ark 15 øres ark. De forsendelsestyper, 15 øres mærkerne på det tidspunkt umiddelbart kunne anvendes til, fremgår bl.a. af Knud Tolbøls takstfortegnelse:

  • Anbefalingsgebyret for et brev i perioden 01.10.1902-30.06.1920: 15 øre.
  • Taksten for en landsportopakke, der vejede 0-1 kg, 15 øre i perioden 01.10.1902-30.06.1908,
  • Takst for en landsportopakke af vægt 2½-5 kg i samme periode: 30 øre.
  • En lokalportopakke fra 1-2½ kg kostede i samme periode 15 øre.
Dvs. at 15 øres frimærket sandsynlighed kun blev anvendt på forsendelser sendt inden for landets grænser. Hvis man fx antager, at der blev brugt eet 15 øres Søllested-mærke på alle anbefalede breve, så længe lageret af Søllested-mærkerne rakte, ville det betyde, at der var mærker nok 100 dage. Som vi skal se i Kapitel 2, kender vi Søllested-mærkerne afstemplet i perioden 22.09.1906-08.01.1907 = 109 dage. Altså forekommer det ikke helt urealistisk at antage, at der kun var eet utakket 15 øres ark.

Mogens Juhl anfører i Nordisk Filatelistisk Tidsskrift, NFT nr. 1/1970, s. 3:
"Nok er Søllested kun en landsby, men helt så sløjt, som navnet kunne tyde på, stod det vel ikke til i 1906-07, at kontoret kun havde ét ark at klippe af helt fra sidste halvdel af januar 1907 (sic - her skulle nok have stået "helt fra sidste halvdel af september 1906"), altså henved 4 måneder. Det kan dog selvsagt tænkes, at klippearket er blevet skudt til side til fordel for afrivningsark og kun anvendt i ny og næ."

Det tror jeg som nævnt ikke er tilfældet. Det er vores (filatelisternes) ofte forekommende vrangforestilling om, at alle på et posthus til ethvert tidspunkt tænker, som vi gør: Dybt og inderligt over tingene. Tværtimod kan jeg forestille mig, at man løste problemet på den mest logiske måde, nemlig klippede, når der var brug for det - simpelthen.

Polske landarbejdere i Danmark
Der er selvfølgelig ingen, der siger, at 15 øres frimærket kun blev anvendt til en enkelt eller flere af de ovenstående nævnte forsendelser, og man har talt om, at de polske landarbejdere, der i perioden 1893-1929 kom til bl.a. Lolland-Falster for at tjene penge ved sukkerroedyrkning, kan have sendt forsendelser frigjorte med Søllested-mærker til deres familier i Polen. Der kendes dog ikke noget eksempel herpå.

Billede fra oldline

Søllested Postekspedition
Da vi kun interesserer os for Søllested Postekspedition i lige netop den periode, hvor det utakkede ark 15 øre violet våbentype blev udklippet, er det kun nødvendigt at vise en mindre oversigt, som, hvad angår postekspeditørerne, dog også omfatter perioden fra åbningen af postekspeditionen i 1874 til ca. 1920. Det efterfølgende skema er konstrueret på samme måde som skemaerne i min bog DDPE - afdeling III:

Søllested Postekspedition

Som det ses af skemaet regerede stationsforstander Killendahl i 1906/1907 over to postelever samt syv landpostbude, der skulle fordele den ankomne post i sognet. Landpostbudene nævnes kun, da de fremgår af folketællingen for 1906.

De tre postekspeditørers og de to postelevers postale CV:

Grammelstorff, Emil Harald Theodor (fulde navn fremgår af FT-1880/Maribo Amt/Maribo), f. 1833 i København, (FT-1880 viser, at nogle af Gs børn er født i Husum/Slesvig, hvoraf kan udledes:) ca. 1855-1874 stationsforstander i Husum / Slesvig, (OM16/1874) 29.06.1874 udnævnt og 02.07.1874 tiltrådt som postekspeditør i Søllested. [ †07.10.1891, jf. OM29/1891]

1907. Billede fra Frimærke Årbogen 71-72, s. 68.Killendahl, Jens Peter Julius, (FT-1880/Maribo, JMads, s. 775 og Å07.123) f. 21.05.1862, (JMads, s. 775) 01.11.1876 postelev i Maribo, (kst. stfst. i Bandholm jf. OM19/1891) 26.06.1891 midlertidig bestyrer af Bandholm Postekspedition, (OM29/1891) 08.10.1891 midlertidig bestyrer af Søllested Postekspedition - da anført som kst. stfv. i Søllested, (OM30/1891) 01.12.1891 postekspeditør i Søllested, (OM50/1920) 30.09.1920 afsked som postekspeditør i Søllested (dato er dog usikker, men efterfølgeren tiltrådte dagen efter). Killendahls videre skæbne er ikke klarlagt og også uinteressant i denne sammenhæng. [ †01.11.1938, jf. Ib Eichner-Larsens Frimærkeårbogen 1971-72]
    Ved folketællingen 01.02.1906 bestod familien Killendahl af ham selv, hans kone, Jensine Killendahl (f. 05.04.1871) og deres tre børn: Ester Killendahl (f. 25.01.1891), Oluf Aleksis Sennels Killendahl (f. 11.08.1892) og Hother Killendahl (f. 01.03.1896).

Det er let at forestille sig, at Killendahls hustru, Jensine Killendahl, i ny og næ kunne give en hånd med ved arbejdet på postekspeditionen - når hun ikke havde travlt med at passe hus og børn.

Johansen, Carl Christian Valdemar, (kirkebog for Vesterborg Sogn, Maribo Amt) f. 02.05.1883 i Vesterborg Sogn, (LCSchou) indtr. i postv. 01.09.1899, (Å85.00) 1899 privat kontorbetjent (ass.) i Søllested, (LCSchou) primo 1901 var Johansen privatansat postassistent i Søllested, (Å101.02) 1901 privat kontorbetjent (ass.) i Holeby, ..... (her er hul i hans postale karriere) ....., (OM50/1920) 01.10.1920 bestyrer af postekspeditionen i Søllested. Johansens videre skæbne er ikke klarlagt og også uinteressant i denne sammenhæng. [ †?]

Ejnar Hans Peder Hansen Olsen, (Folketælling 1901 for Skovlænge Sogn, Maribo Amt, opslag 104) f. 23.03.1886 af forældrene Niels Christian Hansen Olsen (f. 14.08.1850 - † 16.02.1921) og hustru Kristine Marie Olsen (f. Larsen - f. 10.04.1864 - †?). Ejnar havde tre søskende: Sigrid Gudrun Agnete Hansen Olsen (f. 28.08.1891 - †?), Eleonora Kristine Harriet Hansen Olsen (f. 24.03.1895 - †?) og en lillebror, der ikke blev ret gammel: Axel Hartman Hansen Olsen (f. 10.06.1896 - † 03.07.1901).
    Vi ved fra postvæsenets Røde Årbøger (Å07.128), at Ejnar, som så mange andre, tog præliminæreksamen, og at han søgte ind til postvæsenet. (Å07.128) 15.04.1904 blev han ansat som postelev (privat kontorbetjent) på Søllested Postekspedition. I folketællingen for 1906/Søllested er han dog anført som "trafikelev" logerende hos stationsforvalter og postekspeditør Killendahl. Ejnar havde da ikke aftjent sin værnepligt. I øvrigt er det ikke undersøgt, om han nogensinde gjorde det.

Ejnar Olsens korte karriere i postvæsenet:
(Ifølge "Ansøgning til Generaldirektoratet for Postvæsenet om Ansættelse som Asssistent i Postvæsenet 5te Lønningsklasse eller Antagelse som Postelev" indsendt af Ejnar Olsen 02.08.1907) f. 23.03.1886, 15.12.1904 bevis for præliminæreksamen, (1700) indtr. i postv. 15.12.1904 som postelev/privat kontorbetjent i Søllested, 01.08.1905 privat postassistent i Søllested, (1700) 01.06.1907 postelev i Hadsten, (OM41/1907) 01.11.1907 kst. pass. i Herning, 12.03.1908 indstillede EO sig til den forestående postfagprøve i april 1908 (men han var ikke at finde i listen over elever, der havde bestået fagprøven, jf. OM14/1908), (OM13/1908) 01.05.1908 kst. pass. i Hadsten, (OM02/1911) 31.01.1911 afsk. efter ans. [ †?]

Det var på den tid helt normalt, at man tilbragte omkring tre år som elev på samme posthus før man gik videre i systemet og evt. indstillede sig til den i 1903 nys indførte fagprøve. Ejnar gjorde dog endnu ikke mine til at tage fagprøven og blev i juni 1907 beordret til at fortsætte sin elevuddannelse i Hadsten.
    Ejnar Olsen var, som det ses, ikke længe i postvæsenet, men efter sin tid i Søllested, nåede han dog at sætte sit - omend lille - præg på historien. Det er, som det skal vise sig, ikke helt korrekt, da det var omgivelserne, der forsøgte at gøre Ejnar Olsen til en grå brik i vor historie, men herom senere - i Kapitel 5.

Den anden postelev, der var ansat på Søllested Postekspedition i 1906-1907 var:

Billede fra HjN-I, s. 549Gunge, Arne Nikolaj Pedersen, (f. Arne Nikolaj Pedersen. Navneændring 22.07.1910, jf. OM27/1910), (HjN-I, s. 549) f. 19.12.1888 i Gurreby, Søllested, cand. phil., (HjN-I, s. 549 samt 1700) indtr. i postv. 01.10.1906 som pelev i Søllested, (OM42/1907 og Å08.148) 01.11.1907 pelev i Nakskov, (OM13/1908) 01.05.1908 kst. pass. i Nakskov, (OM11/1910) 01.05.1910 kst. pmhp. i Køge, (OM12/1911) fagpr. 1911 (87), men ansættelsesforholdet 01.05.1911 blev ændret: (OM12/1911) 01.05.1911 pmhp. smst., (OM46/1913) 15.10.1913 militærtjeneste i Kbhvn., (OM13/1914) 01.05.1914 peksp. i Kbhvn., 11.12.1914 løjtnant, (OM26/1918) fagpr. II 1918 (47), (OM47/1920) 01.10.1920 ass. i generaldir., (OM24/1927) 16.06.1927-29.02.1928 udenf. nr., (OM10/1928) 01.03.1928 ass. i generaldirektoratet for P&T, (OM30/1928) 01.07.1928 sekretær smst., (kgl. res. af 20.09.1934, jf. OM40/1934) 01.10.1934 ktrl. ved opmemb. i Kbhvn., (kgl. res. af 02.10.1939, jf. OM42/1939) 01.11.1939 postmester i Graasten, (kgl. res. af 19.09.1958, jf. OM42/1958) 31.12.1958 afsk. i nåde og med pens. efter ans. pga. alder. Kaptajn, R af Dbg. [ †13.09.1977, oplyst 28.01.2011 af Eva, Bo og Morten Gunge]

Billede fra oldline

Men nu har jeg holdt dig, kære læser, hen med baggrundshistorien om Søllested-mærkerne uden at vise så meget som et eneste af de specielle frimærker - så gå venligst straks videre til Kapitel 2 med oversigten med de af mig primo februar 2016 kendte Søllested-mærker!

Fortsættes....

Kapitel 2
De 18 Søllested-mærker
Kapitel 3
Hvem førte saksen?
Kapitel 4
Hvor stod der hvad om Søllested-mærkerne?
Kapitel 5
Pengeafpresning mod Kongen
Kapitel 6
Sigtelserne mod Ejnar frafaldes
Kapitel 7
Hvorfra blev brevet sendt?
Kapitel 8
Epilog. Tak og en efterlysning!
Kapitel 1
Søllested Postekspedition

Billede fra oldline

07.02.2016

Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional