Danmarks Filatelist-Union - Danmarks Filatelist Forbund
Kapitel I: Danmark-Medaillen - Modtagerne

© 2013- Toke Nørby

Kapitel II
Danmark-Medaillen
Historien bag
Kapitel III
Danmark-Medaillen
De fem typer
Kapitel IV
Danmark-Medaillen
Protokollen
Kapitel I
Danmark-Medaillen
Modtagerne

oldline

16.03.2013 blev jeg tildelt Danmarks Filatelist Forbunds og dansk filatelis fineste hædersbevisning: Danmark-Medaillen
Det har fået mig til at genskabe de højtidelige øjeblikke i vores filatelistiske historie og fortælle om de personer, der gennem tiden er blevet hædret med Danmark-Medaillen, men også fået mig til at fortælle historien om selve medaljen.
    Der er selvfølgelig tidligere skrevet om Danmark-Medaillen (se referencelisten sidst i denne historie), men jeg har fundet oplysninger, som for længst er gået i glemmebogen, og som hører med til historien, der her omfatter tre kapitler: "Modtagerne", "Historien bag" og endelig "De fem typer" medaljer.
    Ifølge de første Statutter for Danmark-Medaillen blev den uddelt af Danmarks Filatelist-Unions forretningsudvalg, som, jf. "Den Danske Filatelist" nr. 12/1933, s. 159, var "d'Hrr. Martin Jørgensen, Odense (Formand), Hr. Hannibal, København (Næstformand) og Hr. J. Nielsen, Skive (Kasserer)":

Johs. Nielsen
Peter Johannes Nielsen
03.06.1886-18.08.1947
Martin Jørgensen
Rasmus Martin Jørgensen
11.04.1896-03.01.1967
Hannibal
Johan Peter Thorvald Hannibal
13.10.1877-16.06.1957

oldline

Uddeling af Danmark-Medaillen
Klik på årstallet for at se personen og begrundelsen for tildeling af Danmark-Medaillen.
(Ved at klikke på årstallet ved personen, kommer du tilbage hertil)
 1. 1937 Niels Christian Schmidt
 2. 1937 Peder Laurits Schrøder
 3. 1939 Peter Johannes Nielsen
 4. 1946 Gunnar Aage Hagemann
 5. 1946 Thorvald Jørgensen Ethelberg
 6. 1956 Rasmus Martin Jørgensen
 7. 1956 Svend Aage Graae Rasmussen
 8. 1959 Aage Tholl
 9. 1959 Jacob Engel
10.1966 Viggo Christian Nielsen
11. 1968 Johannes Schmidt-Andersen
12. 1969 Svend Anders Grønlund
13. 1970 Karlo Viggo Lindskog
14. 1971 Stig Andersen
15. 1973 Tage Andreas Buntzen
16. 1974 Otto Ustrup
17. 1977 Tom Plovst
18. 1990 Børge Molbech Lundh
19. 1992 Knud Erik Mohr
20. 1994 Hans Ehlern Jessen
21. 1996 Oluf Pedersen
22. 1998 Kaj Dagfinn Nielsen
23. 2004 Anker Bloch Rudbeck
24. 2005 Carl Erling Jørgensen
25. 2010 Erik Arly Jensen
26. 2012 Erik Hvidberg Hansen
27. 2012 Jens Kurt Hansen
28. 2012 Lasse Steen Nielsen
29. 2013 Erik Menne Larsen
30. 2013 Toke Nørby
31. 2014 Ib Krarup Rasmussen
32. 2015 Ole Maintz
33. 2015 Jan Bendix
34. 2016 Søren Otto Kjærgaard
35. 2017 Torben Hjørne Petersen
36. 2018 Kristian Johannes Hopballe
37. 2018 Hans Schønning Sørensen

Modtagere af Danmark-Medaillen
Tildelt af DF-Us første Forretningsudvalg:
Rasmus Martin Jørgensen (Odense), Peter Johannes Nielsen (Skive), og Johan Peter Thorvald Hannibal (Kbhvn.).
1937
1
Billede fra Den Danske Filatelist nr. 11/1931, s. 159
Niels Christian Schmidt
03.07.1883-06.07.1963
Niels Christian Schmidt - 19.09.1937
I forbindelse med den 9. Filatelistdag, 19.09.1937, i København, blev Dammark-Medaillen - stiftet som Unionens højeste udmærkelse - for første gang uddelt i to eksemplarer. Medaillen tildeltes Horsens-klubbens tidligere formand, Hr. Driftsleder Schmidt, og Hr. Installatør Schrøder, Horsens, (se efterfølgende beskrivelse) som anerkendelse for betydeligt arbejde med NEPA.

I Den Danske Filatelist nr. 7-8/1936, s. 83-84, var der en præsentation af Niels Christian Schmidt i forbindelse med NEPA-udstillingen under overskriften:

"Mændene, der skabte "NEPA"

Hr. Driftsleder Chr. Schmidt
har gennem en lang Aarrække været Horsens Filatelistklub en baade dygtig og energisk Formand: Navnet Schmidt var med den Klang Navnet og den Agtelse, som Personen har, indenfor danske Samleres Kreds, en Borgen for, at den Opgave, som Klubhen paatog sig i Anledning af jubilæet, ikke ene vilde blive gennemført, men gennemført paa en saadan Maade, at Udstillingen vilde skabe en endnu større Autoritet om den Klub, som har Formandens dybe Kærlghed og usvigelige lnteresse.
    Hr. Schmidt er ikke en Mand af mange Ord, ingen har set denne Klubs Formand spille en fremtrædende Rolle paa danske Filatelistdages Talerstole, men desuagtet ejer Hr. Schmidt store administrative Evner parret med en aldrig svigtende Sans for at sætte den rigtige Mand paa den rette Plads, saaledes at vedkommendes Evner kan udnyttes paa den for Klubben bedste og mest effektive maade. Resultaterne er da heller ikke udeblevet. I Hr. Schmidts Formandstid er Horsens Filatelistklub vokset meget betydelig, og naar Jubilæumsdagen oprinder, kan Klubbens Formand med rolig Samvittighed sige, at den gaar de kommende 25 Aar imøde med det største Antal Medlemmer, Klubben nogensinde har haft.
    Det blev ovenfor sagt; at Hr. Schmidt ikke yndede at stille sin egen Person i Relief hverken ved den ene eller den anden Lejlighed; det vil heller ikke ske i Anledning af Klubbens Jubilæum eller ved NEPA-Udstillingen. Hr. Schmidt vil stille glæde sig over de Resultater, som han i Forbindelse med en Række dygtige og loyale Medarbejdere har naaet gennem et godt og vel tilrettelagt Arbejde, men derfor skal det lige fuldt siges, at dansk Filateli anerkender og værdsætter dette Arbejde efter Fortjeneste.
    Klubbens Formand er Handlingens Mand, en slagfærdig Mand, der ejer Evnen til at bringe en Forhandling paa Gled, hvis Situationen truer med at gaa i Haardknude; Klubbens Formand vil i Kraft af disse Egenskaber ogsaa vise sig at være Lederen, der vil klare enhver Situation, der kan komme ved slige store Udstillinger, med legende Lethed og paa en saadan Maade, at alle Parter vil føle, at den arrangerende Klub ikke ene har de lokale Samleres Ve og Vel for Øje, men ogsaa drager Omsorg for, at alle Udstillere og tilrejsende Samlere i saa høj en Grad som muligt føler sig som var de Børn af selve den jubilerende Klub".

Referencer:
1. Den Danske Filatelist nr. 7-8/1936, s. 83-84, og nr. 10/1937, s. 115.
2. Dansk Filatelistisk Tidsskrift, DFT, nr. 8/1937, s. 114.
3. Horsens Avis 20.01.1936:
Hans Nielsen Drost    "NEPA-Udstillingen vil ikke alene samle danske Filatelisters Interesse, ogsaa fra Udlandet vil der baade komme Udstillere og Gæster. De Horsens Filatelister har nemlig indbudt Samlere fra Norge, Sverrig, Finland, Island, Tyskland, Holland, Belgien til at deltage i Udstillingen. Som Følge deraf er Udstillingen blevet døbt "NEPA". Navnets fader, Kasserer Drost fortæller, at dette Kendings- eller Bogstavnavn om man vil, dækker baade Nordeeuropæisk og Frimærkeudstilling, idet "P.A." er den internationale Forkortelse (her på tysk) for Frimærkeudstilling: "Nord Europäische Postwertzeichen Ausstellung".

Hans Nielsen Drost (24.10.1885-12.03.1950) var også omtalt i Den Danske Filatelist nr. nr. 7-8/1936, s. 85: "Mændene, der skabte NEPA":

"Hr. H. Drost
er "Nepa"s stilfulde, sirlige og korrekte Støtte: Ved sin lange, trofaste Embedsgerning er Hr. D. skabt til en Gerning i "Nepa," og gav Nepas Komite en uvurderlig Støtte. Naar den høflige og korrekte Ansøgning eller Forespørgsel skulde udfærdiges, var Hr. Drost den, der fandt Afstemningen af de rette Forhold imellem Ønskernes Tydelighed og den høflige og korrekte Anmodning, som næsten altid gav et godt Resultat og som aldrig fornærmede nogen. Hr. Drost har foreslaaet og skabt Navnet "Nepa", men har ogsaa med en aldrig svigtende Interesse været Skaber og Medskaber af utallige Ting, som bør give Nepa en fortjent Succes. Hr. D. er Redaktør af "Nepa"s Katalog, et lille Værk, der sikkert vil glæde alle, der besøger Udstillingen.
    Hr. Drost var en flittig og dygtig Medarbejder for "Nepa", som han er Horsens Filatelistklub et godt og interesseret Medlem, vellidt af alle sine Klubkammerater".

Drost var kasserer ved Horsens Privatbaner da NEPA-udstillingen fandt sted. (Han mistede livet i en meningsløs ulykke 12.03.1950, da han blev kørt ned af en motorcyklist).
Kilde: Privatbane-Tidende nr. 489/1929, s. 164., nr. 19/1944, s. 5, og nr. 7/1950, s. 9.

1937
2
Billede fra Agnete Schrøder - enke efter Schrøders ene søn, Henning Emil Schrøder
Peder Laurits Schrøder
09.04.1887-16.02.1966
Peder Laurits Schrøder - 19.09.1937
I forbindelse med den 9. Filatelistdag, 19.09.1937, i København, blev Dammark-Medaillen - stiftet som Unionens højeste udmærkelse - for første gang uddelt i to eksemplarer. Medaillen tildeltes Horsensklubbens tidligere formand, Hr. Driftsleder Schmidt (se forrige beskrivelse), og Hr. Installatør Schrøder, Horsens, som anerkendelse for betydeligt arbejde med NEPA.

I Den Danske Filatelist nr. 7-8/1936, s. 84, var der en præsentation af Peder Laurits Schrøder i forbindelse med NEPA-udstillingen under overskriften:

"Mændene, der skabte "NEPA"

Hr. P. Schrøder
er valgt som Horsensklubbens Sekretær, og har i denne Stilling haft et meget betydeligt Arbejde. Enhver, der ved, hvad Tilrettelæggelsen af en Udstilling vil sige; kan intet Øjeblik være i Tvivl om, hvilken Stabel af Papirer, en Udstilling som NEPA afføder. Trods det, at der saaledes har været lagt meget betydelig Beslag paa Foreningens Sekretærs Arbejdskraft af den løbende Korrespondance, saa har Hr. Schrøder desuagtet formaaet at afse en ikke ringe Tid til at tage en Haand med i Arbejdet indenfor de forskellige Udvalg, naar Arbejdet krævede det, dette ikke mindst i den Periode, der fulgte efter et Foreningens Formand overgaaet Ulykkestilfælde.

Hr. Schrøder har været sin Forening en uvurderlig Mand i den Tid, der er gaaet forud for dette Arrangement, og lige saa punktligt, som det nu overstaaede Arhejde er udført, vil Afviklingen af hele Udstillingen m. v. blive fra Sekretærens Side.
    En Sekretærs Virke er ikke netop den Side af Bestyrelsesvirksomheden, der præsenterer sig udad, men ikke desto mindre, ved ikke mindst dette Tidsskrifts Redaktion, at Foreningens Sekretær ved enhver given Lejlighed er en saare Hjælpsom Mand. Mange underlige ting kan en Redaktion finde paa at spørge om, mange Ting som den Mand der modtager Forespørgslen kan synes er mere end mærkeligt formede kan være af den største Interesse at faa belyst. Hr. Schrøder har altid været engletaalmodig, selv om man i en stærkt optaget Tid og tilmed mange Gange i tolvte Times sidste Minutter kom med sine Forespørgsler, kan man være sikker paa, at man ikke ene faar Besked, men man faar udtømmende Besked. Saavel i det smaa, som i det store viser Foreningens Sekretær sig som Elskværdigheden og Hjælpsomheden; intet Under, at Schrøder kan tælle saa mange Venner indenfor dansk Filateli. Hr. Schrøders Arbejdsdag indenfor dansk Filateli har ikke været forgæves; den vil heller ikke blive det i de Tider, vi gaar imøde.

Referencer:
1. Den Danske Filatelist nr. 7-8/1936, s. 84, og nr. 10/1937, s. 115.
2. Dansk Filatelistisk Tidsskrift, DFT, nr. 8/1937, s. 114.

Tildelt af Forretningsudvalget 1939:
Rasmus Martin Jørgensen (Odense), Johan Peter Thorvald Hannibal (Kbhvn.), og Leon Gerner Andersen (Aalborg).
1939
3
Peter Johannes Nielsen
Peter Johannes Nielsen
03.06.1886-18.08.1947
Peter Johannes Nielsen - 12.10.1939
Danmarks Filatelist-Unions formand Martin Jørgensen oplyste på Unionens 11. Danske Filatelistdags repræsentantskabsmøde 03.09.1939, at man efter indstilling havde besluttet at tildele Unionens tidligere kasserer, (biografejer) Johs. Nielsen, Skive, Danmark-Medaillen.
    Det foregik den 12.10.1939, hvor Jydsk Filatelist-Forening i Skive holdt sin 24 Aars Stiftelsesfest:

"Her blev ingen hjemme - Damer og Herrer med Æresmedlemmet, N. S. Nedergaard, i Spidsen, mødte op. Der var almindelig Klubaften, før det mere højtidelige og festlige begyndte. Selve Aftenen formede sig som en stor Hyldest til Johs. Nielsen, som jeg paa Unionens Vegne overrakte Danmark-Medaillen, min Hilsen fra 11. Danske Filatelistdag, som tildelte jobs. Nielsen Medaljen, og mine personlige Ord til min Ven.

Martin Jørgensen".

De mange Hurraer, faste Haandtryk fra Klubvenner, kvitterede Johs. Nielsen for med en oprigtig fast Tale om Filatelien.

Reference:
Dansk Filatelistisk Tidsskrift, DFT, nr. 9/1939 s. 135, og nr. 11/1939, s. 164-165.

Tildelt af Forretningsudvalget 1946:
Svend Aage Graae Rasmussen (Aarhus), Aksel Gaaei (Kbhvn.), og Leon Gerner Andersen (Aalborg).
1946
4
Gunnar Aage Hagemann
Gunnar Aage Hagemann
12.12.1877-30.12.1971
Gunnar Aage Hagemann - 08.09.1946
Ved Danmarks Filatelist-Unions 17. Filatelistdag, 08.-09.09.1946, uddeltes Unionens højeste udmærkelse, Danmark-Medaillen, og Unionsformanden Svend Aage Graae Rasmusssen, Aarhus, oplyste:

"Danmark-Medaillen har ikke været uddelt i de sidste seks Aar, men i Aar har vi - efter Indstilling herom - vedtaget at uddele to Medaljer, en til Hr. Hofjægermester Hagemann, Ystad, og en til Bogtrykker Ethelberg, Randers".

Da Hagemann først stødte til Filatelistdagen ved middagen om aftenen omtalte Hr. Graae ved denne Betydningen af Hofjægermester Hagemann store Pioner- og Forskningsarbejde, som Samlerne var blevet bekendt med, dels ved Hofjægermesterens mange Foredrag og Artikler samt ved hans omfattende filatelistiske Litteratur.
    "Vi takker Dem for, at De har beriget og delagtiggjort os deri og beder Dem, som Udtryk for Unionens Anerkendelse af Deres betydningsfulde Arbejde for Filatelien modtage Danmark- Medaillen og Diplomet".

Hr. Hagemann fik derefter Ordet, takkede og omtalte nærmere sine filatelistiske Studier.

Reference:
Dansk Filatelistisk Tidsskrift, DFT, nr. 9/1946, s. 130-131.

1946
5
Thorvald Jørgensen Ethelberg
Thorvald Jørgensen Ethelberg
05.11.1876-23.01.1949
Thorvald Ethelberg - 08.09.1946
blev født 05.11.1876 og døbt Torvald Jørgensen Edelberg, men ved kgl. bevilling af 26.03.1901 fik han tilladelse til at føre navnet: Thorvald Jørgensen Ethelberg (se kirkebog for Fårup/Nørhald/Randers, opslag 14). Han stavede i øvrigt normalt sit fornavn uden "h": Torvald.

Ved Danmarks Filatelist-Unions 17. Filatelistdag, 08.-09.09.1946, uddeltes Unionens højeste udmærkelse, Danmark-Medaillen, og Unionsformanden Svend Aage Graae Rasmusssen, Aarhus, oplyste:

"Danmark-Medaillen har ikke været uddelt i de sidste seks Aar, men i Aar har vi - efter Indstilling herom - vedtaget at uddele to Medaljer, en til Hr. Hofjægermester Hagemann, Ystad, og en til Bogtrykker Ethelberg, Randers".

I anledning af Ethelbergs 70 års fødselsdag udtalte Unionsformanden:
    "Den 5. November runder Torvald Ethelberg 70 Aar. l den Anledning har jeg bedt Redaktøren af "Dansk filatelistisk Tidsskrift" om at bringe et Fotografi af Fødselaren, hvis Navn vil være alle Læserne bekendt og hvis Kontrafej man vil huske fra alle Unionens Filatelistdage.

Ethelberg, der er Bogtrykker af Profession og Filatelist af Kærlighed til de smaa interessante Frimærker, har altid viet "Danmarks Filatelist-Union" en stor Plads i sit Hjerte. Det var derfor helt naturligt, at Ethelberg blev udset til at redigere Unionens Medlemsblad lige fra Starten. Meget Slid og Bryderi har han haft med det. Vanskeligheder, Ærgrelser og Bekymringer har det budt ham, men ogsaa Tilfredsstillelse og mange Glæder. Han er i Aarenes Løb kommet i Forbindelse med en Mængde Filatelister. Ved sit gode Humør, sit herlige jydske Lune og sin naturlige Venlighed har han vundet sig mange Venner.

Indenfor Hovedbestyrelsen har han været en god Mand, paa hvis Erfaringer vi ofte har arbejdet videre frem. Som ægte jyde er han naturligvis i Besiddelse af en vis Portion Stædighed, som han heldigvis har parret med en god Del vaagen Realitetssans - derfor har det været af Værdi at have ham i Hovedbestyrelsen.

Der er sikkert mange, der vil sende Ethelberg en Hilsen i Dagens Anledning. Danmarks Filatelist-Union vil gerne her i Bladet fremføre sin hjertelige Lykønskning til Dagen med en oprigtig Tak for det store og opofrende Arbejde, Ethelberg har udført i Aarenes Løb, et Arbejde, der er blevet takket for i Aar, derved, at han er udnævnt til Æresmedlem af sin gamle Klub Randers Filatelistklub, og at han har faaet Danmark-Medaillen paa dette Aars Filatelistdag i Helsingør.

Kære Ethelberg! Vi - dine nærmeste Medarbejdere i Hovedbestyrelsen føler Trang til at udtrykke vor ganske særlige Lykønskning og hjertelige Tak for Samarbejdet.

P. U. V..
S. Graae".

Referencer:
Dansk Filatelistisk Tidsskrift, DFT, nr. 9/1946, s. 130.
Dansk Filatelistisk Tidsskrift, DFT, nr. 10/1946, s. 155.

Tak
til Ove Ethelberg for lån af fotografiet af THorvald Ethelberg.

DFT nr. 2/1997, s. 81-83:
På den 24. Filatelistdag den 11. september 1953 i Horsens besluttedes det at nedsætte et permanent udvalg, der skulle vælges af hovedbestyrelsen med den opgave at behandle indkomne indstillinger til Danmark-Medaillen. Udvalgets resultat skulle herefter af hovedbestyrelsen forelægges for repræsentantskabet. Endvidere vedtoges, at medaljen fremover kan tildeles efter behov.
    Udvalget måtte selv tilrettelægge arbejdsgang m.m. Af hensyn til medaillens fremstilling skulle resultatet af udvalgets arbejde være unionsformanden i hænde inden den 1. juli. En forudsætning for, at medaljen herefter kunne uddeles på filatelistdagen var godkendelse i såvel hovedbestyrelse som repræsentantskab.

Først på den 26. Filatelistdag og Repræsentantskabsmøde den 4. september 1955 i Horsens (se Nordisk Filatelistisk Tidsskrift - i perioden 01.01.1955-31.12.1959 fællesorgan for Nordisk Filatelist Forbund og Danmarks Filatelist-Union - nr. 5/1955, s. 142), blev Danmark-Medaillens statutter opdateret, idet hovedbestyrelsens forslag om at ændre Danmark-Medaillens statutter: "Medaillen kan uddeles hvert 3. år som en anerkendelse for: ..." til "Medaillen kan uddeles som en anerkendelse for: ..." blev vedtaget.

På samme repræsentantskabsmøde blev et forslag om et udvalg til behandling af forslag til indstilling til "Danmark-Medaillen" vedtaget og i april 1956 (se Nordisk Filatelistisk Tidsskrift nr. 3/1956, s. 94) udsendtes meddelelse om hovedbestyrelsens valg til dette permanente udvalg, som herefter bestod af:

Henry Adolf Gærtz Andersson (Skive), Jacob Engel (Haderslev), Harry Louis Fich (Svendborg. 04.02.1900-29.12.1989), Karlo Viggo Lindskog (Odense) samt Otto Ustrup (Ringsted).

På repræsentantskabsmødet 2. september 1956 blev et forslag fra ovennævnte udvalg for Danmark-Medailen (se Nordisk Filatelistisk Tidsskrift nr. 5/1956, s. 137), "der ønskede Danmark-Medaille-statutterne ændret således, at dette alene til indstillingsretten til hovedbestyrelsen, og at vedtagelser om indstilling til medaillerne ikke skulle drøftes på repræsentantskabsmødet". Dette forslag godkendtes og allerede inden, i et brev af 19. august 1956, havde unionsformanden meddelt, at hovedbestyrelsen stod bag udvalgets indstilling.

1956
6
Rasmus Martin JørgensenRasmus Martin Jørgensen
11.04.1896-03.01.1967
Rasmus Martin Jørgensen
Ved Danmarks Filatelis-Unions 27. Filatelistdag og Repræsentantskabsmøde, 02.09.1956 i Odense var det festlige punktum jubilæumsmiddagen, der blev afholdt i Odd Fellow-logens lokaler.

Unionsformanden Einer C. Hansen overrakte under middagen Danmark-Medaillen til DF-Us stifter og første formand Martin Jørgensen (efter indstilling af Odense Filatelistklub) og dennes efterfølger Svend Graae Rasmussen (efter indstilling fra Udvalget for Danmark-Medaillen) for deres store indsats i Unionen. Overrækkelsen af medajlen blev modtaget med stort bifald.

Gunner Lundegaard Nielsen

Reference:
Nordisk Filatelistisk Tidsskrift, NFT, nr. 5/1956, s. 137. (I perioden 01.02.1955-31.12.1959 var NFT også medlemsblad for DF-U.)

1956
7
Svend Aage Graae Rasmussen
Svend Aage Graae Rasmussen
18.11.1902-15.10.1959
Svend Aage Graae Rasmussen
Ved Danmarks Filatelist-Unions 27. Filatelistdag og Repræsentantskabsmøde, 02.09.1956 i Odense var det festlige punktum jubilæumsmiddagen, der blev afholdt i Odd Fellow-logens lokaler.

Unionsformanden Einer C. Hansen overrakte under middagen Danmark-Medaillen til DF-Us stifter og første formand Martin Jørgensen (efter indstilling af Odense Filatelistklub) og dennes efterfølger Svend Graae Rasmussen (efter indstilling fra Udvalget for Danmark-Medaillen) for deres store indsats i Unionen. Overrækkelsen af medajlen blev modtaget med stort bifald.

Gunner Lundegaard Nielsen

Reference:
Nordisk Filatelistisk Tidsskrift, NFT, nr. 5/1956, s. 137. (I perioden 01.02.1955-31.12.1959 var NFT også medlemsblad for DF-U.)

Den 15. juni 1959 fremsendte Danmark-Medaille-udvalget indstilling af A. Tholl, Kalundborg, og Jacob Engel, Haderslev, til unionsformanden. Den 23. juli 1959 modtog udvalget svar herpå med meddelelse om at indstillingen skulle forelægges repræsentantskabet på det førstkommende repræsentantskabsmøde i Viborg. Udvalget svarede, at i henhold til aftalen i Svendborg kan hovedbestyrelsen drøfte en indstilling med udvalget, men fremover skulle sagen ikke godkendes af repræsentantskabet.
    Dette medførte en del brevveksling de kommende år blandt udvalgets medlemmer. Der fremkom ingen indstillinger fra klubberne, og der blev ikke holdt møder i udvalget. (Der gik syv år inden næste tildeling af Danmark-Medaillen efter tildelingen til Tholl og Engel).
1959
8
Aage Tholl
Aage Tholl
16.10.1896-24.02.1976
Aage Tholl
Ved Danmarks Filatelist-Unions 30. Filatelistdag og repræsentantskabsmøde i Viborg den 05.09.1959 blev DF-Us højeste udmærkelse, Danmark-Medaillen, tildelt:

Hr. civilingeniør Aage Tholl, Kalundborg, for de gode og uegennyttige resultater, hans forskning af danske og specielt de færøske provisorier har nået.

Reference:
Nordisk Filatelistisk Tidsskrift, NFT, nr. 6/1959, s. 121. (I perioden 01.02.1955-31.12.1959 var NFT også medlemsblad for DF-U.)

1959
9
Jacob Engel
Jacob Engel
21.09.1896-24.06.1974
Jacob Engel
Ved Danmarks Filatelist-Unions 30. Filatelistdag og repræsentantskabsmøde i Viborg den 05.09.1959 blev DF-Us højeste udmærkelse, Danmark-Medaillen, tildelt:

Hr. fabrikant Jacob Engel, Haderslev, for et meget stort arbejde med at samle sine store special-samlinger, der har været fremsendt til mange store internationale udstillinger, og hvor der er opnået 9 guldmedailler og 3 sølvforgyldte medailler for Danmarks-samlingen, og 12 guld medailler og 3 sølvforgyldte medailler for Schleswig-Holsten samlingen.

Samlingerne har gavnet vort omdømme på de internationale udstillinger og derved også skabt respekt om dansk filateli i udlandet.

Reference:
Nordisk Filatelistisk Tidsskrift, NFT, nr. 6/1959, s. 121. (I perioden 01.02.1955-31.12.1959 var NFT også medlemsblad for DF-U.)

Udvalget for Danmark-Medaillen fremsendte i foråret 1963 forslag til ændring af statutterne, og en ny ordlyd blev vedtaget af Danmarks Filatelist-Unions hovedbestyrelse den 26. maj og godkendt af repræsentanterne på den 34. filatelistdag i Sønderborg den 8. september 1963:

Danmark-Medaillen

 1. DANMARK-MEDAILLEN er indstiftet af "Danmarks Filatelist-Union" efter vedtagelse af Unionens 5. Filatelistdag i Odense i 1933.
 2. Medaillen er en kunstnerisk udført plaquette. På forsiden bærer den medaillens og indstifterens navn, på bagsiden inskriptionen LABOR - PRO - PHILATELIA (arbejde for filatelien).
 3. DANMARK-MEDAILLEN kan tildeles såvel danske som udenlandske filatelister. Indstilling om tildeling af denne "Danmarks Filatelist-Union"s højeste udmærkelse sker for danske filatelisters vedkommende gennem de respektive klubber til "Komiteen for Danmark-Medaillen", der består af fem mand, som er permanent valgte. Komiteen for Danmark-Medaillen kan også selv indstille emner.
 4. Komiteens indstilling behandles derefter af "Danmarks Filatelist-Union"s hovedbestyrelse, hvis endelige afgørelse er inappellabel.
 5. Medaillen uddeles som en anerkendelse for:
  A) Specialsamlinger eller specialstudier af frimærker fra Danmark, Dansk Vestindien, Grønland, Færøerne, Slesvig 1. zone samt Island.
  B) Filatelistisk litteratur omhandlende ovennævnte områder.

  Således vedtaget på hovedbestyrelsesmøde d. 26. maj 1963.

Tildelt af Komiteen for Danmark-Medaillen 1965:
Jacob Engel (Haderslev), Harry Louis Fich (Svendborg. 04.02.1900-29.12.1989), Svend Arne Gjeding-Thisted (Herning), Karlo Viggo Lindskog (Odense), og Otto Ustrup (Ringsted).
1966
10
Viggo Christian Nielsen
Viggo Christian Nielsen (th.)
01.02.1891-06.08.1967
Viggo Christian Nielsen
Den landskendte og afholdte filatelist, direktør V. C. Nielsen, blev 75 år den 01.02.1966. Denne dag, som V. C. Nielsen havde glædet sig til at fejre sammen med familie og venner i det smukke hjem - Ceylonvej 12 på Amager - måtte han desværre tilbringe på kommunehospitalet, hvor han behandles efter en vellykket operation. Men gratulanterne udeblev ikke, og som repræsentant for Danmarks Filatelist-Union var Otto Ustrup overdraget det ærefulde hverv at overrække fødselaren vor højeste hædersbevisning - Danmark-Medaillen. Otto Ustrup udtalte bl.a.:

"Kære direktør V. C. Nielsen! På denne Deres 75-års fødselsdag bringer jeg Dem DF-Us hjerteligste lykønskning. Unionen har på denne dag ønsket at takke Dem for de mange tjenester, som De gennem årene har ydet danske filatelister. De har været levende interesseret i arbejdet i Danmarks Filatelist-Union, men også det internationale arbejde har haft Deres bevågenhed, og i begyndelsen af 30-erne, da vi ikke havde eget blad, gjorde De Dem ivrigt til talsmand for, i "Den danske Filatelist", at DF-U burde indmelde sig i Federation Internationale de Philatelie.

Rundt om i klubberne har man haft glæde af Deres besøg, hvor De fængslende har fortalt om filatelistiske emner, fra posthistorie til specialemner som svenske båndfrimærker."

Otto Ustrup sluttede sin tale: "På kommiteen for Danmark-Medaillen og Danmarks Filatelist-Unions vegne beder jeg Dem modtage vor højeste æresbevisning - Danmark-Medaillen".

V. C. Nielsen modtog synlig bevæget den smukke medalje og sagde, at man havde beredt ham en meget stor glæde, og han bad Otto Ustrup gennem DFT at bringe en dybfølt tak til alle danske unionsmedlemmer.


Om V. C. Nielsens mange fortjenester kan i øvrigt fortælles:
V. C. Nielsen blev overdraget jobbet som redaktør af husavisen "Den danske Filatelist", da frimærkehandler Aage Reddersen i 1922 åbnede "Den gule Butik", Skindergade 22 i København. Tidsskriftet blev snart "officielt organ" for en række filatelistklubber landet over - ligesom "Jydsk Frimærkeblad", der blev redigeret og udgivet af frimærkehandler N. S. Nedergaard i Skive. Medens "Jydsk Frimærkeblad" i reglen holdt sig til neutrale emner, så gik redaktør V. C. Nielsen - "VC" blandt venner kaldt - ikke af vejen for en rask lille meningsudveksling. "Den danske Filatelist"s spalter stod åben for ethvert sagligt indlæg. V. C. Nielsen havde sine meningers mod, og han kunne godt virke lidt skarp, men han skrev af et ærligt hjerte i ønsket om at gavne dansk filateli.

V. C. Nielsen tiltrådte som fast medarbejder i Aage Reddersens frimærkehandel den 18. okober 1936 - blev bogholder og fik prokura. Efter Aage Reddersens død i 1962 blev det ganske naturligt V. C. Nielsen, som overtog direktørposten i det verdenskendte firma. V. C. Nielsen har haft den lykke gennem mange år at tilbringe et liv omringet af vidunderlige frimærker af fantastisk sjældenhed, og sit kendskab til alverdens klassiske frimærker har han fået udvidet gennem det daglige samvær med den kræsne, forfinede samler-handler Aage Reddersen.

I mange filatelistklubber i og uden for DF-U har man draget nytte af V. C. Nielsens filatelistiske viden, og de foredrag, han har holdt i junior- og seniorklubber, er utallige. Mangfoldige er de frimærkeudstillinger, som han har besøgt og hvor han har medvirket som medlem af bedømmelsesudvalget. Ved den internationale FIP udstilling i 1948 i Basel var han Danmarks repræsentant i den internationale jury. Kun et hospitalsophold hindrede, at V. C. Nielsen blev medlem af juryen ved unionens landudstilling DAFILU 65 i Ringsted.

Men størst grund har vi til at takke V. C. Nielsen for det store arbejde, som han sammen med Aage Reddersen udførte for at bringe unionens økonomi på fode - efter den ulykkelige sag i 1942, da det en overgang så ud til, at Danmarks Filatelist-Union måtte træde i likvidation. Den hjælp, som vi modtog fra Skindergade 22, må aldrig blive glemt. Hjælpen gav Unionens hovedbestyrelse det moralske rygstød, som var nødvendigt for at tage kampen op imod de økonomiske vanskeligheder.

V. C. Nielsen har altid forstået at skaffe sig venner, og på 75-årsdagen strømmede det da også ind med telegrammer og blomsterhilsner fra nær og fjern.

Gunner Lundegaard Nielsen.

Reference:
Dansk Filatelistisk Tidsskrift, DFT, nr. 3/1966, s. 159-160.

Tildelt af Komiteen for Danmark-Medaillen 1967:
Jacob Engel (Haderslev), Harry Louis Fich (Svendborg. 04.02.1900-29.12.1989), Svend Arne Gjeding-Thisted (Herning), Karlo Viggo Lindskog (Odense), og Otto Ustrup (Ringsted).
1968
11
Johannes Schmidt-Andersen
Johannes Schmidt-Andersen
23.09.1902-29.03.1976
Johannes Schmidt-Andersen
Ved Danmarks Filatelist-Unions 39. Filatelistdag og repræsentantskabsmøde i Aarhus, 21.-22.09.1968 blev Schmidt-Andersen tildelt Danmark-Medaillen den 22.09.1968 under punktet: Indkomne Forslag:

Fra hovedbestyrelsen forelå - i forståelse med Komiteen for Danmark-Medaillen - at medaljen tildeltes arkitekt J. Schmidt-Andersen, ikke mindst for hans store litterære indsats vedrørende Danmarks skillingsmærker.

Arkitekt Schmidt-Andersen var næstformand i Kjøbenhavns Philatelist Klub i 13 år (1943-1956), blev "Member of the Roll of Distinguished Philatelists" i 1950. Bedst er han kendt og skattet for sit litteraturarbejde - det danske postvæsens jubilæumsværk "The Postage Stamps of Denmark 1851-1951" og for sine snart "klassiske" bøger om Danmarks kvadratiske frimærker. Schmidt-Andersen er en samler og forsker af format, og han lever så sandelig op til medaljens indskrift LABOR PRO PHILATELIA (arbejde for filatelien).

Johannes Schmidt-Andersen
Johannes Schmidt-Andersens Danmark-Medaille.
Atypisk, da den kun vejer 62 g, er 2,4 mm tyk samt er forgyldt!
(Så vidt vides er ikke bevaret skrivelser, der forklarer dens forskel fra øvrige Danmark-Medailler).

Referencer:
Dansk Filatelistisk Tidsskrift, DFT, nr. 8/1968, s. 163.
Nordisk Filatelistisk Tidsskrift, NFT, nr. 5/1968, s. 98.

1969
12
Svend Anders Grønlund
Svend Anders Grønlund
22.03.1893-09.05.1977
Svend Anders Grønlund
Ved Danmarks Filatelist-Unions 40. Filatelistdag og repræsentantskabsmøde i Nykøbing Falster den 14.09.1969 blev grosserer Svend Grønlund tildelt Danmark-Medaillen:

"Medaljens indskrift - LABOR PRO PHILATELIA - er betegnende for den store indsats, grosserer Svend Grønlund har gjort for dansk filateli, og hans navn står der respekt om både i udlandet og her hjemme. Han er kendt som international dommer, kendt og benyttet som prøver af vore frimærker af mange, og kendt ikke mindst for sit store arbejde med at beskrive "dronningen" blandt vore mærker i sin bog om "2 Rigsbankskilling 1851 og 1852". Kærligheden til vor hobby og hans store viden og indsigt nyder det nuværende dommerhold stor glæde af under hans dygtige ledelse af disse møder. Hans glæde for frimærker er umiddelbar, og han siger det på en så rammende måde i sin artikel i Gentofte Filatelistklubs 25 års jubilæumskatalog "Filatelistisk strejftogt", at "en af filateliens store hemmeligheder er netop den glæde, man har, når man finder et mærke, som man forgæves har søgt efter i årevis. Den glæde kan hverken ses, høres eller beskrives - den kan kun opleves".

Hjertelig til lykke!

Svend Grønlund blev i 1964 "Member of the Roll of Distinguished Philatelists".

Referencer:
Dansk Filatelistisk Tidsskrift, DFT, nr. 7/1969, s. 121.
Nordisk Filatelistisk Tidsskrift, NFT, nr. 6/1969, s. 154.
"Dansk Filatelis Blå Bog". Danmarks Filatelist Forbund 2012.

1970
13
Karlo Viggo Lindskog
Karlo Viggo Lindskog
02.08.1913-20.12.2012
Karlo Viggo Lindskog
Ved Danmarks Filatelist-Unions 41. Filatelistdag og repræsentantskabsmøde i Aalborg, den 13. september 1970 tildeltets kontorchef Karlo Lindskog, Odense, Danmark-Medaillen.

Danmark-Medaille-komiteens formand, Otto Ustrup, Ringsted, udtalte ved overækkelsen af medaljen bl.a.:

"Karlo Lindskogs navn er kendt af mange samlere, og vi er mange, der har haft den glæde at kende dig personlig, særlig i denne forsamling, hvor du altid har været en flittig og meget aktiv deltager. Udadtil mindes vi din første kærlighed, "Dansk Luftpost", og din medvirken ved udgivelsen af luftpostkataloget sammen med Emmerich.
    Senere slog du dig på Grønland, og det er vel nok her, de fleste kender dig. Din pragtfulde Grønlands-samling er vi mange, der har beundret, og din medvirken ved artikler og udgivne kataloger om grønlandske Pakke-Porto afløst af de senere udgivne frimærker har været med til, at mange samlere yderligere har fået megen glæde og udbytte af deres Grønlands-samling ved din uegennyttige publicering af, hvad du vidste. Uden din indsats på dette område var Grønland nok ikke blevet så populært som samleområde, som det har været tilfældet.

Din indsats som kontaktmand for Danmarks Filatelist-Union siger vi dig også tak for. Du har gjort et stort stykke arbejde her.

Medaljens indskrift - LABOR PRO PHILATELIA - arbejde for filatelien - er betegnende for den store indsats, du har gjort, og vi håber, at vi i mange år endnu må glæde os over at have dig i vor kreds til gavn for vores kære hobby.

Vi ønsker dig hjertelig til lykke".

(Man bemærker, at Karlo Lindskog var medlem af Komiteen for Danmark-Medaillen, men han var ikke blevet rådspurgt om lige netop denne indstilling!)

Reference:
Dansk Filatelistisk Tidsskrift, DFT, nr. 7/1970, s. 132.

Den 13.09.1970 afholdtes den 41. filatelistdag i Aalborg, og uden forudgående meddelelse til udvalget for Danmark-Medaillen blev der fremlagt forslag til ændring af statutterne. Forslaget blev vedtaget af repræsentantskabet. De vigtigste ændringer var punkterne 4 (ændret til valg af komite-medlemmer) og 5 (betingelser for tildeling):

Danmark-Medaillen

 1. DANMARK-MEDAILLEN er indstiftet af "Danmarks Filatelist-Union" efter vedtagelse af Unionens 5. Filatelistdag i Odense i 1933.
 2. Medaillen er en kunstnerisk udført plaquette. På forsiden bærer den medaillens og indstifterens navn, på bagsiden inskriptionen LABOR - PRO - PHILATELIA (arbejde for filatelien).
 3. DANMARK-MEDAILLEN kan tildeles såvel danske som udenlandske filatelister. Indstilling om tildeling af denne "Danmarks Filatelist-Union"s højeste udmærkelse sker for danske filatelisters vedkommende gennem de respektive klubber til "Komiteen for Danmark-Medaillen", der består af fem mand, som er permanent valgte. Komiteen for Danmark-Medaillen kan også selv indstille emner.
 4. Komiteen for Danmark-Medaillen består af 5 medlemmer, som vælges af Unionens repræsentantskab for en periode af 5 år. Et af komitemedlemmerne afgår efter tur hvert år, og genvalg kan finde sted een gang for en 5-års periode.
 5. Medaillen uddeles som en anerkendelse for:
  A) Specialsamlinger eller specialstudier af frimærker fra Danmark, Dansk Vestindien, Grønland, Færøerne, Slesvig 1. zone samt Island.
  B) Filatelistisk litteratur omhandlende ovennævnte områder.
  C) Personer, der på anden måde har gjort en indsats for dansk filateli.
Tildelt af Komiteen for Danmark-Medaillen 1971 (samme komite som i 1967):
Jacob Engel (Haderslev), Harry Louis Fich (Svendborg. 04.02.1900-29.12.1989), Svend Arne Gjeding-Thisted (Herning), Karlo Viggo Lindskog (Odense), og Otto Ustrup (Ringsted).
1971
14
Stig Andersen
Stig Andersen
04.06.1922-28.08.1991
Stig Andersen
Ved Danmarks Filatelist-Unions 42. Filatelistdag og repræsentantskabsmøde i Horsens den 11.-12.09.1971 holdt formanden for DF-U, Arne Dahl, Svendborg, en pause i sin beretning (11.09.1971) og gav ordet til hr. Otto Ustrup, formanden for Danmark-Medaille-komiteen:

Kære Stig Andersen
Der er vel få, der er så bevandret blandt de danske frimærker som netop dig. Og der er vel også kun få, der har betydet så meget for dansk filateli som netop dig. Lad mig gå helt tilbage til radioens allerførste kvit og dobbelt konkurrence. Ikke fordi du vandt denne konkurrence. Og dog, måske alligevel. Måske var det netop dette, at konkurrencen vandtes af dig, der gjorde, at der over det ganske land skabtes en interesse for filatelien, som var uden sidestykke. Alle snakkede frimærker dengang. Og jo flere, der kom i gang med vor hobby, ja, jo større chancer var der jo for, at nogle forblev trofaste mod vor hobby.
    Det viste sig da også rundt om i klubberne, som du derefter gæstede, at interessen for frimærker tog et meget stort opsving. Jeg husker da bl.a. selv i min klub, hvor stor interessen var, idet vi aldrig hverken før eller senere har haft en sådan tilslutning til et arrangement som den gang.

Vi husker også fra din turne med Aage Stentoft, hvorledes de forskellige teatersale landet over var stopfulde af mennesker. Alle ville se din dyst med de lokale klubbers stjerner. Jo, det var gode tider for filatelien dengang. Der var PR på sagen.

Men når vi i dag skal have den store ære og glæde at tildele dig DF-Us Danmark-Medaille, så har jeg kun nævnt alt dette for at afrunde billedet af dig og hele dit væsen. Din største indsats i dansk filateli er da selvfølgelig dine studier af og dit arbejde med Danmarks klassiske mærker. Det er vel kun få, der har en indsigt i og viden om dette emne, og hvor skal alle vi andre være lykkelige for, at du så generøst øser ud til os af denne din viden.
    Dine publikationer om de klassiske mærker turde være velkendte, og ligeledes burde det være kendt, at en hvilken som helst redaktør af et udstillingskatalog eller lignende aldrig er gået forgæves til dig, når han bad om en artikel om dette eller hint emne. Altid er du parat og villig til at give en hjælpende hånd.

Hvad dine egne samlinger angår, ja, så viser disses præmieringer i ud- og indland, at du til fulde lever op til al det, du fortæller i dine publikationer. For mig at se, er dine samlinger af en sådan karat - og det både kvalitets- og opsætningsmæssigt - at det kan og bør stå som et billede for alle andre. Det kan ganske simpelt ikke gøres bedre.

Kære Stig Andersen
Det er for Danmark-Medaille-komiteen og for Danmarks Filatelist-Union en meget stor ære at tildele dig Danmark-Medaillen, og det er mig personlig en meget stor glæde at være den, der overrækker dig den. Vi takker dig alle for din meget store indsats for Danmarks frimærker og for dansk filateli, og vi beder dig som et synligt minde herom og som et bevis på vor oprigtige taknemlighed modtage Danmarks Filatelist-Unions Danmark-Medaille: LABOR PRO PHILATELIA.

Hr. revisor Stig Andersen takkede og gav udtryk for, at han følte det som en ære, som han måske ikke helt har levet op til, men som han fremover ville prøve på at leve op til.

"Jeg vil fortsat skrive artikler i udenlandske tidsskrifter for at udbrede kendskabet til danske mærker i udlandet, idet der er for få artikler i udlandet om danske mærker. Jeg håber på denne måde at skabe endnu større interesse for danske frimærker i udlandet. Dette vil være til stor glæde og gavn for dansk filateli på lang sigt" og med disse ord og endnu en tak til DF-U sluttede hr. Stig Andersen.

Reference:
Dansk Filatelistisk Tidsskrift, DFT, nr. 7/1971, s. 115-117.

Tildelt af Komiteen for Danmark-Medaillen 1973:
Jacob Engel (Haderslev), Harry Louis Fich (Svendborg. 04.02.1900-29.12.1989), Karlo Viggo Lindskog (Odense), Otto Ustrup (Ringsted), og Christian Koustrup Nørbach Nielsen (Fruens Bøge).
1973
15
Tage Andreas Buntzen
Tage Andreas Buntzen
24.09.1898-10.05.1997
Tage Andreas Buntzen
Ved Danmarks Filatelist-Unions 44. Filatelistdag og repræsentantskabsmøde i Ebeltoft, den 09.09.1973, bød formanden for Unionen, H.B. Sørensen, Tønder, repræsentantskabet velkommen. Efter valg af dirigent, fik formanden for DF-U ordet, men da de sjællandske repræsentanter endnu ikke var kommet, gav han ordet til hr. Otto Ustrup, Ringsted, der havde en meddelelse til forsamlingen.

Otto Ustrup, formanden for Danmark-Medaille-komiteen, indledte med at sige: "Det er vel almindeligt kendt, at skal en større sag løses, hvis et større stykke arbejde skal heldigt gennemføres, ja, så må man løfte i flok, så må man stå sammen om netop denne sag. Så er det samarbejde, der skal til. Så nytter det ikke, at hver part - lad den være nok så dygtig - hver for sig søger at løse opgaven. Man står betydelig stærkere, når alle, der for så vidt arbejder for det samme, står sammen. Og det gælder vel for så vidt i alle livets forhold, og det gælder også i dansk filateli.

Det er vel almindeligt kendt, at man i mange år har talt om samarbejde og eventuel sammenslutning af den ene eller anden art. Man kan vel med Storm P. sige, at alle talte om det, men ingen gjorde noget ved det. Og så er der dog måske mange, der gjorde noget og gjorde det hver for sig, og det var måske netop fejlen. Man savnede stadig den person, der muligt kunne samle alle disse tropper til fælles arbejde for den samme gode sag. Men -

Kære hr. Buntzen! Så kom De ind i billedet. Først som medlem af DF-Us hovedbestyrelse, så som formand for det internationale arbejde, og nu sidst som formand for Danske Filatelisters Fællesråd, den sammenslutning, der formåede at samle alle danske filatelister. De var personen, vi alle kunne samles om, og dansk filateli skylder Dem megen, megen tak. De har - ved hele Deres måde at være på, tilforladelig og redelig i hele Deres færd - i meget høj grad været med til at skabe respekt om dansk filateli.

Og når vi nu har et Fællesråd, hvor hr. Buntzen er formand, så er det ganske afgjort, at det er medvirkende til, at vi i 1976 får den første internationale udstilling i Danmark.

Kære hr. Buntzen!
Vi har så meget at sige Dem tak for, og jeg ved, at en af de måder, vi almindelige samlere bedst kan udtrykke vor taknemlighed på, er ved lidt flittigere at anmelde samlinger på internationale udstillinger.
    Jeg ved også, at et af Deres store ønsker er, at udstillingen i Odense må skabe mange samlinger, der opfylder de krav, der stilles for at kunne være med på internationale udstillinger - og derefter så selvfølgelig tilmelde sig til disse. Det er et ønske, mange af os kan - og bør - glæde Dem med. Lad os allesammen være enige om dette.

Men der er også en anden måde, vi filatelister ønsker at sige Dem tak på, Hr. Buntzen. Det er mig en stor glæde og en stor ære at kunne fortælle Dem, at en fuldstændig enig hovedbestyrelse og en lige så fuldstændig enig Danmark-Medaille-komite for Deres meget store fortjeneste har ønsket at tildele Dem Danmark-Medaillen.

Kære Hr. Buntzen!
Jeg er måske en af dem i dette selskab, der har haft fornøjelsen at have arbejdet længst sammen med Dem. Det har altid været mig en glæde, og jeg har gennem dette samarbejde lært at sætte pris på Dem, således at jeg betragter Dem som en af mine allerbedste venner.
    Derfor er det mig en meget stor ære, at det blev mig, der fik lov at overrække Dem denne hædersbevisning. På Danmarks Filatelist-Unions vegne vil jeg gerne overrække Dem, Hr. Buntzen, denne hædersbevisning.

Til lykke!

Meget bevæget takkede civiling. T. Buntzen og gav udtryk for, at dette var en komplet overraskelse. "Under mødet i går var der overhovedet ingen, der havde antydet spor i denne retning, og jeg var ærligt talt noget i vildrede med, hvad det var, min gode ven Otto Ustrup ville sige. Men da han var kommet lidt hen i talen, gik det op for mig, at det nok var mig, han talte om".

Hr. T. Buntzen fortsatte med at fortælle om, hvordan han som formand for Slagelse-klubben var kommet i kontakt med Ringsted-klubben.

"Ved disse besøg har jeg lært Otto Ustrup at kende som en initiativrig mand og en meget dygtig filatelist. Fra den første dag, vi mødtes, har jeg haft det bedste samarbejde med Otto Ustrup. Derfor er jeg glad for, at det blev Otto Ustrup, der kom til at overrække mig denne medalje. Personligt synes jeg, at der var mange andre, som havde fortjent den i langt højere grad end mig. Jeg er meget beæret over at være blevet hædret med denne medalje og af at være kommet med iblandt det meget fine selkab, der tidligere er blevet hædret med denne medalje".

Hr. Buntzen omtalte videre, at det havde altid moret ham at være med i arbejdet, selv om der til tider havde været meget at lave, navnlig i årene, hvor han havde haft at gøre med bladtjenesten.
    Videre gav hr. Buntzen udtryk for, at valget af ham til formand for Fællesrådet var kommet som en lige så stor overraskelse, som det, der var sket i dag. Vedrørende dette samarbejde gav hr. Buntzen udtryk for, at det var ham en glæde at mærke, at man i dag meget lettere kunne tale sammen og har en meget større forståelse over for hinandens synspunkter.
    "Når "Rådet" henvender sig til en af organisationerne, så er der altid forståelse for sagen. Når der kaldes på udstillerne, så er det med meget stor tilfredshed, jeg konstaterer, at min opfordring bliver imødekommet. Der er allerede nu tilmeldt mange samlinger til udstilingen i Basel og i Stockholm næste år".

Hr. Buntzen sluttede med at takke formanden for Danmark-Medaille-komiteen, hr. Otto Ustrup, Danmark-Medaille-komiteen og hovedbestyrelsen for den enstemmige indstilling til Danmark-Medaillen.

Reference:
Dansk Filatelistisk Tidsskrift, DFT, nr. 7/1973, s. 165-166.

1974
16
Otto Ustrup
Otto Ustrup
20.12.1910-09.02.1983
Otto Ustrup
Ved Danmarks Filatelist-Unions 45. Filatelistdag og DF-Us repræsentantskabsmøde i Ringsted 08.09.1974, indledte DF-Us formand, H.B. Sørensen "Beretningen om Danmarks Filatelist-Unions virksomhed i 1973-74" med at byde velkommen til de fremmødte repræsentanter for medlemsklubberne, funktions- og kontaktmændene samt de øvrige fremmødte.

"Må det være mig tilladt at indlede beretningen med en tak til Ringsted Filatelistklub, som beredvilligt stillede sig til rådighed sidste år som arrangør af dette års repræsentantskabsmøde, selv om man vist hellere ville have haft arrangementet på et andet tidspunkt. Jeg vil også tillade mig at adressere denne tak til Ringsted-klubbens initiativrige formand. Otto Ustrup, som, har lidt af et mærkeår i år.

Otto Ustrup har siddet i klubbens bestyrelse i 35 år, deraf de sidste 25 år som formand, og Fællesfonden (Danske Filatelisters Fællesfond), som Ustrup har været for mand for siden oprettelsen, har netop haft 10 års jubilæum. Det er også netop 10 år siden, Ustrup blev formand for komiteen for Danmark-Medaillen. Han har været medlem af og er formand for "Frimærkets Dag"s komite, og har derudover i DFU's tjeneste i en årrække været medlem af hovedbestyrelsen samt endnu længere en skattet kontaktmand for det store vest- og sydsjællandske område. Så har han utallige gange tillige været en kyndig dommer ved frimærkeudstillinger.

Udover dette organisatoriske arbejde har Ustrup på den smukkeste måde repræsenteret dansk filateli på udstillinger i ind- og udland og hjembragt ærefulde præmier, bl. a. for sine meget fremragende specialsamlinger af San Marino og af svensk feltpost.

Der kunne føjes endnu mange rosende ord til om et fint og nobelt menneske og en virkelig god kammerat, men, kære Ustrup, der er kun en måde, hvorpå vi - og med vi mener jeg dine kolleger i komiteen for Danmark-Medaillen og hovedbestyrelsen, begge i fuld enighed - kan sige dig tak for alt det arbejde og for alle de tjenester, du har ydet Danmarks Filatelist-Union og dansk filateli, og det er ved at tildele dig den største hædersbevisning, vi råder over, Danmark-Medaillen.

Det er mig en stor ære at få lov til at overrække netop dette medalje, som du vel af lutter beskedenhed ikke har regnet det for muligt at kunne få tildelt som formand for komiteen, men for det første er den til det yderste velfortjent, og for det andet måtte en lejlighed som denne ikke forpasses.

Jeg er sikker på, at jeg taler på hele Danmarks Filatelist-Unions vegne, når jeg med vore hjerteligste lykønskninger overrækker dig denne udmærkelse.

Hjertelig til lykke".

(Under et meget stort bifald blev denne overrakt, et bifald, der næsten ingen ende ville tage)

Efter dette bifald takkede Otto Ustrup med følgende ord:
"Jeg kan kun sige tak. Tak er kun et lille og et fattigt ord, men det er alligevel det ord, der allerbedst kan siges. Det kommer ganske overraskende, for det her at påstå, at det er en enig komite, der har været med til at bestemme det, er ikke helt korrekt, når formanden for komiteen ikke har været med til at bestemme det. Men tak for den, jeg er meget, meget glad for den, men jeg kan bare ikke forstå, at det stykke arbejde, som H. B. Sørensen udtalte, jeg havde gjort. Men hvorfor har jeg dog gjort det, det har jeg da gjort, fordi det har moret mig selv - ikke? Det gør vi da allesammen, vi gør det da vel nok, vi gør det vel, fordi det morer os selv. Når vi så samtidig kan gavne en eller anden, der gør denne hobby til deres, skal vi være glade og taknemmelige. Jeg er meget, meget glad og taknemmelig for det, I her har vist mig her i dag.

Tusind tak allesammen. Tak.

Reference:
Dansk Filatelistisk Tidsskrift, DFT, nr. 7/1974, s. 220-221.

Tildelt af Komiteen for Danmark-Medaillen 1977:
Poul Ramy Breum Eriksen (Herning), Harry Louis Fich (Svendborg), Karlo Viggo Lindskog (Odense), Otto Ustrup (Ringsted), og Christian Nørbach Nielsen (Fruens Bøge).
1977
17
Tom Plovst
Tom Plovst
17.03.1924-14.10.2004
Tom Plovst
Ved Danmarks Filatelist-Unions 47. Filatelistdag og DF-Us repræsentantskabsmøde i Silkeborg 11.09.1977 modtog Tom Plovst Danmark-Medaillen af Danmark-Medaille-kommittene formand, Otto Ustrup, som udtalte:

"Der findes mennesker, der udover Deres egentlige arbejde kan præstere en ganske utrolig masse. De mennesker, der uanset hvad man beder dem om indenfor Deres interesser, så kan de klare det. Og ikke alene bliver det klaret, men der bliver samtidig gjort en så positiv indsats, at resultatet kun kan blive aldeles tilfredsstillende.

Det er det man kalder at have en hobby. Vi har et sådant menneske iblandt os i dag, et menneske, der har ydet en ganske stor indsats til gavn for dansk filateli. Og dette menneske, som jeg nu tænker på, er vel nok mest kendt som redaktør af Dansk Filatelistisk Tidsskrift. Men det er også et blad, han har bragt op i et så højt plan, at det så absolut rangerer helt oppe i toppen. Præget som det er af gode og lærerige artikler, men alligevel skrevet i en populær form og serveret i en så tiltalende emballage, så man med megen stor glæde tager dette blad i sin hånd.

Men ud over dette blad, som godt kan kræve sin mand, idet han jo i mange tilfælde selv må skrive mange artikler, så er der blevet tid til en hel masse andre ting - faglitteratur og derunder skal vi vel nævne bogen "Postfærgernærker" samt, ganske vist sammen med andre "Det supplerende frimærkekatalog". Lægger vi så dertil mange års arbejde i Unionens hovedbestyrelse, som varetager af det meget store og meget krævende arbejde som unionens kasserer, så kan vi sikkert allesammen være enige om, at det er en stor indsats vedkommende har ydet til gavn for dansk filateli.

Nu har I selvfølgelig allesammen forlængst gættet, hvem det er, jeg taler om, nemlig Tom Plovst. Og vi er da sikkert allesammen enige om, at det er fuldt ud fortjent, når nu en fuldstændig enig komite og endvidere, selvfølgelig en ligeså enig hovedbestyrelse minus Plovst, har vedtaget, at man gerne ville sige Plovst tak. Vi kan ikke gøre det på nogen bedre måde end at tildele Tom Plovst DANMARK-MEDAILLEN.

Kære Tom Plovst, det er mig en meget stor glæde at overrække dig den fornemste belønning dansk filateli råder over. Det er en ringe tak for det store arbejde, du har udført gennem disse mange år, og vi vil lade den minde dig om den beundring og taknemmelighed, vi nærer for det stykke arbejde, du har gjort.

Rigtig hjertelig til lykke."

Tom Plovst takkede herefter med følgende ord:
"Jeg vil gerne sige tak for den opmærksomhed man har vist mig her i dag. Det er jo noget vi ved, at det at have en hobby, det er en dejlig ting. Der er mange mennesker, der ikke ved, hvad det er, og man ser hyppigt, når disse mennesker skal til at slappe af efter dagligdagen, så er deres liv tomt. Sådan har det aldrig været for mig, der har altid været noget at tage sig til, noget at være glad over, noget at glæde sig over. Når man er kommet ind i det arbejde, der har varet her i Unionen, så kan det jo ikke nægtes, at man er blevet grebet af det man har arbejdet med. Så er man jo glad for, når det lykkes, og særdeles glad for at erfare, at det er lykkedes at bibringe andre mennesker en glæde gennem sin hobby.

Derfor vil jeg sige mange tak for den æresbevisning, der er givet mig her i dag.
Tak."

Reference:
Dansk Filatelistisk Tidsskrift, DFT, nr. 7/1977, s. 201.

Tom Plovst' medalje:

Danmark-Medaillen - Danmarks Filatelist-Union
Under det venstre posthorn anes bogstaverne "A.Sp." - Aage Mathias Spangenberg, der graverede medaljen.
I medaljens højre side under posthornet ses Poul Nyholms forkerte initialer "P.JSN" - skulle have været "P.35.N".

Tom Plovst var den sidste person, der fik tildelt Danmark-Medaillen inden Danmarks Filatelist Forbund blev dannet. Jeg var tilstede på det ovenfor omtalte sidste DF-U repræsentantskabsmøde og kan huske, at Otto Ustrup overrakte Tom Plovst medaljen.
    Umiddelbart efter seancen bemærkede jeg, at Tom Plovst diskret gav medaljen tilbage til Otto Ustrup! Jeg kunne ikke lade være med at spørge Tom: "Hvorfor?", som smilende forklarede, at DF-U ikke havde nået af få medaljen færdig og at Ustrup derfor havde taget sin egen medalje med, så han i det mindste kunne lade som om, det var den rigtige medalje, Tom fik! Jeg husker ikke, hvornår Tom fik sin rigtige medajle, men han fik den! (Tak til Henrik Plovst for ovenfor viste skanning af faderens medajle).

Danmarks Filatelist Forbund:
Ved en sammenslutning af danske filatelistiske foreninger samt danske foreninger med interesser tilknyttet filatelien blev Danmarks Filatelist Forbund dannet den 27.05.1978. I realiteten var det en omstrukturering af Danske Filatelisters Fællesråd, der var stiftet 20.11.1966. Dvs. sammenslutningen af Kjøbenhavns Philatelist Klub, Samarbejdende Frimærkeforeninger, Samarbejdende Junior-Samlerklubber, og Danmarks Filatelist-Union.

Sammenslutning af forskellige aktiviteter
Her var den nye aftales Stk. III. Punkt 2: "Uddeling af Danmark-Medaillen overgår til det nye Forbund", men medaljen blev først uddelt igen i 1990, 13 år efter uddelingen i 1977 og nu med ændret inskription (også ajourført i statutterne, jf. DFFs styrelsesmøde 26.01.1990): "Danmarks Filatelist Forbund":

Danmark-Medaillen - Danmarks Filatelist Forbund
Prøveafslag af den nye Danmark-Medaille. (Se Kapitel III om forskellen på medaljerne).
Nu var Aage Spangenbergs og Poul Nyholms initialer fjernet,
og de to posthorn var rykket en anelse op i begge sider.

Tildelt af Komiteen for Danmark-Medaillen 1990:
Frede Muldager Hansen (Odense), Karlo Viggo Lindskog (Odense), Christian Nørbach Nielsen (Fruens Bøge), Hans Bernhard Sørensen (Lemvig), og Jesper Haff (Hvidovre).
1990
18
Børge Molbech Lundh
Børge Molbech Lundh
03.02.1913-06.05.1999
Børge Molbech Lundh
Ved udstillingen Næstved 90, 05.-07.10.1990, uddelte Danmarks Filatelist Forbund en meget fin hædersbevisning i form af Danmark-Medaillen til Børge Lundh. Overrækkelsen fandt sted den 06.10.1990 og det var Forbundets formand, Knud Mohr, der overrakte prisen, der består af en meget smuk sølvmedalje.

Knud Mohr begrundede prisoverrækkelsen med Børge Lundhs fremragende filatelistiske arbejde med udgivelse af litteratur om posthistoriske emner, herunder gamle københavnske stempler, franske stempler og finske stempler.

Danmark-Medaillen uddeles som den fornemste danske pris for bl.a. litteraturarbejde, og den uddeles efter indstilling af komiteen for Danmark-Medaillen.

Reference:
Dansk Filatelistisk Tidsskrift, DFT, nr. 8/1990, s. 382.

Tildelt af Komiteen for Danmark-Medaillen 1990:
Frede Muldager Hansen (Odense), Karlo Viggo Lindskog (Odense), Hans Bernhard Sørensen (Lemvig), Jesper Haff (Hvidovre), og Anneliese Møller (Køge).
1992
19
Knud Erik Mohr
Knud Erik Mohr
02.04.1935-30.07.2016
Knud Erik Mohr
blev stærkt hyldet den 3. oktober 1992, da han på Forbundets repræsentantskabsmøde i Randers (2.-3. oktober 1992) trak sig tilbage efter 10 år på formandsposten. Der blev sagt utrolig mange pæne ord om hans indsats, og han modtog en lang række gaver og stor hæder.

Komiteen for Danmark-Medaillen besluttede at uddele medaillen til Knud Mohr og dermed placere ham i selskab med det ypperste indenfor dansk filateli. Medaljen blev overrakt af komiteens formand, Frede Muldager Hansen, der begrundede tildelingen med Knud Mohrs store indsats for dansk filateli.

Reference:
Dansk Filatelistisk Tidsskrift, DFT, nr. 8/1992, s. 446.

1994
20
Hans Ehlern Jessen
Hans Ehlern Jessen
26.03.1914-15.04.2008
Hans Ehlern Jessen
Ved en højtidelighed efter Danmarks Filatelist Forbunds repræsentantskabsmøde i Fåborg den 1. oktober 1994, fik Hans Ehlern Jessen tildelt Forbundets højeste udmærkelse: Danmark-Medaillen.

Alle medlemmer af Kjøbenhavns Philatelist Klub, kender HEJ, ikke mindst fra de 25 år, hvor han var klubmester, for mange interessante foredrag, læseværdige artikler i NFT og ikke mindst som redaktør af Nordisk Filatelistisk Tidsskrift, NFT, i flere perioder.

Danmark-Medaillen tildeles ikke for et stort arbejde i en klub, den tildeles kun til en person, der har udført et stort og seriøst arbejde for dansk filateli, og her er Ehlern Jessen kendt over det ganske land. Han har i tidens løb udført et enormt arbejde, bl.a. studier af dansk og dansk vestindien tofarvede udgaver, danske stempler og holdt et væld af foredrag, skrevet artikler og bøger om disse emner, ligesom han i 1962 var initiativtager til oprettelse af "Selskabet for de tofarvede", og i 1972 medstifter af "Studiekredsen for de tofarvede". Som udstiller af de tofarvede, danske stempler og andre specialiteter har HEJ deltaget med flotte resultater såvel nationalt, nordisk og internationalt.

Også mennesker uden for filateliens verden har haft lejlighed til at stifte bekendtskab med HEJ, idet han for et par år siden fremskaffede og tekstede de breve Danmarks Radio bragte som godnatbilleder i fjernsynet.

Der kan også nævnes de råd, oplysninger og vejledning, der altid kan hentes hos HEJ, da hans filatelistiske viden er enorm, og da han deler den gerne med andre.

Med det ønskes rigtig hjertelig tillykke med en velfortjent hæder.

Referencer:
1. Dansk Filatelistisk Tidsskrift, DFT, nr. 8/1994, s. 425.
2. Nordisk Filatelistisk Tidsskrift, NFT, nr. 4/1994, s. 177.

Tildelt af Komiteen for Danmark-Medaillen 1996:
Søren Otto Kjærgaard (Grindsted), Hans Bernhard Sørensen (Lemvig), Karlo Viggo Lindskog (Odense), Jesper Haff (Hvidovre), og Anneliese Møller (Køge).
1996
21
Oluf Pedersen
Oluf Pedersen (th.)
23.10.1916-26.12.2004
Oluf Pedersen
Lørdag den 23. marts 1996 blev Oluf Pedersen hædret med Danmark-Medaillen ved en højtidelighed i forbindelse den nationale udstilling "Kolding 96", 23.-24. marts 1996. Ib Pedersen (styrelsesmedlem i Danmarks Filatelist Forbund) holdt følgende tale:

"Velkommen til denne højtidelighed for uddeling af "Danmark-Medaillen". Dansk Posthistorisk Selskab har til komiteen for "Danmark-Medaillen" indstillet Oluf Pedersen, Brønshøj, som kandidat til "Danmark-Medaillen", og indstillingen er blevet fulgt.
    Gennem årene, fra du som 12-13 årig arvede din bedstefaders frimærkesamling og frem til i dag, kan der fremhæves mange beviser for, at din indsats for dansk filateli gør dig fortjent til at modtage "Danmark-Medaillen". Oluf Pedersen har forfattet tre bøger om snævre specialområder indenfor dansk filateli. Det er bogen "Om at samle Våbentype" og to bind om "Danske helsager".

"Om at samle våbentype" er i omfang beskeden. Men unik i den måde, hvorpå våbentypefrimærkerne bliver gennemgået. Det er en bog, der har været til glæde for mange frimærkesamlere. På trods af bogens alder er den stadig dagsaktuel. Det er ca. 35-40 års ind- samling af materiale, der er grundlag for bogens tilblivelse.
    Afhandlingen og katalogiseringen i de to bøger om "Danske helsager" er resultatet af mange års seriøs forskning af det danske Postvæsens helsager. Samarbejdet med Dansk Post- & Telegrafmuseum og studier af deres arkiv om fremstilling af helsager, egen indsamling af et kæmpe materiale samt systematikken i bøgerne gør katalogiseringen overskuelig.
    Det er bøger, der må betegnes som uundværlige i frimærkesamlerens bibliotek. Dette pionerarbejde har været medvirkende til at øge interessen for at samle på de danske helsager.
    Selv om du har nedfældet en del af dine forskningsresultater til gavn og glæde for andre frimærkesamlere, så dækker de nævnte bøger kun en lille del af den viden og erfaring, du gennem et langt liv har indsamlet om dansk filateli.

Næppe nogen dansk frimærkesamler har oplevet at stille Oluf Pedersen et spørgsmål om dansk filateli uden at få et acceptabelt svar. Gennem mange år har du også beskæftiget dig med de danske lokalportoområder, men det er nu indskrænket til tre områder: "Københavnsk lokalporto", "Christiansø/Svaneke" og "Nørresundby".

Du har en dyd, der skal fremhæves! Din venlighed og hjælpsomhed har mange frimærkesamlere gennem årene nydt stor gavn af.

Som udstiller af dine specialsamlinger har du opnået flotte bedømmelser og er blevet tildelt National Guldmedalje for din våbentypesamling.

Med hensyn til engagement indenfor filateliens foreningsliv må man sige, at du er i besiddelse af behørig korpsånd. Du har bl.a. gennem mange år været et stort aktiv for dit hjertebarn, Dansk Posthistorisk Selskab. Der er du blevet betragtet som inspirator, rådgiver og hjælper for foreningens yngre generation. (For nylig blev Oluf Pedersens lange og trofaste virke i Dansk Posthistorisk Selskab honoreret med udnævnelse til foreningens æresmedlem).

"Det stille vand, den dybe grund!" Kan i ordets bogstaveligste forstand overføres på Oluf Pedersen. Mange ved, at Oluf har ydet en stor indsats for dansk filateli, men det er nok kun i Oluf Pedersens nærmeste omgangskreds, man fuldt ud i detaljer kender den store indsats.
    Da du fik meddelelsen om at "Danmark-Medaillen" skulle overrækkes til dig her i dag, gik der en stund i tavshed, så kom et stille: "Det er vel den største æresbevisning, en frimærkesamler kan opnå?" Ja, Oluf! Det er det, og det er mig en speciel stor glæde, her i dag at få lov til at overrække dig "Danmark-Medaillen".

Referencer:
1. Posthistorisk Tidsskrift, PHT, nr. 2/1996, s. 54.
2. Dansk Filatelistisk Tidsskrift, DFT, nr. 4/1996, s. 154.

Tildelt af Komiteen for Danmark-Medaillen 1998:
Bent Erik Jensen (Esbjerg), Karlo Viggo Lindskog (Odense), Jesper Haff (Hvidovre), Anneliese Møller (Køge), og Toke Nørby (Skødstrup).
1998
22
Kai Dagfinn Nielsen
Kai Dagfinn Nielsen
24.10.1930-12.02.2012
Kai Dagfinn Nielsen
Der var stående akklamation til den kendte fynske frimærkeleder, Kai Dagfinn Nielsen, Ringe Frimærkeklub, da han under NORDIA 98 Palmares (17.10.1998) fik overrakt dansk filatelis fornemme pris, Danmark-Medaillen.

Slip nu, Ib!Den flotte hædersbevisning blev tildelt Kai Dagfinn Nielsen for hans mangeårige store indsats for dansk filateli, både som klubleder og ikke mindst et stort uegennyttigt juniorarbejde, som udstiller gennem mange år og som en flittig skribent.

Kai Dagfinn Nielsen var synligt glad for den fine pris, som han fik overrakt af Ib Pedersen på vegne af komiteen for Danmark-Medaillen.
 

("Slip nu, Ib"!)  
Reference:
Dansk Filatelistisk Tidsskrift, DFT, nr. 8/1998, s. 382.
Tildelt af Komiteen for Danmark-Medaillen 2004:
Ken Stinius Jørgensen (Næstved. 22.01.1949-28.07.2014), Ole Steen Jacobsen (Søborg), og Gert Guttenberg (Vejle).
2004
23
Billede fra HjN-IV, s. 252 - 1933
Anker Bloch Rudbeck
05.03.1936-01.08.2012
Anker Bloch Rudbeck
Komiteen for Danmark-Medaillen har indstillet og DFFs bestyrelse har godkendt at Anker Bloch Rudbeck tildeles Danmark-Medaillen.

Ved en lille højtidelighed på Frimærker i Forum (5.-7. november 2004) i forbindelse med medaljeoverrækkelsen for den nationale udstilling Falcophil 2004 fik Anker 07.11.2004 overrakt medaljen af DFFs formand Erik Vermeij.

Det er dansk filatelis højeste udmærkelse og Anker Bloch Rudbeck fik den tildelt for sin store forskningsindsats inden for grønlandsk posthistorie og senest for censuren i Danmark under 2. verdenskrig. I sin tale fremhævede Erik Vermeij, at Anker altid generøst har delt ud af sin store viden i mange publikationer fx de gule hæfter fra "De grønlandske posthistorikere".

Senest har han i samarbejde med Otto Kjærgaard skrevet bogen om postcensuren i Danmark 1940-47.

Reference:
Dansk Filatelistisk Tidsskrift, DFT, nr. 9/2004, s. 406.

2005
24
Carl Erling Jørgensen
Carl Erling Jørgensen
08.02.1930-27.12.2017
Carl Erling Jørgensen
I forbindelse med festmiddagen 29.10.2005 ved "Vejle Frim 05", 29.-30.10.2005, blev en synligt overrasket Carl E. Jørgensen tildelt DFFs Danmark-Medaille af DFFs formand Erik Vermeij.

I kommiteen for Danmark-Medaillen hedder det i indstillingen:
"Carl E. Jørgensen tildeles medaljen for sin store og mangeårige indsats for og udvikling af filatelien, herunder især indsatsen inden for posthistorien og i de senere år også som en drivende kraft for den åbne udstillings klasse.

At det er aktiv filatelist, der her har modtaget dansk filatelis højeste udmærkelse understreges af, at Carl E. Jørgensen netop på udstillingen udgav sin nyeste bog: "Om Christian X i to farver: Takker og tryk". Han har indenfor de seneste år - endda på eget forlag - udgivet en glimrende introduktionsbog til de tofarvede Chr. X mærker, en bog om blanketter samt en bog om den åbne klasse. I alle bøger er formidlingen i højsædet - de er skrevet af en meget vidende filatelist, som også forstår at delagtiggøre andre i sin viden på en underholdende og interessant måde - og det er jo det der er allersværest".

Reference:
Dansk Filatelistisk Tidsskrift, DFT, nr. 8/2005, s. 361.

Ajourføringer og ændringer til statutterne til Danmark-Medaillen vedtaget på bestyrelsesmødet den 24. februar 2008:

Danmark-Medaillen

 1. DANMARK-MEDAILLEN er indstiftet af "Danmarks Filatelist-Union" efter vedtagelse af Unionens 5. Filatelistdag i Odense i 1933.
 2. Den 27. maj 1978 blev DF-U ændret til Danmarks Filatelist Forbund (DFF). Uddeling af Danmark-Medaillen blev midlertidigt indstillet, indtil der i 1989 blev fremstillet en ny matrice til fremstilling af medaillen, der bliver slået i sølv.
 3. Medaillen er en kunstnerisk udført plaquette, der på forsiden viser midterpartiet på Danmarks første frimærke – 4 RBS – foroven: DANMARK-MEDAILLEN og forneden DANMARKS FILATELIST FORBUND. Bagsiden bærer inskriptionen LABOR PRO PHILATELIA (arbejde for filatelien). Modtagerens navn indgraveres.
 4. DANMARK-MEDAILLEN kan tildeles såvel danske som udenlandske filatelister for:
  a. Specialsamlinger af frimærker fra enten Danmark, Dansk Vestindien, Grønland, Færøerne, Slesvig 1. zone eller Island, som også er udtryk for samlerens selvstændige studier.
  b. Filatelistisk litteratur omhandlende specialstudier indenfor nævnte områder.
  c. Ekstraordinært stort udført arbejde indenfor dansk filateli.
 5. Forslag om tildeling af denne, Danmarks Filatelist Forbunds højeste udmærkelse kan for danske filatelisters vedkommende til enhver tid ske gennem forbundsklubberne til et medlem af komiteen for Danmark Medaillen. Komiteen kan også selv indstille emner.
 6. Komiteen for Danmark Medaillen består af tre medlemmer. Formanden er et medlem af DFFs bestyrelse. De øvrige to medlemmer kan ikke være medlemmer af DFFs bestyrelse, men udpeges af DFFs bestyrelse for en fire års periode. De kan maksimalt være medlem af komiteen i 8 år.
 7. Komiteens indstillinger behandles af DFFs bestyrelse, som har den endelige afgørelse om medaillen uddeling. Afgørelser er inappellable.
 8. Indstillinger fra komiteen må være forbundskontoret i hænde mindst et halvt år før tildelingen påtænkes.
 9. Der uddeles højst én medalje indenfor hver gruppe ved uddelingen, og det er ingen betingelse, at der skal uddeles en medaille i alle tre grupper. Uddelingen finder sted efter behov.
 10. Uddelingen kan gøres enten på DFFs ordinære repræsentantskabsmøde eller en national udstilling, hvortil medaljemodtageren bliver indbudt.
Tildelt af Komiteen for Danmark-Medaillen 2010:
Søren Christian Jensen (Kongerslev), Arne Fredens (Odense), Ken Stinius Jørgensen (Næstved. 22.01.1949-28.07.2014).
2010
25
Erik Arly Jensen
Erik Arly Jensen
Født 24.02.1951
Erik Arly Jensen
Tirsdag d. 09.03.2010 havde Kjøbenhavns Philatelist Klub inviteret til reception i Cafe Hovedtelegafen i Post- og Telemuseet i København i anledning af udgivelsen af Søren Chr. Jensens nye bog: "Posthuse og Plovmænd. H. H. Thieles Bogtrykkeri 1770-1936".
Posthuse og Plovmænd

Et bredt udsnit af danske filatelister og en del af medarbejderne i Post- og Telemuseet var til stede. En og anden havde nok tænkt, hvorfor det nu var nødvendigt med en reception i anledning af en bogudgivelse, men festligt var det.

Søren Chr. Jensen fortalte om bogen, og hvordan det var lykkedes ham at samle en mængde svært tilgængeligt materiale til bogen og også finde tidligere upubliceret materiale. Bl.a. med meget stort hjælp af Erik Jensen fra Post- og Telemuseet, som havde overladt Søren Chr. Jensen en mængde materiale om trykkeriet indsamlet over længere tid.

Efter præsentationen af bogen meddelte Søren Chr. Jensen så, at han nu måtte "vende kasketten" og forelægge det egentlige formål med receptionen, nemlig at tildele Erik Jensen, Danmarks Filatelist Forbunds højeste udmærkelse: Danmark-Medaillen.
Søren Chr. Jensen fremhævede i sin begrundelse for tildelingen, at Erik Jensen har skrevet talrige vigtige filatelistiske artikler i såvel den filatelistiske fagpresse som i museets egne publikationer. Men derudover har Erik Jensen haft uvurderlig betydning for et meget stort antal danske filatelisters forskningsarbejde. Erik Jensen har siden sin ansættelse i 1979 som inspektør for frimærkeafdelingen i Dansk Post- og Telegrafmuseum formået at bidrage til en meget væsentlig del af forskningen i danske frimærker og dansk posthistorie. Det er en meget stor del af danske filatelistisk forskere, som har været helt afhængige af Erik Jensens overblik og kendskab til detaljer i museets samlinger samt af hans enorme servicemindethed.

Det var derfor en stor glæde for Søren Chr. Jensen, at han kunne overrække medaljen til Erik Jensen, og som det tydeligt fremgår, var prismodtageren meget glad for og overrasket over æresbevisningen.

Reference:
Dansk Filatelistisk Tidsskrift, DFT, nr. 3/2010, s. 43.

2012
26
Erik Hvidberg Hansen
Erik Hvidberg Hansen
02.07.1942-22.12.2014
Erik Hvidberg Hansen
fik ved NORDIA 2012-festmiddagen, 03.11 2012 tildelt DFFs Danmark-Medaille af DFFs formand Søren Chr. Jensen, som begrundede tildelingen:

"Erik Hvidbjerg Hansen var gennem en lang periode en meget aktiv filatelist, der har bragt grundviden om mange aspekter indenfor dansk filateli. Desuden var han i mange år den eneste, der arbejdede med de danske helsager.

Af betydende artikler kan nævnes "Danmark under 1. Verdenskrig: Postal dokumentation" fra 1983. "Dansk Vestindiens frimærker" og "Christian IX og St. Thomas Havn udgaverne" fra 1974.

I nyere tid er det blevet til en del artikler om danske helsager sammen med Lars Engelbrecht. Det er deres fortjeneste, at danske helsager er blevet populære. Han markerede sig som dommer, hvor han i lang tid var den højest rangerende danske dommer".

Hans egne guld-eksponater var:
"Danmark 1871-90 enkelt og dobbelt brevkort",
"Danmarks helsager 1865-1920" (International guld).

Reference:
Dansk Filatelistisk Tidsskrift, DFT, nr. 6/2012, s. 67.

2012
27
Jens Kurt Hansen
Jens Kurt Hansen
Født 07.07.1934
Jens Kurt Hansen
fik ved NORDIA 2012-festmiddagen, 03.11 2012, tildelt DFFs Danmark-Medaille af DFFs formand Søren Chr. Jensen, som begrundede tildelingen:

"Kurt Hansen er den danske filatelist, der ved mest om dansk skibspost. Han har desuden deltaget i forskningen omkring de tofarvede frimærker på et tidligt tidspunkt sammen med blandt andet Ehlern Jessen og Børge Schäffer. Han var medlem af Selskabet for de tofarvede. På det mere administrative plan var han i flere år i bestyrelsen og en periode formand for Kjøbenhavns Philatelist Klub. I en periode var han redaktør af Nordisk Filatelistisk Tidsskrift. Det er blevet til to fantastiske bøger om skibspost: "Skibspost i Danmark i 1800-tallet" (2007) og "Skibspost til og fra Danmark i midten af 1800-tallet" (1996) sammen med Ole Maintz.

I 2004 skrev han bogen om "Lokal og distriktsforsendelser i provinsen i 1800-tallet". En bog som alle posthistorikere kunne lære meget af. Ved siden af har han udmærket sig som en glimrende og ihærdig udstiller. Han har fået International stor guld for eksponaterne "Danmark 1851-1864" og "Postloven af 11. Marts 1851". Den sidste blev også belønnet med Grand Prix Nordia. Desuden guld for "Skibspost i Danmark"".

Reference:
Dansk Filatelistisk Tidsskrift, DFT, nr. 6/2012, s. 67.

2012
28
Lasse Steen Nielsen
Lasse Steen Nielsen
24.12.1945-07.05.2023
Lasse Steen Nielsen
Lasse Nielsen fik 21.11.2012 tildelt DFFs Danmark-Medaille af DFFs formand Søren Chr. Jensen, som begrundede tildelingen:

"Lasse Nielsen hører til blandt de største filatelister i dansk filateli. Det skyldes sikkert ikke mindst de indre påvirkninger fra ingeniøren i Lasse Nielsen – ønsket om at undersøge og kende sagerne til bunds.

Carl von Linnés valgsprog var "Omnia mirari etiam tritissima", det betyder: "Lad dig forundre over alt, selv det mest dagligdags" – og det gælder også for Lasse Nielsen. Han har skrevet mange detaljerede artikler til filatelistiske fagblade, men det er bøgerne, der træder frem: Han har skrevet betydelige bøger fra "4 skilling 1864" fra 1991 over "Danske Frimærker" fra 1993, til "Danske Provisorier" sammen med Henry Regeling i 1997.

I 2001 udkom "Danmarks tofarvede Frimærker 1870-1905" i seks tykke bind. Det var en manifestation af rang, og som har krævet masser af forskning og indsigt. Når jeg tænker tilbage på, hvor lang tid det tog mig at sætte mig ind i indholdet og bruge det aktivt, kan jeg nemt forestille mig, det utal af arbejdstimer, Lasse Nielsen har brugt til at lave værket.

De førnævnte bøger har fået guld på internationale udstillinger, og det store 6-binds værk endda international stort guld.

En ting i detaljerne var opdagelsen af "den omvendte oval". En fantastisk opdagelse af Danmarks sjældneste frimærke gjort af Lasse Nielsen.

Oveni den imponerende karriere indenfor filatelien, har han suppleret det med en livslang indsats som prøver oveni. I 2001 fik Lasse Nielsen FIPs hæderspris for filatelistisk forskning. Han burde allerede forinden have modtaget dansk filatelis fornemste pris. Men det sker nu:

Lasse Nielsen: Hermed tildeles du dansk filatelis største og fineste belønning – Danmark-Medaillen".

Reference:
Dansk Filatelistisk Tidsskrift, DFT, nr. 6/2012, s. 67.

2013
29
Erik Menne Larsen
Erik Menne Larsen
08.11.1930-12.02.2017
Erik Menne Larsen
Formanden for DFF og Danmark-Medaille-komiteen, Søren Chr. Jensen, indledte højtideligheden, hvor Erik Menne Larsen og Toke Nørby fik tildelt hver sin Danmark-Medaille, med at takke Dansk Posthistorisk Selskab for tilladelse til at uddele de to 2013-medaljer i forbindelse med Selskabets generalforsamling 16.03.2013:

Danmark-Medaillen uddeles normalt i forbindelse med DFFs repræsentantskabsmøde, men da der i 2013 ikke afholdes et sådant, har Komiteen for Danmark-Medaillen fået dispensation af DFF til at uddele to medaljer i dag.

"En filatelist, som tidligere var særdeles aktiv med artikelskrivning er Erik Menne Larsen, men vi har alle en tendens til at glemme personer, der tidligere har været meget produktive og lavet forskningsarbejde inden for dansk filateli og posthistorie, og her drejer det sig om en virkelig kapacitet.

Det drejer sig om mange spændende artikler om stempler og danske posthistorie. Dertil kommer den periode, hvor han udviste sin store kunnen som redaktør af posthitorisk tidsskrift. En særlig kvalitet ved Erik var, at han også stod for det organisatoriske. I 1972 var han en af personerne, der tog initiativ til dannelsen af Dansk Posthistorisk Selskab, som i år virket gennem 40 år.

Menne Larsen udgav på eget forlag en lang række hæfter: Posthistoriske Meddelelser, der i udstrakt grad beskæftigede sig med censurpost. Erik Menne Larsen har altid favnet bredt og har gennem sine mange artikler præsteret mange nye forskningesresultater.

Erik Menne Larsen: Hermed tildeles du Dansk Filatelis største og fineste belønning: Danmark-Medaillen."

Da Menne Larsen var forhindret i at være til stede blev medaljen overrakt til Ole Maintz, som ville sørge for dens videre befordring, og på vegne af Erik Menne Larsen, takkede Ole Maintz og udtalte på selskabets vegne et stort tillykke til Menne Larsen for denne velfortjente hæder.

Referencer:
Dansk Filatelistisk Tidsskrift, DFT, nr. 2/2013, s. 39.
Dansk Posthistorisk Tidsskrift, nr. 2/2013, s. 86.

2013
30
Toke Nørby
Toke Nørby
Født 23.03.1943
(Foto: Tobias Lybech Bojesen)
Toke Nørby
Ved Dansk Posthistorisk Selskabs generalforsamling, 16.03.2013, indledte formanden for Danmarks Filatelist Forbund, Søren Chr. Jensen, højtideligheden med tildelingen af Danmark-Medaillen til Toke Nørby, ved at fortælle, at Toke bestemt har sine meningers mod, og fortalte et par episoder til illustration:

"Alle kender Toke Nørby, men man skal ikke tro, at han altid er fredelig. Jeg husker tydeligt vores store problemer med den store røde bog, som han ville udstille, men kun levere i eet eksemplar, selv om der tydeligt stod to stk. i reglementet (det er næsten rigtigt! :-) TN) - eller hvordan han var ved at genstarte 30-årskrigen, fordi han skriftligt kaldte en svensk dommer et fjols". (Alm. moro!)

Søren Chr. Jensen begrundede derefter tildelingen af Danmark-Medaillen til Toke Nørby:
"Hele den filatelistiske verden kender Toke. Lige fra det hjemlige Norden og USA til langt ud i de bageste dele af Asien. Han har en forunderlig evne til at sælge sig selv, fordi han mestrer det at omgås mennesker.
    Han har virket i dansk filateli i en menneskealder som meget vidende filatelist, posthistoriker, redaktør og autoriseret dommer.
    I perioden som DFT-redaktør kom der mange spændende og varierede artikler fra Toke, og det har han siden fortsat i PHT og på sin hjemmeside.
    De senere år har vi med glæde modtaget to bøger fra Tokes hånd. Først den store røde bibel med alle postmedarbejderne og senere den spændende og meget læseværdige gule bog med 30 øres provisorierne.
    Jeg har haft den glæde at arbejde sammen med ham om Dansk Filatelis Blå Bog. Her viste Toke, at han er utrættelig i sin søgen efter et godt resultat. (Jeg har altid ønsket mig et billede af Kranhold, da det var personen, der satte gang i filatelien i Danmark. Det var hans skyld, at man i Danmark begyndte arkivstudier vedr. Kranholds Retouch). Men hvad gør Toke, når han skal finde et billede af Kranhold. Han slår op i en gammel amerikansk telefonbog og ringede til en "Kranhold" og fik derefter kontakt med de rette personer og fik fat i et billede!
    Inga spurgte Toke:
"Hvorfor er du ikke med på forsiden af Den Blå Bog?", og Toke gjorde opmærksom på, at de, der var der, alle var døde - og en anden grund er, at vi da gerne skulle kunne sælge bogen! (Alm. moro!) Men Toke lever i bedste velgående og arbejder videre med filatelien på højt plan.

Toke Nørby, hermed tildeles du dansk filatelis største og fineste belønning - Danmark-Medaillen."

Toke Nørby fik derefter ordet:
"Jeg vil gerne takke mange gange for den store hæder. Der er bl.a. to personer, jeg gerne vil nævne og som har betydet meget for min filatelistiske løbebane. Den ene er Tom Plovst, som var min læremester og gode mentor i mange år.
    Den anden person har givet mig tid og rum igennem næsten et halvt århundrede til at jeg kunne beskæftige mig med dansk filateli og posthistorie - og det er min kære hustru Inga Nørby!
    Jeg vil også gerne takke Komiteen for Danmark-Medaillen, Søren Chr. Jensen, Ken Stinius Jørgensen (22.01.1949-28.07.2014) og Arne Fredens, for denne fornemme hædersbevisning, som i øvrigt er den bedste "fødselsdagsgave", jeg kunne ønske mig! (Jeg bliver 70 år om en uge!). 1000 tak!

Formanden for Dansk Posthistorisk Selskab, Ole Maintz, benyttede lejligheden til at gratulere:
    "Dansk Posthistorisk Selskab vil også ønske rigtig hjerteligt tillykke for den store indsats for dansk filateli og også for det, du har tilført Dansk Posthistorisk Selskab, både som almindeligt medlem, bestyrelsesmedlem og krakiler(!)" hvorefter han overrakte en lykønskningsflaske fra selskabet - til Inga Nørby!

(TN: Betegnelsen "krakiler" opfatter jeg som et udtryk for at Ole Maintz også mener, at jeg har mine meningers mod! Ole brugte helt tydligt denne betegnelse, fordi jeg flere gange har påpeget forhold, som Ole som formand bestemt ikke har syntes om at få påpeget! - så "krakiler" er i denne sammenhæng en udmærket betegnelse ;-)

Fru Nørby lod derefter en lille boks med små marcipanbrød gå rundt og ingen undlod at forsyne sig med de små søde sager.

Referencer:
Dansk Filatelistisk Tidsskrift, DFT, nr. 2/2013, s. 39.
Dansk Posthistorisk Tidsskrift, nr. 2/2013, s. 86.

Toke Nørby

Ændringer § 9 og 10 til statutterne til Danmark-Medaillen vedtaget på bestyrelsesmødet den 14. april 2013:

Danmark-Medaillen

 1. DANMARK-MEDAILLEN er indstiftet af "Danmarks Filatelist-Union" efter vedtagelse af Unionens 5. Filatelistdag i Odense i 1933.
 2. Den 27. maj 1978 blev DF-U ændret til Danmarks Filatelist Forbund (DFF). Uddeling af Danmark-Medaillen blev midlertidigt indstillet, indtil der i 1989 blev fremstillet en ny matrice til fremstilling af medaillen, der bliver slået i sølv.
 3. Medaillen er en kunstnerisk udført plaquette, der på forsiden viser midterpartiet på Danmarks første frimærke – 4 RBS – foroven: DANMARK-MEDAILLEN og forneden DANMARKS FILATELIST FORBUND. Bagsiden bærer inskriptionen LABOR PRO PHILATELIA (arbejde for filatelien). Modtagerens navn indgraveres.
 4. DANMARK-MEDAILLEN kan tildeles såvel danske som udenlandske filatelister for:
  a. Specialsamlinger af frimærker fra enten Danmark, Dansk Vestindien, Grønland, Færøerne, Slesvig 1. zone eller Island, som også er udtryk for samlerens selvstændige studier.
  b. Filatelistisk litteratur omhandlende specialstudier indenfor nævnte områder.
  c. Ekstraordinært stort udført arbejde indenfor dansk filateli.
 5. Forslag om tildeling af denne, Danmarks Filatelist Forbunds højeste udmærkelse, kan for danske filatelisters vedkommende til enhver tid ske gennem forbundsklubberne til et medlem af komiteen for Danmark Medaillen. Komiteen kan også selv indstille emner.
 6. Komiteen for Danmark Medaillen består af tre medlemmer. Formanden er et medlem af DFFs bestyrelse. De øvrige to medlemmer kan ikke være medlemmer af DFFs bestyrelse, men udpeges af DFFs bestyrelse for en fire års periode. De kan maksimalt være medlem af komiteen i 8 år.
 7. Komiteens indstillinger behandles af DFFs bestyrelse, som har den endelige afgørelse om medaillen uddeling. Afgørelser er inappellable.
 8. Indstillinger fra komiteen må være forbundskontoret i hænde mindst et halvt år før tildelingen påtænkes.
 9. Uddelingen finder sted efter behov.
 10. Uddelingen kan gøres enten på DFFs ordinære repræsentantskabsmøde, en national udstilling eller på møde i forsamling inden for filatelien, som medajlemodtageren frekventerer. Medaljemodtageren skal forud indbydes til uddelingen.
Tildelt af Komiteen for Danmark-Medaillen 2014:
Søren Christian Jensen (Kongerslev), Arne Fredens (Odense), Karsten Jensen (Aalborg).
2014
31
Ib Krarup Rasmussen
Ib Krarup Rasmussen
Født 17.09.1953
Ib Krarup Rasmussen
Ved det 22. repræsentantskab i Danmarks Filatelist Forbund, den 06.09.2014 - på Severin Kursuscenter i Middelfart - tog formanden for DFF og Danmark-Medaille-komiteen, Søren Chr. Jensen, ordet lidt uden for dagordenen og midt i afviklingen af mødet. Anledningen var uddelingen af den 31. Danmark-Medaille til DFFs forretningsordfører, redaktør og forfatter til utallige artikler af meget høj filatelistisk/posthistorisk karat, Ib Krarup Rasmussen.

Søren Chr. Jensen:

Kære Ib
Første gang jeg hørte om Ib Krarup var i perioden 1984-87, hvor han var redaktør for NFT, men fra 2001 kender jeg ham som redaktør for Forbundets blad DFT - Dansk Filatelistisk Tidsskrift.
    I tiden som redaktør for disse to tidsskrifter er det blevet til mange filatelistiske artikler fra hans hånd, der har øget viden indenfor dansk filateli på højt niveau. Et af dine kendetegn som redaktør har været og er, at det skal være "artikler af blivende værdi".

Ud over denne indsats har du været medhjælper og "fødselshjælper" ved mange af de filatelistiske bøger udgivet i Danmark.

At du er en mand, der stædigt kæmper for den filatelistiske litteratur, ses af Forbundets imponerende bibliotek. De fleste klubber har mistet eller solgt deres bibliotek, men du har overbevist DFFs bestyrelse om vigtigheden af, at Forbundet altid skal have et dækkende og varieret filatelistisk bibliotek, der kan anvendes af nuværende og kommende medlemmer og brugere.

Det er selvfølgelig sin sag at ære en person, der er ansat og lønnet i organisationen, men Danmark-Medaille-komitéen og bestyrelsen var enige om, at det var nu, det skulle være. Hertil kom opgaven med at "stjæle" en medalje, uden at du opdagede det. Men her er den.

Ib Krarup Rasmussen
Hermed tildeles du dansk filatelis højeste æresbevisning: Danmark-Medaillen.

Reaktionen fra de delegerede var "enstemmig": Stående klapsalver!

Reference:
Dansk Filatelistisk Tidsskrift, DFT, nr. 5/2014, s. 56.

2015
32
Ole Maintz
Ole Maintz
Født 1943
(Foto: Toke Nørby)
Ole Maintz
Ved Dansk Posthistorisk Selskabs generalforsamling i Odense, den 14.03.2015, fik formanden for Danmarks Filatelist Forbund, Søren Chr. Jensen, ordet efter en veloverstået generalforsamling for at tildele Danmarks Filatelist Forbunds Danmark-Medaille til Ole Maintz.

Søren Chr. Jensen begrundede tildelingen:
"Ole har gennem mange år være en fremtrædende person indenfor den danske posthistorie. Han har været formand for Dansk Posthistorisk Selskab i perioderne 1997-2003 og 2008-13. Gode år med konstant fremgang for selskabet.

Han markerede sig tidligt med mange spændende artikler i Posthistorisk Tidsskrift med ny viden indenfor posthistoriske emner.

På bogsiden har han været særdeles aktiv: Det begyndte i 1987 med "Grundbog i analyse af danske præfilatelistiske breve" sammen med Ole Steen Jacobsen og Toke Nørby. Dernæst fulgte de berømte og meget anvendte "Posthistoriske Cirkulærer 1848-1868", der udkom i 1986-1989 i samarbejde med Ole Steen Jacobsen, Jan Bendix og Toke Nørby.
    Kurt Hansen var medredaktør til "Skibspost til og fra Danmark i midten af 1800-tallet" i 1996. Sammen med Kurt Hansen kom "Lokal og distriktsforsendelser i provinsen i 1800-tallet".

Og han er slet ikke færdig med at forske i den danske posthistorie. I øjeblikket ved han ikke, om han skal se "blåt" eller "rødt", men det skal han nok få os gjort klog på sammen med Morten Pieper. (For de uindvidede: Morten og Ole studerer i øjeblikket ældre breve med rødkridts- og blåkridtspåtegninger).

Midt i denne store indsats har han også haft tid til at udstille. I 1987 fik han international guldmedaille for eksponatet "Danmark Pakke-forsendelser".

Søren Chr. Jensen sluttede med at overrække Danmark-Medaillen med ordene:

"Der er ingen tvivl om, at Ole Maintz har gjort sig endda meget grundigt fortjent til at modtage dansk filatelis højeste ærestegn: Danmark-Medaillen".

Ole Maintz fik derefter ordet:
"I sagens natur har jeg ikke nogen erfaring med at sige TAK i forbindelse med tildelingen af Danmark-Medaillen, men jeg har bemærket, at andre personer, som har modtaget store hædersbevisninger, ofte takker deres forældre, fordi de har bragt dem til verden. Det vil jeg ikke gøre, for de er forlængst afgået ved døden.

Derimod vil jeg rette en stor TAK til DFF, hvis medaljeudvalg har besluttet at tildele mig den største hædersbevisning indenfor filatelien i Danmark. Jeg er både beæret og glad for tildelingen. Tak for det.
    Jeg føler også trang til "at takke" ALLE, de posthistorisk interesserede personer, som gennem årene - ved at stille mig posthistoriske spørgsmål - har "pirket" til min nysgerrighed og på den måde medvirket til, at jeg er blevet klogere på en masse "posthistoriske finurligheder".
TAK TIL ALLE JER. Også en stor TAK til min viv, som gennem et helt liv har givet mig "rum" til min hobby. Tak LONE!

Referencer:
Dansk Posthistorisk Tidsskrift (PHT) nr. 2/2015.

2015
33
Jan Bendix
Jan Bendix
Født 1947
Jan Bendix
Den 18.11.2015 overrakte Danmarks Filatelist Forbunds formand, Søren Chr. Jensen, Danmark-Medaille nr. 33 til Jan Bendix ved et møde i Kjøbenhavns Philatelist Klub, København*.

Søren Chr. Jensen begrundede tildelingen:
"Kære Jan Bendix
I aften skal vi fejre dig som en person, der altid har arbejdet med dansk filateli. Mest kendt er du sikkert mellem de mange filatelister som redaktør af bladet
"Skilling". Du har gennem "Skilling" bibragt basisviden til almindelige filatelister.
    Denne basisviden er så senere gennem flere bogudgivelser blevet mere og mere detaljeret. En af de første var de berømte og meget anvendte
"Posthistoriske Cirkulærer 1848-1868", der udkom i 1986-1989 i samarbejde med Ole Steen Jacobsen, Ole Maintz og Toke Nørby.
    I 1999 blev
"Danmarks Helsager" udgivet sammen med Oluf Pedersen. Og en detaljeret oversigt over "De danske brotypestempler ved de underordnede posthuse uden selvstændig postadresse - Pr.- Ulsted - Parentes - Brotype" kom i 1989.
    Der er i nyere tid en lang række bøger. Jeg vil bare nævne:
"Stjernestempelkataloget" fra 2006 og bogen om "Lapidarstemplerne" fra 2007.
    Ind imellem har der været tid til at udstille - også med succes.
    Du har gennem dit virke demonstreret, at din viden om dansk filateli er meget stor.
    Der er ingen tvivl om, at Jan Bendix har gjort sig endda meget fortjent til at modtage dansk filatelis højeste ærestegn:

Danmark-Medaillen
Søren Chr. Jensen
  Formand DFF"

Jan Bendix

Jan Bendix har i mange år været medlem af Dansk Posthistorisk Selskab og blev valgt ind i bestyrelsen ved generalforsamlingen i 1981. Han var dets fungerende formand i perioden august 1996 til marts 1997, hvor Ole Maintz blev valgt til formand.

Billede fra oldline

*Hvorfor DFFs formand havde valgt at lade Jan hædre i KPK, skyldes, at han ikke vidste, at Jan for et par år siden havde udmeldt sig af KPK. I KPKs eget referat af aftenen, hvor Jan fik Danmark-Medaillen, har KPK ikke med et eneste ord refereret overrækkelsen, men kun omtalt uddelingen af klubbens jubilæumsnåle til klubmedlemmer, der fandt sted på samme møde. Jan Bendix er som sagt tidligere medlem af KPK, da han blev meldt ind i KPK i slutningen af 1976 (NFT nr. 1/1977, s. 22) og i 2001 havde 25 års jubilæum som medlem (KPK-information nr. 54/oktober 2001). Jan udmeldte sig af KPK omkring 2012.

Det forekommer overordentligt pinligt og uforståeligt, at KPK ikke omtaler, at man havde besøg af Danmarks Filatelist Forbunds formand, og som uddelte Dansk Filatelis største æresbevisning til en person, der har ydet en enorm indsats for dansk filateli og posthistorie - specielt på stempelområdet, som bl.a. KPK nyder godt af, både ved anvendelsen af Jans stempelkataloger, men også p.g.a. Vagn Jensens stempelkatalog, som KPK købte for et sekscifret beløb nogle år siden, og som bl.a. er baseret på Jan Bendix' enorme stempelsamling.

Men uanset hvad KPK har imod Jan og Forbundsformanden, burde man have refereret, hvad der skete på det pågældende møde. At undlade det kan opfattes som en fornærmelse mod d'herrer. TN.

Referencer:
Dansk Filatelistisk Tidsskrift nr. 6/2015, s. 61.
Dansk Posthistorisk Tidsskrift (PHT) nr. 3/1981, 4/1996 og 2/1997.

2016
34
Søren Otto Kjærgaard
Søren Otto Kjærgaard
Født 02.12.1947
Otto Kjærgaard
Ved Dansk Posthistorisk Selskabs generalforsamling i Odense, 19.03.2016, overrakte Danmarks Filatelist Forbunds formand, Søren Chr. Jensen, Danmark-Medaille nr. 34 til Otto Kjærgaard.

Søren Chr. Jensen begrundede tildelingen:
"Kære Otto
I dag skal vi fejre dig som en person, der altid har arbejdet ihærdigt med dansk filateli. Du er en af de bedst kendte personer og filatelister i dansk filateli. Du har præsteret som klubmand, udstiller og skrivende person. Mest erkendelse skal du have for sit store arbejde som klubmand. Det kræver store evner som organisator og stort menneskelig kendskab at få en klub til at fungere på effektiv vis.

Der skal lægges mange kompetencer i kurven: Mange ideer, kendskab til psykologi, lyst til at arbejde, får synergi i klubarbejdet, løse små og store konflikter. Alt dette magtede Otto til UG igennem mange år. Det store fremmøde af medlemmer kunne glæde sig til alle møderne.

Du er også udstiller og har fået høje bedømmelser for flere forskellige eksponater. Jeg har ikke været på en dansk udstilling uden at møde dig, Otto. Så får vi altid en hyggelig sludder om filatelistiske kriser og muligheden for at løse dem. Du har også arbejdet som forsker, hvor du har arbejdet meget med Grønlands posthistorie og i 2. Verdenskrigs censur i Danmark.
    Ind imellem fik du tid til at skrive bøger og artikler. Jeg vil nævne bogen om
"Censuren i Danmark 1940-47" sammen med Anker Bloch, samt den lune og underfundige "146 fortællinger fra frimærkernes verden". Dertil kommer hæfterne om "Grønlands Posthistorie".

Gennem dit arbejde som redaktør for Posthistorisk Tidsskrift har du formidlet dansk filateli af enhver art - primært med fokus på posthistorien.

Du har altid været på jagt efter ny viden om dansk filateli og har ihærdigt presset dig selv og andre til at arbejde mod nye resultater og ny viden.

Som underviser i kunsthistorie har du tilbudt mig en gennemgang af kunstværkerne på MOMA i New York, som vi skal besøge i forbindelse med verdensudstillingen (Washington 2016). Jeg har takket nej, for jeg kan ikke følge med i dit hæsblæsende tempo.

Der er ingen tvivl om, at du har gjort dig endda meget fortjent til at modtage dansk filatelis største ærestegn:

Danmark-Medaillen
Søren Chr. Jensen
  Formand DFF"

Otto Kjærgaard tog derefter ordet:
"Jeg er dybt taknemmelig og beæret over tildelingen. Måske synes jeg ikke, den er helt fortjent, og at jeg er helt i samme klasse, når jeg ser de koryfæer, der tidligere har modtaget den. Selv husker man ikke de ting, man har gjort, som jeg er blevet erindret om i Sørens opremsning og begrundelse for tildelingen, for dem har man jo bare gjort, men husker mest de ting, man ikke har gjort. Fx var jeg formand for Forbundet ... i 2 timer, inden min afskedsbegæring nåede frem, og jeg er senere blevet bebrejdet mine manglende initiativer i min formandsperiode! (Alm. moro!)
    Jeg er meget glad for at kunne modtage medaljen netop i disse omgivelser, da jeg altid - siden min "omvendelse" til posthistorien - har følt mig bedst tilpas blandt posthistorikere og alle I mange fantastiske mennesker, jeg har lært at kende i denne kreds. En stor tak.
Otto Kjærgaard

Referencer:
Dansk Filatelistisk Tidsskrift nr. 3/2016, s. 17.
Dansk Posthistorisk Tidsskrift (PHT) nr. 3/2016, s. 87.

2017
35
Torben Hjørne Petersen
Torben Hjørne Petersen
Født 1944
Torben Hjørne
Ved den nordiske udstilling NORDIA 2017 i Vejle var et af højdepunkterne ved palmares'en uddelingen af Danmark-Medaille nr. 35 til Torben Hjørne.

Danmarks Filatelist Forbunds formand, og formand for Danmark-Medaille-komitteen Niels Kristian Hansen begrundede tildelingen med den store indsats for Grønlandsk Posthistorie og filateli, som Torben Hjørne har forsket igennem mange år og som har resulteret i udgivelsen af en række artikler og bøger.

Torben Hjørne takkede varmt for æren og sagde bl.a.:
"Jeg er meget taknemmelig for den ære, der her er vist mig. Filatelien bringer mange dejlige glæder. Hos mig har den helt fra ungdommen fyldt en god del af mit liv. Jeg var skoleelev da jeg fik job fredag/lørdag som ekspedient af V C. Nielsen (direktør i Aage Reddersens Frimærkehandel, Kbhvn. og modtager af D-M i 1966). Et par år senere var jeg så heldig at opdage at forfatterne bag grønlandskataloget fra 1968 ikke havde konsulteret Rigsarkivet eller Postmuseet. Her lå oplysningerne om trykningen af pakkeportomærkerne og den amerikanske udgave fra 1945. Al min indsamlede viden om overtrykningen "Danmark befriet 5. maj 1945" blev offentliggjort i Weekendavisen (bagsiden) i 2005 under overskriften "Fup". Dette skete kort tid efter at vor statsminister gav USAs præsident Busch et sæt af den overtrykte serie i fødselsdagsgave". imidlertid indgik kun den regulært udgivne overtrykte serie og Danmark undgik derfor en diplomatisk krise!!

Referencer:
Dansk Filatelistisk Tidsskrift nr. 6/2017, s. 52.

2018
36
Kristian Hopballe
Kristian Johannes Hopballe
Født 1935
Kristian Hopballe
Ved Dansk Posthistorisk Selskabs generalforsamling i Odense 17.03.2018 modtog Kristian Hopballe Danmark-Medaille nr. 36:

Danmarks Filatelist Forbunds formand, og formand for Danmark-Medaille-komitteen Niels Kristian Hansen begrundede tildelingen med:

"Min tale i dag er en forlængelse af en tale, jeg havde forberedt til Nordia 2017 i Vejle, hvor modtageren desværre blev syg."

"Der er tale om en person, som gennem årene bla. har været med til udarbejdelsen af en række vigtige bøger om Færøerne og Grønlands frimærker og posthistorie. Han har på den måde været en vigtig kilde til udbredelse af viden om de to områder og mindst lige så vigtigt ved at udgive det i bogform gjort det tilgængeligt for fremtiden."

"Jeg har selv haft glæde af hans bøger i mine yngre år, hvor jeg interesserede mig for Grønland og Færøerne. De var således med til at hjælpe mig med at få en forståelse for de posthistoriske forhold."

"Det er ikke første gang at denne person har fået tildelt vigtige æresbevisninger inden for vores hobby. Han modtog således den svenske Trelleborg Medalje i 1986. For dem, som ikke allerede har gættet det, er der tale om Kristian Hopballe, som vi i vores Danmark-Medallie udvalg på intet tidspunkt var i tvivl om er en meget værdig modtager af denne æresbevisning, der er den største, vi har inden for dansk filateli."

"Hjerteligt tillykke!"

En synligt glad Kristian Hopballe takkede derefter for æren.

Referencer:
Dansk Filatelistisk Tidsskrift.

2018
37
Hans Schønning Sørensen
Hans Schønning Sørensen
Født 1946
Hans Schønning Sørensen
På Danmarks Filatelist Forbunds repræsentantskabsmøde lørdag, den 29. september 2018 overrakte DFFs formand og formand for Danmark-Medaille-komitteen
Niels Kristian Hansen Danmark-Medaille nr. 37 til Hans Schønning for det store arbejde, han har gjort for at udbrede kendskabet til dansk filateli og dansk posthistorie. Både som forfatter til bøgerne om pladning af 4RBS og bogen "Min fødebys posthistorie - Over Feldborg 1624-1997" og som forfatter til de mange artikler, han i tidens løb har skrevet til diverse filatelistiske tidsskrifter.

"Hjerteligt tillykke!"

Schønning takkede derefter for medaillen som det var ham en meget stor ære at modtage" Han takkede specielt D-M-udvalget ved de herrer Niels Kristian Hansen, Karsten Jensen og Søren Chr. Jensen for tildelingen og nævnte, at når man ser på fortegnelsen over tidligere modtagere af Danmark-Medaillen, så må selv Hans Schønning føle sig lidt ydmyg over at være kommet i så fornemt selskab af modtagere af D-M.
    Schønning berettede via et par anekdoter om, hvordan han som soldat i 1967 var blevet organiseret frimærkesamler via medlemskab i Viborg Frimærkeklub og der fundet speciel interesse for Danmarks kvadratiske skillingsmærker.
    Efter bosættelse på Sjælland i 1972 blev han medlem af KPKs studiekreds for "de små kvadrater" og fik mange frimærkevenner, bl.a. C. O. Jørgensen, Fredensborg, som også var med til at studere FIRE R.B.S. på private torsdagsmøder.

Hans fortalte, at han havde indrykket en annonce om køb af FIRE R.B.S. i DFT nr. 7/1975, og fik via denne kontakt med Erik Paaskesen fra Aarhus, som kunne levere Danmarks første frimærke i bundter! Via Eriks kontakt til Aarhus Frimærkehandel blev de tre pladebøger udgivet i årene 1976-1980 på AFA-forlaget, og Schønning benyttede lejligheden til at sende Erik Paaskesen en tanke og oplyse om sit samarbejde med Erik, som døde i 2000, kun 50 år gammel.

Referencer:
Danfil.dk og
Hans Schønning Sørensen.

Billede fra oldline

Et historisk tilbageblik

Karlo Lindskog
der var mangeårig sekretær i Komiteen for Danmark-Medaillen, kendte mest til komiteens arbejde, og skrev den detaillerede beretning om Danmark-Medaillen i DFT nr. 2/1997, s. 81-83. Han sluttede her sin beretning således:

"Komitten for Danmark-Medaillen nåede kun at afholde et enkelt møde i udvalget, nemlig den 1. juli 1956 - derefter er drøftelse om emner til Danmark-Medaillen foregået pr. korrespondance fra sekretæren samt ved samtaler mellem udvalgsmedlemmerne på Filatelistdagene.

Efter 1974 har repræsentantskabet ikke haft valg til komiteen på dagsordenen. Desværre har udvalget gennem de 22 år under Unionen kun modtaget ganske få indstillinger fra klubberne. Det har ikke gjort udvalgets arbejde lettere selv at skulle udpege emner til tildeling af medaillen.

Enkelte tildelinger vil nok efter nogle samleres mening være forfejlede, og andre samlere vil mene, at der er personer, der helt er blevet glemt i tildelingerne. Landets mange tusinde forbundsmedlemmer må bære skylden herfor. Alle klubber har mulighed for at gøre en indsats i denne sag ved at fremkomme med en velbegrundet indstilling. Det vil lette arbejdet for det lille udvalg fremover". I DFFs arkiv vedrørende Danmark-Medaillen er der en enkelt historie, som kan nævnes, nemlig:

Jacob Engel mistede sin medalje
I marts 1966 bestod Danmark-Medaille-komiteen af Jacob Engel (Haderslev), Harry Louis Fich (Svendborg), Svend Arne Gjeding-Thisted (Herning), Karlo Viggo Lindskog (Odense), sekretær, og Otto Ustrup (Ringsted).

Gunnar Lundegaard Nielsen var funktionsmand i Danmarks Filatelist-Uninon (DF-U) og havde arbejdsområdet "Den Internationale Tjeneste", men det var til ham og ikke til den komite, Jacob Engel selv sad i, at Engel rettede henvendelse om, at han havde mistet sin Danmark-Medaille.

02.03.1966 skrev Lundegaard Nielsen derfor til Karlo Lindskog:

"I min egenskab af DANSK FILATELIST UNIONS valgte funktionsmand som leder af den internationale tjeneste har fabrikant Jacob Engel i Haderslev henvendt sig til mig og meddelt, at DANMARKS-MEDALJEN (sic) som han i sin tid fik tildelt er bortkommet - formentlig er den stjålet.
    Fabrikant Jacob Engel fik tildelt medaljen bl.a. for sin glorværdige indsat på en række internationale frimærkeudstillinger under patronat af FÉDÉRATION INTERNATIONAL DE PHILATÉLIE. Fabrikant Jacob Engel har anmodet mig om at foranledige, at der til ham fremstilles et nyt eksemplar af DANMARKSMEDALJEN (sic), da han meget nødig vil være uden et synligt bevis på denne hædersbevisning. Fabrikanten er indforstået med, at dersom medaljen skulle komme tilveje (den tildelte), da vil kopien blive tilbageleveret. Endvidere vil fabrikant Jacob Engel afholde alle udgifter, som er forbundet med fremstillingen a£ en ny medalje.
    Da jeg, som leder af DFUs internationale tjeneste, på enhver tænkelig måde ser det som min opgave at varetage de internationale frimærkeudstilleres interesser, håber jeg at komiteen for DANMARKSMEDALJEN (sic) vil efterkomme denne anmodning, og derefter meddele formanden for DANMARKS FILATELIST-UNION, at en ny medalje skal fremstilles til fabrikant Jacob Engel.

Når fabrikant Jacob Engel har valgt den fremgangsmåde, at bede mig som DANMARKS FILATELIST UNIONS funktionsmand for den internationale tjeneste at ordne denne sag, da er det formentlig fordi fabrikanten selv er medlem af kommiteen for DANMARKSMEDALJEN (sic).

Jeg beder snarest belejligt kommiteen for DANMARKSMEDALJEN (sic) om at behandle sagen og meddele mig resultatet.

Med venlig hilsen
DANMARKS FILATELIST-UNIONS INTERNATIONALE TJENESTE
G. Lundegaard Nielsen"

Som vanligt reagerede Lindskog øjeblikkeligt og udbad sig kommentarer fra de øvrige komitemedlemmer. Disse undrede sig over, at Engel, der jo selv var medlem af komiteen, ikke havde henvendt sig direkte, men alle Danmark-Medaille-Komitemedlemmerne gik ind for at "erstatte" medaljen på visse betingelser: At fabrikanten afholdt alle udgifter, der var forbundet med fremstillingen af en ny samt at fabrikanten omgående returnerede den sidst tildelte medailje, såfremt den oprindelige atter skulle komme tilveje.

Dette fremførte Lindskog 08.03.1966 til formanden for Danmarks Filatelist-Union, Einar C. Hansen og bad Unionen om at fremstille en ny medalje. Lindskog sluttede brevet til formanden: "Vi håber ret omgående at høre Unionen's mening om det ovenfor anførte".

03.04.1966 skrev Einer C. Hansen til Lindskog:

"Kære Karlo Lindskog!
Komiteens brev af 8. marts har været forelagt vor hovedbestyrelse, og man er enige om, at der må gives fabrikant Jacob Engel, Haderslev, tilladelse til at lade udarbejde et nyt eksemplar af Danmarks-Medaillen på de betingelser, der er anført forannævnte brev.

    Såfremt det er meningen, at medaillen på bagsiden skal have indgravering, henstiller vi dog, at det af denne må fremgå, at det ikke er den oprindelige medaille f. eks. ved diskret "kopi" eller måske bedre "1966".

Med venlig hilsen
DANMARK FILATELIST-UNION
Einer C. Hansen
Formand"

Lindskog svarede 23.04.1966 og skrev bl.a.:
"Jeg beder dig hermed bestille en Medaille til Fabrikant Engel, og den kan jo sendes direkte til ham med Regning vedlagt f. Eks. og uden Gravering af nogen Slags. - Ellers kan vi heller ikke anvende Medailen senere, såfremt den bliver returneret igen. - Håber hermed at kunne afslutte denne Sag."

Imidlertid var Danmark-Komite-medlemmet Harry Louis Fich med til et hovebestyrelsesmøde i begyndelse af maj 1966, hvor han blev pålagt at bede Lindskog skrive til Engel:
    "Da jeg ad Omveje er blevet informeret om, at Deres Danmarksmedailje er bortkommet og at de gerne ønsker en ny, beder jeg Dem venligt have ulejlighed med at informere mig om Sagens Enkeltheder."
    "Naar Engel med dette Brev er tvunget til at gaa Kommandovejen, er det Bestyrelsens Mening, at du skal tilbyde ham en Medailje, der yderlig bærer Påtegning : Kopi."

Harry Louis Fich havde dog ikke været enig med hovedbestyrelsen om, at der skulle stå "Kopi", men hvorvidt dette blev taget ad notam, ved jeg ikke.

Sagen var af en eller anden grund ikke slut i maj 1966 og Lindskog skrev 08.08.1966 til Unionsformanden Einer C. Hansen:
    "Selv om Erstatningsmedaillen jo forlængst er blevet bevilliget til Fabrikant Engel i Haderslev, har jeg alligevel på Opfordring tilskrevet Engel med Anmodning om fremsendelse af en Officiel Anmodning om denne Tildeling. - Dette Brev vedlægges, det er jo ikke i Overensstemmelse med vore Ønsker, men der er vel ikke mere at gøre i denne Sag, end at få fremstillet en Kopi til Engel."

Lindskog vedlagde brevet fra Engel til Danmark-Medaille-komiteen:
"Den mig i sin Tid tildelte Medaille er desværre på en eller anden måde bortkommet for mig, og anmoder jeg herved høfligst om Tilladelse til at købe mig en ny.
På forhånd tak og venlig hilsen
Jacob Engel"

Videre findes der ikke i de papirer fra 1966, som jeg har haft mulighed for at studere. Hvordan erstatningsmedaljen ser ud og om den originale medalje nogensinde blev fundet, vides endnu ikke, men jeg eftersøger stadig sagen.

Fortsættes ...

Billede fra oldline

Kapitel II
Danmark-Medaillen
Historien bag
Kapitel III
Danmark-Medaillen
De fem typer
Kapitel IV
Danmark-Medaillen
Protokollen
Kapitel I
Danmark-Medaillen
Modtagerne

11.05.2023
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional