Danmarks Filatelist-Union - Danmarks Filatelist Forbund
Kapitel II: Danmark-Medaillen - Historien bag

© 2013- Toke Nørby

Kapitel III
Danmark-Medaillen
De fem typer
Kapitel IV
Danmark-Medaillen
Protokollen
Kapitel I
Danmark-Medaillen
Modtagerne
Kapitel II
Danmark-Medaillen
Historien bag

oldline

Danmark-Medaillen
hører uløseligt sammen med Danmarks Filatelist-Union (senere Danmarks Filatelist Forbund), og både Unionen og medaljen så dagens lys i begyndelsen af 1930erne.

1. Danske Filatelistdag 14.07.1929
Willy BrocksDe første skridt til dannelsen af Danmarks Filatelist-Union blev til på initiativ af Odense Frimærkeklubs daværende formand Willy Brocks (f. i Brandenburg. 28.11.1878-11.09.1941) , som indkaldte til det første "Snoghøj-møde" i 1929. Tidsskriftet "Den Danske Filatelist", nr. 6/1929, s. 88 (Dansk Filatelistisk Tidsskrift blev først udgivet fra 1934), referede fra et medlemsmøde, der fandt sted i Odense Filatelistklub 16. maj 1929:

"Formanden bød Velkommen og fremkom med Forslag om en Sommerudflugt til Snoghøj, og gerne sammen med Foreningerne i de sydjydske Byer". (Han hentydede til den i Fredericia, den 17.01.1929 dannede "Sydjysk Philatelist-Union", som var en sammenslutning af frimærkeklubberne fra Fredericia, Haderslev, Vejle og Kolding - se Den Danske Filatelist nr. 2/1929, s. 19 og 24-26).

Det blev overladt Odense-klubbens bestyrelsen at arbejde videre med sagen, og den 14. juli 1929 samledes i Snoghøj repræsentanterne fra fem klubber til den 1. Danske Filatelistdag. Man drøftede mulighederne for etablering af et vedvarende samarbejde mellem Danmarks filatelister, hvilket i første omgang resulterede i, at man enedes om at arbejde videre med sagen.

Da det første "Snoghøj-møde" i 1929 blev en ubetinget succes, enedes man om at at gentage arrangementet året efter for bl.a. at drøfte organisering af årlige filatelistdage og den filatelistiske presse.

2. Danske Filatelistdag 10.08.1930
I "Den Danske Filatelist" nr. 9/1930, s. 121-124 er der et langt referat fra Snoghøj-mødet i 1930. Ved mødet blev der nedsat et tre-mandsudvalg, der skulle tilrettelægge mødet i 1931 samt udarbejde nærmere regler for den påtænkte Union. Til at indtræde i dette udvalg valgtes følgende: Ingeniør Neumann, Haderslev, Martin Jørgensen, Odense, og Th. Hannibal, København.

Snoghøj1930
Filateliststævnet på Snoghøj Gymnastikhøjskole 10.08.1930. (Fotograf: Henrik Henriksen, Fredericia. Fotoet er en gave fra Grethe Boas Soja, f. Fich, datter af Harry Fich, Svendborg).
Drengen i den hvide bluse forrest er Niels Nedergaard (02.08.1920-02.09.2013), som sidder hos sin bedstefar: Niels Sørensen Nedergaard (08.08.1859-19.12.1944).
Hans søn: Folmer Nedergaard (06.06.1893-29.01.1967) ses i tredie række (fra oven) yderst til højre (manden med det runde hovede).
Tredie række (fra oven), 4. sidste mand, er Willy Brocks (28.11.1878-11.09.1941).

I katalog over 10. Danske Filatelistdags Frimærke-Udstilling i Slagelse 1938, s. 28, ses et næsten identisk billede, men hvor bl.a. drengen i hvidt i forreste række har ændret stilling. Der blev altså taget flere på hinanden umiddelbart følgende fotos af forsamlingen.

oldline

3. Danske Filatelistdag 26.07.1931 - Danmarks Filatelist-Union dannes
Efter et stort forarbejde, hvori mange kendte og interesserede filatelister hele landet over havde medvirket, indkaldte man atter til Snoghøj - 26. juli 1931. Under stor Tilslutning fra danske klubber og danske Samlere mødtes man på Snoghøj Færgegaard. Denne Gang var der mødt repræsentanter fra 14 klubber.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
"Aalborg Filatelistklub".
"Arbejdernes Frimærkesamlerforening", København.  
"Frimærkesamlerforeningen Dana", København.
"Esbjerg Filatelistklub".
"Frimærkesamlerforeningen Franco", København.
"Fredericia Filatelistklub".
"Horsens Filatelistklub".
"Jydsk Filatelistforening", Skive.
"Kolding Filatelistklub".
"Nakskov Filatelistforening".
"Odense Filatelistklub".
"Randers Filatelistklub".
"Svendborg Filatelistklub".
"Vejle Filatelistklub".
 
Hr. Leon G. Andersen.
Hr. Th. Hannibal.
Hr. A. Christensen.
Hr. E. Køhler.
Hr. F. Høy.
Hr. Linde-Christensen.
Hr. N. M. Nielsen.
Hr. N. S. Nedergaard.
Hr. H. Diedrichsen.
Hr. Overassistent Faustrup.
Hr. W. Brocks.
Hr. J: Bøye.
Hr. Rasmussen.
Hr. Rasmussen.
 
56 Medl.
175 Medl.
29 Medl.
40 Medl.
69 Medl.
27 Medl.
38 Medl.
203 Medl.
34 Medl.
92 Medl.
102 Medl.
53 Medl.
38 Medl.
  30 Medl.
956 Medl.

Martin Jørgensen, Odense, åbnede mødet på det på sidste års Filatelistdag nedsatte udvalgs vegne. Ingeniør Neumann havde ikke ønsket at modtage valget som medlem, så arbejdet med vedtægtsudkast m.m.m. var i den anledning udført af Martin Jørgensen, Odense, og formanden for Arbejdernes Frimærkeklub, Th. Hannibal, København. Efter præsentationen af repræsentanterne, udtalte Martin Jørgensen følgende:

"Filatelister! Det er en for dansk Filateli historisk Dag, aldrig tidligere har noget Filatelistmøde i Danmark været en saa fuldgyldig Repræsentation for dansk Filateli. I Dag er 14 Klubber officielt repræsenteret og bag denne Repræsentation staar 986 Samlere, uden Overdrivelse kan det betegnes som Livskraften af dansk Filateli.

Indenfor Danmarks Grænser sidder der i Dag Hundreder og atter Hundreder af Samlere, som er forhindrede i at være til Stede, men sikkert følger de os i Tankerne - heller ikke Samlere i Udlandet ser udeltagende til, og derfor beder jeg paa det mest indtrængende enhver af de tilstedeværende om at gøre sit til, at vi nu i Dag inden vore Veje skilles, opnaar et Reslutat, der kan gavne danske Samlere indadtil og være til Ære for dansk Filateli udadtil."

Som Mødets Dirigent valgtes Hr. N. S. Nedergaard, Skive. Man gik derefter over til den af Martin Jørgensen og Th. Hannibal udformede dagsorden og oprettelsen af en fælles Union vedtoges med Tilslutning fra alle mødte Repræsentanter. Som formand for den nye Union valgtes Hr. Martin Jørgensen, Odense.

Desuden vedtoges, at der oprettedes et repræsentantskab i hvilket een repræsentant fra hver klub, der tilsluttedes Unionen, fik sæde. Med overvældende majoritet og udelt tilslutning vedtoges det, at sammenslutningens navn skulde være:

"Danmarks Filatelist-Union"

Det første Forretningsudvalg:
Ifølge vedtægterne blev der nedsat et forretningsudvalg (bl.a. Den Danske Filaelist nr. 12/1933, s. 159): "Valg af Forretningsudvalg m. v. Forretningsudvalgets 3 Medlemmer, d'Hrr. Martin Jørgensen, Odense, Hr. Hannibal, København og Hr. J. Nielsen, Skive, valgtes med stormende Akklamation uden at andre bragtes i Forslag."

Johs. Nielsen
Kasserer:
Peter Johannes Nielsen
03.06.1886-18.08.1947
Martin Jørgensen
Formand:
Rasmus Martin Jørgensen
11.04.1896-03.01.1967
Hannibal
Næstformand:
Johan Peter Thorvald Hannibal
13.10.1877-16.06.1957

oldline

4. Danske Filatelistdag, den 10. August 1932 i Snoghøj
I 1932 afholdtes det 4. filatelistmøde med en styrkelse af Danmarks Filatelist-Union, og tre nye klubber blev optaget i Unionen: "Nyborg Filatelistklub", "Frimærkesamlerforeningen for Nykøbing Falster og Omegn" samt "Viborg Filatelistklub".

oldline

5. Danske Filatelistdag, den 27. August 1933 i Odense - Danmark-Medaillen og Dansk Filatelistisk Tidsskrift
I "Den Danske Filatelist" nr. 8/1933, s. 105, kan man, af dagsordenen til den 5. Danske Filatelistdag, se, at der var indkommet tre forslag til behandling på Repræsentantskabsmødet; (det tredie forslag var forslag om udfyldelse af jurypladserne ved internationale udstilinger):

1. Forslag, stillet af "Arbejdernes Frimærkeklub", København:
"Unionen udgiver fra 1. Januar 1934 et selvstændigt, obligatorisk Medlemsblad".
 
    Det blev vedtaget, at man arbejdede videre med at få eget medlemsblad, men da året 1933 randt ud, mente det nedsatte bladudvalg ikke, at man økonomisk kunne forsvare at udgive et Unions-blad allerede fra 1. januar 1934.
 
2. Forslag, stillet af Martin Jørgensen, Odense:
"I Anledning af 5. Filatelistdag indstiftes et initernationalt Udmærkelsestegn - saakaldt Danmarksmedaillen".
 
    Formanden forelagde forslaget og fremhævede den betydning, indstiftelsen af et sådant udmærkelsestegn vilde have. En kort diskussion påfulgte, under hvilken det oplystes, at Unionen mente at kunne klare de udgifter, der var forbundet med uddelingen af et sådant hæderstegn. Forslaget blev derefter enstemmigt vedtaget.
 

Danmark-Medaillen
De første Statutter for Danmark-Medaillen lød:

Statutter for "Danmark-Medaillen"
I.
"Danmark-Medaillen" er indstiftet af "Danmarks Filatelist-Union" efter Vedtagelse af Unionens 5. Filatelistdag i Odense 1933.

II.
Medaillen er en kunstnerisk udført Plakette. Paa Forsiden bærer den Medaillens og Indstifterens Navne; paa Bagsiden Inskriptionen: "For fortjenstfuldt Arbejde for dansk Filateli".

III.
"Danmark-Medaillen" kan tildeles danske Filatelister under "Danmarks Filatelist-Union" og udenlandske Filatelister under "Federation Internationale de Filatelie".
      Indstilling om Tildeling af denne "Danmarks Filatelist-Union"s højeste Udmærkelse sker for Danmarks Vedkommende af de respektive Klubber til Unionens Forretningsudvalg; for Udlandets Vedkommende af Federationens Præsident, ligeledes til Unionens Forretningsudvalg.
IV.
Tildelingen sker efter Filatelistdagens Vedtagelse paa Forretningsudvalgets Indstilling.

V.
Medaillen kan uddeles hvert 3. Aar som en Anerkendelse for:
  1. Specialsamlinger eller Specialstudier af Frimærker fra Danmark. D.W.I. Grønland, Færøerne og 1. Zone.
  2. Filatelistisk Litteratur omhandlende Mærker af ovennævnte Omraader.
  3. Fortjenstfuldt Arbejde ydet til Fremme for "Danmarks Filatelist-Union" eller de under Unionen hørende Klubber.

Saaledes vedtaget paa "Danmarks Filatelist-Union"s 5. Filatelistdag i Odense, den 27. August 1933.

(Statutterne var gengivet i "Den Danske Filatelist" nr. 9-10/1933, s. 128)

oldline

6. Danske Filatelistdag, den 2. September 1934 i Aarhus
I "Frimærkesamleren / Danmarks Filatelisten" nr. 7/1934, s. 70-71, kan man, af dagsordenen til den 6. Danske Filatelistdag, se, at der var indkommet yderligere fem forslag, hvoraf de to første omhandlede Unionens eventuelle fællesblad:

1. Fra "Arbejdernes Frimærkeklub", København:
"Under Navnet "Danmarks Filatelisten", D.F.-U.s officielle Tidsskrift, udgives fra Januar 1935 et selvstændigt og officielt Medlemsblad for Danmarks Filatelist-Unions tilsluttede Klubber".
 
    Altså en gentagelse fra 5. repræsentantskabsmøde, men nu med anførsel af navn. "Arbejdernes Frimærkeklub", som udgav "Frimærkesamleren", havde pudsigt nok fra 01.01.1932 anført bladets undertitel som "Dansk Filatelistisk Tidsskrift", men fra 01.01.1934 ændret undertitlen til "Danmarks Filatelisten", da klubben var skuffet over, at det 5. repræsentantskabsmøde ikke førte til en klar afgørelse af bladspørgsmålet.
 
2. Fra "Randers Filatelistklub" anmodes Repræsentantskabet om at anerkende som Unionens officielle Tidsskrift det Blad, som Hr. Bogtrykker T. Ethelberg paa Klubbens Opfordring havde udgivet Prøvenumer (sic) af, og overlader til Repræsentantskabet at vedtage nærmere Regler for Forretningsgangen og Forholdet overfor Unionen.
 
    Ved dette 6. repræsentantskabsmøde blev reglerne for bladet endelig vedtaget og tidsskriftet fik navnet "Dansk Filatelistisk Tidsskrift - DFT" Det første ordinære nummer af DFT blev herefter udsendt til medlemmerne i oktober 1934, trykt hos Torvald Ethelberg, Randers.
 

oldline

Poul Nyholm
Premierløjtnant Poul Nyholm
01.08.1903-20.09.1977
      Design af Danmark-Medaillen
I Den Danske Filatelist nr. 10/1934, s. 106-107, med referat fra 6. Danske Filatelistdag 02.09.1934 i Aarhus, fremgår det af formanden Martin Jørgensens beretning:

"Til Danmarksmedaillen, som blev indstiftet paa sidste Aars Filatelistdag, har Hr. Premierløjtnant Nyholm, Aalborg, udarbejdet en Tegning. Interesserede kan ved Henvendelse til mig faa Lejlighed til at gøre sig bekendt dermed".

Poul Nyholms søn, Sven Hjalmar Philip Nyholm, har venligst stillet billeder og oplysninger om sin far til min rådighed:
    Poul Nyholm blev født 01.08.1903 i Varde og indledte en militær løbebane, som sluttede i 1930erne. Han var, da Danmarks Filatelist-Union blev dannet, medlem af Aalborg Philtelistklub og involveret i arbejdet med dannelsen af Unionen.
    I begyndelsen af 1930erne flyttede Nyholm fra Aalborg til Frederiksberg (København), hvor han 08.03.1935 stiftede "Frederiksberg Frimærke Forening" ("De 3 F'er", se "Frimærkesamleren" nr. 5/2010 med Flemming Petersens omtale af FFFs 75 års jubilæum i 2010). Nyholm var FFFs første formand 1935-1940, hvorefter han brød med foreningen for at blive formand i en nystiftet Frederiksberg Filatelistklub (FF), der dog kun opnåede 10-års jubilæum før den blev nedlagt.
    I løbet af 1940erne mistede han interessen for organisatorisk filatli og var med til 11. juli 1941 at danne Dansk Exlibris Selskab (han var da forretningsfører med prokura hos Anker Kysters Eftf.). Nyholm må have udmeldt sig af diverse klubber/selskaber i løbet af 1940ene. Han bosatte sig derefter i udlandet og kom først til Danmark igen ca. 20 år senere. Poul Nyholm døde 20.09.1977 (jf. oplysning fra folkeregisteret) uden at have genoptaget sine gamle interesser for filateli og exlibris.

Dansk Filatelistisk Tidsskrift, DFT
Det første nummer af DFT, nr. 1/1934 så, som tidligere nævnt, dagens lys i oktober måned 1934 og indeholdt også et fyldestgørende referat fra "Den 6te Danske Filatelistdag", 02.09.1934 paa Østergades Hotel i Aarhus. I formandes beretning, punkt 5, anførtes:

"4. Danmark-Medaillen arbejdedes der med, idet Hr. Nyholm i Aalborg Philatelistklub havde tegnet et udkast." (På grund af Poul Nyholms kunstneriske evner, må Martin Jørgensen have anmodet ham om at lave en tegning til brug for fremstillingen af Danmark-Medaillen).

Dette udkast blev dog først vist i DFT nr. 10/1935, s. 22:

Danmark-Medaillen
Under det højre posthorn bemærker man Poul Nyholms signatur "P 35 N".

Sammen med tegningen blev de nu lettere tilrettede statutter også vist - se herunder. Man ser, at man har besluttet, at medaljen skal hedde "Danmark-Medaillen" (med bindestreg) og ikke "Danmarksmedaljen", som den så ofte fejlagtigt senere er blevet benævnt. Desuden var der ydeligere nogle tekstjusteringer, så statutterne i 1935 så således ud:

Statutter for "Danmark-Medaillen"

I. "Danmark-Medaillen" er indstiftet af "Danmarks Filatelist-Union" efter Vedtagelse af Unionens 5. Filatelistdag i Odense 1933.

II. Medaillen er en kunstnerisk udført Plakette. Paa Forsiden bærer den Medaillens og Indstifterens Navne; paa Bagsiden Inskriptionen: "LABOR PRO PHILATELIA" (det er Latin og betyder: Arbejde for Filatelien).

III. "Danmark-Medaillen" kan tildeles danske Filatelister under "Danmarks Filatelist-Union" og udenlandske Filatelister under "Fédération Internationale de Filatélie".
    Indstilling om Tildeling af denne Danmarks Filatelist-Unions højeste Udmærkelse sker for Danmarks Vedkommende af de respektive Klubber til Unionens Forretningsudvalg; for Udlandets Vedkommende af Federationens Præsident, ligeledes til Unionens Forretningsudvalg.

IV. Tildelingen sker efter Filatelistdagens Vedtagelse paa Forretningsudvalgets Indstilling.

V. Medaillen kan uddeles hvert 3. Aar som en Anerkendelse for:
    a.   Specialsamlinger eller Specialstudier af Frimærker fra Danmark, Dansk Vest-Indien, Grønland, Færøerne, Slesvig, 1. Zone samt Island.
    b.   Filatelistisk Litteratur omhandlende ovennævnte Omraader.
    c.   Fortjenstfuldt Arbejde ydet til Fremme for Danmarks Filatelist-Union eller de under Unionen hørende Klubber.


     
 
Tegningsforslag indsendtes efter Anmodning af Hr. Premierløjtnant P. Nyholm, til 6. Filatelistdag i Aarhus 1934. Ændring er sket med Tegningsforslagene efter Ønske af Hr. Overassistent Faustrup, der ønskede Ordlyden "For fortjenstfuldt Arbejde for dansk Filateli" ændret til det latinske "Labor pro Philatelia" under Hensyn til, at Medaillen var international.

Jens Kristian Faustrup
Stationsforstander Jens Kristian Faustrup
10.03.1889-07.04.1969.

Billedet er venligst stillet til rådighed af Jens Kristian Faustrups barnebarn, Hans Peder Faustrup. Jens Kristian Faustrup var døbt Jens Kristian Jensen, men tog 14.12.1921 navneændring til Faustrup. Han var i perioden 01.11.1935-31.03.1959 stationsforstander i Rødby (DSB-personalehåndbog 1957 og 1959). Han spillede en central rolle som dirigent ved de første mange repræsentantskabsmøder i Danmarks Filatelist-Union. Han var også den der, som det fremgår af noten under statutterne for Danmark-Medaillen, foreslog den latinske tekst på medaljen.

Karlo Karlo
Karlo Lindskogs Danmark-Medaille (Nr. 13) - se beskrivelse af typerne i Kapitel III.
Ved venstre posthorn ses initialerne "A.Sp.": Gravørens initialer. Hvad de stod for var i lang tid en gåde for mig.

oldline

Aage Mathias Spangenberg (08.11.1882-05.04.1964)
Først i slutningen af 2014 fandt jeg ud af hvem, der i 1937 graverede stålstemplerne til Danmark-Medaillen. Jeg fik da en forespørgsel fra Vejen og Omegns Frimærkeklubs formand, Hans P. Lassen, der havde fået en Kuglepost-plaquette i sølv (vist herunder t.v. - sølv uden bordure) fra den 10. Danske Filatelistdags Frimærke-Udstilling i Slagelse 1938 indleveret til salg ("SLAGELSE 1938" er graveret på reversen). Her var de af mig eftersøgte initialer "ASp-" - og så lig initalerne på Danmark-Medaillens "A.Sp.", at der måtte være tale om samme gravør!

ASp-ASp- Spangenbergs initialer
Jeg slog derfor op i Slagelse 1938-udstillingskataloget, hvor der på side 11 er et lidt uklart sort/hvidt foto af Kuglepost-plaquetten (også vist her til venstre), men hvor man dog tydeligt kan se initialerne "ASp-". Billedteksten var: "Tegning og Gravering er udført af Formanden for Rødby og Omegns Filatelistklub, Gravør Aage Spangenberg".

Så vidt jeg har fundet, er det det eneste sted i vores filatelistiske litteratur, at Spangenbergs navn er nævnt og at han var mester for graveringen af Kuglepost-plaquetterne. Initialerne - både på Kuglepost-plaquetten og på Danmark-Medaillen - var Spangenbergs, selv om der var en anelse forskel på initialerne: På Danmark-Medaillen er initialerne graveret med normale bogstaver med punktummer, hvorimod initialerne på Kuglepost-plaquetten er mere "firkantede" og uden punktum'er, og efterfulgtes af en tankestreg. Se nærmere om dette i min artikel om Kuglepost-plaquetten.

ASp-
Aage Mathias Spangenberg, ca. 1940.
(Gengivet med venlig tilladelse af Jette Spangenberg).

oldline

Prøveafslag i bronze
Som sagt har jeg først i slutningen af 2014 fundet ud af, at gravøren, der i 1937 graverede avers-stålstemplet til Danmark-Medaillen, var guldsmed, gravør og kunstmaler Aage Mathias Spangenberg, der, efter ansættelser som gravør i både Tyskland og Danmark, i 1928 havde slået sig ned i Rødby på Lolland, hvor han havde fået borgerskab som guldsmed (tilladelse til at drive erhverv som guldsmed).

Spangenberg, der også var filatelist, tog i 1936 initiativ til dannelsen af "Rødby og Omegns Filatelistklubs" og til stede ved den stiftende generalforsamling 12.02.1936 var også stationsforstander i Rødby, Jens Kristian Faustrup. Spangenberg blev valgt som formand. Ved Danmarks Filatelist-Unions repræsentantskabsmøde i efteråret 1936 (i Horsens) blev "Rødby og Omegns Frimærkeklub" optaget i Unionen.

Faustrup hjalp igen!
DF-Us beslutning i 1933 om at indstifte Danmark-Medaillen skulle føres ud i livet efter at Poul Nyholm havde leveret en særdeles brugbar tegning, og da Jens Kristian Faustrup havde været involveret i udformningen af denne, er det ganske nærliggende at antage, at han også havde en finger med i spillet om valg af gravør til medaljen. Han kendte personligt både Spangenberg og alle medlemmerne i Unionens Hovedbestyrelse.

Poul Nyholms tegning blev derfor leveret til Spangenberg, der graverede et stempel til medaljens avers, men det blanke stemplet til reversen blev ikke graveret - hvorfor er lidt uforståeligt, da aversen også udviste motiv og tekst, som det fremgår af Poul Nyholms tegning ovenfor.

Dobbelt heldig!
I slutningen af 2014 havde jeg søgt efter oplysninger om Spangenberg og havde fået kontakt med et barnebarn af Spangenberg, Jette Spangenberg. Jeg var interesseret i at høre, om der fandtes oplysninger og evt. skitser vedr. hans arbejde med Danmark-Medaillen og Kuglepost-plaquetten. Man må sige, at jeg var heldig, idet der i Spangenbergs efterladenskaber lå det herunder viste prøveafslag af DF-Us Danmark-Medaille i bronze, som jeg fik lov til at overtage, da Jette Spangenberg med intetesse havde læst mine hidtidige skriverier om Danmark-Medaillen. (Der lå også en kuglepost-plaquette i bronze).

pøveafslag
 
ASp-
Spangenbergs initialer: "A.Sp.".
 
P35N
Hvad angår "P.JSN" er det en oplagt læsefejl, men Spangenberg blev
muligvis ikke gjort opmærksom på fejlen - hvis den da blev opdaget
- da medaljen ellers var perfekt!

oldline

Aage Mathias Spangenberg
Jette SpangenbergJette Spangenberg har været uhyre hjælpsom med at svare på spørgsmål og stille en stor del personlige oplysninger om sin farfar til min rådighed: Aage Spangenberg blev født i København 8. november 1882 og blev konfirmeret i Frederiksberg Kirke 4. april 1897. Kort tid efter aftjente han sin værnepligt i søværnet og blev hjemsendt 23. september 1905, knap 23 år gammel. Efter konfirmationen uddannede han sig som gravør. Han tog på valsen til Tyskland, hvor han i perioden 1907-1920 havde flere ansættelser, bl.a. hos det store sølvsmediefirma Karl Kaltenback & Söhne, (Altensteig) Stuttgart.

Mens han opholdt sig i Altensteig, giftede han sig og fik en søn, Willy Friedrich Spangenberg, f. 28.04.1912 - Jette Spangenbergs far. Aage Spangenbergs titel i Tyskland var "Silbergraveur", og i de følgende år arbejdede han lidt på skift i Tyskland og i Danmark. I Tyskland bl.a. hos "Neckarsulmer Fahrzeugwerke Neckarsulm" (bedre kendt som NSU-motorcykelfabrikkerne) hvor han arbejdede som stålgravør.

I 1920 vendte han hjem til Danmark og fik arbejde som gravør i Horsens og senere i København. I 1928 slog han sig ned i Rødby, hvor han fik "Borgerskab som Guldsmed i Rødby Købstad" (tilladelse til at drive erhverv som guldsmed. Borgerskab afløstes i 1932 af udstedelsen af et næringsbrev). I 1933 fik han tilladelse til at benævne sig "Guldsmedemester" og hans søn kom i lære som guldsmed i faderens forretning.

Spangenberg faldt godt til i Rødby og var bl.a. med i den lokale skydebrødre-forening, hvorfra Christian Løje (frivillig på lokalarkivet i Rødby) har denne lille historie om Spangenbergs tyskfødte hustru, Louise Spangenberg. Historien er bekræftet og gengivet med (smilende!) tilladelse af Jette Spangenberg. Louise talte dansk med tysk accent - i hvert fald på det tidspunkt, hvor dette skete: En mand henvendte sig hos Spangenbergs for at tale med ham, men da Spangenberg var til møde med Skydebrødrene, måtte hans hustru meddele:

    "Du kan icke komme til at tale med Aage, for han er ute at skide!"
    "Javel", sagde manden, "men så venter jeg gerne lidt."
    "Det går icke", sagde Louise, "Når Aage er ute at skide, så skider han hele dagen!"

oldline

Filatelisten Aage Mathias Spangenberg
Jeg ved (endnu) ikke, hvilke filatelistiske områder, Spangenberg interesserede sig for, men en forespørgsel til Rødby Lokalarkiv, om der var nogle forhandlingsprotokoller fra "Rødby og Omegns Frimærkeklubs" virke, faldt positivt ud. Første forhandlingsprotokol, omfattende årene 1936-1962, befinder sig på Lokalarkivet, hvor den frivillige medarbejder Hans Christian Løye har lokaliseret den og sendt mig oplysninger om, at klubben blev stiftet 12.02.1936 "på initiativ af Aage Spangenberg, (guldsmed), A. Michelsen (lærer), N. M. Nielsen (havnefoged) og N. J. Nielsen (førsteplejer)". Ved det første møde tilmeldte der sig yderligere 10 medlemmer, deriblandt stationsforstander Jens Kristian Faustrup. Ved mødet blev Spangenberg valgt som formand, og det fremgår af protokollen, at Aage Spangenberg var formand frem til 28. februar 1942.
    Da klubben blev dannet, hed den, som nævnt i protokollen "Rødby og Omegns Frimærkeklubs", men allerede ved generalforsamlingen 11.01.1937 blev et forslag om navneændring vedtaget, så klubben kom herefter til at hedde "Rødby og Omegns Filatelistklubs", se DFT nr. 2/1937, s. 31.
    Mærkeligt nok har Rødby-klubben tilsyneladende ikke indsendt noget som helst til optagelse i Dansk Filatelistisk Tidsskrift - før til DFT nr. 7-8/1949, men da var Spangenberg ikke længere formand for klubben. Spangenberg har heller ikke - så vidt jeg har kunnet finde - udstillet sine frimærker på en frimærkeudstilling.

Aage Mathias Spangenberg døde 05.04.1964 - iflg. kirkebogen på "Alderdomshjemmet"(Plejehjemmet Vesterled i Rødby, efter oplysning fra Jette Spangenberg). "Rødby og Omegns Filatelistklub" blev senere opløst og medlemmerne gik til frimærkeklubberne i de nærliggende byer.

oldline

Karlo Lindskog
der var mangeårig sekretær i Komiteen for Danmark-Medaillen, kendte mest til komiteens arbejde, og skrev den detaillerede beretning om Danmark-Medaillen i DFT nr. 2/1997, s. 81-83. Han sluttede her sin beretning således:

"Komitten for Danmark-Medaillen nåede kun at afholde et enkelt møde i udvalget, nemlig den 1. juli 1956 - derefter er drøftelse om emner til Danmark-Medaillen foregået pr. korrespondance fra sekretæren samt ved samtaler mellem udvalgsmedlemmerne på Filatelistdagene.

Efter 1974 har repræsentantskabet ikke haft valg til komiteen på dagsordenen. Desværre har udvalget gennem de 22 år under Unionen kun modtaget ganske få indstillinger fra klubberne. Det har ikke gjort udvalgets arbejde lettere selv at skulle udpege emner til tildeling af medaillen.

Enkelte tildelinger vil nok efter nogle samleres mening være forfejlede, og andre samlere vil mene, at der er personer, der helt er blevet glemt i tildelingerne. Landets mange tusinde forbundsmedlemmer må bære skylden herfor. Alle klubber har mulighed for at gøre en indsats i denne sag ved at fremkomme med en velbegrundet indstilling. Det vil lette arbejdet for det lille udvalg fremover".

Billede fra oldline

Danmarks Filatelist Forbunds arkiv vedr. Danmark-Medaillen
Betragter vi i dag listen med de tildelte Danmark-Medailler (Kapitel I - Modtagerne), er der i Danmarks Filatelist-Unions periode tildelt 17 medaljer i årene 1933 til 1977 - og, efter Danmarks Filatelist Forbunds etablering i 1978, herfra til 2015 tildelt yderligere 15 medaljer, den seneste ved Dansk Posthistorisk Selskabs generalforsamling 14.03.2015.

Ved uddelingen af de store danske hædersbevisninger kan det næppe undgås, at sådanne bliver uddelt til personer, der måske ikke umiddelbart springer i øjnende som værende værdige modtagere. I arkivet over Danmark-Medaillen har bl.a. Gunnar Lundegaard Nielsen gjort sig tanker om denne eller hin person nu også var en værdig modtager af Danmark-Medaillen - nøjagtig som det også fremgår af Karlo Lindskogs tanker. Sådanne tanker gælder også for fx Robert Bechsgaards Mindepokal, hvor man kan fornemme, at der i enkelte tilfælde har været "politik" indblandet ved udpegningen af modtageren.

Billede fra oldline

Danmarksmedajlen - Danmarks-Medaljen
Kært barn har mange navne. Lad gå, at "medalje" oftest staves sådan når ordet står alene, men man besluttede i sin tid, at man i navnet på medaljen stavede ordet således: "Medaille". Hvad angår den første del af navnet: "Danmark", er det utroligt, så standhaftigt det lille "s" hænger fast i navnet på medaljen. Der er kun ganske få steder, hvor navnet er stavet rigtigt - dog heldigvis i de medalje-statutter, der blev vedtaget første gang i 1933 og senere ændret i ny og næ. Selv den mangeårige sekretær i Danmark-Medaille-komiteen, Karlo Lindskog, anvendte brevpapir med brevhovedet: "Komiteen for Danmarksmedaljen / Sekretæren.", men medaljens navn er altså:

"Danmark-Medaillen"

(Det er lidt det samme som fejlstavningen "Dannebrogsorden" - den hedder "Dannebrogorden" - uden "s", men da jeg ikke er blevet tildelt en sådan, kan jeg jo være ligeglad ;-)

Fortsættes ...

Billede fra oldline

Kapitel III
Danmark-Medaillen
De fem typer
Kapitel IV
Danmark-Medaillen
Protokollen
Kapitel I
Danmark-Medaillen
Modtagerne
Kapitel II
Danmark-Medaillen
Historien bag

29.04.2015
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional