Danmarks Filatelist-Union - Danmarks Filatelist Forbund
Kapitel III: Danmark-Medaillen - De fem typer

© 2013-2019 - Toke Nørby

Kapitel IV
Danmark-Medaillen
Protokollen
Kapitel I
Danmark-Medaillen
Modtagerne
Kapitel II
Danmark-Medaillen
Historien bag
Kapitel III
Danmark-Medaillen
De fem typer

oldline

Som det fremgår af Kapitel II om Danmark-Medaillen, blev den indstiftet i 1933, på forslag af Odense Frimærkeklubs daværende formand Martin Jørgensen:

5. Danske Filatelistdag, den 27. August 1933 i Odense - Danmark-Medaillen og Dansk Filatelistisk Tidsskrift
I "Den Danske Filatelist" nr. 8/1933, s. 105, kan man, af dagsordenen til den 5. Danske Filatelistdag, se, at der var indkommet tre forslag til behandling på Repræsentantskabsmødet, og heriblandt forslaget:

2. Forslag, stillet af Martin Jørgensen, Odense:
"I Anledning af 5. Filatelistdag indstiftes et initernationalt Udmærkelsestegn - saakaldt Danmarksmedaillen".
 
    Formanden forelagde forslaget og fremhævede den betydning, indstiftelsen af et sådant udmærkelsestegn vilde have. En kort diskussion påfulgte, under hvilken det oplystes, at Unionen mente at kunne klare de udgifter, der var forbundet med uddelingen af et sådant hæderstegn. Forslaget blev derefter enstemmigt vedtaget.
 

Som det ses, var navnet i begyndelsen "Danmarksmedaillen", og først året efter, i 1934, fik den sit nuværende navn: "Danmark-Medaillen", idet det ikke var Danmarks, men Unionens medalje, så "s" var ikke relevant!

Medaillen så dog først dagens lys i 1935, da tegningen føst blev præsenteret for DF-U-medlemmerne i 1934 og et prøveafslag (i bronze) blev lavet i 1935, jf. efterfølgende.

oldline

Design af Danmark-Medaillen
I det første nummer af Dansk Filatelistisk Tidsskrift, DFT, nr. 1/1934, der så dagens lys i oktober måned 1934, var der også et fyldestgørende referat fra "Den 6te Danske Filatelistdag", 02.09.1934 paa Østergades Hotel i Aarhus. I formandes beretning, punkt 5, anførtes:

"4. Danmark-Medaillen
blev indstiftet paa sidste Aars Filatelistdag, og Hr. Premierløjtnant Nyholm, Aalborg, har udarbejdet en Tegning. Interesserede kan ved Henvendelse til mig faa Lejlighed til at gøre sig bekendt dermed".

Poul Nyholms søn, Sven Hjalmar Philip Nyholm, har venligst stillet billeder og oplysninger om sin far til min rådighed:

Poul Nyholm
Premierløjtnant Poul Nyholm
01.08.1903-20.09.1977
Poul Nyholm
Poul Nyholms anden hobby var Exlibris.
 

Poul Nyholm blev født 01.08.1903 i Varde. Af kirkebogen for Varde 1903-1908, opslag 12, ses, at han ingen mellemnavne havde. Han indledte en militær løbebane, som sluttede i 1930erne. Han var, da Danmarks Filatelist-Union blev dannet, medlem af Aalborg Philatelistklub.
    I 1935, da han var flyttet til hovedstaden, var han primus motor ved stiftelsen af Frederiksberg Frimærke Forening. I løbet af 1940erne mistede han interessen for organisatorisk filatli og var med til 11. juli 1941 at danne Dansk Exlibris Selskab (han var da forretningsfører med prokura hos Anker Kysters Eftf.). Nyholm må have udmeldt sig af diverse filatelistiske klubber/selskaber i løbet af 1940ene. Han bosatte sig derefter i udlandet og kom først til Danmark igen ca. 20 år senere. Poul Nyholm døde 20.09.1977 uden at have genoptaget sine gamle interesser for filateli og exlibris.

Danmark-Medaillens "fødselsår":
Poul Nyholms udkast til Danmark-Medaillen blev første gang offentliggjort i DFT nr. 10/1935, s. 22:

Danmark-Medaillen Poul Nyholm
Poul Nyholms tegning til Danmark-Medaillen. Initialerne under højre posthorn: "P.35.N.": "Poul 1935 Nyholm".

Jens Kristian Faustrup
Stationsforstander Jens Kristian Faustrup
10.03.1889-07.04.1969.
Nyholm forelagde sin tegning for Danmarks Filatelist-Unions bestyrelse, og på det første udkast af tegningen må der på reversen have stået "For fortjenstfuldt Arbejde for dansk Filateli", som det fremgik af statutternes punkt IV - c. Dette blev, efter forslag af stationsforstander Faustrup, ændret til det latinske "Labor pro Filatelia" under hensyn til, at medaillen var international.

Jens Kristian Faustrup var, som det fremgår af Kapitel II, nærmest fast dirigent ved Danmarks Filatelist-Unions første mange repræsentantskabsmøder og blev tydeligvis taget med på råd ved udformningen af Danmark-Medaillen. Han var i perioden 01.11.1935-31.03.1959 stationsforstander i Rødby (DSB-personalehåndbog 1957 og 1959), hvor han således sluttede sin karriere.

Som det også er nævnt i Kapitel II, må det have været Faustrup, der har anbefalet sin klubkollega til at gravere Danmark-Medaillen: Aage Mathias Spangenberg.

ASp-
Aage Mathias Spangenberg. Selvportræt ca. 1940.
Aage Mathias Spangenberg (08.11.1882-05.04.1964)
Der blev kun graveret et stempel til medaillens avers, der gengiver den smukke tegning fra vores første danske frimærke: 4 RBS. Der blev ikke graveret et stempel til medaljernes revers, som senere blev graveret individuelt, men selvfølgelig med samme motiv og navn som besluttet af DF-Us hovedbestyrelse. Delfinen symboliserer søfartsnationen Danmark, og kornneg symboliserer landbrugsnationen Danmark.

Som det også er nævnt i Kapitel 2 har jeg lokaliseret (og erhvervet) det første eksemplar af Danmark-Medaillen: Prøveafslaget i bronze, som Jette Spangenberg havde arvet efter sin farfar Aage Spangenberg.

Jette Spangenberg, som har stillet de to her viste billeder til rådighed for mig, har også fortalt, at hendes farfar også interesserede sig for tegning/gravering af exlibris, men jeg ved ikke, om han havde forbindelse til Poul Nyholm vedrørende sådanne.

 
ASp-
Aage Mathias Spangenberg, ca. 1940.

oldline

Da det i 1933 blev besluttet, at Danmarks Filatelist-Union skulle indstifte en Danmark-Medaille, blev Poul Nyholms smukke udkast til medaljen (som nævnt første gang vist i Dansk Filatelistisk Tidsskrift nr. 10/1935, s. 22) fulgt til punkt og prikke, da Spangenberg graverede det stålstempel, der skulle bruges til at præge aversen på den store medalje. Det var kun stålstemplet til aversen, der blev graveret, hvorimod stålstemplet til reversen var blank.

Som det fremgår af listen over modtagere, var Tom Plovst den sidste, der modtog medaljen medens vores forbund hed "Danmarks Filatelist-Union", men det er ganske besynderligt, at der efter tildelingen af medaljen til Plovst, skulle gå hele 13 år før en ny medalje blev fremstillet og uddelt. Lige så besynderligt er det, at man tilsyneladende ikke begyndte at arbejde på at få fremstillet stålstempler til medaljen med det nye navn før i 1989, altså 11 år efter, at vores forbund skiftede navn til "Danmarks Filatelist Forbund".

De gamle stålstempler blev kasseret!
Da Danmarks Filatelist Forbund blev dannet den 27. maj 1978, skulle navnet "Danmarks Filatelist-Union" i medaljen udskiftes med "Danmarks Filatelist Forbund". 14.03.1989 meddelte Karlo Lindskog, som var sekretær i Danmark-Medaille-udvalget: "Vi har modtaget den gamle matrice fra guldsmed Niels Lind i Horsens" (sic), som åbenbart havde fremstillet Tom Plovst' medalje i 1977.

Karlo spurgte derfor Gravørfirmaet I. E. Andersen i Odense, som fremstiller stempler til postvæsenet, om de kunne påtage sig at lave nye stålstempler, men firmaet anbefalede, at den "gamle matrice" blev sendt til firmaet Heimbürger i København. Man bad dette firma undersøge, om der var mulighed for at ændre navnet i matricen. Heimbürger sendte stålstemplet videre til gravørfirmaet "Medaljør og Gravør Bent Jensen", Frederikssundvej 274 D, 2700 Brønshøj, der meddelte, at teksten i det gamle stempel ikke kunne rettes og at man blev nødt til at lave et nyt stempel med den nye tekst.

Man bad så "Medaljør og Gravør Bent Jensen" om at fremstille to helt nye stålstempler. Men Danmarks Filatelist Forbund "glemte" at bede om at få de gamle stålstempler retur! (Jeg kunne (i 2013) ikke lade være med at efterlyse de gamle stempler og så sent som i 2015 gav gravør Bent Jensen mig den besked, at stemplerne havde stået hos firmaet siden 1989, men var blevet smidt ud, da man ryddede op omkring år 2005! Ak ja).

Frede Muldager Hansen, der i 1989 var formand for Danmarks Filatelist Forbunds aktivitetesudvalg, indhentede da en pris på de nye stålstempler: Ca. 5.000,- kr. for aversen og 3.000,- kr. for reversen, idet man havde besluttet, at aversen ikke mere skulle graveres individuelt (med undtagelse af naturligvis navnet på personen, der fik tildelt medaljen (jf. Gravør Bent Jensens brev af 16.08.1989 til DFF).

oldline

De fem typer af Danmark-Medaillen

1. Danmark-Medaillen. Type 1 - bronze - slået i 1935
 

ASp-
Den første Danmark-Medaille: Prøveafslag i bronze, med den efterfølgende håndgravering på reversen.
Materiale: Bronze. Diameter: 60,4 mm. Tykkelse: 3,9 mm. Vægt: 95 g.

ASp- Spangenbergs initialer - næsten identisk med initialerne på selvportrættet ovenfor, hvor "S" dog er lidt mere kantet. På de senere fremstillede Kuglepost-plaquetter anvendte han det samme kantede S som på selvportrættet.
P.35.N Der er ingen tvivl om, at Poul Nyholm skrev således på sin tegning: "P.35.N", da han ingen mellemnavne havde og da tegningen var lavet i 1935.
P.JSN Spangenbergs "tolkning" af Poul Nyholms initialer på tegningen var resultatet af en oplagt læsefejl, men Spangenberg blev muligvis ikke gjort opmærksom på fejlen - hvis den overhovedet blev opdaget - da medaljen ellers var perfekt!

Ved den efterfølgende produktion af medaljerne - hvis man kan kalde fremstillingen af de ganske få medaljer for en produktion - var medaljernes avers selvfølgelig 100 % ens. Reversen derimod blev graveret individuelt, men naturligvis med det samme billede. Hvorfor man undlod at få lavet et stempel til aversen, er uforståeligt.

De eneste forskelle, der faktisk kunne være, var at medaljerne blev præget i forskellig tykkelse og evt. af forskelligt materiale. I sagens natur må man naturligvis se bort fra at navnene i medaljerne er forskellige og at reversgraveringen måtte variere lidt alt efter hvem, der havde graveret den.

Store forskelle
Det var hensigten, at medaljerne skulle fremstilles af sølv - selv om det ikke fremgik af statutterne, at det skulle være sterlingsølv. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gik ud fra, at Danmarks Filatelist-Unions Danmark-Medailler var ens, lige kraftige og ikke yderligere bearbejdede efter prægningen. Det forekom mig naturligt, at man måtte have tilstræbt, at medaljerne blev så ens som det var muligt, dvs. samme materiale, tykkelse og vægt.

Jeg har forsøgt at finde de udleverede Danmark-Medailler, men de fleste ser ud til at være gået tabt. Kun enkelte er bevarede og den tidligste, jeg har kunnet spore, er Gunnar Aage Hagemanns D-M, som han modtog i 1946. Den befinder sig i Dansk Post og Tele Museum i København, og er en del af "Samling nr. 70", der omfatter den del af Hagemanns samlinger, som han donerede til postmuseet:

oldline

2. Danmark-Medaillen. Type 2 - Som type 1, men i sølv
 

Hagemann
Hagemanns Danmark-Medaille 1946. Gengivet med venlig tilladelse af Postinspektør Erik Jensen, Dansk Post og Telemuseum.
Materiale: Sølv. Diameter: 60,4 mm. Tykkelse: 4,3 mm. Vægt: 107 g. - Uden lødighedstegn.

Gunnar Aage Hagemanns Danmark-Medaille fra 1946 er den tidligste, jeg har kendskab til. Selv om der ikke er holdighedsstempel i medaljen, er der ingen tvivl om, at den er af sølv, 835 S eller 925 S.

oldline

3. Danmark-Medaillen. Type 3. Som type 1 og 2, men i sterling sølv
 
I perioden indtil 1978, hvor Danmarks Filatelist Forbund blev dannet, og hvor alle DF-Us klubber blev overført til det nye Forbund, og stort set alle DF-Us aktiviteter ligeledes blev overført til Forbundet, blev der uddelt i alt 17 Danmark-Medailler (se Kapitel I - Modtagerne).

Jeg har, foruden prøveafslaget i bronze, set tre af de 17 første Danmark-Medailler in natura, nemlig medaljen, der blev tildelt Karlo Lindskog i 1970 og Tom Plovst' medalje, som han fik tildelt i 1977. Desuden har jeg fået skans af Gunnar A. Hagemanns medalje, der befinder sig i Dansk Post og Telemuseum i København (tak, Erik Arly Jensen!).

Tom Plovst' medalje har sønnen Henrik Plovst meget naturligt arvet, da Tom Plovst (17.03.1924-14.10.2004) døde. Da Karlo Lindskog (02.08.1913-20.12.2012) døde, blev hans Danmark-Medaille, sammen med nogle få andre af Karlos udstillingsmedaljer m.m., i 2013 sat til salg af hans arvinger på Bruun-Rasmussens internetauktion. Her erhvervede jeg den:

Bruun-Rasmussen
(Gengivet med venlig tilladelse af Thomas Høiland/Bruun Rasmussen).

Karlo Karlo
Karlo Lindskogs Danmark-Medaille. Som det ses, er tekst og tegning på reversen graveret direkte i medaljen.
Bemærk punktummet efter PHILATELIA på medaljens revers. Det er, så vidt det har kunnet konstateres, ikke på alle medaljer, at dette punktum blev graveret.

Da jeg erhvervede Karlo Lindskogs Danmark-Medaille, kunne jeg konstatere, at den havde en vægt af ca. 116 g og var 4 mm tyk, og troede, at samtlige medaljer, der var udleveret af Danmarks Filatelist-Union, havde samme nål og vægt. Det har jo vist sig ikke at være tilfældet.

Karlo Karlo
Som det ses, er der god overensstemmelse mellem Karlos medalje og prøveafslaget i bronze: De er begge lavet med samme stempler.

Tom Plovsts medalje 1977
Denne medalje var den sidste, der blev uddelt i Danmarks Filatelist-Unions periode, idet Unionen skiftede navn til Danmarks Filatelist Forbund i 1978.

Plovst
Her er det også tydeligt, at reversen blev graveret til lejligheden.
Her er ikke punktum efter "LABOR PRO PHILATELIA".

Man kan spørge sig selv, om der i DF-Us regi fandtes ikke-graverede eksemplarer af Danmark-Medaillen, da man fik lavet nye stempler, men det var ikke tilfældet, hvilket godtgøres af denne beretning:

Tom Plovst var som nævnt den sidste person, der fik tildelt Danmark-Medaillen inden Danmarks Filatelist Forbund blev dannet. Overrækkelsen fandt sted på Danmarks Filatelist-Unions repræsentantskabsmøde i Silkeborg 11.09.1977, hvor jeg også var tilstede og overværede, at Otto Ustrup overrakte Tom Plovst medaljen.
    Umiddelbart efter seancen bemærkede jeg, at Tom Plovst diskret gav medaljen tilbage til Otto Ustrup! Jeg kunne ikke lade være med at spørge Tom: "Hvorfor?", som smilende forklarede, at DF-U ikke havde nået at slå og gravere en medalje og at Ustrup derfor havde taget sin medalje med, så han i det mindste kunne lade som om, det var den rigtige medalje, Tom fik! Jeg husker ikke, hvornår Tom fik sin rigtige medajle, men han fik den! (Tak til Henrik Plovst for ovenfor viste skanning af faderens medaille).

oldline

4. Danmark-Medaillen. Type 4 - prøveafslag af nye stempler

Bent JensenDanmarks Filatelist Forbund
blev som nævnt dannet i 1978, og som et resultat af forhandlingerne mellem de filatelistisk organisationer i Danmark. Et af de kommende tiltag var at få ændret navnet "Danmarks Filatelist-Union" til "Danmarks Filatelist Forbund" i Danmark-Medaillen.

Komiteen for Danmark-Medaillen forespurgte gravørfirmaet, om teksten i stemplet kunne ændres til "Danmarks Filatelist Forbund", men det kunne ikke lade sig gøre at ændre stemplet så radikalt. Man bad derfor gravørfirmaet "Medaljør og Gravør Bent Jensen", Frederikssundvej 274 D, 2700 Brønshøj, om at fremstille to nye stempler til hhv. aversen og reversen til Danmark-Medaillen. Desværre var der ingen, der åbenbart syntes, at de gamle stempler skulle bevares, og det er ikke lykkedes mig at finde dem.

Samtidig benyttede Danmark-Medaille-komitteen anledningen til at få foretaget nogle småændringer i tegningen og flyttede bl.a. de to posthorn en anelse op, så de sad mere lige overfor hinanden. Desuden fjernede de af en eller anden grund Poul Nyholms (forkerte) initialer "P.JSN" - hvorfor har jeg ikke kunnet finde ud af, og synes bestemt ikke, at man burde have gjort det. Man fjernede også Spangenbergs initialer "A.Sp.", hvilket kan være mere forståeligt, da det nu var en ny gravør, der fik opgaven.

De nye stempler
De store tunge stålstempler blev leveret til Danmarks Filatelist Forbund omkring 1989:

DM-avers DM-revers

Prøveafslag af den nye medalje
Da auktionshuset Bruun-Rasmussen i 2011 satte et eksemplar af Danmark-Medaillen på deres online-auktion, kunne man se, at det var den nye medalje med teksten "Danmarks Filatelist Forbund". Jeg købte den, men undrede mig over, at det var en Danmark-Medaille uden indgraveret navn og årstal:

Prøveafslag
(Gengivet med venlig tilladelse af Thomas Høiland/Bruun Rasmussen).

Jeg bemærkede, at det var den samme medalje, som var afbildet på Dansk Numismatisk Forenings liste med danske medaljer (søg efter Danmarks Filatelist Forbund) og hvor denne forening desuden har et par forstørrede billeder af medaljen: dk2068.jpg:

Prøveafslag
Gengivet med venlig tilladelse af formanden for Dansk Numismatisk Forening, Preben Nielsen.

Ejeren af medaljen var medaljesamleren Jens Lambertsen, hvis medaljesamling i 2010 var indleveret til salg. Første afdeling hos Thomas Høiland A/S og anden afdeling hos Bruun Rasmussen A/S, efter at Thomas Høiland var blevet fusioneret med Bruun Rasmussen. Desværre er det ikke lykkedes mig at finde ud af, hvordan dette prøveafslag i sin tid fandt vej til Jens Lambertsen. Som medaljesamler har han muligvis haft en forbindelse til vores medaljegravører - i dette tilfælde gravørfirmaet Bent Jensen.

Tidligere forretningsfører for Danmarks Filatelist Forbund. Margit Juhl Ottesen og den nuværende ditto, Ib Krarup Rasmussen, har bekræftet, at det fremgår af DFFs papirer, som vedrører den nye Danmark-Medaille, at man har bestilt, betalt og fået præcis det antal, som man har skullet bruge - alle af en vægt af ca. 80 g. Der er ingen optegnelser, der viser, at denne 120 grams medalje har været i DFFs varetægt på noget tidspunkt. Da der endvidere hverken er navn eller årstal i medaljen, måtte det være et såkaldt prøveafslag, som gravøren havde taget for at se, om stemplerne var OK.

Medaljen vejer som nævnt 120 g, hvilket er det samme som Karlo Lindskogs og Tom Plovst' medaljer vejer - og altså ligesom vægten af hver af de 17 første Danmark-Medailler fra Danmarks Filatelist-Unions tid.

oldline

5. Danmark-Medaillen. Type 5

De efter 1978 fremstillede Danmark-Medailler, uddelt af Danmarks Filatelist Forbund, er alle lavet i en lettere udgave end de foregående, nemlig med en vægt af ca. 80 g (man fandt åbenbart, at det ikke var nødvendigt med medaljer, som vejer 120 g). På grund af den lavere vægt er disse medaljer af Type 5.

Graveringsfejl!
Da jeg undersøgte dette prøveafslag nærmere, fandt jeg en graveringsfejl, som passende kan kaldes for "krokodillen", idet den ligner et "krokodillenæb", der er ved at "spise foden" af første T i FILATELIST (man har vel øje for varianter!). Fordybningen ses tydeligt i stålstemplet til medaljens avers, og ses meget tydeligt i alle Danmark-Medailler, der er fremstillet med dette stempel.

Stempel
Originalstempel. "Krokodillen".
Prøveafslag
"Krokodillen" i prøveafslaget af medaljen.
Prøveafslag
"Krokodillen" i medaljerne fremstillet efter 1989.

oldline

Den første medalje med inskription "Danmarks Filatelist Forbund"
blev tildelt Børge Molbech Lundh i 1990. Han døde i 1999 og hans Danmark-Medaille (samt hans medalje fra Danske Filatelisters Fællesfond) blev i 2005 solgt hos Thomas Høiland. Jeg ved ikke hvem, der købte Danmark-Medaillen - jeg selv købte hans Fællesfond-medalje:

Børge Lundh
Gengivet med venlig tilladelse af Thomas Høiland.

Den i 2013 uddelte medalje (nr. 30), er i al ubeskedenhed min, som ses herunder. Her kan man se, at den er stemplet med dens lødighed "925S" nederst på dens revers.

Toke Nørbys DM-medalje

oldline

Sammenligning af de fem typer medaljer.
Af de papirer, der findes over Danmarks Filatelist-Unions og Danmarks Filatelist Forbunds bestillinger af eksemplarer af Danmark-Medaillen, er der ingen bemærkninger om forskelle på medaljerne. Jeg har derfor forespurgt de nulevende (2014) modtagere af Danmark-Medaillen og de vejer (medaljerne altså) alle ca. 80 g og er lavet af Sterling-sølv (925 S). Her er oversigt over målene på de fem typer medaljer:

Type: Udgivelsesår: Vægt: Diameter: Tykkelse:
1. Danmarks Filatelist-Union (prøveafslag-bronze) ca. 1935 ca.  95 g 60,4 mm 3,9 mm
2. Danmarks Filatelist-Union (sølv) 1937-1970 ca. 116 g 60,4 mm 4,0 mm
3. Danmarks Filatelist-Union (forgyldt sølv) 1968 ca. 62 g 60,4 mm 2,4 mm
4. Danmarks Filatelist Forbund (prøveafslag-sølv) ca. 1989 ca. 119 g 60,5 mm 4,1 mm
5. Danmarks Filatelist Forbund (sølv) 1990- ca.   80 g 60,5 mm 2,9 mm

Slut.

Billede fra oldline

Tak for hjælp med oplysninger/illustrationer m.m. til:
Sven Hjalmar Philip Nyholm (Poul Nyholms søn), Hans Peder Faustrup (Jens Kristian Faustrups barnebarn), Agnete Schrøder, Ole Keld Schrøder, Gitte Drost, Frank Miller, Henrik Plovst, Ib Pedersen, Ib Krarup Rasmussen (DFF), Søren Chr. Jensen (DFFs formand), Preben Nielsen (Dansk Numismatisk Forening). Desuden tak til Thomas Høiland og Vagn Lundø. Endelig en stor tak til Aage Spangenbergs barnebarn, Jette Spangenberg og hendes mand, Gert Mortensen.

Billede fra oldline

Kilder:
1. "Den Danske Filatelist", 1928-1935. Udgivet af Aage Reddersen, Kbhvn.
2. "Odense Filatelistklub 1916 - 16. Januar - 1966." 50 års jubilæumsskrift.
3. "Frimærkesamleren", 1928-1934 (det udkomne). Udgivet af Arbejdernes Frimærkeklub, Kbhvn.
4. "Frimærkesamleren" - The Stamp Collector, nr. 5/2010, s. 133-136. Udgivet af Frederiksberg Frimærkeforening, Kbhvn.
5. "Dansk Filatelistisk Tidsskrift", nr. 2/1997, s. 81-83: Danmark-Medaillen. Af Karlo Lindskog.
6. "Dansk Filatelistisk Tidsskrift", 1934-. Udgivet af Danmarks Filatelist-Union / Danmarks Filatelist Forbund.
7. "Dansk Filatelis Blå Bog", 2012-. ISBN 98-87-88688-74-0. Udgivet af Danmarks Filatelist Forbund.
8. Danmarks Filatelist Forbunds arkiv vedr. Danmark-Medaillen.

Billede fra oldline

Kapitel IV
Danmark-Medaillen
Protokollen
Kapitel I
Danmark-Medaillen
Modtagerne
Kapitel II
Danmark-Medaillen
Historien bag
Kapitel III
Danmark-Medaillen
De fem typer

24.10.2016
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional