10. Danske Filatelistdags Frimærke-Udstilling i Slagelse, 02.-06.09.1938
Danmarks Filatelist-Union

Guldsmed og Gravør Aage Mathias Spangenberg: Kuglepost-Plaquetten I

© 2014- Toke Nørby

oldline

Danmarks Filatelist-Union
Kimen til Danmarks Filatelist-Union blev lagt ved den 1. Filatelistdag 14.07.1929 ved det første såkaldte "Snoghøj-møde" og allerede to år efter forelå der udkast til dannelsen af Danmarks Filatelist-Union, der på 3. Filatelistdag 26.07.1931 blev en realitet.
   Danmarks Filatelist-Union fortsatte sin fremmarch i årene efter og ved forberedelserne til den 10. Filatelistdag, der skulle afholdes i Slagelse 04.09.1938, blev det besluttet, at der i forbindelse hermed skulle afholdes en stor frimærkeudstilling, der skulle strække sig over dagene 02.-06.09.1938.
 
Den 10. Danske Filatelistdags Frimærke-Udstilling i Slagelse 1938
 
38-hal
Fra DFT nr. 9/1938: Udstillingshallen var "pyntet" med et banner med hagekors, hvilket skyldtes klubformandens tilknytning til DNSAP (Danmarks National Socialistiske Arbejder Parti), se nederst på denne side: Carl Christian Blangsted Stender.

Ambitionerne var store og udstillingen blev holdt i samarbejde med Filatelistklubben for Slagelse og Omegn og under godkendelse af Fédération Internationale de Philatélie (FIP). Danmarks Filatelist-Union havde i forvejen ansøgt FIP om godkendelse til at afholde udstillingen som en international udstilling og havde taget en godkendelse lidt i forskud, idet man havde fået trykt souvenirark med teksten: "International Udstilling" på fire sprog. Selv om Fédération International de Philatélie godkendte udstillingen, var det ikke ensbetydende med at udstillingen fik status af at være international. Ifølge Federationens love kunne der kun afholdes een international udstilling med FIP-patronat i Europa om året, og en udstilling i Prag i 1938 havde allerede fået accept til at kalde deres udstilling for international.

Federationen ville ikke give dispensation fra denne beslutning, så løsningen blev, at Federationen godkendte udstillingen under navnet "10. danske Filatelistdagsudstilling". Juryen var dog international, og bedømmelserne foregik efter FIPs reglement, så der var faktisk tale om den første danske nationale udstilling, hvor et bedømmelsesresultat (sølv) kunne give tilmeldingsret til internationale udstillinger. Tidligere havde samlere med "fine samlinger" selv anmeldt deres samlinger til de internationale udstillinger.

Dansk Filatelistisk Tidsskrift nr. 10/1937, s. 152-153:
orienterede om denne 10. Danske Filatelistdags-udstilling, som ville finde sted i Slagelse, i dagene 2.-5. September 1938, og oplyste, at udstillingskomiteen havde besluttet, at Willy Brocks, Odense, der havde været Unionens Repræsentant ved flere internationale juryer, skulle overtage formandshvervet i juryen for udstillingen, og selv udpege den fornødne assistance fra ind- og udland.

Plaquetten
DFT oplyste envidere, at "Unionen lader præge en Plakette til Udstillerne. Tegningsforslag udbedes. Motiv frit, men Teksten skal være 10. danske Filatelistdag 1938, Slagelse".

Der findes mig bekendt ikke bevarede arkivalier vedrørende indsendte plaketteforslag, men da kataloget for udstillingen kom, kunne man side 11 læse om kunstneren og gravøren Aage Spangenberg og hans Kuglepost-Plaquette:

Udstillingens Plaquetter:
A.Sp.
 
"I Tegning som ovenstaaende uddeler Juryen forgyldte Sølv-, Sølv- og Bronzeplaquetter; i samme Tegning, men uden Bordyren, tillige Sølv og Bronze.
    Tegning og Gravering er udført af Formanden for Rødby og Omegns Filatelistklub, Gravør Aage Spangenberg. Prægning er udført af Slagelse Sølvvarefabrik."

På det sort/hvide foto, gengivet fra kataloget, side 11, kan man se initialerne "ASp-" forneden i højre side i feltet, hvor man kunne indgravere plaquettemodtagerens navn.

Herunder Spangensbergs prøveafslag i kobber/bronze.

A.Sp.
Spangenbergs prøveafslag i kobber/bronze af kuglepostplaquetten. (Tak til Jette Spangenberg, Aage Spangenbergs barnebarn.)
Tykkelsen er 2,8 mm mod 1,8 mm i de endelige bronzeudgaver.

ASp-
Aage Mathias Spangenberg, ca. 1940.
(Gengivet med venlig tilladelse af Jette Spangenberg
Aage Spangenbergs barnebarn).

Aage Mathias Spangenberg (08.11.1882-05.04.1964),
som hans fulde navn var, havde altså både tegnet og graveret den smukke Kuglepost-plaquette, hvilket kunne tyde på, at Danmarks Filatelist-Union havde hans arbejde med gravuren til Danmark-Medaillen fra 1937 i frisk erindring. Valget af motiv: Kuglepostvognen var et fremragende valg, da denne type postvogn er en unik dansk opfindelse.

Som det fremgår af min artikel om Danmark-Medaillen, har jeg først i slutningen af 2014 fundet ud af hvem, der i 1937 graverede stålstemplerne til Danmark-Medaillen. Jeg stiftede bekendtskab med navnet Aage Spangenberg da jeg fik en forespørgsel fra Vejen og Omegns Frimærkeklubs formand, Hans P. Lassen, der havde fået en Kuglepost-plaquette i sølv (vist senere her - sølv uden bordure) fra den 10. Danske Filatelistdags Frimærke-Udstilling i Slagelse 1938 indleveret til salg. Her var de af mig ved Danmark-Medaillen graverede og eftersøgte initialer "ASp-" og der var tale om samme gravør!

Det fremgår også af min historie om Danmark-Medaillen - Kapitel II, at Spangenbergs gode ven og klubkollega, stationsforstander Jens Kristian Faustrup, var involveret i udformningen af Danmark-Medaillen. Det er derfor meget nærliggende at antage, at Faustrup på det varmeste havde anbefalet Spangenberg til DF-Us hovedbestyrelse, samt havde bedt dem afvige fra "kravet" om, at teksten i Kuglepost-plaquetten Medaillen skulle være: "10. danske Filatelistdag 1938".

oldline

Kuglepost-plaquetten
blev benyttet i hele tre udstillinger, den her beskrevne 10. Danske Filatelistdags Frimærke-Udstilling i Slagelse i dagene 02.-06.09.1938, dernæst ved DAFILU 60 i Odense i dagene 15.-16.10.1960, og sidst ved DAFILU 65 i Ringsted i dagene 23.-24.10.1965 - altså over en periode på ikke mindre end 27 år! Men det er også en ualmindelig smuk og eftertragtet plaquette.

oldline

Den 10. Danske Filatelistdags Frimærke-Udstilling i Slagelse 1938
På denne udstilling blev samlingerne bedømt efter nedenstående reglement, der nok er en "anelse" anderledes end vores nutidige reglementer og derfor forekommer lidt pudsig i enkelte passager:

1938-katalog
Kataloget indeholdt - foruden bl.a. udstillerfortegnelse, en fin
historisk gennemgang af de første 10 år med DF-U.
  Udstillingsreglement.
 1. Udstillingen arrangeres af Danmarks Filatelist-Union og Filatelistklubben for Slagelse og Omegn.
 2. Som Udstillere kan deltage: Medlemmer af de i Unionen optagne, eller til Optagelse anmeldte Klubber; endvidere Medlemmer af de Landsforbund, der er tilsluttet Fédérationen; de sidste i Samraad med de resp. Forbundspræsidenter.
 3. Anmeldelse om Deltagelse sker for Unionens Klubmedlemmers Vedkommende til Klubformændene inden den 25. Marts. Formændene bedes omgaaende indsende Anmeldelse til Udstillingslederen. Anmeldelserne skal indeholde Oplysninger om
        a. Antal Ark.
        b. Maalet paa Arket.
        c. Materialet.
 4. Deltagelsen i Udstillingen er gratis, men Udstillerne maa selv afholde Forsendelses- og Forsikringsomkostningerne. Materialet oplægges og nedtages af kyndige Filatelister, og der holdes betryggende Vagt saavel Nat som Dag. Personlig Opsætning kan kun tillades efter nærmere Aftale.
 5. Af Hensyn til, at Monteringen skal finde Sted paa stærkt skraanende Stativer, modtages kun Kartonark, og helst i Standardmaal 26,5 cm brede og 28 cm høje.
 6. Ved Indsendelse af Materialet, samt ved personlig Aflevering skal de tilsendte Følgelister benyttes. Sidste Frist for Aflevering af Materialet er den 30. August, Kl. 12. Ingen Udstiller kan forlange Materialet retur eller udleveret før den 7. September, Kl. 10. Postretursending sker senest den 9. September. Alle Kartoner skal for hvert Objekt have løbende Nr., det kan skrives paa Falsen med Blyant. Alle Bind, Futteraler eller Æsker skal være mærket med Navn.
 7. Udstillingsledelsen forbeholder sig Ret til at reducere det anmeldte Antal Kartoner, samt til at afvise ikke egnet Materiale, endvidere forbeholdes Ret til Omgruppering eller andre Ændringer, uden at fremføre Grundene derfor.
 8. Et Objekt kan kun udstilles i en Afdeling eller Gruppe. Men en Udstiller kan udstille flere Objekter, dog uden at forlange disse udstillet samlet.
 9. Juryen bedømmer de udstillede Objekter iflg. Federationens Bestemmelse efter følgende Regler:
        a. Den filatelistiske Viden, som Samlingen udviser.
        b. Samlingens Komplethed.
        c. Mærkernes Sjældenhedsgrad.
        d. Mærkernes Kvalitet.
        e. Opordningen af Samlingen.
 10. Mod Juryens Afgørelser kan ikke foretages nogen Indsigelse. Juryen kan inddele Objekter i andre Afdelinger, Klasser eller Grupper, hvis disse efter Juryens Mening ikke er anbragt rigtigt. Denne Ompostering berettiger ikke Udstilleren til at gøre Indsigelser af nogen som helst Art.

  Bemærkning. Under Udstillingens Montering og Afmontering tilstedes der ikke nogen udenfor Komiteen eller Medhjælpernes Kreds Adgang til Lokalerne. Alle Henvendelser sker i Udstillingsbureauet.

"Klasseinddeling for Udstillingen"
fyldte hele to sider i kataloget og omfattede, foruden Æresklasse og en klasse uden for bedømmelse, hele 16 klasser, hvor der var op til 10 underafdelinger i klasserne samt med op til 10 grupper inden for underafdelinger. Ganske uoverskueligt - og med vore dages øjne - unødvendigt. Da det ikke fremgår af resultatlisten, til hvilke klasser/ afdelinger og underafdelinger, samlingerne (eksponaterne) blev delt op i, er disse detaljerede oplysninger ikke gengivet her.

1938-juryen
Den internationale jury!
Udstillingens Jury / Dommerkomite
Det er ikke til at vide, om det var fordi deltagelsen var gratis, at der blev tilmeldt hele 165 forskellige "samlinger", men det har sikkert været stærkt medvirkende hertil. Den - hvad man må sige - internationale jury / dommerkomite bestod af seks dommere, jf billedet: Fra venstre mod højre: Peter Johannes Nielsen fra Skive (fra DF-Us forretningsudvalg), Kaptajn Zwolle (Amsterdam), Bundesprüfer Ressel (Berlin), Odense Frimærkeklubs daværende formand Willy Brocks, Baron von Rachmanow (Warszawa), jurysekretær Lauge Valdemar Sørensen fra Randers og frimærkehandler Rasche (Hannover).

Juryen havde det nødvendige antal plaquetter til rådighed: Forgyldt Sølv, Stor Sølv, Lille Sølv, Stor Bronze og Lille Bronze. En udstiller kunne kun hjembringe een medalje, uanset hvor mange "samlinger" vedkommende viste.

 
A.Sp.
Plaquetten til venstre er en "Lille bronze"-plakette. Den blev tildelt udstilleren, Harry Louis Fich, Svendborg.
Plaquetten til højre er en "Lille Sølv", der blev tildelt frimærkehandler Søren Johan Sørensen, Brønderslev.
Close-up af Spangenbers initialer og reversen er vist herunder.
A.Sp.
"ASp-". Spangenbergs karakteristiske initialer.
 
A.Sp.
Der blev ikke graveret navn i plaquetterne,
kun by og årstal - på reversen.

A.Sp.
De smukt graverede plaquetter: Stor Bronze, Stor Sølv samt Forgyldt Sølv, alle kun med indgraveret "Slagelse 1938" på reversen.
Det vides ikke hvem, der modtog disse plaquetter.

I Dansk Filatelistisk Tidsskrift, nr. 9, September 1938, s. 132-133, blev resultatet af juryens arbejde offentliggjort. Ifølge kataloget var der -som nævnt- 165 "samlinger" på udstillingen, men kun 71 "samlinger" fik tildelt medalje og hele 69 "samlinger" blev nævnt i resultatlisten, men fik ikke en plaquette med hjem. De sidstnævnte samlinger fik et diplom / deltagerbevis.

Fortegnelse over de på 10. Filatelistdags-Udstilling i Slagelse samtlige præmierede samlinger:

A. Æresklassen:
Kgl. Dansk Post- og Telegrafmuseum
    Tildelt Sølv/Guld (= forgyldt sølv).
B. Udenfor Bedømmelse:
Karl Banemann, København. Finland og Sverige - Specialsamlinger.
    Juryens Lykønskning.

Forgyldt sølvmedalje:
10. Hans Søfelde, Odense: Danmark, 1851-1875. Samt
    14. Danmark, 1875-Udgaven.
39. Frederiksberg Frimærke Forening. Kollektiv udstilling.
    Medl. Nr. 121: Anerkendelse fra juryen for Norgesamlingen.
41. Louis Frei, Zürich, Schweiz. Schweiz 1843-1938.
53. Jan Poulie, Amsterdam. "Hollandia". Holland Specialsamling. Samt:
    68. Rusland Specialsamling.
    83. Estland Specialsamling.
    84. Lettland Specialsamling.
    85. Litauen Specialsamling.
    113. Lettland, Afstemplingssamling.
59. C. Hallberg, Norkoping. Sveriges Bandmärken 1920-1938.
60. Franz Biesecke, Berlin. Briefmarkensamler-Verein "Wilmerdorf":
    Norge. Specialsamling af Skillingsværdierne. Samt
    120. Tyskland. Forskningssamling over Nr. 44 = 50 Pf.
64. Erik Wahlström, Helsingfors Frimärkssamlare Förening.
    Finland Specialsamling 1856-1917.
90. Arthur Probst, Odense. Europa-Specialsamling.
107. Ludwig v. Steinbach, Lwow, Polen. Afstemplingssaml., Galizien 1772-1850.
    Samt 162. Afstemplingssamling, Galizien 1772-1850. Litteratur.

Stor Sølv:
17. G. V. Johansen, Odense. Danmark, Feldpost-Afstemplinger fra 1864. Samt:
    111. Englands Kolonistempler. Uddrag af Specialsamling.
    127. Helsager. Uddrag af en Generalsamling.
42. Jules Palm, Odense. Schweiz. Specialsamling. Yvert Nr. 12-32.
52. Karl Banemann, Arbejdernes Frimærkeklub, København.
    Belgien. Specialsamling omfattende Tidsrummet 1849-1893. Samt:
    115. U.S.A. Stempelsamling paa Mærker fra Aarene 1850-1883.
63. P. Jørgensen, København. Norge. Specialsamling af 21 og 20 mm, 1893-1909.
89. Richard Jerie, Klub csl. filatelistu, Praha. Europa-Specialsamling.
109. G. Sempf, Forening "Nordost" e. V. Königsberg. Forfilatelistiske Stempler.
117. Karel Basika, Praha. England 1840.
122. W. H. P. Truijen, Forening "Op Hoop van Zegels", Haarlem, Holland:
    Holland. Studiesamling 5 cent blaa 1872-91.
126. Fru M. J. Matzen-Fleddérus, Haag. Luftpost. Nederland-Nederlandsk Indien.

Lille Sølv:
1. Aksel Christensen, Svendborg. Danmarksamling 230 ubr. Fireblokke af Hovednumre.
    Samt: 20. Danmark. Helbreve fra Jernbaner / Banegaarde.
    27. Danmark. Frimærkehefter med/uden Reklamevedhæng 1913-1938.
6. Karl Lund, Arbejdernes Frimærkeklub, København. Danmark, Specialsamling af Afarter.
11. O. Hald, Viborg Filatelistklub. Danmark, Specialsamling.
15. Kaj Larsen, Arbejdernes Frimærkeklub København.
    Danmark. 1870- og 1875-Udgavernes Opstillinger af Trykoplag. Samt:
    103. Barbados. (Juryens Ros).
18. Søren Johan Sørensen, Brønderslev Filatelistklub.
    Danmark. Afstemplingssamling - de første Udgaver.
19. G. V. Schledermann Larsen, Viborg Filatelistklub.
    Danmark, Specialsamling. Viborgstempler / Bureauet Langaa-Struer.
49. Jean Willemsen, Königsberg. Memelgebit.
50. Krause Thomsen, Korsør Filatelistklub. Saar. Udbygget Katalogsamling.
57. Carl Hansson, Helsingborg. Sverige. Farvenuancer 1855-1890.
61. P. Mortensen, Jysk Filatelistklub, Aarhus. Norge Specialsamling.
65. P. Wittkemper, Amsterdam. Finland Specialsamling.
86. Wilh. Lewald, Königsberg. Litauen. Specialsamling.
114. Sidney Lake, Paterson N. J., U.S.A. Suriname. Breve og Afstemplinger.
129. Marx Jøns, Grenaa. Læresamlingen for Klub- og Juniorledere.

Stor Bronze:
5. J. S. Bjerge, Horsens. Danmark. Samt:
    66. Finland.
12. Frode Rasmussen, Skanderborg. Danmark. Delvis specialiseret.
40. Aksel Christensen, Nyk. F. England. Del af Generalsamling.
43. Kai Damgaard-Jensen, København. Preussen. Katalogsamling. Samt:
    88. Jugoslavien. Udgaverne 1919-20. Uddrag af en Specialsamling.
67. W. Amons, Amsterdam. Rusland med Afarter og Trykfejl.
82. A. Werner Jensen, Odense. C. S. R. Katalogsamling. Samt:
    92. U. S. A. Katalogsamling fra 1861.
    100. Ægypten. Katalogsamling.
106. Chr. Høygaard-Nielsen, Nibe. Brevsamling.
108. Friedrich Karl Fischer, Königsberg. Sydøst-Preussen. Forfilatelistisk.
118. P. Schwanenflügel, Svendborg. England. "Line engraved".
153. Bjarke Fog (16 Aar), Kbhvn. Sverige. Katalogsamling / Baandmærker.
158. Niels Nedergaard (18 Aar), Skive. Liechtenstein. Specialsamling.

Lille Bronze:
3. C. G. A. Kirk, Herning. Danmark Katalogsamling.
7. Martin Wismann, Ringsted. Danmark. Uddrag Varianter. Samt:
    119. England. Pladenumre, 1 og 2 Pence 1858-1864.
8. Aage Jensen, Brønshøj. Danmark, Studiesamling. Afarter og Specialiteter.
9. O. Heie, København. Helsager. Danmark. Samt:
    94. Nicaragua.
13. Carl O. Madsen, Mørkøv. Danmark.
16. Behrendt Eskelund, Korsør. Studiesamling K.D.O.P.A., Hamburg 1839-1855. Samt:
    110. Afstemplinger. Forfilatelistiske Breve 1827-1855.
24. Karlo Lindskog, Odense. Danmark. Postale Særstempler.
25. Otto Lauritzen, Odense. Danmark. Francotypafstemplinger. Samt:
    116. Tyskland. Francotypstemplinger. By-Alfabetisk arrangeret.
28. Chr. Søndergaard, Næstved. Danmark. Frim. med postale Reklamvedhæng.
29. E. Kaster, Odder. Jernbanemærker. Aarhus-Odder-Hou 1884-1937.
44. Th. Hannibal, København. Tyskland. Farvenuancer 1/1 1872-1/12 1923.
46. Hans Knudsen, København. Tyskland. Katalogsamling.
58. Carl Jørgensen, Nykøbing F. Sverige. Katalogsamling.
69. Ewald Olsen, Horsens. Rusland. Opsat efter Senf.
71. Harry Louis Fich, Svendborg. Island.
74. Chr. Olsen, Aarhus. Østrig. Uddrag af Generalsamling paa ca. 35.000 Stk.
75. N. Nielsen, Korsør. Ungarn. Katalogsamling 1872-1938. Samt:
    96. Japan. Katalogsamling.
81. Erik Holm, København. Czekoslovakiet. Specialsamling.
91. H. Drost, Horsens Filatelistklub. U. S. A. Katalogsamling.
93. Axel Jørgensen, Helsingør. U.S.A. Efter Scott 1869-1938.
104. H. P. Lund, Korsør Filatelistklub. Jamaica.
121. E. Vyrovyj, Praha. Forskningssamling. Ukraine, Rural (Zemstwo).
124. Alfred Beckstädt, Leipzig. U.S.A. Special-Udg. for Kansas og Nebraska.
131. Miroslaw Bruckner, Zagreb, Jugoslavien. Bekæmpelsen af Sygdomme.
138. Alfred Dahlsen, Jysk Filatelistklub. Aarhus. Statsoverhoveder m.m.
157. Carlo Truelsen, 18 Aar (død 10.-7.-1938) Herning. Danmark.
159. Ole Thurøe, (18 Aar) Svendborg. Tyskland.
163. Roman Stoebe, Berlin. Litteratur. Tysklands 2 Marks Mærke, Nr. 37, a-f.

Album:
150. Thorlai Jensen, 15 Aar, Fredericia. Danmark.
Instiksbog:
154. Oluf V. Petersen, 16 Aar. Svendborg. Danmark.


Der blev uddelt i alt 71 plaquetter:
  9 Forgyldt Sølv
  9 Stor Sølv
14 Lille Sølv
11 Stor Bronze
28 Lille Bronze


Deltagerbevis:
2. N. M. Nielsen, Snoghøj. Danmark. 1 Helark Postfærge, 50 Øre rødsort. Samt:
    55. Holland.
    62. Norge.
4. Valdemar Sørensen, Fredericia. Dansk Vest-Indien.
21. P. R. Christensen, Svendborg. Danmark-Afstemplinger. Samt:
    135. Julemærker, officielle og postale.
22. F. W. Jensen, Slagelse. Danmark, Stempelsamling. Samt:
    102. Engelske Koloniers. Kroningsmærker.
23. Louis T. Brüel, Viborg. Danmark. Propagandastempler.
26. Knud Kærsaa, Fredericia. Danmark. Francotypstempler.
30. Poul Jensen, Hillerød. Jernbanemærker Gribskov-/Frederiksværk. Samt:
    101. Engelske Kolonier. Komplet Sæt Kroningsmærker.
31. H. A. G. Andersson, Skive. Danmark, Julemærker.
32. F. Hagelund, Helsingør. Danmark. Essays og Nytryk. Samt:
    137. Julemærker fra flere Lande.
33. Jules Palm, Odense. Album og Indstiksbøger.
34. Harry Poulsen, Aarhus. Album. Samt:
    38. Kataloger.
35. Axel Andersen, Aarhus. Indstiksbøger.
36. N. C. Andersen, København. Kataloger. Samt:
    140. Falsifikater.
37. A. Rylund, Aarhus. Kataloger.
45. N. Bensen Lüthje, Fredericia. Tyskland.
47. A. Kolind, Brønshøj. Efter Michels Tyskland Spec.-Katalog.
48. K. Sally, Brønshøj. Tyskland. Katalogsamling 1933-.
50. Krause Thomsen, Korsør. Saar. Katalogsamling.
51. Viggo Kristensen, Fredericia. Saar.
54. Harry L. Fich, Svendborg. Holland.
56. N. P. Nielsen, Assens pr. Mariager. Holland - Byttebasis.
70. V. Kærager, København. Rusland. Specialsamling.
72. C. Grandjean, Slagelse. Island. Samt:
    76. Bosnien-Herzegovina.
    79. Montenegro.
73. Svend Thomsen, Hillerød. Island, Komplet Sæt 1000 Aars-Jub.
77. Axel Asmussen, Svendborg. Bosnien.
78. L. Westergaard, Arbejdernes Frimærkeklub. Italien. Katalogsamling.
80. Leon G. Andersen, Aalborg. Polen. Katalogsamling.
87. Aleksandar Kohn, Jugoslavien. Jugoslavien, ubrugt.
95. Svend Jørgensen, Odense. Argentina. Frimærker og Helsager.
97. Eivind Pedersen, Valby. Japan. Brevkort.
98. Chr. Olsen, Aarhus. Mandchoukuwo, Saravak, Yemen.
99. C. Hendriksen, Fredericia. Tannu-Touva.
105. S. A. Rentse, Nykøbing F. Kelantan.
112. Harry W. Walli, Helsingfors. Særstempler fra Finland.
123. A. D. Mc. Lain, Evanston, USA, Odense. Sverige. Specialstudie.
128. N. J. Sennels, Slagelse. Propagandasamling. Populær Filateli.
130. Eivind Pedersen, Valby. Demonstrationssamling for Opsætning.
132. Otto Olsen, Korsør. Velgørenhedsmærker. Schweiz og Belgien.
133. F. Fl. Larsen, Hillerød. Schweiz. Velgørenhedsmærker, komplet.
134. S. Dühr Martensen, Hillerød. Erindrings- og Velgørenhedsmærker.
136. A. Maagaard, Velling/Ringkøbing. Skandinaviske Julemærker.
139. M. Basbo, Køge. Breve og Helsagerne fra 25 Aars Korrespondance.
141. Knud Andersen, 12 Aar, Korsør. Finland. Katalogsamling 1918-1938.
142. Carl Ewald Olsen, 13 Aar, Horsens. Holland. Katalogsamling/Senf.
143. Mogens Jeppesen, 13 Aar, København. Sverige. Katalogsamling.
144. Palle Andreasen, 14 Aar, København. Italien. Katalogsamling.
145. Walther Askbo, 14 Aar, København. Norge, Katalogsamling.
146. Moritz Ahrens, 14 Aar, København. Danmark Spec. Stempler.
147. Erling Fog, 14, København. Bulgarien og Finland. Katalogsamling.
148. Hans Peter Martin Jørgensen, 14 Aar, Odense. Sverige efter Rylund.
149. Poul Schultze, 14 Aar, København. Tyskland fra 1923.
151. Knud Jensen, 15 Aar, Fredericia. Danmark.
152. Ernst Meyer, 15 Aar, København. Tyskland, nyere Mærker / farvet Karton.
155. Erik Weihe, 16 Aar, København. Estland, Lettland, Litauen.
156. Poul Anker Sørensen, 17 Aar, Horsens. Engelske - Sølvjubilæumsmærker.
160. Asger Fog, 19 Aar, København. Læresamling for juniorer.
161. J. G. Svendsen, 19 Aar, Køge. Danmark.
164. V. Simic-Vakanovic, Zagreb, Jugoslavien. Filatelistisk Almanak.
165. G. Landmans, Milano. Italien - 8 Album.

Sørensen
Søren Johan Sørensen.
12.07.1873-02.02.1959.
Som det fremgår af resultaterne herover, har jeg fremhævet Søren Johan Sørensen, som fik en "Lille Sølv"-medalje, som jeg erhvervede i 2014. I Dansk Filatelistisk Tidsskrift nr. 6/1943, s. 92, var der en omtale af Sørensen, der fyldte 70 år dette år:

"Den 12. juli fyldte Proprietær Søren J. Sørensen, »Krogaarden«, Brønderslev, 70 Aar. Sørensens Navn er velkendt blandt Filatelister over hele Landet, og Sørensen er trods de syvti Aar stadig rask og rørig og kan glæde sig over et særdeles godt Helbred og et aldrig svigtende Humør. Sørensen møder saaledes i sin Klub, Brønderslev Filatelistklub, hver Mødeaften, uanset Snestorm eller Regn, og det endskønt hans Gaard dog ligger et godt Stykke udenfor Byen.
    Sørensen var oprindelig Købmand i Ulsted, hvor han drev en betydelig Forretning i 23 Aar. Forretningen overdrog han i 1925 til en Svigersøn og flyttede selv til Brønderslev, hvor han købte »Krogaarden« lidt Øst for Brønderslev.
(Aalborgvej, Brønderslev - se Folketælling 1930).

Interessen for Frimærker fødtes tidligt hos Sørensen, idet han allerede i 15 Aars Alderen begyndte at samle paa Frimærker, og denne Interesse har Sørensen aldrig svigtet i det mere end halve Aarhundrede, der er forløbet siden Interessen for Frimærker vaagnede hos ham. I disse mange Aar har Sørensen opbygget en stor og værdifuld Samling af Frimærker og hele Breve fra hele Verden. Vil man fremhæve Dele af Sørensens store Samling, maa man først nævne hans Samling af Nummerstempler fra danske Postkontorer og Brevsamlingssteder, ligesom hans danske Samling er en Fryd for Øjet. Vi vil haabe, at Sørensen endnu i mange Aar vil faa Lov til at hellige sig denne sin store Interesse og ønsker ham hjertelig til Lykke med de 70 Aar.
E. L. C."

Fich
Harry Louis Fich.
04.02.1902-29.12.1989.
Det ses også, at jeg har fremhævet Harry Louis Fich, som fik en "Lille Bronze"-medalje, som jeg i februar 2015 fik af hans datter Grethe Boas Soja (f. Fich). (Tak, Grethe!).

I Dansk Filatelistisk Tidsskrift nr. 2/1990 var der en nekrolog over Fich, hvor den daværende formand for Svendborg og Omegns Frimærkeklub, Niels Ole Kaas, bl.a. skrev:

"Harry Fich var en meget aktiv person inden for erhvervslivet, lokalpolitik og en ivrig og dygtig frimærkesamler. I perioden 1946-1975 var han formand for Svendborg og Omegns Frimærkeklub, som han også var medstifter af i 1928. Han var også med i front, da »Danmarks Filatelist-Union« blev dannet i 1928, hvor han i øvrigt af og til anvendtes som dirigent ved filatelistdagene i »Unionen«. Her styrede han på en myndig og lystig facon forløbet. Harry Fich sad i komitéen for Danmark-Medaillen i perioden 1965-1978".

Harry Fich blev, på sin 80 års fødselsdag i februar 1982, udnævnt til æresmedlem af Svendborg og Omegns Frimærkeklub.


 
Sennels
Niels Julius Sennels.
20.12.1913-forår 1979.
Hans Jørgen Sennels, søn af Niels Julius Sennels, har stillet billede af sin far til min rådighed samt oplyst: Da Slagelse-klubben blev dannet 19.10.1936 blev Niels Julius Sennels valgt som sekretær for klubben. Han gik ud af bestyrelsen 29.08.1939, men forblev medlem af klubben. N. J. Sennels samlede både på lettiske (hans far var søn af en dansk garver, der rejste til Letland og giftede sig), islandske, tyske, hollandske og nordiske frimærker.
    Han udstillede ikke i konkurrenceklassen på denne udstilling, men havde en propagandasamling og fik sin medalje for godt arbejde ved udstillingen:

A.Sp.
N. J. Sennels plaquette. Tildelt for godt arbejde ved udstillingen.

Gynther Jensen
Poul Gynther Jensen.
16.05.1903-1971.
Morten Gynther Jensen, søn af Poul Gynther Jensen, har venligst sendt mig oplysninger om sin far: Han samlede frimærker fra "Danmark" og frimærker fra forskellige Europæiske lande.

Han udstillede ikke i konkurrenceklassen på denne udstilling, men blev takket for godt arbejde ved udstillingen:

pgj
Poul Gynther Jensen. Tildelt for godt arbejde ved udstillingen.

oldline

Tilbage til Aage Mathias Spangenberg
Som det er antydet øverst, er det lykkedes mig at få kontakt med et barnebarn af Aage Spangenberg: Jette Spangenberg, som har været uhyre hjælpsom med at svare på spørgsmål og har stillet en stor del personlige oplysninger til min rådighed:

Aage Mathias Spangenberg blev født i København 8. november 1882 og blev konfirmeret i Frederiksberg Kirke 4. april 1897. Kort tid efter aftjente han sin værnepligt i søværnet og blev hjemsendt 23. september 1905, knap 23 år gammel. Efter alt at dømme uddannede han sig, efter konfirmationen, som gravør. Han tog på valsen til Tyskland, hvor han i perioden 1907-1920 havde flere ansættelser, bl.a. hos det store sølvsmediefirma Karl Kaltenback & Söhne, (Altensteig) Stuttgart.

Mens han opholdt sig i Altensteig, giftede han sig med Louise Friederika Mangold (f. 07.12.1881 i Kochendorf, Tyskland. † 10.04.1952 i Rødby) og fik en søn, Willy Friedrich Spangenberg, f. 28.04.1912 - Jette Spangenbergs far. Aage Spangenbergs titel i Tyskland var "Silbergraveur", og i de følgende år arbejdede han lidt på skift i Tyskland og i Danmark. I Tyskland bl.a. hos "Neckarsulmer Fahrzeugwerke Neckarsulm" (bedre kendt som NSU-motorcykelfabrikkerne) hvor han arbejdede som stålgravør.

I 1920 vendte han hjem til Danmark og fik arbejde som gravør i Horsens og senere i København. I 1928 slog han sig ned i Rødby, hvor han fik "Borgerskab som Guldsmed i Rødby Købstad" (tilladelse til at drive erhverv som guldsmed. Borgerskab afløstes i 1932 af udstedelsen af et næringsbrev). I 1933 fik han tilladelse til at benævne sig "Guldsmedemester" og hans søn kom i lære som guldsmed i faderens forretning.

Spangenberg faldt godt til i Rødby og var bl.a. med i den lokale Skydebrødre-forening, hvorfra Christian Løje (frivillig på lokalarkivet i Rødby) har denne lille historie om Spangenbergs tyskfødte hustru, Louise - historien er bekræftet og gengivet med (smilende!) tilladelse af Jette Spangenberg. Louise Spangenberg talte dansk med tysk accent - i hvert fald på det tidspunkt, hvor dette skete: En mand henvendte sig hos Spangenbergs for at komme til at tale med ham, men da Spangenberg var til møde med Skydebrødrene, måtte hans hustru, Louise, meddele:

    "Du kan icke komme til at tale med Aage, for han er ute at skide!" (med hårdt "d")
    "Javel", sagde manden, "men så venter jeg gerne lidt."
    "Det går icke", sagde Louise, "Når Aage er ute at skide, så skider han hele dagen!"

oldline

1976-katalog
Katalog fra Rødby-udstillingen i 1976.
Navnet "Rødby Frimærkeklub" anes tydeligt øverst.
Filatelisten Aage Mathias Spangenberg
Jeg ved (endnu) ikke, hvilke filatelistiske områder, Spangenberg interesserede sig for, men af Slagelse 1938-kataloget fremgår det, at han på det tidspunkt var formand i "Rødby og Omegns Filatelistklub".

En forespørgsel til Rødby Lokalarkiv, om der var nogle forhandlingsprotokoller fra klubbens virke faldt positivt ud. "Rødby og Omegns Frimærkeklubs" første forhandlingsprotokol omfattende 1936-1962 befinder sig på Lokalarkivet, hvor den frivillige medarbejder Hans Christian Løye kendte til den og har sendt mig oplysninger om, at klubben blev stiftet 12.02.1936 "på initiativ af Aage Spangenberg, (guldsmed), A. Michelsen (lærer), N. M. Nielsen (havnefoged) og N. J. Nielsen (førsteplejer)". Ved det første møde tilmeldte der sig yderligere 10 medlemmer, deriblandt stationsforstander Jens Kristian Faustrup (10.03.1889-07.04.1969), der i perioden 01.11.1935-31.03.1959 var stationsforstander i Rødby (DSB-personalehåndbog 1957 og 1959).
    Ved mødet blev Spangenberg valgt som formand, og Jette Spangenberg, som har hjemlånt protokollen, har oplyst, at det af protokollen fremgår, at Aage Spangenberg var formand frem til 28. februar 1942, hvilket også fremgår af det i DFT nr. 4/1942, s. 62, gengivne referat fra klubbens generalforsamling samme dag. Af referatet fremgår, at Spangenberg ikke ønskede genvalg som formand, hvorefter formandsposten blev besat af Overassistent Haugaard Rasmussen.
    Da klubben blev dannet, hed den, som nævnt i protokollen, "Rødby og Omegns Frimærkeklub". Som sådan blev den også optaget i Danmarks Filatelist-Union på Unionens repræsentatskabsmøde, den 6. september 1936 (se DFT nr. 8/1936, s. 119), men allerede ved klubbens førstfølgende generalforsamling 11.01.1937 blev et forslag om navneændring vedtaget, så klubben herefter kom til at hedde "Rødby og Omegns Filatelistklub", se DFT nr. 2/1937, s. 31.
    Rødby-klubben indsendte i de første år efter optagelsen i Unionen ikke noget til DFT før end i 1942, hvor referatet fra klubbens generalforsamling den 28. februar 1942 som nævnt var omtalt. Herefter var der årlige referater indtil DFT nr. 7-8/1948 (s. 56). Det næste nummer af DFT, der bragte nyt fra klubben, var nr. 6/1976, s. 196, hvor "Rødby Frimærkeklub", som klubben nu kaldte sig, viste sit mødeprogram 1976-77. Det lader til, at klubben ikke fungerede særlig godt i perioden 1948-1976, men i 1976 afholdt man den første, og så vidt vides, eneste frimærkeudstilling (propaganda) i dagene 27.-28.11.1976.


 

DFT nr. 10/1976 bragte et referat fra udstillingen:
Frimærkeudstillingen i Rødby Havn
Som tidligere meddelt afholdtes en større Udstilling i Rødby Havn, Søndag den 29. November, arrangeret af Filatelistklubben for Rødby og Omegn. Udstillingen, der var lagt temmeligt stort an, fik paa Grund af det daarlige Vejr ikke det Omfang, som oprindeligt var tiltænkt. - Udstillingen skulde efter første Udkast være afholdt i selve Rødby By, men af forskellige Aarsager maatte den forlægges til Havnebyen.

Dagen oprandt med det over hele Landet nu kendte Sne- og Stormvejr, der hindrede Medlemmerne i at møde rettidige op med deres Udstillingsmateriale, enkelte udeblev ganske. Der var dog alligevel god Tid til at fremlægge diverse Sager, da der ingen Gæster mødte om Formiddagen. Dog en halv Time over Tiden var alt i Orden, og Formanden kunde melde klar og ganske kort aabne Udstillingen.

Postmesteren fra Rødby indfandt sig nu som første Gæst, og der var god Tid til at vise rundt og forklare forskellige postale Mærkværdigheder. Efter denne Rundgang holdtes Frokost; men næppe var man gaaet i Gang med "Flæskestegen", før Freden var forbi. Havde der ingen Gæster været før Kl. 12, saa kom de nu fra hele Lolland, nu var det om snarest at finde tilbage til de respektive Pladser i Udstillingslokalerne, og der blev fuldt op at gøre til Udstillingen lukkede Kl. 22.

Udstillingen omfattede foruden Frimærker ogsaa Jernbanemærker og Mærkater, der var mange dejlige Ting og Klubben kan glæde sig over, at der var flere, der fik Mod paa at samle Frimærker. Berettiget Opsigt vakte en Samling gamle Breve, udstillet af et Nakskovmedlem. Karlo Lindskog, Odense, havde efter Anmodning udstillet sin Bypropaganda-Stempelsamling - og alle de kønne Stempler blev meget kritisk sammenlignet med det usædvanlige smukke Stempel, som Rødby ved denne Lejlighed kom i Besiddelse af. Fra Udstillingen ekspederedes ca. 3300 Stk. Postsager, og Postbud Nielsen fra Rødby, der var stillet til Raadighed, havde en travl Dag. Han skilte sig godt fra sit Arbejde og skal have Tak for vel udført Arbejde, saa smuk Afstempling er sikkert ikke før udført her i Landet. Kun et Brev, det første, blev kasseret; men efter at Formanden havde forklaret hvorledes og hvordan, var Nielsen klar over, hvad der havde Filatelisternes Interesse.

Om den økonomiske Side af Udstillingen er det for tidligt at sige noget; men et er sikkert, med Formandens Forretningstalent kan der kun være Overskud. Sekretær.

Billede fra oldline

"Rødby og Omegns Filatelistklub" blev senere opløst og medlemmerne gik til frimærkeklubberne i de nærliggende byer. Om Spangenberg udstillede sin(e) frimærkersamling(er) på Rødby-udstillingen, ved jeg ikke, da jeg (endnu) ikke har erfaret, hvad han samlede på.

Aage Mathias Spangenberg døde 05.04.1964 - iflg. kirkebogen på "Alderdomshjemmet"(Plejehjemmet Vesterled i Rødby, efter oplysning fra Jette Spangenberg).

Billede fra oldline

Referencer:

 1. "Dansk Filatelistisk Tidsskrift", DFT, nr. 8/1936, s. 119, nr. 2/1937, s. 31, 8/1937, s. 114-115, nr. 1/1938 s. 9-10, nr. 3/1938, s. 33-35, nr. 5/1938, s. 69-72, nr. 6/1938, s. 85-87, nr. 8/1938, s. 113, 120, og nr. 9/1938, s. 129-135. Desuden DFT fra perioden 1942-1977 med referater fra klubberne, herunder fra Rødby-klubben.
 2. DSB-personalehåndbog 1957 og 1959.
 3. Spangenberg (død): Kirkebog for Maribo, Rødby, opslag 111.
 4. Søren Johan Sørensen (død): Kirkebog for Hjørring, Brønderslev, opslag 79.

Yderligere litteratur:
Bruno Nørdam: "Den 10. Danske Filatelistdags Frimærke-Udstilling i Slagelse 1938", "Frimækesamleren" nr. 5/2006.

Billede fra oldline

Tak for hjælp med oplysninger til
Jette SpangenbergFørst og fremmest Aage Mathias Spangenbergs barnebarn Jette Spangenberg og hendes mand, Gert Mortensen (†), som med stor ildhu har kastet sig over opgaven at hjælpe mig med familieoplysninger og fotos m.m.
    Også tak til Hans Christian Løye, frivillig medarbejder på Rødby Lokalarkiv, samt til Hans Peter Lassen, Vejen, Hans Jørgen Sennels, Holbæk, og Henrik Plovst, Horsens.
    Endelig en stor tak til Grethe Boas Soja (f. Fich) for hjælp med oplysninger og med bl.a. flere billeder fra Danmarks Filatelist-Unions første år.

Billede fra oldline

II - DAFILU 60
Aage Mathias Spangenbergs
Kuglepost-Plaquetten II
III - DAFILU 65
Aage Mathias Spangenbergs
Kuglepost-Plaquetten III
I - Slagelse 1938
Aage Mathias Spangenbergs
Kuglepost-Plaquetten I

Billede fra oldline


Carl StenderCarl Christian Blangsted Stender 20.06.1900-25.03.1943Den Danske Samler
Som det fremgår af DFT nr. 9/1938 med referatet fra udstillingen beskrevet herover, "prydedes" en af siderne i udstillingshallen af bl.a. et stort banner med Hagekors! Det har naturligvis undret mig meget, at udstillingen i Slagelse i 1938, som nok den eneste frimærkeudstilling i Danmark gjorde propaganda for nazismen. Banneret blev dog ikke nævnt med eet eneste ord i referaterne fra udstillingen, men forklaringen på dets tilstedeværelse var oplagt: Stender, der var formand for Slagelseklubben i perioden 1936-1939 og i 1938 formand for udstillingen, var allerede fra stiftelsen af DNSAP (Danmarks National Socialistiske Arbejder Parti) i 1931 medlem.

Som medlem af DNSAP fik han til opgave at oprette en ungdomsbevægelse. Den blev kaldt "Danske Drenge". I 1937 blev bevægelsen kaldt "Nationalsocialistisk Ungdom" (NSU).
    Stender var ivrig skribent i "National-Socialisten* fra dette blad begyndte at udkomme i oktober 1931, og samme sted virkede han som illustrator med linoleumssnit. Senere var Stender, som var ivrig filatelist, medstifter og leder af "National Socialistisk Samler Forbund" og redaktør af dets blad "Den Danske Samler. Filatelistisk Tidsskrift" til sin død. Han begik selvmord 25.03.1943 i sit hjem i Slagelse.

"Den Danske Samler" udkom i perioden 1941-1945. Stenders redaktørjob på "Den Danske Samler" blev overtaget af Kaj Enna, som også var ivrig frimærkesamler. Han udstillede heller ikke på udstillingen. Enna, der var glødende nationalsocialist og en af Von Schalburgs "bloddrenge", var en frygtløs og fanatisk soldat under kampene i Demjansk ca. 100 km syd for St. Petersborg 24. maj 1942. Senere, den 25. februar 1943, faldt Enna i kamp.

Billede fra oldline

31.12.2015/26.10.2022
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional