HOFI 61. Horsens Filatelistklubs 50-års Jubilæumsudstilling 09.-10.09.1961

på Hejmdal, Horsens

© 2021- Toke Nørby

Udstillingen var den første, der fik betegnelsen "HOFI"
Den fandt sted i Restaurant "Hejredal", Horsens 09.-10. september 1961 i anledning af Klubbens 50 års jubilæum og D.F-U.'s Filatelistdag (den 10. september 1961).

Horsens Filatelistklub, der er provinsens ældste frimærkeklub, blev stiftet den 11. september 1911. 50 år efter stiftelsen arrangerede klubben en udstilling "HOFI 61" i forbindelse med D.FU.'s Filatelistdag. Denne blev afholdt i den periode, hvor Danmarks Filatelist-Union havde fællestidsskrift, Nordisk Filatelistisk Tidsskrift, NFT, med KPK, hvilket åbenbart betød, at pressedækningen ikke var særlig god. I hvert fald var der kun en mindre noits i NFT nr. 2/1961, s. 27-28 om anmeldelse af eksponater til udstillingen:

I forbifarten . . .
HOFI 61. I anledrnng af Horsens Filatelistklubs 50 års jubilæum afholdes der i dagene 9. og 10. september 1961 en Filatelistdagsudstilling, hvortil medlemmer fra klubber tilsluttet Danmarks Filatelist-Union indbydes til at udstille.     Udstillingen vil blive afholdt efter de for en Filatelistdagsudstilling gældende regler for bedømmelse. D'herrer Therkel Christensen, Aarhus. Thorkild Andersen, Aarhus og Halle Hansen, Vejle, har velvilligst givet tilsagn om at påtage sig dommerhvervet, og der vil blive stillet dem et antal præmier til rådighed.

Anmeldelsesfristen er sat til 15. juni og udstillingskomiteen beder derfor interesserede om allerede nu at anmelde deres deltagelse. Anmeldelsesblanketter, der tillige indeholder udstillingsreglement, kan rekvireres hos udstillingens sekretær, sparekassebogholder P. Skriver Hansen, Borgmesterbakken 14, Horsens.

"Der vil iøvrigt blive udgivet et udstillingskatalog med i artikler af blivende filatelistisk værdi (Der var faktisk flere, gode artikler om danske stålstiksmærker med varianter, hvoraf nogle stadig kunne købes på posthusene - en ganske fremragende timing), men herom nærmere i næste nr. (som dog ikke omtalte udstillingen igen!). Ligeledes vil der blive fremstillet en festlig udstllingskuvert, ligesom der, i de 2 dage udstillingen varer, vil blive anvendt et særstempel".

oldline

Heldigvis betød den efterfølgende manglende omtale ikke noget, da besøgstallet og salget af kuverter var fint. Kataloget var på 58 sider, og indeholdt en udstillerliste, en yderst interessant artikel af Aage Tholl: "Lidt om vore stålstukne frimærker", men også fire artikler af Tom Plovst "Lidt om vore nuværende Statsbanefrimærker", "Supplerende oplysninger til artikel i udstillingskataloget DAFILU 60" og "En prøve på katalogisering af en frimærkeværdi i et specialkatalog". Faktisk banebrydende artikler, hvilket naturligvis var medvirkende til, at kataloget blev udsolgt på udstillingen og man måtte trykke nogle ekstra "Særtryk" med artiklerne. Det betød, at oplaget blev på hele 2100 stk. kataloger.

Også frimærkesalget på udstillingen gik godt, da et frimærke med en variant, der var beskrevet i kataloget, stadig kunne købes på posthuset!

oldline

Der blev anmeldt 3000 plancher fordelt på 35 udstillere. Da der ikke var plads til alle, blev de, der måtte afvises, tilbudt, at de overflødige plancher blev anbragt i et depot og at samlingerne ville blive bedømt. For bedømmelsen stod:

Therkel Christensen,
Thorkild Andersen, begge fra Aarhus og
Halle Hansen fra Vejle.

De udstillede samlinger vil blive bedømt efter følgende regler:
  1. Filatelistiske kundskaber, bedømt efter det udstillede materiale.
  2. Samlingens komplethed.
  3. Materialets sjældenhedsgrad.
  4. Mærkernes kvalitet.
  5. Samlingens opsætning.

Der stilles et antal udstillingsplaquetter til dommerkomiteens rådighed. Plaquetterne uddeles i henholdsvis forgyldt sølv, sølv og bronze. Ingen udstiller kan dog tildeles mere end een plaquette. Alle præmierede samlinger vil blive tildelt diplom, svarende til den opnåede grad. Alle udstillede samlinger vil blive tildelt udstillingens erindringsdiplom.

Samlingerne konkurrerer i følgende afdelinger og grupper:
          Afd. 1. Danmark, Slesvig, Dansk Vestindien og Grønland.
          Afd. 2. Finland, Island, Norge og Sverige.
          Afd. 3. Europæiske lande udenfor Skandinavien.
          Afd. 4. Oversøiske lande.

Indenfor afdelingerne 1 til 4 deles disse i følgende grupper:
          1 Katalogsamlinger.
          2 Specialsamlinger.
          3 Studiesamlinger.

          Afd. 5. Samlinger samlet efter særlige synspunkter:
              a Stempelsamlinger på breve.
              b Samlinger af frimærker på breve.
              c Luftpost.
              d Motivsamlinger og temasamlinger.
              e Helsager.
              f Førfilatelistiske breve.
              g Bypost, Telegraf-, jernbane- og Julemærker.
              h Officielle nytryk og prøvetryk.
              i Samlinger, der ikke kan rubriceres under a-h.

Ved katalogsamlinger forstås samlinger, der er anlagt med katalogmæssig fuldkommenhed for øje, selv om disse indskrænket sig til et enkelt land eller dele deraf.
    Ved specialsamlinger forstås samlinger, der er opbygget paa grundlag af andre samleres forskninger.
    Ved studiesamlinger forstås samlinger, der er anlagt med det formål at studere et bestemt område, - et selvstændigt filatelistisk arbejde udført af udstilleren selv.

Dommernes arbejde resulterede i følgende bedømmelsen:

Forgyldt sølv (guldmedaljer)
Karlo Lindskog, Odense: Studiesamling Grønland + HOFI's ærespræmie
Sigw. Lundberg, København: Specialsamling med fireblokke.
Tom Plovst, Horsens: Studiesamling postfærge, brugt og ubrugt + D.F-U.'s ærespræmie.
Otto Ustrup, Ringsted: Specialsamling San Marino.
Sølvmedalje J. S. Bjerge, Horsens: Specialsamling danske skillingsmærker.
P. Skriver Hansen, Horsens. Kkatalogsamling Norge.
K. Klemmesen, Nykøbing F.: Katalogsamling England.
Carl O. Madsen, Mørkøv St.: Udvidet katalogsamling Gambia.
Ingvard Jacobsen, Færøerne: Færøske stempler.

Der er ikke fundet oplysninger om tildeling af bronze-medaljer. Desuden fik Carl Jehrbo, Horsens: "Frodes ærespræmie" for "Uddrag af en Israelsamling", men jeg har ikke fundet, hvilken medaljevaleur, han blev tildelt.

Udstillingens medalje:
Klubben havde hos juvelerer og guldsmeden Brdr. W. & S. Sørensen, Horsens, fået fremstillet plaquetter i forgyldt sølv, sølv og bronze til de bedømte samlinger.

bronze
Bronzemedaljen er blank på bagsiden, og der er kun graveret "1961 H⋅O⋅F⋅I" på aversen.

oldline

Der blev solgt hele 1300 kataloger i forsalg. På selve udstillingen blev kataloget udsolgt, så det blev derfor nødvendigt at lade fremstille et særtryk med alle artiklerne fra det oprindelige katalog. Oplaget på kataloget og særtrykket er på i alt 2100 kataloger.

oldline

Kataloget gav en fin beskrivelse af en af landets absolut ældste klubber
Horsens Filatelistklub blev stiftet den 11. september 1911 i "Palæet" på torvet, hvor nu (i 1961) H. P. Larsens konditori har til huse. Herudover har der tidligere eksisteret en frimærkeklub i Horsens ved navn "Horsens Philatelist-Forening", om hvis virksomhed der dog ikke vides noget ud over, at den har eksisteret fra 1894 til omkring 1908.

Den nye klub, der i begyndelsen havde en snes medlemmer, valgte som bestyrelse læge Svendsen (formand), restauratør F. Munk Olsen, bogholder Oscar Michelsen og bankkasserer A. Koppel. Der blev organiseret en dubletcirkulation under ledelse af Oscar Michelsen, og der oprettedes en juniorafdeling med direktør Nic. Michelsen som leder, bistået af lærer Oluf Christensen, der begge gjorde en stor og uegennyttig indsats på dette område.

Under bankkasserer Koppels energiske indsats gik det sikkert og støt fremad for klubben, og i 1913 var medlemstallet steget til 36 medlemmer i Horsens samt 40 udenbys medlemmer spredt ud over hele landet. Klubbens navn var dengang filatelistklubben "Danmark".

Trangen til et medlemsblad medførte, at man i maj 1913 udsendte det første nummer af "Frimærke-Tidende" med A. Koppel som redaktør. Dette blad, der i begyndelsen af 20-erne overgik til N. S. Nedergaard i Skive, blev et meget stærkt bindeled mellem klubbens ledelse og medlemmerne ud over landet.

I årene 1923-24 var der en meget ringe interesse for klubben, og bestyrelsen besluttede derfor at indstille virksomheden for en tid. Først fem år senere i 1929 tog man fat igen og rekonstruerede klubben, der da fik sit nuværende navn »Horsens Filatelistklub«. Der blev valgt en ny bestyrelse, og i løbet af et par år var medlemstallet oppe på mellem 50 og 60. Klubben var dermed i fuldt sving igen, og den har siden været i fortsat vækst, og medlemstallet er nu (i 1961) oppe på 133.

Foruden den øvrige virksomhed har klubben i de forløbne år arrangeret en række udstillinger. I klubbens første periode blev der afholdt udstilling i Horsens på »Palæet«, i 1916 i Århus og senere endnu flere, bl. a. i købestævnebygningen i Fredericia. I klubbens anden periode er der i Horsens arrangeret lokale udstillinger i 1931, 33, 36, 41, 43, 46, 48, 51 og 55. Kun en enkelt af disse udstillinger havde et stort omfang, nemlig udstillingen i 1936 i anledning af klubbens 25-års jubilæum. Udstillingens navn var NEPA og var en stor nordeuropæisk frimærkeudstilling. Horsens og Horsens Filatelistklub var dengang i nogle dage genstand for den filatelistiske verdens opmærksomhed.

Danmarks Filatelist-Union
I 1931 sluttede en række klubber sig sammen og dannede en landssammenslutning under navnet "Danmarks Filatelist-Union". 53 klubber er nu (i 1961) tilsluttet denne Union, på hvis rigsdag "Filatelistdagen" filatelisternes interesser såvel indenlands som udenlands bliver drøftet og behandlet.

Når nu Horsens Filatelistklub fejrer sit 50-års jubilæum med en frimærkeudstilling - "HOFI 61" - i forbindelse med afholdelsen af den 32. filatelistdag, skal der lyde en tak til de mænd, der i tidens løb har gjort en indsats for Horsens Filatelistklub og for samarbejdet klubberne indbyrdes.

For fremtiden har vi det ønske, at filatelien fortsat må blomstre rigt og frodigt - såvel her i Horsens - som over det ganske land.

Velkommen til HOFI 61

oldline

Kataloget sluttede med en stor tak til de implicerede:
Når det nu her ved Horsens Filatelistklubs 50 års jubilæum er muligt at vise for publikum, hvad det er, vi filatelister beskæftiger os med, skyldes det en særlig velvilje og offervilje fra forskellig side, og vi vil her benytte lejligheden til at takke alle, der enten på den ene eller anden måde har været med til at gøre udstillingen "HOFI 61" så seværdig som vel muligt.

Vi takker hr. borgmester Robert Holm, hr. postmester Johannes Lerche Olesen og formanden for Danmarks Filatelist-Union, hr. Einer C. Hansen, fordi de indvilgede i at tiltræde udstillingens ærespræsidium.

Ligeledes takker vi på det hjerteligste udstillingens jury, d'hrr. Therkel Christensen, Thorkild Andersen og Halle Hansen for deres medvirken ved bedømmelsen af samlingerne.

Til Post- & Telegrafvæsenet skal lyde en varm tak for den imødekommenhed og elskværdighed, vi har mødt.

Hr. A. Tholl, Kalundborg, takker vi på det hjerteligste for den særdeles lærerige og instruktive artikel, der fremover vil stå som en af hovedhjørnestenene for forståelsen af vore danske stålstukne frimærker.

Dagspressen, såvel her i Horsens som udover hele landet, og den filatelistiske fagpresse er vi megen tak skyldig for den gode presseomtale, vi har fået, og vi takker herfor.

De mange firmaer og privatpersoner, der har støttet sagen ved tegning af annoncer til dette katalog samt har skænket gaver til vores tombola, takker vi på det hjerteligste.

Hr. Erik Strandbæk, der har tegnet vort smukke udstillingsstempel og vor fine særkuvert, siger vi tak for den udviste indsats.

Sidst, men ikke mindst, takker vi de mange udstillere, fordi de ville komme med deres samlinger og vise dem for offentligheden og derved har medvirket til, at denne udstilling er blevet så omfattende og interessant.
Udstillingskomiteen.

oldline

jloPostmester Johannes Lerche Olesen (th), der sluttede sin kariere som postmester i Horsens, blev senere synshandicappet og fik, sammen med sin hustru, en lejlighed på plejehjemmet Langenæsbo i Augustenborggade i Aarhus. Da min mor, Herdis Nørby, også havde en plejehjemsplads her i sin sidste tid, talte jeg ofte med ham, da jeg erfarede, at han var den gamle postmester fra Horsens.

Ydermere kendte min kollaga i frimærkeklubben i Aarhus, den forhenværende postmester Bjørn Eriksen fra Aarhus, også Lerche Olesen idet han havde tilbragt noget af sin postkarriere i Horsens under Lerche Olesen. Jeg husker, at Bjørn Eriksen fortalte, at Lerche Olesen blev kaldt for "Fløjlsfod", de han yndede at "liste" sig ind på sine medarbejdere for at se, hvad de lavede - i al uskyldighed naturligvis, men alligevel!

oldline

Referencer:
1. NFT, nr. 2/1961, s. 27-28.
2. "Jubilæumsudstillingen HOFI 61 i Horsens". Frimærkesamleren nr. 6/2011, s. 166-167, af Bruno Nørdam: Særstempel, de to særkuverter samt plaquetten er vist og beskrevet.

oldline

09.12.2021
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional