NORDEUROPÆISK Frimærkeudstilling i Horsens, 05.-07.09.1936

Horsens Filatelistklubs 25 års jubilæum

© 2022- Toke Nørby

oldline

Horsens Filatelistklub
ønskede med NEPA-udstillingen i 1936 ikke alene at fejre sit 25 års jubilæum, men også at skabe en fest i anledning af Danmarks Filatelist-Unions 5 års jubilæum ved at afholde en "international" udstilling i forbindelse med Unionens 8. Filatelistdag.

NEPA 1936-katalog

Program:
Lørdag den 5. September 1936
Kl. 10Udstillingen aabnes i Overværelse af særlig indbudte og Repræsentanter for Pressen. Efter Aabningshøjtideligheden Rundgang paa Udstillingen.
Kl.11,30Fælles Frokost-Spisning for Deltagerne i Aabningshøjtideligheden.
Kl. 14Udstillingen aabnes for Publikum. Adgang 1 Kr. for voksne og 50 Øre for Børn under 15 Aar. Partoutkort gældende alle 3 Udstillingsdage 2 Kr. for voksne og 1 Kr. for Børn.
Kl. 20Fra dette Tidspunkt er der paa Etablissementet "Hejmdal" arrangeret selskabeligt Samvær for filatelistisk interesserede.
Kl. 22Udstillingen lukkes..
Søndag den 6. September 1936
Kl. 10Udstillingen aabnes for Publikum.
Biludflugter til Byens Omegn kan arrangeres Søndag Eftermiddag efter nærmere Aftale med Udstillingens Bureau.
Kl. 22Udstillingen lukkes.
For denne Dags Vedkommende henvises iøvrigt til Filatelistdagens Program.
Mandag den 7. September 1936
Kl. 10Udstillingen aabnes for Publikum.
Postflyvemaskinen ankommer fra København med Passagerer ca. Kl. 11 og starter igen til København med Passagerer og Post Kl. 13.
Paa denne Dag arrangerer Horsens Turistforening Biludflugt gennem det smukke Bjerre Herred. Nærmere Oplysning faas i Udstillingens Bureau.
Kl. 21Udstillingen sluttes
Kl. 21,30Afslutningshøjtidelighed og Præmieuddeling.
Paa Udstillingen forefindes Postkontor, hvor samtlige Postforsendelser annulleres med et særligt Udstillingsstempel. Postkontoret er aabent daglig Kl. 10-12 og Kl. 14-20. Endvidere forefindes Bureau, Kiosk, Tombola, Stands for Frimærkehandlere m. m.
    En særlig Luftpost-Konvolut er fremstillet og sælges paa Udstillingen. Pris pr. Stk. 10 Øre.
    Til Postbefordring med Flyvemaskine Horsens-København fordres et specielt Stempel á 25 Øre.
    Til enhver Køber af Billet til Udstillingen udleveres gratis en filatelistisk Nyhed.
    Tilrejsende Besøgende vil paa Udstillingens Bureau kunne faa udleveret særligt Udgangskort.

Dansk Filatelistisk Tidsskrift nr. 8/1936, s. 123-125:
Nordeuropæisk Frimærkeudstilling - NEPA.
Lørdag Formiddag Kl. 10 samledes en repræsentativ Del af kendte, nordeuropæiske Filatelister, lokale Notabiliteter og andre særligt indbudte i Haandværker- og Industriforeningens Selskabslokaler for at overvære den højtidelige Aabning af NEPA.

NEPA lokaler
NEPA i Haandværker- og Industribygningen i Horsens.
(Ubrugt postkort. Stenders Forlag. Nr. 16677).

Horsens Filatelistklubs Formand, Driftsleder Chr. Smith, bød Velkommen og takkede for den Velvillie, der fra alle Sider var vist NEPA. Formand for Danmarks Filatelist-Union, Martin Jørgensen, Odense, hyldede den jubilerende og arrangerende Horsensklub, der er den ældste af Unionens Klubber, og den har i Tidens Løb ved flere Lejligheder udfoldet paaskønnelsesværdig Initiativ og Energi, som nu synes at kulminere i NEPA - en Opgave, den har løst paa en Maade, vi nu om lidt vil faa Grund til at glæde os over. NEPA vil fremtidig sammen med Horsens indtage en Hædersplads i filatelistisk Litteratur og Historie.
    Det er første Gang her i Landet, at et Bystyre, saaledes som Horsens Byraad, har ydet Filatelien Anerkendelse; men ogsaa mange andre har ydet NEPA værdifuld Støtte; den ærede Minister ved at overtage Protektoratet, Generaldirektør Mondrup ved bl.a. at stille diverse Materialer til Raadighed, Flyverofficeren, Byens Presse og den altid beredvillige Fagpresse.

    "Jeg takker Unionens 39 Klubber og deres mange Medlemmer for Tilslutningen til Udstillingen og for Gaverne til den. Ikke mindst maa vi paaskønne vore Naboer mod Syd, baade for hvad vi har lært af dem og for deres Medvirken til, at NEPA er blevet saa smukt et Udtryk for nordeuropæisk Samvirke paa det filatelistiske Omraade, hvorfor jeg beder Hr. Wieland overbringe "Reichbund der Philatelisten" vor Hilsen og Tak."
    "Vi glæder os ligeledes ved Samarbejdet med vore nordiske Broderlande, ved de tre Postmuseers Medvirken, og takker fordi de har sendt Repræsentation til NEPA".

Billede af oldline

Derefter fulgte en Række officielle Taler, der indledtes af Hr. Brocks, Odense, som rutineret talte paa tysk og senere resumerede d'Hrr. Direktør W. Rasche, Berlin, som bragte Hilsen fra den internationale Frimærkehandlerforening i Berlin og Overpostinspektør Wieland, som omtalte den Interesse, hvormed man i det tyske Filatelistforbund fulgte NEPAs Tilblivelse og ønskede den Succes.
    Borgmester Axel Sørensen, Horsens, gav Udtryk for den Beundring, Byens Borgere nærede for det Initiativ og den dristige Energi, NEPA var et Vidnesbyrd om, og i Haab om, at Arbejdet maatte svare til Forventningen, bød han Gæsterne Velkommen til Horsens.

Marinedirektør Arsenius, Stockholm, fremførte hjertelige Hilsener fra Sveriges Filatelister.

Generaldirektør Mondrup bragte Hilsen fra Ministeren, der var bleven forhindret i at komme til Stede. Forklarede derefter med megen Lune, at han som Landets største Frimærkehandler og forhaabentlig da - eneste Frimærkefabrikant - havde visse Fællesinteresser med Filatelisterne. Som Fabrikant gik Generaldirektørens Bestræbelser ud paa at yde det bedst mulige, trods dette blev hans Produkter ikke altid hilst med Begejstring. Saglig Kritik virker ansporende, og den er vi lydhør og taknemmelig for. Vi laver imidlertid Frimærkerne saa smukt og omhyggeligt som teknisk muligt, vi har sikret os kunstnerisk Assistance, vi anvender de bedste Reproduktionsmaader og mest moderne Trykmaskiner, da vi naturligvis er mere interesserede i at fremme end at skade Salget. Tilsagde Filatelisterne Postvæsenets Beredvillighed til, indenfor rimelige Grænser, at søge at faa saa meget som muligt ud af Interessefællesskabet. Idet jeg ønsker Horsens Filatelistklub og "Unionen" fortsat Fremgang i Arbejdet for Filatelien, erklærer jeg herved NEPA for aabnet.

Ved den paafølgende stilfulde Frokost for Deltagerne i Aabningshøjtideligheden, blev der ligeledes sagt en Mængde pæne Ord om Filateli, Samarbejde, NEPA, Horsens osv., idet de i det foregaaende nævnte Talere paany havde Ordet og suppleredes bl.a. med Taler af Finansudvalgets Formand, Hr. Folketingsmedlem Hans Nielsen, Bankdirektør Koppel, Installatør Schrøder, Lærer Oluf Kristensen, Kasserer Drost, Th. Hannibal og Redaktør Wilms, Stockholm. De indbudte besaa derefter Udstillingen, der Kl. 2 blev aabnet for Publikum.

Billede af oldline

Udstillingen
Alle Lokaler i Haandværker- og Industriforeningens smukke Bygning var stillet til NEPAs Disposition. Festsalen optog lange Rækker af Stands med Frimærker den væsenligste Del af Pladsen, som praktisk talt var udnyttet til det yderste, baade i Salen og paa Balkonen. Ved Hovedindgangen var reserveret Plads for Fremmedprotokol, Tombola og Montre med de mange smukke Ærespræmier og skinnende Medailler. Paa Scenen var indrettet Postkontor, hvorover vajede 6 Nationers Flag, og nedenfor var fikst uniformerede unge "NEPA-Damer" travlt beskæftiget med Ekspedition af de eftertragtede Luftpost-Konvolutter, endvidere var der her anbragt Smaaborde med Skrivetøj, hvor Besøgende adresserede deres mange Forsendelser. Ogsaa Havesalen var overfyldt med Stands og i Selskabslokalerne havde det danske Postmuseum sin interessante Særudstilling, desuden var der Lokaler med Udstillingsbureau og for de mange Handler-Stands. Alt i alt en overordentlig smuk og imponerende Udstilling, som Arrangørerne har al mulig Grund til at være stolte over. Og ikke mindst var de udenlandske Gæster villige til at udtrykke deres Begejstring og Anerkendelse over, hvad NEPA fremviste. At komme ind paa en detailleret og saglig Omtale af det udstillede kræver mere Plads end vi kan afse og vilde næppe heller give det rette Indtryk.

En Udstilling af NEPAs Art bør ses eller rettere studeres, idet det er ikke hver Dag, der er Lejlighed til at se lignende Materiale.
    Selv for dem, der besøgte Udstillingen, virker det overraskende at læse de af Horsens-Bladene noterede Oplysninger, der tjener til Orientering med Hensyn til Udstillingens Omfang.
   Den sidst afholdte Frimærkeudstilling i Hamburg omfattede hele Verden og opviste et Udstillingsmateriale paa ikke mindre end 2200 løbende Kvadratmeter. NEPA, der kun omfattede nordeuropæiske Udstillere, mødte med 2050 Kvadratmeter Udstillingsmateriale. Til Opsætningen af Plancherne blev i Horsens anvendt 12.000 Tegnestifter. Var samt- lige Plancher blevet placerede Side om Side, vilde de række ikke mindre end 2 Kilometer. - Det udstillede var forsikret for 1/2 Mill. Kr. Udstillingen omfattede 106 Nr. og frembød meget seværdigt, hvad man særlig faar bekræftet ved at gennemse den imponerende lange Præmieliste.
    Om Søndagen kulminerede Besøget. Nye Gæster ankom stadig, særlig Rutebilerne var virksomme, de kom baade fra Sjælland, Fyn og de forskellige jyske Amter. Mandag Formiddag samledes Interessen om Flyvningen, der bortset fra en mindre Forsinkelse, forløb programmæssig baade med Hensyn til Ankomst og Afgang.
    Om Aftenen sluttede den vellykkede Udstilling med en Afslutningshøjtidelighed, hvor en lang Række af kendte Filatelister takkede for den Indsats for Filatelien, der var gjort ved NEPA. Derefter fulgte Præmieuddelingen

Præmier og medallier
Det var ikke klubben selv, der bekostede ærespræmier og medallier. Ærespræmierne blev, som det oftest også er tilfældet i dag, stillet til udstillingens rådighed af både private personer og af organisationer, der havde nær tilknytning til udstillingen og udstillingen kvitterede normalt med en fin omtale af giverne i kataloget og eller i de filatelistiske tidsskrifter:

NEPA pokal
Horsens Byraad: Stor Sølvpokal.
Ærespræmierne var desuden:
Horsensborgere: Sølvpokal.
Kunstmalerne Mæhl, Palsgaard og L. Aamann, Horsens: Malerier
Bing & Grøndahl : To Porcellænsvaser med danske Motiver.
Driftsinspektør Brocks, Odense, (Medlem af NEPAs Jury):
    En Krystalskaal, spec. fremstillet til NEPA.
Jessen & Mortensen, Horsens: Bronzekunst.
Dagnæs-Keramik: En Kande.
Hovedgaard Keramik: To Kunstgenstande.
Kählers Keramik: En Skaal.
W. Rasche, Berlin: 2 Karafler af gl. berlinsk Krystal.
Ernst Wilms, Stockholm: En Kunstgenstand.
Gustaf Gustafson, Wärnamo: En Planche.

Udstillingens jury:
Juryen ved NEPA bestod af d'Herr Redaktør Wilms, Stockholm, Driftsleder Brocks, Odense, og Direktør Rasche, Berlin.

NEPA-jury

Dansk Filatelistisk Tidsskrift nr. 2/1936, s. 19:
Der blev fremstillet medallier i guld (forgyldt sølv), sølv og bronze, som alle blev fremstillet hos Horsens Sølvvarefabrik efter tegning af kunstneren, guldsmed, ciselør og tegner Knud Otto Møller: På aversen bærer medaillen på Horsens Byvåben - Hesten under Lindetræet - samt indskriften: "Nordeuropæisk NEPA Frimærkeudstilling", mens reversen er blank og forbeholdt modtagerens og evt. giverens navn.

NEPA medalje
NEPA Sølvmærke
NEPA-medallie i sølv med øsken. (Horsens Sølvvarefabriks mærke "HS" er graveret til højre for hestens hale).
NEPA Sølvmærke
Katalog over sølvmærker i kategorien https://www.925-1000.com/denmarkH.html

Horsensklubben håbede, at mange ville støtte fremstillingen af medallierne. DF-U tegnede sig for de to første sølvmedallier. Ligeledes havde Hr. Frimærkehandler Harry Poulsen, Aarhus, og Unionens Formand, Hr. Martin Jørgensen samt Odense Filatelistklub tegnet sig for medallier, og af kataloget fremgik det, at yderligere en række institutioner og honoratiores donerede medallier til udstillingen:

Medailler:
Horsens Byraad3 Guld, 3 Sølv og 3 Bronze
Martin Jørgensen, Odense, Formand for D. F.-Union1 Sølv
Danmarks Filatelist-Union2 Sølv
Odense Filatelistklub1 Sølv
F. Munk Olsen, Horsens, Fmd. f. Horsens Turistforening1 Sølv
Frimærkehandler Rylund, Aarhus1 Guld
Frimærkehandler Nedergaard, Skive1 Guld
Frimærkehandler Harry Poulsen, Aarhus1 Sølv
Horsens Haandværker- og Industriforening1 Guld
Jens Rasmussen, "Hejmdal", Horsens1 Sølv
Horsens Filatelistklub8 Guld og 20 Sølvbronze
(efter Behov)

Som det ses, havde Jens Rasmussen (kaldet "Jens o Hejmdal", da han gennem 34 år ejede og drev restauranten "Hejmdal" i Rædersgade i Horsens), doneret en sølvmedallie. Det var den, der blev givet til købmand Rasmus Henrik Kruse Poulsen Bro, Fur, for dennes samling af skillingsmærker og breve med nummerstempler.
    I lighed med nogle internationale udstillinger bad man nemlig om donationer til at dække udgifter til medallier, som med modtagerens og givernes navne ville være et minde om udstillingen. Samlerne blev gjort opmærksom på, at de, der var interesseret i at udstille, skulle, for at deltage med deres samling, betale 2 kr. i indmeldelsesgebyr samt 0,10 kr. pr. udstillet karton (planche) til driftsleder Chr. Smith, Horsens.

Billede af oldline

UDSTILLINGENS PLAQUETTE/MEDALLIE
Et antal plaquetter/medallier stod til dommerkomiteens rådighed ved præmiering af de bedste samlinger. (Det vil sige, at det ikke var givet, at en samling modtog en medallie). Samtidig havde Horsens Filatelistklub nævnt i kataloget, at horsenskubben stillede et antal "guld"- og sølvbronzemedallier til juryens disposition efter behov.

Juryens Bedømmelse. Bedømmelsen af de mange Samlinger paa NEPA blev foretaget efter "Fédération internationale de Philatélie"s Bestemmelser, og i hvert enkelt Tilfælde har juryens Kendelse været enstemmig.

Billede af oldline

Klasse 1:
Danmark
"Guld":
Salgschef Agnstrøm, Odense.
 
Sølv:
Lektor Bjerge, Horsens (Ærespræmie: En Krystalskaal).
Frimærkehandler Nedergaard, Skive.
Bagermester E. Olsen, Horsens (Ærespræmie: Et Horsens-Maleri).
Maskinmester Frode Rasmussen, Skanderborg.
Barbermester H. A. G. Andersson, Skive.
Købmand Rasmus Henrik Kruse Poulsen Bro, Fur:
nepa-ringtved
Teksten på reversen er:
"H. K. POULSEN BRO
DANMARK
Skænket af Jens Rasmussen, Horsens"

nepa-hkpb Rasmus Henrik Kruse Poulsen Bro
Født 24.12.1882 på Fur, død smst. 31.10.1964. Poulsen Bro var frimærkesamler og mangeårigt medlem medlem af Skive Frimærkeklub. Han var købmand på Fur og var formand for "Landkøbmændenes Forening for Morsø og Fur".
 
Fotoet er venligst fremskaffet med god hjælp fra en god gammel bekendt af mig: Chris Gade Oxholm Sørensen, Skive, samt med god hjælp fra familiens medlemmer: John Brinch Bertelsen, Fur, samt Steffen og Mogens Kruse Poulsen Bro, Nykøbing Mors.
joheimdal Jens Rasmussen
Født 16.08.1876 i Hornslet Sogn, død 10.12.1947 i Horsens. Hans fulde navn er Jens Pedersen Rasmussen. Han blev kaldt "Jens o Heimdal", da han var restauratør og ejede restauranten Heimdal i Rædersgade i Horsens. Han var en af datidens kendte mænd i Horsens.
 
(Fotoet er venligst stillet til rådighed af Museum Horsens, Historisk afdeling, Byarkivet, Sundvej 1 A, 8700 Horsens).

 

Installatør P. Schrøder, Horsens:
Scroder

nepa-pscr.jpg Peder Laurits Schrøder
Født 09.04.1887 og død 16.02.1966. I Den Danske Filatelist nr. 7-8/1936, s. 84, var der en præsentation af Peder Laurits Schrøder i forbindelse med NEPA-udstillingen under overskriften: "Mændene, der skabte NEPA". Han var Horsensklubbens sekretær, og havde i denne stilling et meget betydeligt arbejde. Schrøder var sin forening en uvurderlig mand i den tid, der var gået forud for NEPA.
 
Scrøders medallie blev for få år siden overdraget til Horsens Filatelistklub ved formanden Henrik Plovst, som venligst har givet mig fotos af den.

 
Overgartner Axel Christensen, Svendborg (Ærespræmie: En Dagnæs Keramik-Kande).
Bankassistent Victor Hansen, København.
 
Bronze:
Grosserer C. Anderson, Horsens.
Disponent jens Møller, Horsens.
Bankkasserer G. Schmidt, Horsens.
Dr. med Schumann, Halle.
J. Simonsen, Odense.
Ingeniør H. Lund, Odense.
Prokurist Niels J. Nielsen, Lahnsgade 35, Odense.
Kaptajn L. Brock, København.
Mejerist E. Raalskov Pedersen, Horsens.
Frimærkehandler Aage Reddersen, København (Ærespræmie: En Kähler Skaal).
Driftsinspektør Brocks, Odense (Ærespræmie: En Porcelænsvase med dansk Motiv).
Klasse II:
Skandinavien eksklusive
Danmark
"Guld":
K. Banemann, København (Ærespræmie: Horsens Borgeres Sølvpokal).
Selim Strandberg, Åbo (Ærespræmie: Et dansk Maleri).
Tricotagehandler Martin Jørgensen, Odense (Ærespræmie: Horsens Byraads Sølvpokal).
 
Sølv:
Repr. P. Mortensen, Aarhus.
Redaktør V. C. Nielsen, København (Ærespræmie: En Krystalgenstand).
 
Bronze:
Generalkonsul L. Andersen, Reykjavik.
Sparekasseassistent Lyse Hansen, Horsens.
Maskinmester Emil Jespersen, Horsens.
Thorkild Olsen, Aabyhøj.
Klasse III:
Tyskland
"Guld":
W. Heilmann, Lobstadt bei Leipzig.
Fru Hertha Rasche, Berlin (Ærespræmie: En Bronzelygte).
 
Sølv:
Bankdirektør N. Bode, Zwellichau.
Købmand C. Rasmussen, Vejle.
H. Starost, Rothenburg.
 
Bronze:
Fabrikant Juul Andersen, Aarhus.
J. Davidsen, København.
Gerhard Müller, Berlin-Dahlem.
Klasse 1V:
Øvrige Lande
"Guld:"
Louis Frei, København.
Bankassistent Victor Hansen, København (Ærespræmie: En Vase).
Farmaceut G. Johansen, Odense.
Købmand Arthur Probst, Odense.
Frimærkehandler Aage Reddersen, København.
 
Sølv:
Gustav Nordenstrøm, Norkøping.
Forretningsfører L. V. Sørensen, Randers.
Josef Schäfer, Leipzig.
Kontorchef P. Schwanenflügel, Svendborg.
 
Bronze
Kasserer Drost, Horsens.
F. Vilh. Eilschou-Holm,
Gent. Gustav Gustavson, Värnamo, Sverige.
Cigarhandler Leo Schultz, Horsens.
Pastor Dahls efterladte Samling.
Klasse V:
Samlinger ordnede efter
særlige Synspunkter
"Guld:"
Konrad Frey, Oggersheim.
Generalmajor Hegermann-Lindencrone, København.
 
Sølv:
Marinedirektør Arsenius, Stockholm (Ærespræmie: En Sølvskaal).
Rolf Gummesson, Stockholm.
Apoteker Høygaard Nielsen, Nibe.
 
Bronze:
Overpakmester P. R. Christensen, Svendborg.
Afdelingschef Marx Jøns, Grenaa.
Klasse VI:
Luftpost

Sølv:
Fritz Cohn, Berlin.
Otto Schmuck, München (samt 1. Pr. og en Kunstvase).
 
Bronze:
Premierløjtnant P. Nyholm, København.
Klasse VII:
Førfilatelistiske Breve

Sølv:
Ingeniør E. Rathje, Kbhvn.
 
Bronze:
Otto Grambeck, Hannover.
Willy Stroedicke jun., Dessau.
Klasse VIII:
Juniorsamlinger
Sølv:
Erik Carstensen, Horsens. (samt 1. Pr.)
Børge Petersen, Randers.
 
Bronze:
Bent Jespersen, Horsens.
Poul Linder, Horsens.
Normann Rasmussen, Randers.
Poul A. Sørensen, Horsens.
Klasse IX:
Litteratur
Sølv:
Poul Koch, Aschersleben.
Gerhard Müller, Berlin-Dahlem.
Marinedirektør Arsenius, Stockholm.
I alt blev der uddelt:
13 "guld"medallier.
29 sølvmedallier.
32 bronzemedailler.  
Det danske, svenske og norske Postmuseum har faaet en Erindringsmedaille.

oldline

Tak
til en god gammel bekendt: Chris Gade Oxholm Sørensen, Skive, som, efter min jagt på et foto af købmand Poulsn Bro, formidlede den første kontakt til dennes familie. Det lykkedes at "grave" et foto af Købmand Poulsen Bro frem.
    Under min søgning kom jeg i kontakt med en pæn del af Kruse Poulsen Bros familie, så en stor tak skal også lyde til museumsinspektøren på Fur Museum: John Brinch Bertelsen og hans hustru Ketty Dahl, Fur. Desuden Tak til Steffen og Mogens Kruse Poulsen Bro, Nykøbing Mors.

Tak også til Museum Horsens, Historisk afdeling, Byarkivet, Sundvej 1 A, 8700 Horsens for tilladelse til at bruge foto af Jens Rasmussen ("Jens o Heimdal").

oldline

Mere Tak!

Henning Frederiksen, HorsensEn stor tak til Henning Frederiksen, Horsens Filatelistklub for NEPA-medallien med øsken. Det vides endnu ikke, hvilket formål den medallie har haft - muligvis har den været tænkt som et halssmykke til en kvinde. Tegning NEPA-Torben-RingtvedSidst, men ikke mindst - en stor tak til Torben Ringtved, Aarhus for NEPA-medallien, der blev tildelt Rasmus Henrik Kruse Poulsen Bro for dennes samling Danmark med "Nummerafstemplinger paa Skillingsmærker og breve".

14.10.2022

Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional