NORDEUROPÆISK Frimærkeudstilling i Horsens, 05.-07.09.1936

Horsens Filatelistklubs 25 års jubilæum

© 2022- Toke Nørby

oldline

Nepa 1936-katalog Horsens Filatelistklub
ønskede med Nepa-udstillingen ikke alene at fejre sit 25 års jubilæum, men også at skabe en fest i anledning af Danmarks Filatelist-Unions 5 års jubilæum ved at afholde en "international" udstilling i forbindelse med Unionens 8. Filatelistdag.
    I lighed med internationale udstillinger var der på Nepa adgang til at donere medaljer, og med stifterens navn ville en sådan medalje være den tildelte samlings ejer et kært minde om udstillingen. Samlere, der var interesseret i at udstille, skulle, for at deltage med deres samling, betale 2 kr. i indmeldelsesgebyr samt 0,10 kr. pr. udstillet Karton (planche) til Driftsleder Chr. Smith, Horsens.

Rigsforbundet af tyske filatelister havde meddelt udstillingskommiteen, at man havde udnævnt Hr. Overpostinspektør Hans Wieland til kommissær for Rigsforbundet ved Nepa.

Juryen ved Nepa bestod af d'Herr Redaktør Wilms, Stockholm, Driftsleder Brocks, Odense, og Direktør Rasche, Berlin.

Nepa 1936-jury

Dansk Filatelistisk Tidsskrift nr. 2/1936, s. 19:
Der blev fremstillet medaljer i guldbelagt sølv, sølv og bronze, som alle blev fremstillet hos Horsens Sølvvarefabrik efter tegning af kunstneren Knud Møller: På aversen bærer medaillen på Horsens Byvåben - Hesten under Lindetræet - samt indskriften: "Nordeuropæisk frimærkeudstilling Nepa", mens reversen er blank og forbeholdt modtagerens og evt. giverens navne.

Nepa medalje
Nepa Sølvmærke
NEPA-medalje i sølv med øsken. (Horsens Sølvvarefabriks mærke "HS" er graveret th for hestens hale).

Horsensklubben håbede, at mange ville støtte fremstillingen af medaljerne. DF-U tegnede sig for de to første sølvmedaljer. Ligeledes havde Hr. Frimærkehandler Harry Poulsen, Aarhus, og Unionens Formand, Hr. Martin Jørgensen samt Odense Filatelistklub tegnet sig for medaljer.

Billede af oldline

Dansk Filatelistisk Tidsskrift nr. 8/1936, s. 123-125
Nordeuropæisk Frimaerkeudstilling - Nepa.
Lørdag Formiddag Kl. 10 samledes en repræsentativ Del af kendte, nordeuropæiske Filatelister, lokale Notabiliteter og andre særligt indbudte i Haandværker- og Industriforeningens Selskabslokaler for at overvære den højtidelige Aabning af "Nepa".

Nepa lokaler
NEPA i Haandværker- og Industribygningen i Horsens.

Horsens Filatelistklubs Formand, Driftsleder Chr. Smith, bød Velkommen og takkede for den Velvillie, der fra alle Sider var vist "Nepa". Formand for Danmarks Filatelist-Union, Martin Jørgensen, Odense, hyldede den jubilerende og arrangerende Horsensklub, der er den ældste af Unionens Klubber, og den har i Tidens Løb ved flere Lejligheder udfoldet paaskønnelsesværdig Initiativ og Energi, som nu synes at kulminere i "Nepa" - en Opgave, den har løst paa en Maade, vi nu om lidt vil faa Grund til at glæde os over. "Nepa" vil fremtidig sammen med Horsens indtage en Hædersplads i filatelistisk Litteratur og Historie.
    Det er første Gang her i Landet, at et Bystyre, saaledes som Horsens Byraad, har ydet Filatelien Anerkendelse; men ogsaa mange andre har ydet "Nepa" værdifuld Støtte; den ærede Minister ved at overtage Protektoratet, Generaldirektør Mondrup ved bl.a. at stille diverse Materialer til Raadighed, Flyverofficeren, Byens Presse og den altid beredvillige Fagpresse.

    "Jeg takker Unionens 39 Klubber og deres mange Medlemmer for Tilslutningen til Udstillingen og for Gaverne til den. Ikke mindst maa vi paaskønne vore Naboer mod Syd, baade for hvad vi har lært af dem og for deres Medvirken til, at "Nepa" er blevet saa smukt et Udtryk for nordeuropæisk Samvirke paa det filatelistiske Omraade, hvorfor jeg beder Hr. Wieland overbringe "Reichbund der Philatelisten" vor Hilsen og Tak."
    "Vi glæder os ligeledes ved Samarbejdet med vore nordiske Broderlande, ved de tre Postmuseers Medvirken, og takker fordi de har sendt Repræsentation til "Nepa"".

Billede af oldline

Derefter fulgte en Række officielle Taler, der indledtes af Hr. Brocks, Odense, som rutineret talte paa tysk og senere resumerede d'Hrr. Direktør W. Rasche, Berlin, som bragte Hilsen fra den internationale Frimærkehandlerforening i Berlin og Overpostinspektør Wieland, som omtalte den Interesse, hvormed man i det tyske Filatelistforbund fulgte "Nepa"s Tilblivelse og ønskede den Succes.
    Borgmester Axel Sørensen, Horsens, gav Udtryk for den Beundring, Byens Borgere nærede for det Initiativ og den dristige Energi, "Nepa" var et Vidnesbyrd om, og i Haab om, at Arbejdet maatte svare til Forventningen, bød han Gæsterne Velkommen til Horsens.

Marinedirektør Arsenius, Stockholm, fremførte hjertelige Hilsener fra Sveriges Filatelister.

Generaldirektør Mondrup bragte Hilsen fra Ministeren, der var bleven forhindret i at komme til Stede. Forklarede derefter med megen Lune, at han som Landets største Frimærkehandler og forhaabentlig da - eneste Frimærkefabrikant - havde visse Fællesinteresser med Filatelisterne. Som Fabrikant gik Generaldirektørens Bestræbelser ud paa at yde det bedst mulige, trods dette blev hans Produkter ikke altid hilst med Begejstring. Saglig Kritik virker ansporende, og den er vi lydhør og taknemmelig for. Vi laver imidlertid Frimærkerne saa smukt og omhyggeligt som teknisk muligt, vi har sikret os kunstnerisk Assistance, vi anvender de bedste Reproduktionsmaader og mest moderne Trykmaskiner, da vi naturligvis er mere interesserede i at fremme end at skade Salget. Tilsagde Filatelisterne Postvæsenets Beredvillighed til, indenfor rimelige Grænser, at søge at faa saa meget som muligt ud af Interessefællesskabet. Idet jeg ønsker Horsens Filatelistklub og "Unionen" fortsat Fremgang i Arbejdet for Filatelien, erklærer jeg herved "Nepa" for aabnet.

Ved den paafølgende stilfulde Frokost for Deltagerne i Aabningshøjtideligheden, blev der ligeledes sagt en Mængde pæne Ord om Filateli, Samarbejde, "Nepa", Horsens osv., idet de i det foregaaende nævnte Talere paany havde Ordet og suppleredes bl.a. med Taler af Finansudvalgets Formand, Hr. Folketingsmedlem Hans Nielsen, Bankdirektør Koppel, Installatør Schrøder, Lærer Oluf Kristensen, Kasserer Drost, Th. Hannibal og Redaktør Wilms, Stockholm. De indbudte besaa derefter Udstillingen, der Kl. 2 blev aabnet for Publikum.

Billede af oldline

Udstillingen
Alle Lokaler i Haandværker- og Industriforeningens smukke Bygning var stillet til "Nepa"s Disposition. Festsalen optog lange Rækker af Stands med Frimærker den væsenligste Del af Pladsen, som praktisk talt var udnyttet til det yderste, baade i Salen og paa Balkonen. Ved Hovedindgangen var reserveret Plads for Fremmedprotokol, Tombola og Montre med de mange smukke Ærespræmier og skinnende Medailler. Paa Scenen var indrettet Postkontor, hvorover vajede 6 Nationers Flag, og nedenfor var fikst uniformerede unge "Nepa-Damer" travlt beskæftiget med Ekspedition af de eftertragtede Luftpost-Konvolutter, endvidere var der her anbragt Smaaborde med Skrivetøj, hvor Besøgende adresserede deres mange Forsendelser. Ogsaa Havesalen var overfyldt med Stands og i Selskabslokalerne havde det danske Postmuseum sin interessante Særudstilling, desuden var der Lokaler med Udstillingsbureau og for de mange Handler-Stands. Alt i alt en overordentlig smuk og imponerende Udstilling, som Arrangørerne har al mulig Grund til at være stolte over. Og ikke mindst var de udenlandske Gæster villige til at udtrykke deres Begejstring og Anerkendelse over, hvad "Nepa" fremviste. At komme ind paa en detailleret og saglig Omtale af det udstillede kræver mere Plads end vi kan afse og vilde næppe heller give det rette Indtryk.

En Udstilling af "Nepa"s Art bør ses eller rettere studeres, idet det er ikke hver Dag, der er Lejlighed til at se lignende Materiale.
    Selv for dem, der besøgte Udstillingen, virker det overraskende at læse de af Horsens-Bladene noterede Oplysninger, der tjener til Orientering med Hensyn til Udstillingens Omfang.
   Den sidst afholdte Frimærkeudstilling i Hamburg omfattede hele Verden og opviste et Udstillingsmateriale paa ikke mindre end 2200 løbende Kvadratmeter. "Nepa", der kun omfattede nordeuropæiske Udstillere, mødte med 2050 Kvadratmeter Udstillingsmateriale. Til Opsætningen af Plancherne blev i Horsens anvendt 12.000 Tegnestifter. Var samt- lige Plancher blevet placerede Side om Side, vilde de række ikke mindre end 2 Kilometer. - Det udstillede var forsikret for 1/2 Mill. Kr. Udstillingen omfattede 106 Nr. og frembød meget seværdigt, hvad man særlig faar bekræftet ved at gennemse den imponerende lange Præmieliste.
    Om Søndagen kulminerede Besøget. Nye Gæster ankom stadig, særlig Rutebilerne var virksomme, de kom baade fra Sjælland, Fyn og de forskellige jyske Amter. Mandag Formiddag samledes Interessen om Flyvningen, der bortset fra en mindre Forsinkelse, forløb programmæssig baade med Hensyn til Ankomst og Afgang.
    Om Aftenen sluttede den vellykkede Udstilling med en Afslutningshøjtidelighed, hvor en lang Række af kendte Filatelister takkede for den Indsats for Filatelien, der var gjort ved "Nepa". Derefter fulgte Præmieuddelingen

Billede af oldline

UDSTILLINGENS PLAQUETTE
Et antal plaquetter stod til dommerkomiteens rådighed ved præmiering af de bedste samlinger. (Det vil sige, at det ikke var givet, at en samling modtog en medalje).

Plaquetterne blev skænket af en række klubber og organisationer, bl.a. to af ægte sølvskaænket af Samarbejdende Frimærkeforeninger (SF).

Juryens Bedømmelse. Bedømmelsen af de mange Samlinger paa "Nepa" blev foretaget efter "Fédération internationale de Philatélie"s Bestemmelser, og i hvert enkelt Tilfælde har juryens Kendelse været enstemmig.

Billede af oldline

Klasse 1:
Danmark
"Guld":
Salgschef Agnstrøm, Odense.
 
Sølv:
Lektor Bjerge, Horsens (Ærespræmie: En Krystalskaal).
Frimærkehandler Nedergaard, Skive.
Bagermester E. Olsen, Horsens (Ærespræmie: Et Horsens-Maleri).
Maskinmester Frode Rasmussen, Skanderborg.
Barbermester H. A. G. Andersson, Skive.
Købmand Rasmus Hans Kruse Poulsen Bro, Fur:
nepa-bro
Teksten på reversen er:
H. K. Poulsen Bro
Danmark
Skænket af Jens Rasmussen Hansen

Installatør P. Schrøder, Horsens:
Scroder
 
Overgartner Axel Christensen, Svendborg (Ærespræmie: En Dagnæs Keramik-Kande).
Bankassistent Victor Hansen, København.
 
Bronze:
Grosserer C. Anderson, Horsens.
Disponent jens Møller, Horsens.
Bankkasserer G. Schmidt, Horsens.
Dr. med Schumann, Halle.
J. Simonsen, Odense.
Ingeniør H. Lund, Odense.
Prokurist Niels J. Nielsen, Lahnsgade 35, Odense.
Kaptajn L. Brock, København.
Mejerist E. Raalskov Pedersen, Horsens.
Frimærkehandler Aage Reddersen, København (Ærespræmie: En Kähler Skaal).
Driftsinspektør Brocks, Odense (Ærespræmie: En Porcelænsvase med dansk Motiv).
Klasse II:
Skandinavien eksklusive
Danmark
"Guld":
K. Banemann, København (Ærespræmie: Horsens Borgeres Sølvpokal).
Selim Strandberg, Åbo (Ærespræmie: Et dansk Maleri).
Tricotagehandler Martin Jørgensen, Odense (Ærespræmie: Horsens Byraads Sølvpokal).
 
Sølv:
Repr. P. Mortensen, Aarhus.
Redaktør V. C. Nielsen, København (Ærespræmie: En Krystalgenstand).
 
Bronze:
Generalkonsul L. Andersen, Reykjavik.
Sparekasseassistent Lyse Hansen, Horsens.
Maskinmester Emil Jespersen, Horsens.
Thorkild Olsen, Aabyhøj.
Klasse III:
Tyskland
"Guld":
W. Heilmann, Lobstadt bei Leipzig.
Fru Hertha Rasche, Berlin (Ærespræmie: En Bronzelygte).
 
Sølv:
Bankdirektør N. Bode, Zwellichau.
Købmand C. Rasmussen, Vejle.
H. Starost, Rothenburg.
 
Bronze:
Fabrikant Juul Andersen, Aarhus.
J. Davidsen, København.
Gerhard Müller, Berlin-Dahlem.
Klasse 1V:
Øvrige Lande
"Guld:"
Louis Frei, København.
Bankassistent Victor Hansen, København (Ærespræmie: En Vase).
Farmaceut G. Johansen, Odense.
Købmand Arthur Probst, Odense.
Frimærkehandler Aage Reddersen, København.
 
Sølv:
Gustav Nordenstrøm, Norkøping.
Forretningsfører L. V. Sørensen, Randers.
Josef Schäfer, Leipzig.
Kontorchef P. Schwanenflügel, Svendborg.
 
Bronze
Kasserer Drost, Horsens.
F. Vilh. Eilschou-Holm,
Gent. Gustav Gustavson, Värnamo, Sverige.
Cigarhandler Leo Schultz, Horsens.
Pastor Dahls efterladte Samling.
Klasse V:
Samlinger ordnede efter
særlige Synspunkter
"Guld:"
Konrad Frey, Oggersheim.
Generalmajor Hegermann-Lindencrone, København.
 
Sølv:
Marinedirektør Arsenius, Stockholm (Ærespræmie: En Sølvskaal).
Rolf Gummesson, Stockholm.
Apoteker Høygaard Nielsen, Nibe.
 
Bronze:
Overpakmester P. R. Christensen, Svendborg.
Afdelingschef Marx Jøns, Grenaa.
Klasse VI:
Luftpost

Sølv:
Fritz Cohn, Berlin.
Otto Schmuck, München (samt 1. Pr. og en Kunstvase).
 
Bronze:
Premierløjtnant P. Nyholm, København.
Klasse VII:
Førfilatelistiske Breve

Sølv:
Ingeniør E. Rathje, Kbhvn.
 
Bronze:
Otto Grambeck, Hannover.
Willy Stroedicke jun., Dessau.
Klasse VIII:
Juniorsamlinger
Sølv:
Erik Carstensen, Horsens. (samt 1. Pr.)
Børge Petersen, Randers.
 
Bronze:
Bent Jespersen, Horsens.
Poul Linder, Horsens.
Normann Rasmussen, Randers.
Poul A. Sørensen, Horsens.
Klasse IX:
Litteratur
Sølv:
Poul Koch, Aschersleben.
Gerhard Müller, Berlin-Dahlem.
Marinedirektør Arsenius, Stockholm.
I alt blev der uddelt:
13 "guld"medaljer.
29 sølvmedaljer.
32 bronzemedailler.  
Det danske, svenske og norske Postmuseum har faaet en Erindringsmedaille.

oldline

Tak!

Henning Frederiksen, HorsensTak til Henning Frederiksen, Horsens Filatelistklub for NEPA-medaljen med øsken. Det vides endnu ikke, hvilket formål den medalje har haft. Tegning Torben RingtvedOgså tak til Torben Ringtved for lån af hans NEPA-medalje til Poulsen Bro. Den er, som det ses af fotoet af medaljen, med en kraftig patina, men jeg har ikke fået lov til at rense den - hvis den må renses.

19.09.2022

Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional