Det Aarhusianske Luftpoststempel fra 1932
eller: Vores grimmeste Luftpoststempel!

© 2013 - Toke Nørby

oldline

Aarhus Philatelist Klub
I dagene 24.-25.09.1932 afholdt Aarhus Philatelist Klubs sin første frimærkeudstilling Kunstbygningen i Aarhus. Der blev ikke udgivet medaljer til eventuele udstillere, men Aarhusklubben fik postvæsenet til at fremstille og bruge et af de absolut grimmeste særstempler. Udstillingen var arrangeret i samarbejde med Kjøbenhavns Philatelist Klub. Aarhus Stiftstidende bragte torsdag, den 22.09.1932, s. 6, følgende indlæg:

For 200,000 Kr. Frimærker
i Kunstbygningen

Aarhus Philatelist-Klub holder Udstilling.
Paa Lørdag Kl. 12 aabnes en interessant Udstilling i Kunstbygningen paa Bispetoften, nemlig en Frimærke-udstilling, hvis Arrangør er den i de senere Aar saa energisk virkende Aarhus Philatelistklub.
    Uden tvivl vil Frimærkeukyndige blive forbavsede, naar de hører, at denne Udstilling vil komme til at rumme Mærker til en samlet Værdi af ca. 200.000 Kr. Paa Udstillingen vil der imidlertid blive udstillet en Række Mærker af den Art, som er Lækkerbidskener for Samlere. Bl. a. kan nævnes Mærker fra saavel de ganle som de nye europæiske Stater, fra de engelske Kolonier, brugte og ubrugte Specialsamlinger fra Danmark og Dansk Vestindien samt brugte Specialsamlinger fra Slesvig-Holsten og Norge, Prøvetryk og Nytryk fra Danmark, en Specialsamling fra Slesvig, en Afstemplingssamling fra det gamle Østrig samt Flyvepost og Zeppelinbreve.

En Samling til 125,000 Kr.
De fornemste Mærker paa Udstillingen tilhører Læge Løchte, som er den mest fremragende blandt Frimærkesamlere i Aarhus. Hr. Løchtes samling repræsenterer en Værdi af omkring 125,000 Kr., og paa Udstillingen i Kunstbygningen faar man fra hans Samling at se en Række Mærker, der hver for sig koster Tusinder af Kroner, deriblandt det svejtsiske Kantonal-Mærke fra

omkring 1840 samt Dobbelt-Genf-Mærket og "Baseler-Duen". Af sjældne spanske Mærker udstiller Hr. Løchte bl. a. to "Reales" samt 19 "Quartos".

Det fornemste, danske Frimærke.
De danske Frimærker har deres Special-Samler i Philatelistklubbens Formand, Journalfører H. Kruse*, det kgl. Borgmesterkontor, som bl. a. udstiller Specialsamlinger fra baade Danmark, Norge og Dansk Vestindien, deriblandt det fornemste danske Mærke, Fireskillings-Dobbeltmærket fra 1870 med to omvendte, sammenhængende Rammer. Yderligere udstiller Hr. Kruse bl.a. to Rigsbankskillingsmærker fra 1853 med Afstemplingen "Lemvig Nr. 38", ogsaa en stor Sjældenhed.
    Som det vil forstaas, vil Udstillingen give Frimærke-Samlere Anledning til interessante Studier.

Flyvepost fra Aarhus.
Da Flyvepost-Mærkerne i de senere Aar har fundet mange Samlere, har Udstillingskomiteen paa Initiativ af et af Philatelistklubbens Medlemmer, Hr. A. Stoltenberg truffet et Arrangement, hvorefter der, hvis Vejret tillader det, pr. Flyvemaskine vil blive afsendt til København Breve og Kort, der stemples med et særligt Mærke. Der vil dog højst kunne afsendes 1000 af disse Breve og Kort, der maa forsynes med Porto udover den ordinære.

* Folketælling 1930, Grønnegade 3, 2. tv.: Hans Henrik Christian Kruse, f. 30.06.1870 i Aarhus.

På åbningsdagen 24.09.1932 bragte Aaarhus Stiftstidende nedenstående, hvor man bemærker, at nu er det ikke Aarhus Philatelist Klub, men Københavns Filatelistklubs Aarhus-Afdeling, der omtales - gad vide, om KPK havde gjort indsigelse mod den første omtale?

Udstillingen af Frimærker

Aabnet i Dag i Kunstbygningen
I Kunstbygningen paa Bispetoften aabnedes i Dag den Frimærkeudstilling, Aarhus-Philatelisterne i de sidste Dage har haft travlt med at arrangere. Udstillingens Leder er Formanden for Københavns Filatelistklubs Aarhus-Afdeling, Journalfører Kruse, der paa Udstillingen bl. a. har en fin Specialsamling fra Dansk-Vestindien. Blandt den øvrige halve Snes Udstillere, hvis Mærker optager begge Bygningens Sale, fører Overlæge Løchte an med Byens største Samling - Mærkernes Antal har Overlægen for længst opgivet at have Oversigt over. Denne Samling omfatter især Mærker fra Gammel-Europa og rummer et enkelt Mærke til en Værdi af ca. 8000 Kr. Desuden deltager Farveriejer Christiansen, Silkeborg, med den bedste Samling, der findes af Prøvetryk af danske Mærker. Rentier Julius Køster møder med en Samling Flyve- og Zeppelinbreve, og Købmand Stoltenberg med en fin Specialsamling fra engelske Kolonier. I hver af Samlingerne vil Filatelisten kunne finde interessante Enkeltheder.

Udstillingen er i Dag og i Morgen aaben til Kl. 10. I Morgen aabnes den Kl. 10 Formiddag.

"Det fornemste danske Mærke, Fireskillings-Dobbeltmærket fra 1870 med to omvendte, sammenhængende Rammer"?
Jeg må indrømme, at denne omtale i den første avisartikel i første omgang ikke sagde mig noget. Jeg har naturligvis kendskab til rette og omvendte rammer i de tofarvede, men ikke til sammenhængende mærker med omvendte rammer, så jeg spurgte en af vores førende eksperter udi de tofarvede, Karsten Jensen fra Aalborg, som svarede:

Hej Toke,

Jeg tror at det som journalisten prøver at fortælle er, at der udstilles et parstykke 4 sk. og begge mærker er med omvendt ramme. I 4 sk., tryk 9 kan dette fænomen godt forekomme, idet pos. A36-40 og A45-50 alle har omvendt ramme.
    At det skulle være det fornemste Danske frimærke er dog at skyde en del over målet, men set i lyset af, at på dette tidspunkt 1932 hvor alt, hvad der hed omvendte rammer, var ny viden - ja, så kan jeg godt forstå udtrykket "fornemste".

Jeg kan oplyse, at der kendes et parstykke (medfølgende skan) og to trestriber (også vist herunder) samt et enkeltmærke + et parstykke (alle tre med omv. rm) på brev til USA (ikke vist). Desuden en indenlandsforsendelse med en 3-stribe, hvor alle har omvendt ramme. (Ikke vist). Teoretisk skulle man kunne finde en 6-stribe, hvor alle mærker har omvendt ramme.

Hilsen
Karsten

Det omtalte USA-brev har Karsten registreret i sin "Danske Frimærkefrankerede Forsendelser til og fra Udlandet 1851-1905": - dkbreve.pdf, s. 239 - højre spalte nederst: "12 skilling Breve 1. vægtkl. 1.1.1872 - 31.12.1874 danskamerikanske brevpakker".

Omv. RM
9. tryk, pos. A45-A46. Dette parstykke kan vel være det, der i 1932 tilhørte Kruse!
(Gengivet med venlig tilladelse af Karsten Jensen, Aalborg)

3-stribe omv. RM
Beskrivelsen i Thomas Høilands 1. katalog 1991:
Lot nr. 907. 18y. 1870. 4 skilling, 9. tryk. Pos. A38-40: Alle med omvendte rammer. (Hammerslag: 25.000 kr.).
(Gengivet med venlig tilladelse af Thomas Høiland).

3-stribe omv. RM
Beskrivelsen i Thomas Høilands 10. katalog med auktion i dagene 27.-28. april 1995:
Lot nr. 570. 18y. 1870. 4 skilling, 9. tryk. Pos. A47-48-49: Alle med omvendte rammer. Pos. A48 og 49 er desuden med rammematricefejl 2A og 2C.
(Gengivet med venlig tilladelse af Thomas Høiland).

oldline

Men tilbage til overskriften: Vores grimmeste luftpoststempel!

Lokaludstillingen "Hornslet 20-12"
I forbindelse med Hornslets frimærkeudstilling i dagene 24.-25. marts 2012 skrev jeg en artikel om den ovenfor omtalte flyvepost, og det stempel man i den anledning lod fremstille og anvende. Jeg skrev fejlagtigt, at "Nordisk Filatelistisk Tidsskrift (NFT) ikke nævner udstillingen eller stemplet med et eneste ord". Det må jeg korrigere, idet jeg havde overset, at der i NFT, nr. 8/1932, s. 196, 197 og 199, er omtale af både udstilling og stempel (uden illustrationer).
    Jeg bringer artiklen herunder (med venlig accept af Hornsletklubbens formand Peter Boeriis Jensen), men nu med de tilføjelser, der (måske) burde have været med i min artikel i Hornslet kataloget. Det skal dog siges, at de i "Hornslet 20-12" - kataloget "manglende" oplysninger ikke på nogen måde gjorde artiklens nyhedsværdi ringere - måske kan man endda sige, at de manglende oplysninger bidrog til at holde artiklen nede på et "fornuftigt antal sider"!

Annonce
Annonce for luftpostforsendelserne - uddelt på udstillingens førstedag!

Effektiv annullering af frimærker
Det er egentlig underligt, at man i gamle dage kunne kreere et stempel, der var så grimt og ufikst som det, Aarhus Philatelist Klub fik lavet til denne udstilling i 1932! Jeg er ikke stødt på samlere, der har lovprist dette stempel, og langt de fleste vil nok give mig ret i, at stemplet effektivt "annullerede" frimærkerne - måske havde betegnelsen "makulerede" været mere passende. Men det er altså en del af vor postale historie. I vores specialkataloger står der derfor lidt om stemplet og ved hvilken flyvning, det blev anvendt, men historien om stemplet har vist aldrig været skrevet.

Apk
Landsporto-brevkort, takst 10 øre (01.01.1927-30.06.1940) med luftposttillægstakst 10 øre som til Europa (01.01.1928-31.10.1933).
Et af de 320 brevkort, der 26.09.1932 blev fløjet fra Aarhus til Kastrup.
(Tak til Allan Juul Pedersen, Aarhus Frimærke Klubs auktionsleder, for donation af dette brevkort!)

Kjøbenhavns Philatelistklubs Aarhusafdeling
I Aage Tholls "Beretning om Københavns Philatelist Klubs virksomhed i årene 1887-1969" (klubbens navn stavedes i en periode uden j i København) står der: "Aarhus Philatelistklub blev oprettet den 9. juli 1894 som "Afdeling af K. Ph. K."," og siden 1927 har et af Aarhusklubben udpeget medlem været medlem af KPKs bestyrelse.

Efter sammenslutningen af Aarhus Philatelistklub og Jysk Filatelistklub 27. april 1983 er denne praksis ikke fulgt slavisk.

Frimærkeudstillingen i Aarhus
Under denne overskrift er det det eneste, jeg har kunnet finde om udstillingen i Aarhus i dagene 24.-25.09.1932. Jeg ved ikke, om udstillingen havde et specielt navn, da der tilsyneladende ikke blev udgivet et udstillingskatalog, men der må have foreligget en liste over de udstillede samlinger (eksponater), da enkelte udstillere er nævnt i et referat fra udstillingen i Nordisk Filatelistisk Tidsskrift (NFT) nr. 8/1932, s. 196 ff:

"I Forbifarten

Frimærkeudstillingen i Aarhus
I Dagene 24-25' September havde Københavns Philatelistklub i Forbindelse med sin Aarhus-Afdeling arrangeret en Udstilling i Kunsthuset. Som Deltagere var fortrinsvis indbudt Medlemmer fra Aarhus; men herudover fandtes fra Silkeborg H. Christiansens smukke Essays-Samling (kendt fra Iposta og Mophila og yderligere suppleret) samt fra København Ingeniør Rathje's interessante Østrigske Afstemplingssamling (1830-1850).

Af de udstillede Samlinger skal særlig fremhæves:
    H. Kruse: Kap, Helgoland, Dansk-Vestindien (14 cent med omvendt Ramme samt Takningsvarieteter). Specialsamling Danmark (2 RBS og 48 Skilling i Farvesammenstillinger; 4 skill 1870 Dobbeltstykke, begge Mærker med omvendt Ramme).
    Læge Ulrich: Canada, Siam.
    H. Poulsen: Liehtenstein.
    Ch. Hansen: Julemærkesamling (Skandinavien, Holland, Schweiz, Japan m. fl.).
    H. Laursen: Ubrugt Brevkortsamling fra Danmark.
    Stoltenberg: England (interessant Pladesammenstillinger) m. m.
    J. Küster: Flyvepostbreve, særlig 1928-32.
    Chr. Olsen: Salvador, Holland, Estland, og en Del af
    Overlæge Løchte's store og omfattende Europasamling. Her fandtes bl. a. Gammel-Tyskland næsten komplet, delvis baade brugt og ubrugt; Schweiz komplet med Undtagelse af 4 c. Waadt;
    Frankrig 1 fr. vermillon, 1 fr. 1853 i 3 Stribe m. m., Slesvig-Holsten og flere andre Lande.

Samtlige udstillede Samlinger bar Præget af filatelistisk Forstaaelse og var forsynede med oplysende Bemærkninger, hvorfor det var let at finde sig tilrette; og saavel Klubben som Udstillerne har Ære og Glæde af den i enhver Henseende smukke Udstilling.

I Forbindelse med Udstillingen havde Generaldirektoratet for Postvæsenet etableret en Postflyvning Aarhus-København, hvor Mærkerne blev stemplet med et særligt Udstillings-Luftpoststempel.

Th. Hegelund.

Oberst (senere generalmajor) Theodor Valdemar Hegelund, 1865-1958
var på det tidspunkt leder af KPKs auktioner, men besøgte udstillingen i Aarhus og gav yderligere et par oplysninger i samme nummer af NFT under "Foreningsreferater":

1521' Møde, Torsdag den 22. Sept. 1932.
... Til den fra Frimærkeudstillingen i Aarhus paa privat Initiativ afsendte Luftpost var approberet et firkantet Stempel med Tekst: Aarhus Philatelistklub, Udstilling 24.-25. September, Luftpost Aarhus-København og Dato. Paa Udstillingen havde Oberst Th. Hegelund givet Tilsagn om at repræsentere Klubben (KPK).

1522' Møde, Torsdag den 29. Sept. 1932.
... Oberst Hegelund gav derefter nogle Oplysninger om den af Aarhus Afdelingen afholdte Udstilling, ved hvilken han havde været tilstede som Klubbens Repræsentant. Det interessante Referat er gengivet i Resume under "I Forbifarten", og Taleren sluttede med at udtale, at Udstillingen havde været til Ære for Aarhus Medlemmerne og sikkert til Gavn for Filatelien.

oldline

Alfred Andreas Stoltenberg
KlokkeSom det fremgår af oversigten over udstillere, hed et af Aarhus Philatelist Klubs bestyrelsesmedlemmer Stoltenberg. Desværre findes der ikke arkivalier fra Aarhus Philatelist Klubs tidlige virke. Klubben blev stiftet den 9. juli 1894 og har aldrig haft et medlemsblad - derimod modtog klubbens medlemmer Nordisk Filatelistisk Tidsskrift, da man betragtede Kjøbenhavns Philatelist Klub som "Moderklubben".

Stoltenberg var født 23.08.1871 i København, men var på et tidspunkt flyttet til Aarhus og boede i 1932 i Fiskergade 60 på 2. etage med sin hustru, Jensine Marie. Det gjorde han i hvert fald ved folketællingen 05.11.1930 (opslag 97 i http://www.arkivalieronline.dk/ - folketælling 1930 - Aarhus - Fiskergade lige nr.). Her er han anført som "Forh. Detailhandler (Arbejdsløs)".

Desværre nævner folketællingerne aldrig noget om personernes fritidsinteresser(!), men han må have været en god mand for Aarhus Philatelist Klub, da han har afsat et par fingeraftryk som medlem af bestyrelsen af klubben. Ud over at være primus motor ved fremstillingen af dette luftpoststempel, har han, ved Aarhus Philatelist Klubs 50-års jubilæum 09.07.1944 foræret klubben den bronzeklokke, som vores formand altid bimler med ved mødernes start. Stoltenbergs navn står - sammen med klubbens og jubilæumsdagen - indgraveret i klokken.

Tilladelse til transport af postforsendelser med flyver
Jeg har studeret korrespondancen vedr. stemplet mellem Aarhus Philatelist Klub og Post- og Telegrafvæsenet i Aarhus.
    Da udstillingen skulle løbe af stabelen og en påtænkt propaganda-postflyvning mellem Aarhus og Kastrup skulle finde sted, skrev Stoltenberg i begyndelsen af september 1932 til Aarhus Postkontor og forklarede klubbens ønsker. Kopi af hans indledende brev har jeg ikke, men jeg kan se, at postkontoret udbad sig nogle detaljerede oplysninger, hvortil Stoltenberg svarede at "Flyvningen vil blive udført Mandagen den 26' ds. Kl. 5 fra Charlottehøj. Den udføres med Flyvemaskinen 0. Y. Dof. med Kunstflyver H. J. M. Jensen, Nordre Strandvej, Risskov, som Fører." (Charlottehøj må være den for længst nedlagte flyveplads ved Aarhus Vest).
    Postvæsenet tog et forbehold, idet man ikke ville være ansvarlig, hvis posten gik tabt ved en evt. ulykke og Stoltenberg måtte afgive erklæring om dette forbehold, hvorefter postvæsenet også gav tilladelse til, at der kunne transporteres anbefalede breve - dog måtte der ikke i de anbefalede breve indlægges rede penge eller andre kostbare genstande

A. Stoltenberg, Fiskergade 60, Aarhus.

Undertegnede Forening, som etablerer en Luftpostflyvning fra Aarhus til København den 26' September 1932 med Flyvemaskinen 0. Y. Dof., Fører, Kunstflyver H. J. M. Jensen, Risskov, erklærer sig herved indforstaaet med, at Post- og Telegrafvæsenet ikke paatager sig noget Ansvar for Posten under Flyvningen og saaledes ikke yder nogen Erstatning for anbefalede Forsendelser, som maatte gaa tabt under denne. Post- og Telegrafvæsenets Ansvar for Posten indtræder fra det Øjeblik, Posten overtages af Postkontoret i Aarhus til den i forseglet Sæk overleveres Flyvemaskinens Fører, og derefter atter fra dens Modtagelse paa Radiotelegrafstationen i Kastrup Lufthavn indtil Forsendelsernes rette Udlevering til de enkelte Adressater efter de gældende Regler.

Aarhus, den 16' September 1932.
Aarhus Filatelistklub
A. Stoltenberg

Det var helt tydligt en erklæring, som postvæsenet havde skrevet (de havde stavet klubbens navn forkert!) og som Stoltenberg blot har fået forelagt til underskrift. Men man arbejdede hurtigt og tilladelsen forelå kun få dage efter ansøgningen:

Ministeriet for offentlige Arbejder.
København V, den 20' September 1932.
Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet.
III. Nr. 3523.

Det meddeles, at man D.D. har tilskrevet Overpostinspektøren i 3. Distrikt saaledes:

Efter Modtagelsen af Hr. Overpostinspektørens Skrivelse af 16' d.M. Nr. 4087 angaaende Postvæsenets Medvirken ved den Luftpostbefording, som "Filatelistisk Forening i Aarhus" vil lade udføre Mandag den 26' d.M. Kl. 8 fra Aarhus med Flyvemaskinen 0. Y. Dof., Fører, Kunstflyver H. J. M. Jensen, Risskov, skal man meddele, at man kan tiltræde, at der med den nævnte Befordring kan medtages anbefalede Breve, efter at man fra Foreningen har modtaget Erklæring om, at Post- og Telegrafvæsenet ikke har Ansvar for Brevene under Flyvningen. Dog maa der ikke i de anbefalede Breve indlægges rede Penge eller andre kostbare Genstande.

E. B. ("Efter Bemyndigelse")
O. S. Olsen. (Olaf Sylvest Olsen).

Overpostinspektøren for 3. Distrikt - midtjylland (se DDPE-II, s. 518) var Jacob Kronborg Nørgaard Andersen - som vi kan læse om andetsteds på min hjemmeside, idet han var en varm fortaler for Joseph Michaelsens kandidatur til "Verdenspostforeningens Fader"!
    Oluf Sylvest Olsen var 01.01.1932 blevet kontorchef for 3. Ekspeditionskontor, som bl.a. tog sig af "Fortholdet til Publikum" og herunder hørte en sådan sag som Stoltenberg ønskede behandlet.

xtra
Der måtte en såkaldt Ekstra-Afslutning til med kun udstillingens forsendelser
- stemplet med udstillingens stempel - i stedet for med et alm. dagstempel.

stykseddel
Styksedlen med postsækken.

Antal
Antal befordrede forsendelser.

Der eksisterer ingen billeder af postsækkens omladning i flyvemaskinen og flyveren gjorde blot det, han var bedst til og fik sin maskine fløjet sikkert til Kastrup, hvor postsækken blev modtaget og indholdet sent til det derværende postkontor for videre distribution.

Af den til højre viste skrivelse fremgår det, at Aarhus Philatelist Klub fik procenter af salget af luftpostfrimærker og kunne forhåbentlig efterfølgende holde en god medarbejderfest som tak for indsatsen til klubbens medlemmer. Resultatet blev, som det ses, 402 almindelige breve og 320 postkort, i alt 722 forsendelser, altså et lidt mindre antal end det i litteraturen ofte angivne antal af 1000 stk.

oldline

Postmuseet
Allerede dagen efter flyvningen blev gummistemplet, efter aftale med generaldirektoratets hovedarkivar, indsendt til opbevaring i Post- og Telegrafmuseet. Her ligger det formodentlig endnu.

Stempel
Stemplets indsendelse til Postmuseet.

"Aarhus Postkontor
27 Septb 1932
Nr. 4877

Til Dansk Post- og Telegrafmuseum - København V.
Efter Aftale med Generaldirektoratets Hovedarkivar fremsendes samtidig hermed til Opbevaring i Post- og Telegrafmuseet et Stempel, der er benyttet til Annullering af Frimærkerne paa Forsendelser befordret med Flyvemskine fra Aarhus til København den 26 September d. A."
Thomas Høilands 1. (1991) og 10. katalog (1995). Nordisk Filatelistisk Tidsskrift, NFT nr. 8/1932, s. 196, 197 og 199,

oldline

Tak
til Karsten Jensen, Aalborg, Allan Juul Pedersen, Aarhus Frimærke Klub samt til Thomas Høiland - for oplysninger til denne artikel.

Referencer:

  1. Aarhus Stiftstidende 22.09.1932 og 24.09.1932.
  2. Folketælling 1930
  3. Danske Frimærkefrankerede Forsendelser til og fra Udlandet 1851-1905 af Karsten Jensen.
  4. Thomas Høilands auktionskataloger nr. 1/1991 og 10/1995.
  5. "Hornslet 20-12" udstillingskatalog ved Jørgen N. Møller. Danmarks Filatslist Forbund ISBN 97-88788-78803-7.
  6. Egne arkivalier.

08.02.2013
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional