"Skive-arket" og marinemaleren Chr. Mølsteds: "Skibsgrisens Flugt"

© 2011- Toke Nørby

oldline

Den mærkelige overskrift!
Det må være meget svært at regne ud, at der overhovedet er en sammenhæng mellem det såkaldte "Skive-ark" - 30/20 øres provisorier med dobbelt overtryk - og marinemaleren Christian Ferdinand Andreas Mølsteds billede: "Skibsgrisens Flugt". Billedet er en forstudie til maleriet "Grisen skal fanges"1. Ikke desto mindre er der en, omend meget lille, sammenhæng. Den skal jeg nok komme tilbage til, men først om selve "Skibsgrisens Flugt".

Chr. Mølsted
Selvportræt af Chr. Mølsted
ca. 18801.
"Skibsgrisens Flugt"
Marinemaleren Christian Ferdinand Andreas Mølsted (f. 15.10.1862 - d. 10.05.1930) var bl.a. ombord på Fregatten Jylland i sommeren 1882, hvor hun var udrustet til excerserskib og var på togt til England, Madeira op til St. Petersborg og hjem igen. På dette togt lavede Mølsted skitser til mange af sine marinehistoriske billeder, bl.a. en forstudie til "Grisen skal fanges".

Ingen kendte "Skibsgrisens Flugt"!
Da jeg i 2008-2009 færdiggjorde min bog om "30-øres provisorierne fra 1955-1956"2, ønskede jeg at illustrere kapitlet, der omhandlede Flemming Torbens kuvert og hans anstrengelser for at få den "tilbage", med billedet af "Skibsgrisens Flugt" (se nedenfor om den mærkelige sag om kuverten). Det måtte da være et billede med et aldeles opløftende motiv og være en fin kontrast til de rød-sorte frimærker! Men det eneste billede, som vidende folk i kunstnerkredse kunne komme i tanke om, var kongehusets "Grisen skal fanges". Det kunne dog af indlysende grunde ikke være det billede, da det siden 1903 havde været i kongehusets eje - og stadig er det! Det havde bestemt ikke været midtpunkt i en sag, som der henvises til nedenfor, og som endte med Østre Landsrets Dom af 5. April 1941. Som det fremgik af dommen, blev "Skibsgrisens Flugt" udlånt af Chr. Mølsteds datter Ingeborg Mølsted, men låneren solgte maleriet, hvorefter datteren anlagde sag og vandt, så hun fik maleriet tilbage.

Ove Frisch, Svendborg, fandt maleriet!
Det lykkedes mig ikke at opspore maleriet før jeg deltog i Horsens Filatelistklubs nationale frimærkeudstilling "HOFI 2011" i dagene 10.-11.09.2011, hvor min bekendte, frisørmester og bestyrelsesmedlem i Svendborg Marineforening Ove Frisch udstillede sit fine åben klasse-eksponat om Viceadmiral Aage Helgesen Vedel. Ove havde læst min efterlysning af billedet i min bog og huskede den heldigvis, da han løb over gengivelsen af maleriet, som prydede forsiden af marinetidsskriftet "Vikingen" nr. 3/19353.
    Da jeg mødte Ove på udstillingen gav han mig forsiden omtalte nummer i hånden og sagde: "Her har du dit eftersøgte maleri: "Skibsgrisens Flugt""! "Det var flot, Ove!", sagde jeg. Ganske rigtigt - det kunne ikke være andet end "mit" eftersøgte billede. Så nu er jeg i stand til at vise dette maleri, som jeg ønskede, at jeg havde haft med i min bog:

Skibsgrisens Flugt
"Skibsgrisens Flugt". Forstudie til "Grisen skal fanges" (Ca. 1900)
Gengivet fra forsiden af "Vikingen" nr. 3/1935.
Postmester Aage Fock
"Grisen skal fanges". Maleriet tilhører kongehuset og er her gengivet med venlig tilladelse af
Kammerherre, Oberst Mogens Christensen. Chef for H.K.H. Prinsgemal Henriks Sekretariat.

I omtalte nummer af "Vikingen" beskriver "A. O." motivet:
"Billedet viser os et lystigt Indfald af Kunstneren. Det er Højsommer, og Fregatten vugger for sit Anker. Frivagten sidder paa Dækket. Man drøfter den sidste Landlov eller fortæller Oplevelser fra andre Togter. Maleren er ogsaa i Klyngen og lytter til. Pludselig lyder der høje Hyl efterfulgt af Raab og Latter og klaskende nøgne Fødder paa Dækket. Grisen er sluppet fra sine Bødler og forsøger nu Flugt i strakt Grisegalop langs ad Dækket, stærkt forfulgt af Basserne. Den nærmeste kaster sig ned over Grisen og tror, han har fat, men Grisen smutter med et Vræl fra ham og fortsætter sin vilde Flugt for Livet, som dog alligevel snart staar foran sin Afslutning. Faa Timer senere dufter det mistænkeligt af Flæskesteg ud fra de aabne Kabysluger.
    Det her gengivne Billede er en Studie til Originalen, der tilhører H. M. Kongen. Originalen er noget forskellig fra Studiebilledet, bl. a. er Originalen noget større og Rumforholdet bedre. Udsynet over Dækket er fra For til Agter, medens Episoden paa Studiebilledet er henlagt til Forskibet i Nærheden af Bakken, set agtenfra. Matroserne er ogsaa noget omplacerede. Hver for sig et lystigt Indfald, en Fastholdelse af et muntert Øjeblik ombord i en Pavse mellem Pligt og Arbejde. A. O."

Billedet eller en reproduktion må have været udlånt til "Vikingen" af Chr. Mølsteds datter, Ingeborg Kirstine Mølsted, selv om det ikke fremgår af dette nummer af tidsskriftet. Jeg kender i øvrigt ikke målene på de to billeder, så det her viste indbyrdes størrelsesforhold kan være forkert.

Kongehusets billede pryder også forfatteren Bernt Kures bog: "Livet om bord på Fregatten Jylland" fra 1996.

oldline

Sammenhængen mellem "Skibsgrisens Flugt" og "Skive-arket"!
Før jeg afslører sammenhængen, skal jeg dog komme med en række tilføjelser til kapitel 15 "Historien om Skive-arket" i min bog om "30-øres provisorierne fra 1955-1956", side 172-176:

Skive-arket
Dette er hvad danske filatelister kalder et ark 30-øres provisorier, der blev fundet 24.10.1955 på Skive Postkontor af postekspedient Svend Aage Petersen (SAP - billedet af SAP er gengivet med venlig tilladelse af Dansk Post- og Telemuseum). 24.10.1955 var en mandag og fire dage efter de første 30-øres provisoriers officielle udgivelsesdag, og den mandag fik postekspedient SAP udleveret 200 ark 30/20 øres provisorier af postkontorets beholdning til salg ved sin luge. Arkene var forinden blevet nummereret i margenen af postkontorets kontorassistent Asta Irene Petersen - ganske som man plejede at gøre inden frimærkerne kom til salg ved ekspeditionslugerne. Med et nummer i margenen på arkene kunne postekspedienten ved ekspeditionslugen altid se, hvor mange ark, der var tilbage ved dagens afslutning.
    Som vanligt gik SAP de udleverede ark igennem for at tælle dem samt for at se, om mærkerne var i orden. Da han kom til arket, der var nummeret med nr. 185 bemærkede han straks, at overtrykket var væsentligt mere "sort" end overtrykket på de øvrige ark, og han, der samlede lidt på frimærker, tænkte, at han måske burde købe arket til sin samling. Han så derfor efter i sin pung, om han havde 30 kr., som arket kostede - 100 stk. 30/20-øres frimærker. Det havde han ikke, og han ænsede ikke at lægge arket til side for eventuelt at købe det næste dag. Han var faktisk ikke helt klar over, at han stod med et ark, der blandt filatelister var en mindre formue værd.
Svend Aage Petersen
Svend Aage Petersen.
Foto: P&T 1946.

Postmester Aage Fock
Postmester Aage Fock.
Foto: P&T 1959.
Derimod gjorde han mine til at gå ind til postmester Aage Fock for at vise ham arket, da han mente, at det burde indsendes til makulering. Postmesteren, der manglede frimærker til sin private korrespondance, var kommet SAP i møde og var straks klar over, hvad det var, SAP havde i hænderne. Postmester Fock var frimærkesamler og havde mange bekendte i filatelistiske kredse. Han var også var medlem af af den lokale frimærkeklub: Skive Filatelistforening.
    Vi ved ikke, hvordan samtalen mellem postmester Fock og postekspedient SAP udspandt sig, men vi ved, at samtalen blev afsluttet med at Fock fik arket sagde: "Her har De 30 kr. - så stemmer kassen, Petersen". I 1955 sagde man ikke sin postmester imod så postmester Fock gik ind på sit kontor med arket og SAP gik tilbage til sin ekspeditionsluge.

I løbet af efteråret 1955 solgte / forærede Fock en række mærker til venner og bekendte og det må simpelthen have været frustrerende for SAP at være vidne til den store virak og det rend af filatelister, Fock fik pga. arket med det dobbelte overtryk. Sagen om "Skivearket" er indgående beskrevet i min bog 30-øres provisorierne fra 1955-1956 (NB. Flipbook-udgaven).

oldline

Min mentor udi filatelien, afdøde Tom Plovst, havde 21.10.1955 telefoneret til bl.a. Skive Postkontor for at spørge, hvilke marginalnumre i 30/20 øre, man dér havde fået til salg. Han afgav derpå en bestilling på nogle af de marginalnumre, som Fock sagde, at Skive Postkontor havde fået, og sendte straks penge til dækning af det bestilte.
    Da Plovst derefter modtog brev fra Fock med de bestilte marginalnumre, havde Fock vedlagt et enkelt mærke fra arket med det dobbelte overtryk og i sit brev til Plovst skrev han, at Plovst skulle betale 30 øre for det mærke, hvad han selvfølgelig gladeligt gjorde! Plovst telefonerede straks til Fock for at høre nærmere om det dobbelte overtryk, og han bad postmester Fock om at lade arket fotografere selv om der på det tidspunkt var udtaget 11 mærker af arket:

Skive-arket - 11 mærker
Fotografiet er venligst udlånt af Tom Plovsts søn, Henrik Plovst.

Frem til december 1955 afhændede postmester Fock yderligere 32 mærker fra den nederste del af arket, heriblandt mærke nr. 68 til sin bekendte, frimærkesamleren Aage Torben. Hvem der ellers fik mærker af Fock, er vist i min bog "30-øres provisorierne fra 1955-1956", s. 162, men i denne historie her vil jeg kun dvæle ved frimærkesamleren Aage Torbens søn Flemming Torbens kuvert med et mærke fra "Skive-arket".
    Godt et år senere, i maj 1957, ønskede Aage Torben at lade sit mærke afstemple på en kuvert (se "30-øres provisorierne 1955-1956", fig. 15-17, s. 172), og samtidig erhvervede han mærke nr. 58 af postmester Fock. Dette mærke blev også sat på en kuvert, hvorpå Aage Torben havde skrevet sin søns navn (kuverten med Aage Torbens navn er ikke vist, da den er næsten identisk med Flemming Torbens kuvert, og ingen rolle spiller i denne historie):

Brev med Skive-mærke nr. 58
Brev med Skive-mærke fra pos. nr. 58 i arket: "Flemming Torben-kuverten".
Postmesterens stempel fra bagsiden er her kopieret ind i ø. v. hjørne på brevet).

Udstillingen af kuverten med Flemming Torbens navn
I 1970erne, hvor Tom Plovst og jeg arbejde sammem om bl.a. referater fra vores frimærkeudstillinger til Dansk Filatelistisk Tidsskrift, DFT, fotograferede jeg kuverten med Flemming Torbens navn på frimærkeudstillingen "Viborg 79", der fandt sted i dagene 07.-08.04.1979. Kuverten sad i et eksponat "Danmark - landesamling", der tilhørte et lokalt medlem af Viborg-klubben, Hilmar Ernst Sørensen (1930–2010).
    (Han opnåede i øvrigt bedømmelsen "Bronze" givet af de seks dommere: Henning Krøyer, Per Fabricius Jensen, Irma Edslev, Erling Bendtsen, Tage Buntzen samt undertegnede, der er den eneste "overlevende" fra denne jury! - det lyder nærmest som om der var en masakre på udstillingens dommere, men det er dog ingenlunde tilfældet! Det er blot "Manden med leen", der i de derefter forgangne år har gjort sit indhug i den jurygruppe).
    Kuverten blev også på udstillingen set af Flemming Torben - åbenbart uden at han reagerede på det - hvilket fremgår af et brev, som han 09.12.1993 skrev til mig. Af hensyn til min kommende bog om 30-øres provisorierne havde jeg i begyndelsen af 1990erne bedt Flemming Torben (der i 1955 boede i Skive og bl.a. afleverede frimærkeudvalgssendinger fra Skive Filatelistforening til postmester Fock), beskrive og kommenterede nogle oplevelser vedr. postmester Aage Focks uddeling af mærker fra "Skive-arket", hvilket han velvilligt gjorde med bl.a. ordene:

... "Aage Torben fik to stk., der begge blev afstemplet på kuvert. Én med Aage Torbens navn. Den har jeg i min samling. Den anden kuvert med mit navn på blev blev også afstemplet, og den har jeg set på en udstilling i Viborg. Hvordan den har forladt familien, ved jeg ikke."

I 1999, 20 år efter "Viborg 79"-udstillingen, erfarede Flemming Torben, at kuverten var sat til salg hos auktionsfirmaet Thomas Høiland A/S på dennes 22. Frimærkeauktion 10-12.05.1999 (lot nr. 1476) med en opråbspris på 5000,- kr.

Her må lige indskydes, at da min bog om 30-øres provisorierne udkom i 2010, og hvori jeg bl.a. havde skrevet, at Flemming Torben til mig havde oplyst om kuverten med hans navn: "Den har jeg set på en udstilling i Viborg", gjorde Flemming Torben indsigelse, at dette ikke var rigtigt, så jeg måtte vise ham det brev, han havde skrevet til mig i 1993, hvori han havde skrevet det. Min bog kom jo først efter bataljen (se herunder) om Flemming Torbens kuvert, og da jeg intet kendskab havde til sagen, før den for længst var overstået, kunne jeg kun skrive i min bog, som jeg gjorde.

Da Thomas Høilands auktionskatalog udkom, skrev Flemming Torben til Høiland, at kuverten var blevet stjålet fra hans samling. Da Thomas Høiland ikke blot ville overlade kuverten til Flemming Torben, fik denne det råd at anmelde den som stjålet til politiet. Som sagt så gjort, og Thomas Høiland trak kuverten tilbage fra auktionen og afventede, hvad der kom ud af politianmeldelsen. Thomas Høiland havde faste rutiner ved indsigelser om salg på auktion.
    Politiet undersøgte sagen i 1999, men da Flemming Torben havde oplyst, at det påståede tyveri var sket omkring 1968-69, og da der ikke forelå oplysning om evt. tidligere handler med brevet, fandt politiet at sagen var for forældet.

Her kan indskydes, at Frode Andersen var papir- og frimærkehandler i Viborg. Han havde fået Aage Torbens Danmarkssamling til gennemsyn med henblik på køb. Han var godt placeret på frimærkemarkedet, og vi ved, at han fik/købte et 30/20 øres dobbelttryk fra "Skive-arket" og fik det sat på en kuvert og fik det afstemplet, "morsomt" nok med et tilbagedateret af et på Skive Postkontor værende poststempel ("30-øres provisorierne fra 1955-1956", s. 175). Da jeg skrev bogen, havde jeg ikke kendskab til evt. indhold af denne kuvert. Det fik jeg først i efteråret 2010, hvor den nuværende ejer af brevet, filatelisten Steen Fich, og fortalte mig, at Frode Andersen havde bestilt kuverten hos postmester Aage Fock, se illustrationerne herunder:

Frodes Frimærkehandel  Brev
(Gengivet med venlig tilladelse af Steen Fich).

    Politiet afviste som sagt sagen om kuverten med Flemming Torbens navn, da den næppe kunne være stjålet fra Flemming Torben, og Hilmar Sørensens ejerskab af kuverten var utvivlsomt helt i orden. Høiland afsluttede forhandlingen med kriminalpolitiet i Viborg, der konkluderede, at der ikke kunne rejses krav, og at Hilmar Sørensen og datteren Lene A., efter faderens død, var retmæssig ejer af kuverten med Flemming Torbens navn.
    Det kan bemærkes, at Flemming Torben i 1999 til Politiet oplyste, at "anmeldelsen først kom nu, hvor han havde opdaget, at han var blevet bestjålet", hvilket jo er en anden historie end den, der i øvrigt er fremkommet. (TV-udsendelsen i DR1, 20.05.2009, kl. 19.30: "Hvad er det værd"4 - samt min bog "30-øres provisorierne 1955-1956" fra 2010, s. 174, nederst).
    Politiet ville som sagt ikke foretage sig noget. Flemming Torben havde dog af politiet fået oplyst, hvem der havde indleveret kuverten til Thomas Høiland, nemlig Hilmar Sørensens datter, Lene A., og skrev til hende:

"Kuverten er stjålet fra mig, hvilket jo klart fremgår af, at mit navn står på kuverten".

(Det var måske ikke en helt korrekt følgeslutning blot fordi hans navn stod på kuverten. Filatelister sælger og køber breve og kuverter "i et væk" uden at der gøres anskrig, fordi deres eget navn står på kuverterne).

Flemming Torben skrev videre til Hilmar Sørensn datter:
"Jeg skal dog gøre opmærksom på, at det ikke kan være deres far, der har taget brevet (kuverten). Brevet er antagelig fjernet i Frodes Frimærkehandel i Viborg omkring 1968-69. Da jeg blev gjort opmærksom på at brevet var til salg hos Thomas Høiland, kontaktede jeg ham. For at undgå at brevet blev solgt, var den eneste mulighed at anmelde det som stjålet til politiet, hvilket ikke er sket for at genere, hverken Dem eller andre."

Ejerforholdet af kuverten med Flemming Torbens navn
Som sagt var Aage Torbens pænt opsatte samling blevet udlånt til "Frodes Frimærkehandel" ved Frode Andersen, Viborg. Herefter må Hilmar Sørensen på helt regulær vis have købt brevet af Frodes Frimærkehandel og efterfølgende udstillet det på frimærkeudstillingen "Viborg 79".

Flemming Torben har (i 2009) til mig oplyst, at da faderens samling kom tilbage fra Frodes Frimærkehandel i 1968-69, var kuverten med Flemming Torbens navn udtaget og på dets plads sad den her viste kuvert:

Kort bjælke
"Udskiftningsbrevet".
Kort bjælke
Mærket er trykt med cylinder II, plade 2, og er mærke nr. 18, jf det skrå
pladesår i højre side. Papir: Dansk I-papir uden gule taver: Oplag 1019.
Mærket er perforereret med Perforator 2C, og overtrykket er foretaget
med Trykform 1 og har varianten "Kort Bjælke".

Så vidt jer er orienteret, er blyantsskriften på "udskiftningsbrevet" typisk for Frode Andersens sædvanlige stil, og at skriften er Frode Andersens. At "Flemming Torben-kuverten" skulle være ombyttet med denne kuvert, uden Aage Torben var vidende herom - og ikke havde godkendt en ombytning/et salg - og endvidere ikke opdagede det før 30 år efter, hvor "Flemming Torben-kuverten" kom til salg, forekommer usandsynligt.

Ikke alene har kuverten en anden facon end "Flemming Torben-kuverten", men frimærkets specielle karakteristika var også med blyant noteret på kuverten: "Med Kort 3die Streg 30/25". Det var svært at overse.

Da Lene A. ikke reagerede på Flemming Torbens henvendelse, og politiet havde afvist tyverianmeldelsen, engagerede Flemming Torben en sagfører til at hjælpe sig med at "få kuverten med Flemming Torbens navn tilbage". Sagføreren meddelte efterfølgende, at kriminalpolitiet i Viborg, som ovenfor nævnt, havde indstillet efterforskningen, men oplyste også, at man Lene A. intet havde imod, at finde en løsning så Flemming Torben kunne få kuverten tilbage, men hun var ikke indstillet på blot at aflevere kuverten til Flemming Torben og bad Thomas Høiland om råd.

Flemming Torben blev herefter bedt om dokumentere, at et eventuelt tyveri havde været anmeldt langt tidligere end i 1999, men der fremkom ikke dokumentation for påstanden om, at kuverten var blevet stjålet. Med de oplyninger, som forelå om kuverten, fik Flemming Torben besked fra Lene A. og blev bedt om at dokumentere, hvornår han havde fået kuverten og under hvilke omstændigheder.

Thomas Høiland og Hilmar Sørensen datters sagførere havde begge gjort Flemming Torben opmærksom på, at hans krav om tilbagelevering efter Danske Lov var forældet efter 20 år (da Flemming Torben mente, at kuverten var blevet fjernet fra familien i 1968-1969 og da han heller ikke gjorde anskrig, da han så den på udstillingen i 1979). Flemming Torben fik oplyst, at han evt. kunne få lov til at købe kuverten, så Flemming Torben fik tilbudt at købe kuverten af Lene A. for 6.000 kr., hvad han gjorde.

oldline

Skibsgrisen!
Flemming Torben fik oplyst, at man var velbekendt med reglerne om "vindikation af løsøre fra godtroende omsætningserhververe", som det hedder med lovens ord. Det betyder, at køber man en stjålet genstand, selv om man er i god tro med købet, skal man levere salgsgenstanden tilbage til ejeren. Der er undtagelser, men disse kom ikke ind i billedet her.

Her kom Skibsgrisen ind i billedet (om jeg så må sige!)

Der blev henvist til Knud Illums "Dansk Tingsret I - II, 1952", s. 355 (Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck. København 1952), hvor sagen om maleriet var beskrevet.

Da det lød som en morsom krølle på en ellers "tør" historie om frimærker efterlyste jeg "selvfølgelig" dommen om maleriet "Skibsgrisens Flugt", bl.a. hos advokat Erik Vermeij - tidligere formand for Danmarks Filatelist Forbund - og han fandt den!, se Østre Landsrets Dom af 05.04.1941 vedrørende maleren Christian Mølsteds billede "Skibsgrisens Flugt".

oldline

Hvordan endte så sagen med Flemming Torbens kuvert?
På grund af politianmeldelsen blev kuverten som nævnt trukket tilbage fra Thomas Høilands 22. Frimærkeauktion 10-12.05.1999 (lot nr. 1476), men kunne ses til salg på den efterfølgende 23. Thomas Høiland auktion 25.10.1999. At kuverten kom med i det efterfølgende auktionskatalog skyldes udelukkende, at kataloget var blevet fremstillet på det tidspunkt, hvor sagen om Flemming Torbens kuvert ikke havde nået sin afslutning.

Det er lidt tankevækkende, at medens Høilands sagfører i 1999 havde sagen med Flemming Torbens kuvert, havde han tilsyneladende intet kendskab til mine undersøgelser om "Skive-arket" på trods af, at jeg, siden 1973, havde skrevet adskillige artikler om 30-øres provisorierne i vores filatelistisk tidsskrifter og udstillingskataloger, men pyt.

Så historien - uden afbildning af hverken "Skibsgrisens Flugt" eller af "Grisen skal fanges" - kan som nævnt ses i min bog Flipbook-udgaven af "30-øres provisorierne fra 1955-1956". Kapitlerne 15 og 16.

oldline

Tak for hjælp
til Flemming Torben, som uden problemer har accepteret, hvad jeg har skrevet om sagen. Tak til Erik Vermeij, som fandt Østre Landsrets dom vedr. "Skibsgrisens Flugt" til mig. En stor tak til Ove Frisch, som huskede min efterlysning af "Skibsgrisens Flugt". og fandt en afbildning af maleriet. Endelig en tak til H.K.H. Prinsgemal Henriks sekretariatschef, kammerherre, oberst Mogens Christensen for tilladelse til at vise kongehusets billede af "Grisen skal fanges".

Referencer:

  1. "Chr. Mølsted", s. 42. Serien Danske Kunstnere - udgivet af Foreningen for National Kunst, bind II. Kbhvn. 1935. ("Skibsgrisens Flugt" er ikke nævnt i denne publikation!)
  2. "Livet om bord på Fregatten Jylland" af Bernt Kure. Forlaget Høst, 1996. ISBN: 8714293749 / 9788714293741.
  3. Flipbook-udgaven af "30-øres provisorierne fra 1955-1956", s. 172-176. Forlaget Nørbyhus 2010. ISBN 978-87-984623-3-0.
  4. "Vikingen", nr. 3/1935. Marinetidskrift, grundlagt 1924 af forfatteren Christian Bogø.
  5. "Hvad er det værd". TV-udsendelsen i DR1, 20.05.2009, kl. 19.30. Vurdering af privates gamle effekter.
  6. Thomas Høilands auktionskatalog for den 22. auktion 10.-12.05.1999 og 23. auktion 25.10.1999.
  7. Østre Landsrets Dom af 5. April 1941.


Notepad 14.01.2014/05.02.2021 Valid HTML 4.01 Transitional