Perforator 2D har alligevel været brugt til 30-øres provisorierne
- ved trykningen af en del af oplag 1070

© 2014 - Toke Nørby

oldline

30-øres provisorierne fra 1955-1956
Som det muligvis er læseren bekendt, udgav jeg i 2010 en bog, som jeg havde arbejdet på - faktisk siden 1974 - og hvor mine første artikler om 30-øres provisorierne så dagens lys i Dansk Filatelistisk Tidsskrift, nr. 1/1974, s. 13-23: "Varianten 12⅔ mm". I artiklerne og i bogen har jeg bl.a. beskrevet de kendetegn, der er for disse varianter, afhængigt af anvendt trykcylinder, papir og arkperforator.
    Da jeg havde udgivet min bog om 30-øres provisorierne i 2010, var der filatelister, der gjorde opmærksom på fejl i bogen - nobody is perfect - så jeg har udsendt et rettelsesblad, som gør opmærksom på de fejl, jeg har kendskab til: PROVerrata.pdf (PDF-version).
Primære kilder
Der er ved beskrivelsen af produktionen af 30-øres provisoriernes grundmærker fire væsentlige kilder, der bør konsulteres, nemlig Frimærketrykkeriets Maskinjournaler, Frimærketrykkeriets Arktællerjournaler, Frimærketrykkeriets Kontroljournaler samt "Sundgaards Private Bog" eller SPB, som den af nemhedshensyn er benævnt i min bog om 30-øres provisorierne. De tre første kilder er primære kilder, men på trods at, at SPB blev ført på eget initiativ af Sundgaard, anser jeg den også for at være en primær kilde, da langt de fleste oplysninger heri ikke kan findes andetsteds.

Ricardo Emil Sundgaard
var i perioden 01.09.1947-31.05.1980 leder af P&Ts Frimærketrykkeri, og i sin bog, SPB, en almindelig kladdebog, indskrev Sundgaard - for sin egen fornøjelses skyld - nogle private sideløbende optegnelser om frimærkeproduktionen, som ikke direkte fremgik af de andre samtidigt førte journaler. I kladdebogen var der bl.a. oplysninger om cylinder- og perforatorfremstilling samt en række oplysninger om ark tryk med de forskellige trykcylindre.

Oplysningerne om 30/25 øre Fr. IX, rød, type III, oplag 1070
Det er ikke noget nyt, at hvor der er mennesker involveret, sker der fejl. Til tider har fejlene det med at blive beskrevet igen og igen, hvis ikke man får dem rettet.

Desværre er der i min bog et eksempel på en sådan fejl, nemlig den oplysning, at den del af oplag oplag 1070, der er trykt med Cyl. 49 - "Cyl. IIa", kan være perforeret med Perforatorerne 2C, 1D eller 5A. (Der burde have stået Perforatorerne 2D, 1D eller 5A).
    Den forkerte oplysning fik jeg af Aage Tholl, Kalundborg, som indgående havde studeret perforatorernes brug på de stålstukne frimærker. Jeg fik Tholls håndskrevne notater, da jeg midt i 1970erne besøgte ham i Kallundborg. Jeg fik desuden lov til at låne et sæt helark, perforeret med de forskellige af Tholl registrerede perforatorer. Disse helark blev fotograferet på sort baggrund, så man kan se forskellene i perforatorhullernes placering, som var kendetegnene for de forskellige perforatorer og som Tholl havde beskrevet.

Maskinjornalerne og SPB
Jeg kunne have undgået fejlen, hvis jeg havde været opmærksom nok, men det var jeg altså ikke. Jeg burde have set, at maskinjournalerne oplyste, at Cyl. 49 - "Cyl. IIa" blev anvendt til trykning af oplag 1070 i perioden 18.01.-31.01.1952, men dette var efter, at Perforator 2C var blevet ændret til Perforator 2D. Denne ændring er dog kun beskrevet i "Sundgaards Private Bog", hvor Sundgaard s. 124 anfører, at perforatoren blev ændret 17.12.1951 (og af Tholl fik betegnelsen Perforator 2D) - altså en måned før trykningen af oplag 1070 med Cyl. 49 - "Cyl. IIa".

Da jeg skrev min bog, forsøgte jeg at kontrollere Tholls oplysninger, men jeg havde kun ganske få enheder med oplagsnummer 1070, så jeg kunne ikke kontrollere hans oplysningerne til fulde, men jeg burde have opdaget fejlen ved allerede i 1970erne at sammenholde data fra de forskellige kilder.

Maskin- og Kontroljournalens optegnelser vedr. trykningen af oplag 1070:

Fr. IX, 25 øre rød, type III - Oplag 1070
Dato Trykketid Arktællervisning Antal ark Bem.
14.12.1951       Cyl. nr. 10 - "Cyl. III" sættes i frimærketrykmaskinen
14.12.1951 0t 48 min 271089-273918 2.829 
15.12.1951 3t 04 min 273918-285162 11.244 
17.12.1951 5t 24 min 285162-xxxxxx } 31.464 "Perforatorskift"
17.12.19512t 59 minxxxxxx-316626
18.12.1951 7t 30 min 316626-343663 27.037 
19.12.1951 8t 07 min 343663-374127 30.464 
Mellemsum 103.038  
20.12.1951-17.01.1852 Trykning af andre oplag
18.01.1952      Cyl. nr. 10 - "Cyl. III" sættes i frimærketrykmaskinen efter omforchromning
18.01.1952 5t 23 min 783114-802989 19.875
18.01.1952      Cyl. nr. 10 - "Cyl. III" udtages. Repareres og omforchromes 28.01.1952
Mellemsum 122.913 Foreløbig oplag 1070-produktion med Cyl. 10 - "Cyl. III"
18.01.1952      Cyl. nr. 49 - "Cyl. IIa" sættes i frimærketrykmaskinen
18.01.1952 1t 10 min 802989-806538 3.549 
19.01.1952 3t 09 min 806538-817985 11.447  
21.01.1952 8t 01 min 817985-848442 30.457  
22.01.1952 7t 17 min 848442-xxxxxx } 31.219 "Ny farve tilføres"
23.01.19521t 00 minxxxxxx-879661
23.01.1952 8t 00 min 879661-909086 29.425  
24.01.1952 3t 14 min 909086-920467 11.381  
25.01.1952 7t 53 min 920467-950961 30.494  
26.01.1952 2t 29 min 950961-960119 9.158  
28.01.1952 6t 30 min 960119-984293 24.174  
29.01.1952 9t 05 min 984293-018457 34.164  
30.01.1952 5t 52 min 018457-xxxxxx 21.162  
30.01.1952       "Perf. 2 ud"
30.01.1952 2t 06 min xxxxxx-047791 7.732  
31.01.1952 6t 26 min 047791-071844 24.053  
I alt 268.855Det korrekte antal ark, oplag 1070, trykt med Cyl. 49 - "Cyl. IIa"
31.01.1952 14 min 071844-072099 255 Cyl. nr. 10 - "Cyl. III" afprøves, kasseres og afdrejes
103.038 + 19.875 + 255 = I alt 123.168Det korrekte antal ark, oplag 1070, trykt med Cyl. 10 - "Cyl. III"
31.01.1952 10 min 072099-072496 397 Cyl. nr. 55 - "Cyl. IV" afprøves
268.855 + 123.168 + 397 = 392.420 Totalt antal trykte ark fra Oplag 1070

Af ovenstående tabel ses, at der er uhyre sparsomme oplysninger om perforatorskift under trykningen af oplag 1070, så i sin tid fæstede jeg lid til det, Tholl havde skrevet - og det var altså ikke helt korrekt.

Fejlene i min bog om 30-øres provisorierne 1955-1956
På side 36 viser jeg en tabel over trykningen af Fr. IX, 25 øre rød, type III. Heraf fremgår det, at de totale antal ark med oplagsnummer 1070, trykt med Cyl. nr. 49 ("Cyl. IIa") er 269.507 ark. Tallet er anført i "Sundgaards private bog", SPB, se Fig. 2-18, s. 37 - højre kolonne i min bog.

Men det er forkert, som det fremgår af ovenstående tabel, der viser det korrekte antal: 268.855 ark. Sundgaard har ved en fejl medtalt både de 255 ark, der blev trykt med den anden cylinder - Cyl. nr. 10 ("Cyl. III") og de 397 ark, der blev trykt med Cyl. nr. 55: 268.855 + 255 + 397 = 269.507 ark.
    At Sundgaard ved oplag 1070 under "Cyl. nr. 49" har medtalt de 397 ark, er lidt underligt, idet han i sin bog har oplysning om, at de er trykt med en ny cylinder - nr. 55 (se Fig. 2-18, højre spalte nederst), men først her i 2014 har jeg opdaget denne fejl. (I sin private bog SPB har Sundgaard side 134 skrevet "Prøve" ved omtalen af cyl. nr. 55. Den blev dog senere anvendt til trykning af 25 øre Fr. IX, lyseblå, oplag 1093).
    De 397 ark figurerer naturligvis i arktællerjournalen, ikke for sig selv, men som en del af de i arktællerjournalen anførte 24.705 ark (= 24.053 + 255 + 397), der blev trykt 31.01.1952.
    Derimod indgår de 397 ark ikke i kontroljournalen over makulerede ark fra oplag 1070, hvilket bestemt er unormalt, for man måtte ikke blot kassere prøveark - ALT skulle passere forbi arkkontrollen. Jeg ved ikke, hvorfor de 397 ark ikke er med i kontoljournalen over makulerede ark.

Jeg kan dog berolige den sikkert stærkt bekymrede læser (!) og oplyse, at det ikke har afstedkommet søvnløse nætter, men det betyder, at det totale antal ark, trykt med Cyl. nr. 49 ("Cyl. IIa"), bliver 255 + 397 = 652 ark mindre, nemlig 957.949 - 652 = 957.297 ark, og at det totale antal ark Fr. IX, 25 øre rød, type III, også skal være 652 ark færre, nemlig 3.163.300 - 652 = 3.162.648 gode ark.

Ovenstående medfører også ændringer af et par andre tal i min bog, hvilket også er sket. Ikke fordi det ændrer meget på historien, men fordi jeg gerne vil have det så korrekt som muligt.

oldline

Perforatorkendetegn for Perforator 2D
Som denne artikels overskrift viser, handler dette om ark fra Oplag 1070, perforeret med Perforator 2D, hvorfor der skal vises et eksempel herpå, se herunder til venstre. Til høre ses et udsnit af Tholls ark med perforator 2D, hvor man kan se, at hullerne sidder på samme måde som i den til venstre viste marginal-fireblok fra oplag 1070.

1070-perf-2D
Marginalfireblok 1070 - Perforator 2D.
(Blyantspåskriften "2C" refererer til Trykform 2C - og ikke til perforator 2C).
1070-perf-2D S/H kopi af Tholls reference-marginalfireblok - Perforator 2D.
 

oldline

Aage Tholls papirer om perforatorerne anvendt ved de fremstilling af de stålstukne frimærker
er muligvis gået tabt - jeg ved i hvert fald ikke, hvor de er. Tholl udstillede sine perforatorstudier på udstillingen "Centidan 51", Charlottenborg, i dagene 09.-20.05.1951, men på det tidspunkt var jeg otte år gammel og interesserede mig hverken for frimærker eller perforatorer.
    Tholls ark og marginalnumre blev spredt for alle vinde, da han gik bort 24.02.1976. Af Henning Kaaber og Henrik Eis, der stod for realisationen af Tholls frimærker, fik jeg tilbudt Tholls fireblok-marginalnumre af 30-øres provisorier. Jeg takkede straks "ja", men fik ikke tilbudt at overtage hans notater. Jeg havde allerede kopier af hans de fleste af hans notater om perforatorerne. Jeg har indskrevet dem i mit eksemplar af "Håndbog og specialkatalog over Danmarks stålstukne frimærker - Det ny marginalnummerkatalog" - udgivet på Tom Plovst' forlag i 1970. Mig bekendt er det det eneste sted, hvor Tholls optegnelser om perforatorerne er nedfældet.

oldline

Tak for hjælp til
Ricardo Emil Sundgaard (26.12.1918-12.03.1989), leder af frimærketrykkeriet 01.09.1947-31.05.1980.
Henning Poulsen, Horsens, for venligt udlån af sine 30-øres provisorie-marginalfireblokke.

Referencer:
1. "30-øres provisorierne fra 1955-1956". Forlaget Nørbyhus 2010. ISBN 978-87-984623-3-0.


Back - 08.06.2014 - opdateret 02.02.2021 Email

Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional