Sydpost 79 - National frimærkeudstilling i Vejen 13-15.04.1979
De Samarbejdende Sydjyske Frimærkeklubber (D.S.S.F.)

© 2022- Toke Nørby

oldline

Sydpost 79
var en nyskabelse, idet formanden for udstillingen var en kvinde. For første gang i dansk frimærkehistorie stod en kvinde ved roret ved en dansk frimærkeudstilling - og oven i købet ved en national udstilling: Lis Astrup, som i forordet til kataloget skrev:

Lis Astrup"En 10-års fødselsdag er stor eller lille - alt efter med hvilke øjne man ser den. For et barn er 10 år den dag, man bliver lidt større. For en ældre er 10 år stadig et barns alder. De Samarbejdende Sydjydske Frimærkeklubber er nu 10 år, og vi synes selv, vi er så store, at vi gerne vil markere os med en udstilling, og vi siger tak til D.F.F., at det blev en national udstilling.

D.S.S.F. blev stiftet på initiativ af Vejen og Omegns Frimærkeklub. Klubberne i Haderslev, Rødding, Varde, Cirklen i Kolding, de to klubber i Esbjerg: Filatelistklubben og Sydvest samt Tønder og Aabenraa Filatelistklub var med på tanken, og disse 9 klubber var grundstammen, der den 1. juli 1969 oprettede D.S.S.F. med Leon Larsen, Esbjerg, som formand.

Senere er Sønderborg, Graasten, Grindsted, og sidst Filastudie i Aabenraa kommet med, og vi tæller nu (i 1979) 13 klubber med tilsammen ca. 900 medlemmer. Sammenslutningen er ikke en forening, der dikterer de forskellige foreninger noget, men man vil forsøge at udbygge kontakten mellem de syd- og sønderjyske frimærkeklubber og udbrede kendskabet og interessen for filatelien i landsdelen.
    Foruden fællesarrangementer er der mulighed for at trække på ekspertise i de andre foreninger. Ekspertise har vi også trukket på gennem D.F.F., og vi siger tak til alle, der har hjulpet os med vor dommerskole, navnlig Jacques Hermann og Erling Bendtsen er vi en stor tak skyldig.

Ved rammerne
Per Friis Mortensen og Jacques Hermann i samtale om et af de udstillede eksponater.
(Hvis ikke de talte om deres anden fælles hobby: Cricket!) (Foto anno 1979: Toke Nørby).

En varm tak skal også lyde til Vejen kommune, der har stillet Idrætscentret til rådighed, og til medlemmerne af ærespræsidiet, som ved at indtræde heri har tilkendegivet, at de kan gå ind for udstillingen.

VELKOMMEN TIL SYD-POST 79"

SYDPOST 79 var arrangeret i samarbejde med Danmarks Filatelist Forbund, og var den første nationale udstilling, som jeg deltog i som dommer. Jeg husker den som en ganske stor udstilling, hvilket også ses af det imponerende antal af godt 700 udstillingsrammer, der hver indeholdt 16 plancher.

ÆRESPRÆSIDIET
Borgmester Arne Hansen, Vejen.
Kulturudvalgsformand Karen Melvang, Askov.
Postmester Arne Rasmussen, Vejen
Tage Buntzen, Internat. kommissær for Danmark.
Jesper Haff, Formand for D.F.F.
UDSTILLINGSKOMITEEN:
Lis Astrup (Formand), Vejen.
Niels Nøhr, Esbjerg.
Asger Petersen, Bjerndrup.
Sven Anker Hansen, Brørup.
Johannes Holm, Vejrup.
SEKRETARIATSCHEF: Helge Truelsen, Skærbæk.

sydpost-kat1 sydpost-kat2 Jury:
Erling Bendtsen, (juryformand),
Jacques Hermann,
Erik Hvidberg Hansen,
Ingfred Bindel,
Børge Lundh,
Hans Ehlern Jessen,
Per Fabricius Jensen,
Henning Krøyer,
Jørgen Nielsen (junioreksponaterne).
Toke Nørby.

Juryen
var udpeget af Danmarks Filatelist Forbunds dommerkollegium. På det tidspunkt var der ikke indført "dommereksamen", så ved et forudafholdt dommermøde meldte jeg mig som interesseret i at blive dommer på udstillingen og indtrådte derfor straks som fuldgyldigt medlem af juryen. Dog erindrer jeg, at salig Jacques Hermann (senior) med vanlig venlighed og omhu tog mig "under sine vinger" og gav mig vejledning i løbet af vores arbejde med bedømmelserne. (Tak for det, Jacques!).
    Egentlig lidt utroligt, at der kun var en enkelt dommer til junioreksponaterne, som gerne skulle behandles med megen stor omhu, men Jørgen var en god og habil dommer med et stort kendskab til juniorernes eksponater, så der var ingen, der anfægtede "mangelen" og der var mig bekendt ingen "dønninger" efter bedømmelserne.

Juryens beretning
I påsken 1979 har sammenslutningen "De Samarbejdende Sydjyske Frimærkeklubber" fejret deres 10-års jubilæum med afholdelse af den nationale frimærkeudstilling "Syd-Post '79" i Vejen. Det er første gang, at en national frimærkeudstilling afholdes i en mindre by, men dette skyldes at Vejen er centralt placeret i det område, som dækkes af 13 samarbejdende klubber.
    Forud for udstillingen har Sammenslutningen i samarbejde med Danmarks Filatelist Forbund's dommerskole gennemført en uddannelse af række personer, der gerne vil arbejde som dommere. Dette forhold har været stærkt medvirkende til at skabe ideen "Syd-Post '79".

Udstillingen er afholdt i Vejen Idrætscenter under de bedst tænkelige forhold for både udstillerne, de handlende og de besøgende. Juryen vil benytte denne lejlighed til at ønske til lykke med det på alle måder velgennemførte arrangement, som vi føler os overbevist om vil være medvirkende til højnelse af filatelien i det sydjyske område og derudover.

En af samlingerne, nr. 95, er blevet overført til motiv- og temagruppen. De to samlinger nr. 66 og 69 er bedømt under eet. Endelig er samling nr. 89 flyttet fra posthistorie til gruppen for specialsamlinger.

De udstillede samlinger opnåede følgende tildellinger:

Seniorerne:
  9 Vermeil,
21 Sølv,
32 Forsølvet Bronze,
32 Bronze,
  1 Diplom og
  2 Deltagerbeviser.
Juniorerne:
  2 Vermeil,
  8 Sølv,
10 Forsølvet Bronze,
10 Bronze,
  1 Diplom og
  2 Deltagerbeviser.
Litteraturklassen:
  1 Sølv,
  1 Forsølvet Bronze,
  5 Bronze og
  1 Diplom.

Højbjergs diplomDet glæder juryen at kunne tildele sin lykønskning til samling nr. 61, E. Skovbo Jensen, for hans førstegangsudstillede og forbilledligt behandlende specialsamling Czekoslovakiet 1918-1939«. I litteraturklassen lykonsker juryen JKE-udvalget med diverse artikler om danske stempler. Endelig er juryens lykønskning tildelt Poul Vinding Mikkelsen for hans pionerarbejde med et temacauseri med farvedias om "Mytteriet på HMS Bounty".

Til juryens disposition har der været stillet 30 præmier. hvoraf der som ærespræmie er uddelt 5 til seniorsamlere, 7 til juniorsamlere, mens resten er anvendt som opmuntringspræmier, således som det fremgår af vedlagte lister. Danmarks Filatelist Forbunds ærespræmie er blevet tildelt D.S.S.F.'s formand, fru Lis Astrup for hendes store arbejde som leder af det praktiske teamwork ved forberedelsen og den vellykkede gennemførelse af "Syd-Post ?9".

Referat og resultatlisten blev bragt i DFT nr. 5/1979:

79Sydpost-ref-res.pdf

Men selve resultatlisten blev også renskrevet af Sydpost 79' sekretariatschef, Helge Truelsen:

79Sydpost-resultater.pdf

Billede fra oldline

Udstillingens medalje
Jeg er kun i stand til at vise "Sølv"-udgaven, som er en plaquette i sølvlignende metal, og som er nedfældet i mørkt træ. Selve medaljen er uden lødighedstegn - på avers og revers. Medaljen er lettere magnetisk, hvilket tyder på, at metallet er "nysølv", der har et mindre og indhold af nikkel. Den er, jf en mærkat på baggsiden af medaljen, fremstillet af firmaet Warncke Andersen i Haderslev (firmaet eksisterer endnu - 2022 - men den nuværende ejer (siden 2001) Gunnar Toft kunne ikke sige andet end, at metallet i hvert fald ikke er sølv).

medalje  medalje
Jurymedaljen, der er nubret på bagsiden, så limen har bedre fat i træet. Totaldiameter: 104 mm.

Artikel i udstillingskataloget.
Udstillingen betød meget for mig, da det var den første nationale udstilling hvortil jeg var tilknyttet som fuldgyldig national dommer. På dette tidspunkt behøvede man ikke at have gennemgået dommerkurser eller ditto eksaminer for at blive dommer. Det krævede dog, at man var medlem af dommerkollegiet og deltog i kollegiets månedlige møder.

Ved Sydpost 79 oplevede jeg den glæde, at jeg blev inviteret til at skrive en artikel om stålstiksvarianter i udstillingskataloget, men, som det desværre sker i ny og næ, blev nogle illustrationer ombyttet, så det var lidt svært at forstå figurhenvisningene og -forklaringerne i artiklen. Derfor har jeg valgt at gengive artiklen fra kataloget side 50-57 her, men her med illustrationerne på deres rette plads:

Fornøjelsen ved at samle stålstukne frimærker

Billede fra oldline

22.01.2022
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional