Danske Filatelisters Fællesråds Frimærke-Udstilling

på Frederiksberg, 13.-15. marts 1970: FALCOPHIL 1970

© 2021- Toke Nørby

oldline

FALCOPHIL 1970
var den anden nationale frimærkeudstilling i Danske Filatelisters Fællesråds regi, og som fortsatte succes'en fra den første, AROS 68 i Aarhus. FALCOPHIL 1970 blev afholdt i Frederiksberg Rådhus 13.- 15.03.1970 i anledning af Frederiksberg Frimærkeforenings 35 års jubilæum. Her forsøgte danske samlere igen at få adgangstegn til at kunne udstille internationalt: En "sølvmedalje" - eller højere. HAFNIA 76 vinkede forude!

Danske Filatelisters Fællesråd, eller "Fællesrådet", som det populært kaldtes, stod for anden gang som garant for udstillingen, der omfattede godt 330 rammer. Udstillingen blev besøgt af omkring 4500 gæster i de tre udstillingsdage, og der var gratis adgang for folkepensionister lørdag formiddag. Altså en fin, fin succes.

Udstillings Protektor: Ministeren for offentlige arbejder Ove Guldberg.
Ærespræsidiet bestod bl.a. af Generaldirektøren for Post- og Telegrafvæsenet Gunnar Pedersen og Direktøren for Den kgl. Grønlandske Handel Hans C. Christiansen.

Præsidiet bestod af: Præsident: Formanden for Danske Filatelisters Fællesråd Tage Buntzen. Formand: Formanden for F.F.F. Richard Boyer, Postmester C. B. Jansen samt desuden af Otto Ustrup, Robert Bechsgaard, Kurt Jensen, Arne Dahl, Erik Kopp og Ingfred Bindel.

Udstillingskomiten
Erling Bendtsen, J. Blom-Jensen, Folmer Dalager, Kai Fischer, K. V. Fullov, Niels Gadegaard, Jacques Hermann, John Jensen, Jørgen Karnøe, Einar Larsen, Nicolaus Politopoulos, Rob. Salfelt og A. Wilhelm.

Fællesrådets formand, Tage Buntzen, sagde ved åbningen bl.a.:
"FALCOPHIL 1970 er lagt an som en national udstilling, d.v.s. en udstilling af et sådant omfang og en sådan lødighed, at eventuelle sølvmedaljer uden videre kan tjene som "passérseddel" til kommende internationale frimærkeudstillinger her og i udlandet. Fællesrådet og udstillingskomiteen ser gerne så mange nye samlere som muligt i sølvmedaljeklassen; men det, vi først og fremmest er interesseret i, er at få de mindre erfarne og uprøvede samlere frem og få dem til at vise deres samlinger og interesseområder, så vi får mulighed for at råde og vejlede dem med hensyn til forbedringer af samlingernes udstillingsmæssige kvalitet. Med henblik på dette vil hver udstiller få en genpart af dommersedlen. Af dennes pointsantal for opsætning, komplethed, sjældenhedsgrad, kvalitet og filatelistisk viden suppleret med eventuelle dommerkommentarer vil vedkommende da kunne se, hvor det først og fremmest gælder om at sætte ind for at højne bedømmelsesniveauet.

Dette at søge at højne den filatelistiske og udstillingsmæssige standard herhjemme betragter Fællesrådet som en af sine vigtigste opgaver, og dette havde vi da også i tankerne, da vi tilbød jubilaren Frederiksberg Frimærke Forening vor hjælp og samarbejde, da vi af erfaring ved, hvilket enormt arbejde der kræves for at forberede og gennemføre en udstilling som FALCOPHIL 1970.

Fællesrådet vil gerne her takke de mange, der i den lange række af måneder inden udstillingen har slidt og slæbt i udstillingskomiteen, katalogudvalget, medaljefonden og de mange andre udvalg, og hvis indsats vi andre nu nyder godt af.

I håb om at FALCOPHIL 1970 må kunne tilføre de danske samlere friske og værdifulde impulser, anbefaler vi udstillingen til samlernes og det store publikums bevågenhed og velvilje.

DANSKE FILATELISTERS FÆLLESRÅD
T. Buntzen
formand."

oldline

1970-katalogKataloget indeholdt, foruden selvfølgelig udstillerfortegnelsen, nogle fine filatelistiske artikler, heriblandt en speciel artikel, "Oliens historie på frimærker" af civ. ing. Carl G. von Stemann. Desuden artikler af Ingfred Bindel ("Motivfilateli"), Robert Bechsgaard ("Katalogisering af varianter i 1. Zone Plebiscit Slesvig") og J. E. Tanggaard ("Nogle studier i rødt" - 60 øre Fr. IX, rød). Udstillingsreglement
 1. Uddrag af udstillingsreglementet:
  Udstillingen, der blev afholdt med Danske Filatelisters Fællesråds godkendelse, var klassificeret som national udstilling. Som udstillere godkendtes: Samlere, der er medlem af en dansk frimærkeforening tilsluttet Danske Filatelisters Fællesråd. Jurymedlemmer og andre af udstillingskomiteen indbudte kan udstille uden for konkurrence, jfr. F.I.P.'s reglement, artikel 9.
 2. Det er udstillerne tilladt at udstille under pseudonym, såfremt navn opgives til udstillingskomiteen sammen med oplysninger om, hvilke anerkendelser samlingen har opnået. Samlingen skal være udstillerens ejendom.

 3. Klasseinddeling
  Som udstillingsobjekter godtages frimærker, udkast, prøvetryk, førfilatlistiske breve, julemærker, helsager og postale dokumenter samt litteratur. Samlingerne inddeles i følgende klasser:

  Oficiel- og Æresklasse: Samlinger udenfor konkurrence.

  Konkurrenceklasse:
    1. Landesamlinger.
    2. Stempelsamlinger.
    3. Samlinger efter andre kriterier.
    4. Motiv- og temasamlinger.
    5. Filatelistisk litteratur.
    6. Specialsamlinger.
    7. Studiesamlinger.

 4. En samling kan kun deltage i een konkurrenceklasse. Samlinger indeholdende mærker, der er optaget i F.I.P.'s liste over skadelige udgaver, vil blive afvist af udstillingskomiteen. Ved undertegnelse af anmeldelsesblanketten accepteres udstillingsreglementet.

 5. Ved en specialsamling forstås en samling, der er bygget op på grundlag af specialkataloger eller efter offentliggjorte artikler skrevet af andre samlere om det pågældende emne, og som følger denne opdeling uden at uddybe emnet yderligere.

 6. Ved en studiesamling forstås en samling bygget op på egne iagttagelser eventuelt i forbindelse med offentliggjorte artikler eller publikationer ved en yderlig grundig uddybning af emnet og en endnu mere dybtgående behandling af dette.

oldline

Jury, Bedømmelse m. v.
"Fællesrådets" samlede dommerhold på hele 18 dommere, under ledelse af overdommer Svend Grønlund, foretog bedømmelserne af de udstillede samlinger, der var blevet delt op i grupper. Hver gruppe blev bedømt af et hold på tre dommere. Foruden pointsberegning blev der givet specielle kommentarer fra dommerholdet til de udstillede samlingers ejere, så disse kunne se, hvad det var, dommerholdet havde at sige om den enkelte samling.

I udstillingskataloget stod der om juryen: "Juryen er udnævnt af udstillingskomiteen og godkendt af Danske Filatelisters Fællesråds dommerudvalg". En lettere unødvendig oplysning, da samtlige dommere fra Fællesrådets dommerkollegium deltog i bedømmelsen, der i øvrigt fulgte de retningslinier, der dengang var givet af F.I.P., jfr. artikel 23-29.

Juryen kunne uddele følgende anerkendelser: Forgyldt Sølv - Sølv - Forsølvet Bronze, Bronze samt Diplom. Endvidere kunne juryen uddele eventuelle til udstillingen tildelte ærespræmier. Samlinger, der ikke opnår nogen anerkendelse, modtog et deltagerbevis. Juryens afgørelse var som altid inappelabel.

Juryens beretning
Juryen har under sin gennemgang af samlingerne fundet det hensigtsmæssigt at bedømme to eller flere exponater fra samme udstiller under ét - hvis disse er anset for beslægtede - for at give exponaterne en bedre placering.
    I det store og hele har man fundet samlingerne opsat med omhu og akkuratesse. Juryen vil gerne anerkende den gennemgående gode kvalitet, men vil ikke undlade at gøre opmærksom på, at enkelte samlinger var for sparsomt forsynet med en nødvendig forklarende tekst. Juryen udtrykker også sin glæde over, at lokalerne har gjort det muligt at præsentere samlingerne på fordelagtig måde.
    Selv om samlingerne dækker et bredt felt, savnes en række europæiske hovedlande.

Motivsamlingerne har gennemgående været velbehandlede, dog må der advares imod at vise for små og specielle udsnit af større hovedområder, da sådanne ikke vil kunne klare sig i international konkurrence.
    Juryen ønsker også at takke udstillingskomiteen for enhver hjælp, der i høj grad har lettet os vort arbejde. Vi er overbeviste om, at de gode resultater, udstillerne har opnået vil virke fremmende for vor hobby filatelien.

Juryens afgørelser har været enstemmige.

For DOMMERKOMITEEN
S. Grønlund

oldline

Medaljefonden
har med tak modtaget bidrag fra nedennævnte: Sundby Frimærke Klub - Katalogudvalget - Fullov - Frimærkesamleren - Erik Kopp - Eigil Pedersen - Ærø Filatelist Klub - Nordfalsters Frimærkeklub - Ringsted og Omegns Filatelist Klub - Horsens Filatelist Klub - Folmer Dalager - Henning Hansen - Frimærkeklubben D.S. - Herning Filatelist Klub - Gentofte Frimærkeklub - Helsingør og Omegns Filatelistklub - Nyborg Filatelistklub - Amagerlands Frimærkeforening - Føroya Filatelistfelag - Svendborg og Omegns Filatelistklub - Arne Dahl - Svend Hartby - W. Søderberg - Østergård Hansen - T. Begmann - H. K. Hansen - Jørgen Rasmussen A/S - Frimærkeklubben af 1954 - I. Refsdal - P. Olsen - Samarbejdende Frimærkeforeninger - Carl Thomsen - Nørrebro Philatelist Klub - Verner Kiene - P. Steen-Jensen - Frimærkehuset Hermes A/S - Johs. Amber samt Hvidovre Frimærkeklub.

Sammenlagt ca. kr. 2500,- en god hjælp til at honorere de samlinger, som dommerne har fundet værdige.
TAK.

oldline

Vermeil-medalje
Jurymedlemmerne blev betænkt med en smuk "dommermedalje" af forgyldt metal (messing).
 
Vermeil-medalje
"Vermeil-medaljen".
 
sølv-sølvbronze
Poul Olsens "Sølv"-medalje. Sølv-Bronze-medaljen er lignende.
 
bronze-medalje
Uffe Munch-Andersens Bronze-medaljen.
 

Fortegnelse over de på Falcophil 1970 præmierede samlinger:

Ærespræmie:
C. G. v. Stemann, Birkerød: Oliens og olieindustriens historie, teknologi og petrokemisk industri.
(Uden for konkurrence).
Udenfor Bedømmelse:
J. Karnøe, København: Udenfor konkurrence.

Forgyldt sølvmedalje + ærespræmie:
Richard Kugelmann, Virum: Thailand, specialsamling.
E. W. W. Jensen, København S.: Fangelejrbreve fra 1. verdenskrig.
Anton Nielsen, Kastrup: Sverige.
Ole Svinth, Brabrand: Island, udvidet katalogsamling.
Johs. Amber, København F.: U.S.A.
V. B. Flindt, Czekoslovakiet.
Børge Lundh, København Ø: Danmark 1863 gennemst. Danmark 4 R.B.S.

Forgyldt sølv:
J. Hermann, Letland nr. 1.

Sølv + ærespræmie
Poul Olsen, Herlev: Schweiz, udvidet katalogsamling.

Poul Olsen
Poul Olsen.
S. Bøgh-Sørensen, Albertslund: Danmark (uddrag).
Eigil Pedersen, Rødovre: Rotary.
Erik Weber, København NV: U.N., New York.
Torkild Bergmann, Glostrup: Bygningsserien 1949.
Lars-Olov Tjurs, Falköping, S: Medicin på frimærker.
Maurits Andersen, København F: Gamle tyske stater.

Sølv
Tage Buntzen, Slagelse: Somali og Seychellerne.
Handelsmand Pun-Jok Yul-gyal: Nepal m. varianter og lokaltryk.
Hardy Toft, København NV: Spanien luftpost.
Maurits Andersen, klassisk Sverige brugt og ubrugt.
Helge Larsen, København K: Norge udvidet katalogsamling.
Bent Knutson, Aarhus N: UN-fredsbevarende styrker,
    UN-forløbere i USA og Schweiz.
Ivar N. Refsdal, København Ø: Norge.
Verner Svendsen, Nørre Sundby: Danmarks special (breve).
Jan Dekker, Amsterdam: Brevkort D.W.I. 1877/1917.
Børge Lundh, København Ø: Hamborg præfilateli.

Litteratur: Chr. Larsen, J. E. Tanggaard, P. Mortensen, Tom Plovst,
    v. forlag Tom Plovst: "Håndbog over Danmarks Stålstukne Frimærker".

Forsølvet bronze + ærespræmie
Niels Christian Groes, Aalsø: Studiesamling AFA 47.
Henning Kaaber, Farum: Returpost.

Forsølvet bronze
Sv. Aa. Hansen, Ringsted: Danmark 1-2 øre bølgelinie tp. I.
Olaf Stæhr, Mårslet: Sommerfuglefamilier i systematisk opstilling.
I. Stausholt, Hvidovre: Musikinstrumenter, komponister fra hele verden.
Eigil Pedersen, Rødovre: Frimærer og frimurersymboler.
Kaj Fischer, Kgs. Lyngby: Fodpostbreve og danske skillingsmærker.
Carl Thomsen, Alingsås, S: Spejderbevægelsen.
Erik Schenstrøm, København V: Vaticanet.
Poul Bonnesen, København F: Malta og Gibraltar.
F. H. Christensen, København NV: Broer.
Jørgen Jørgensen, Hillerød: Benfisk.
John Jensen, Ægypten.

Bronze + Juryens lykønskning
P. H. Olsen, København K: Posthistorie, bancobreve.
Thorolf Björklund, Thorshavn: Finland.

Bronze + ærespræmie
Poul Magleby, Kastrup: Danmark. Grønland, Færoerne.

Bronze
Chr. Sabroe, Kgs. Lyngby: Jaj skal skinne mej!
Johs. Thoms, Rønne: Danmarks postfærgemærker.
Ib Sandahl, Glostrup: Sct. Georg.
H. Suhr-Jensen, København Ø: Danmark Perfin.
Chris Sisseck, København: Schlesvig Plebiscit m. varianter og prøvetryk.
G. L. Rasmussen, Vanløse: Spejder- og lejrstempler.
Uffe Munch-Andersen, Risskov: Danske portobreve.
H. K. Hansen, Hvidovre: Danmark 4 R.B.S., 4 sk.
Bent Knutson, Aarhus N: APO-US Army postal service, spec. 2. verdenskrig.
Verner Svendsen, Nørresundby: Førfil. studie saml. breve, bancobreve.
Bent Hansen, Frederikshavn: Blomster.
Poul Larsen, Kastrup: Nobelprisvindere.
Østergård Hansen, Middelfart: Danske firmaperforeringer.
Ingvard Jacobsen, Thorshavn: Sverige.
Henning Veng, København: Grønland.
Jørn Erik Nybo, Ringsted: Norge.
P. Steen-Jensen, København F: National China.

Diplom
Verner Kiene, Varde: Danmark, Færøerne.
K. Eichert, Danmarks stålstik m. varianter.
Ingvar Larsen, Nr. Alslev: Bosnien, specialsamling.
Arne E. Hansen, Europæiske komponister.
Kai Andersen, København V: Martinique.
Anton Pedersen, Aarhus V: Blomster.
Ib Christensen, Bagsværd: Notopfer, Berlin.
Viggo Hansen, Køge: Berlin.
K. Dagfinn Nielsen, Ringe: Danmark ubrugt 1918-69.
Henning Hansen, Helsingør: Island.
John Rasmussen, Kalundborg: Danmark 4 og 8 øre.
Ole Rasmussen, Egedesminde: Grønland, fireblokke m. v.
Anton Pedersen, Aarhus V: Frimærker i fredens tjeneste.
Hans Ebbesen, Godthåb: Grønland.

Deltagerbevis:
K. M. Smidt, Holland, udvidet katalogsamling.
Helge Madsen, Bagsværd: Danmark, udvidet katalogsamling.
K. Jakobsen, Søborg: Danmark. Stålstik, specialsamling.
V. Askbo, København N: Guatemala.
E. Clemensen, Hellerup: Danmark, udvidet katalogsamling.
Ole Mortensen, Torshavn: Island, specialsamling.
W. Soderberg, Odense: Danmark 4. Sk.
Asger Haagen Jensen, Brabrand: Spejderfrimærker.
Robert Bechsgaard, København V: Slesvig m. v.
Postmuseet, København: Slesvig.

I alt blev der uddelt:
  8 Forgyldt "Sølv"
18 "Sølv"
13 Forsølvet Bronze
20 Bronze
14 Diplomer samt
10 Deltagerbeviser

oldline


Yderligere oplysninger om "Falcophil 1970" kan findes i:
1. "Falcophil 1970" i "Frimærkesamleren", nr. 2/2014, s. 4-6. Af Bruno Nørdam, Randers, samt i
2. Dansk Filatelistisk Tidsskrift nr. 4/1970, s. 64-65.

30.10.2021
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional