DANIA 68 på Københavns Rådhus 25.-28.04.1968

Arrangeret af Samarbejdende Junior Samlerklubber - S.J.S.

© 2021- Toke Nørby

DANIA 68
katalog
DANIA 68-kataloget
Dansk Filatelistisk Tidsskrift nr. 1/67, s. 14-15. International Juniorudstilling 1968.
Samarbejdende Junior Samlerklubber (S.J.S.) fylder i 1968 en bemærkelsesværdig alder, idet det da er 25 år siden, at organisationen blev stiftet. Der har i den forløbne tid været ydet et stort stykke arbejde af de siddende bestyrelser - et arbejde, som ikke har været forgæves. Størstedelen af den danske juniorbevægelse har under S.J.S.s ledelse arbejdet sig frem til en fin position, hvilket ikke mindst de fine resultater på udstillinger rundt om i den øvrige verden har vist. Juniorlederne i klubberne har ydet en stor indsats til gavn for de unge samlere og har altid i deres arbejde kunnet hente støtte hos S.J.S. I den forbindelse kan nævnes "Den unge Frimærkesamlers Blad", som på en populær måde holder de unge a jour med stoffet. Endvidere har S.J.S. gennem årene trukket i trådene, når det gjaldt udstillinger for de unge eller andre arrangementer, f. eks. den årlige tilbagevendende begivenhed, som populært kaldes "Juniordagen". Sidstnævnte arrangement har gerne givet en vis økonomisk basis for de udgifter, der altid vil være forbundet med ungdomsarbejde.

Dansk Filatelistisk Tidsskrift nr. 4/67, s66
Følgende gav tilsagn om at ville indtræde i ærespræsidiet for den internationale junior frimærkeudstilling DANIA 68:

Udstillingens Protektor:
Hans Kongelig Højhed Prins Henrik
 
Udstillingens Ærespræsidium:
Overborgmester Urban Hansen, København.
Kontorchef Henry Stjerngvist, formand for Københavns Borgerrepræsentation.
Arkitekt Flemming Grut, medlem af borgerrepræsentationen.
Lærer Erik Sigsgaard, medlem af borgerrepræsentationen.
Generaldirektør Gunnar Pedersen, Post- & Telegrafvæsenet.
Hr. Hartvig Danesch, Den tyske Forbundsrepublik.
Redaktør Ib Eichner-Larsen, Danske Filatelisters Fællesfond.
Ingeniør Tage Buntzen, Danske Filatelisters Fællesråd.
Advokat Jørgen Godtfredsen, Kjøbenhavns Philatelistklub.
VVS-installatør Arne Dahl, Danmarks Filatelist-Union. (Nyvalgt formand for DF-U i 1967).
Grosserer Richard Boyer, Samarbejdende Frimærkeforeninger.
Grosserer Jørn Fischer-Cortsen, Danmarks Frimærkehandlerforening.
Karetmager Ingvar Larsen, Samarbejdende Junior Samlerklubber.

oldline

Den internationale juniorfrimærkeudstilling DANIA 68
Udstillingen på Københavns Rådhus var åben for publikum i 3½ dag, og den blev besøgt af over 20.000 gæster: Den blev med andre ord en publikumsucces af et i Danmark hidtil ukendt omfang.
    Det nøjagtige antal besøgende kan ikke opgives, eftersom der ikke blev taget entré på udstillingen. Besøgstallet er derfor anslået af rådhusets mangeårige funktionærer, der som sammenligningsgrundlag har haft en række lignende arrangementer, blandt andre Norsk Design i fjor, som havde over 20.000 gæster - og DANIA 68 stod på ingen måde tilbage for dette arrangement, udtaltes det. Tallet harmonerer i øvrigt med, hvad der kan udledes af salget af blokke m. v. Besøgstallet må også ses i relation til det usædvanligt dejlige forårsvejr, der "ramte" udstillingen' i weekend'en, men trods sol og varme og grønne træer faldt det største besøg på de to weekend-dage. Solen var altså ikke vor fjende!
    Tværtimod, den bevirkede, at de udendørs arrangementer - optoget med de fremmede postbude og postorkestret samt Vedbækgardens smukke tattoo - helt kom til deres ret. Ideen med de fremmede postbude var særdeles vellykket. Uniformerne blev båret under hele ud- stillingen, lejlighedsvis af officials. Det gav DANIA 68 det rette internationale præg.

Udstillingen opfyldte på dobbelt vis sin mission, idet den på den ene side gav vore juniores en sjælden og derfor kærkommen lejlighed til at dyste på internationalt plan og på den anden side bragte mange nye i kontakt med filatelien i alle dennes fascinerende aspekter.

Til rådighed for udstillingens jury var foruden medaljer i sølv, forsølvet bronze og bronze ikke færre end 27 ærespræmier, skænket af alle kategorier lige fra den ungarske stat til danske enkeltpersoner. Dette viser også glædeligvis, hvor mange der er sluttet op om udstillingen for at den så festlig for deltagerne som muligt.

Det er svært at fremhæve den ene samling for den anden, men det er en glæde at se, på hvilket højt stade ungdommen filatelistisk set ligger, uanset hvor i verden samlingen er skabt. Det skal ikke skjules, at der var samlinger, der bar et nærmest "voksent" præg, men her må en udstillingskomité alene forlade sig på de mennesker i de respektive lande, som har udvalgt samlingerne, og som man må regne med helt og fuldt er deres ansvar bevidst.

Inden for det tematiske var det en fornøjelse at se med hvilken idérigdom og entusiasme ungdommen kaster sig ud i opgaven. Specielt denne del af udstillingen må have givet mange unge lyst til at blive frimærkesamlere.

Sluttelig skal bemærkes, at en sådan udstilling ikke kunne blive en succes uden et harmonisk samarbejde i udstillingskomiteen. Alle gode kræfter var her forenet i med et relativt kort varsel at skabe en udstilling, som svarede til de forventninger, man stillede til den herhjemme såvel som i udlandet. At det lykkedes, skyldes først og fremmest, at en række erfarne folk lagde sig i selen - det være sig fra samlerorganisationer som fra frimærkebranchen - med vilje til at hjælpe hinanden til et godt og frugtbart resultat.

Danske Filatelisters Fællesfond, som dækkede udstillingen økonomisk, havde succes med den af den danske kunstner og FNs cheftegner, danskeren Olav S. Mathiesen håndsignerede udstillingsblok, der i folkemunde er blevet døbt Prins Henrik-blokken som en hyldest til udstillingens høje protektor. Begges signaturer er trykt i faksimile på de eksemplarer af blokken, der kunne købes.

brev  ark

oldline

Juryens beretning
- Juryen for DANIA 68 vil efter udført arbejde afgive følgende beretning: Juryen har gennemgået de udstillede samlinger samt de albums m. v., der er indsendt som supplement.
    Følgende samlinger er overflyttet fra motivklassen til klasser for lande- og specialsamlinger: nr. 11, 140, 147, 168 og 174.
    Følgende samlinger har ikke kunnet bedømmes, da der ikke var ankommet noget: Nr. 101, 109a, 125, 135, 141, 165 og 171.
    Samlingerne på DANIA 68 er bedømt i henhold til F.I.P.'s reglementer. Disse indeholder bl.a. en bestemmelse om, at frimærkeudgaver, som står på F.I.P.'s liste over forbudte udgaver, ikke må vises på udstillingen. Juryen beklager at måtte konstatere, at flg. samlinger har måttet diskvalificeres p.gr.a., at de indeholder sådanne udgaver: Nr. 33, 43, 85, 91, 93a, 96, 112, 113, 106, 117, 121, 122, 133, 143, 144, 154, 160, 161, 162, 167, 169, 170, 172, 175, 177, 182 og 184.

Til de øvrige samlinger har juryen uddelt:

Lande- og Specialsamlinger:
  7 sølvmedaljer,
11 forsølvede bronzemedaljer,
12 bronzemedaljer og
21 diplomer.
Motivsamlinger:
10 sølvmedaljer,
15 forsølvede bronzemedaljer,
15 bronzemedaljer og
12 diplomer.

Medaljerne:
sølv
Sølvmedaljen har dimensionerne: 72×49.5×1.5 mm, vejer 52 g
og er fremstillet i sterlingsølv (925 S).
Bagsiden viser indgraveringen: MEKA/STERLING/DENMARK.
Arne Dahl fik, som medlem af ærespræsidiet, en medalje af sølv.

oldline

Københavns Magistrats ærespræmie blev tildelt Karl-Heinz Møller, Koblenz, Vesttyskland, for hans motivsamling "Min filatelistiske dyrebog". Danmarks Filatelist-Unions ærespræmie blev tildelt Kaj Ove Hellmann, Tapiola, Finland, for en samling "Zarrusland". Herudover blev uddelt 24 ærespræmier.

For lande- og specialsamlingernes vedkommende vil juryen bemærke, at flere samlinger er særdeles gode, men generelt set er samlingerne af meget varierende karakter. Deltagerne har nedlagt et stort arbejde i monteringen. Juryen vil tilråde juniorerne at udvise større opmærksomhed, når det gælder mærkernes kvalitet; mærker med grimme stempler må udskiftes. Specielt må der tillægges samlingernes tekstning betydelig større vægt.
    For så vidt angår motivsamlingerne udtaler juryen den forhåbning, at udstillerne vil udvikle deres samlinger videre, idet man peger på nødvendigheden af, at unødvendige ikke filatelistisk materialer og udstyr udelades af samlingerne, og at samlerne i stedet koncentrerer interessen om frimærkerne og de postale dokumenter, som altid skal være det centrale i en motivsamling. Teksten måbegrænses til et nødvendigt minimum, men må heller ikke gøres så knap, at samlingens idé går tabt.

Juryen gratulerer udstillingskomiteen med et godt ar- rangement og udtaler samtidig som sin forhåbning, at det arbejde, der er nedlagt i udstillingen må bære frugt i form af øget tilslutning til vor hobby i almindelighed og juniorfilatelien i særdeleshed.
København, den 27. april 1968

Olle Cronsjö, Sverige.
Odd Grahm, Norge.
H. Danesch, Tyskland.
Bjørn Moe, Norge.
Ingfred Bindel, Danmark.
Kurt Fullov, Danmark.
Jørgen Nielsen, Danmark.
og Jørgen Godtfredsen, Danmark.
E. Jarl jurysekretær.

NB. Alle bedømmelserne er gengivet i Ib Eichner-Larsens Frimærkeårbog 1968/69, s. 52-63, men herunder er "kun" de danske resultater anført (samlingens totalpoint er anført i skemaets 3. kolonne):

SølvmedaljeP
A. Landesamlinger
Gruppe B, 15-18 år:
19 Lars Christiansen: "Danmark"
    (Ringsted og Omegns Filatelistklub).
    + Norsk Filatelistforbunds ærespræmie.
    + Towe Perssons mosaiktavle.
90
Gruppe C, 18-21 år:66 Frank Sternberg: "Italien"
    (Frimærkeklubben Damsø).
    + Werner Andersens mindepokal.
    + Ungarn Filatelistforbunds ærespræmie.
90
Forsølvet Bronzemedalje
C. Motiv- og Temasamlinger
Gruppe A, 10-15 år:
93b Bent Magleby. "Skibets historie"
    (Amagerland Frimærkeforening)
    + Danmarks Frimærkehandler Forenings ærespræmie
75
Bronzemedalje
Gruppe A, 10-15 år: 1 Bjarne Bendtsen: "Danmark - Varianter"
    (Brøndbyernes Frimærke Klub).
10 Allan Larsen: "Danmark"
    (Arbejdernes Frimærke Klub/Odense).
13 Ebbe Sulbæk Pedersen: "Danmark"
    (Frederikshavns Philatelist Klub).
    + American Philatelic Society's ærespræmie.
62
 
67
 
70
 
C. Motiv- og Temasamlinger
Gruppe B, 15-18 år:
124 Allan Nielsen: "Spejderfrimærker"
    (Brønshøj Frimærke Klub).
60
Diplom
A. Landesamlinger
Gruppe A, 10-15 år:
11 Käthe Larsen: "Ungarn"
    (Nykøbing Falster Filatelistklub)
12 Bent Magleby: "Norge"
    (Amagerland Frimærke Forening)
45
 
53
Gruppe B, 15-18 år: 15 Henrik Mohr Balslev: "Grønland"
    (Østerbro Frimærke Klub)
17 Flemming Bjørnsen: "Grækenland"
    (Amagerland Frimærke Forening)
23 Carsten Dibbern: "Vesttyskland efter 1945"
    (Østerbro Frimærke Klub)
28 Søren Jensen: "Island"
    (Brønshøj Frimærke Klub)
50
 
47
 
50
 
47
Gruppe C, 18-21 år 56 Flemming Gade Larsen: "Vesttyskland"
    (Esbjerg Filatelist Klub)
60 John Pedersen: "Norge"
    (Køge Frimærkeklub)
48
 
57
B. Spedialsamlinger:
Gruppe C, 18-21 år:
75 Ole Monrad Hansen: "Danmark - varianter stålstik"
    (Virum Frimærke Klub)
58
 
C. Motiv- og Temasamlinger
Gruppe B, 15-18 år:
119 Leif Madsen: "Sport på frimærker"
    (Amagerland Frimærke Forening)
130 Steen Sørensen: "Dyr på frimærker"
    (Amagerland Frimærke Forening)
47
 
50
Gruppe C, 18-21 år: 150 Helge Jacobsen: "U.I.T. 1965"
    (Amagerland Frimærke Forening)
50
 

Samlinger, der ikke opnåede præmiering, vil få et deltagerdiplom.

oldline

Andre Referencer:
Bruno Nørdam: "Dania 68" i Frimærkesamleren nr. 5/2013, s. 17-18: Stempler og udstillingskuvert er her vist og beskrevet.

oldline

19.12.2021
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional