Landsfrimærkeudstillingen AROS 68 i Aarhus, 20.-22. September 1968 arrangeret af
Aarhus Motivsamlerklub, Aarhus Philatelistklub og Jysk Filatelistklub

© 2021- Toke Nørby

oldline

 
ASp-
Det specielle udstillingslogo.
(Kunstner: Uffe Munch Andersen?).

DFT nr. 4/1968, s. 61:
"Allerede nu bør De tænke på landsudstillingen AROS 68 som holdes på Århus rådhus fra den 20. til den 22. september 1968. Hvis De vil udstille, er sidste anmeldelsesfrist den 24. juni, og adressen er: Frimærkeudstillingen AROS 68, postbox 912, 8210 Århus V (postgiro 83 735). Planchestørrelsen er den normale (A4), maksimalt 30 × 27 cm, og plancheafgiften er 75 øre pr. planche -inkl.- moms. Interesserede kan rekvirere udstillingsreglementet ved indsendelse af svarporto til udstillingens adresse".

Her så man, at der er tale om en lands-/national udstilling, hvilket ikke var den normale type udstilling - der havde, før dannelsen af Danske Filatelisters Fællesråd i 1966, siden 1936 (hvis NEPA-udstillingen i 1936 i Horsens kan regnes med som en national udstilling) faktisk kun været 5-6 danske udstillinger, der havde haft samme status som en national frimærkeudstilling. Men i Dansk Filatelistisk Tidsskrift, DFT, nr. 5/1968, s. 83, skriver DFTs redaktør, Willy Klaebel, om fremtiden for nationale udstillinger i Danmark: "Det er en ny epoke i dansk filateli, der indledes med landsudstillingen AROS 68, der holdes på Århus rådhus i dagene 20. til 22. september 1968. Hermed og fremover vil der blive foranstaltet landsudstillinger hvert andet år (henholdsvis i provinsen og i København), og formålet er jo bl. a. at sikre en større og mere alsidig deltagelse i de internationale udstillinger. Vejen dertil går nemlig over de nationale arrangementer ...."

DFT nr. 5/68, s83:
Ta' til Arhus i september Det er en ny epoke i dansk filateli, der indledes med landsudstillingen AROS 68, der holdes på Århus rådhus i dagene 20. til 22. september 1968. Hermed og fremover vil der blive foranstaltet landsudstillinger hvert andet år (henholdsvis i provinsen og i København), og formålet er jo bl. a. at sikre en større og mere alsidig delta- gelse i de internationale udstillinger. Vejen dertil går nemlig over de nationale arrangementer, og i denne forbindelse er et stort besøg af allerstørste betydning - ikke blot for arrangørerne, men også for de samlere, som kunne tænke sig at deltage i fremtidige udstillinger. Ja, et sådant arrange- ment giver enhver frimærkesamler mulighed for at øge sin viden. Her er kort sagt alle muligheder til stede med henblik på at gøre iagttagelser og hente inspiration på mere end én måde. Netop derfor bør også De bestemme Dem for at tage til Århus i september.

De kan nemlig roligt gå ud fra, at det vil lønne sig for Dem. De vil således se materiale fra næ- sten 100 udstillere (5500-6000 plancher). Lad os nævne, at der bliver international deltagelse fra Finland, Norge, Sverige, Tyskland og USA, et stort antal motivsamlinger og to guldmedaljesam- linger fra »NORDIA 66«. Dertil kommer, at en gammel århusianer sender sin norgessamling fra USA, at udstillingskuverten får et særdeles aktuelt motiv (Marselisborg slot), og at udstillingskataloget rummer fængslende artikler af varig værdi: A) 4 sk., B) Om at samle breve. Dette er dog kun en lille smagsprøve. I næste nummer af DFT vil De læse andet og meget mere om AROS 68.

Baggrunden var etableringen af:

Danske Filatelisters Fællesråd
der, som tidligere omtalt i denne artikelserie, blev dannet den 20. november 1966 ved et samarbejde mellem Danmarks Filatelist-Union, Kjøbenhavns Philatelist Klub, Samarbejdende Frimærkeforeninger og Samarbejdende Junior Samlerkubber.

Som det fremgår af vedtægterne for Fællesrådet, var dets opgave bl.a., i nært samarbejde med Danmarks Filatelist-Union, at varetage dansk filatelis interesser overfor den internationale filatelist-organisation FIP (Fédération Internationale de Philatélie). Endvidere at autorisere dommere til bedømmelse af eksponater på inden- og udenlandske udstillinger og uddanne nye dommere samt at føre kontrol med udstillinger.

Det sidste betød en langt bedre udstillingsaktivitet i Danmark, hvilket var til gavn for både klubberne og de samlere, der gerne ville kvalificere sig til deltagelse i internationale udstillinger.

oldline

AROS 68
var den første danske nationale udstilling, hvor der blev anvendt bedømmelsesretningeslinier, der før udstillingen var blevet aftalt med Fællesrådet, således, at de samlinger (eksponater), der fik bedømmelsen sølv eller vermeil, efterfølgende kunne tilmeldes internationale udstillinger.

Forud for AROS 68 var bedømmelsesretningslinierne ikke offentliggjort, og da udstillingskataloget udkom, kunne man læse Formanden for Fællesrådet, Tage Buntzens forord:

AROS 68 "Da DANSKE FILATELISTERS FÆLLESRÅD blev dannet i 1966 af Danmarks Filatelist-Union, Københavns Philatelist Klub, Samarbejdende Frimærkeforeninger og Samarbejdende Junior Samlerklubber, enedes man om at søge såkaldte nationale udstillinger - d.v.s. udstillinger af et sådant omfang og en sådan standard, at en sølvmedalje automatisk gav ret til at udstille på de store, internationale udstillinger. Nationale udstillinger blev afholdt hvert andet år i Danmark - skiftevis i provinsen og i København.

Fællesrådet siger de 3 Århus-klubber: AARHUS MOTIVSAMLER-KLUB, AARHUS PHILATELIST-KLUB og JYSK FILATELISTKLUB en hjertelig tak, fordi de som de første har villet påtage sig det store arbejde med og ansvar for en udstilling af denne art, nemlig »AROS 68«.

I de senere år har studiet af f. eks. Danmarks utakkede skillingsmærker, dets tofarvede skillings- og øremærker og dets stålstukne mærker taget et meget stort og glædeligt omfang. Der er også blevet arbejdet ihærdigt med opbygningen af; luftpost-, motiv- og temasamlinger, ligesom der inden for før-filatelien og posthistorien er skabt betydelige, kulturhistorisk værdifulde samlinger. Det skal blive interesant at se resultaterne af noget af alt dette fremlagt i udstillingsform! Men forhåbentlig glemmer samlerne ikke, at der jo er en verden uden for »Verona«! Filatelien er international, og der er ikke noget så forfriskende for en samler som også at beskæftige sig med fremmede områders filateli.

Som repræsentant for samtlige filatelistorganisationer i Danmark udtaler DANSKE FILATELISTERS FÆLLESRÅD ønsket om, at »AROS 68« ikke alene må blive en økonomisk succes, men også i videst muligt omfang må virke befrugtende og stimulerende på filatelien i Danmark og give så mange flere danske samlere adgang til at deltage i kommende internationale udstillinger, således at vi fremover på disse kan få en virkelig fyldig dansk repræsentation med tilsvarende større andel i medaljeregnen!

DANSKE FILATELISTERS FÆLLESRÅD
T. BUNTZEN"

oldline

Da juryen, som bestod af Oscar Engholm og Tom Plovst samt juryeleven Odd Gram fra Norge, blev præsenteret for eksponaterne på AROS 68, ændrede man en smule på de udstillingsgrupper, der var præsenteret i kataloget. Udstillingsgrupperne efter kataloget var:

Landesamlinger.
Special- og Studiesamlinger.
Stempelsamlinger.
Motiv- og Temasamlinger.
Filatelistisk Litteratur samt
Indbudte Juniorsamlinger.

Udstillingsreglement for AROS 68
I 1968 blev der endnu ikke anvendt pointgivning ved bedømmelsen af samlingerne (eksponaterne), men man rettede sig efter FIPs internationale udstillingsreglement, og de udstillede samlinger kunne tildeles følgende medailler og hædersbevisninger: guldmedaille, forgyldt sølvmedaille, sølvmedaille, forsølvet bronzemedaille, bronzemedaille, diplom samt evt. ærespræmie.
    For guldmedaille udstedes diplom, men tildeles forgyldt sølvmedaille. Der tildeles kun én medaille til hver udstiller. Samtlige udstillere vil modtage deltagerdiplom, såfremt samlingen ikke præmieres.

 
AROS 68 jury
Juryen: Oscar Engholm og Tom Plovst.
(Dansk Filatelistisk Tidsskrift nr. 8/1968, s. 148).

AROS 68 - juryens beretning
"Juryen fremfører hermed sin tak og sine lykønskninger til organisationskomiteen for AROS 68 for det store arbejde, som er lagt i gennemførelsen af udstillingen og for det velredigerede og filatelistisk interessante udstillingskatalog.

En tak rettes også til de indbudte deltagere, som med sine udsøgte eksponater har bidraget til at forhøje udstillingens filatelistiske værdi.

I samråd med udstillingskomiteen og Danske Filatelisters Fællesråd (v/ formanden, herr Tage Buntzen) er udstillingens jury kommet frem til, at man ved bedømmelsen af de udstillede samlinger må lægge en noget anden klasseinddeling til grund end den, der er angivet i udstillingskataloget. Grunden til dette er, at juryen mener, at udstillingen har til formål at fremme dansk filateli og dansk filatelis deltagelse i internationale udstillinger. Dette har bevirket, at juryen har besluttet følgende:

Indførelsen af en æresklasse; en klasse for samlinger uden for konkurrence; en egen klasse for udenlandske deltagere og visse overførsler af samlinger fra en klasse til en anden. Motivklassen er bibeholdt uforandret.

Følgende samlinger er sat i æresklasse: Samling nr. 41, 48, 53, 55 og 63+99.
Følgende samlinger er ført over til klasse for udenlandske deltagere: Samling nr. 15, 19, 35, 38, 42, 43, 58, 60, 61, 65, 72, 72A og 88A.
Følgende samlinger opført i kataloget under Special- og Studiesamlinger er ført over til klassen Landesamlinger: Samling nr. 16, 17, 18, 20, 27, 30, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 56 og 57.
Samling nr. 71 er fra gruppen »Stempelsamlinger« ført over til gruppen »Specialsamlinger«.

Følgende samlinger er ført over til klasse uden for konkurrence: Samling nr. 54 og 67 som følge af bestemmelserne i FIP's generalreglement, paragraf 11, samt nr. 80 og 94, da eksponaterne, således som de fremtræder, ikke kan bedømmes.

"FIPs GREV, Artikel 11. DELTAGELSE AF ORGANISATIONER OG HANDLERE. Ved internationale udstillinger, hvor deltagelse af kollektive sammenslutninger (Forbund og Klubber) og handlende er tilladt (som handler anses enhver, som udøver virksomhed inden for handelen med frimærker), må udstillingskomiteen stille en sådan deltagelse uden for konkurrence. Deltagelsen er gebyrpligtig og kan præmieres direkte af udstillngskomiteen." (Gengivet fra DFT nr. 1/1967, s. 10).

 AROS 68
AROS 68-udstillingshallen.
(Dansk Filatelistisk Tidsskrift nr. 7/1968, s. 147).

Følgende eksponater er slået sammen og bedømt under ét som ét eksponat: Samling nr. 5A-C, 32A-C, 40 og 2A, 63 og 99, 72 og 72A samt 83 og 93 (idet det bemærkes, at numrene på sidstnævnte samlinger i kataloget er byttet om).

Juryen ønsker stærkt at fremhæve, at sølvmedaljer uddelt i special- og stempelsamlingklassen ikke berettiger til deltagelse i internationale udstillinger, medmindre samlingerne bliver stærkt udbyggede og forbedrede.

Den rummelige udstillingshal på Århus Rådhus er godt udnyttet, således at hver samling kommer til sin ret. Juryen vil imidlertid gerne nævne, at udstillingen havde vundet i oversigt, såfremt eksponaterne i de respektive klasser havde været anbragt samlet.

Som juryobservatør (dommeraspirant) har herr Ørn Grahm, Norge, fulgt juryens arbejde. Som juryens sekretær skal nævnes herr Bent Knutzon, hvis assistance har lettet juryens arbejde i væsentlig grad.

Idet juryen lykønsker udstillingskomiteen med arrangementet af AROS 68 vil vi udtale håbet om, at udstillingen vil bidrage til tilslutning til vor hobby i sin almindelighed og de arrangerende klubber i særdeleshed, og at den må blive til gavn for dansk filateli.

Århus, den 21. september 1968.
Oscar Engholm. Odd Grahm. Tom Plovst."

Resultatet af juryens arbejde var:
ÆRESKLASSE
Vermeil (Forgyldt sølv):

41. Karlo Lindskog. Grønland.
48. Mikko Ossa. Finland. Århus Bys ærespræmie.
53. Svend Yort. Norske breve. Århus Bys ærespræmie.
55. Svend Wiegand Hansen. Norge. Århus Bys Ærespræmie.
63.+99. Ferenc Orbán. Ungarn.
    Med juryens lykønskning for forskningsarbejde.

Ferenc Orban
Ferenc Orbáns vermeil-medalje.
 
Ferenc Orbán
Ferenc Orbán.

LANDESAMLINGER
Sølv:

20. Johannes Amber. U.S.A.
    Danske Filatelisters Fællesråds ærespræmie med juryens lykønskning.
40A.+2A. Verner Kiene. Danmark og Færøerne.
    Jysk Filatelistklubs ærespræmie.
47. J. Hermann. Estland.
51. Ole Svinth. Island.

Forsølvet Bronze:
1. Carl E. Jørgensen. Danmark.
2. Christian Nørbach Nielsen. Danmark.
9. Ingvard Jacobsen. Island.
27. Ingvar Larsen. Danmark.
30. S. Bøgh-Sørensen. Danmark.
    Danske Filatelisters Fællesfonds ærespræmie.
44. J. Hermann. Bosnien.
45. Ingvar Larsen. Bosnien.
56. Helge Larsen. Norge.

Bronze:
3. Kai Dagfinn Nielsen. Danmark.
5A+B+C. Tage Buntzen. D.V.I.
10. Aksel Hansen. Island.
11. Jørgen Erik Nybo. Norge.
12. Kaj Günther-Hansen. Norge.
49. Viggo Lauritsen. Frankrig.
50. N. Politop. Grækenland.
57. Willy Klaebel. Preussen.

Diplom:
8. Folmer Dalager. Irland.
13. Torben Hansen. Schweiz.
14. B. Høj Petersen. Vatikan.
16. Erik Weber. F.N.
17. Børge Petersen. F.N.
18. Georg Jørgensen. Indonesien.
43. Chris. Sisseck. Slesvig.
52. Kresten Lundgaard Jensen. Letland.

Deltagerbevis:
4. Niels Nyboe. Grønland.
6. Niels Suhr. England.
7. Orland Sørensen. Holland.
46. Niels Suhr. England.

SPECIAL- OG STEMPELSAMLINGER
(A: Specialsamlinger - B: Stempelsamlinger)
Sølv:

A 23. Sv. A. Gjeding-Thisted. Danmark.
A 25. Knud Juul. Danmark.
A 40. P. Mortensen. Færoerne.

Forsølvet Bronze:
A 22. Poul Eriksen. Danmark.
A 24. Verner Svendsen. Danmark.
    Frimærkehandler Harry Poulsens ærespræmie.
B 26. Ove Hjelm. Danmark.
    Fyens Stiftstidendes ærespræmie.
A 32A+B+C. Knud Petersen. Danmark.
A 62. C. A. Jensen. Tyskland.
B 64. Christian Nørbach. Førfilateli.
B 68. Carl E. Jørgensen.
    Århus Motivsamler-Klubs ærespræmie.

Bronze:
A 21. Verner Svendsen. Førfilateli.
    Politikens ærespræmie.
A 28. Niels Groes. Danmark.
A 31. Christian Larsen. Danmark.
A 34. Knud Eichert. Danmark.
A 37. Carlo Hansen. Danmark.
B 66. Tage Buntzen. Hong-Kong.
B 69. Henrik Eis. England.
B 70. Uffe Munch-Andersen. Danmark:

Uffe Munch-Andersen
Uffe Munch-Andersens bronze-medalje.
 
UM-A
Uffe Munch-Andersen.

Diplom:
A 29. Palner Rundstrøm. Danmark.
A 33. Harald Henckel. Danmark.
A 36. Knud Jakobsen. Danmark.
A 39. Harald Henckel. Danmark.
A 71. H. R. Thomsen. Tyskland.

MOTIVSAMLINGER
Sølv:

73. Sven Schreiner. Automobilets historie.
84. Annalise Just Olesen. Heste.
85. Ingfred Bindel. Kristus i filatelien:

Ingfred Bindel
Ingfred Bindels sølvmedalje.
 
Ingfred Bindel
Ingfred Bindel.

88. Olaf Stær. Lægeplanter.
    Med juryens lykønskning for emnevalg og dettes behandling.
90. C. G. von Stemann. Olieindustrien.
    Danmarks Filatelist-Unions ærespræmie.
97. Christian Sabroe. Textil på frimærker.
    Frimærkehandler Robert Bechsgaards ærespræmie.

Forsølvet Bronze:
83+93. K. V. Fullov. Pattedyr og fugle.
87. Ingemann Stausholt. Komponister.
    Aarhuus Stiftstidendes ærespræmie.
91. Svend Schreiner. Oliens historie.

Bronze:
74. Jørgen Jørgensen. Benfisk.
75. Helge Andersen. Blomster.
76. Anton Pedersen. Blomster.
77. F. Heinrich Christensen. Broer.
78. Irma Edslev. Børn.
    S.C.C.'s ærespræmie.
89. Poul Larsen. Nobelprisvindere.

Diplom:
79. E. Bøhling Petersen. CEPT.
81. Gunnar Pedersen. Frimærkemotiver på frimærker.
82. Anton Pedersen. Frimærker i fredens tjeneste.
95. Carl L. Alstrup. Fra træstamme til atomskib.
98. Asger Jensen. Verdensjamboreer.

Deltagerbevis:
86. Arne Hansen. Europæiske komponister.
92. Flemming Torben. Olympiaden.
96. Erik Lund. Sport på frimærker.

UDENLANDSKE DELTAGERE
Vermeil:

43A. Yngve Rigéus. Slesvig.

Sølv:
19. Henning Håkansson. Jaipur.
    Aarhus Philatelistklubs ærespræmie.
60. Ragnar Johnsson. Sverige.
61. Hans Schobernd. Tyskland.
65. Torsten Ahlström. Norske prestempler.
    Frimærkehandler Sv. Aa. Damm's ærespræmie.
72+72A. S. Ringström. Danmarks Helsager 1962-68 og Danske Aerogrammer.
    Bogtrykker Hanbergs ærespræmie. Diplom for sølv (jfr. 100).
88A. Lars-Olov Tjus. Medicin.

Forsølvet Bronze:
15. Henning Håkansson. Canada.

Bronze
35. Paul Hansen. Danmark.
38. Stig Fastling. Danmark.
42. Claes J. M. Hedrestierna. Grønland.

Diplom:
58. Carl Cramer. Schweiz.

SAMLINGER UDENFOR BEDØMMELSE
54. F. C. Moldenhauer. Norge. Vermeil. Hors Concours.
    Demokratens ærespræmie.
67. Torben Hjørne. Grønland. Vermeil. Hors Concours.
    NN's ærespræmie:

Torben Hjørne
Torben Hjørnes Vermeil Hors Concours.
 
Torben Hjørne
Torben Hjørne.

80. Rasmus Mose. Filateli på frimærker.
94. Folmer Dalsgaard. Skibsfartens udvikling på frimærker.

LITTERATUR
Vermeil:

100. S. Ringström. Helsagskatalog.

Bronze:
100A. Harald Henckel og Poul Norrig. Katalog over fluorescerende mærker.


Der blev uddelt i alt 74 medaljer:
11 Vermeil
19 Sølv
19 Forsølvet Bronze
25 Bronze
samt
19 Diplomer
  7 Deltagerbeviser


Samlingerne, der fik deltagerbevis, var ikke opført i avisens præmieliste. Enkelte samlinger, med "--" i stedet for numre i resultatlisten herover, må være tilkommet efter katalogets trykning. Af avisens referat fremgik det endvidere, at juryen havde givet udtryk for, at "AROS 68 både med hensyn til kvalitet og kvantitet lå over den landsudstilling, som for fem år siden holdtes i Odense (DAFILU 60), og det skyldtes ikke alene, at arrangørerne i Ringsted havde sikret sig de danske udstilleres samlinger fra Wipa, men også de øvrige eksponater hævdede sig gennemgående fint og gav et meget varieret billede af, hvad danske filatelister formår".

En anakronisme! - En tidsmæssig fejlanbringelse af følgende fotos
Jeg er ikke klar over, om der i forbindelse med landsudstillingen AROS 68 var en festaften, så jeg har tilladt mig den frihed at bringe følgende tre fotos fra festaftenen fra Jysk Filatelistklubs efterfølgende udstilling, 50 års jubilæumsudstillingen 07.-08.11.1970, der blev afholdt kun to år efter AROS 68.

Jubilæumsudstillingen i 1970 havde ikke medaljer til rådighed for udstillerne er denne udstilling ikke med i min liste over danske frimærkeudstillingsmedaljer. Det var klubbens egne medlemmer, som viste uddrag af deres samlinger.
    I forbindelse med 50-års jubilæet var der samtidig arrangeret "Frimærkets Dag", hvilket betød tilstedeværelse af Danmarks Filatelist-Unions styrelsesmedlemmer samt af andre af filateliens honoratiores. Ved 50-års jubilæet var der arrangeret en festaften, hvorfra herunder viste billeder stammer. Det skal retfærdigvis siges, at alle tre herrer var tilstede ved både AROS 68- og Jubilæumsudstillingen i 1970. Her er de foreviget under deres taler:

Uffe
Uffe Munch-Andersen.
Formand for begge udstillinger.
Tage Buntzen
Tage Buntzen.
Formand for "Danske Filatelisters Fællesråd.
Arne Dahl
Arne Dahl.
Formand for Danmarks Filatelist-Union.

Billede fra oldline

Selv om udstillingen måtte betegnes som en succes, kom der et lille intermezzo efterfølgenede, idet Jysk FilatelistKlub, der som nævnt stod for udstillingen, åbenbart havde brugt for mange penge:

Formanden for Jysk Filatelistklub, Uffe Munch-Andersen, havde i DFT besværet sig over AROS 68-udstillingens økonomi, men ved det første efter udstillingen afholdte reræsentantskabsmøde i Danmarks Filatelist-Union, gav formanden, Arne Dahl, Svendborg,

"Svar til formanden for Jysk Filatelist-Klub, hr. U. Munch Andersen, vedr. udstillingsrammer:
Må jeg tillade mig først at svare på det sidste i Deres indlæg i DFT's januar-nummer. De "smertelige økonomiske erfaringer" fra AROS 68 hidrører jo fra de 3 århusianske klubbers alt for optimistiske dispositioner med hensyn til udstillingskataloget. Her måtte Unionen jo træde hjælpende til ved at købe restoplaget, således at det endelige regnskab udviste et overskud til de 3 arrangerende klubber. Vi kan så med det samme eleminere "smertelige økonomiske erfaringer" til "økonomiske erfaringer"".

Jeg ved ikke, hvad Munch-Andersen svarede hertil.

Billede fra oldline

Referencer:
"Dansk Filatelistisk Tidsskrift", DFT: Nr. 4/1968 (s. 61, 75). 5/1968 (s. 83, 97). 6/1968 (s. 107-108, 115, 117). 7/1968 (s. 129). 8/1968, s. 147-149, 151-152).
Supplerende oplysninger kan findes i artikel af Bruno Nørdam i "Frimærkesamleren" nr. 5/2013, s. 20.

Tak
til fhv. sekretær for Jysk Filatelistklub, Arne Pedersen, Lystrup, for lån af fotos:

Arne Pedersen

Billede fra oldline

23.09.2021
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional