Frimærkeudstillingen "Øst for Storebælt". Ringsted 08.-10.11.1947

Danmarks Filatelist-Union

© 2019- Toke Nørby

oldline

Frimærkeudstillingen - "Øst for Storebælt". 8.-10.11.1947 var omtalt i Dansk Filatelistisk Tidskrift nr. 11/1947, s. 142-144:

I Anledning af 10 Aars Jubilæet for Ringsted og Omegns Filatelistklub (R.o.O.F.), den 23. Oktober 1947, afviklede Klubben en Udstilling, som der havde været arbejdet med i de sidste Par Aar. Den første Korrespondance med Unionsledelsen vedrørende Udstillingen skriver sig da ogsaa fra 6.12.1946. Man vil derfor forstaa, at der ligger betydelige Forarbejder til Grund for denne Udstilling.
    Oprindelig var Udstillingsdatoen bestemt til Slutningen af Oktober, men da vi ikke ønskede at kollidere med de mange Arrangementer, der afholdes i Forbindelse med Frimærkets Dag (den 2. November), besluttede vi at ændre Datoen til 8., 9. og 10. November. At vi senere erfarede, at der netop udkom et nyt Frimærke paa denne Dag (Carlsbergmærket) - ja, det tog vi som et godt Varsel for Udstillingen.

    Som det allerede tidligere har været nævnt i den filatelistiske Presse, har Generaldirektøren for Post- og Telegrafvæsenet gjort R.o.O.F. den Ære at overtage Protektoratet for Udstillingen: Hr. Generaldirektør K. J. Jensen aabner Udstillingen.

Dansk Post- og Telegrafmuseum udstiller i Æresklasse:
1. Danmark: Fra Samlingen af danske Postfrimærker samt Tegninger og Prøvetryk.
I. Modelsamlingen. Postfrimærker. Karton Nr. 148-51. 5 Kr. Posthus. Nr. 11 af de af Tegneren Gerhard Heilmann udførte Udkast til Rammen. Indenfor Rammen er anbragt et Originalfoto af Centralpostbygningen i København. Farveprøve, Dobbeltstykke, til 5 Kr. Frimærket (rød). Uperforeret. Forsynet med Signatur for Godkendelse. 1 Prøveark paa uperforeret Vandmærkepapir. 1 Ark af det færdige Mærke.

II. Prøvesamlingen. Postfrimærker. Karton Nr. 244-56. 5 Kr. Posthus. Forskellige Udkast til Rammen - i alt 11. 40 Farveprøver (20 Dobbeltstykker) udført paa perforeret Vandmærkepapir. Prøverne er udført i 7 forskellige Farver. Udstillingsudvalget mener her at kunne give de Besøgende Lejlighed til at se hvilket stort Arbejde, der ligger til Grund for hvert enkelt Mærke, som det danske Postvæsen udsender.

2) Fra Postmuseets Generalsamling: Luxembourg, Liechtenstein, Schweiz. Indbudte Samlinger, der udstilles udenfor Bedømmelse:

Her vil der være Anledning til at fremhæve, at Unionens Formand og Sekretær d'Hr. Graae Rasmussen og Arthur Probst gør Udstillingen den Ære og Glæde at udstille Dele af deres smukke Samlinger. Det bør nævnes at Hr. Graae Rasmussen her udstiller for første Gang. Hr. Arkitekt Schmidt-Andersens store fornemme Samling, der erobrede Guld og Postmuseets Ærespræmie paa Charlottenborg-Udstillingen vil blive udstillet.

Hr. Direktør Aage Reddersen udstiller Engelske Kolonier og Dominions, og her har man Lov at forvente noget ganske særligt. Endelig vil man i denne Klasse faa Lejlighed til at se Lundegaard Nielsens store klassiske Samling Danmark 1851-1875 incl. Denne Samling har ikke været udstillet siden 1942 paa Fællesudstillingen i København: Flere interessante Unika er erhvervet til Samlingen i de mellemliggende 5 Aar, bl. a. det sjældne Postdokument, som har været omtalt i Unionsbladet. (tjek, hvad det er?)

Af de ca. 75 konkurrerende Samlinger vilde det være forkasteligt at fremhæve enkelte Objekter - inden Juryen har talt. Men det maa slaas fast, at her vil blive Lejlighed til at se en Række Samlinger af meget høj Standard. Paa den anden Side har man ikke forsmaaet de mindre Objekter, og vi har haft den Lykke, at det udstillede Materiale vil blive meget alsidigt, idet det omfatter Exponater fra over 60 forskellige Lande eller Frimærkeomraader fra alle Klodens Egne.

oldline

Jævnfør Unionens Udstillingsreglement af 1942 maa der ikke uddeles Medailler paa Frimærkeudstillingen "Øst for Storebælt". Ved forskellig Imødekommenhed fra Unionsledelsen er man paa Udstillingen blevet i Stand til at uddele en Slags Kombination mellem Medaille og Kunstgenstand.

Unionens Udstillingsreglement af 1942 gælder (her er punkt V. gengivet fra DFT nr. 6/1943, s. 81-84.):
Punkt V. Propagandaudstillinger.
Propagandaudstillinger kan arrangeres af de lokale Klubber, naar disse maatte ønske det, idet de for Landsdelsudstillinger givne Bestemmelser om Unionens Hovedbestyrelses Godkendelse ogsaa her vil være at følge. Der maa kun tildeles Erindringsplaquette (Diplom) eller Kunstgenstand.

Udstillingens Plaquette:
Dagmar
 
"I Tegning som ovenstaaende uddeler Juryen forgyldte Sølv-, Sølv- og Bronzeplaquetter;

Vi bringer hosstaaende et Billede af den smukke Ringsted-Souvenir, der er en Miniature af Mindetavlen over Dronning Dagmar, der som bekendt er gravsat i den gamle ærværdige Sct. Bendts Kirke i Ringsted. Plaquetten, der maaler ca. 9,2 × 12 cm, er udført i Bronze og uddeles efter Juryens Skøn - Forgyldt, Forsølvet og Bronzepatineret.

Plaketten har i sin højre side inskription på dansk:
"FRA CZEKISN LAND KOM DRONNING DAGMAR BRAGTE FRED TIL ALLE FREDLØSE FRIHED TIL DEM I LAEN KER OG MED SEJRENDE KAERLIG HED VANDT HUN DANSKE HJAERTER FRED FRIHED OG KAERLIGHED SKAL HENDES MINDE ALTID FOR KYNDE TIL BEGGE NATIONER."

Nederst ses et relief hvor Dr. Dagmar tilbedes og den danske tekst er:
"OPSAT PÅ INITIATIV AF CZEKOS LOVAKISK DANSK SELSKAB I PRAHA OG AFSLØRET SEPT. 1928"

oldline

diplomSamtlige Deltagere i Udstillingen vil blive tildelt Udstillingens Diplom, der fremstilles i 4-farvet Tryk og er tegnet af den kendte Tegner Lorentz, København.

Værdien af det udstillede Materiale vil overstige 1 Mill. Kr., og i Hotel Postgaardens 3 Sale vil blive udstillet ça. 4000 Plancher. Det kan noteres, at Udstillere fra 25 Byer indenfor Omraadet "Øst for Storebælt" deltager, samt yderligere enkelte Medlemmer af K.P.K. udenfor dette Omraade.

Paa Udstillingen vil foruden selve Frimærkerne blive forskellige Attraktioner. Foredrag af henholdsvis Hr. Svend Koppel, Kbhn. og Viceinspektør Volmer Andreasen, Ringsted. Nærmere angaaende Tidspunktet for Foredrag vil blive bekendtgjort i Udstillingskataloget.

Paa Udstillingens sidste Dag den 10. November udkommer et nyt Frimærke af Brygger I. C. Jacobsen. I den Anledning har man fremstillet en smagfuld Udstillings- og Førstedagskuvert, og Udstillingsstemplet vil blive benyttet til Afstempling af det nye Mærke. Se nærmere herom i Annoncen øverst på Udstillingskatalogets 2. Omslagsside.

Udstillingskataloget, der er paa 32 Sider og bliver trykt paa fint glittet Papir, bringer foruden Fortegnelser over de udstillede Samlinger samtidig den fulde Adresse paa Udstillerne. Adressen udelades oftest i de fleste Udstillingskataloger til Ærgrelse for de af Udstillingens Gæster, som kunne tænke sig at rette en Henvendelse til Udstilleren vedrørende filatelistiske Emner.

Hr. Blanketforvalter og Inspektør for Postmuseet E. Th. Bjørn har til Kataloget forfattet en interessant Artikel vedrørende Fremstilling af de danske Staalstikmærker. Artiklen er illustreret efter Originalfotos fra Postmuseet. Yderligere bringes i Kataloget en Fortegnelse over en Del af det ældre Materiale fra Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenets Samling af danske Postfrimærker samt Tegninger og Prøvetryk. Det var en Del af denne Samling, som var udstillet paa K.P.K.s Udstilling paa Charlottenborg 16.-27. August i Aar. I Virkeligheden er det et Faatal af Landets Samlere, der ved, hvad der forefindes af Rariteter i denne Samling, og vi er derfor overbevist om, at det Uddrag, vi bringer af Generaldirektoratets Katalog, vil blive læst med Interesse. Endelig er der til Udstillingskataloget knyttet en Bortlodning af gode Frimærkegevinster, postforseglede Kilovarer m. m. Nærmere angaaende Pris, se Annoncen.

Udstillingsudvalget har tilladt sig at tilsende Klubformændene et Antal Lodsedler med gode Frimærkegevinster til samlet Værdi af ca. Kr. 2000,00. Vi takker de mange Klubformænd, som har gjort et Arbejde for at sælge disse "forhadte" Sedler. Vi lover imidlertid og giver Haandslag paa, at Ringsted o. O. Filatelistklub naar som helst er parat til Gentjeneste. Skulde der imidlertid være Unionsmedlemmer, der gerne vil støtte vore Bestræbelser for at højne dansk Filateli - kan der endnu rekvireres Lodsedler - se vor Annonce.

oldline

Vi haaber at se rigtig mange Unionsmedlemmer til Frimærkeudstillingen "Øst for Storebælt", vi har saaledes bragt i Erfaring, at man i flere Klubber har entreret med et Turist-Auto-Selskab, for paa denne Maade at kunne give Møde i størst mulig Omfang. Gak hen og gør ligesaa.

Fra Ringsted og Omegn Filatelistklubs Side skal der blive gjort alt for at skabe den mest festlige Ramme om "Øst for Storebælt-Udstillingen".
Velkommen til Ringsted den 8., 9. og 10. November 1947.

Udstillingsudvalget
Forskellige Omstændigheder har bevirket, at der ikke blev bragt nogen Meddelelse om Udstillingen "Øst for Storebælt" i vort Oktobernummer (af Dansk Filatelistisk Tidsskrift, DFT), dels skyldes dette en af Redaktionen misforstaaet Hovedbestyrelsesbeslutning, dels at Hr. Lundegaard ikke havde stillet bestemt Krav om, at Artiklen skulde optages i Oktobernummeret. Red.

Ringsted, d. 14/11 1947. Til Udstillerne paa Frimærkeudstillingen "Øst for Storebælt"

Kære Udstillere!
Idet vi takker Dem for Deltagelsen i Udstillingen, har vi hermed Fornøjelsen at sende Dem et Afskrift af Juryens Protokol, der lyder:

Juryen finder først Anledning til at fremhæve det høje filatelistiske Stade, som langt den overvejende Del af de udstillede Objekter udviste.
    Naar Juryen desuagtet ikke har uddelt nogen af Udstillingens højeste Udmærkelser til Samlinger udstillet i Konkurrence, saa er Grunden hertil at søge i den Omstændighed, at de største og vægtigste var udstillet udenfor Konkurrence og saaledes faldt udenfor Juryens Bedømmelsesomraade.

Juryen henstiller i Henhold til international Praksis, at efternævnte udstillede Objekter af Foreningen tildeles forgyldt Erindringsplaquette som Tak for den Interesse, der er vist Udstillingen ved at stille nævnte Exponater til Raadighed: Dansk Post- og Telegrafmuseum, Halden Filatelistklub, Halden, Norge, Skövde Filatelistförening, Skövde, Sverige, Arthur Probst, Odense, S. A. Graae Rasmussen, Aarhus, Aage Reddersen, Københ., J. Schmidt-Andersen, Hellerup, og G. Lundegaard Nielsen, Ringsted.

Plaquetter blev tildelt således:

Forsølvet Bronzeplaquette
Johannes Amber, København,
Ric. Boyer, København,
K. Due, Bandholm,
Erik Houlberg, Hellerup,
Karlo Lindskog, Odense,
Georg Møller, København,
G. Lundegaard Nielsen, Ringsted,
N. Nielsen, Korsør,
Leo Pedersen, Ringsted,
Eigil Rathje, København,
J. Schmidt-Andersen, Hellerup,
M. Wismann, Ringsted.

Bronzeplaquette:
O. Christophersen, Svendborg,
E. Damsgaard, Høng,
Wanda Ebert, Ringsted,
J. A. Jørgensen, København,
Sven Koppel, København,
Erik Tejsen Lykke, Korsør,
Carl O. Madsen, Mørkøv,
N. Nielsen, Korsør,
V. E. Nielsen, Vanløse,
Erik Olsen, Næstved,
L. Strohberg, Klampenborg,
C. J. Tidemand-Dal, Næstved,
M. Wismann, Ringsted.

Otto Ustrup, Ringsted, tildeltes Bronzepræmie for smuk Opsætning.
William Jensen, Ringsted, tildeltes "Juryens Opmuntringspræmie til en Ringstedfilatelist".

Signeret
S. A. Graae Rasmussen. V. C. Nielsen. E. F. Wichmand.

T-dal
Christen Johannes Tidemand-Dal
(13.03.1882-09.02.1961)
T-D var en kendt dansk arkitekt fra Næstved.
Hans samling fik bronzeplaquette.

Alle Udstillere vil modtage Udstillingens Diplom. Udstillere, der har opnaaet Præmiering, vil faa Diplom for hvert af de præmierede Exponater. Der vil ikke i noget Tilfælde blive tildelt mere end een Plaquette - dog svarende til den højeste opnaaede Grad. Plaquetter og Diplomer vil blive afsendt saa hurtigt, det paa nogen Maade lader sig gøre, men det kan være, vi først faar Plaquetterne frem i Begyndelsen af det nye Aar.

Udstillingsudvalget.
sign. G. Lundegaard Nielsen.

oldline

Rettelse
Ved en beklagelig Fejl er Unionsformanden Hr. Fabrikant Graae Rasmussens Navn ikke blevet optaget i det Cirkulære, der er udsendt til Udstillerne i Frimærkeudstillingen "Øst for Storebælt" vedrørende Resultatet af Juryens Bedømmelse.. Hr. Graae Rasmussens Navn skulde have været placeret under den Gruppe af Udstillere, der vil modtage Udstillingens forgyldte Erindringsplaquette - som Udstiller udenfor Bedømmelse. Udstillingsudvalget.

Billede fra oldline

Tak for hjælp med oplysninger
Leif Ziehrer, som tænkte på mig, da han fik indleveret bl.a. plaquetten og diplomet til salg, samt til Lars Tidemand-Dal og Claus Tidemand-Dal for at stille foto og oplysninger af og om deres farfar til min disposition.

Billede fra oldline

13.05.2021
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional