"Nordisk" Frimærkeudstilling i 1947 paa Charlottenborg 16.-27. August 1947.

Arrangeret af Kjøbenhavns Philatelist Klub

© 2021- Toke Nørby

oldline

NORDISK FILATELISTISK TIDSSKRIFT (NFT) Nr. 1, 15. JANUAR 1947:
"Nordisk Frimærkeudstilling" i 1947 paa Charlottenborg i København 16.-27. August. Programmet for denne Udstilling, der afholdes i Anledning af Kjøbenhavns Philatelist Klubs 60 Aars Jubilæum, forelaa i Oktober og November 1946, paa henholdsvis dansk og engelsk og er nu udsendt til Samlere i de fleste Lande i Europa og til U.S.A. Interessen er overalt stor, og det ser ud til, at Samlere fra mange Lande vil udstille, saa at København og Charlottenborgs Sale i August d. A. vil blive Samlingsstedet for Filatelister fra Skandinavien og Udlandet. Vi vil gøre alt, hvad vi formaar, for at Udstillingen og Opholdet i Danmark skal blive en rig Oplevelse." kataloget

Interessen for at udstille var overordentlig stor og der blev tilmeldt "samlinger" (man brugte ikke betegnelsen "eksponater" på det tidspunkt) fra hele Europa og enkelte fra USA, som det bl.a. fremgår af katalogets Forord:

Forord
1 1937 kunde Københavns Philatelist Klub fejre sit 50 Aars Jubilæum ved en stor Frimærkeudstilling paa Charlottenborg. Nu 10 Aar efter aabnes igen disse Sale for en Repræsentation af filatelistiske Arbejder og Samlinger af Frimærker. Vi har gennem Udstillingens Program, der forelaa i Oktober 1946, aabnet Adgang for alle Samlere, uafhængig af Nationalitet og Foreningstilslutning. Vi har kaldt Udstillingen »nordisk«, fordi vi ønskede at se mange af vore Venner fra de nordiske Lande samlet her igen.

Tilslutningen til Udstillingen blev saa stor, at vi desværre blev nødt til at afvise en hel Del Samlinger og begrænse Udstillingspladsen for mange. Af de ca. 100 Udstillere er Halvdelen danske. Det øvrige Skandinavien er repræsenteret med ca. 27 % af det samlede Antal Udstillere, og de tre Lande England, Holland og U.S.A. repræsenteres ved hele ca. 20 %.

Vi byder alle Udstillerne velkommen og takker Dem for den Støtte, De yder Filatelien ved Deres Indsats her paa Udstillingen. Vi maa her have Lov til at fremhæve den store Deltagelse fra Enqland. Mange af dette Lands største Filatelister - med verdensberømte Samlinger - deltager ud fra Ønsket om at vise os noget smukt og interessant og støtte vore Bestræbelser for at skabe en betydningsfuld filatelistisk Udstilling. Vi har i England faaet en værdifuld Støtte i The Royal Philatelic Society, London, hvis Præsidium er stærkt repræsenteret blandt Udstillerne. En speciel Tak vil vi rette til Mr. Roland King-Farlow, F.R.P.S.L. der har ydet os en enestaaende Støtte. Vi ser i denne store Deltagelse fra Udlandet et godt Tegn for Fremtiden. Filatelien er og har altid været en hobby, der skabte Horisont og Venskab - Venskab paa Trods af ellers modstridende Synspunkter, Levemaade og Milieu. Vi ønsker Venskabsbaandene endnu stærkere knyttet, og vi ønsker gennem denne Udstilling at vise, hvad dygtige Samlere har naaet, til Glæde for sig selv og andre.

Bag Samlerne staar Landenes Poststyrelser, og vi har den Ære at se alle de 5 nordiske Landes Poststyrelser repræsenteret med Uddrag af deres Samlinger. Vi siger Tak derfor, ligesom vi takker Ærespræsidiets Medlemmer, Juryen og enhver der har støttet vore Bestræbelser for, at denne Udstilling skal blive en Oplevelse til Glæde, Gavn og Ansporing for mange.
Udstillingskomiteen

Udstillingen er den første Frimærkeudstilling af Format paa Kontinentet siden anden Verdenskrig.

Udstillingens Ærespræsidium:
U.S.A.s, Norges og Englands Ambassadører; den svenske, hollandske, islandske og finske Gesandt, Ministeren for offentlige Arbejder, Generaldirektøren for Post- & Telegrafvæsenet, Københavns Overborgmester, G. A. Hagemann (Klubbens Æresmedlem) og Stabslæge Mads Bruun-Pedersen (Klubbens Formand).

oldline

NFT, nr. 1/1947 fortsatte:
"Københavns Philatelist Klub ønsker gennem denne Udstilling at bidrage til Filateliens Trivsel og vise dens høje Stade i Dag. Vi ønsker at udbrede Forstaaelsen for Filateliens kulturelle Betydning, der f. Eks. giver sig Udtryk i de videnskabelige Studier af Landenes Posthistorie og ældste Frimærker, og Filateliens Betydning som Venskabsbaand mellem Nationerne."

"Den 15. Januar 1947 udløb Anmeldelsesfristen for Udstillere fra Skandinavien, og Tilslutningen herfra har været overvældende. Vi vil snarest paabegynde Gennemgangen, men da Anmeldelsesfristen for Udstillere fra Lande udenfor Skandinavien samt særligt indbudte først udløber den 15. Februar, vil vi i mange Tilfælde ikke kunne give et definitivt Tilsagn om Deltagelse og Udstillingsmaterialets Omfang før omkring 1. Marts. Vi haaber, at alle vil vise Forstaaelse og loyalt bøje sig for vor Afgørelse, ogsaa naar det gaar ud paa en stærk Beskæring af det anmeldte Materiale eller en Afvisning af dette. Vi vil gøre alt for at være retfærdige i vor Bedømmelse og kun arbejde ud fra Ønsket om at gøre Udstillingen righoldig med de smukkeste og interessanteste Objekter".

Juryen bestod af:
Prokurist Charles Holm, Danmark;
Grosserer Einer Madsen, Danmark;
Redaktør Henry Robert Holmes, England (1895-1989);
Skibsreder Abraham Odfjell, Norge, (1881-1960) og
Direktør Nils Vilhelm Strandell, Sverige. (1876-1963)

oldline

De Samlinger, der udstilles for Bedømmelse, inddeles i Klasser som følger:
Klasse A: Danmark, Dansk Vestindien og Grønland.
Klasse B: Finland, Island, Norge og Sverige.
Klasse C: Europæiske Lande udenfor Skandinavien.
Klasse D: Selvstændige oversøiske Lande.
Klasse E: Kolonier.
Klasse F: Filatelistisk Litteratur.

Indenfor Klasse A til E deles Objekterne i følgende Grupper:
Gruppe 1: Studiesamlinger.
Gruppe 2: Specialsamlinger.
Gruppe 3: Katalogsamlinger.
Gruppe 4: Samlinger efter særlige Synspunkter:
              a. Samlinger af Annulleringer paa Frimærker.
              b. Samlinger af Frimærker paa helt Brev.
              c. Officielle Prøve- og Nytryk.
              d. Helsager.
              e. Førfilatelistiske Breve.
              f. Luftpost.
              g. Bypostmærker.
              h. Samlinger samlet efter særlige Synspunkter, som ikke kan indordnes under a-g.

De danske resultater ("Juryens Kendelse"):

KLASSE A Gruppe 1 Forgyldt Sølvmedaille
85 J. Schmidt-Andersen
 
Sølvmedaille:
7 Svend Arnholtz
Gruppe 2Sølvmedaille:
Carl Stender
 
Bronzemedalje
37 Ella Hegelund
38 Gerda Hegelund
Gruppe 4 Forgyldt Sølvmedaille
79a Eigil Rathje
 
Sølvmedaille:
11 Mads Bruun-Pedersen
24 Jacob Engel
82 J. Roldfsted-Pedersen
 
Bronzemedaille
3 V. E. A. Ammentorp
5 R. A. Andersen
59 Karlo Lindskog
73 E. Ohlhues
91 Carl Strømberg
KLASSE B Gruppe 2 Sølvmedaille
31 Sv. Grønlund
67 P. Mortensen
Gruppe 3Bronzemedaille:
56 C. W. Lehmann
Gruppe 4 Bronzemedaille
6 B. Anholm
41a O. Heie
KLASSE C Gruppe 2 Forgyldt Sølvmedaille
80e Aage Reddersen
 
Sølvmedaille
10 E. Brems
100a E. F. Wichman
Gruppe 3Sølvmedaille:
42a J. M. Holm
 
Bronzemedaille
22 E. Durlund-Sørensen
34 Sv. Hammerich
45 H. Ingstrup
70b Georg Møller
KLASSE D Gruppe 1 Forgyldt Sølvmedaille
102 J. G. Worm Hansen
Gruppe 2Sølvmedaille:
25b Oscar Engholm
Gruppe 3Sølvmedaille:
2 Johs. Amber
 
Bronzemedaille
26 Aksel Frederiksen
Gruppe 4Bronzemedaille:
8 George Becker
KLASSE E Gruppe 2 Sølvmedaille
48 C. A. Jürgensen
Gruppe 3Sølvmedaille:
54b Otto Køhnke
 
Bronzemedaille
49 John P. Kierulff
51 Hans Konow
57 Aa. de Lemos
Gruppe 4Sølvmedaille:
46 G. V. Johansen

oldline

Udstillingsmedaljen
"I Lighed med tilsvarende Udstillinger i Ind- og Udland ønsker vi gerne, at vore Medlemmer, filatelistiske Sammenslutninger og Venner af Filatelien, hjælper os ved Dotation af Beløb til Udstillingsmedaljer; ligesom vi vil henvende os til statslige og kommunale Myndigheder og Institutioner samt Selskaber med internationalt Navn og bede dem støtte Sagen for dens mellemfolkelige Betydning ved Dotation af Ærespræmier".

Medaljen vil blive et værdifuldt Kunstværk og efterstræbt blandt Filatelisterne. Den bliver cirkulær med Diameter ca. 86 mm og tilsvarende vægtig. Ønsker vore Medlemmer, filatelistiske Sammenslutninger og Venner af Filatelien at støtte os, kan det ske ved at bidrage til Udstillingsmedaljernes Udførelse ved Indbetaling af et Beløb paa Kr. 50.- eller derover til Kjøbenhavns Philatelist Klub.

Her kan indskydes en bemærkning:
Som det fremgår af mine andre artikler om danske udstillingers medaljer, kan man se, at der "i gamle dage" oprettedes en såkaldt medaljefond, hvorfra udstillingerne kunne få adgang til repræsentable medaljer til glæde for udstillerne. Medaljerne kunne og kan stadig beslaglægge en god del af et udstillingsbudget, så da udstillerne generelt er glade for at få en smuk erindring om udstillingen og samlingens bedømmelse, vil det måske være en idé at genindføre "medaljefondene", så de lidt mindre bemidlede klubber kunne søge om medaljer eller midler til medaljer.

Medaljen
har en diameter på 86 mm, og 71 stk. blev uddelt til udstillere af bedømte samlinger:
10 forgyldte sølvmedaljer (Ag, finhed 830/1000, á vægt 240 g),
25 sølvmedaljer (Ag, finhed 830/1000, á vægt 240 g)
36 bronzemedaljer (á vægt ca. 215 g)

Reversen viser et et Danmarkskort (pudsigt nok uden Bornholm) med fem duer, der symboliserer de fem nordiske lande (alfabetisk rækkefølge): Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Nederst "WL" (incuse/istemplet):

Medaljen er et overordentlig fint arbejde af billedhuggeren William/Villiam Peter Larsen (15.05.1884-25.09.1961) og Kgl. Hof Broncestøber Poul Lauritz Rasmussen (07.08.1897-16.12.1980), og den blev uddeltes i lueforgyldt sølv, sølv og bronze:

Forgyldt Sølv  Johannes Schmidt-Andersen
Vermeil-medalje tildelt Johannes Schmidt-Andersen (23.09.1902-29.03.1976).

Sølv
Sølvmedalje tildelt Carl Stender.

bronze Karlo Viggo Lindskog
Bronzemedalje tildelt Karlo Viggo Lindskog (02.08.1913-20.12.2012).

"Ærespræmier
bærende Giverens Navn, kan skænkes efter Aftale med Udstillingskomiteens Formand, Arkitekt M.A.A. J. Schmidt-Andersen. I Udstillingens Katalog vil der blive givet Meddelelse om Dotation af Ærespræmier og Udstillingsmedaljer.
    Udstilingens Katalog er under Forberedelse. Det vil blive af Format 14×21 cm og vil, foruden en Fortegnelse over Udstillerne og deres Eksponater med en Beskrivelse af disse, rumme værdifuldt filatelistisk Stof.

    Annoncering i Kataloget staar aaben for Ind- og Udland. Enhver dansk Frimærkehandler, der er Medlem af K.P.K. [sic] kan annoncere. Annoncernes Tekst skal godkendes af Udstillingskomiteen, og Opsætningen foretages af denne med passende Hensyntagen til specielle Ønsker. Annoncebestilling med Manuskript skal snarest og senest 15. Marts d. A. sendes til Forretningsfører P. H. Gleie-Jørgensen, Charlottenlund. Annonceafgiften, der er 1/1 Side: Kr. 225.-, 1/2 Side: Kr. 120.- og 1/4 Side Kr. 70.-.

Udstillingens Propaganda-Mærkat foreligger nu. Den er trykt i flere farver og bør fra nu af til Udstillingens Afslutning findes paa alle vore Medlemmers Post og propagandere for Udstillingen. Medlemmerne opfordres til at støtte Udstillingen ved at købe Mærkaten, der foreligger i Ark á 20 Stk. til en Pris af 1 Kr. pr. Ark. Mærkaterne kan købes hos Ingeniør Bengt Høeberg, K.P.K. Ved Bestilling maa Brevporto og eventuel Porto for anbefalet Forsendelse indbetales.

Udstillingens Tombola støtter sig paa Medlemmernes frivillige Bidrag. Vær saa venlig at betænke os med gode, fejlfri Frimærker. Udstillingkomiteens Medlemmer modtager dem med Tak. Om Udstillingens øvrige Arrangementer: Postkontor med Udstillingsstempel, Udstillingskuverter og -kort m. m. vil der senere blive gengivet udførlige Meddelelser.

København i januar 1947
Komiteen for Nordisk Frimærkeudstilling i 1947 paa Charlottenborg i København.
J. Schmidt-Andersen,
Formand.

oldline

NFT, nr. 3/47:
Deltagelsen i Udstillingen: Efter Programmet, udsendt paa dansk og engelsk i Efteraaret 1946, kunne Samlere deltage vederlagsfrit. (Hvornår indfører vi den form for deltagelse igen?). Anmeldelser er indsendt fra en Mængde Lande, og i Udstillingen vil deltage over 200 Udstillere med 130 Samlinger eller Uddrag af Samlinger, ialt 7-8000 Plancher med Frimærker. Af Udstillerne er ca. Halvdelen danske. Det øvrige Skandinavien er repræsenteret med ca. 25 pCt. og England, Holland og U.S.A. med de resterende 25 pCt.

De fem nordiske Landes Poststyrelser deltager i Udstillingen, og denne officielle Repræsentation fylder tre af Charlottenborgs Sale.
    Særligt bemærkelsesværdige Samlinger: Fra alle de deltagende Lande kommer mange af de største Privatsamlinger. Af særlig Interesse er den store Deltagelse fra England, idet der herfra kommer nogle af Verdens største og fineste Specialsamlinger.

Udenfor Juryens Bedømmelse deltager: Statslige Samlinger og Samlinger i Æresklassen. Disse Udstillere modtager Udstillingsmedaillen i forgyldt Sølv.

Flere berømte engelske Filatelister har ønsket at gavne Udstillingen ved Uddrag af deres Samlinger, men har frabedt sig Præmiering, og er saaledes ogsaa udenfor Bedømmelse.

oldline

Udstillingens officielle Aabning finder Sted Lørdag den 16. August - samme Dag er der fra Kl. 16 Adgang for Publikum. Aabningstiden er de efterfølgende Dage fra Kl. 10-21. Udstillingens Katalog bliver meget omfattende og vil som Tillæg indeholde Plancher med Afbildninger af særligt sjældne og interessante danske Frimærker, Breve og Poststempler, der befinder sig i privat Eje. Udstillingens Postkontor besørger Brevpost fra Udstillingen. Ved Afstemplingen af denne Udstillingspost benyttes et særligt Udstillingsstempel.

Lørdag den 23. August 1947, Kl. 19 afholdes Banket med Damer i Restaurant Nimbs Selskabslokaler, Pris Kr. 25.- pr. Deltager. Paaklædning: Festdragt. Anmeldelser bedes sendt K.P.K.'s Sekretær, senest den 10. August.

oldline

Fra NFT, nr. 5/47, s. 61:
Nordisk Frimærkeudstilling er nu forbi med dens Glæder og Skuffelser. I dette Nummer af NFT bringer vi et norsk og et dansk Jurymedlems Indtryk fra Udstillingen, i det følgende Nummmer venter vi at kunne bringe Udtalelser fra det engelske og det svenske jurymedlem.

Nordisk Forbund holdt Delegationsmøde under Udstillingen. Et sammentrængt Referat findes her i Bladet. Endnu inden Forbundets eget Organ bringer dette Referat har Redaktøren af Norsk F.T. gjort Mødet til Genstand for Omtale. Om Korrektheden af denne Fremgangsmaade kan der rettes Tvivl, om Korrektheden af Referatet er der i hvert Fald ingen Tvivl. Han beskylder K.P.K. for at have dikteret Betingelser, men Sandheden er jo den, at visse norske Frimærke-politikere forlængst har ønsket at diktere andre deres Betingelser for fortsat Samarbejde ganske uden Hensyntagen til K.P.K.s øjeblikkelige Behov og dette har K.P.K. modsat sig. Br.-P. (De kunne også mundhugges i 1947! TN)

Utstillingen i København - af Abraham Odfjell
Efter krigen har der vært avholdt frimerkeutstillinger, store og små, i mange lande og i flere byer. Foranledningen kan være forskjellig fra store eller mindre jubileer til lokale og kanskje personlige affærer. Foranledningen til den store utstilling som blev avholdt i Charlottenborg, København, nu i august, var ikke alene Københavns Philatelist Klubs 60-års jubileum i år, men kanskje mest den ting at K.P.K. har holdt frimerkeutstillinger hvert 10de år - sist i 1937 - Og av de eldre medlemmer, som har været interessert og husket mange tidligere utstillinger fikk jeg vite, at omenn utstillingen idag naturligvis var den beste, så hadde dog også de tidligere utstillinger vært bedre enn sine respektive foregående. - En jevn verdifull fremgang vokste frem av hver utstilling som således viser sin berettigelse som et opdragende organ i vår hobby - ikke alene for begynnere, men kanskje mest for oss eldre - vi ser hvor nødvendig det er at en samling ved siden av rariteter, kondisjon og studiearbeide også viser at her er der filatelistisk viden tilstede. Og dette må være sapass tydelig at en almindelig samler kan forstå det. Denne utstilling viste således stor fremgang. Alt det vakre som var tilstede nu i København var bevis på de utstillede samlingers høie niva. Av utstillingens 103 numre ble 65 prisbelønnet. Der var nok mange jevnbyrdige - enkelte klasser var kanskje lettere i konkurransen enn andre - men for de som utstilte og selv beså samlingene vil nok - dersom de kan være objektiv, hvilket er vanskelig for den beste av oss - kunne se de ting som taler pro og kon i denne moderne utstilling.

Først må nevnes arkitekt Schmidt-Andersens studie og specialsamling av Danmark brukte og ubrukte, med alle sjeldne varianter, platefeil, rammestillinger m. m. Hvad som hevet denne samling op på toppen var de ubrukte - hvor utsøkte blokker og nyanser blendet selv de største og mest kresne Danmarksamlere. Det har tatt tid og må ha kostet mange års arbeide å få det utstillede materiale sammen.
    På samme høie niva lå kunsthandler Arnstein Berntsens katalogsamling av Norge enkeltvis og i firblokker, og hr. Georg Menzinsky's studiesamling av svenske båndfrimerker. Likedan V. Weierwangs rikholdige Island og S. Grønlunds nydelige Finland.
    Imponerende var d.hrr. Eigil Rathjes og Aage Reddersens utstillede materialer av mange lande. Den første brillierte - ved siden av sin store viden - med sitt enestående material av førfilatelistiske brev og poststempler, og den annen ved den sjeldne, usøkte kondisjon av forskjellige landes klassiske merker.
    Av bypostmerker var både Norge og Danmark godt representeret med rike, komplette samlinger. Der var mange interessante stempelsamlinger, helst på de eldre utgaver. En samling av danske offentlige og private franko avstemplinger - som skulde være komplette - virket som en moderne bigren av vår hobby.

En moderne katalogsamling av De forente Stater viste hvor stort dette land er også med med hensyn til frimerker. 18 rammer av brev fra Boerkrigen vakte stor opmerksomhet.
    Videre var der prøve- og nytrykksamlinger, helsaker, precansels og frimerkehefter samt svenske militærmæxker, men der manglet motivsamlinger som efter min mening er en moderne, interessant gren av filatelia.
    Der var en rekke kjente engelske samlinger - godt opskrevet efter engelsk mønster og til stor veiledning for dem som studerte disse: H. C. V. Adam's England, W. Byam's Egypt, H. R. Holme's Bermuda, Alf. G. Johnsen's Malta, Gilbert Lodge's Grenada m. fl.

Der var en minnesamling, en primitivsamling og en uheldig samling. Denne siste var en studiesamling av i krone Sverige 1886-1888. Dette var et nytt og utmerket, vakkert utført studiearbeide, som uheldigvis manglet konklusjonen - nemlig arkets rekonstruksjon. De to albumblad som viste dette var ikke utstillet. Det er det jeg mener med en »uheldig samling«, da det sikkert har berørt samlingens belønning.

Utstillingen lå som sagt høit, hvilket også bevises av kataloget og den sjelden, vakre og solide medalje som blev tildelt prisvinnerne. I tillegg til alt det vakre som var å se kommer de danske verters enestående gjestfrihet og hjertevarme som blev vist alle de besøkende. Omenn hver enkelt sikkert har uttalt sin begeistring og takk vil jeg på egne vegne få si mange mange takk.
Abraham Odfjell, Norge.

oldline

Charles Holms omtale af ustillingen (i NFT, nr. 5/1947, s. 65) - med kommentarer til de udstillede samlinger:
Den Udstilling, som Københavns Philatelist Klub afholdt i Dagene 16.-27. August i Anledning af Klubbens 60-Aars Jubilæum, havde samlet Deltagelse ikke alene fra vore egne danske Samleres Side, men ogsaa fra Udlandet. Fra Norge, Sverige, Finland, England, Holland og U.S.A. fandtes Samlinger, og foruden at faa at se, hvad dansk Filateli kan præstere i Dag, fik vi Lejlighed til at se og dømme om andre Landes Samlemaade, ikke mindst den store Repræsentation fra engelske Samlinger maatte interessere ved det Indblik, de gav i engelsk Samlemaade og engelsk Filateli.

Mr. Herbert Adams havde - i Æresklassen - udstillet en Del af sin store Specialsamling England. Efter engelsk Skik begyndte Samlingen med Essays og Prøvetryk, man havde Lejlighed til at se forskellige Stadier i Tilblivelsen af det første One Penny Mærke, Tryk af den guillocherede Undergrund med Plads til Hovedet udskaaret, Tryk med Hovedet indgraveret, derpaa med Postage og One Penny indgraveret, og endelig med Hjørneornamenter og Bogstaver tilføjet. »The Rainbow series« var smukt repræsenteret. Det udsendte One Penny sort fandtes i Blokstykker af alle 11 Plader, særlig lagde man Mærke til en ubrugt 9-Blok af den sjældne Plade 11, hvoraf iøvrigt talrige Enkeltstykker saas, mange Re-entries fra de forskellige Plader vistes. Af de Plader, som var benyttet til Tryk baade i sort og i rødbrun, var der Eksemplarer i begge Farver med samme Hjørnebogstaver. One Penny rødbrun Plade 77 B (A) »A omitted« fandtes paa Brev og samme Mærke, med »A inserted«. One Penny med Ar- cher Gennemstik, One Penny 1858 Plade 77, og Plade 116 utakket. Af 2 Pence uden Linier beundrede man især en 12-Stribe. Ogsaa af Mærkerne i Relieftryk og Bogtryk fandtes mange smukke og sjældne Stykker, alt var ledsaget af oplysende Noter, saaledes at man let orienterede sig.

Flere af de engelske Samlere havde ønsket at udstille »udenfor Bedømmelse«; af disse skal vi nævne Mr. E. W. Mann's Natal Reliefmærker, en Samling Sjældenheder, der næppe kan findes Mage til, Dr. William Byam's Ægypten og ægyptiske Postkontorer med mange interessante Breve, Stempler etc., Mr. Robson Lowe's England, Essays, Prøvetryk, Mulreadys og sammes »Chalons Portrait«, en Samling af de Mærker fra Bahamas, Canada, Grenada, Natal, Queensland, Tasmania, hvortil dette Portræts Hoved er benyttet som Midtstykke. Mr. H. R. Holmes, Medlem af juryen, udstillede Bermuda Specialsamling og Sjældenheder fra flere engelske Kolonier.

Ifølge Udstillingens Propositioner var Eksponaterne inddelt i Klasser (og Grupper). I det følgende skal nogle af de betydeligste Samlinger omtales.

Klasse A: Danmark, Dansk Vestindien
Forgyldt Sølvmedaille tildeltes Hr. F. T. K. Carøe, Cambridge, for hans Studiesamling Danmark, Pladning af 2 Rbs. Hr. Carøe viste for første Gang et af ham opdaget retucheret Eksemplar af dette Mærke. Foruden Medaille tilkendtes denne Samling Ærespræmie, et Sølvfad skænket af Hofjægermester Hagemann.

Hr. J. Schmidt-Andersen viste Uddrag af Studiesamling Danmark ubrugt og stemplet. I Samlingen fandtes mange smukke Stykker, særlig glædede man sig over en postfrisk 6-Blok 48 Sk. og en do. 4-Blok 50 Øre højviolet. Samlingen belønnedes med forgyldt Sølvmedaille samt Ærespræmie, et Sølvfad skænket af Dansk Postmusæum.

Hr. Eigil Rathjes førfilatelistiske Breve og Stempler fra Danmark, Dansk Ostindien etc. tilkendtes forgyldt Sølvmedaille. Desuden udstillede Hr. R. i anden Klasse bl. a. en Samling Dogebreve (dogebrev: Brev fra en regerings overhoved. TN) fra 17. Aarhundrede og en Samling Lombardistempler. Hr. Rathjes Samlinger er altid en Fryd for Øjet, de er nydeligt opsatte og ledsages af oplysende Noter, der klarlægger Betydningen af det viste. For denne i filatelistisk Henseende høje Standard fik Hr. R. Ærespræmie, Cocktailshaker paa Bakke skænket af Direktør Aage Reddersen.

Hr. Stabslæge Mads Bruun-Pedersen fik for sin Samling Danmark Bypost, vel nok den største og mest komplette Samling paa dette Omraade, Sølvmedaille samt Ærespræmie, Sølvfad skænket af Danmarks Frimærkehandlerforening.

Klasse B: Finland, Island, Norge, Sverige
Forgyldte Sølvmedailler tilkendtes Hr. Georg Menzinsky for Studiesamling Sverige, Baandmærker, Grundlag for Haandbogen over disse Mærker, og Hr. Arnstein Bertnsen for Norge Katalogsamling, ubrugt i Blokstykker og Enkeltstykker.
    Af de Samlinger i denne Klasse, som fik Sølvmedaille, skal omtales Hr. Herbert Dieden's Sverige, Specialsamling Banco mærker samt 3, 17, 20 Øre og Ringmærker, Takket 14. Samlingen udmærkede sig ved de smukt stemplede og udsøgt smukt centrerede Eksemplarer i sjældne Farvenuancer. Fremdeles Hr. King-Farlow's Norge Bypost, hvoriblandt mange Sjældenheder i ubrugt og brugt paa Breve.

Klasse C: Europæiske Lande udenfor Skandinavien
Forgyldt Sølvmedaille tilkendtes Hr. W. E. Gerrish for Bremen brugt og ubrugt, hvoriblandt flere smukke Blokstykker, desuden Bremenstempler paa andre tyske Sta- ters Mærker brugt i Bremen. En smuk og interessant Samling.
    Forgyldt Sølvmedaille tilkendtes ligeledes Hr. Aage Reddersen for Katalogsamling Spanien i meget smukke Stykker med mange Sjældenheder; alle 2 Realer og 19 Ct. 1865, omvendt Ramme, baade utakket og takket. Hr. Reddersen viste desuden smukke Samlinger Frankrig, Portugal og tyske Stater samt Brasilien og tildeltes Ærespræmie, Sølvkande skænket af Københavns Philatelist Klub for de bedste Katalogsamlinger.

Hr. E. F. Wichmand udstillede Grækenland, Holland, Belgien, klassiske Udgaver, Samlinger, der alle udmærker sig ved Eksemplarernes smukke Kvalitet. For Grækenland, det vanskelige store Hermeshoved, fik Hr. Wichmand Sølvmedaille.
    Samme Udmærkelse tildeltes Hr. J. M. Holm for en righoldig Samling Hannover med mange af de interessante Randmærker og enkelte Blokstykker. Desuden viste Hr. Holm i Klasse C og D Tyrkiet, Kap og Peru. Hr. Holm raader over et forbavsende stort Materiale. En kritisk Gennemgang af dette med Frasortering af uegnet og en Opsætning efter filatelistiske Synspunkter af det dertil egnede Materiale vilde fremhæve Samlingens Betydning og forhøje Nydelsen ved Synet.

Hr. Jan Poulie viste Holland, 1852 Emission, Pladerekonstruktion samt sjældne Stempler. Samlingen indeholdt en Mængde Mærker, saaledes vistes f. Eks. 5 c Plade III rekonstrueret, dog ikke helt fuldstændigt, i hele tre Farver. Sølvmedaille.

Klasse D. Selvstændige oversøiske Lande
Hr. J. G. Worm-Hansen fik forgyldt Sølvmedaille for Mexiko 1856-72 samlet og opsat efter Distriktsnumre med mange sjældne Navne- og Nummertryk og Annulleringsstempler.
    Sølvmedaille tilkendtes Hr. O. Engholm for en nydelig Samling Guatemala og Hr. Johs. Amber for U.S.A.

Klasse E: Kolonier
I denne Klasse vistes meget smukke Samlinger. I Topklassen var absolut Hr. L. J. Gilbert Lodge's Grenada. Fra dette vanskelige Land vistes Prøvetryk, Originaler i alle Nuancer, Takninger, Vandmærkeforskelligheder. Af 1875-81 Overtryksmærker fandtes mange af de sjældne Varianter, f. Eks. 1 sh. 1875 med dobbelt »I« i Shilling. En dejlig Samling, der af juryen tilkendtes en forgyldt Sølvmedaille samt Ærespræmie, Krystalvase skænket af Ingeniør L. Westren-Doll.

Hr. A. G. Johnsen viste Malta ½ d i86o-85 i alle eksisterende 29 forskellige Tryk. Blandt de mange sjældne Stykker lagde man særlig Mærke til en ubrugt 4-Blok af 1874 »golden yellow«. Et vanskeligt Samleemne, som belønnedes med forgyldt Sølvmedaille.

Af de øvrige Samlinger i denne Klasse skal nævnes:
Hr. C. A. Jürgensens Barbados 1852-72, hvor man især bemærkede et ubrugt Par af 1 d paa halveret 5 sh, Hr. H. P. Thompsons New Foundland ubrugt med Essays og Prøvetryk samt Hr. O. Køhnke's Mærker fra Engelske Kolonier, hvoriblandt Mauritius Post Paid 1 d worn impression og 2 d intermediate impression (saavidt vi da kunde se under Glas), to meget smukke Eksemplarer, og endelig H. G. V. Johansens »used abroad«. Disse fire sidstnævnte fik alle Sølvmedaille. For en fuldstændig Præmieliste maa henvises til Juryens Beretning.

Fra Dansk Postmuseum fandtes Originaltegninger, approberede Prøveark og de ældste Udgaver i Blokstykker. Endvidere havde Islands, Norges og Sveriges Poststyrelser ydet interessante Bidrag til Udstillingen.
Charles Holm, Danmark

oldline

Referencer
Bruno Nørdam har i Frimærkesamleren nr. 1/2009, s. 20-21 beskrevet de udstillingsstempler, -kuverter og mærkater, der blev udgivet til støtte for denne "nordiske udstilling" i 1947.

oldline

30.11.2021

Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional