3. Fællesudstilling i København 11.-14.09.1942.

Haveselskabets Vej Nr. 3, København F.

© 2021- Toke Nørby

Frimærkenyt, nr. 5/maj 1942 sidste fællesudstilling: Fælles Udstilling i København til Efteraaret.
    De samarbejdende københavnske Klubber arbejder for Tiden paa en stor Udstillings-Plan, som det er Tanken at realisere til September 1942. Der er nu ni Klubber om Opgaven, nemlig:

Amager Frimærke-Klub
Arbejdernes Frimærkeklub
Brønshøj Frimærkeklub
Filatelist-Klubben »Dana«
Frímærkesamlerforeningen »Franco«
Frimærkeklubben »Damsø«
Glostrup Filatelistklub
Sundby Frimærke-Klub og
Frederiksberg Filatelistklub

stempelUdstillingen vil blive afholdt paa Haveselskabsvej Nr. 3 i Frederiksberg, hvor de tidligere Fællesudstillinger har haft til Huse, og den vil ogsaa i Aar komme til at strække sig over 4 Dage.
    Til Brug paa Udstillingen vil der blive fremstillet et særligt Dagstempel med Tekst: "København V - Fælles Udstilling" samt med Afbildning af et Vikingeskib. Som det fremgår af illustrationen, er der - til forskel fra sidste 1941-års logo med fem skjolde - nu ni skjolde på siden af vikingeskibet. Skjoldene symboliserer de deltagende frimærkelubber, men er ikke store nok til, at der er plads til gravering af klubbernes initialer.

Frimærkenyt, nr. 9/1942, s. 267:
Fællesudstillingen 1942, den 11.-14. September 1942. I Forbindelse med de forgangne Aars Udstillinger gjorde vi gældende, at det nu var nødvendigt at skaffe Variation i Udstillingerne og at undgaa alt for mange Gentagelser. Om det er disse Betragtninger, som har baaret Frugt, skal vi ikke kunne sige, men en Kendsgerning er det, at Udstillingskomiteen for Fællesudstillingen 1942 har vist en Opfindsomhed i Arrangementet, som man kun kan glæde sig over.
    Man har bl. a. denne Gang faaet den ualmindelig gode Idé at arrangere en Særudstilling med skiftende Emner (1. Dag: Danmark, 2. Dag: Island og Færøerne, 3. Dag: Dansk Vestindien og Grønland og 4. Dag: Slesvig). Desuden vil Postvæsenet vise, hvorledes et Frimærke fremstilles, og Fuldmægtig Leth fra Generaldirektoratet vil holde Foredrag om Stempling af Frimærker.

Man vil endvidere vise en Opsætning af "Hele Verden Nr. 1" - en sikker Publikumsatraktion. Som sædvanlig fremstilles et Udstillingskatalog. Udstillingen aabner Fredag, d. 11. Sept. 1942, Kl. 16; de øvrige 3 Dage Kl. 10, og lukker hver Dag Kl. 22.

Alle indbudte Samlinger modtager Udstillingens forgyldte Erindringsplaquette, medens der for de konkurrerende Samlinger vil blive udsat et Antal Udstillingsplaquetter.

NB! Jeg kan desværre ikke vise et foto af udstillingsplaquetten fra Fællesudstillingen 1942, da jeg (endnu) ikke er stødt på en sådan!

oldline

DFT nr. 8/1942, s. 117: Fællesudstillingen i København
Da ingen fra de arrangerende Klubber har fundet Anledning til at sende os en udførlig Beretning om Udstillingens Forløb og dens forskellige Exponater, ser vi os ikke i Stand til at efterkomme forskellige Anmodninger om at bringe en detailleret Omtale af det udstillede Materiale.
    Som Resumé af flere smaa Meddelelser kan vi dog i Dag oplyse, at skønt Vejret var straalende og Arrangementet upaaklageligt, synes det økonomiske Resultat at komme til at staa i Modsætningsforhold dertil.
    Som tidligere omtalt var Udstillingen denne Gang ikke anlagt efter samme Retningslinier som tidligere og Helhedsindtrykket betegnes som "ikke værende paa Højde med de senere Aars Fællesudstillinger", selv om Kvaliteten af de udstillede Mærker gennemgaaende var bedre.

Naturligvis var der en Del interessant at se, men af Dommerkomitéens Kommentar syntes det at fremgaa, at Bedømmelsen er foregaaet med en vis skaansom Hensyntagen.

Dommerkomitéen
bestod af d'Hrr. Driftsleder Willy Brocks, Odense, Overassistent Victor Hansen, København og Viggo Christian Nielsen, København og deres Arbejde resulterede i følgende Bedømmelser:

Forgyldt Sølvmedaille: G. Lundegaard Nielsen: Danmark, udvidet Katalogsamling.
Sølvmedaille: T. S. Swensson. Ungarn, Katalogsamling.
H. Fjeldgaard Andersen. Danske Skillingsmærker.
Einar Nico. U.S.A. Uddrag af Specialsamling.
E. Rathje. Chile, Hannoverske afstemplinger Tyrkiet 1862-1865.
    Joniske Øer: Førfilatelistiske Breve.
Arne Quistgaard. England Nr. 1, 2 og 3.
Carl Banemann. Belgien, Specialsamling. Anerkendelse
    for det filatelistiske arbejde, der her var præsteret.
O. Broch-Nielsen. Belgien, Katalogsamling.
O. Kirkebæk. U.S.A., Udvidet Katalogsamling.
P. H. Winstedt. Danmark, Studiesamling.
Bronzemedaille: H. P. Wiinstedt: Danmark (Studiesamling 3 Øre Bølgelinie).
Victor Hansen: Belgisk Kongo.
H. B. Lansø: Danmark (Katalogsamling).
Ejnar Larsen: Danmark (Katalogsamling).
A. Th. Ganderup: Norge (udvidet Katalogsamling).
K. Sally: U. S. A. (Precancel).
G. Møller: Danske Fireblokke 1875-1942.
B. Fog. Portugisiske Kolonier (Uddrag af Katalogsamling).
O. Davidsen: Tyskland. Specialsamling af 10 Pf. 1889-1900.

oldline

Kritik af udstillingen!
Fællesudstillingen blev afholdt for tidligt paa Sæsonen! Hvert Aar imødeser man Fællesudstillingen med særlig stor Interesse og ligesaadan i Aar, hvor Forventningerne var spændt særligt højt ved Udsigten til, at Udstillingen ikke vilde komme til at ligne nogle af de foregaaende, idet der ikke var udstillet de i Forvejen kendte "store Kanoner".

Allerede paa lang Afstand kunde man i Frederiksberg Allé se, at der var noget paa Færde paa Haveselskabets Vej. Plakaterne straalede En i Møde, saa Folk, der kom den Vej forbi, ikke kunde undgaa at blive klar over, at der afholdtesen Frimærkeudstilling. Allerede dette lovede godt, thi er der noget, som man har savnet de foregaaende Aar, saa er det Service for Folk, som ikke er kendt paa Stedét. Nu var der tydelig Henvisning til Indgangen, og der var endda ogsaa anvist, hvor Cyklerne kunde parkeres.

Udstillingens Aabning.
Klokken 15 aabnedes Udstillingen for en Kreds af Indbudte, hvoriblandt saas Generaldirektør K. J. Jensen, Kgl. Fuldmægtig Bøgh, Stabslæge Bruun-Pedersen samt adskillige Formænd for de københavnske Frimærkeklubber. Derimod saa man næsten ingen Repræsentanter for de københavnske Dagblade.

Først bød Formanden for Filatelist-Klubben "Dana", Hr. A. Gaaei, Velkommen. Derefter tog Formanden for Danmarks Filatelist-Union, Hr. Graae-Rasmussen, Ordet. Hr. Graae-Rasmussen udtalte, at man kunde se, at Udstillingens Arrangører havde Erfaring, og det var bemærkelsesværdigt, at Udstillingen var arrangeret, saa ogsaa Folk, som ikke beskæftigede sig med Frimærker, kunde have Interesse af at se den. Hr. Graae Rasmussen udtalte til Slut, at han ønskede, Udstillingen maatte blive en Milepæl og sætte sine Spor ud i Fremtiden.

Derefter besteg Generaldirektør
K. J. Jensen Talerstolen og talte om Postvæsenets Forhold til Filatelisterne. Generaldirektøren fremhævede Fuldmægtig Bøgh som Specialist i Frimærkevidenskaben og Filatelisternes Ven, og fortalte, at Fuldmægtig Bøgh engang havde udtalt, at Postvæsenet og Filatelisterne er Tvillinger - men af forskelligt Kuld, havde Fuldmægtigen tilføjet. Derefter kom Generaldirektøren ind paa, hvilke nye Frimærker, der kunde ventes. Postvæsenet vilde fortsætte en hæderlig Frimærkepolitik som hidtil (Bifald), for man maatte ikke glemme, at Frimærkernes første Maal var Frankering af Breve. Generaldirektøren berørte Spørgsmaalet om Udstillingsmærker, men vilde ikke diskutere; om det havde været rigtigt af Postvæsenet eller ej at udstede de to Udstillingsmærker (mlrkerne med K.P.K. og D.F.U-overtryk). Det havde dengang været en Forudsætning, at det skulde være sidste Gang.

Generaldirektøren fortalte endvidere, at man paatænkte Udgivelsen af Frimærker med Chr. IVs Mastekran og en Landsbykirke. Desuden vilde man gerne udgive et Mærke med en af Chr. IVs Bygninger her i København, og da ethvert Landsbybarn kendte Rundetaarn, var det nærliggende at vælge dette Motiv. Med et hemmelighedsfuldt Smil tilføjede Generaldirektøren, at der staar 1642 paa Rundetaarn. Til Slut kom Generaldirektøren ind paa, at det jo ikke vilde være til stor Nytte at udgive Frimærker til Minde om berømte Mænd og Kvinder, hvis ikke Filatelisterne sad rundt om i Verden, thi ellers vilde de ikke blive saa nøje bemærket. Derefter erklærede Generaldirektøren Udstillingen for aaben.

Formanden for Sundby Frimærke-Klub, Hr. H. 0. Vendelskov, hævede derefter sit Glas og udbragte et Leve for Danmarks Filatelist-Union, og saa kunde Gæsterne fordele sig i Salene og bese Udstillingen.

oldline

En Tur gennem Udstillingen
Naa, "Pudser", hvilken Samling vil De fremhæve? spurgte jeg, da jeg blandt Udstillingsgæsterne løb paa Bæreren af det blandt københavnske Samlere saa kendte Øgenavn.

"Lundegaard-Nielsens Samling", svarede "Pudseren" uden Betænkning. Og han havde Ret. Selvom visse Eksperter havde enkelte Ting at indvende, kan der ikke herske Tvivl om, at denne Samling laa højt over alle andre paa Udstillingen. Det var en stor Samling og der var næsten for meget af den. Materialet var rigeligt. Paa et enkelt Ark sad ikke mindre end 13 Stk. 2 R.B.S.

Eksperternes Indvendinger?
Jo, man nærede Tvivl om Ægtheden af et omvendt Overtryk paa en af Værdierne af C.I.S.-Serien fra Slesvig. Men dette Overtryk var imidlertid godkendt af K.P.K. Desuden var der et Ringstempel Nr. 2, som var saa flot og tydeligt, at det næsten ikke kunde være sandt. Alt dette er dog uvæsentligt i Forhold til den fine Opsætning og Mærkernes fremragende Kvalitet.

Direktør Reddersen viste denne Gang to Specialsamlinger: Frankrig (smukke Farver) og Spanien (prima Kvalitet). Interessant var ligeledes P. H. Wiinstedts Studiesamling over 3 Øre af Bølgelinietypen.

Amerikaspecialisten Einar Nico
viste et Uddrag af sin Specialsamling med mange morsomme Afstemplinger. Ingeniør Rathje udstillede bl. a. en Afstemplingssamling fra Hannover. Opsætningen var dog ikke videre elegant.

Blandt Udstillingens mest spændende Ting maa nævnes Arne Quistgaards Samling: England Nr. 1, 2 og 3. P. Schwanenflügels Specialsamling over københavnske Stempler var smykket med nogle nydelige Akvareller, men Opsætningen: Lad os gaa let hen over den.

Der er næppe Grund til at befatte sig med Banemanns Belgienssamling. Dens eminente Kvalitet er efterhaanden kendt i vide Kredse. Derimod kunde man fristes til at beskæftige sig en Del med Lemvig Jønssons Eksponat. Her var samlet alle mulige private danske Mærkefrembringelser. Det er ikke noget opløftende Syn at betragte disse Vidnesbyrd om et af de mørkeste Kapitler i dansk Filatelis Historie. At Hr. Jønsson samler den Slags er en privat Sag, men lad os slippe for at se dem paa fremtidige Udstillinger.
    Karl Lunds danske Afarter var en interessant Samling, men Opsætningen var uoverskuelig. Det kunde man derimod ikke sige om Sven Kays Eksponat. Nydeligt og probert Arbejde helt igennem.

Svend Koppel udstillede bl. a. en Specialsamling 1864-Udgaven. En god Idé.

Idéen med at vise "Hele Verden Nr. 1" tjener Udstillingskomitéen til Ære. Denne Samling omfattede 515 Mærker, og der var selvsagt mange overmaade interessante Ting iblandt. Jeg bemærkede en Dobbeltgenf, et maskinskrevet Frimærke fra Uganda, et Mærke med Betegnelsen »Fiji Times Express«, Kreta Oprørspost og et ganske lillebitte Mærke fra Bolivar. Den røde Mauritius kunde jeg derimod til min store Sorg ikke finde. Udenfor Kataloget: Svend Koppel: Danmark.

Udstillingen blev også kritiseret:

  • Redaktør V. C. Nielsen: Udstillingen ligger under sidste Aars Niveau. Man savner det store Sus.
  • Lundegaard Nielsen, Ringsted: Der er mange smukke Enkeltheder, men man savner Storsamlerne. Det er en god Idé med hele Verden Nr. 1. Mon det ikke er for tidligt paa Sæsonen?
  • Oberstløjtnant Max Nørgaard: Udstillingen virker meget tynd. De bedste er Lundegaard Nielsen, Rathje og Banemann. Der mangler Beskrivelser, og Opsætningen er ikke lige fin alle Vegne.
  • Svend Kay: Jeg er ikke kompetent til at kritisere. Jeg synes, at Udstillingen er udmærket.
  • H, 0. Vendelskov: Der er ingen Gengangere.
  • Aage Jensen, Brønshøj: Kan De begribe, at en Samling, som sidste Aar fik Bronze og som i Mellemtiden er blevet udvidet, slet ikke faar noget i Aar? Men det er maaske fordi, det er en anden Dommerkomité?
  • Folmer Knudsen, Vanløse: Jeg er ikke imponeret.
  • Bankbogholder Victor Hansen: Udstillingen er kort sagt ikke saa god som de foregaaende, men Mærkernes Kvalitet er blevet bedre specielt med Hensyn til stemplede Mærker.

oldline

Referencer:
1. DFT nr. 4/1942, s. 53.
2. DFT nr. 7/1942, s. 105.
3. DFT nr. 8/1942, s. 117.
4. Internationalt Frimærkenyt, nr. 5/1942, s. 135, nr. 8/1942, s. 226, nr. 9/1942, s. 267, og nr. 10/1942, s. 279-283.
5. Frimærkesamleren nr. 6/2007, s. 164-165. Bruno Nørdam: "Fællesudstillingen 1942 i København" (Særstempel og udstillingskuvert er vist og beskrevet).

oldline

06.12.2021
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional