2. Fællesudstilling i København 07.-10.03.1941.

Haveselskabets Vej Nr. 3, København F.

© 2021- Toke Nørby

DFT nr. 1/1941, s. 4:
Under Protektion af Generaldirektør C. Mondrup arrangerer de samarbejdende københavnske Klubber: "Frederiksberg Filatelistklub", "Amager Frimærke-Klub", Filatelistklubben "Dana", "Sundby Frimærke-Klub" og som nyt Medlem af Sammenslutningen "Brønshøj Frimærkeklub" dette Aars "Fællesudstilling" i Dagene 7.-10. Marts 1941 i Lokalerne Haveselskabets Vej Nr. 3, København F.

Dette Aars Udstilling vil blive arrangeret efter betydelig større Linier end de, hvorefter sidste Aars Fællesudstilling var lagt. Som det erindres, var det sidste Gang udelukkende de arrangerende Klubbers Medlemmer, der udstillede, men denne Gang har Udstillingsledelsen ønsket, at den kommende Udstilling skal være et Udtryk for, hvad de mest kendte danske Samlere formaar at udstille.
    Udstillingens Ledelse har derfor indbudt saavel det danske Postmuseum som en lang Række af de førende Navne indenfor dansk Filateli til at deltage i Udstillingen ganske uden Hensyn til, om paagældende Samler er hjemmehørende i By eller paa Land eller om paagældende er Medlem af den ene eller af den anden af de danske Samlerorganisationer - altså kan Ustillingen klassificeres som en national udstilling.

Tanken om en saadan Fællesudstilling maa betegnes som værende helt i Pagt med Tidens Aand, og de allerede mange indløbne Tilsagn om Deltagelse fra indbudte Samleres Side viser bedre end noget andet, at den her fostrede Tanke har vundet den fuldeste Tilslutning og Forstaaelse i videste Kredse indenfor dansk Filateli.

Udstillingen, bliver arrangeret saaledes, at alle indbudte Samlinger udstilles uden for Konkurrence i den store Udstillingssal, medens Samlinger udstillede for Bedømmelse holdes i en særlig Klasse.

Alle indbudte Samlinger modtager Udstillingens forgyldte Erindringsplaquette, medens der for de konkurrerende Samlinger vil blive udsat et Antal Udstillingsplaquetter.

oldline

DFT nr. 2/1941, s. 20-21:
Denne nationale Udstilling vil sikkert blive af meget betydelig Interesse saavel for danske Frimærkesamlere som for det store Publikum, og det har vist sig, at Udstillingen allerede nu omfattes med levende Opmærksomhed ikke blot i København, men over det ganske Land.

udstillingslogo
.. med klubnavnenes initialer.
    Som det tidligere har været meddelt, har Udstillingsledelsen indbudt et Antal af de mest kendte danske Samlere til at udstille som Sammenslutningens Gæster, og Resultatet er blevet, at man, foruden fra disse Samlere, der har givet Tilsagn om at udstille de dem tilhørende Samlinger, yderligere fra en lang Række Samlere, bosiddende paa Sjælland, på Fyen og i Jylland, har modtaget Meddelelse om, at deres Samlinger stod til Disposition for Udstillingen, saafremt det maatte ønskes.
    Udstillingsledelsen arbejder for fuld Kraft for ogsaa at skaffe den nødvendige Udstillingsplads for disse Objekter, idet man naturligvis gerne ser, at denne nationale Udstilling kommer til at omfatte den videst mulige Repræsentation for dansk Filateli.
    Det kan anføres, at saavel Postmuseet som De danske Statsbaner vil deltage i Udstillingen. Postmuseet møder med en stor Samling Italien, medens De danske Statsbaner udstiller en stor Samling danske Jernbanefrimærker. Det er bemærkelsesværdigt, at det er første Gang, at Statsbanernes Museum deltager i en dansk Frimærkeudstilling Side om Side med Postmuseet.
    En række kendte Filatelister møder som Gæster op med meget store og omfattende Eksponater, Enhver, der har lidt Kendskab til de kendte Samleres Eksponater, ved, at disse store og førende Specialsamlinger vilde være i Stand til at hæve en Udstilling op over det sædvanlige, men hertil kommer saa yderligere en Del Medlemmer fra de arrangerende Klubber med Materiale, der ogsaa er baade betydeligt og meget værdifuldt. Udstillingen har af Generaldirektoratet for Post- & Telegrafvæsenet faaet Tilladelse til, at der paa Udstillingen oprettes Postindleveringssted, og dette vil, ved Annulleringen af Frigørelsesmidlerne paa den paa Udstillingen indleverede Post, benytte et særligt Annulleringsstempel.

Til Udstillingen har Tegneren Svend Koppel, København, tegnet det her viste Bomærke, hvis smukke danske Motiv, falder udmærket i Traad med hele denne Udstillings nationale Karakter. (TNs bemærkning: Stendysser er retfærdigvis et isoleret dansk fænomen. Stendysser forekommer over store dele af Verden!).

Fra mange interesserede foreligger allerede Tilsagn om Udstillingsplaquetter til Uddeling til de Samlinger, der udstilles i Konkurrenceafdelingen. Kampen om disse Plaquetter vil i Aar sikkert blive haardere end nogen sinde før under Hensyn til det vældige Opsving, dansk Filateli er undergaaet de senere Aar, og som tydeligt har genspejlet sig paa de seneste Udstillinger.
    Som Følge af den uhyre Tilstrømning "Fællesudstillingen" havde sidste Aar, hvor det dog drejede sig om et Arrangement af langt mindre Format, har man i Aar tilrettelagt Udstillingens Opbygning saaledes, at der vil være langt mere Plads mellem de enkelte Opstillinger end sidste Aar. Man haaber ved denne Disposition, at det for alle Besøgende skulde være muligt at bese de forskellige Eksponater med Udbytte. Saa godt som samtlige indbudte Eksponater har ikke tidligere været udstillet i København.

Udstillingen vil blive aabnet den 7. Marts 1941 Kl. 14 ved en Højtidelighed, til hvilken der vil blive udsendt en Række Indbydelser. løvrigt vil Udstillingen hver af de følgende Dage være aaben for Publikum fra Kl. 10 til Kl. 22.

oldline

Dommerkomitéen
Jeg har ikke fundet, hvem der bedømte samlingerne i konkurrenceafdelingen.

"Erindring":

Erindring
Forgyldt "sølv": "Erindring".

Bemærk, at der fem skjolde på siden af skibet,
da antallet af klubber nu er fem i modsætning
til fire ved medaljen fra Fællesudstillingen i 1940.

Udenfor konkurrence vistes disse samlinger, der alle blev betænkt med
udstillingens forgyldte erindringsplaquette med inskriptionen "Erindring"

 
 • Det danske Postmuseum: Gamle italienske stater og Italiens frimærker.
 • De danske Statsbaner: Danske jernbanemærker.
 • Arkitekt M.A.A. J. Schmidt-Andersen, Hellerup: Studiesamling tofarvede mærker 1870-1905,
      våbentype med små og store hjørnetal og Christian IX.
 • Kordegn O. Heie: Nicaragua og engelske privatkuverter.
 • Oberstløjtnant Max Nørgaard: Luftpostsamling.
 • Cand. polyt. Wichmand, Hellerup: Slesvig-Holsten, Bulgarien til 1914 og Finland til 1900.
 • Sagfører, cand. Jur. O. Engholm, København: Seebecklandene Venezuela, Guatemala og Ecuador.
 • Den tyskfødte amerikaner Nicholas Frederick Seebeck (1857-1899) forestod i 1890'erne
      trykningen af frimærker for en række latin-amerikanske lande.
 • Fabrikant Probst, Odense: Klassiske mærker fra forskellige europæiske lande.
 • H. Søfelde, Odense, specialsamling af danske frimærker.
 • Boghandler Emmerich, Odense: Luftpost.
 • cand. pharm. V. Johansen, Odense: "England used abroad".
 • Staudegartner Christensen, Haarby: Danske frimærker med reklamevedhæng.
 • Grosserer C. Rasmussen, Vejle: Gammel Tyskland, Würtemberg m.v.
 • Ingeniør C. V. Schledermann Larsen, Viborg. Francostempler.
 • Direktør Reddersen: Tyskland.
 • Svend Koppel: Danske mærker opsat efter tryk.

Stender
"Sølv".

De bedømte samlinger:
 • G. Bech: Danmark ubrugt.
 • M. Wismnan: Engelske pladenenumre.
 • A. Quistgaard: Helbreve med 4. skilling 1870.
 • O. Henrichsen: Holland.
 • Carl Stender: Dansk-Vestindien
 • M. Ponader: Europæiske velgørenhedsmærker.

oldline

Referencer:
1. DFT nr. 1/1941, s. 4.
2. DFT nr. 2/1941, s. 20-21.
3. Bruno Nørdam: "Fællesudstillingen i København" i Frimærkesamleren nr. 3/2007, s. 70-71: Hvor stempler og udstillingskuverter er vist og beskrevet.

oldline

04.12.2021
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional