Frimærkeudstillingen "Aarhus", 05.-07.09.1941

Jysk Filatelistklub - Danmarks Filatelist-Union

© 2021- Toke Nørby

oldline

Jubilæum
Anledningen for udstillingen var primært, at Aarhus By havde 500 års-jubilæum i 1941. I denne anledning fik udgav Aarhus By en smuk bronzemedalje:

Byrådets Hubilæumsmedalje

Om medaljen skriver Per-Olof Johannson, efter at have konsulteret byhistoriker og tidligere direktør for Aarhus Bymuseum, Lars Holleufer: "I anledning af Aarhus Byjubilæum 1941 og indvielsen af det nye rådhus i 1941 blev der slået en erindringsmedalje. På aversen ser man det nye rådhustårn med underteksten "Aarhus byjubilæum 1441-1941". Reversen har teksten: "I anledning af Raadhusindvielsen 2. Juli", og efter indvielsen af det nye rådhus og ved den efterfølgende banket blev medaljen uddelt til de indbudte gæster.
    Af Aarhuus Stiftstidende fremgår det, at kronprins Frederik (11.03.1899-14.01.1972) og Hans Hartvig Seedorff-Pedersen som de eneste fik overrakt et eksemplar af medaljen i sølv.

I medaljeæskens låg står fabrikantens navn på indersiden: "Frantz Hingelberg Aarhus". Data fremgår af Numismatisk Unions Medlemsblad Nr. 7, sept. 1941: Medaljen, der har en diameter på 56 mm, er tegnet af sølvsmed Svend Weihrauch, modelleret af medaljør Harald Salomon og produceret af sølvsmed Frantz Hingelberg. Der er præget 2 eksemplarer i sølv (mævnt ovenfor) og 500 i bronze. Desuden 200 med reversen uden tekst, da disse i løbet af 1941 skulle bruges som præmiemedaljer i forbindelse med byjubilæet o.l. "og forsynes da med en graveret Indskrift".

Byrådets Jubilæumsmedalje

Den sekundære andledning var ønsket om at fejre Danmarks Filatelist-Unions 13. Filatelistdag i 1941. Dansk Filatelistisk Tidsskrift havde i 1941 før udstillingen gode beskrivelser af denne udstilling og de anstrengelser, der lå forud for udstillingen. Der var mange ting, der skulle falde på plads før dørene åbnedes.

Frimærkeudstillingen "Aarhus", 05.-07.09.1941:
udstillingskomiteen og dommerneProtektor var Generaldirektør for Post- og Telegrafvæsenet Christen Iversen Mondrup og mottoet for udstillingen var "Enighed og fælles Samvirke gør stærk".

Jysk Filatelistklub,
der arrangerede udstillingen, havde som mål at vise frimærker fra så mange lande som muligt. Det var gratis at udstille. Selv brandforsikringen var betalt. 50 udstillere viste ca. 4000 plancher.

Fotoet viser udstillingskomiteen og nogle af dommerne. Fra venstre ses lærer Hvorslev, repræsentant Poulsen, afdelingschef Marx Jøns, Grenå (dommer), maler Christensen, dr. med, Ove Wulff, København (dommer), repræsentant P. Mortensen, Frimærkehandler Andreas Andersen Rylund, Aarhus, DF-Us formand Martin Jørgensen, Odense og formanden for Jysk Filatelistklub, lærer Frede Bertelsen, Kongsvang. Journalfører Hans Henrik Christian Kruse, der også var dommer, er ikke med på fotoet.

Udstillingen var meget speciel og afvigede på mange punkter fra "normale" udstillinger, hvilket tydeligt fremgik af tidens omtaler i vores filatelistblade, men det er lidt sjovt at læse referaterne fra 1941 og konstatere, at mange ting gik igen i de næste knap 80 år på frimærkeudstillingsfronten. Læs selv:

oldline

Velkommen til Frimærkeudstillingen "AARHUS"
Da JYSK FILATELISTKLUB i 1940 gik i gang med forberedelserne til frimærkeudstillingen, var det med store betænkeligheder. Det var umuligt at danne sig noget skøn over, hvorledes forholdene vilde arte sig, når udstillingen skulle afholdes ganske kort tid efter, at Danmark var blevet besat af tyskerne. Det kunne nemt forme sig således, at man blev nødt til at aflyse udstillingen.

Forarbejderne blev imidlertid iværksat, og anmeldelserne om deltagelse strømmede ind i så stort antal, at udstillingen blev sikret med hensyn til materiale - og såfremt klubben havde haft lokaler til rådighed, kunne udstillingen være blevet betydeligt større end den blev.

Udstillingen blev som noget nyt tilrettelagt som en "Generalsamling". Med undtagelse af Skandinavien og nogle få andre felter, som samles meget herhjemme, accepteredes kun en samling fra hvert land. Blandt samlingerne fandtes både katalogsamlinger, studie- og specialsamlinger, og udstillingen gav derved et billede af dansk filatelis standpunkt på det tidspunkt i 1941. Nogle af de store specialsamlinger havde været fremme på andre udstillinger her i landet, men det havde været klubben en glæde at medtage disse samlinger, så jydske samlere fik lejlighed til at se disse specielle objekter.

Man håbede, at gæsterne ville få udbytte af deres besøg på udstillingen. Ønskede man yderligere oplysninger om de udstillede objekter m. v. end kataloget gav, var udstillingens kontrollører og bureau gerne til tjeneste hermed.

DFT nr. 1/1941, s. 8: "Frimærkeudstillingen Aarhus"
"afholdes på Østergades Hotel, 5., 6. og 7. September 1941.
På Filatelistdagen i 1940 i Odense blev Jysk Filatelistklub, Aarhus, udpeget som dette års Arrangør af Filatelistdagen 1941 og samtidig Arrangør af en Frimærkeudstilling.

Aarhus fejrede i 1941 sit 500 års By-Jubilæum på forskellig vis. I Arrangementerne indgik flere Udstillinger. Frimærkeudstillingen vil gå ind i Rækkerne af disse og - håber vi - blive et smukt og værdigt Arbejde for dansk Filateli. Udstillingens Navn er "Aarhus". Det er vort Mål med denne Udstilling at vise en bredt anlagt Generalsamling med Materiale fra danske Frimærkesamlere fra alle Egne af vort Land. Det vil være rart at se Eksponater, vi ved tidligere Lejligheder har kunnet glæde os over, ligesom det vil være kærkomment at se Samlinger, der ikke tidligere har været udstillet.

Danske Samlere, der har fornødent Udstillingsmateriale, kan alt efter Pladsforholdene udstille dette, ogsaa selvom de ikke er Medlem af nogen Klub.

Udstillingen vil blive opbygget på en sådan Måde, at Filatelisten, der agter at studere sit specielle Felt, vil finde dette let tilgængeligt og samlet, samtidig med, at den alment interesserede Frimærkesamler i klar, let forståelig rækkefølge vil kunne følge Frimærkets Udvikling i nære og fjerne Lande - og endelig således, at den Gæst, der i dag endnu står udenfor Frimærkernes egen Verden, kan have Glæde og Fornøjelse af at se noget af det, der ligger og venter på nye Dyrkere af den ædle Filateli!

Komiteen for Frimærkeudstillingen er nu i gang med Forarbejderne og vil fortsat meddele nyt om Udstillingen i dette Blads Spalter.

Vi håber, at danske Filatelister vil omfatte udstillingen med fornøden Interesse, så vi den 5., 6. og 7. September kan mødes til besigtigelse af den og samtale om vor "Hobby" og godt Samvær".

DFT nr. 5/1941, s. 71-72: Frimærkeudstillingen "Aarhus"
"Den største årlige Begivenhed indenfor dansk Filateli er stadig Filatelistdagen og den dermed forbundne Udstilling - og i år er det, som tidligere meddelt, den gamle By Aarhus, som kalder på Dem. Det var i Aarhus, at Unionen fik sit Bladspørgsmål ordnet - lad os atter i år mødes og se at få alle eventuelle Spørgsmål klarlagt og ordnet på en tilfredsstillende Måde - til Gavn og Glæde for alle danske Samlere.

Jysk Filatelistklub vil huskes fra 6. Filatelistdag og glæder sig til atter at se Filatelister fra hele Landet, selv om Forholdene er forandrede siden den Tid. Som meddelt i Bladet arbejder Komiteen på at arrangere så stor og righoldig en Udstilling, som det er muligt - og så mødes vi alle - Sjællænder, Fynbo og Jyde - til Jubilæumsfesten, Filatelistdag og Udstilling.

Jysk Filatelistklub har nu fastlagt Udstillingens Hovedlinie: Udstillingen aabnes den 5. Septbr. i Østergades Forsamlingsbygning, og vi tør påstå, at større, smukkere og bedre Lokaler har endnu ingen dansk Udstilling budt på. Generaldirektøren for Post- og Telegrafvæsenet, Hr. Christen Iversen Mondrup, har vist Udstillingen den Interesse at overtage Protektoratet, ligesom Generaldirektøren også velvilligst har lovet at være til Stede ved Udstillingens åbning. Fra det danske Postvæsen vil der blive en speciel Stand; hvad denne omfatter, vil senere blive meddelt.

Det er Meningen at vise så mange Lande som muligt, og allerede på nuværende Tidspunkt er der fra flere af Landets store Samlere anmeldt Samlinger, ligesom der fra Klubbens egne Medlemmer vil blive vist forskellige Objekter. Til en Del Samlere her i Landet er der udsendt Indbydelse til at udstille. Har De ikke modtaget denne, og De har velegnet Materiale, da skriv til Formanden efter Udstillingsreglementet, så at De ved Deres Deltagelse i Udstillingen, kan være med til at skabe en værdig Repræsentation for dansk Filateli.

Udstillingsgebyr findes ikke, alt er gratis for Udstilleren, også Brandforsikringen. Der vil til Udstillingen blive udsat en Præmie bestående af smukke og værdifulde Medailler i Guld (forgyldt Sølv), Sølv, Bronze og Kunstgenstande), og hver Udstiller vil få Udstillingens særlige Diplom.

Som sidste Anmeldelsesfrist er sat 15. Juli d. A. - Send Deres Anmeldelse eller Forespørgsel til Udstillingskomiteens Formand, Hr. Repræsentant P. Mortensen, Haraldsgade 8, Kongsvang, som vil besvare ethvert Spørgsmål.

katalogDer vil på Udstillingen blive Handlerstands, hvor Publikum kan købe alt indenfor Filatelien - lige fra "store Kanoner"! til billige Mærker. Skulde der blandt Landets Filatelister være nogen, som kunde tænke sig at støtte Klubben ved at skænke en Medaille (midler til fremskaffelse af udstillingsmedaljerne var doneret af både private og handlere) eller evt. lidt af Deres overflødige Dubletter til vor Tombola, så siger vi på Forhånd Tak!

Der vil i Bladet senere blive givet Meddelelse om Udstillingen og Filatelistdagens endelige Program. Lad Mottoet for alle Filatelister i Danmark fremtidig være: "Enighed og fælles Samvirke gør stærk". Tag Beslutning i den Aand, når vi mødes ved Aarets Begivenhed: Frimærkeudstillingen "Aarhus"."

DFT nr. 6/1941, s. 88: Frimærkeudstillingen "Aarhus"
"begynder nu at tage Form. Der er tilmeldt mange, betydelige Samlinger - og mange Lande er nu sikret repræsenteret. Udstillingskomiteen vil dog være taknemmelig for Udstillingsobjekter fra følgende Lande: Island, Dansk Vestindien, Saargebiet, Holland, Belgien, Frankrig, Spanien, Portugal, Italien, Østrig og Tyrkiet.

Såfremt ovennævnte Samlinger tilmeldes, vil alle Europas Lande være repræsenteret, og det vil selvfølgelig være et stort Plus for Udstillingen, da denne er planlagt at skulle vises som en stor Generalsamling. Dersom nogen af Bladets Læsere (eller af Deres Bekendte) mener at kunne hjælpe os med et af de ønskede Lande, vil Komiteen være vedkommende meget forbunden.

Udstillingskataloget bliver meget fyldigt og det foreligger snart færdigt. Vi kan røbe, at der i Kataloget findes en Artikel, som enhver dansk Samler vil have stor Interesse af at stifte Bekendtskab med. Kataloget koster 50 Øre og kan forudbestilles hos Udstillingens Formand.

I Bladets (DFT) August Nummer vil De finde Filatelistdagens og Udstillingens endelige Program. Henlæg Deres Sommerferie til Aarhus og på Gensyn på vor Udstilling den 5., 6. og 7. Septbr."

oldline

postfrisch"Postfrisch No. 1 - et enestaaende hængsel, der skaaner nye, ubrugte Mærker"
Desværre blev der i kataloget indrykket en helsides annonce for et "revolutionerende frimærkehængsel", Postfrisch No. 1, til postfriske mærker. Det skulle kunne bruges uden at ødelægge gummieringen på de postfriske mærker, men i al korthed har brugen af dette hængsel gennem årene kostet samlerne millioner og atter millioner af kroner, idet mærkerne ved brug af hængslet blev misfarvet og fik en "fedtplet" på stedet, hvor hængslet var anbragt. Der blev i årene frem advaret mod brugen og man forsøgte med mere eller nok mindre held at fjerne fedtpletten og bringe frimærkerne tilbage i postfrisk stand.

DFT nr. 2/1952, s. 20, skrev advarende om hængslerne:
"Postfrisch frimærkehængsler. Er De i besiddelse af frimærker, som er eller har været opsat med hængslet "Postfrisch", bør De i egen interesse straks bade frimærket i renset benzin eller æter. Maaske kan De endnu redde frimærket for den uundgaaelige fedtplet, som forringer frimærkets værdi".

Til højre ses det billige tyske inflationsmærke, der er indklæbet ved "Postfrisch No 1"-annoncen i mit "Aarhus"-udstillingskatalog fra 1941. Det vil sige, at det nu har siddet i ca. 80 år i kataloget (der i perioden har været opbevaret tørt og fugtfrit - som andre tryksager - og det sidder "urokkeligt" fast samtidig med, at fedtpletten fra hængslet er tydelig at se foroven på mærket.

oldline

DFT nr. 8/1941, s. 118-121: Frimærkeudstillingen "Aarhus"
"Til Aabningshøjtideligheden, der fandt Sted i det Lokale, hvor Bureauet og Postkontoret var installeret, havde der den 5. September indfundet sig en repræsentativ Forsamling - i alt ca. 100 Damer og Herrer.

Formanden for Jysk Filatelistklub, Hr. Lærer Frede Bertelsen, bød Gæsterne velkommen og takkede dem for deres Nærværelse. Udstillingens. Protektor, Hr. C. Mondrup, var forhindret i at komme til Stede, men vi ønsker dog at rette en Tak til Generaldirektøren for hans store Velvilje overfor Udstillingen og for dansk Filateli og beder derfor Etatens højeste Embedsmand her paa Stedet, Hr. Postmester Harald Emborg, modtage denne Tak, idet jeg samtidig byder Postmesteren velkommen.

Formanden takkede endvidere de mange Filatelister fra hele Landet, der har ydet Udstillingen Hjælp, dels som Udstillere og dels ved Gaver til Tombolaen, de mange Institutioner, Firmaer og Enkeltpersoner, som har skænket Ærespræmier og Plaquetter, samt de mange, der havde været behjælpelig med Opstillingen. En særlig Velkomst rettedes til Martin Jørgensen, Dommerkomitéen samt Hr. Gidsel Madsen.

Efter at Martin Jørgensen paa Unionens Vegne havde ønsket Klubben til Lykke med den store Udstilling og takket Klubben for godt Samarbejde, udbragte han et Leve for Byen og Jysk Filatelistklub.

Postmester Emborg takkede paa Postvæsenets Vegne for Invitationen til at være med saavel som Udstiller som ved Udstillings-Postkontoret. - Filatelisterne er jo Postvæsenets gode Kunder, men ofte tillige nogle af de mest utilfredse. Vi haaber dog, at Udstillings-Postkontoret ikke giver Anledning til Klager. Jeg udtaler de bedste Ønsker for Udstillingen, idet jeg hermed erklærer den for aabnet.

Stationsforstander Faustrup, Rødby, sluttede sig til de fremsatte Lykønskninger og understregede de filatelistiske Udstillingers Betydning for den Fremgang, vi nu er inde i.

Fuldmægtig Jens Gidsel Madsen, Formand for Aarhus Philatelistklub: "Det er vistnok sjældent, at to Klubber i samme By lever i saa god Forstaaelse med hinanden, i hvert Fald uden at rivalisere eller konkurrere. Jeg konstaterer med Glæde, at der finder det allerbedste Samarbejde Sted. Aarhus Philatelistklub og jeg ønsker Held og Lykke med Udstillingen"."

oldline

"Gæsterne blev derefter budt paa Vin, Kransekage og Cigar, hvorefter man besaa Udstillingen. Alle de store Sale i Østergades Hotel var fyldt af lange Rækker Stands med Frimærker. Al Plads var optaget til det yderste. Ved Hovedindgangen var der opstillet 2 store Tombolaer og en Montre med de smukke Aarhus-Plaquetter samt Aarhus By's Ærespræmier og 2 Aarhus-Medailler".

Bedømmelse af Samlingerne
"Udstillingens Dommerkomite, bestående af Herr Afdelingschef Marx Jøns, Grenå, Journalfører Hans Henrik Christian Kruse, Aarhus og Herr Overlæge, Dr. med. Ove Wulff, København, bedømmer de udstillede Samlinger efter Fédération Internationale de Philatélie's Regler, der kræver Bedømmelse af Exponaterne efter følgende fem Punkter":

1) Den filatelistiske Viden, som Samlingen udviser.
2) Samlingens Fuldstændighed.
3) De udstillede Mærkers Sjældenhed.
4) Mærkernes Kvalitet.
5) Helhedsindtrykket af Samlingen.

Til Rådighed for Dommerkomiteen er følgende Hædersbevisninger:
Ærespræmier: To Aarhusmedailler, skænket af Aarhus Byråd
samt Udstillingsplaquetter af:
Guld (= Forgyldt Sølv),
Sølv samt
Bronze.

Udstillingsplaquetterne er skænket af:
Aarhus Frimærkehandel, Aarhus,
Disponent Jens P. Andersen, Aarhus,
Frimærkehandler N. C. Andersen, København,
Lærer F. Bertelsen, Kongsvang,
Frimærkehandler Therkel Christensen, Aarhus,
Danmarks Filatelist-Union,
Fabrikant Ernst Danhøj, Aarhus,
Frimærkehandler Juul Møller, Aarhus,
Jysk Filatelistklub, Aarhus,
Grosserer Georges Madelung, København,
M. Mikkelsen, Aarhus,
Repr. P. Mortensen, Aarhus,
Frimærkehandler Evald Nielsen, Odense,
Bogbinder Jules Palm, Odense,
Repr. Carl Poulsen, Aarhus,
Frimærkehandler Andreas Rylund, Aarhus.

Samtlige Udstillere får tilstillet Udstillingens Diplom.

Udenfor bedømmelse (men belønnet med Guld (forgyldt sølv)):
U.B.Kgl. Dansk Postmuseum:Britisk Indien, New Foundland, Sydafrika og Australien.
Bedømte:
Guld (Forgyldt sølv) - 5 stk.
17.
6.
25.
43.
45.
Repræsentant P. Mortensen, Kongsvang:
Boghandler Dan Emmerich, Odense:
Kaj Enna, København:
Ing. Eigil Rathje, Kbhvn.:
Kaj Enna, København:
Studie- og Specialsamling Norge. + Byrådets Ærespræmie.
Dansk Luftpost.
Bosnien.
Tschechoslovakiet.
Sicilien.
Byraadets Ærespræmie

Byrådets ærespræmie
Bronzemedalje med specialinskription. Dette eksemplar blev givet til Johannes Schmidt-Andersen, Arkitekt, Kbhvn.
Den anden blev givet til P. Mortensen, Repræsentant.

Sølv - 8 Stk.
1.
12.
13.
15.
22.
24.
27.
28.
Johannes Schmidt-Andersen, Arkitekt, Kbhvn.:
Ingeniør Svend Arnholtz, Hellerup:
Karlo Lindskog, Odense:
Fabrikant K. Banemann, Gentofte:
Repr. Aage Hartvigsen, Hellerup:
Bogbinder Jules Palm, Odense:
Kontorchef P. Schwanenflügel, Svendborg:
Inspektør M. Wismann, Ringsted:
Danmark, Special- og Studiesamling. + Byrådets Ærespræmie.
Danske Ringstempler.
Danske Lejligheds- og Propagandastempler.
Sverige, Studiesamling.
Skandinaviske Julemærker.
Belgien og Schweiz, Studie- og Specialsamlinger.
England, Special- og Studiesamlinger.
England, Specialsamling.
Bronze - 14 Stk.
2.
7.
18.
21.
23.
29.
33.
40.
41.
47.
49.
52.
56.
58.
Cand. pharm. O. Hald, Viborg:
Malermester Charles Jensen, Ordrup:
Inspektør P. Jørgensen, København:
Max Göhler, København:
Sekretær Agner Christensen, Kbhvn.:
cand. pharm. G. V. Johansen, Odense:
Arkitekt V. Puck, Aarhus:
V. Kærager, København:
Gartner N. Nielsen, Korsør:
Fabrikant Juul Andersen, Aarhus:
Fuldmægtig Ove Berg, København:
Grosserer Arthur Probst, Odense:
L. J. Aune, København:
Oberstløjtnant Max Nørgård, København:
Danmark, Specialsamling.
Dansk Luftpost.
Norge, Specialsamling (20 og 21 mm).
Sverige, Specialsamling.
Belgien, Specialsamling 1849-1912.
England "used abroad".
Gammeltyske Stater.
Rusland, Udvidet Katalogsamling.
Rusland, Katalogsamling med varianter og fejltryk m.m.
Tyskland, Sammentryk af tyske Vinterhjælp- og Hindenburgmærker.
Tyskland, Studiesamling Rentepfennigmærker 1923.
Europa, Specialsamling klassiske mærker farver, stempler m.m.
U.S.A. Katalog- samt Specialsamling Precancels i Takninger.
Luftpostbreve.
Opmuntringspræmie: En Sølvske
20. Postbud Jeppe Ebbesen Tanggaard, Aarhus:Sverige, Katalogsamling samt
Tak for det smukke Arbejde ved Afstemplingen af Udstillingens Post.
Aarhus, den 6. September 1941. For Juryen: Ove Wulff - Marx Jøns.

Deltagerdiplom - 33 Stk.:
3.
4.
5.
8.
9.
10.
11.
14.
16.
19.
26.
30.
31.
32.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
44.
46.
48.
50.
51.
53.
54.
55.
57.
59.
60.
61.
62.
Ekviperingshandler Jens Møller, Horsens.
Søren J. Sørensen, Brønderslev.
Maler Kingo Nielsen, Aarhus.
J. P. Jensen (Tranbjerg).
J. E. Tanggaard, Aarhus.
Boghandler S. Skotner, København V.
Maler Kingo Nielsen, Aarhus.
Sognefoged A. Jørgensen, Grumstrup.
Helge B: Lansø, København N.
Fabrikant K. Banemann, Gentofte.
Ing. Eigil Rathje, Kbhvn.
Villy Petterson, København.
Dr. med. Ove Wulff, København.
Dr. med. Ove Wulff, København.
Bager B. Juel Nielsen, Bjerringbro.
E. Duelund Sørensen, København Ø.
Fabrikant Ernst Danhøj, Aarhus.
Leon G. Andersen, Aalborg.
Maler Kingo Nielsen, Aarhus.
Kriminalbetjent A. Moll Niemann, Nørresundby.
Ragna Enna, København.
E. Schmidt, Aarhus.
Maler Kingo Nielsen, Aarhus.
F. W. Steiness, Esbjerg.
Snedker Chr. Olsen, Kongsvang.
Bogbinder Jules Palm, Odense.
Carl O. Madsen, Mørkøv.
Frimærkehandler A. Rylund, Aarhus.
Kasserer Henriksen, Aarhus.
Ing. Eigil Rathje, Kbhvn.
Bestyrer Th. Holzendorff-Lange, Holstebro.
Afdelingschef Marx Jøns, Grenaa.
Kunstmaler Alfred Dahlsen, Aarhus.
DANMARK - med Oplagstal efter Postvæsenets aarbog.
DANMARK ubrugt med Prøvetryk af de første Udkast.
DANMARK Luftpostmærker, Uddrag af Katalogsamling.
DANMARK REKLAMEMÆRKER. Komplet uden Rand
DANMARK. Tête-bêche, Sammentryk og Automatfrimærker.
FÆRØERNE. 1919. Korsbaand af 1875 Udgaven halveret paa Brevstykke.
GRØNLAND. Katalogsamling.
DANSK VESTINDIEN. Udvidet Katalogsamling.
NORGE. Katalogsamling 1855-1941.
SVERIGE. Dele af Studiesamling.
BULGARIEN.
ESTLAND. Specialsamling med Farver, Plader og Stempler.
FRANKRIG. Uddrag af Specialsamling opstillet efter Typer, Farver og Stempler.
FRANSKE KOLONIER. Uddrag af Specialsamling.
HOLLAND. Katalogsamling.
LETLAND.Udvidet Katalogsamling med Afarter og Trykfejl.
LUXEMBURG. Katalogsamling 1882-1936.
POLEN. Udvidet Katalogsamling.
POLEN, GENERALGOUV. Katalogsamling.
RUMÆNIEN. Katalogsamling med Takningsforskelligheder for de ældre Udgaver.
SLOVAKIET. Ragna Enna, Udvidet Katalogsamling med Overtryksforskydninger, Takninger, Breve m. v.
TYSKLAND. Katalogsamling til 1933.
TYSKLAND. Uddrag af Katalogsamling fra Tidsrummet 1933-1941.
UNGARN. Katalogsamling.
ØSTRIG. Katalogsamling.
CHILE. Katalogsamling med forsøgsvis Opsætning i Tryk af første Udgave.
GAMBIA. Katalogsamling med Udgaven 1886-87 specialiseret i Plader.
KINA. Katalogsamling.
ÆGYPTEN. Katalogsamling.
ØSTRIGSK LEVANTE.
RØDE KORS FRIMÆRKER. Frimærker og Mærker udsendet af Røde Kors.
LÆRESAMLING. (NB! NB! Læresamlingen er her udstillet for første gang!)
FRIMÆRKEPORTRÆTSAMLING. Statsoverhoveder og historiske Personligheder. med Notitser og korte Biografier.

plaquette
Udstillingplaquetten: er fremstillet i Guld (forgyldt sølv), sølv og bronze - af Guldsmed Mikael E. Mahl-Mikkelsen, Aarhus. (1938-1973).

Udstillingsstempel
Udstillingstemplet, 5., 6. og 7.9.1941.
Tegnet af Karlo Lindskog.

"I Festsalen var der desuden Stande for en Række kendte Handlere fra hele Danmark, og disse Stande gav et Billede af, hvor højt et Stade de danske Frimærkehandlere indtager i Dag, og de var til Stadighed omgivet af et stort Publikum, som købte Frimærker. I Salen ved Siden af var der indrettet Postkontor, hvor flinke Postfolk havde travlt med at besørge al den Post, som blev indleveret til Afstempling. I samme Lokale var Udstillingens Bureau, hvor den smukke Udstillingskuvert og Udstillingskataloget kunde købes. Alt i alt en overordentlig smuk og imponerende Udstilling, som Arrangørerne "Jysk Filatelistklub" har al Grund til at være stolte af.

UdstillingssalenDe smukt dekorerede Sale og den praktiske Opstilling af Samlingerne vakte de Besøgendes udelte Beundring. Det vil føre for vidt at beskrive alle de udstillede Objekter, saa vi maa indskrænke os til at nævne nogle enkelte, som særlig tiltrak sig Opmærksomheden. Først skal nævnes Postvæsenets smukke Samling af ubrugte Mærker fra en Del britiske Kolonier. Disse vakte ved deres Skønhed berettiget Beundring. Af de skandinaviske Samlinger tiltrak følgende sig særlig Opmærksomhed: Danmark, Arkitekt J. Schmidt Andersens store og smukke Samling. Ligeledes Ingeniør Arnholtz' Samling Nummerstempler. Dansk Vestindien var smukt repræsenteret af Sognefoged A. Jørgensen.

Finland og Sverige af Fabrikant Banemann, hvis kendte Objekter det er en Glæde at se, selv om de har været fremme før. Nyere Sverige repræsenteredes smukt af Hr. Gøhler. Der var flere smukke Samlinger fra Norge, hvoriblandt Repræsentant Mortensens kendte Samling var absolut dominerende. Man ser tydeligt, at denne Samling er Hr. Mortensens Hjertebarn. Sjældent ses en Samling, hvori der er nedlagt saa megen Flid og saa meget Arbejde.

Dansk Luftpost var særlig smukt repræsenteret af Hr. Boghandler Emmerich. Hr. Karlo Lindskog præsenterede os for en komplet Samling Lejligheds- og Propagandastempler. Endelig skal nævnes Hr. Hartvigsens Samling af Julemærker, der absolut interesserede Publikum meget.

Af de udstillede Europasamlinger, der alle fortjente Anerkendelse, bemærkede man særlig Kaj Ennas smukke Samling: Bosnien. England var særlig smukt repræsenteret ved ikke mindre end 3 Samlinger tilhørende d'Herrer Schwanenflügel, Wismann og G. V. Johansen. Frankrig og franske Kolonier udstilledes af Dr. med. Wulff. Arkitekt Puck havde udstillet Dele af sin værdifulde Samling gl. tyske Stater. Schweiz var særdeles fint repræsenteret ved Hr. Palms store smukke Samling. Desuden kunde man ikke undgaa at beundre Hr. Juul Andersens Samling af tyske Velgørenhedsmærker og sammentrykte Værdier af disse. En virkelig smuk og særpræget Samling. Desuden vakte Hr. Rathjes Sicilien og Hr. Probst' klassiske Europa stor Opmærksomhed og Beundring. Iøvrigt fandtes adskillige smukke Samlinger, der alle fortjener Omtale, men af Pladshensyn maa vi undlade dette og henvise interesserede til Udstillingskataloget.

Oversø var smaat repræsenteret, men de faa Samlinger, der var, fortjener alle hæderlig Omtale. Særlig skal nævnes Hr. Aunes U. S. A. og Hr. Henriksens Ægypten. Chile udstilledes af Hr. Palm. Gambia af Hr. Carl O. Madsen. Hr. Rylunds Kina var ikke til at finde paa Udstillingen. Den havde Komitéen laast inde paa et Værelse. Ikke paa Grund af dens store Værdi, men paa Grund af Pladsmangel. Endelig skal nævnes Hr. Jøns egenartede og morsomme Opsætning, nærmest en Lærebog for Begyndere. Denne Samling blev ivrigt studeret af de fleste Besøgende.

Alt i alt en smuk og vellykket Udstilling, for hvilken vi hørte megen Ros og lidt Kritik. Uden at fremhæve nogen enkelt takker vi alle, der paa nogen Maade har støttet og hjulpet os og derved bidraget til, at vi naaede et godt Resultat. Tak alle!"

oldline

Det uafhængige frimærketidsskrift FRIMÆRKE NYT (red. Georges Madelung) oktober 1941, s. 255-260 og 272
havde en lang reportage om udstillingen med både ris og ros, og bemærkede, at udstillingen havde haft hele 7000 besøgende i de tre dage, udstillingen varede.

Frimærkenyts standt
FrimærkeNyts Stand.
Personen er ikke Georges Madelung.

Georges Madelung: Frimærkeudstillingen "AARHUS" blev en stor Succes
"Efter et energisk Aften- og Natarbejde stod den her med stor Forventning imødesete Udstilling i Aarhus klar til at modtage Gæsterne præcis paa Slaget 10 Fredag den 5. September 1941.
    Fra hele Landet var Filatelister og Frimærkehandlere strømmet til for at overvære Aabningen i Østergades Hotel og Forsamlingshus, der er et af Provinsens store, men alligevel hyggelige Etablissementer, der under eet Tag rummer Hotel, Teatersale, Selskabslokaler og Restaurant og derfor glimrende egner sig til at huse en Frimærkeudstilling.

Den afholdte Formand for den arrangerende Forening, "Jysk Filatelistklub" i Aarhus, Hr. Lærer Frede Bertelsen (11.03.1885-?) bød Velkommen og takkede for den Hjælp, der fra mange Sider var ydet Foreningen til Gennemførelsen af den smukke Udstilling. Desværre var Udstillingens Protektor, Generaldirektør Mondrup, forhindret i at komme til Stede, hvorfor Herr Bertelsen adresserede Takken til Postvæsenets øverste Repræsentant i Aarhus, Herr Postmester Harald Emborg.
    Ogsaa Aarhus Byraad fik en hjertelig Tak for de to Ærespræmier, der var skænket Udstillingen. En speciel Tak blev rettet til Herr Martin Jørgensen, Formanden for Danmarks Filatelist Union, for den store Hjælp og al den Erfaring, han havde stillet til Raadighed, og til Udstillingskomiteens Formand, Herr P. Mortensen, der havde trukket det største Læs og derfor havde den største Andel i Udstillingens eventuelle Sukces eller Fiasko. Herr Bertelsen gjorde desuden Gæsterne opmærksom paa, at der laa en Idé til Grund for Udstillingens Arrangement, idet Tanken var at vise en stor Generalsamling, og derfor havde det været nødvendigt at begrænse de enkelte Udstilleres Eksponater, saa alle europæiske Lande kunde være repræsenteret, og saa var der endog blevet lidt Plads til Oversø.

Storsamleren Aarhus
Herr Martin Jørgensen fik derefter Ordet og ønskede tillykke med den Smukke Udstilling og hyldede Klubben og Aarhus By, alle Jyders Hovedstad, der selv var Storsamler, ganske vist ikke paa Frimærker, men paa gamle Huse. "Den gamle By" var en Samling, man ikke saa andre Steder i Verden.

Udstillingen aabnes - en fin Cigar
Saa aabnede Postmester Emborg Udstillingen, efterfulgt af gode Ønsker fra Stationsforstander Jens Kristian Faustrup, Rødby, og Formanden for "Aarhus Philatelist Klub", Hr. Fuldmægtig Jens Gidsel Madsen, der takkede for det gode Samarbejde, der altid har været mellem de to Aarhusklubber.
    Gæsterne blev nu budt paa en Forfriskning og den i vor Tid store Overraskelse: En fin Cigar. At dette satte Stemningen endnu en Tak i Vejret, siger sig selv.
    Den store Forsmling fordelte sig derefter i Udstiliingssalen for at tage de mange smukke Samlinger i Øjesyn. Der var god Plads mellem Rækkerne, hvorimod der kan ankes over Unionens Stativer, der tager fire Rækker Ark, hvorved den nederste Række kommer til at sidde for lavt og den øverste for højt. Vi er jo ikke alle af Garderhøjde, og de af os, der er det, bliver hurtigt, trætte af stadig at skulle bukke sig for at faa den nederste Række med.

Gengangerne
Det, man fæstnede sig stærkest ved i Gennemgangen af Samlingerne, var, at saa mange af de udstillede Objekter var set før. Bevares; der er arbejdet paa Samlingerne, der er blevet udvidet, men det er de samme Navne, der gaar igen: Schmidt Andersen, Lindskog, Banemann, P. Mortensen, Enna, Rathje, Kærager o.s.v.. Som uhildet Tilskuer gør man sig Tanker om dette nu ogsaa er til Fordel for Filatelien herhjemme. Skræmmer dette imposante Opbud af store Kanoner ikke nye Samlere fra at deltage i Udstillingerne? Alle fine Præmier er jo paa den Maade i Realiteten fordelt paa Forhaand, og slaar Præmieme ikke til, som her i Aarhus, maa selv Eksponater, der tidligere har opnaaet Guld-plaquette (forgyldt Sølv), nøjes med Sølv eller endog Bronze, til Forundring for Publikum og Fortrydelse for Samlingernes Ejere. Fabrikant Banemann har tidligere fremført det gode Forslag at dele Eksponaterne i 2 Grupper: De tidligere præmierede, og de andre. Det vilde sikkert være en god Idé engang at vise en Udstilling, der kun bestod af Samlinger, der aldrig tidligere har været udstillet. Det vilde have Nyhedens Interesse. Fremtidige Udstillingskomiteer burde tænke alvorligt over disse Problemer for at undgaa, at Publikum svigter, fordi det er blevet træt af at se de samme Samlinger Aar for Aar. Faar nye Samlere en Chance for at komme med blandt Præmietagerne, saa vil dette sikkert bringe nyt Udstillingsmateriale frem.

Udst.komiteTv. ses Udstillingskomiteen under Gennemgangen af Udstillingen. Fra Venstre Lærer Hvorslev, Maler Christensen, Frimærkehandler Andreas Andersen Rylund, Repræsentant Poulsen, Formanden for Jysk Filatelistklub, Lærer Frede Bertelsen, og Repræsentant P. Mortensen, Udstillingskomitéens Formand. (Friærkenyt, nr. 10/1941, s. 257).

JønsTh. ses er den "strenge" Udstillingsjury i Arbejde. Overlæge Dr. med. Ove Wulff og Afdelingschef Marx Jøns betragter med Velvilje Herr Juul Andersens tyske Sammentryk. Det blev til Bronze. (Frimærke Nyt, nr. 10/1941, s. 257).

Postmuseet fik Guldmedaille (forgyldt Sølv). Men lad os følge Dommerkomiteen, D'Herrer Overlæge Dr. med. Ove Wulff, København, og Afdelingschef Marx Jøns, Grenaa, og se, hvilke Resultater, de naar til. Det tredie Medlem af Dommerkomiteen, Hr. Journalfører Kruse, Aarhus, var forhindret og burde vistnok være blevet erstattet af en Suppleant.
    Dansk Post- og Telegrafmuseum udstillede Britisk Indien, New Foundland, Sydafrika og Australien udenfor Bedømmelse, men opnaaede alligevel en af de faa Guldplaquetter (forgyldte sølvmedaljer), der stod til Dommernes Raadighed. Selv om man kan sætte sig ind i den Tankegang, at Musæet fortjener Tak for Udlaan af Materiale, saa forekom det mange af de Besøgende ganske urimeligt, at et Musæum bliver præmieret.

Arkitekt Schmidt-Andersen opnaaede Sølv og Aarhus Byraads Ærespræmie for sin eminente Samling over de tofarvede Mærker 1870-1905 suppleret med en Del ældre og nyere Udgaver. Cand. pharm. Oskar Hald fik Bronze for en delvis specialiseret Danmarkssamling. Boghand1er Emmerich, Odense, viste sin store Samling dansk Luftpost gennem Tiderne, der nu ogsaa var forøget med det eneste kendte Eksemplar af den første Avispostflyvning København-Fredericia 8. April 1919. En Guldplaquette (forgyldt Sølv) blev Belønningen til den energiske Luftpostsamler. En ny Luftpostsamler, Malermester Charles Jensen, Ordrup, opnaaede Bronze.
    Ogsaa Præmie til Udstillingspostkontoret. Postbud Tanggaard fra Udtillingens Postkontor blev belønnet med en Opmuntringspræmie i Form af en Sølvske, der tillige var en Tak for det smukke Arbejde ved Afstemplingen af Udstillingens Post.
    En meget smuk Samling danske Stempler indtil 1864 vistes af Civilingeniør Arnholz, Hellerup. Samlingen kan tjene som Forbillede med Hensyn til Opsætningen og fornemt Udseende og opnaaede med Rette Sølvplaquette. Hr. Karlo Lindskogs danske Lejligheds- og Propagandastempler er nu set nogle Gange, men dette moderne Samleomraade er saa festligt bearbejdet, at det vækker stor Interesse hos de besøgende. En Sølvpræmie blev Belønningen for det store Arbejde.

Sølvplaquette opnaaedes ligeledes af Fabrikant Banemann for hans landskendte Finland- og Sverige-Samlinger. Hr. P. Mortersen, Aarhus, fik tildelt Udstillingens fineste Præmiering for sin pragtfulde Norge-Samling (som ogsaa blev vist i København) ved baade at faa Guldplaquette (forgyldt Sølv) og Byraadets Ærespræmie. Bronze blev tildelt Inspektør Jørgensen, København, for 20 og 21 mm Udgaverne fra Norge og Hr. Max Göhler, København, for Sverige.

Er Julemærker Filateli?
Hr- Aage Hartvigsen, Hellerup, vandt Sølvplaquette paa sin store Julemærkesamling, og det var sikkert velfortjent, - men hører Julemærker i Grunden hjemme paa en Frimærkeudstilling? Det er dog et helt andet Samleomraade.

En ny Samler paa Belgien, Hr. Agner Christensen, København, blev belønnet med Bronze, og Bogbinder Jules Palm, Odense, med Sølv. Den sidstnævnte bør fremhæves som godt Eksempel for andre kendte Samlere. Flere Gange har vi set Hr. Palms smukke Samling Schweiz, men denne Samler hviler ikke paa Laurbærrene - Han tager nye Omraader op, og viste med sin Chile-Samling det rette Samlersind, der end ikke gaar af Vejen for Oversø. Ogsaa Belgien-Samlingen lover godt for Fremtiden, naar den er helt gennemarbejdet.

Denne Gang lykkedes det for Hr. Kaj Enna, København, at opnaa Guldplaquette (forgyldt Sølv) for de imponerende Samlinger fra Bosnien og Czekoslovakiet, og Fru Ragna Enna dokumenterede med sin Samling fra Slovakiet, at en Hustru bør følge sin Mand gennem tykt og tyndt endog ind i Filateliens Rige.
   D'Herrer V. Krorager, København, og N. Nielsen, Korsør, fik begge Bronze for deres Rusland-Samlinger, og Hr. Ingeniør Rathje, København, blev med Rette belønnet med Guld (forgyldt sølv) for en fremragende Samling Sicilien. Det var en Fryd at se disse klassiske Mærker, og man maa ønske, at mange flere opdager de gamle Mærkers stilrene Skønhed.
    Oberstløjtnant Nørgaard havde kun faaet tildelt ringe Plads og fik derfor kun Lejlighed til at vise spredte Luftskibsbreve fra sine europæisk berømte Luftpost- samlinger, men opnaaede alligevel Bronzemedaille.
    Hr. Juul Andersen blev belønnet med Bronze for tyske Sammentryk, og til stor Forundring blandt mange Filatelister blev Hr cand. pharm. Johansen, Odense, bedømt til samme Præmie. Det var der vist ikke mange udover Dommerne, der kunde forstaa. Hr. Johansens Samling "used abroad" er enestaaende i Danmark og vilde, hvor i Verden den blev udstillet, opnaa en fin Placering.

Pladsen tillader ikke at omtale alle Samlinger, men til Slut bør nævnes Kontorchef Schwanenflügels Specialsamling af de første engelske Udgaver, der indbragte en Sølvplaquette, og Hr. Fuldmægtig Ove Bergs imponerende Studiesamling over Tysklands Rentepfennig Mærker 1923, der viser, at selv "kedelige" Udgaver kan fremvises i en saa gennemarbejdet Opsætning, at de bliver interessante at studere for Publikum, og som derfor indbragte Ejeren en Bronzeplaquette som Opmuntring. Hr. Rylund udstillede Kina, og Hr. J. L. Aune viste sin tidligere omtalte Samling »Precancels«, der bedømtes til Bronze.

Rekordbesøg
Publikumsbesøget var i alle tre Dage overvældende, og "Jysk Filatelistklub" regner med tialt at have haft godt 7000 Gæster - et imponerende Tal i Provinsen. Klubben slipper saaledes godt fra det store Arrangement og kan henlægge et pænt Overskud til fremtidigt Arbejde for Filatelien.
    Der var flere Handlerstands, og de havde godt Besøg. Det var ikke Smaabeløb, der blev omsat der. Et enkelt Salg siges at have været paa over 10.000 Kr., og alle Handlere var mere end tilfredse med de opnaaede Resultater.

Filatelistdagen
Lørdag og Søndag mødtes de Delegerede til den 13. Filatelist- dag, og det glædelige skete, at Forhandlingerne endte i Enighed om et fremtidigt godt Samarbejde mellem alle Unionens Klubber. Der blev valgt en ny Formand og Næstformand. Det blev d'Herrer Fabrikant Graae, Aarhus, og Overlæge Wulff, København.

Finale i Beskyttelsesrummet
Søndag Aften, da Udstillingen var sluttet, kunde derfor Delegerede, almindelige Samlere og Handlere mødes til en festlig Afslutning i Restauranten. Det blev et rigtigt jysk fælles Kaffebord med fælles Sang og som Rosinen i Pølseenden: Formanden, Lærer Frede Berthelsen, der for Københavnerne afslørede sig som et Artistnummer af Rang. Hans Spil paa Violin og Luth, hans Sange af Aakjær, Seedorf og Wildenwey vil vi sent glemme. En saadan Formand misunder vi Jysk Filatelistklub.

Selvfølgelig kunde Udstillingen ikke slutte paa sædvanlig Maade. Da Opbruddets Time var inde, lød Sirenerne ud over Aarhus, og hele Selskabet samledes i de store Beskyttelsesrum. Ingen tog dog Situationen særlig alvorligt. Nogle satte sig til at bytte Frimærker og startede Byttecirklen "Bombely". Andre fortalte gode Historier. Opholdet blev dog ikke af lang Varighed, og saa sattes der endelig Punktum for Frimærkeudstillingen "AARHUS"."

Billede fra oldline

Og så til den pt. ukendte Aarhus-medalje, som jeg søger oplysning om:

En af mine nu afdøde bekendte, Mads Thuesen fra Hadsten, var flittig udstiller på frimærkeudstillinger. Han efterlod sig nogle frimærkemedaljer, men efterlod sig også denne anonyme sølvmedalje, hvor kun den ene side viser, hvor den stammer fra, idet Aarhus byvåben pryder denne. Den anden side, der må være tænkt anvendt til indgravering af modtagernavn og evt. begivenhed, er blank på nær en lille tekst, der angiver producenten og metallets lødighed: "A. F. Rasmussen 925s". Vores tidligere borgmester Thorkild Simonsen kender ikke denne medalje. Gør du, kære læser?

aarhus-medalje
Oplysninger om denne medalje modtages med tak. Toke.

Tak for hjælp med oplysninger til (alfabetisk orden):

Lars
Lars Holleufer, Brabrand.
Per-olof
Per-Olof Johansson, Allerød.
Bruno Nørdam
Bruno Nørdam, Randers.

Referencer:
1. "Dansk Filatelistisk Tidsskrift", DFT nr. 1/1941, s. 8; 5/1941, s. 71-72; 6/1941, s. 88 og 8/1941, s. 118-121.
2. "FRIMÆRKE NYT". Red. Georges Madelung. Oktober 1941, s. 255-260 og 272.
3. Per-Olof Johannson, Oplysninger om Aarhus Bys jubilæumsmedalje.
4. Bruno Nørdam: Frimærkeudstillingen Aarhus: "Frimækesamleren" nr. 4/2007, s. 102-103.

Billede fra oldline

26.08.2021
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional