1. Fællesudstilling i København 08.-11.03.1940

Haveselskabets Vej Nr. 3, København F.

© 2021- Toke Nørby

I Internationalt Frimærkenyt, nr. 5/1940, s. 3,
skrev Sv. Aage Andersen og Mogens Juhl en anmeldelse af Fællesudstillingen: Udstillingen var arrangeret af de fire københavnske frimærkelubber: Amager Frimærke Klub, Filatelistklubben DANA, Sundby Frimærkeklub og Frederiksberg Frimærkeforening og fandt sted på Haveselskabets Vej 3 på Frederiksberg. Det var kun medlemmer fra disse fire klubber, der udstillede.

AFGJORT PUBLIKUMSSUCCES!
"De københavnske Unionsklubbers Udstilling paa Haveselskabets Vej var en straalende Publikumssucces, og vidner om, at den filatelistiske Interesse er i stadig Stigen her i Landet."

udstillingsstempel
Bemærk, at klubnavnenes initialer
er graveret i skjoldene på skibet.

Ikke mindre end 4000 Mennesker fandt ud paa Frederiksberg, hvad man maaske nok kan forstaa. Man har derimod mere Lov til at undre sig over, at de ikke-stedkendte overhovedet fandt ind i Lokaliteterne med den Skiltning eller rettere Mangel paa en saadan, der gjorde sig gældende derude. At Besøget var langt større, end Arrangørerne havde ventet, tør vel fremgaa af, at Kataloget, der hurtigt blev udsolgt, kun var trykt i 800 Eksemplarer (sic!).

Arrangementet var slaaet stort op: Selve Generaldirektør Mondrup som Protektor. Det kunde jo knapt være finere. Der aabnedes med en lille Højtidelighed for de Indbudte: Kendte filatelistiske Organisationsmænd, fra Postvæsenet mødte Kontorchef Holmblad (Generaldirektøren var forhindret) og kgl. Postfuldmægtig Olaf Bøgh, desuden var baade Dagspressen og den filatelistiske Presse repræsenteret. Efter at Formanden for Præsidiet, Hr. Poul Nyholm, havde budt Velkommen og takket Generaldirektoratet for det bevilligede Stempel, blev Udstillingen efter en Tale af Kontorchef Holmblad erklæret for aabnet.

Naar de københavnske Unionsklubbers Udstilling skal beskrives, set fra et rent filatelistisk Synspunkt, var der en enkelt Samling, som især maa fremhæves, og det var Hr. Carl Banemanns Finlands og Sveriges Samling. Uden at forklejne nogen anden Udstiller, skal det siges straks, at det var Hovedattraktionen.

Det er ikke mærkeligt, at England fandtes stærkt repræsenteret, og i denne Forbindelse maa nævnes Hr. Schwanenflügel og Hr. Bendtsens særdeles grundige Behandling af Emnet, men ogsaa de øvrige Udstillere paa dette Felt havde særdeles smukke Resultater at opvise.

Udstillerne af danske Mærker viste ikke nær samme fine Behandling af Materialet, idet vort Land byder paa mangfoldige Udvidelsesmuligheder. At samle ubrugte Fireblokke fra A-Ø er kun et økonomisk Spørgsmaal, at samle de forskellige Vandmærker, Farver, Stempler, Tryk og Varianter er i første Bække et Spørgsmaal om filatelistisk Interesse. Der vistes Eksempler paa det helt rigtige, men der er noget, der hedder Kvalitet og Overskuelighed, begge Dele manglede i forbløffende Grad, og intet af det udstillede var saa sjældent, at det ikke forekommer i pæne Eksemplarer. Hr. Quistgaards Samling Numre paa 4 Sk. 1864 viste noget af det helt rigtige, det var dejlige Breve, og Materialet var smukt behandlet.
    Mens vi er ved Brevene, kan Hr. Thuesens Samling nævnes, det var fine Ting, men desværre var der ikke rigtig Plan i Samlingen, der var ingen rød Traad igennem den, det var bare Skillingsmærker paa Breve.

Af de øvrige Samlinger skal nævnes Hr. Bracony: Thurn u. Taxis, Johs. Larsen: Grækenland og Kaj Enna: Bosnien og Tjekkoslovakiet.

Ikke mindre end 6 Damer udstillede. Det er morsomt at se, at Damerne ogsaa er ved at faa Smag for Filatelien. Pænt og sirligt behandler de deres Mærker, men at fremhæve den ene paa den andens Bekostning, vover vi dog ikke.

oldline

Dommerkomitéen
bestod af d'Hrr. Driftsleder W. Brocks, Odense, Overassistent Victor Hansen, København og V. C. Nielsen, København og deres Arbejde resulterede i følgende Bedømmelser:

Forgyldt Sølvmedaille:Fabrikant Karl Banemann: Sverige, Finland.
Prokurist Kaj Enna. Bocnien Czechlovakiet.
Sølvmedaille: Johs. Larsen: Grækenland.
G. Bech: Danmark, ubrugt.
A. Thuesen: Danske Skillingsmærker paa Helbreve.
Tegneren Sv. Koppel: Dansk Studiesamling.
V. Kærager: Rusland.
Fabrikant B. Bendtsen: Englands 1. Udgaver.
Bronzemedaille:

bronzemedaille
Bronzemedalje givet til frimærkehandler
Søren Johan Sørensen, Brønderslev.

C. Lund-Jensen. Juryens Anerkendelse for det udførte Katalogiseringsarbejde.
Karlsen: England.
Leon Andersen: Polen.
Aage Jensen: Danmark-England.
P. Schwanenflügel: England, special.
Søren Johan Sørensen: Danske Nr. Stempler.
O. Berg: Tyske Rentepfennigmærker.
A. Quistgaard: 4 Skil. 1864 paa Helbreve.
Mrk. »Juniorleder«: Norske Specialsamlinger.
K. Andersen: Norsk Specialsamling.
E. Nico: Stempelsamling fra U.S.A.
M. Ponader: Sarre.
Wilh. Th. Hansen: Danske Fejltryk.
Aage Sørensen: Francotypestempler.
A. Petersen: Memel.
A. Bracony: Thurn & Taxis.
H. v. Seydewitz: Engelske Kroningsmærker.
O. Henrichsen: Danzig.
A. V. Josephsen: Irland og engelske Kolonier.
Poul Nyholm: Ulykkesbreve.

Alle udstillere, hvis samlinger ikke blev præmieret, fik en erindringsplaquette, der var som medaljerne, men med inskriptionen "Erindring".

oldline

Blandt de mange Besøgende bemærkedes: Hs. kgl. Højhed Prins Viggo, Formanden for K.P.K. Hr. Aug. Petersen, Unionsformanden, Hr. Martin Jørgensen, Hr. W. Brocks, Odense, Ingeniør Rathje, der ikke udstillede og mange andre kendte Samlere fra hele Landet. Det bør noteres, at Udstillingen gennemførtes uden et eneste Uheld.
Svend Aage Andersen & Mogens Juhl.

hallen
Udsigt over de udstillede samlinger.

oldline

Referencer:
Bruno Nørdam: "Fællesudstillingen i København" i Frimærkesamleren nr. 2/2007, s. 38: Stempler og udstillingskuvert er her vist og beskrevet.

oldline

04.12.2021
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional