KPKs 50-års Jubilæumsudstilling på Charlottenborg 17.-26.09.1937.

Arrangeret af Kjøbenhavns Philatelist Klub

© 2021-Toke Nørby

oldline

katalogetNordisk Filatelistisk Tidsskrift (NFT) Nr. 2/1937:
Danmarks Frimærkesamlerforening, den ældste og største danske Forening af Frimærkesamlere, som blandt sine 1000 Medlemmer tæller saa mange fremragende danske og udenlandske Filatelister (sic!), kan i Efteraaret 1937 fejre 50-års dagen for sin stiftelse i hvilken Anledning Klubben har besluttet at afholde en større Frimærkeudstilling i København i dagene 17.-26. September 1937.

Til Forberedelse af denne Udstilling blev der i Forsommeren 1936 nedsat en Udstillingskomitte, som bestod af tre Medlemmer af Klubbens Bestyrelse i Forening med andre af Klubbens Medlemmer. Udstillingskommitteen fik følgende Sammensætning:

Ingeniør W. Thomsen. Kbhvn. V., Formand.
Prokurist A Forsbeck. Kbhvn. Ø, Kasserer.
Papirhandler K. J. Ellegaard, Kbhvn K. (Sekretær).
Overlæge Mads Brun-Pedersen, Kbhvn K.
Kaptajn Poul Lauritzen, Kbhvn. Hellerup.
Ingeniør H. Schønberg-Hansen, Kbhvn. Hellerup.
Ingeniør E. F. Wichmand, Charlottenlund.
Overlæge Dr. med. Ove Wulff, Kbhvn. K.

Interessen for at udstille var overordentlig stor og der blev tilmeldt "samlinger" (man brugte ikke betegnelsen "eksponater" på det tidspunkt) fra hele Europa og enkelte fra USA.

Herefter drøftede Udstillingskomitéen, hvorledes man kunne lette Deltagelsen mest muligt for Udstillerne, og man enedes om ikke at paaligne Udstillerne noget Udstillingsgebyr udover Forsendelsesomkostninger og Forsikringspræmie, hvilken sidste højst vil andrage 3 ‰ af den af Samlerne anmeldte Værdi. Paa Københavns PhilatelistKlubs Jubilæumsudstilling har alle Samlere, danske som udenlandske, hvad enten de er Medlemmer af Klubben eller ej, Adgang til at udstille, og det er gratis. Med disse gunstige Udstillingsvilkaar maa Udstillingskomitéen naturligvis forbeholde sig enhver Ret til, hvis Hensyn til Plads og Udstillingens Lødighed at beskære antallet af tilmeldte samlinger.

oldline

Dansk Filatelistisk Tidsskrift nr. 7/september 1937:
Københavns Philatelist Klubs Jubilæumsudstilling
Som en Del af vore Læsere maaske ved, kan Landets ældste Frimærkeklub, Kjøbenhavns Philatelist Klub, i Aar fejre sit 50 Aars Jubilæum, og Begivenheden markeres bl.a. med Afholdelsen af en stor Frimærkeudstilling, som arrangeres i Charlottenborgs Udstillingslokaler paa Kongens Nytorv i Dagene 17.-26. September 1937.

Efter hvad der foreligger, tegner Udstillingen til at blive den største Frimærkeudstilling, der nogensinde har været arrangeret i Skandinavien, idet der foruden officiel Deltagelse fra Postvæsenet i Danmark, Norge og Sverige er anmeldt saa stor Tilslutning fra saavel danske som udenlandske Samlere, at Udstillingen vil komme til at omfatte ca. 7000 Plancher (godt 400 udstillingsrammer), et Materiale-Opbud, der vil fylde samtlige Udstillingssale i det ærværdige Slots to Etager.

Efter indkomne Meddelelser tyder alt paa, at Udstillingskomiteen anstrenger sig for at kunne byde paa saa meget seværdigt og afvekslende som muligt. Saaledes arbejdes der paa forskellige Arrangementer i tilknytning til Udstillingen, hvoriblandt nævnes Forsøg paa at faa det engelske Postvæsens store Film til Fremvisning her. Filmen giver en billedlig Fremstilling af Frimærkets Historie fra Rowland Hill til vore Dage.

Af det til Unionsklubberne udsendte Cirkulære angaaende Aarets Filatelistdag fremgaar det, at der Mandag, den 20. September. bl.a. er gratis Adgang for Deltagerne i Filatelistdagen baade til Jubilæumsudstillingen og til Postmuseets forskellige Samlinger. Sidstnævnte Sted er i Tiden fra Kl. 12 til 14 og under sagkyndig Vejledning.

oldline

Det udstillede Materiale vil blive bedømt af en jury bestående af:

Dr. Justus Anderssen, Oslo.
Prokurist Charles Holm, København.
Tandlæge I. Klitgaard-Jørgensen, København.
Journalfører Hans H. Kruse, Aarhus.
Direktør Nils Strandell, Stochholm.

Juryen, hvis medlemmer har arbejdet uafhængig af hinanden, aflagde efter et fællesmøde følgende

Beretning:
"Til Raadighed for Juryen har Københavns Philatelist Klub stillet følgende Udmærkelser:
    Forgyldte Sølvmedailler.
    Sølvmedailler.
    Bronzemedailler.

Resultatet af Bedømmelsen
vil foreligge paa Udstillingen, Søndag den 26. September 1937 Kl. 10. Materialet kan bedømmes til forgyldt Sølv-, Sølv- eller Bronzemedaille, men hver Udstiller får med sit Diplom kun udleveret een Medaille svarende til den højeste Udmærkelse, som den paagæIdende Udstiller har opnaaet for et af sine Ekspomater. Udstillere, som ikke maatte opnaa en af de nævnte Udmærkelser, vil faa overrakt en Erindringsmedaille i bronze:

erindring
Erindringsmedaille i bronze.

oldline

Under Bedømmelsen har Juryen imidlertid fundet, at visse Eksponater af den højeste Klasse er saa fremragende, at de fortjener en højere Udmærkelse end forgyldt Sølvmedaille, og har derfor til disse føjet "med Juryens Lykønskning".

Danske udstillede samlinger opnåde følgende bedømmelse:

Forgyldt Sølvmedaille
+ juryens lykønskning
42.Robert Hjorth, København for Danmark, Dansk Vestindien, Slesvig-Holsten.
    Specialsamling Stempler og Breve.
80. E. Rathje, København for Lomhardo-Veneto. Stempelsamling.
Forgyldt Sølvmedaille:   9. M. Brun-Pedersen, København for Kina og kinesisk Lokalpost.
27. G. A. Hagemann, Bergsjøholm pr. Ystad for Specialsamling
    "Dansk Vestindien og Danmark".
38. F. Hegermann-Lindencrone. København, for "Frimærker paa hele Breve".
95. E. F. Wichmand, Charlottenlund for "Studiesamling Grækenland".
97. J. G. Worm-Hansen, København for Peru 1879-1884/85, Specialsamling af
    Krigsmærker og Efterkrigsmærker fra Krigen mellem Peru og Chile 1879-83.
Diplom for forgyldt Sølvmedaille med Juryens Lykønskning:
Iht. til Bestemmelsen at "ingen Udstiller kan faa mere end een Medalje":
80. E. Rathje, København for førfilatelistiske Breve.
Sølvmedaille:   3. Svend Arnholtz. Esbjerg for Danmark, Ringstempler indtil 1864.
  4. K. Banemann, Gentofte for Sverige 1855-85.
  5. G. Becker, København for Studie af Danmark, Frederik VII og Merkur Essays.
34. Victor Hansen. København for Siam Specialsamling.
37. Th. Hegelund, København for danske Jernbanefrimærker og Katalog over samme.
45. J. Holm, København for Hannover.
51. Vilh. Jensen, København for Finland.
65. K. A. Meyer, København for Rariteter og Victoria, "Half lengths".
67. E. Monberg, København for Indiske Stater.
73. Max Nørgaard, København, for Luftpostbreve.
76. Jules Palm, Odense, for Schweiz.
 
Jules Palm
Sølvmedaille givet til bogbinder Jules Wanfred Palm, Odense.

78. August Petersen, København, for Mexico 1853-83.
81. A. Reddersen, Dragør, for Tyrkiet, 1863-81.
83. Flemming Rønne, København. for Studie af Danmark, FIRE R.B.S. og Stempelstudie.
86. H. E. Schønberg-Hansen, København, for Norge, 1855-1935.
100. C. Østergaard, København, for Danmark, Helsager.
Diplom for Sølvmedaille.
Iht. til Bestemmelsen at "ingen Udstiller kan faa mere end een Medalje":
27. G. A.. Hagemann, Bergsjöholm pr. Ystad, for Slesvig-Holsten.
45. J. Holm, København, for sydamerikanske Stater (Brasilien, Chile, Peru, Uruguay).
81. A. Reddersen, Dragør, for Danmark. Bypost.
95. E. F. Wichmand, Charlotlenlund, for øvrige Eksponater udover Grækenland.
Bronzemedaille: 12. Hans Christiansen, Silkeborg, for Danmark, Prøve- og Nytryk.
17. Otto Davidsen, Køhenhavn, for Studie, Tyskland, 10 Pf. 1889-1900.
31. S. Hammerich. København, for Danmark.
39. O. Heie, København, for Nicaragua.
47. Chr. Høygaard-Nielsen, Nibe, for Europa, Frimærker paa Breve
49. K. Damgaard Jensen, København, for Preussen og Sachsen.
52. A. V. Josephsen, København, for Engelske Kolonier.
53 A. P. F. Jørgensen, København, for Norge, 20 mm Udgave.
59. Kai Larsen, København, for Barbados.
61. Carl Vilh. Lehmann. København, for Siam.
82. J. P. Roslind, København, for England.
85. P. Schwanenflügel, Svendborg, for England, I d. line-engraved.
89. Carl Stender, Gentofte, for Seyshellerne.
 
Carl Stender
Bronzemedaille givet til Carl Stender, Gentofte.

98. Ove Wulff. København, for Frankrig og Kolonier.
Diplom for Bronzemedaille.
Iht. til Bestemmelsen at "ingen Udstiller kan faa mere end een Medalje":
  4. K. Banemann, Gentofte, for Finland, 1845-75.
31. Victor Hansen, København, for Grønland.
39. O. Heie, København, for Helsager.
76. Jules Palm, Odense, for Belgien og Holland.
78. Aug. Petersen, København, for Danmark, FIRE: R.B.S., Farvenuancer.
86. H. E. Schønberg-Hansen. København, for Malta, 1860-1920.

I Betragtning af den fremragende Stilling, som Juryen finder at dansk Filateli nu indtager, har den henstillet til Københavns Philatelistklub, i anledning af 50 Aars Jubileet, at uddele fire Ærespriser til Præmiering af de Udstillere, hvis Eksponater beviser det internationalt høje Standpunkt af den nuværende danske Filatelis Forskningsarbejde indenfor Omraadet Danmark, Dansk Vestindien og Island.

Disse Ærespriser tilfalder:
11. F. T. K. Caröe, Cambridge.
21. G. A. Hagemann, Bergsöholm.
30. Hans Hals, Stockholm.
42. Robert Hjorth, København.

Samtlige Juryens Afgørelser er truffet enstemmigt.
København, den 23. September 1937.
Charles Holm. Juryens Formand.
Justus Anderssen. H. Kruse. J. Klitgaard-Jørgensen. Nils Strandell.

oldline

Udstillingsmedaljen

BR-auktion
Jules Palm-medaillen blev solgt hos auktionsfirmaet Bruun Rasmussen i 2015.

oldline

Referencer
Bruno Nørdam har i Frimærkesamleren nr. 3/2006, s. 72-73 beskrevet de udstillingsstempler, -kuverter, frimærker og mærkater, der blev udgivet til støtte for denne jubilæumsudstilling i 1937.

oldline

22.11.2021

Notepad Valid CSS level 3  Valid HTML 4.01 Transitional