KPKs 40-års Jubilæumsudstilling i 16.-23.10.1927.

Arrangeret af Kjøbenhavns Philatelist Klub

© 2023-Toke Nørby

oldline

katalogetNordisk Filatelistisk Tidsskrift (NFT) Nr. 8/1927:
Kjøbenhavns Philatelistklubs Jubilæumsdage.
En god Maaned for selve Jubilæumsdagen — for at udnytte det lyse, tørre Sensommervejr — aabnede Klubben Portene for sin i Anledning af sit 40 aars jubilæum arrangerede Udstilling, denne Gang i den Fri Udstillings Bygnings Lokaler. Vejrguderne stod os trofast bi. Det var klart og sommerligt, kun den sidste Søndag, da vi fulgte vore Gæster til Tog og Færge, aabnede Himlen sine Sluser; maaske var det for ikke at gøre det alt for tungt at rive sig løs fra de smukke Dage i Kjøbenhavn.

Æren for, at alt var i Orden i rette Tid og i fortrinlig Orden, skyldes selvsagt først og fremmest Udstillingskomitéen. Et lidt respektløst Ord siger, at man bør udvise megen Forsigtighed ved Valget af sine Forældre. Naar vi med Føje regner Komitéen som Udstillingens Fædre, maa vi erkende, at vi har været heldige i Valget:

Oberst Ramsing. Komitéens Formand,
Arkitekt Hauberg. Udstillingens Bygmester,
Generalkommissær Riise. Udstillingens ypperlige Forhandler med Myndighederne, Pressen etc.,
Kasserer V. Nielsen. Udstillingens økonomiske Leder.
Grosserer Gregersen. Udstillingens utrættelige Forkæmper for Budgettets Indtægtsside og
Kandidat Rønne. Udstillingens allestedsnærværende Sekretær.

oldline

Juli 2023:
Som det fremgår af teksten med beskrivelse af udstillingen, der fandt sted knap 100 år tidligere end dette referat blev skrevet, er den datidige beskrivelse temmelig anderledes og "svulstig i omtalen af udstillingen", men tilsyneladende var dette normalt i forhold til nutidens knap så malende beskrivelser af vore udstillinger.

Nu er denne udstilling, efter frimærkeudstillingseksperten Bruno Nørdams oplysning, den første danske frimærkeudstilling, hvortil der blev fremstillet et udstillingskatalog. Og, så vidt det vides, er det også den første danske frimærkeudstilling, hvor der blev nedsat en jury, til at "bedømme" de udstillede frimærker. Det var bestemt ikke en bedømmelse i vanlig nutidig forstand, men en bedømmelse, der angav hvor interessant det udstillede fandtes at være. Eksponaterne - eller rettere de udstillede albumblade (omtalt som kartoner) - kunne efter juryens behag tildeles en udstillingsmedalje.

Ved "bedømmelsen" blev der ikke givet point, som vi gør det i dag. Det var ydermere også den første danske udstilling, hvor der blev uddelt medaljer i ædelt metal.

oldline

Beskrivelse af udstillingen - fortsat fra NFT nr. 8/1927:
I næste Nummer af Tidsskriftet vil følge Redegørelsen for, hvad Udstillingen filatelistisk set bragte, men der foregribes næppe noget ved allerede nu at sige, at Udstillingen var smuk og Klubben værdig, og selv om vi maa dele Æren med de tre indbudte skandinaviske Storsamlere, saa var der meget smukt og lærerigt fremme fra Klubbens egne Medlemmer. Først og fremmest var Totalindtrykket prægtigt; de høje, smukke Lokaler, den ensartede Opsætning med gode Lysforhold saavel ved Dagslys som ved kunstigt Lys, og en Overskuelighed, der gjorde det let for enhver at orientere sig og efter Kataloget hurtigt at finde, hvad der søgtes. Æren for, at alt var i Orden i rette Tid og i fortrinlig Orden, skyldes selvsagt først og fremmest Udstillingskomitéen.

Hovedsalen, hvor Aabningshøjtideligheden fandt Sted
I Baggrunden de tre indbudte Udstilleres Samlinger. Alle har de udrettet et Kæmpearbejde. De har udført et Arbejde, der aftvinger Respekt, og de er sikkert nu alle glade over, at det er overstaaet og at det er lykkeligt overstaaet. Festligt i Billedet staar Udstillingens Protektor og dens Ærespresidium:

Udstillingens protektor
HaraldHans kongelige Højhed Prins Harald (08.10.1876–30.03.1949), der med Beredvillighed overtog Protektoratet for Udstillingen og viste den sin Interesse fra den første Dag til den sidste, skylder vi vor ærbødigste Tak. Som Oberst Ramsing udtalte i sin Indvielsestale: »Hans kongelige Højhed har ved at overtage Protektoratet for vor Udstilling ført denne og vor Interesse op i et højere Plan, end vi ellers tør regne med herhjemme«.

Udstillingens Ærespresidium
Generalpostdirektør C. Mondrup, der viste Udstillingen den største Velvilje bl. a. ved at udlaane mange af Postvæsenets for os Filatelister saa uhyre interessante Sager fra Arkiverne.

Generalmajor Johan Frederik Hegermann-Lindencrone og Faktor Nicolaj Jacobsen
der lige utrættelige, vejledende og forklarende var tilstede paa Udstillingen fra Morgen til Aften, kan vi ikke nok som beundre og takke for deres store Indsats i det Heles gode Forløb.

Lørdag Morgen
ankom Klubbens Gæster, Repræsentanterne for Sveriges Filatelist-Förening, Konsul Benzinger og Direktør L. Hedberg, fra Oslo Filatelist- klub Dr. Justus Anderssen og fra Stockholms Filatelist-Sällskap Dr. jur. Wikström (Direktør N. Strandell havde desværre maatte sende Afbud), og de aflagde tidligt paa Dagen Besøg paa Udstillingen.

Et Uheld havde Udstillingen, foreløbig det eneste der er konstateret, nemlig at Hofjegermester Hagemanns smukke Dansk-Vestindien Samling ved at blive 3 Dage forsinket hos Postvæsenet, ikke naaede rettidigt frem. Det var saa meget mere beklageligt, som Samlingen derved gik Glip af en Prisbelønning, hvortil den var selvskreven. Hofjægermesteren viste Udstillingen den Interesse personlig at forevise Samlingen for de tilstedeværende paa Udstillingens sidste Dag.

Udstillingen blev en Succes, baade for Klubben og for Filatelien som Helhed, og en væsentlig Andel i det gode Forløb maa tilskrives den københavnske Presse, der med Forstaaelse og Velvilje, hyppig mest med det sidste, Dag for Dag bragte Notitser om Udstillingen.

Lørdag Aften
fandt Jubilæumsmiddagen Sted paa Den Kongelige Skydebane. Kl. 7 ½ gik man til Bords i den festligt smykkede Banketsal med Udstillingens Protektor, dens Ærespresidium og Repræsentanterne for de andre skandinaviske Klubber i Spidsen, og et stort feststemt Selskab, representerende Klubmedlemmer fra Hovedstaden, fra Provinsen og ikke faa fra Udlandet, sluttede op ved de festdækkede Borde. 194 NORDISK FILATELISTISK TIDSSKRIFT Ze Hjorne af Salen med den gamle Trykpresse. Til hojre Postvesenets Udstilling. To af Frimerkeboderne ses.

Klubbens Formand, Faktor Jacobsen, bød Velkommen. Oberst Ramsing talte for Hs. kgl. Højh. Prins Harald, med Anerkendelse af den Beredvillighed, hvormed han havde imødekommet Anmodningen om at være Udstillingens Protektor og for den Interesse og Elskværdighed, Prinsen havde vist os i de forløbne Dage.

Prins Harald udtalte i sin Tak, at det havde været ham en Glæde at paatage sig Hvervet. Ganske vist var han ikke selv Filatelist, men til Gengæld var hans Datter meget interesseret. — Generalkommissær Riise takkede i smukke Ord Ærespresidiet for dets ypperlige Bistand til Udstillingens gode Forløb.

Efter en Spisepause
talte Formanden, Faktor Jacobsen, for de nordiske Foreninger og rettede en Tak til de tre Klubber, der havde gjort os den Glæde at sende Repræsentanter til vor Jubilaumsfestlighed. Konsul Benzinger bragte Sveriges Filatelist-Förenings Hilsen til Kjøbenhavns Philatelistklub, dens Lykønskning og dens Tak for godt Samarbejde. Dr. Justus Anderssen talte om Filateliens gode og højnende Maal og sluttede sin Lykønskning til vor Klub fra Oslo Filatelistklub med et: Vivat, crescat, floreat (lat.: Gid "KPK" må leve, vokse og blomstre).

Dr. Wikström overbragte en Hilsen fra Stockholms Filatelist-Sällskap. I hjertelige Vendinger opfriskede han Minder fra de forløbne Aar og rettede sin Lykønskning og Tak til Kabenhavns Philatelistklubs Bestyrelse. Oberst Hegelund fik derefter Ordet og bragte Udstillingens Skabere Klubbens Tak. De følte, anerkendende Ord mødte mægtig Tilslutning. Oberst Ramsing takkede paa Udstillingskomitéens Vegne for de venlige Udtalelser. Alle havde været besjælet af den bedste Vilje, og naar Resultatet var blevet saa tilfredsstillende, som de faldne Udtalelser vidnede om, saa havde Komitéen den bedste Tak for sit Arbejde.

Bordstyreren, Hr. Vald. Nielsen, kunde derefter som sidste officielle Taler give Ordet til Dr. Wikström, der talte for Damerne. Ad mange Omveje naaede han sit Maal: at tegne et Billede af den Kvinde, vi alle sætter Pris paa — men Dr. Wikström kan ikke refereres, han maa høres. Endnu en Del Talere havde Ordet: Direktor Granberg bragte en Hilsen fra Finland. Generalmajor J. F. Hegermann-Lindencrone holdt med Kraft og Myndighed en versificeret Tale for Frimerket.

Faktor Jacobsen holdt en smuk Tale for Københavns Philatelistklubs trofaste Ven gennem alle de forløbne 40 Aar, Dr. Ljungström, for hvilken Tale Dr. Ljungström takkede i en personlist præget Hyldest til Faktor Jacobsen. — At alle Talerne afsluttedes med 3, 4 indtil 9-foldige Hurraraab behøver næppe at nævnes.

Efter Middagen samledes man i andre Lokaler ved Kaffen, og derefter fandt Medaille-Uddelingen Sted, paany i Festsalen. Hs. kgl. Højhed Prins Harald overrakte personlig og med et Par venlige Ord Medaillerne til de præmierede Udstillere, og Overrækkelsen skete under et til Tider meget stærkt Bifald. Nationalsangene blev spillede og Stemningen var meget smuk. En Række indlobne Telegrammer med Lyk- ønskninger fra Klubbens Venner i Ind- og Udland oplæstes.

Senere begyndte Ungdommen at danse, medens de ældre fandt sig et hyggeligt Sted, hvor de ved en Forfriskning udvekslede Minder og Meninger. Ved Et-Tiden serveredes Frokosten, der fik et fornøjeligt Forløb, og efter denne tog Ungdommen fat igen og de ældre hyggede sig paany i de smukke Lokaler. Naar man saa Generalmajor Hegermann-Lindencrone, der Lørdag Middag med sædvanlig Elskværdighed havde samlet de udenlandske Gæster og en Del af de ledende i Kjøbenhavns Philatelistklub til en splendid Frokost i sit hyggelige Hjem og derefter havde deltaget i en 8-Timers Festmiddag, dog i de smaa Morgentimer kunde færdes smilende og glad i Selskabet, saa maa man — med Generalens snart 87 Aar in mente — erkende Filateliens inciterende og foryngende Magt. -->

oldline

Søndag, den 16. Oktober Kl. 10 pr.
mødtes i Udstillingens Midtersal en talrig Skare af Indbudte: Protektor, Ærespræsidiet, Trafikminister Stensballe, ministerielle og Post-Embedsmænd, Pressens Representanter og Klubbens Medlemmer fra By og Land. Oberst Ramsing holdt et Foredrag, der opridsede Klubbens Historie i de forløbne Aar, omtalte vor Interesse, dens Veje og Maal; udtalte at vi havde ønsket ved vor Udstilling at vække Interesse for Filatelien og anmodede sluttelig Hans Kongelige Højhed om at erklere Udstillingen for aabnet. De Indbudte foretog derefter en Rundgang i Lokalerne og blev forklaret, hvad der ved et saadant første Besøg kan siges om et saa betydeligt filatelistisk Materiale, som her var samlet.

I Salen til højre for Hovedsalen
I Forgrunden til venstre Oberst Ramsings Udstilling. Salen havde, foruden de tre indbudte Udstillere, d'Herrer Konsul Benzinger og Direktørerne Granberg og Hedberg, tillige Arkitekt Hauberg, Fotograf Max Schou, Grosserer Gregersen og Overretssagfører Holm udstillet deres Samlinger, og paa Salens Bagvæg viste Dr. Ljungström nogle Blade Rariteter.
    I Salen til højre derfor saas bl.a. Dele af Generalmajor Hegermann-Lindencrone's pragtfulde Samling paa hele Breve, Oberst Ramsings Venezuela m. m. og Uddrag af hans Falsifikat-Kartotek, Ingeniør Bechs England, Disponent E. A. Hellmans finske Afstemplingssamling og mange andre smukke og originale filatelistiske Studier.
    I den følgende Sal var udstillet Grev Ahlefeldt-Laurvig-Billes Samling eller vel egentlig en Brøkdel af denne, og her havde desuden bl. a. Kaptajn Nørgaards Polen faaet Plads. I to Montre her havde Klubben udstillet et Udvalg af sit Biblioteks Skatte og i en mindre Montre var af Grosserer Schrøder udstillet 1 Million Frimeærker, vaskede og bundtede af Udstilleren og hans Familie.
    I Forbindelseslokalet til den næste ottekantede Sal var udstillet Oberst Hegelunds store Samling danske Jernbane-Frimærker, Kontorchef Beckers Samling af Bypostmærker og her stod tillige Udstillingens Tombola, der under hele Udstillingen var livligt belejret, særlig af Ungdommen.

udstillingsmærkeI den derefter følgende Sal
var Postvæsenets Materiale udstillet og desuden fandtes her en meget smuk Samling danske Helsager, udstillet af cand. pharm. Christensen, Silkeborg. I denne Sal havde tre københavnske Frimærkehandlere Salgsboder, og desuden havde Firmact Levison junr. en smuk Montre med Prøver af dets elegante og praktiske danske "Hejmdal-Album", der uden Tvivl har en Fremtid for sig, at dømme efter de anerkendende Udtalelser, der fremkom ikke mindst fra de tilstedeverende Udlændinges Side. Midt i Salen var ved Hr. Riises Initiativ opstillet en Stjernepresse fra 1837, og paa denne blev i Stentryk fremstillet Udstillingens smukke, lille Propaganda-Mærke.

Endelig den sidste Sal indeholdt Bankdirektør Sundbergs Franske Kolonier og Prokurist Holms Holland-Studie, begge udenfor Bedømmelse, Faktor Jacobsens smukke Blade, Bankassistent Victor Hansens Siam, Dr. Brun-Pedersens Kina, Direktør Thomassens Spanien, Farveriejer Christiansens Tyskland m. m. Opmærksomhed samlede ogsaa mange smukke filatelistiske Studier, f. Eks. en Peru-Afstemplingssamling og en Afstemplingssamling paa Sverige 12 Øre 1858.

Mange andre smukke Opsætninger kunde der være rig Anledning til at nævne ved denne hurtige Gennemgang, men de hosstaaende IIlustrationer efter Fotografier, der velvilligt er stillede til N. F. T.s Disposition af Hr. Max Schou, vil give et Indtryk af det festlige Skue, som Udstillingssalene frembød.

Udstillingen fyldtes hurtigt af et interesseret Publikum, og under hele Udstillingen var Besøget langt over Forventning. Endskønt Udstillingens Afholdelse næppe var publiceret tilstrækkelig stærkt i Udlandets Presse, aflagde ikke faa kendte udenlandske Samlere og Handlere Besøg paa Udstillingen; af sidstnævnte kan nævnes d'Herrer Philipp Kosack, Kurt Maier og Ernst Stock fra Berlin, Hr. Liechtenstein fra Stockholm.

oldline

Klubbens Udstillings-Medaille i forgyldt Sølv:
De tre indbudte Udstillere, d'Herrer Benzinger, Granberg og Hedberg var forud tildelt Klubbens Udstillings-Medaille i forgyldt Sølv, og Torsdag Aften afsluttede Juryen, der bestod af Prokurist Holm, Generalkommisser Riise og Bankdirektør Sundberg, sine Overvejelser og meddelte, at den, nævnt i alfabetisk Orden, havde tildelt følgende Udstillere Klubbens Udstillings-Medaille i Sølv:

Udstillingskomitteen havde besluttet, at de mere fremtrædende exponater skulle tildeles udstillingens medalje i sølv, og følgende fik såldes en medalje:

Herunder liste over medaljemodtagere ved KPK 1927 (jf. Bruno Nørdam, Randers).

 • P. Greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille: Danmarkssamling.
 • Overlæge Mads Brun-Pedersen fik medalje for sin kina-samling.
 • Grosserer Aage C. Gregersen for sin Argentina-samling,
 • Bankassistent Victor Hansen fik en medalje for "Siam".
 • Arkitekt Niels Hauberg fik medalje for sjældenheder, Kirkestaten, Sicilien, mm.
 • Oberst Th. Hegelund fik en medalje for sin samling med jernbanemærker.
 • Generalmajor, Generalmajor Hegermann-Lindencrone fik medalje for sin samling på breve, heriblandt med autografer.
 • Direktør E. A. Helman, Helsingfors, fik medalje for sin samling med finske afstemplinger.
 • Overretssagfører K. A. Meyer modtog medalje for en samling med Victoria halflenght, new Zealand, canada, Schweiz, Zürick og Braunschweig.
 • Oberst A. U. Ramsing modtog medalje for sine 5 eksponater: Falsifikations samling Japan; Specialsamling Venezuela, Chile, Rusland og Nicaragua.
 • Fotograf M Schou fik medalje for en række udvalg fra forskellige lande.
 • Direktør Th. C. Thomassen modtog medalje for dele af sin generalsamling Spanien.

VF-auktion
Klubbens Udstillings-Medaille blev givet til udvalgte eksponater,
der blev vist på udstillingen i dagene: 16.-23. oktober 1927.
KPK 27-medaljen blev solgt i juli/2023 hos VF-auktion.dk.

oldline

Aage Christian Gregersen:
Jf folketællingen i 1930 boede Aage Christensen på adressen C. F. Richsvej 36, Frederiksberg, født 06.04.1880. (https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=110467#110467,17059993, opslag 23).
    Iflg. KPKs tidsskrift, NFT nr. 11/1912, s. 235, blev han optaget på klubmøde nr. 540 den 09.10.1912 og fik tildelt medlemsnummeret 319.
 
Gregersen døde 20.07.1932 i en alt for tidlig alder, som det fremgik af NFT nr. 6/1932, s. 140-141, der bragte en nekrolog over ham:
 
aage christian gregersenI en Alder af lidt over 50 Aar er Grosserer Aage C. Gregersen pludselig og uden forudgaaende Sygdom afgaaet ved Døden Onsdag den 20. Juli. Gregersen, der rask og glad var taget ud paa en af sine sædvanlige Forretningsrejser, følte sig i Odense utilpas med Smerter i Hjerteregionen. En tilkaldt Læge mente ikke, at Tilfældet var foruroligende, men ud paa Natten indtraadte en Hjertelammelse. Ved dette Dødsfald har Københavns Philatelistklub mistet et af sine bedste og mest initiativrige Medlemmer, et af dem, Klubben daarligst kunde taale at miste. Gregersen havde Venner overalt i Danmark, hjælpsom og interesseret paa alle Omraader som han var, og under sine regelmæssige Rejser Landet over knyttede han en Mængde personlige Forbindelser og ydede et stort og dygtigt Arbejde i Klubbens og Filateliens Tjeneste. Gregersen hørte til de Mennesker, der kan naa at udrette det utroligste. Han havde en enestaaende Arbejdsevne, en Evne til at organisere og, hvad der betød meget, han var altid villig til selv at tage Broderparten af Sliddet.
 
Indenfor Klublivet kan nævnes hans Omlægning af Klubbens Regnskabsvæsen, hans Arbejde i Lovudvalget, hans Virksomhed ved Klubbens store Udstilling i 1927, ved OdenseUdstillingen og de senere Udstillinger i forskellige Provinsbyer, kort sagt, i alle Retninger, hvor der laa en Opgave for, var Gregersen den energiske og hjælpsomme Medarbejder, i Klubben, i Filatelistkredse, men ogsaa, hvor blot en Vennehaand tiltrængtes. — For nogle Aar siden byggede Gregersen sig en smuk Villa i en hel lille Park paa det yderste Frederiksberg, og det gæstfrie Hjem blev Samlingsstedet for mange Filatelister, ogsaa blandt hans mange Venner i Provinsen, naar disse aflagde Hovedstaden Besøg. Han elskede sit Hjem, var maaske, som hans Hustru ofte sagde, en daarlig Vært, da han selv hverken røg eller følte Glæden ved at nippe til et Glas, medens Timerne skred, men gæstfri og hyggelig var han. Trods Kærligheden til Hjemmet kunde han ikke formaa sig til at give Afkald paa Rejselivet. Han udtalte fornylig, at han ønskede at kunne fortsætte med Rejserne til sin sidste Stund. Dette Ønske fik han i fuldt Maal opfyldt, men som hans Hustru med Vemod udtalte, det blev saa mange Aar for tidligt.
 
Som Filatelist var Gregersen ogsaa i Besiddelse af rige Evner. Hans Sans for Systematik, udviklet gennem Tilegnelse af al tilgængelig Literatur og ved Aflæggelse af Besøg og grundige Studier paa alle de større Udstillinger gennem de senere Aaringer, havde givet ham et Overblik langt ud over det almindelige. Gennem de seneste Aar arbejdede han specielt med Argentina, og han havde et meget smukt Materiale i Breve, Blokstykker etc., ligesom han med Støtte af Fotograferinger, Tegninger o. lign. arbejdede stærkt med Plade-Rekonstruktioner og havde naaet meget smukke Resultater, som han ogsaa i Foredrag og paa anden Maade delagtiggjorde andre i. Men ogsaa paa mange andre Felter sad han inde med betydelig Viden, hvad der gjorde ethvert Samvær med ham til en Berigelse. Næppe 14 Dage efter Familiens eneste Datters Bryllup bisattes Gregersen fra Søndermark Krematoriet, hvor den afdødes Fætter, fhv. Kirkeminister Povlsen, talte smukt og personlig preget over den bortgangne, trak hans smukke Karakter op i forstaaende Linier og takkede ham for, hvad han havde været for sit Hjem, sin Familie og sine Venner.
 
I det store Følge saas en talrig Representation fra Københavns Philatelistklub med Klubbens Bestyrelse i Spidsen, mange Venner fra By og Land, Formanden og Næstformanden for Arbejdernes Frimærkeklub og Representanter for de Virksomheder, hvor Gregersen havde sin Gerning.
 
Vi indenfor Klubben, der havde det nærmere Samarbejde med Gregersen, beklager dybt hans altfor tidlige Bortgang, og i vor Kreds og indenfor Klubben vil Mindet om ham bevares i Taknemmelighed for, hvad han var som Ven og Medarbejder, og for det, han naaede at udrette
. Aug. Petersen.

oldline

Medaillen med de to formål!
Som det fremgår af det foregående blev medaillen fremstillet og brugt som udstillingmedalje ved KPK-27. Umiddelbart efter udstillingen blev medaillen brugt som fortjenstmedalje - for to kendte filatelister - som det fremgår af klubbens helsides orientering i NFT, nr. 10, s. 237:

KPKs fortjenstmedalje

Nederst ved orienteringen findes en oplysning om fortjenstmedaljen:
København, den 22.11.1927:

- - - Hensigten med Indstiftelsen af Medaillen er at skabe et synligt Tegn for Tilkendegivelsen af Klubbens Taknemmelighed for og Anerkendelse af Fortjenester paa Filateliens Omraader og tillige, at Medaillen maa virke ansporende til at yde Indsats i saa Henseende, - Ved nøje Prøvelse og Overvejelse ved Medaillens Tildeling vil det være at tilstræbe at gøre den til en Udmærkelse, der ude som hjemme vil blive anset for eftertragtelsesværdig - - -

Det tyder på, at klubbens bestyrelse, umiddelbart efter bedømmelserne af udstillingssamlingerne, besluttede at medaljen også skulle anvendes som en fortjenestmedalje. Jeg har derfor spurgt den nuværende formand for KPK, om der er bevaret beslutningsreferater dette vedrørende. Jeg håber at vende tilbage med oplysninger.

oldline

Referencer:
Bruno Nørdam: Frimærkesamleren nr. 2, 2005, s. 37-39: Kjøbenhavns Philatelist Klubs Jubilæumsudstilling i København, 16.- 23. oktober 1927.
Aage Tholl: NFT nr. 7/1969: Beretning om KPKs virksomhed i årene 1887-1969: Div. oplysninger om Aage Gregersen.

Tak for hjælp og oplysninger:
Michael BachTil bibliotekar Michael Bach, Frederikberg. Michael er min "livline" til bibliotekerne. Peter BechDesuden tak til Peter Bech, der altid er god for en kontakt til filatelisternes bibliotek. Svend-Aage-Marcher.jpg Endelig tak til Svend Åge Marcher for tippet om salget af medaljen samt mange oplysninger fra de tidlige numre af NFT.

Billede fra oldline

23.07.2023

Notepad Valid CSS level 3  Valid HTML 4.01 Transitional