Erindringer fra 15 år på havet med vores Bandholm 27:
Rønnen - en perle i Begtrup Vig

© 2018 - Toke Nørby

oldline

Begtrup Vig
er havområdet mellem Mols og Helgenæs, afgrænset mod øst af Dragsmur og af Mols Hoved mod vest. Hele dette områdes landskabelige udformning er et resultat af isens bevægelser under den seneste istid. Vigen er omgivet af bakker, og det er derfor let at få overblik over området. Den inderste del af vigen fra øen, Rønnen, og til Stavsøre på Helgenæs er omgivet af enge og marker, mens området langs Begtrup Vigs nordlige del for en stor del er sommerhusområde.

Begtrup Røn Vildtreservat
Rønnen ligger i den østlige ende af det lavvandede flak, som rager knap en kilometer mod syd ud i Begtrup Vig. Flakket kaldes også Rønnen. Øen Rønnen er muligvis en rest af morænelandskabet, som havet ikke har fået bugt med. Øen Rønnen er vildtreservat, og ophold på Rønnen er forbudt fra 1. marts til 1. juli. (Jf Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland, som bl.a. administrerer vildtreservatet Begtrup Røn, som den officielt hedder).

Strømforholdene ved Rønnen er meget specielle, nærmest unikke, idet der fra Helgenæs' vestside går en stærk strøm, der smyger sig langs Helgenæs til Kongsgaarde, langs det smalle stykke ved Dragsmur, og helt ind til Rønnens sydlige del på en sådan måde, at der er pænt dybt (en 1,5-2,5 m) helt inde ved rønnens sydside og rundt til dens vestside, så der dannes en lagune på Rønnens vestside.

Det kan ikke tilrådes at sejle om bag Rønnens vestside, da det kræver et godt lokalkendskab til den smalle passage mellem Rønnen og land. Dog er der normalt ingen fare, da der ikke ligger sten på omtalte sted. Alle de store sten ligger på Rønnens nordlige rev og skulle kølen tage bunden, er denne af sand/ler, så det er ikke den største katastrofe. Dog skal man ikke kaste anker ved Rønnens vestside, når man først har fundet om bag øen, for svajepladsen er simpelthen for lille til en alm. kølbåd for anker.

Bekendtgørelse om Begtrup Røn Vildtreservat:
I medfør af § 33, stk. 1 og 2, § 49, stk. 1 og 3, og § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1617 af 8. december 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 350 af 26. marts 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen:
 
Formål
§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Begtrup Røn mod forstyrrelser af hensyn til områdets betydning som ynglelokalitet for vandfugle.
 
Afgrænsning
§ 2. Begtrup Røn Vildtreservat omfatter som angivet på kortbilag:
   1) Begtrup Røn, matr.nr. 21, Begtrup By, Vistoft, beliggende i Begtrup Vig.
   2) Tilvækstarealer til de under nr. 1 nævnte områder.
   3) Søterritoriet ud for de i nr. 1 og 2 nævnte områder i en bredde af 50 meter fra højeste, daglige vandstandslinje.
 
Reservatbestemmelser
§ 3. På vildtreservatets område er færdsel og ophold forbudt i perioden fra 1. marts til og med 1. juli.
    Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for sejlads i forbindelse med erhvervs- og bierhvervsfiskeri.
 
Dispensation og tilsyn
§ 4. Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i § 3.
    Stk. 2. Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
 
§ 5. Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.
 
Straf og ikrafttrædelse
 
§ 6. Overtrædelse af bestemmelsen i § 3 straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.
    Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
 
§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016
    Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 14012 af 22. marts 1995 om Begtrup Røn Vildtreservat ophæves.
 
Naturstyrelsen, den 27. juni 2016
Hanne Kristensen

Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013 nr. L 158, side 193, og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013 nr. L 158, side 193.

Røn-kort!   Røn-foto!
SNS-kort over Rønnen og luftfoto 1954
Det ses tydeligt, at der ved Rønnens N-NØ-lige side er vand nok til at en kølbåd kan komme helt ind til kysten.

oldline

Vores tidligste fotos fra Rønnen
Selv om jeg som ung mand ofte sejlede til Rønnen fra vores sommerhus, som kun ligger ca. 2 sømil fra Rønnen, har vi ikke så mange billeder fra med området omkring Rønnen. På Rønnens vestside er der rigtig mange store sten, masser af tang og dermed skjulesteder for alle former for fisk, Dog kunne jeg godt lide at fiske efter ørreder i området og har da også været heldig flere gange at komme hjem med smukke blanke fisk. Et af de gode gemmesteder - synes havørrederne - var på Rønnens nordvestside mellem revlerne ind mod land, hvor jeg kunne sejle og dørge lige så stille på forholdsvis lavt vand. Min favoritblink var en lille 5 g spinner, der var monteret et par svirvler for at undgå, at min line snoede helt vildt.

Min far
døde i 1968, men fiskede - foruden med rødspættegarn - også ved at dørge, bl.a. i området omkring Rønnen. Han var desværre syg i lang tid i sine sidste leveår og ønskede i sommeren 1965 - tror jeg det var - at vi pakkede madkurven og sejlede en frokosttur til Rønnen. Det var før, vi fik børn og det var vist sidste gang, han var med ude at sejle:

Røn!Røn!
Røn!
Far, mor og Inga (min hustru).
Som man kan se, var vejret ganske ideelt og havet helt fladt. Jeg dørgede på vejen fra sommerhuset til Rønnen, men fangede ingenting.

oldline

Vi, Vores datter Dorte og hendes daværende mand, Morten Mørk
havde en lille udflugt til Rønnen et par år efter, at vi havde solgt Pernille. Dorte havde været på Rønnen da vi havde Pernille, men min svigersøn havde aldrig betrådt øen, så det rådede vi bod på i 1997, hvorfra jeg har et par billeder, taget af min hustru Inga:

The Island Rønnen!  The Island Rønnen!
Dorte, Morten og Toke.
Her lever/yngler kun måger og man må ikke betræde øen mens fugleungerne er små.
(Foto: Inga Nørby). Andefuglene kan ikke have deres æg/unger i fred for mågerne på rønnen - desværre.

Da vi gik en tur rundt om den lille ø og ud på det nordlige rev, spottede jeg i det lave vand et ualmindelig smukt eksemplar af et forstenet søpindsvin:

seaurchin

På hjemmesiden http://ingemann.schnetler.dk/ny_side_2.htm findes en række oplysninger om forstenede søpindsvin, bl.a.:

"De allerfleste af søpindsvinene er lidt aflange og har to åbninger på undersiden: Den ovale mund og det cirkulære gat. De tilhører slægten Echinocorys, den store form hedder Echinocorys sulcatus og den lille Echinocorys obliquus (artsnavnet obliquus bestyder "skæv", hvilket hentyder til skallens usymmetriske nederste del. De stammer begge fra Danientiden (65 mill. år siden). I det lidt ældre skrivekridt findes der andre arter af Echinocorys. En mindre form er slægten Galerites, der har en mere cirkulær underside (som dette eksemplar), en rund mund midt på undersiden og et ovalt til rundt gat nær undersidens rand. Både Galerites og Echinocorys tilhører de irregulære søpindsvin, der er usymmetriske og har en for - og en bagende".

oldline

Adgang til rønnen.
Igennem mange år, stod et hjemmelavet træskilt i øens nordlige ende: "Adgang forbudt". Det var sikkert med fuldt overlæg, at skiltet var placeret der, da tilsejlingen her var den absolut bedste. Senere, det må så have været efter 1980'erne, satte SNS et "rigtigt" skilt med påbud om ikke at betræde øen i en bestemt periode (fuglenes ynglingstid).
    I "gamle dage", dvs. i 1970'erne var der et træskur på øen. Det indeholdt lokale fiskeres fiskegrej og hyttefade, men på et tidspunkt midt i 1980'erne brændte ukendte vandaler skuret ned.

oldline

Weekendturerne til Rønnen
Da vi havde Pernille i 70erne-80erne benyttede vi Rønnen flittigt som weekend-udflugtsmål - når adgangsforbuddet blev ophævet sidst på sommeren. Rønnen ligger kun små to timers hyggesejlads fra Kaløvig og besejlingsforholdene fra nord er sådan, at en kølbåd kan sætte stævnen på land og så stadig have vand under kølen. Det kan dog ikke tilrådes at ankre på den måde for natten.

I stille vejr kan man lægge anker ud ca. 30 meter fra øen og så lægge et andet anker ind på øen. Selv om man(næsten) kan springe tørskoet fra båd til land, bør man bruge sin slæbejolle de sidste par meter fra båd til land, og vi og vores sejlervenner har haft utallíge "træf" på Rønnen i den tid, vi sejlede. Som vi har gjort i de træf, jeg har billeder fra herunder.

Vi havde altid vores hund Trine med, og det var yderst spetaculært at se hunden blive hejst ned i en gummibåd/Minipernille og gav altid anledning til fotografering/kommentarer - men det klarede den med ophøjet ro og til stor moro for alle. Den kunne ikke forrette sin nødtørft om bord, så den skulle i land og lave både stort og småt. Som man ser på det store billede tv med de seks både, ligger Pernille ydrest til venstre, og hvor der er en ikke ret elegant træslidske, der altid skabte opmærksomhed, hvor vi kom frem.

Hensigten med slidsken var, at jeg skulle kunne få Trine til at gå ud på slidsken og derefter sænke den langsomt ned, da den var fikseret til Pernilles badestige. Så kunne Trine træde ned i vores slæbejolle (MiniPernille). Det var drønbesværligt for Trine forstod ikke hensigten med slidsken og var ikke meget for at træde ud på den med det resultat, at hun flere gange var ved at falde i vandet og kun reddet af opbydelsen af mine "supermandskræfter", så den "opfindelse" var kun i anvendelse nogle yderst få gange. Det viste sig, at være ulige lettere at få Trine op og ned ved at tage hende under højre arm og ganske simpelt løfte hende ned i/op fra slæbejollen/gummibåden. Og det bedste af det hele var, at Trine fandt sig i det uden problemer, men så vankede der også en godbid til afslutning - både til Trine - og til mig!

Her er nogle billeder fra forskellige træf på Rønnen. Opskriften var den samme for alle vore træf på Rønnen: "Hyg, for helvede" - og det gjorde vi så :-)

Røn! Røn!
Pernille (Inga og Toke), Dyveke (Ulla og Erik Kühnau), Victoria: (Jette og Jørgen P), "Moses": Lise og Ole Elbrønd, "Petrea Marie" (Inge og Jørn Kiel).
Yderste båd th er Kirsten og Erik Andersens Bandholm 26: "Kis To".
De tre "Havfruer" i strandkanten er Ulla Kühnau, Jette Pedersen og Kirsten "Rosenkind" Andersen.

Røn! Røn!
Billedet tv.: Trine kommer "elegant" op i vores båd efter at have været i land.
Billedet TH: Her ses bl.a. Kirsten "Rosenkind" Andersen, Ulla og Erik Kühnau, Inga og Lica,
Jette og Jørgen P samt Erik "Oluf" Andersen (stående). Dorte sidder bag Erik Andersen.

oldline

Fra et andet weekendtræf ved Rønnen:

Røn! Røn!
Tv.: Toke, Erik Kühnau), Kirsten Halbo (gift med Ullas bror Christian), Ole og Lise Elbrønd samt Ulla Kühnau forrest.
Th.: Toke med overdelen fra en våddragt. Den sad temmelig stramt i skridtet, så "vennerne" mente, at det var heldigt, at vi havde fået de børn, vi ville have!

Røn! Røn!
Dorte i vores slæbejolle. Her med "påhængsmotor!". Th: Vores to piger: Lica og Dorte.

Røn! Røn!
Afslutningen på en god weekend: Hyggeaften i cockpitteltet.

Røn!
På vej hjem fik vi en anmodning om assistance: Erik Lp fik motorproblemer, så hans smukke Nauticat 33 måtte lide
den "tort" at blive trukket hjem til Kaløvig af Jørgen P. Bugseringen foregik selvfølgelig i bedste "P-stil": For sejl :-)

Billede fra oldline

Back - 13.10.2018 - Email

Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional