Flydedokken/Sænkekassen fra Knebel Vig

© 2020- Toke Nørby

oldline

Sænkekassen fra Knebelvig
Efterfølgende er et nostalgisk tilbageblik fra min tid som dreng på Mols. Jeg fiskede ivrigt i Begtrup Vig, men kun sjældent i Knebel Vig, hvor man kunne fange havørreder, hvilket jeg dog desværre aldrig gjorde, men i stedet fangede jeg en del ulk - eller københavnere, som den meget "grimme" fisk undertiden kaldes af jyder, da den ikke er særlig kræsen med hensyn til agn og endda kan fanges på en "tom" krog. Den har ugiftige pigge, men siges at være så dum, at den gerne bider på krogen igen efter at være taget af samme og smidt i vandet igen.

sk
Sænkekassens oprindelige placering i Knebelvig
Som det fremgår af et par af mine andre nostalgiske www-sider, har familien siden 1940 haft en sommerhusgrund og sommerhus ved Begtrup Vig, og som det fremgår af oversigtskortet her th., er der nordligere en anden vig, nemlig Knebel Vig, hvor jeg - dog ikke ofte - som ung kom med min fiskestang for at se, om jeg kunne fange nogle gode fisk. Jeg fangede dog aldrig her den havørred, jeg drømte om!

Jeg lånte som regel APs jolle, som jeg kunne fiske fra. AP (Alfred Peter Pedersen 10.10.1884-01.11.1972) ejede gården Eskemosegaard i Tved og da han og hustruen Kirstine ingen børn havde, overtog hans brorsøn (af samme navn) Alfred Peter Pedersen (22.10.1933-26.08.2018) gården i 1959. Nu er Eskemosegård gået i arv til hans og hans hustru Kirstens søn, Anders Pedersen (født ca. 1965).

Sænkekassen
I Knebel Vig fandtes i perioden 1948-1971 en ganske stor betonsænkekasse, som jeg i ny og næ roede ud til og fiskede fra. Det undrede os dengang, hvor den kom fra, men først da vi fik sejlbåd i 1977, stiftede jeg nærmere bekendtskab med sænkekassens historie, og nu, hvor vores sejlbåd er solgt og det er tid til at dyrke minderne fra de gode tider, har jeg fundet oplysningerne frem, bl.a med god hjælp fra min gamle sejlerkollega fra vores sejlklub, Kaløvig BådeLaug, KBL: Gunnar Volf Lorentsen, der har interesseret sig for sejlklubbens historie. Han har venligst sendt mig sine kopier om sænkekassen. Desuden har Molsarkivet i Knebel et foto fra 1960 af sænkekassen:

sk

Af avisudklippene fremgår det:
Sænkekassen blev i sin tid benyttet ved opførelsen af Aarhus Havns østre mole 1936-1938 samt ved opførelse af Aarhus Flydedok. I marts 1948 under Danmarks besættelse fik ejerne, entreprenørfirmaet A. Jespersen og Søn Aktieselskab, København, marineministeriets tilladelse til at anbringe sænkekassen på dette sted i Knebel Vig, hvor sænkekassen ikke kunne genere sejladsen (og tyskerne ikke kunne tage den i brug). Der blev ikke givet nogen tidsfrist for dens fjernelse.

Middelfart Venstreblad kunne den 28. maj 1960 meddele:
En skønhedsplet fjernes fra Knebel Vig. Nu har Ebeltoft faaet sænkekassen overdraget mod at flytte den til Ebeltoft Vig, hvor den skal bruges i forbindelse med anlæggelsen af en anløbsbro for turistbaade ved Femmøller Strand. Det vil koste 50.000 kr at transportere den store betonkolos til Ebeltoft Vig.

Aarhus Stifttidende den 25. juli 1964: Men - tanken om at flytte sænkekassen til Ebeltoft blev opgivet, da Turistforeningen for Ebeltoft-Mols-Kaløvigegnens ansøgning om at få den placeret ved Femmøller Strand for at den kunne anvendes som anløbsbro for småbåde ikke blev godkendt.

Senere henvendte Molboforeningens formand, handelsgartner Rs. Petersen sig til lederen af Hjemmeværnsdistrikt Djursland, major Amdisen, om hjælp til at få den skæmmende sænkekasse fjernet fra Knebel Vig. Foreningen stillede 1000 kr. til rådighed. Fra firmaet Jespersen og Søn kom tilsagnet: Hvis sænkekassen er til alvorlig gene for beboerne, ville de undersøge mulighederne for at få den fjernet.

I januar 1970 foreslog stadsigeniør H. H. Hansen, Ebeltoft, at sænkekassen blev slæbt til Ebeltoft Havn, hvor den kunne gøre fyldest ved at sikre et af molehovederne, men det blev heller ikke godkendt. Dog bar røret om kolossen alligevel frugt. Stadsingeniøren Hansens ide om at bruge den til dækmole, fængede, så sænkekassen blev foreslået brugt som dækmole ved den lystbådehavn, som var ved at blive bygget ved Studstrup.

Aarhus Stifttidende den 17. maj 1971
I 1971 kom der endelig nyt om sænkekassen, idet Aarhus Stiftstidende kunne give et resume og fortælle, at den nu ophævede Molboforening i København, der i 1969 begyndte en aktion for at få sænkekassen, der var placeret neden for Tved Præstegaard og var en torn i øjet på alle, der bor i området, fjernet. Specielt var Tved kirkes Provst Eriksen (der i øvrigt har døbt mig), ked af sænkekassen.

Amtsavisen Randers den 4. juni 1971 og Aarhus Stifttidende den 14. juni 1971- Folkebladet for Randers og omegn den 5. juni 1971:
Det er entreprenørfirmaet A. Jespersen og Søns Aarhus-afdeling, der fjerner sænkekassen. Man har arbejdet på vandet i et par uger med bla. en flydekran og man har nu nedbrudt og fjernet det meste af den del af sænkekassen, der ragede op over vandet - Man kunne ikke bortsprænge betonen, da man kulle bevare de lufthulrum, der var i sænkekassen for at den kunne bugseres bort. Man fjernede ca. 200 tons beton af den 800 tons tunge sænkekasse, hvorefter den blev slæbt over til Studstrup og placeret som læmolehoved for den nye lystbådehavn.

oldline

Gunnar Volf Lorentsen fortæller, at sænkekassen ikke kom helt på plads under bugseringen fra Knebel Vig, men grundstødte, hvorfor man indrettede den nye havns molehoved efter sænkekassens placering.

Her skal gerne stå lidt mere om sænkekassens brug som molehoved i KBL, såvel om den gamle skonnert ”Avance”, der også blev anvendt som molehoved - men jeg kender ikke historien om godt Avance nok til, at jeg kan skrive noget om den! Ligeledes skal her også gerne være et billede af det gamle molehoved set fra indersiden af havnen.

oldline

Fotos af sænkekassen
I 1954 var den politiske verdenssituation meget anspændt mellem Øst og Vest, og vestmagterne ville sikre sig et detaljeret overblik over områder, der potentielt kunne blive invaderet fra øst. Derfor blev Danmark og en række andre lande gennemfotograferet fra luften. I løbet af tre uger i maj 1954 gennemførte US Air Force således et storstilet projekt med at fotografere hele Danmark, og man tog ca. 43.000 billeder i målestoksforhold 1:10.000 fra en række amerikanske fly, der fløj over Danmark.
    Disse billeder blev lagt på "nettet". Man kan tydeligt se sænkekassen på Knebel Vig-fotoet fra 1954, men det pudsige er, at man på fotoet fra 2014 derunder - 60 år efter foregående foto - tydeligt kan se "aftryk"/tangbevoksning hvor den fjernede sænkekasse stod. Hvorfor tangen gror bedre på det sted, ved jeg ikke:

omrids

omrids
"Tang-omridset" af sænkekassen. Det kunne således "tydeligt" ses i 2014, men faktisk kan man på nye opdateringer af billederne på nettet også ane "aftrykket" af sænkekassen her i 2020!

Tak
En tak til Gunnar Volf Lorentsen for lån af nogle af hans notater.

oldline

Back - 30.04.2020 - Email

Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional