"Skive-arket" og marinemaleren Chr. Mølsteds: "Skibsgrisens Flugt"

© 2011-2015 - Toke Nørby

oldline

Den mærkelige overskrift!
Det må være meget svært at regne ud, at der overhovedet er en sammenhæng mellem det såkaldte "Skive-ark" - 30/20 øres provisorier med dobbelt overtryk - og marinemaleren Christian Ferdinand Andreas Mølsteds billede: "Skibsgrisens Flugt". Billedet er en forstudie til maleriet "Grisen skal fanges"1. Ikke desto mindre er der en, omend meget lille, sammenhæng. Den skal jeg nok komme tilbage til, men først om selve "Skibsgrisens Flugt".

Chr. Mølsted
Selvportræt af Chr. Mølsted
ca. 18801.
"Skibsgrisens Flugt"
Marinemaleren Christian Ferdinand Andreas Mølsted (f. 15.10.1862 - d. 10.05.1930) var bl.a. ombord på Fregatten Jylland i sommeren 1882, hvor hun var udrustet til excerserskib og var på togt til England, Madeira op til St. Petersborg og hjem igen. På dette togt lavede Mølsted skitser til mange af sine marinehistoriske billeder, bl.a. en forstudie til "Grisen skal fanges".

Ingen kendte "Skibsgrisens Flugt"!
Da jeg i 2008-2009 færdiggjorde min bog om "30-øres provisorierne fra 1955-1956"2, ønskede jeg at illustrere kapitlet, der omhandlede Flemming Torbens kuvert og hans anstrengelser for at få den "tilbage", med billedet af "Skibsgrisens Flugt" (se nedenfor om den mærkelige sag om kuverten). Det måtte da være et billede med et aldeles opløftende motiv og være en fin kontrast til de rød-sorte frimærker! Men det eneste billede, som vidende folk i kunstnerkredse kunne komme i tanke om, var kongehusets "Grisen skal fanges". Det kunne dog af indlysende grunde ikke være det billede, da det siden 1903 havde været i kongehusets eje - og stadig er det! Det havde bestemt ikke været midtpunkt i en sag, som der henvises til nedenfor, og som endte med Østre Landsrets Dom af 5. April 1941. Som det fremgik af dommen, blev "Skibsgrisens Flugt" udlånt af Chr. Mølsteds datter Ingeborg Mølsted, men låneren solgte maleriet, hvorefter datteren anlagde sag og vandt, så hun fik maleriet tilbage.

Ove Frisch, Svendborg, fandt maleriet!
Det lykkedes mig ikke at opspore billedet før jeg deltog i Horsens Filatelistklubs nationale frimærkeudstilling "HOFI 2011" i dagene 10.-11.09.2011, hvor min bekendte, frisørmester og bestyrelsesmedlem i Svendborg Marineforening Ove Frisch udstillede sit fine åben klasse-eksponat om Viceadmiral Aage Helgesen Vedel. Ove havde læst min efterlysning af billedet i min bog og huskede den heldigvis, da han løb over gengivelsen af maleriet, som prydede forsiden af marinetidsskriftet "Vikingen" nr. 3/19353.
    Da jeg mødte Ove på udstillingen gav han mig forsiden omtalte nummer i hånden og sagde: "Her har du dit eftersøgte maleri: "Skibsgrisens Flugt""! "Det var flot, Ove!", sagde jeg. Ganske rigtigt - det kunne ikke være andet end "mit" eftersøgte billede. Så nu er jeg i stand til at vise dette maleri, som jeg ønskede, at jeg havde haft med i min bog:

Skibsgrisens Flugt
"Skibsgrisens Flugt". Forstudie til "Grisen skal fanges" (Ca. 1900)
Gengivet fra forsiden af "Vikingen" nr. 3/1935.
Postmester Aage Fock
"Grisen skal fanges". Maleriet tilhører kongehuset og er her gengivet med venlig tilladelse af
Kammerherre, Oberst Mogens Christensen. Chef for HKH Prinsgemalens Sekretariat.

I omtalte nummer af "Vikingen" beskriver "A. O." billedet:
"Billedet viser os et lystigt Indfald af Kunstneren. Det er Højsommer, og Fregatten vugger for sit Anker. Frivagten sidder paa Dækket. Man drøfter den sidste Landlov eller fortæller Oplevelser fra andre Togter. Maleren er ogsaa i Klyngen og lytter til. Pludselig lyder der høje Hyl efterfulgt af Raab og Latter og klaskende nøgne Fødder paa Dækket. Grisen er sluppet fra sine Bødler og forsøger nu Flugt i strakt Grisegalop langs ad Dækket, stærkt forfulgt af Basserne. Den nærmeste kaster sig ned over Grisen og tror, han har fat, men Grisen smutter med et Vræl fra ham og fortsætter sin vilde Flugt for Livet, som dog alligevel snart staar foran sin Afslutning. Faa Timer senere dufter det mistænkeligt af Flæskesteg ud fra de aabne Kabysluger.
    Det her gengivne Billede er en Studie til Originalen, der tilhører H. M. Kongen. Originalen er noget forskellig fra Studiebilledet, bl. a. er Originalen noget større og Rumforholdet bedre. Udsynet over Dækket er fra For til Agter, medens Episoden paa Studiebilledet er henlagt til Forskibet i Nærheden af Bakken, set agtenfra. Matroserne er ogsaa noget omplacerede. Hver for sig et lystigt Indfald, en Fastholdelse af et muntert Øjeblik ombord i en Pavse mellem Pligt og Arbejde. A. O."

Billedet må have været udlånt til "Vikingen" af Chr. Mølsteds datter, Ingeborg Kirstine Mølsted, selv om det ikke fremgår af dette nummer af tidsskriftet. Jeg kender i øvrigt ikke målene på de to billeder, så det her viste indbyrdes størrelsesforhold kan være forkert.

Kongehusets billede pryder også forfatteren Bernt Kures bog: "Livet om bord på Fregatten Jylland" fra 1996.

oldline

Sammenhængen mellem "Skibsgrisens Flugt" og "Skive-arket"!
Før jeg afslører sammenhængen, skal jeg dog komme med en række tilføjelser til kapitel 15 "Historien om Skive-arket" i min bog om "30-øres provisorierne fra 1955-1956", side 172-176:

Skive-arket
Dette er hvad danske filatelister kalder et ark 30-øres provisorier, der blev fundet 24.10.1955 på Skive Postkontor af postekspedient Svend Aage Petersen (SAP - billedet af SAP er gengivet med venlig tilladelse af Dansk Post- og Telemuseum). 24.10.1955 var en mandag og fire dage efter de første 30-øres provisoriers officielle udgivelsesdag, og den mandag fik postekspedient SAP udleveret 200 ark 30/20 øres provisorier af postkontorets beholdning til salg ved sin luge. Arkene var forinden blevet nummereret i margenen af postkontorets kontorassistent Asta Irene Petersen - ganske som man plejede at gøre inden frimærkerne kom til salg ved ekspeditionslugerne. Med et nummer i margenen på arkene kunne postekspedienten ved ekspeditionslugen altid se, hvor mange ark, der var tilbage ved dagens afslutning.
    Som vanligt gik SAP de udleverede ark igennem for at tælle dem samt for at se, om mærkerne var i orden. Da han kom til arket, der var nummeret med nr. 185 bemærkede han straks, at overtrykket var væsentligt mere "sort" end overtrykket på de øvrige ark, og han, der samlede lidt på frimærker, tænkte, at han måske burde købe arket til sin samling. Han så derfor efter i sin pung, om han havde 30 kr., som arket kostede - 100 stk. 30/20-øres frimærker. Det havde han ikke, og han ænsede ikke at lægge arket til side for eventuelt at købe det næste dag. Han var faktisk ikke helt klar over, at han stod med et ark, der blandt filatelister var en mindre formue værd.
Svend Aage Petersen
Svend Aage Petersen.
Foto: P&T 1946.

Postmester Aage Fock
Postmester Aage Fock.
Foto: P&T 1959.
Derimod gjorde han mine til at gå ind til postmesteren for at vise denne arket, da han mente, at det burde indsendes til makulering. Postmesteren, der manglede frimærker til sin private korrespondance, var kommet SAP i møde og var straks klar over, hvad det var, SAP havde i hænderne. Postmester Aage Fock var frimærkesamler og havde mange bekendte i filatelistiske kredse. Han var også var medlem af af den lokale frimærkeklub: Skive Filatelistforening.
    Vi ved ikke, hvordan samtalen mellem Postmester Fock og postekspedient SAP udspandt sig, men vi ved, at samtalen blev afsluttet med at Fock tog arket sagde: "Her har De 30 kr. - så stemmer kassen, Petersen". I 1955 sagde man ikke postmesteren imod så postmester Fock gik ind på sit kontor med arket og SAP gik tilbage til sin ekspeditionsluge.

I løbet af efteråret 1955 solgte / forærede Fock en række mærker til venner og bekendte og det må simpelthen have været frustrerende for SAP at være vidne til den store virak og det rend af filatelister, Fock fik pga. arket med det dobbelte overtryk. Historien og de senere kontroverser mellem Fock og SAP er indgående beskrevet i min bog 30-øres provisorierne fra 1955 - 1956.

oldline

Min læremester udi filatelien, afdøde Tom Plovst, havde 21.10.1955 telefoneret til bl.a. Skive Postkontor for at spørge, hvilke marginalnumre i 30/20 øre, man dér havde fået til salg. Han afgav derpå en bestilling på nogle af de marginalnumre, som Fock sagde, at Skive Postkontor havde fået, og sendte straks penge til dækning af det bestilte.
    Da Plovst dagen efter modtog brev fra Fock med de bestilte marginalnumre, havde Fock vedlagt et enkelt mærke fra arket med det dobbelte overtryk og i sit brev til Plovst skrev han, at Plovst skulle betale 30 øre for det mærke, hvad han jo gladeligt gjorde! Plovst telefonerede straks til Fock for at høre nærmere om det dobbelte overtryk, og han bad postmester Fock om at lade arket fotografere selv om der på det tidspunkt var udtaget 11 mærker af arket:

Skive-arket - 11 mærker
Fotografiet er venligst udlånt af Henrik Plovst.

Frem til december 1955 afhændede postmester Fock yderligere 32 mærker fra den nederste del af arket, heriblandt mærke nr. 68 til sin bekendte, frimærkesamleren Aage Torben. Hvem der ellers fik mærker af Fock, er vist i min bog "30-øres provisorierne fra 1955 - 1956", men i denne historie her vil jeg kun dvæle ved frimærkesamleren Aage Torbens søn Flemming Torbens kuvert med et mærke fra "Skive-arket".
    Godt et år senere, i maj 1957, ønskede Aage Torben at lade sit mærke afstemple på en kuvert (se "30-øres provisorierne 1955 - 1956", fig. 15-17, s. 172), og samtidig erhvervede han mærke nr. 58 af postmester Fock. Dette mærke blev også sat på en kuvert, hvorpå Aage Torben havde skrevet sin søns navn (kuverten med Aage Torbens navn er ikke vist, da den er næsten identisk med Flemming Torbens kuvert, og ingen rolle spiller i denne historie):

Brev med Skive-mærke nr. 58
Brev med Skive-mærke fra pos. nr. 58 i arket: "Flemming Torben-kuverten".
Postmesterens stempel på bagsiden er vist i ø. v. hjørne).

Udstillingen af kuverten med Flemming Torbens navn
I 1970erne, hvor Tom Plovst og jeg arbejde sammem om referater fra vores frimærkeudstillinger til Dansk Filatelistisk Tidsskrift, DFT, fotograferede jeg kuverten med Flemming Torbens navn på frimærkeudstillingen "Viborg 79", der fandt sted i dagene 07.-08.04.1979. Kuverten sad i et eksponat "Danmark - landesamling", der tilhørte et lokalt medlem af Viborg-klubben, Hilmar Sørensen.
    (Han opnåede i øvrigt bedømmelsen "Bronze" givet af de seks dommere: Henning Krøyer, Per Fabricius Jensen, Irma Edslev, Erling Bendtsen, Tage Buntzen samt undertegnede, der er den eneste "overlevende" fra denne jury! - det lyder nærmest som om der var en masakre på udstillingens dommere, men det er dog ingenlunde tilfældet! Det er blot "Manden med leen", der efterfølgende har gjort sit indhug i den jury).
    Kuverten blev også på udstillingen set af Flemming Torben - uden at han reagerede på det - hvilket fremgår af et brev, som han 09.12.1993 skrev til mig. Af hensyn til min kommende bog om 30-øres provisorierne havde jeg i begyndelsen af 1990erne bedt Flemming Torben (der i 1955 boede i Skive og bl.a. afleverede frimærkeudvalgssendinger fra Skive Filatelistforening til postmester Fock), beskrive og kommenterede nogle oplevelser vedr. postmester Aage Focks uddeling af mærker fra "Skive-arket", hvilket han velvilligt gjorde med bl.a. ordene:

... "Aage Torben fik to stk., der blev afstemplet på kuvert. En med Aage Torbens navn. Den har jeg i min samling. Den anden blev afstemplet med Flemming Torben på kuvert. Den har jeg set på en udstilling i Viborg. Hvordan den har forladt familien, ved jeg ikke."

I 1999, 20 år efter "Viborg 79"-udstillingen, erfarede Flemming Torben, at kuverten var sat til salg hos auktionsfirmaet Thomas Høiland A/S på dennes 22. Frimærkeauktion 10-12.05.1999 (lot nr. 1476) med en opråbspris på 5000,- kr.

Her må lige indskydes, at da min bog om 30-øres provisorierne udkom i 2010, og hvori jeg bl.a. havde skrevet, at Flemming Torben til mig havde oplyst om kuverten med hans navn: "Den har jeg set på en udstilling i Viborg", gjorde Flemming Torben indsigelse, at dette ikke passede, så jeg måtte vise ham det brev, han havde skrevet til mig i 1993, hvori han havde skrevet det. Min bog kom jo først efter bataljen (se herunder) om Flemming Torbens kuvert, og da jeg intet kendskab havde til sagen, før den for længst var overstået, kunne jeg kun skrive i min bog, som jeg gjorde.

Da auktionskataloget udkom, skrev Flemming Torben til Thomas Høiland, at kuverten var blevet stjålet fra hans samling. Da Thomas Høiland hverken ville eller kunne overlade kuverten til Flemming Torben, fik denne det råd at anmelde den som stjålet til politiet. Som sagt så gjort, og Thomas Høiland trak kuverten tilbage fra auktionen og afventede, hvad der kom ud af politianmeldelsen. Thomas Høiland havde faste rutiner ved indsigelser om salg på auktion, og overlod sådanne sager til sin advokat, der var hans bestyrelsesmedlem, Niels Schou.
    Politiet undersøgte sagen i 1999, men da Flemming Torben havde oplyst, at det påståede tyveri var sket omkring 1968-69, fandt politiet at sagen var for gammel og ubevist. Der manglede bevis for handelsdispositioner, før Hilmar Sørensens køb over disken - sandsynligvis hos Frode Andersen i Viborg.

Her kan indskydes, at Frode Andersen var papir- og frimærkehandler i Viborg og, efter Niels Schous udsagn, en hæderlig og dygtig forretningsmand, som utvivlsomt havde fået en samling til gennemsyn m.h.p. et evt. køb. Han var godt placeret på frimærkemarkedet, og vi ved, at han købte og fik stemplet et 30/20 øres dobbelttryk fra "Skive-arket", "morsomt" nok med et tilbagedateret aftryk af et på Skive Postkontor senere ibrugtaget stempel ("30-øres provisorierne fra 1955-1956", s. 175). Da jeg skrev bogen, havde jeg ikke kendskab til evt. indhold af denne kuvert. Det fik jeg først i efteråret 2010, hvor den nuværende ejer af brevet, Steen Fich, viste mig brevet, hvoraf det fremgik, at Frode Andersen havde bestilt kuverten hos postmester Aage Fock:

Frodes Frimærkehandel  Brev
(Gengivet med venlig tilladelse af Steen Fich).

    Politiet afviste sagen, da kuverten næppe kunne være stjålet fra anmelderen, og da Hilmar Sørensens besiddelse af kuverten måtte anses for fuldkommen legal. Schou afsluttede for Høiland forhandlingen med kriminalpolitiet i Viborg, der konkluderede, at der ikke kunne rejses vindikationskrav, og at Hilmar Sørensen og datteren Lene A., efter faderens død, var retmæssig ejer af kuverten med Flemming Torbens navn.
    Det kan bemærkes, at Flemming Torben i 1999 til Politiet oplyste, at "anmeldelsen først kom nu, hvor han havde opdaget, at han var blevet bestjålet", hvilket jo er en anden historie end den, der i øvrigt er fremkommet. (TV-udsendelsen i DR1, 20.05.2009, kl. 19.30: "Hvad er det værd"4 - samt min bog "30-øres provisorierne 1955-1956" fra 2010, s. 173).
    Politiet ville som sagt ikke foretage sig noget. Flemming Torben havde dog af politiet fået oplyst, hvem der havde indleveret kuverten til Thomas Høiland, nemlig Hilmar Sørensens datter, Lene A., og skrev til hende:

"Kuverten er stjålet fra mig, hvilket jo klart fremgår af, at mit navn står på kuverten".

Det var måske ikke en helt korrekt følgeslutning af det faktum, at han navn stod på kuverten. Filatelisterne sælger og køber breve og kuverter "i et væk" uden der gøres anskrig, fordi deres navne står på kuverterne. Flemming Torben skrev videre:

"Jeg skal dog gøre opmærksom på, at det ikke kan være deres far, der har taget brevet (kuverten. TNs a.). Det er antagelig sket i Frodes Frimærkehandel i Viborg omkring 1968-69. Da jeg blev gjort opmærksom på at brevet (kuverten. TNs a.) var til salg, kontaktede jeg Thomas Høiland omkring sagen. For at undgå salg så var den eneste mulighed at anmelde det til politiet, hvilket ikke er sket for at genere, hverken Dem eller andre."

Ejerforholdet af kuverten med Flemming Torbens navn
Flemming Torben har til mig oplyst, at faderens pænt opsatte samling "Danmark", hvori bl.a. kuverten med Flemming Torbens navn efter hans oplysning havde siddet, på et tidspunkt forinden (måske omkring det nævnte tidspunkt 1968-69) havde været udlånt til "Frodes Frimærkehandel" ved Frode Andersen, Viborg. Hvorfor samlingen blev udlånt til "Frodes Frimærkehandel", er uklart, men det forekommer mig sandsynligt, at Frode Andersen lånte den med henblik på køb, evt. af kuverten. Ved at låne samlingen kunne han se, om der var noget, han kunne friste Aage Torben med. Herefter må Hilmar Sørensen på helt regulær vis af Frodes Frimærkehandel have erhvervet den til sin samling og efterfølgende udstillet den på frimærkeudstillingen "Viborg 79".

Flemming Torben har (i 2009) til mig oplyst, at da faderens samling kom tilbage fra Frodes Frimærkehandel i 1968-69, var kuverten med Flemming Torbens navn udtaget og på dets plads sad den her viste kuvert:

Kort bjælke
"Udskiftningsbrevet".
Kort bjælke
Mærket er trykt med cylinder II, plade 2, og er mærke nr. 18, jf det skrå
pladesår i højre side. Papir: Dansk I-papir uden gule taver: Oplag 1019.
Mærket er perforereret med Perforator 2C, og overtrykket er foretaget
med Trykform 1 og har varianten "Kort Bjælke".

Niels Schou har oplyst, at blyantsskriften på "udskiftningsbrevet" er typisk for Frode Andersens sædvanlige stil, og at skriften, med en til vished grænsende sandsynlighed, er Frode Andersens. At "Flemming Torben-kuverten" i bedragerisk øjemed skulle være ombyttet med denne kuvert, samtidig med, at familien Torben ikke var orienteret herom - samt ikke havde sanktioneret denne "ombytning" - og endvidere ikke opdagede ombytningen før 30 år efter, hvor "Flemming Torben-kuverten" kom til salg, forekommer temmelig usandsynligt.

Ikke alene har kuverten en anden facon end "Flemming Torben-kuverten", men frimærkets specielle karakteristika var også med blyant noteret på kuverten: "Med Kort 3die Streg 30/25". Det var svært at overse.

Da Lene A. ikke reagerede på Flemming Torbens henvendelse, og politiet havde afvist tyverianmeldelsen, engagerede Flemming Torben advokat Søren Lund, Aarhus, til at hjælpe sig med at "få kuverten med Flemming Torbens navn tilbage". Advokaten kunne tilskrive datteren og meddele, at kriminalpolitiet i Viborg, som ovenfor nævnt, havde indstillet efterforskningen, men advokaten oplyste også, at man ønskede at finde en mindelig løsning for at få kuverten "tilbage" til Flemming Torben.

Lene A. på sin side så ingen grund til at aflevere kuverten til Flemming Torben og bad om bistand hos Thomas Høiland, der henviste til sin advokat, den aarhusianske advokat Niels Schou.
    Schou var (og er i 2011 stadig) ivrig filatelist, hvis frimærkeinteresse begyndte tidligt og han var bud og medhjælper og i mange år førstemand hos den navnkundige frimærkehandler Svend Aage Damm i Klostergade i Aarhus. Niels Schou har som advokat været vurderingsmand og udmeldt som sagkyndigt vidne i frimærkesager for både Sø- og Handelsretten og begge landsretter. Han har været advokat for fremtrædende frimærkehandlere, for Danmarks Frimærkehandlerforening, og har været medlem af bestyrelsen hos Thomas Høiland A/S.
    Schou havde således en ganske habil baggrundsviden bl.a. om "Skive-arket" al den stund, at han havde færdedes i frimærkehandlermiljøet og kendte til Frodes Frimærkehandel. Han tog derfor sagen i henhold til anmodningen.

Schou bad Flemming Torbens advokat om at dokumentere, at et eventuelt tyveri havde været anmeldt langt tidligere end i 1999. Dette kunne ikke dokumenteres, eller rettere - der fremkom ikke dokumentation for påstanden om, at kuverten var blevet stjålet. Med de oplyninger, som forelå om kuverten, skrev Schou til Flemming Torbens advokat:

"Jeg bemærker herved, at jeg personligt i sin tid har oplevet, at frimærkehandler Frode Andersen, Viborg, personligt udbød mærker fra arket ("Skive-arket". TNs a.) til salg over for filatelister.
    Der er ingen som helst grund til at antage, at den omtvistede kuvert nogen sinde har været i Deres klients besiddelse, og De opfordres til at oplyse mig om, hvornår Deres klient har modtaget den omhandlede kuvert til eje, hvorledes denne retlige disposition er gennemført, og navnlig derefter, hvorledes kuverten derefter er gledet Deres klient af hænde. Jeg ved, at Deres klients far ved flere lejligheder solgte frimærker til førnævnte, nu afdøde frimærkehandler Frode Andersen, og jeg er af den opfattelse, at der ikke før Frode Andersens død i 1969 eller 1970 aldrig har været foretaget efterforskning om ulovlige salgsaktiviteter fra frimærkehandler Frode Andersens side. Såfremt Deres klient er af den opfattelse, at kuverten er frastjålet ham da, beder jeg Dem dokumentere dette.
    Der er en til vished grænsende sandsynlighed for, at Lene A.s far har købt kuverten mod kontant betaling af Frode Andersen i sin tid.
    Deres klient kan herefter ikke anses for at have haft eller at have noget ejerskab til den nævnte kuvert. Det er naturligvis kuriøst, at hans navn står på kuverten, men jeg opfordrer Dem til at godtgøre hans ejerskab, erhvervelsesmåde, ejerperiode, og derefter hvorledes kuverten jfr. ovenstående er kommet Deres klient af hænde. I forbindelse hermed opfordrer jeg Dem specielt til at oplyse, hvorledes Deres klient da har reageret mod andres uretmæssige råden over "hans" kuvert."

Schou oplyser: "Da jeg mødte op til forhandling hos min kollega Søren Lund i Clemensstræde, sagde han omtrent som det første til sin egen klient: "Dit krav om tilbagelevering var efter Danske Lov forældet efter 20 år"" (da Flemming Torben mente, at kuverten var blevet fjernet fra familien i 1968-1969 og da han heller ikke gjorde anskrig, da han så den på udstillingen i 1979). Lund fortsatte: "Du kan "højst" få lov til at købe kuverten, idet Niels Schou har ret i sine synspunkter" - og efter en længere diskussion kom der et forlig i stand: Flemming Torben fik lov til at købe kuverten af Lene A. for 6.000 kr.

oldline

Skibsgrisen!
Schou har efterfølgende oplyst, at han før forliget til Søren Lund havde skrevet: "Mere juridisk skal jeg bemærke, at jeg er velbekendt med reglerne om vindikation af løsøre fra godtroende omsætningserhververe. Jeg er således velbekendt med det klassiske udgangspunkt i henhold til Danske Lov, hvorefter der sker vindikation af stjålne koster i medfør af bestemmelsen i D.L.6-17-5. Jeg er velbekendt med problemstillingen, som har foreligget i retspraksis adskillige gange, ikke mindst vedrørende den berømte dom om Skibsgrisens Flugt."

Her kom Skibsgrisen ind i billedet (om jeg så må sige!)

Niels Schou: "Ved vindikation forstås, at en erhverver af en stjålet genstand, selv om han er i god tro, skal respektere tredjemands ret og altså levere salgsgenstanden tilbage til tredjemand.
    Undtagelsen herfra er køb "over disken" hos en forhandler af slige ting til normal handelspris, hvor den bestjålne fortaber sin ret, og køber udslukker (extingverer) tidligere bestående rettigheder. Hvilket netop var Hilmar Sørensens position, hvis han, som hævdet af Flemming Torben til politiet og senere til sin advokat Søren Lund, måtte have købt kuverten med Flemming Torbens navn hos frimærkehandler Frode Andersen."

Niels Schou henviste til Knud Illums "Dansk Tingsret I - II, 1952", s. 355 (Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck. København 1952) hvor der er omtalt, hvornår man kan have grund til at statuere ekstinktion til fordel for en godtroende trediemand.

Jeg efterlyste selvfølgelig den berømte dom om "Skibsgrisens Flugt", bl.a. hos advokat Erik Vermeij - tidligere formand for Danmarks Filatelist Forbund - og han fandt den!, se Østre Landsrets Dom af 05.04.1941 vedrørende maleren Christian Mølsteds genrebillede "Skibsgrisens Flugt".

oldline

Hvordan endte så sagen med Flemming Torbens kuvert?
På grund af politianmeldelsen blev kuverten som nævnt trukket tilbage fra Thomas Høilands 22. Frimærkeauktion 10-12.05.1999 (lot nr. 1476), men kunne ses at være til salg på den efterfølgende 23. Thomas Høiland auktion 25.10.1999. At kuverten kom med i det efterfølgende auktionskatalog skyldes udelukkende, at kataloget blev fremstillet på det tidspunkt, hvor sagen om Flemming Torbens kuvert ikke havde nået sin afslutning, men da auktionsdagen oprandt, havde Flemming Torben, som både hans advokat og Lene A.s advokat havde foreslået, indgået forlig med Lene A., og købt kuverten for 6.000 kr.

Det er lidt pudsigt, at medens Niels Schou i 1999 havde sagen med Flemming Torbens kuvert, havde han intet som helst kendskab til mine undersøgelser af "Skive-arket" og mine samtaler med Flemming Torben, og jeg, på den anden side, anede i 1999 ikke, at Schou var involveret i noget, jeg kunne bruge til min bog - og det på trods af, at vi begge på det tidspunkt sad i bestyrelsen af "Domus Philateliae Jutlandica", der bestyrede frimærkehusene i "Den gamle By" i Aarhus! Først godt 15 år senere, i 2006-07, kom vi til at tale om "Skive-arket", og jeg fik mulighed for at medtage en betragtelig del af sagen om kuverten i min bog.

Så historien - uden afbildning af hverken "Skibsgrisens Flugt" eller af "Grisen skal fanges" - kan som nævnt ses i min bog 30-øres provisorierne fra 1955 - 1956.

oldline

Tak for hjælp
til advokat Niels Schou for mange samtaler om sagen om Flemming Torbens kuvert. Også tak til Flemming Torben, som uden problemer har accepteret, hvad jeg har skrevet om sagen. Tak til advokat Erik Vermeil, som fandt Østre Landsrets dom vedr. "Skibsgrisens Flugt" til mig. En stor tak til Ove Frisch, som huskede min efterlysning af "Skibsgrisens Flugt". Endelig en tak til kammerherre, oberst Mogens Christensen for tilladelse til at vise kongehusets billede af "Grisen skal fanges".

Referencer:

  1. "Chr. Mølsted", s. 42. Serien Danske Kunstnere - udgivet af Foreningen for National Kunst, bind II. Kbhvn. 1935. ("Skibsgrisens Flugt" er ikke nævnt i denne publikation!)
  2. "Livet om bord på Fregatten Jylland" af Bernt Kure. Forlaget Høst, 1996. ISBN: 8714293749 / 9788714293741.
  3. "30-øres provisorierne fra 1955-1956", s. 172-176. Forlaget Nørbyhus 2010. ISBN 978-87-984623-3-0.
  4. "Vikingen", nr. 3/1935. Marinetidskrift, grundlagt 1924 af forfatteren Christian Bogø.
  5. "Hvad er det værd". TV-udsendelsen i DR1, 20.05.2009, kl. 19.30. Vurdering af privates gamle effekter.
  6. Niels Schous akter vedr. forhandlingerne om Flemming Torbens kuvert.
  7. Thomas Høilands auktionskatalog for den 22. auktion 10.-12.05.1999 og 23. auktion 25.10.1999.
  8. "Hængslet". Medlemsblad for Aarhus Frimærke Klub. Nr. 3/2010, s. 4-6: "Julehistorie" af Niels Schou.
  9. Østre Landsrets Dom af 5. April 1941.


Notepad 14.01.2014 Valid HTML 4.01 Transitional