Esther Margrethe Pedersen og hendes specielle stempelindstilling
på Krogstrup Postekspedition 1942-1957

© 2012 - Toke Nørby

oldline

Sæk med 120.000 brevklip
27.08.1984 fik jeg et venligt brev fra en frimærkesamler, Kaj Olsen, i Frederiksværk. Han havde set min annonce i Dansk Filatelistisk Tidsskrift, DFT, nr. 5/1984, hvor jeg søgte "Stålstiksfrimærker med brotypestempler med gitter". Han havde en sæk med ca. 20 kg frimærkeklip fra alm. breve, "der stammer fra et Etatskontor under postvæsenet, hvor man modtager de breve, der har været så ukorrekt eller mangelfuldt adresserede, at de hverken kunne fremsendes eller tilbagesendes".
    Han oplyste endvidere: "Alt afklippet er fra 1957-58 og som følge deraf er 90 % af mærkerne Frederik d. IX, 30 øre rød, stemplet i enhver afkrog af Danmark". Han regnede med, at der var 200.000 stk. af 30 øre rød Fr. IX, men da der er ca. 4.000 klip pr. kilo, var der nærmere kun 80.000 klip. Kaj Olsen havde uden held forsøgt at afsætte sækken til sin egen klub, så man kunne lave en stempelsamling. Det blev ikke til noget, da Kaj Olsen i givet fald skulle lave stempelsamlingen selv.

Klippene stammede således fra postvæsenets kontor for uanbringelige breve - altså såkaldte "døde" breve! Hvordan klippene havde forladt postvæsenet vidste han ikke. Han samlede bl.a. postfrisk England og da jeg havde nogle mærker, som han var interesseret i, og da jeg betalte portoen for forsendelse, ankom lærredsækken kort tid senere. På min hustrus opfordring blev indholdet omladet i en papirsæk - lærredsækken lugtede hengemt! Jeg fik ikke gjort noget ved frimærkerne dette efterår, men husker, at vi havde besøg af min mor, og da jeg ville vise hende den store papirsæk, gik bunden ud af den og de fleste klip havnede på stuegulvet til stor fornøjelse for (dele af) familien.
    Nogle år efter, 30.11.1991, fik jeg et venligt brev fra Kaj Olsen med en høflig forespørgsel om evt. tilbagekøb af sækken. Han havde spekuleret på, hvad der var blevet af sækken, da den måske stod urørt efter mit køb, som den tidligere havde gjort i godt 30 år.
    Han var i mellemtiden blevet pensionist - pengene var blevet små, og han havde ikke mere råd til at samle frimærker i normal forstand, så en god beskæftigelse kunne være at lave en specialsamling af stempler fra klippene.
    Jeg måtte beklagende meddele, at ALLE klip var blevet endevendt (primært mens jeg så TV-avis), og sorteret efter alle kunstens regler, og store dele var blevet afhændet i vores frimærkeklub - og der var blevet ca. 10-15 kg ubrugelige (set med stempelsamlerøjne) klip tilbage, men dem ville jeg ikke være bekendt at sælge til ham - det forstod han godt. Vi har ikke siden været i kontakt med hinanden.

Stemplerne!
Som antydet interesserede jeg mig for danske brotypestempler med gitter, og der var da også nogle ganske få. Da klippene imidlertid alle viste sig at være afstemplet midt i halvtredserne hen til slutningen af samme, var aftrykkene faktisk fra en ganske spændende periode, idet postvæsenet omkring 1957 udskiftede størstedelen af de stempler, hvor der var "aa" i bynavnet til stempler med bolle-å (som en forsinket konsekvens af retskrivningsreformen fra 1948). Desuden erstattede man en række ældre BRO IIc-stempler med den nyere BRO IId-type med tyndere og smallere bogstaver i bynavnet, og hvor der kun var mulighed for at indstille de sidste fire cifre til at angive et klokkeslet inden for 24 timer - timer og minutter.

oldline

"EP"-stempelindstillingen
Hvorfor jeg kalder den specielle stempelindstilling således, fremgår af det følgende. Under sorteringen fik tre klip straks min fulde opmærksomhed:

EP1
"EP-jul" 1956.
EP2
Seneste "EP"-afstempling.
EP3
Nyt stempel med normalindstilling.

Det var ganske usædvanligt, at den person, der indstillede stemplet, tilsyneladende konsekvent brugte to af de sidste fire cifre i stemplet til at forme et fuldt årstal - det var ikke set tidligere. Normalt indstilles cifrene efter datoen til en periode på et par timer, fx 14-16, og ved gennemgangen af de ca. 30 kg blev det kun til de to viste klip fra Krogstrup med den atypiske indstilling samt et enkelt klip med et nyere stempel. I løbet af den vinter fandt jeg desuden nogle løse frimærker samt et enkelt brevkort (ikke vist) med denne besynderlige stempelindstilling.

EP4
Pre-"EP".
EP5
Tidligste "EP".
EP6
"EP"-jul 1947.

Det hele blev sat pænt op på en planche - lavet med tekstbehandlingsprogrammet WordPerfect 5.1 og filen, der stadig ligger i mit digitale backup-arkiv, er dateret 15.11.1991 og fylder 6.136 bytes! Og hvem har et fuldt "eksponat" på kun een planche?
    Det er de underligste ting, samlerne/posthistorikerne kan interessere sig for, og da jeg fortalte mine kære hustru om alt dette, rystede hun på hovedet, men gjorde som vor gamle konge, Fr. IX: Hun sagde ingenting, men tænkte sit!

oldline

Men hvem var "synderen"?
Det var for mig indlysende, at der måtte være tale om en medhjælper af en eller anden slags, da den specielle indstilling kun sås i forbindelse med travlhedsperioder, bl.a. juletravlheden. En opringning i 1990 til postmester Harald Øjvind Jacobsen i Skibby bragte for dagen, at bestyrelsen af postekspeditionen i Krogstrup havde været et familieforetagende fra 15.05.1936 til postekspeditionen blev nedlagt 31.01.1972: Familien Simonsen. Postmester Jacobsen gav mig navnet på en fra familien: Esther Pedersen, og som havde været ansat på Krogstrup Postekspedition, og det fører til historien om personalet på:

Krogstrup Postekspedition
Banestrækningen Hvalsø-Frederikssund blev åbnet 17.11.1928 og bureauet åbnet 01.12.19281, samme dag som postekspeditionen i Krogstrup blev oprettet (se OM2 nr. 53/1928). Postekspeditionen blev underlagt Frederikssund, og OM nr. 57/1928 meddelte, at K. P. Ringdal3, der var blevet ansat som stationsmester på Krogstrup Station, også blev ansat som bestyrer af postekspeditionen fra samme dag. Ringdal blev fra 01.10.1932 forflyttet til Herlev Station, og overportør ved Hvalsø-Frederikssund-banen, H. Olsen, virkede indtil 30.06.1933 som stationsforstander ved Krogstrup Station. Han afløstes af en stationsmester ved navn Peter Marius Lønvig, der var ansat, til banen indstilledes 14.05.19364.

Krogstrup Postekspedition på jernbanestationen blev nedlagt samme dag, 14.05.1936, men dagen efter, 15.05.1936, oprettedes Krogstrup Postekspedition underlagt Skibby Postkontor (OM nr. 19/1936) i møller og sognerådsformand i Lyngerup, Hans Simon Simonsens hus5, og han blev ansat som bestyrer af den nye postekspedition (OM nr. 24/1936).

Simonsen
Hans Simon Simonsen,
f. 06.12.18806 i Lyngerup, d. 22.03.19637
Postbude
Postbude foran Møllegaarden.

oldline

Simonsen var 08.10.19168 blevet gift med Anna Larsine Nielsen i Oppesundby kirke, og de fik to børn: Esther Margrethe Simonsen (07.12.19208- 08.09.20076) og Kaj Bendt Simonsen (28.10.19249 - 24.08.19766). Hans Simonsen var en travl mand, så travl, at datteren Esther i sine erindringer fra 1992 kunne skrive:

"15. maj 1936 blev Midtbanen nedlagt og far blev postekspeditør, men det blev faktisk mig, der klarede det erhverv, til jeg blev gift i 1940. Kontor til dette blev indrettet i det gamle bageri, som hørte til møllen".10

Esther
Esther Margrethe Pedersen 1957.
Bendt
Kaj Bendt Simonsen 1957.

Da Esther Simonsen 14.09.194011 blev gift med Jakob Henrik Pedersen, ønskede hun som sagt at fratræde sin "medhjælperstilling" og faderen (sognerådsformand 1928-1952)12 overtog derefter postekspeditionen igen. I december 1943 solgte Simonsen Møllegaarden og købte en villa ved siden af og hvortil han efterfølgende flyttede postekspeditionen.

Først 01.10.1957 gik Simonsen på pension (i en alder af 76 år!) og blev afløst af sin søn Kaj Bendt Simonsen13, som herefter var bestyrer indtil postekspeditionen blev nedlagt 31.01.197214. (OM nævner intet om de fleste af disse personforhold, men det er ikke unormalt, da bestyrere af postekspeditioner ikke var postuddannede).

Posthuset
Posthuset 1957.

oldline

Kontakt til Esther Pedersen
I 1990 lykkedes det mig at finde Esther Pedersen, som da boede i Skibby, og jeg sendte hende en kopi af hele mit "eksponat" (på een planche) for at vise hende, hvad hun havde bedrevet, da hun periodisk midt i 1940erne til midt i 1950erne hjalp til på postekspeditionen. Hun bekræftede, at det kun kunne være hende, der havde indstillet stemplet således, selv om hun ikke havde tænkt dybere over det. Det morede hende meget at se disse specielle stempelaftryk (og jeg kunne "høre" hendes tanker: "Det er dog de mærkværdigste ting, folk beskæftiger sig med!").
    Man må dog formode, at Hans Simonsen normalt selv sørgede for stempling af posten i hele sin bestyrerperiode 15.05.1936-30.09.1957.

En af mine gode venner, Jan Bendix, som er en af vores eksperter vedr. danske poststempler, kendte ikke til denne indstillingsmåde, men registrerede den i sin stempelregistratur. Senere blev den registreret i nu afdøde Vagn Jensens store stempelregistrant15 således:

BRO IIc-1
BRO IIc-1. Bemærk noten: "fra 1945 anvendt med "simuleret" årstal".

Det fremgår af Vagn Jensens registratur, at Krogstrup også havde et andet dagstempel (BRO IIc-2), som havde gravørdatoen 01.11.1935, men som i hele sin brugsperiode ikke udviste slitage (linierne over og under datohjulene var hele):

BRO IIc-2
BRO IIc-2.

og det er konstateret at Esther Pedersen kun anvendte det slidte stempel ("EP"-aftryk) og ikke (aldrig?) det mere ubrugte BRO IIc-2-stempel.

Tilløb til "EP"-indstilling af stemplet
Ca. 20 år efter, at jeg var i kontakt med Esther Pedersen, har jeg erhvervet nogle ganske få, men bemærkelsesværdige forsendelser, hvor en enkelt skilte sig helt ud fra de andre, nemlig det, jeg vil kalde "Det første forsøg på "EP"-indstilling":

BRO IIc-1
"EP"-forløber!

Brevkortet er på bagsiden dateret af afsender: "30-12-43". Man ser tydeligt, at Esther ønskede at indsætte bindestreger, men det havde stemplet ikke "nok af"! Så indstillingen blev: "31-1.2436" (de sidste to cifre kan ikke ses pga. manglende sværte).

Men, som det ses af foregående, havde Esther fundet sin egen unikke stempelindstilling, da hun senere ved højtidernes travle periode trådte hjælpende til:

BRO IIc-1
"EP"-afstempling 23.12.1951.
Bendt
"EP"-afstempling 23.12.1952 - sikkert om formiddagen.
Bendt
Hans Simonsens afstempling med det andet BRO IIc-1-stempel.
Samme dag, men om eftermiddagen!

De to afstemplinger kunne tyde på, at Esther udelukkende brugte "sit eget" stempel. Jeg har i hvert fald ikke, i de få aftryk af BRO-IIc-1-stemplet fra Esthers periode, set andet end hendes specielle indstilling. Og faderen var sikkert "henvist" til at bruge det andet stempel!

oldline

Alt godt får som bekendt en ende og under den store stempeludskiftning i 1957 måtte de to gamle BRO-IIc stempler indsendes til udskiftning med nye stempler:

BRO IId
BRO IId-1-2.

Jeg gætter på, at da Esther opdagede, at hun ikke kunne indstille de nye stempler efter sit eget hoved, kunne hun ikke dy sig for at give forsendelserne et klask med sit gamle stempel med sin unikke indstilling - inden det i løbet af 1957 blev indsendt til postvæsenets materieldepot:

EP2
"EP" -3.1.1957 8
- samme dag som gravørdagen for det nye stempel, der ankom
til Krogstrup nogle få dage efter: Seneste "EP"-afstempling.
EP3
Hans Simonsen: "12.1.57 18.10"
- muligvis tidligst kendte afstempling med dette stempel.

oldline

Epilog og Tak
Jeg er glad for, at jeg i sin tid fik lejlighed til at tale med Esther Pedersen, og hun havde ikke forestillet sig, at nogen, en lille menneskealder senere, ville studse over den specielle stempelindstilling. Hun har heller ikke fortalt det til to af sine seks børn, Niels Jørgen Pedersen og Hanne Pedersen, hvem jeg er en stor tak skyldig for oplysninger og billeder til denne artikel. En ikke mindre tak til Annemette Aarøe Jensen (også medlem af familien og leder af Jægerspris Lokalhistorisk arkiv) samt til Susanne Hesselkjær - også lokalarkivet, for hjælp med oplysninger og billede af Hans Simon Simonsen.

En ting, jeg ikke kunne undgå at bemærke, var, at postekspeditionen af nogle af de personer, som jeg har været i kontakt med, bliver kaldt "Lyngerup Postekspedition" og ikke "Krogstrup Postekspedition" - vel fordi den sidst var beliggende i Lyngerup og ikke i Krogstrup, men sådan er der så meget!

Historien kan også ses her: http://norbyhus.dk/artiklermm/ep/ (men det er den side, du ser på nu :-)

oldline

Referencer:
1 Svend Hovard: "De Danske Jernbanebureauer og deres Stempler - I". 1994.
2 OM: Officielle Meddelelser fra Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet.
3 Karl Peter Ringdal, f. 22.04.1874 i Hvirring Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, se Folketællingen 1930, Krogstrup Sogn, Horns Herred, Frederiksborg Amt, opslag 43. Død oktober 1981.
4 Den sjællandske midtbane - og dens forhold til Kyndby-Krogstrup kommune.
5 Efter oplysning af leder af lokalarkivet i Jægerspris, Annemette Aarøe Jensen.
6 Oplyst af Esther Pedersens søn Niels Jørgen Pedersen, Skuldelev.
7 Kirkebog for Gerlev, Horns, Frederiksborg 1904-1963, opslag 102.
8 Kirkebog for Gerlev, Horns, Frederiksborg 1892-1924, opslag 144.
9 Kirkebog for Gerlev, Horns, Frederiksborg 1892-1924, opslag 79.
10 Erindringer nedskrevet af Esther Pedersen - i arkiv i Jægerspris Lokalarkiv.
11 Oplyst af Esther Pedersens datter Hanne Pedersen.
12 Lyngerup Mølle
13 Frederiksborg Amts Avis 11.08.1957.
14 "Købmand og Postekspedition" af Susanne Hesselkjær. Fra en kommende bogudgivelse i 2013 om landsbyen Lyngerup af Historisk Forening i Jægerspris.
15 Vagn Jensens stempelregistrant: Illustrationerne er gengivet med venlig tilladelse af Vagn Jensen (†).

oldline

04.10.2014
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional