Det første danske frimærkeudstillings-bedømmelseskema?

Randers Filatelistklub - Anno 1937

Af Toke Nørby - © 2011

Billede fra oldline

Randers Filatelistklub 1937
Klubben blev stiftet den 11. november 1917 og een af stifterne var bogtrykker Torvald Ethelberg, der også ved 20 års jubliæet i 1937 var medlem af klubben. Han var Dansk Filatelistisk Tidsskrifts fader, idet han i 1934 udsendte et forslag til medlemsblad for Danmarks Filatelist-Union: DFT nr. 1! Torvald Ethelberg bestred hvervet som redaktør i 13 år til og med DFT nr. 6/1947.

Emil Nielsen Emil Nielsen
En anden, nok frimærke-historisk ukendt person fra Randers Filatelistklub, var kontorist Emil Nielsen, der i 1937 var kasserer i klubben.
    Emil Nielsen blev indvalgt i Randers Filatelistklub den 28. oktober 1935. Om han blev kasserer på dette tidspunkt, ved jeg ikke, men han var det i 1937, hvilket fremgår af DFT. Emil Nielsen var medlem af Randers Filatelistklubs bestyrelse indtil generalforsamlingen ved 25 års stiftelsesfesten den 11. oktober 1942, hvor det af referatet i DFT fremgår, at hele bestyrelsen gik af (!) og at der blev valgt en ganske ny bestyrelse.
    At Emil Nielsen trækkes frem i lyset skyldes, at hans datter, Inge Nielsen (gift med Jørn Kiel Nielsen, og med hvem min hustru og jeg har haft mange gode timer sammen som fritidssejlere fra Kaløvig lystbådehavn ved Studstrup), har været så venlig at overlade mig et bedømmelsesskema fra 1937, idet Emil Nielsen deltog i en "Opsætningskonkurrence" med ganske prominente dommere - læs bare følgende uddrag fra DFT nr. 9, November 1937, s. 134-135:

"Randers Filatelist Klub fejrer 20 Aars Stiftelsesfest
Den 14. November fejrer Randers Filatelistklub sin 20-aarige Stiftelses fest, idet Klubben blev stiftet paa Højskolehotellet den 11. Novbr. 1917 af 20 Samlere, hovedsagelig rekrutteret blandt Ungdommen. F. Eks. var Klubbens nuværende Formand, som indbød til det første Møde og paa dette valgtes til Formand, kun 16 Aar gammel. Før Mødet den 11. November var der indtegnet 20 Medlemmer. Af disse 20 har 3 staaet som Medlem gennem alle de 20 Aar, nemlig Kontorist (nu Købmand) L. V. Sørensen, Bogtrykker T. Ethelberg og Forretningsfører (nu Købmand) C. Lange. Paa Mødet den 11. Novbr. 1917 valgtes Klubbens første Bestyrelse, bestaaende af L. V. Sørensen, Formand, C. Lange, Kasserer, H. Laursen, Sekretær, H. Elmer og P. Krogh. Klubbens nuværende Bestyrelse bestaar af Købmand L. V. Sørensen, Formand, Disponent Palmer Larsen, Næstformand, Kontorist Emil Nielsen, Kasserer, Maler Th. Frederiksen, Dubletleder og Kasserer Aa. Brandi, Sekr. Klubbens Medlemstal er idag 96 Seniorer og 26 juniorer.
    Dansk Filatelistisk TidsskriftKlubben udgav indtil 1919 sit eget Blad, "Frimærke-Avisen", af hvilket der i Anledning af Stiftelsesfesten udsendes et Særtryk, bl. a. med Genpart af Forsiden af Oktober Nummeret 1917, med Indbydelsen til det stiftende Møde, og endvidere et Aftryk af Bladets Referat til dette Møde. Senere har Klubben haft forskellige Medlemsblade, bl. a. Franco's Blad, "Frimærkesamleren", "Jydsk Frimærkeblad" og "Den danske Filatelist", indtil den efter Unionens Stiftelse deltog aktivt i Oprettelsen af Unionsbladet. (Det officielle DFT, nr. 1/1934:)
    Klubben har jo paa andre Maader gjort en Indsats i Unionsarbejdet, bl. a. ved Starten af en Lands-Juniorkonkurrence, ligesom Unionens Repræsentant i Federationen, Hr. Skindhandler Jørgen Boje, er tidl. Formand i Randers-Klubben.
    Allerede fra Klubbens første Aar var der juniorafdeling i Klubben, og selvom den i flere af de forløbne 20 Aar førte en ret upaaagtet Tilværelse, har det dog været den Gren af det filatelistiske Arbejde, som Klubben har helliget sig med størst Held. Særlig de senere Aars Opsætnings-Konkurrencer for Juniorer har haft stor Betydning for Klubben, og bragt nyt Liv i Juniorarbejdet, til Gavn for saavel Senior- som Juniorsamlerne, og det er derfor ikke helt tilfældigt, at Klubben har udskrevet en lokal Opsætnings-Konkurrence med Afslutning paa en lille Propaganda-Udstilling den 14. November, saaledes at saavel Klubbens Senior- som Junior-medlemmer deltager paa lige Fod, og den vil sikkert være det bedste Udtryk for Klubbens filatelistiske Arbejde og Standard.
    Bedømmelsen foretages af et udenbys Udvalg, bestaaende af saa kendte Filatelister som Hr. Leon G. Andersen, Formand for Aalborg Filatelistklub, Hr. W. Brocks, Formand for Odense Filatelistklub, og Hr. Frimærkehandler Harry Poulsen, Aarhus. Udstillingen er tilgængelig for Publikum fra Kl. 11-17. Kl. 19 er der Festmiddag for Klubbens Medlemmer med Damer og Klubbens Gæster. Derefter Underholdning og Dans".

Herunder ses, at Emils eksponat opnåede hvad der svarer til en national guldmedalje!

Bedømmelsesskema

Som det fremgår fik Emil 13 points ud af 15 og hvis vi omregner det til nutidens point, hvor det maksimalt opnåelige pointtal er 100, ville han således - i henhold til en national bedømmelse i Danmark, have fået, hvad der svarer til en National Guldmedalje! En sådan kræver en bedømmelse på mindst 85 points! Tilykke Emil!

1. Mærkernes Kvalitet4,5 Points(30 points)
2. Opsætningen4,0 Points(27 points)
3. Katalogiseringen4,5 Points(30 points)
I alt13,0 Points(87 points)

Billede fra oldline

Det her viste billede er ikke fra 1937, men fra Randersklubbens udstilling i 1935:

Randers 1935

Siden ændret: 04.07.2011.