Randers Bypost- og Pakke-Ekspedition

af F-R.


Randers Bypost- og Pakke-Ekspedition
Oprettet 1. Maj 1885 og nedlagt 2. Maj 1890.
Indehavere: c. l.ste Aar: M. E. Berg.
Resten af Perioden: S. Christensen.
Kontor 1889 - 1890 - Vestergade 4.

Byposten havde en Overgang 36 gule Postkasser hængende i Nærheden af Postvæsenets røde Kasser. Kasserne blev tømt 5 - 6 Gange daglig - nemlig Kl. 7 - 10 - 13 - 16 - 18 og i en Periode ogsaa Kl. 20. Brevene blev udbragt straks efter en Sortering paa Kontoret.

Budene var store Drenge, ofte kun ca. 10 Aar gamle. De bar sort Kasket med blank lige Skygge. Foran i Pulden sad en Plade med Randers Byvaaben. Nogle af de sidste Bude var i 1889 - 90 to Brødre Ryberg, hvoraf Johs. Ryberg endnu i 1951 bor som Cigarhandler i Østergade, Randers. Den anden Broder bor nu i København.

Johs. Ryberg meddeler mig, at det Hold af Bude, de to Brødre hørte til, mødte efter Skoletid Kl. 13 og straks blev sendt ud at tømme Kasserne. Sidste Tømning skete Kl. 20 og derfor var de meget ofte ikke færdige med Udbringning før Kl. 23. Lønnen var 2 Kr. pr. Uge. - ikke underligt, at Drengene "Mand og Mand imellem" kunde finde paa at anvende Betegnelsen: "Randers By- og Slavepost".

Forklaring paa hvad Overtrykkene "T/3" og "R" paa nogle af Mærkerne betød har ikke kunnet opklares. At "T/3" dækker over Telefonpost afviser Johs. Ryberg, som erindrer, at i hans Tid blev Budpenge for Telefonbreve paaskrevet Brevene. I hvert Fald er "Telefonposten's Fremgangsmaade i nogen Grad klarlagt gennem Mærke Nr. 43 af 1888, som er paatrykt "Telefon Mrk."

Overtrykket "R" er af flere tænkt som Betegnelse for recommanderet Post, men jeg mener, at det snarere kan udlægges som Rundforsendelse, idet jeg er i Besiddelse af et Bestillingskort til Fabrikken Ydun, Randers. Paa Bagsiden af dette Kort kunde man bestille Ønskede Antal Flasker "Yduns China Bitter". Paa Forsiden af Brevkortet er paaklæbet et ubrugt Mærke med Overtrykket "R".

Mærket Nr. 46, 2 Øre, grøn, er tegnet og trykt af Litograf Albert Nielsen, Firma Ludvig Loria, Storegade 8, Randers. Om de øvrige Mærkers Trykning har jeg intet kunnet faa oplyst.

Ønskede man Pakker udbragt telefonerede man ikke til Ekspeditionen, men nedlagde en ufrankeret Seddel med Navn og Adresse i en af de gule Postkasser, og Pakken blev saa afhentet og viderebragt.

Randers Bypost og Pakke-Ekspedition blev som foran omtalt ophævet 2. Maj 1890, og der udbetaltes Hr. S. Christensen en Afløsningssum paa Kr. 2,500.- Der må herfor paa dette Tidspunkt kun have vaeret ophængt 25 gule Postkasser, idet Afløsingssummen udgjorde Kr. 100 pr. Postkasse, ligesom i de andre Byer.

oldline

20.09.2010