Horsens Bypost

af F-R.


Horsens Bypost
Horsens Bypost blev oprettet 3/10 1883 af Bagger under Navnet "Horsens Bypost", Søndergade 44. Der anvendtes et ovalt Stempel: "Horsens Bypost". Bagger ophørte i Maj 1884.

Den 15. Sept. 1886 genaabnedes Forretningen af Købm. S. Melgaard under Navnet "Horsens Telefon og Bypost", Smedegade Nr. 14. Der anvendtes nu et Stempel i 4 Linier: "Horsens Telefon og Bypost".

Forretningens Funktioner:
Almindelig indenbys Korrespondance besørges overalt i hele Byen med Spedalsø, Frederiksberg, Straffeanstalten, Strandgade og Teglgaardsgade for 3 Øre. Frimærkerne hertil kan faaes hos alle Urtekram-, Colonial- og Boghandlere. Brevkasserne (i alt 25 Stkr.) tømmes Kl. 7 og 10 Formiddag og Kl. 1, 4 og 6 Eftermiddag, Brevene ombringes strax til følgende Tider:

1steTourKl.7Formiddag
2den--10do.
3die--1Eftermiddag
4de--4do.
5te--6do.

Paa Søndagene i Maj, Juni, Juli, August og Septbr. Maaneder falder 3die, 4de og 5te Tour bort, paa, Søndagene i Januar, Febr., Marts, April, Oktober, November og December falder 3die og 4de Tour bort.

Publikum anmodes om at kontrollere, at Brevene (der alle stemples med Tour) bliver afleverede i rette Tid og bedes enhver Forsømmelse strax anmeldt paa Kontoret, Smedegade Nr. 14.

Expresbreve besørges, uden Svar for 10 Øre - med Svar for 15 Øre. Disse Breve indleveres direkte paa Kontoret og expederes strax ved særlige Bud - Frimærkerne (10 og 5 Øres) kjøbes kun paa Kontoret, Smedegade Nr.14.

Cirkulærer, Anbefalinger, Kort m.m. eller Meddelelser af enhver Art fra de Næringsdrivende til Publikum besørges for meget moderate og billige Priser, omdelte sikkert og bestemt i Byen baade med og uden Adresse.

Regninger, Meddelelser fra Foreninger til deres Medlemmer, Præsentation af Lister og Lignende besørges for meget billige Priser fra Øre til 2 Øre efter Antal.

Pakker indtil 5 Pd.s Vægt besørges for en Taxt af 5 a 15 Øre - disse indleveres paa Kontoret, Smedegade Nr. 14.

Fordringer besørges inddrevne enten ved Opkrævninger eller kvitterede Regninger - Taxten er 10 % for Beløb under 5 Kr. og 5 % for Beløb over 5 Kr. - Kort til Opkrævninger kjøbes paa Kontoret, Smedegade 14, for 5 Øre Stkt. Alle kirkelige Forretninger ordnes for en moderat Betaling og anbefales særlig Publikum, da der spares megen Tid derved.

Den offentlige Talestation for udenbyes Telefonering, bringes herved i velvillig Erindring - en Samtale koster 25 Øre og Budpenge 10 Øre - der er nu Forbindelse med Skanderborg, Aarhus, Randers, Hobro, Grenaa, Silkeborg, Kjellerup, Viborg og Horning.

Ærinder og Bud af alle Stags besørges for Publikum overalt i Byen for en meget billig Taxt.

Alle Slags Varer og Effekter til Bortsalg ved offentlig Auktion modtages og besørges.

Ved en af Postmester Friis og Postfuldmægtig Dollberg d. 1.ste Okt. 1888 foretagen Optælling af de af Horsens Telefon- og Bypost anbragte Brevkasser ere følgende 25 Brevkasser forefundne ophængte paa nedennævnte Steder:

 1. udenfor Bypostens Kontor, Smedegade 14
 2. Smedegade Nr. 22, Hjørnet af Kildegade
 3. Smedegade Nr. 41, Hjørnet af Farvergade
 4. Smedegade Nr. 75, Hjørnet af Vimmelskaftet
 5. Nørrebrogade Nr. 1,Hjørnet af Nørretorv
 6. Vestergade Nr. 25
 7. Møllegade Nr. 37
 8. Nørregade Nr. 33, Hjørnet af Skolegade
 9. Kattesund Nr. 7
 10. Amaliegade Nr. 5, Hjørnet af Huulveien
 11. Amaliegade Nr. 26, Hjørnet af Gersdorfsgade
 12. Ved Havnen Nr. 13
 13. Aagade Nr. 37, Hjørnet af Fugholm
 14. Borgergade Nr. 21
 15. Torvet Nr. 10
 16. Søndergade Nr. 51, Hjørnet af Torvet
 17. Søndergade Nr. 19, Hjørnet af Graven
 18. Sønderbrogade Nr. 15
 19. Hospitalsgade Nr. 17, Hjørnet af Jessensgade
 20. Stefansgade Nr. 4, Hjørnet af Houmannsgade
 21. Alleegade Nr. 30, Hjørnet af Vimmelskaftet
 22. Alleegade Nr. 8, Hjørnet af Farvergade
 23. Hestedamsgade Nr. 32, Hjørnet af Rædersgade
 24. Grønnegade Nr. 15
 25. Nørregade Nr. 4, Hjørnet af Graven.

Horsens, den 1ste Oktober 1888.
(sign.) Charles Friis. Postmester. (sign.) Dollberg, Postfuldmægtig.

I Lighed med de Forhold, der førte til Københavns Byposts Ophør, besluttede Købm. Melgaard sig i 1890 til at opgive Byposten og d. 20/5 1890 afgav han følgende Erklæring: Undertegnede Kjbmand S. Melgaard i Horsens, nuværende eneste Indehaver af "Horsens Bypost", giver herved Afkald paa Retten til at modtage og distribuere i Horsens By og Omegn Breve, Brevkort og andre Brevforsendelser.

Horsens, den 20.de Maj 1890.
(sign.) S. Melgaard.

Til Vitterlighed:
(sign.) August Petersen, Forretningsfører.
(sign.) Aug. Christgau, Commis.

Erstatningen til Købm. Melgaard for Afløsningen af "Horsens Bypost", Androg 2500 Kr.

oldline

20.09.2010