Østre Landsrets Dom 5. April 1941

© 2011 - Toke Nørby

oldline

Ugeskrift for Retsvæsen 1941, s. 861-862
"Ø. L. D. 5. April 1941
i Sag V 60/1941
Frk. Ingeborg Mølsted, Dragør
(cand. jur. Anker Jacobsen, Prøve)
mod
Murermester Chr. Petersen, Frederiksberg
(Landsretssagf. H. E. E. Koch)
Ejendomsret II A - Laan. E udlaante et Maleri til en Person L, der angav at skulle bruge det til Reproduktion til Offentliggørelse i et Værk. L solgte ulovligt Maleriet til en Kunsthandler, hvorefter Maleriet flere Gange skiftede Ejer og tilsidst solgtes af en anden Kunsthandler til Murermester K. E kendtes i Medfør af D. L. 5-8-12 berettiget til at vindicere Maleriet fra K.
Den 17. Juli 1940 udlaante Sagsøgerinden, Frk. Ingeborg Kirstine Mølsted, Dragør, 3 Malerier, malet af hendes afdøde Fader Maleren Chr. Mølsted, deriblandt Genrebilledet "Skibsgrisens Flugt", til Erik Søderberg, der angav, at han skulde bruge Malerierne til Reproduktion til Offentliggørelse af et Værk om kendte Kunstneres ukendte Værker, der for Tiden var i Trykken. Sagsøgerinden, der kun havde set Søderberg een Gang før, nemlig nogle Dage forinden, da han havde henvendt sig til hende for at se hendes Samling af Faderens efterladte Malerier, og hvor han angav at være henvist til hende af Formanden for Dragør Turistforening, som Sagsøgerinden kendte, udleverede ham Malerierne uden at fatte Mistanke, saa meget mere som hun tidligere havde udlaant Malerier til lignende Formaal. Søderberg afgav en Kvittering, hvorved han bekræftes at have modtaget Malerierne "til Laans".

<i>"Skibsgrisens Flugt"</i>
"Skibsgrisens Flugt". Forstudie til "Grisen skal fanges" (Malet 1900?)
Gengivet fra forsiden af "Vikingen" nr. 3/1935.
Nogle Dage efter telefonerede Søderberg til Sagsøgerinden og meddelte hende, at et af de udlaante Billeder nu var reproduceret, og anmodede om at erholde endnu et Maleri til Laans, hvilket Sagsøgerinden imidlertid ikke kunde skaffe ham, da Maleriet beroede hos en af hendes Søstre. der paa det Tidspunkt var bortrejst. Under Telefonsamtalen aftaltes det imidlertid, at Søderberg personlig skulde komme til Sagsøgerinden samme Eftermiddag. Da Søderberg udeblev fra det aftalte Møde, blev Sagsøgerinden betænkelig og tilskrev ham den 26. Juli 1940 et anbefalet Brev med Anmodning om at tilbagelevere de laante Malerier.
    Da dette Brev forblev ubesvaret, henvendte Sagsøgerinden sig nogle Dage senere paa Søderbergs Adresse, Philippavej 1, hvor imidlertid Søderbergs Moder meddelte hende, at Brevet var kommet Søderberg i Hænde, men at han for Øjeblikket var bortrejst. Da Sagsøgerinden den 11. August 1940 i en Avis saa, at en Malerihandler Søderberg var anholdt paa Frederiksberg for forskellige ulovlige Dispositioner, blev hun klar over, at den anholdte Person var identisk med den Person, til hvem hun havde udlaant Malerierne, og hun anmeldte derfor, da hun formodede, at der ogsaa var disponeret ulovligt over hendes Malerier, Søderberg til Politiet i Københavns Amts Søndre Birk.
    Under Straffesagen mod Søderberg oplystes det, at han ulovligt havde bortsolgt to af de modtagne Malerier, derunder det ovennævnte Genrebillede, og han blev for dette og en Række andre Forhold ved Københavns Byrets 7. Afdelings Dom af 9. Oktober 1940 bl. a. for Underslæb idømt Straf af Fængsel i 1 Aar 4 Maaneder.
    Under nærværende Sag har Sagsøgerinden paastaaet den nuværende Besidder af Genrebilledet "Skibsgrisens Flugt", Sagsøgte Murermester Chr. Petersen dømt til at udlevere Billedet til hende, idet hun paaberaaber sig, at hun har bevaret Ejendomsretten til Billedet i Medfør af D. L. 5-8-12 eller i alt Fald paa Grund af den særlige Tilknytning, hun har til Billedet.
    Sagsøgte paastaar principalt Frifindelse, idet han mener, at der er indtraadt en eksstinktiv Erhvervelse af Ejendomsretten til Fordel for ham som godtroende Køber af Billedet. Subsidiært har han nedlagt Paastand paa, at han dømmes til at udlevere Billedet mod Betaling af 700 Kr., der udgør den kontante Købesum, han har betalt for Billedet, og Udlevering af et Maleri af Maleren Kyhn, som han har givet i Bytte ved Siden af nævnte kontante Sum.
    For Landsretten er afgivet Forklaringer af Parterne og af Kunsthandler Albert Boilesen, for hvem Sagsøgte har foretaget litis denunciatio, samt af Kunsthandler Axel Bruun og Arkitekt Anders A. Carstensen.

(Procesunderretning (litis denunciatio): Naar Køberen af en Ting sagsøges til dens Udlevering af en ell. anden, der gør gældende, at Tingen er hans og ham frakommen ved Tyveri ell. paa anden uregelmæssig Maade, maa Køberen give sin Sælger Underretning om Sagsanlægget, og det saa betids, at de Oplysninger, denne maatte kunne give, kan blive fremførte under Processen, inden det efter de processuelle Regler er for sent. Undlader en Part at give den Trediemand, mod hvem han vil gøre Regres gældende, betimelig P., hvor saadant efter Formuerettens Regler er nødvendigt, taber han sit Regreskrav mod Trediemand, for saa vidt denne kan opgive noget Forsvarsmiddel, som ikke er benyttet under Processen, og som kunde have afværget, at Processen blev tabt.)

    Kunsthandler Axel Bruun har forklaret, at han købte det paagældende Maleri af Søderberg for 165 Kr. Søderberg, som Vidnet kendte, idet han havde set ham gøre Forretning med andre Kunsthandlere, foreviste et Bevis for sin Berettigelse til at sælge Maleriet. Vidnet mener, at Beviset var dateret i Dragør og underskrevet med Navnet Mølsted. Vidnet videresolgte Maleriet til en Kunsthandler Madsen for 4 á 500 Kr. Den 23. Juli 1940 solgte nævnte Kunsthandler Madsen i Nærværelse af Vidnet Maleriet for 1000 Kr. til Arkitekt A. A. Carstensen, med hvem Madsen stod i Forretningsforbindelse. Salget foregik i Arkitekt Carstensens Hjem.
    Arkitekt Carstensen har forklaret, at han afhændede Maleriet til Kunsthandler Boilesen som Led i en Byttehandel, idet han gav Maleriet samt 1200 Kr. i Bytte for et andet Maleri af Værdi 2200 Kr.
    Kunsthandler Boilesen har forklaret, at han solgte Billedet til Sagsøgte, der gav 700 Kr. og det ovenfor nævnte Billede af Kyhn til Værdi 550 Kr. for det. Salget foregik i Sagsøgtes Hjem. Vidnet havde gennem mange Aar gjort Forretninger med Sagsøgte.
    Idet Sagsøgerindens Ejendomsret til Billedet, uanset det senere passerede, maa anses bevaret i Medfør af Bestemmelsen i D. L. 5-8-12, vil der være at give Dom i Overensstemmelse med Sagsøgerindens Paastand.
    Sagens Omkostninger findes Sagsøgte at burde godtgøre Sagsøgerinden med 200 Kr. - - -"

oldline

Tak
til advokat Erik Vermeil, Skanderborg, for at finde denne gamle sag frem til mig.

Tilbage til: "Skive-arket" og Marinemaleren Chr. Mølsteds: "Skibsgrisens Flugt"


Notepad 31.10.2011 Valid HTML 4.01 Transitional