Klasselotteri-Kollektører fra Viborg 1753-1830
- og deres Bancobreve

© 2012-2017 - Toke Nørby

oldline

Postforbindelsen til København
Viborg blev nævnt i 24.12.1624-Forordningen som en mindre postekspedition fra postvæsenets begyndelse. Omkring 1669 blev det omdannet til hovedpostkontor og fra 01.07.1777 til brev- og pakkepostkontor. (DDPE-III, s. 676). Omkring 1771 var der forbindelse til Randers, der lå på hovedruten Aalborg-Haderslev og herfra var der forbindelse til København. (Fr. Olsen II, s. 167).

Folketællingerne
viser, at Viborg havde et indbyggertal på 2.221 i 1769, 2.572 i 1787, 2.379 i 1801 og 3.419 indbyggere i 1834. Der var således ikke behov for mere end een kollektør ad gangen i Viborg i perioden 1753-1830.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark og en gennemgang af aviserne giver følgende billede af Viborg-kollektørerne virkeperioder.
    I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne (enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, men januar-listerne er her anvendt som gældende i december året før). Under skemaet vises aftryk af det ene kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises det tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Viborg
Navn:Kollektør-periode (ca. december):Profession:Født/Død:
Høeg, Hans Adolph Pedersen1753-1754Præst i Sunds sogn, HammerumF. 17.05.1726 / d. ??.09.1799
Ingen nævnt1755-1766
Lind, Peder Andersen 1767Stempelpapirforhandler, Vinhandlerf. o. 1731 / begr. 01.10.1776
Nyboe, Kristen Busch1771, 1774Kjøbmandfødt 1736 / ?
Borreschmidt, Anders1773Justitsraad15.10.1716 / 14.05.1781
Tonboe, Mogens Christian1773, 1775Konsumtionsinspektør, toldinspektør23.11.1746 / 01.03.1802
Tonboe, Christen1776Postmester 1741-1781f. o. 1705 / 30.05.1781
Ingen nævnt1777-1786
Baadsgaard, Gravers Nielsen1787-1822Inspekteurf. o. 1752 / ?
Baadsgaard, Mette Marie1823-1827f. Hensmand. Enke efter foregåendef. o. 1790 / ?
Gjern, Søren Wad1828Stiftskasserer, Stiftsrevisorf. o. 1790 / 02.05.1852
Roedsted, Jens1829-1830Lieutenantf. o. 1790 / ?

Viborg Kollektørsegl
Christen Tonboe
Christen Tonboes segl. Vi kender endnu ingen bancobreve til
klasselotteriet fra ham. Seglet er fra en skrivelse fra ham til
Generaldirektoratet 1741 vedr. dets instrux til ham som postmester.
Baadsgaard
Gravers Nielsen Baadsgaard. 1787-1822.
Roedsted
Jens Roedsted. 1829-1830.

Viborg Postsegl
C7
Chr. 7. 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
F6
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.
Seglenes indbyrdes størrelsesforhold er ikke gengivet korrekt.

Referencer

 1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
 2. Høeg, Hans Adolph Pedersen. (Slægtsforsker Jytte Pedersen, Greve).
 3. Peder Andersen Lind samt begravet
 4. Kristen Busch Nyboe.
 5. Anders Borreschmidt. (Andreas?)
 6. Mogens Christian Tonboe og Christen Tonboe.
  (Ikke-vedrørende kollektørstillingen: Christen Tonboes Postmesterinstrux af 28.07.1741 samt sammes Instrux af 07.10.1741 vedr. brevbefordring mellem visse byer).
 7. Gravers Nielsen Baadsgaard og frue Mette Marie Hensmand. (FT-1787).
 8. Søren Wad Gjern samt dødsdag og alder.
 9. Jens Roedsted. (FT-1834).

Tak
til Jytte Pedersen, Greve - http://lyders-pedersen.dk/, for supplerende oplysninger om Viborg-kollektørerne Mogens Christian Tonboe og Christen Tonboe. Tak også til Torben Malm, Viby, Ib Christian Klausen, Viborg, og Morten Pieper for at stille efterfølgende viste bancobreve til min rådighed.

oldline

Bie
Fig. kl16-viborg-bie11. (Ex Morten Pieper).

1. Udateret Bancobrev fra kollektør Baadsgaard i Viborg
Teksten på brevets forside er:

Velædle       NB
Hr: Lotterie Inspecteur Bie
Herudi 291 rd
BS: Kongl. Lotterie
Penge -
    i /
Kiøbenhavn

Forsiden
viser rødkridt "NB", der var overflødigt, da Bie under alle omstændigheder var pligtig til at afgive kvittering for modtagelsen af bancobrevet.

Bagpå brevet ses kartenummer "N o 4 - ". Portoen er påskrevet bagsiden af bancobrevet (ikke vist) og er anført til 21 ß. Hvad "11" betyder, ved jeg ikke.

Brevet er fra perioden 1801-1805 (Bies tiltrædelse samt i krafttrædelsen af "Tre-Segls-Placaten")

Taksten følger princippet i Forordningen af 28.02.1788 og enkeltbrevstaksten mellem Viborg og København i denne periode er, jf. Kapitel 13, 7 Lß:

250-300 Rdlr.: 3 × enkeltbrevstakst 7 Lß =21 Lß

som der også står bag på brevet.

Som det fremgår af skriften med kartenummer, tilhører denne postmester Stabell i Randers, se Stabells håndskrift. Det viser, at brevet er transporteret fra Viborg til Randers for derfra at blive sendt med ageposten til København. Det gør nu ingen forskel i taksten, idet enkeltbrevsportoen fra Viborg såvel som fra Randers på det tidspunkt var 7 Lß.

oldline

Bie
Fig. kl16-viborg-bie61. (Ex Morten Pieper).

2. Udateret bancobrev fra kollektør Baadsgaard i Viborg
Teksten på brevets forside er:

Couv/             61
Til         NB
S.T. Hr: Inspecteur Bie
  Ved Det Kongl: Classe Lotterie
Indlagt 286 Rbd: N.V.
  Fr VI
    i /
Kiøbenhavn

Forsiden
"Couv/" antyder, at der er ilagt et brev (couvert) og "61" anses for at være Bies egen nummerering af bancobrevet. NB var overflødig, da Bie under alle omstændigheder skulle give kvitteting for modtagelsen af bancobrevet.

Bagsiden
viser postkontorets to segl med kollektørens segl anbragt i midten, helt efter "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804 gældende fra 01.05.1805. Desuden ses Viborg postkontors kartenummer og portoangivelse: "35 - 84". "Fr VI" antyder, at der er tale om et kongeligt tjenestebrev, men det er ikke tilfældet og de kongelige insigner var overflødige, da Bie frigjorde brevet med sin modtagerattest.

Bagsiden viser desuden påskriften: "Manglende Viborg Post Segl og derfor forsynet med Randers Postsegl".

At undlade at påsætte postsegl kunne straffes med bøde - se efterfølgende brev.

Brevet er fra efter 07.08.1813 - da der anvendes begrebet Navne-Værdi. og jf. Kapitel 13 var enkeltbrevsportoen fra Viborg til København 21 Rbß da brevet blev afsendt. Takstudregningen følger princippet i Forordningen af 28.02.1788 og taksten bliver således:

250-300 Rbdlr. 3 × enkeltbrevstakst 21 Rbß:
Medfølgende brev til enkeltbrevstakst:
I alt:
63 Rbß
21 Rbß
84 Rbß

som der også står på brevet.

oldline

Bie
Fig. kl16-viborg-bie127. (Gengivet med venlig tilladelse af Ib Christian Klausen, Viborg).
Bie
Påskrift på brevets højre ombukkede flap.

3. Dateret (22.01.1816) Bancobrev fra kollektør Baadsgaard fra Viborg
Teksten på brevets forside er:

            # 8 Pund 16 Lod               127
      S.T.
      Hr: Lotterie Inspecteur Bie
Hermed 264 Rbd:
og 22 ß: i Sølv Mÿndt
i en Lærreds Pose Mrkt. B.
   
i /
Kiøbenhavn
er N.V. 495 Rbdlr

Forsiden
viser, hvad jeg tolker som vægten af den medfølgende pose sølvmønter og "127", er Bies egen nummerering af bancobrevet.

Højre brev-flap
Her ses datering og underskrift "Viborg d: 22 Janr. 1816 / G/N Baadsgaard" (På den planche, som Bancobrevet oprindeligt var monteret - og som helt tydeligt viser, at planchen stammer fra Robert Bechsgaards samling af Bancobreve - har Bechsgaard skrevet, at datoen var "22. 9. 1816", men ved at sammenligne første bogstav i månedsangivelsen med første bogstav i "Inspecteur" på forsiden af brevet, er man ikke i tvivl om, at månedsnavnet begynder med et "I" (J). Andet bogstav i månedsangivelsen er umiskendeligt et "a", så måneden kan kun være januar. (Hvis brevet havde været fra september 1816, skulle sølvtaksten have været beregnet efter sølvets navneværdi, se Kapitel 18 circ. 31.08.1816).

Bagsiden
viser kollektør Baadsgaars segl samt Viborg Postkontors kartenummer, og en overstreget portoangivelse: "58 - 570" og derunder et andet beløb: "1080", som jeg beskriver nedenfor. Hvad tallet "41" betyder, ved jeg ikke.

Men nu til portoberegningen: Da både sølv- og navneværdi er anført på brevet, kan postkursen udregnes:

495 Rbdlr. × 96 Navne-Værdi:
264 Rbdlr. × 96 + 22 Rbß. Sølv:
47520 Rbß
25366 Rbß

Postkursen var således på dette tidspunkt 47520/25366 × 200 = 375, hvilket vil sige, at 200 Rbdlr. i sølv svarede til 375 Rbdlr. N.V.

I Kapitel 9, Fig. 9-6 kan man se, om der på den nævnte dato var en postkurs på 375. Det var der ikke! Postkursen var 650 i perioden 06.01.1816-01.03.1816! Når postmesteren anvendte en postkurs på 375, er det ikke svært at regne ud, at han brugte den kurs, som rigsbanken brugte og som var 375 i hele perioden 1813-1818, se Kapitel 9: Rigsbankens Kvartalskurser. Faktist er det unødvendigt at kende postkursen i denne periode, da den ikke skal anvendes ved udregningen af portoen, når man kender datoen for afsendelsen af brevet.

Afstanden fra Viborg til København var, jf. Kapitel 13, 57 mil, og af Kapitel 9 kan vi også se, at det er sølvtaksterne i Fig. 9-7, vi skal anvende for de 264 Rbdlr. 22 Rbß sølv:

Sølvmønt indtil 200 Rbdlr. / 56-60 mil:
for hver efterfølgende påbegyndte 50 Rbdlr. = 2 × 40 Rbß:
Mellemsum:
50 % tillæg for sølv, jf. circ. 07.08.1813:
I alt:
160 Rbß
  80 Rbß
240 Rbß
120 Rbß
360 Rbß

som der altså ikke står på brevet, men hvordan postmesteren er kommet til en porto på 570 Rbß er mig en gåde - men det er altså også overstreget (sandsynligvis i København).

Hvad angår beløbet 1080 Rbß, som står på brevet, er der det mystiske, at det er nøjagtig tre × den porto, jeg har udregnet for bancobrevet, og der kan (efter min opfattelse) kun være een grund til det: Postmesteren har måttet betale to × portoen i mulkt for manglende postsegl! - altså 720 Rbß, som er 720/96 = 7½ Rigsbankdaler for sin forseelse.

Beløbet er højst sandsynligt påført på Københavns Brevpostkontor, hvor man har bemærket at bancobrevet ikke havde de lovbefalede postsegl, og Bie har dog kunnet frigøre brevet med sin modtagerattest. Om det efterfølgende resulterede i et økonomisk krav overfor postmesteren i Viborg (Hans Herman Weller Hansen, se DDPE-III, s. 677), vides ikke. Der er intet i hans levnedsløb, der indikerer sløseri!

Mulkt for manglende postsegl
Da postmesteren således ikke har sat sine laksegl, jf. "Tre-segls-placaten" af 24.11.1804, gældende fra 01.01.1805, risikerede han en stor mulkt, jf. denne placats punkt 4, og kan "ei alene vente Straf efter Gen. Postamtets Eragtning, men skal også, hans Ret dog mod alle Vedkommende forbeholdes, være pligtig til at erstatte Bancosedler, som maatte mangle i et Brev eller en Pakke, forsaavidt Postvæsenet selv derfor staaer til Ansvar".

Mulktens størrelse
Da jeg ikke kender eksempler på mulkter for breve, har jeg diskuteret beløbets størrelse med Erik Torbensen, Hammel, som henviser til et par breve, han har:

1.
30.03.1728 skriver Generalpostdirectionen til Magistraten i Rendsburg: "Postcontravention: Wagenmeister Jacob Gosel Clausen står til straf, da 2 breve, som han imod reglerne har ladet befordre med "Fuhrleuten" (vognmænd), er bortkommet. Generalpostdirectionen - incl. C. Erlund - er indforstået med, at Clausen skal straffes. Man mener dog, at han af hensyn til hustruen, skal have straffen halveret til 10 Rdlr., og, ifald han ikke kan betale, i stedet skal have 8 dage på vand og brød. Skulle han igen lade breve, bestemt for den ridende post, befordre med "Fuhrleuten" følger eftertrykkelig straf!"

2.
Erik Torbensen: "Jeg har haft et andet brev af 28.11.1728 til Magistraten i Husum, hvor samme C. Erlund for en tilsvarende forseelse har erindret om den Kgl. Post=Ordning Udi Danmark og Norge samt Førstendommene Slessvig og Holsten af 25.12.1694, § 13, der omtaler en bøde af 10 Rdl. pr. brev, og - hvis den skyldige ikke kan betale - "da skal han lide paa Kroppen;", hvilket betyder lige fra vand og brød (fængsel), kagstrygning, tvangsarbejde til dødsstraf! alt efter forseelsens størrelse.

Som det fremgår heraf er en mulkt på 7½ rigsbankdaler ikke et utænkeligt beløb, og at det er den naturlige forklaring på de 1080 Rbß.
    Nu kan jeg berolige læserne med, at den gode postmester Hansen i Viborg fortsatte sin postmestergerning indtil han døde 14.03.1851, så enten har Klasselotteriet "frigjort" hele beløbet incl. denne formodede mulkt, eller også har Bie og postmester Hansen ordnet sagerne i mindelighed.

Tak
til Erik Torbensen, Hammel, for en god diskussion om dette ganske spændende bancobrev.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-viborg-bie128. (Gengivet med venlig tilladelse af Torben Malm, Viby).

4. Udateret Bancobrev fra Viborg
Teksten på brevets forside er:

br/                                 128
S.T.                     NB
Hr: Lotterie Inspecteur Bie
 
Indlagt 5 Rbd:
N: V:
    FrVI
   
i /
Kiøbenhavn

Forsiden
viser "br/", hvilket indikerer, at der er indlagt et brev. "128" anses for at være Bies egen nummerering af Bancobrevet. Desuden ses et sjusket skrevet "NB", der var overflødigt, at Bie under alle omstændigheder skulle afgive kvittering for modtagelsen af bancobrevet.

Bagsiden
viser postkontorets to segl med kollektørens segl anbragt i midten, helt efter "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804. Desuden ses Viborg postkontors kartenummer og portoangivelse: "57 - 42" samt et overstreget 40, som jeg ikke ved, hvad betyder.

Da værdibetegnelsen er "Rbd: N: V:" (Rigsbankdaler Navne Værdi) er brevet fra perioden hvor dette blev indført: 07.08.1813 til december 1816, hvor Bie gik af. Jf. Kapitel 13 var enkeltbrevsportoen fra Viborg til København 28 Rbß i omhandlende periode.

Bancobreve med mindre indhold
Circ. 13.02.1813 beskrev, at Bancobreve med indhold mindre end 8 Rbdlr. 2 Mk. kunne forsendes til ½ enkeltbrevstakst, og circ. 09.10.1813 oplyste, at nu var den nedre grænse sat op til 10 Rbdlr. (hvilket var gældende til 31.07.1818). Dvs. at takstberegningen bliver:

5 Rbdlr. til ½ enkeltbrevstakst:
Medfølgende brev til enkeltbrevstakst:
I alt:
14 Rbß
28 Rbß
42 Rbß

som der også står på brevet.

oldline

Ikke beskrevne Klasselotteri-Bancobreve
Robert Bechsgaard udgav i april 1987, oktober 1987 og oktober 1988 tre salgskataloger med bl.a. en lang række bancobreve til Klasselotteriet. Herunder ses det/de i disse kataloger omtalte Bancobrev(e) og illustration(er) af samme - hvis der var sådanne.

Jeg har ikke skans af det/de herunder beskrevne og evt. viste Bancobrev(e), men vil gerne have det. Når/hvis jeg får skans af, vil det/de blive flyttet op til de andre her beskrevne. Send mig venligst en mail, hvis du har et eller flere af de herunder omtalte/viste bancobreve:

RB-Katalog nr.BySeglInspecteurIndholdÅrstal/TekstKommentar
2. 10.1987. 0117, s. 06.ViborgF6Scheel1444 Rdlr.NBIllustration haves ej
3. 10.1988. 1281, s. 31.Viborg-Bie264 Rdlr. 22 ß i Sølv MÿndtVist her på siden - brev nr. 3

oldline

Tilbage til Kapitel 16

05.02.2017

Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional