Klasselotteri-Kollektører fra Thisted 1753-1830
- og deres Bancobreve

© 2012-2015 - Toke Nørby

oldline

Postforbindelsen til København
Fra 01.04.1735 og til 31.12.1812 havde Thisted privat bipost til og fra Viborg (se DDPE, s. 665, og Fr. Olsen II, s. 167), og herfra til hovedruten Aalborg-Haderslev og fra denne til København. Først 01.04.1826 blev der oprettet hovedpostkontor og 01.01.1845 pakkepostkontor i Thisted (DDPE-III, s. 665)

Fr. Olsen nævner i sin bog, "Postvæsenet i Danmark 1711-1808", FOII, s. 167), at der i 1771 var etableret to ugentlige gående biposter mellem Viborg, Skive, Nykøbing J og Thisted, og to ugentlige ridende poster mellem Viborg og Randers. Disse ruter var ikke anderledes i 1807 (se samme kilde, s. 274). Præcis hvornår Thisted selv begyndte at kartere bancobreve, er jeg pt ikke klar over, men det må være efter statsbankerotten i 1813, da der i perioden 1795-1812 ifølge aviserne ikke har været klasselotterikollektører i Thisted.

Jeg ved heller ikke, hvornår Thisted fik tildelt C7-postsegl, men sandsynligvis var det i Søren Würnfeldts tid som kollektør, 1774-1786.

Folketællingerne
viser, at Thisted havde et indbyggertal på 598 i 1769, 463 i 1787, 744 i 1801 og 1.386 indbyggere i 1834. Der var således ikke behov for mere end een kollektør i byen og i perioden 1753-1830.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark og en gennemgang af aviserne giver følgende billede af Thisted-kollektørerne virkeperioder.
    I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne (enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, men januar-listerne er her anvendt som gældende i december året før). Under skemaet vises aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises det tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Thisted
Navn:Kollektør-periode (ca. december):Profession:Født/Død:
Ingen nævnt1753-1770
Würnfeldt, Søren1771By- og Herredsskriver.f. o. 1714 / ?
Ingen nævnt1772
Holst, Thomas Nielsen1773Konsumptions Forpagter, Købmandf. o. 1714 / begr. 05.03.1782
Würnfeldt, Søren1774-1786By- og Herredsskriver.f. o. 1714 / ?
Thagaard, Lauritz Pedersen1787-1794 Kammerraad, Sandflugts- og Landvæsens Commissairdøbt 30.06.1756 / d. 08.11.1829
Ingen nævnt1795-1812
Høegh, Ove Guldberg1813Bye og Herredsskriverf. o. 1772 / ?
Hancke, Johan Philip/Filip1814-1830Konsumptionsbetjentf. o. 1776 / d. 12.01.1834

Thisted Kollektørsegl
Würnfeldt
Søren Würnfeldt. 1774-1786.
Jeg ved ikke hvad bogstavet "C" står for: "Collecteur"?
Thagaard
Lauritz Pedersen Thagaard. 1787-1794.
Thagaard
Lauritz Pedersen Thagaard. 1787-1794. Se referencen.
Kendes ikke anvendt på bancobreve fra Thisted til Kbhvn.

Thisted Postsegl
C7
Chr. 7. 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
Indbyrdes størrelsesforhold er ikke gengivet korrekt.

Af bancobrevene fra Thisted til København ses, at bancobrevene herunder alle fik påskrevet kartenummer og porto af postmester Stabell i Randers. Se prøverne med Stabells håndskrift.

Lauritz Pedersen Thagaards ovale "officielle" laksegl kendes ikke anvendt på bancobreve fra Thisted, men det mere anonyme og cirkulære laksegl, som findes på to af de tre kendte bancobreve fra Thisted, må sandsynligvis være Thagaards kollektørsegl.

Baumgarten var Klasselotteriinspektør i perioden 13.03.1770-02.11.1790, og C7-seglet har været anvendt i næsten hele hans inspektørperiode: indtil 13.04.1787, hvor Fr. VI blev regent pga. C7s sygdom.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Thomas Nielsen Holst samt Thisted Kirkebog 1765-1807, opslag 628.
  3. Søren Würnfeldt.
  4. Lauritz Pedersen Thagaard (ved Erling Vester Jacobsen).
  5. Ove Guldberg Høegh.
  6. Johan Philip/Filip Hancke.

Tak
til Erik Arly Jensen, Dansk Post og Tele Museum, til Frank Banke og til Morten Pieper for at stille efterfølgende viste breve til min rådighed. Desuden tak til Erling Vester Jacobsen for tilladelse til at vise Lauritz Pedersen Thagaards segl.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-thisted-sw. (Gengivet med venlig tilladelse af Frank Banke).

1. Udateret bancobrev fra kollektør Søren Würnfeldt i Thisted (17.08.2014)
Teksten på brevets forside er:

            N o 38/
  Velædle
H r Baumgarten
Inspecteur ved det Kongl. Classelotterie
C7 timus
Herudi Indlagt
= 50 rd i Bco
    a
Kiöbenhafn

Bagsiden
viser kartenummer og porto "N r 22 - 8 ß", der ser ud til at være rettet til "N r 29 - 8 ß".

Den karakteristiske håndskrift
Den sirlige kartenummer- og porto-påskrift bag på brevet er påskrevet af postmester Stabell i Randers, se prøverne på Stabells håndskrift. Skriften er set på andre Baumgarten-bancobreve, nemlig byerne Randers (naturligvis, da Stabell var postmester i Randers), Hobro, Holstebro, Skive, Thisted og Viborg.

Indholdet skal således takseret efter 28.02.1788-forordningen - og til enkeltbrevporto - fra Randers til København - nemlig 8 Lß, som der også står bag på brevet.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-thisted-baum.
(Gengivet med venlig tilladelse af Erik Arly Jensen, Dansk Post og Tele Museum).

2. Udateret Bancobrev fra kollektør Thagaard i Thisted
Teksten på brevets forside er:

H r: Joh: Frid: Baumgarten
Inspecteur over de Kongl: Alleene
priviligerede Khavnske Classe-Lotterier
Her underlagt
fölger = 93 Rd:
in Banco -
Franco directe
   
 
i /
Kiøbenhavn

Baumgarten var Klasselotteriinspektør i perioden 13.03.1770-02.11.1790. Forsiden har påtegningen "Franco directe", hvilket betyder, at brevet er betalt fra Thisted til København. Collecteuren har åbenbart været uvidende om, at Baumgarten kunne frigøre Bancobrevet med sin modtagerattest.

Bagsiden
viser karte nr. og (muligvis) porto "16 / 12", der er Thisted Postkontors notering. Taksten fra Randers til København var 8 Lß jf. Kaptel 13 og muligvis har afsenderen deroveni betalt 4 Lß for at få brevet til Randers.

Under alle omstændigheder var en betaling overflødig, da Baumgarten kunne frigøre brevet med sin modtagerattest.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-thisted-baum16. (Ex Morten Pieper).

3. Udateret Bancobrev fra kollektør Thagaard i Thisted
Teksten på brevets forside er:

N r 16/
Til Velædle           NB
H r: Joh: Frider: Baumgarten
Inspecteur over de Kongl: Alleene
priviligerede Khavnske Classe-Lotterier
Her under
110 rd
    in Banco -
Fr: Randers
   
 
i /
Kiøbenhavn

Baumgarten var Klasselotteriinspektør i perioden 13.03.1770-02.11.1790. Forsiden har påtegningen "Franco Randers, hvilket betyder, at brevet er betalt fra Thisted til Randers.

Bagsiden
Viser sort kollektørsegl og alm. rødt C7-postsegl. Desuden ses kartenummer og porto: "34 - N r 35 - 12 ß", hvor det overstregede kan være kartenummeret fra Thisted. Hvad tallene i højre side betyder, ved jeg ikke.

Enkeltbrevstaksten Randers-København var i Baumgartens periode 8 Lß, og portoudregningen følger princippet i forordningen af 23.02.1788:

"1 Rdlr. indtil fulde 100 Rdlr. som for et enkelt Brev; over 100 Rdlr. indtil fulde 150 Rdlr. som for et halvandet Brev; og saa fremdeles halv Porto for hver 50 Rdlr. mere." Portoen bliver da:

100-150 Rdlr.: 1½ × 8 Lß 12 Lß

som det også fremgår af brevets bagside.

Påtegningen "NB" i rødkridt var overflødig, da Baumgarten under alle omstændigheder skulle afgive kvittering for modtagelsen.

oldline

Tilbage til Kapitel 16

12.05.2015
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional