Klasselotteri-Kollektører fra Stege 1753-1830
- og deres Bancobreve

© 2012-2016 - Toke Nørby

oldline

Postforbindelsen til København
Stege blev allerede oprettet som mindre postekspedition i forordningen af 24.12.1624, og omkring 1666 blev det omdannet til hovedpostkontor. 01.07.1777 blev det brev- og pakkepostkontor (se DDPE-III, s. 604). Stege lå på den vigtige Hamborg-rute, så der var i 1771 (Fr. Olsen-II, s. 165) to ugentlige ridende postforbindelser til København.

Folketællingerne
viser, at Stege havde et indbyggertal på 1.357 i 1769, 1.269 i 1787, 1.219 i 1801 og 1.365 indbyggere i 1834. Der var således ikke behov for mere end een kollektør i byen ad gangen i perioden 1753-1830.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark og en gennemgang af aviserne giver følgende billede af Korsoer-kollektørerne virkeperioder.
    I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne (enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, men januar-listerne er her anvendt som gældede i december året før). Under skemaet vises aftryk af det ene kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises det tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Stege
Navn:Kollektør-periode (ca. december):Profession:Født/Død:
Ingen nævnt1753-1766
Jørgensen, Mogens1767, 1771, 1775-1776Byfoged og Borgmesterf. o. 1710 / begr. 14.07.1784
Smith, Mathias1773-1776Amtsforvalter over Møenf. o. 1727 / ?
Jensen, Jan1780-1786Kiøbmand?
Møller, ?1787-1790Controlleur?
L?ppe, v. d.1791-1792??
Ingen nævnt / vacant1793
Smith, ?1794-1799Apotheker?
Jørgensen, Frederik Christian1800-1811Landsof. Commiss./Kammerraad-justitsraad30.07.1751 / 25.11.1817
Albrechtsen, Niels1813-1814 og en del af 1815?f. o. 1769 / 06.07.1815
Lassen, ?1815-1817??
Lehmann, ?1819Kæmner?
Ingen nævnt / vacant1820
Puttferchen, Joachim Heinrik1821Kammerraadf. o. 1797 / ?
Dan, Ulrich Christian1822-1823Auditeur, Bye og Herredskriverf. o. 1773 / ?
Staal, Niels1824-1826Constitueret collecteur, Kiøbmandf. o. 1777 / ?
Brønderslev, Jens Christian Nielsen1827-1830Gæstgiver10.11.1782 / 20.04.1855

Stege Kollektørsegl
Albrechtsen
Albrechtsen. 1813-1814.
Lassen
Lassen. 1815-1817.
1817-1824
Segl anvendt af ? i perioden 1817-1824.
Stege Postsegl
Fr. VI
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.
Seglenes indbyrdes størrelsesforhold er ikke gengivet korrekt.

Referencer

 1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
 2. Mogens Jørgensen samt Hammerweb.dk.
 3. Mathias Schmit. (FT-1787).
 4. Der er ikke fundet referencer for Jan Jensen, controlleur Møller, v. d. L?ppe eller Apotheker Smith.
 5. Frederik Christian Jørgensen .
 6. Niels Albrechtsen. (Stege Kirkebog 1764-1815, opslag 96, nr. 30).
 7. Der er ikke fundet referencer for Lassen eller Kæmner Lehmann.
 8. Joachim Heinrik Puttferchen. (FT-1850: Præstø, Stege Købstad, Torvegade No 46 vestre Deel, 57-F2).
 9. Ulrich Christian Dan. (FT-1834).
 10. Niels Staal. (FT-1834).
 11. Jens Christian Nielsen Brønderslev.

Tak
til N.N. samt til Auktionshuset Postiljonen (S), og Morten Pieper, Brøndby, for venligt udlån af de herunder viste Stege-Bancobreve.

oldline

Albrechtsen
Fig. kl16-stege-alb23.

1. Udateret Bancobrev fra Stege.
Teksten på brevets forside er:

S: T:
Hr. Classe Lotterie
Inspecteur Bie
Herudi
23 rbd Navne V.
K: T: fra
Collecteur
   Albrechtsen
   
i
Kiøbenhavn

Bagsiden viser karte nr. og porto "4 - 12", der er Stege Postkontors kartering og portoangivelse. Desuden ses tre segl, som er anbragt på stribe (med kollektør Albrechtsens segl i midten) i overensstemmelse med "Tre-Segls-Placaten" fra 1804 gældende fra 01.01.1805.

Albrechtsen var kun kollektør i perioden 1813-1814 og da brevet anfører beløbet i Rigsbankdaler, samt med en porto på 12 Rbß, er brevet fra perioden 07.08.1813-1814, jf. Kapitel 13.

Taxeringsprincippet følger princippet i Pakkeposttaksten af 28.02.1788: Taksten for indlagte sedler er enkeltbrevstakst for de første 100 Rbdlr. og dernæst ½ enkeltbrevstakst for hver påbegyndt 50 Rbdlr. Taksten bliver da:

1-100 Rbdlr.: Enkeltbrevstakst:12 Rbß

som der også står på bagsiden af brevet. Man ser, at kollektøren har skrevet "K.T." på brevet, men det var ikke et kongeligt tjenestebrev og blev i øvrigt frigjort med inspektørens modtagerattest.

oldline

Albrechtsen
Fig. kl16-stege-alb143.

2. Udateret Bancobrev fra kollektør Albrechtsen i Stege.
Teksten på brevets forside er:

    S: T:
Hr. Classe Lotterie Inspecteur Bie
Herudi 143 rbd N. V.
    K: T: fra
Collecteur Albrechtsen
   
i/
Kiøbenhavn

Bagsiden viser karte nr. og porto "4 - 18", der er Stege Postkontors kartering og portoangivelse. Desuden ses tre segl, som er anbragt på stribe (med kollektør Albrechtsens segl i midten) i overensstemmelse med "Tre-Segls-Placaten" fra 1804 gældende fra 01.01.1805.

Albrechtsen var kun kollektør i perioden 1813-1814 og da brevet anfører beløbet i Rigsbankdaler, samt med en porto på 18 Rbß, er brevet fra perioden 07.08.1813-1814, jf. Kapitel 13.

Taxeringsprincippet følger princippet i Pakkeposttaksten af 28.02.1788: Taksten for indlagte sedler er enkeltbrevstakst for de første 100 Rbdlr. og dernæst ½ enkeltbrevstakst for hver påbegyndt 50 Rbdlr. Taksten bliver da:

100-150 Rbdlr.: 1½ × Enkeltbrevstakst 12 Rbß:18 Rbß

som der også står på bagsiden af brevet. Man ser, at kollektøren har skrevet "K.T." på brevet, men det var ikke et kongeligt tjenestebrev og blev i øvrigt frigjort med inspektørens modtagerattest.

oldline

Albrechtsen
Fig. kl16-stege348. Gengivet med venlig tilladelse af Auktionshuset Postiljonen (S).
(Tidligere udstillet af Wilhelm Lambrecht (D) på NORDIA 2012).

3. Udateret Bancobrev fra kollektør Albrechtsen i Stege

      S. T.
Hr. Classe Lotterie In-
-specteur Bie
Herudi 8 rb dlr i
rede Sølv
Værdi 24 rbd N:V:
    i Kiøbenhavn
K:T: fra Collect. Albrectsen

På bagsiden ses Stege Postkontors to segl med kollektør Albrechtsens segl i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, der havde virkning fra 01.01.1805. Karte nr. og porto "3 - 48" Rbß.

Da både Sølv- og Navne-Værdi af de indlagte penge er angivet kan vekselkursen mellem de to betalingsmuligheder udregnes: 24/8 × 200 = 600, hvilket vil sige, at 200 Rbdlr. i sølv svarede til 600 Rbdlr. N.V.

Da vi ved, at Albrechtsen var kollektør i 1813 og 1814, men også i den største del af 1815 - indtil den nye kollektør blev nævnt i avisen. kan vi af Kapitel 9, Fig. 9-6, se, at der var to periode, hvor postkursen var 600: 19.02.1814-30.04.1814, 15.08.1814-30.09.1814 og 07.02.1815-05.05.1815. Brevet må efter portoberegningen at dømme være fra den sidste periode (ellers kan jeg ikke få portoen til at passe!).

Af Kapitel 13 ses, at portoen for et enkeltbrev fra Stege til Kbhvn. var 12 Rbß i de nævnte perioder og afstanden mellem Stege og Kbhvn. var 15¼ mil. Af Kapitel 9, Fig. 9-7 ses, at indtil 10 Rbdlr. i Sølv for en strækning på 15¼ mil. kostede 16 Rbß hvortil skal lægges det ved cirkulæreordren af 07.08.1813 befalede tillæg på 50 PCt. = 8 Rbß, i alt 24 Rbß

8 Rbdlr. sølv - 15¼ mil:
50 % tillæg, jf. cirkulæreordren af 15.11.1814:
Bilag / ledsagebrev til 2 × enkeltbrevsporto á 12 Rbß:
I alt:
16 Rbß
8 Rbß
24 Rbß
48 Rbß

som der også står på brevet.


Rettelse til tidligere tekst for dette bancobrev:
Wilhelm Lambrecht anførte på sin udstillingsplanche på udstillingen Nordia 2012 i Roskilde, at der er en "NB"-påtegning på brevet, hvad der dog ikke er. Desuden anførte han: "Die Löcher im Briefumschlag stammen von dem Sortierbrett der Eingangskontrolle in Koebenhavn" (hullerne i brevomslaget stammer fra sortérbrædtet ved indgangskontrollen i København). Det er temmelig usandsynligt, at bancobrevet MED indhold af pengesedler blev pindet op ved ankomst til København. En sådan behandling kendes ikke på andre breve. Derimod antager man, at det er Baumgartens "arkiveringsmetode" efter at sedlerne var udtaget og afsender, indholdet og betalingen var ført til protokols.

Wilhelm Lambrecht reagerede i 2012 desværre ikke på mine henvendelser med mine kommentarer, men da det er ønskeligt, at fejlene ikke bliver gentaget fremover, er de nævnt her.

oldline

Lassen
Fig. kl16-stege-las6.
(Gengivet med venlig tilladelse af Erik Torbensen, Hammel)

4. Udateret Bancobrev fra kollektør Lassen i Stege

      S. T.
Hr. Classe Lotterie Inspect. Bie
Herudi 6 rbd 50 ß S: M:
Værdi 22 rbdl 75 ß
N:V: K:T:
Lotteriet Vedkommende
fra Lassen
    Her ?? 3 Spec. og 32 ß

Kiøbenhavn

På bagsiden ses Stege Postkontors to segl med kollektør Lassens segl i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, der havde virkning fra 01.01.1805. Karte nr. og porto "9 - 48" Rbß.

Da både Sølv- og Navne-Værdi af de indlagte penge er angivet kan vekselkursen mellem de to betalingsmuligheder udregnes:

6 Rbdlr. × 96 + 50 Rbß Sølv:
22 Rbdlr. × 96 + 75 Rbß. Sedler og Tegn:
626 Rbß
2187 Rbß

Kursen var således på dette tidspunkt 2187/626 × 200 = 700, hvilket ville sige, at 200 Rbdlr. i sølv svarede til 700 Rbdlr. N.V.

Herved kan man i Kapitel 9, Fig. 9-6, se, at hvornår denne postkurs var gældende for at finde ud af, hvornår Bancobrevet er sendt: Der er to perioder, hvor postkursen var 700 Sedler mod 200 Rbdlr sølv.: 06.05.-03.07.1815 og 02.03.-04.10.1816 og brevet er således fra en af de to perioder.

I 1815/1816 var portoen for et enkeltbrev fra Stege til Kbhvn. 12 Rbß og afstanden mellem Stege og Kbhvn. var 15¼ mil, jf. Kapitel 13. Af Kapitel 9, Fig. 9-7 ses, at indtil 10 Rbdlr. i Sølv for en strækning på 15¼ mil. kostede 16 Rbß hvortil skal lægges det ved cirkulæreordren af 15.11.1814 befalede tillæg på 50 PCt. = 8 Rbß, i alt 24 Rbß

6 Rbdlr. 50 Rbß sølv - 15¼ mil:
50 % tillæg, jf. cirkulæreordren af 15.11.1814:
Bilag / ledsagebrev til 2 × enkeltbrevsporto á 12 Rbß:
I alt:
16 Rbß
8 Rbß
24 Rbß
48 Rbß

som der også står på brevet. Man kan se, at der på brevet yderligere er påskrevet noget med sort blæk - tilsyneladende et specier-beløb (1 Specie = 2 Rbldr. Sølv) 32 Rbß. Hvorfor, har jeg ingen forklaring på, men har de ligget i et brev for sig, skulle dette takseres særskilt.

oldline

Lassen
Fig. kl16-stege-scheel. (Ex Morten Pieper).

5. Udateret Bancobrev fra kollektør Lassen i Stege

  Höy Velbaarne
H r Major og Ridder v Scheel
Classe Lotterie Inspecteur
Heri
235 rbd N. V.
under eget Segl
    i/
Kiøbenhavn

På bagsiden ses Stege Postkontors to segl med kollektørens laksegl i midten (jeg ved ikke med sikkerhed, hvem det er). Desuden Karte nr. og porto "12 - 42", bærepenge "Bp 8" samt totalbeløbet.

Perioden 01.01.1817-31.07.1818
von Scheel tiltrådte 01.01.1817 og brevet er fra denne periode, hvor enkeltbrevportoen fra Stege til Kiøbenhavn var 12 Rbß N.V.

Taxeringsprincippet følger Pakkeposttaksten af 28.02.1788: Taksten for indlagte sedler er enkeltbrevstakst for de første 100 Rbdlr. og dernæst ½ enkeltbrevstakst for hver påbegyndt 50 Rbdlr.

200-250 Rbdlr.: 2½ × enkeltbrevs 12 =
Medfølgende brev til enkeltbrevstakst:
Bærepenge:
I alt:
30 Rbß N.V.
12 Rbß N.V.
  8 Rbß N.V.
50 Rbß N.V.

som der også står på brevet.

Som vanligt blev Bancobrevet automatisk frigjort ved inspektørens modtagerattest.

oldline

Ikke beskrevne Klasselotteri-Bancobreve
Robert Bechsgaard udgav i april 1987, oktober 1987 og oktober 1988 tre salgskataloger med bl.a. en lang række bancobreve til Klasselotteriet. Herunder ses det/de i disse kataloger omtalte Bancobrev(e) og illustration(er) af samme - hvis der var sådanne.

Jeg har ikke skans af det/de herunder beskrevne og evt. viste Bancobrev(e), men vil gerne have det. Når/hvis jeg får skans af, vil det/de blive flyttet op til de andre her beskrevne. Send mig venligst en mail, hvis du har et eller flere af de herunder omtalte/viste bancobreve:

RB-Katalog nr.BySeglInspecteurIndholdÅrstal/TekstKommentar
2. 10.1987. 0114, s. 06.StegeF6Bie24 Rdlr.Fra Collecteur AlbrechtsenIllustration haves ej
3. 10.1988. 1280, s. 31.StegeF6Bie23 Rdlr.K. T.Vist her på siden - brev nr. 1

oldline

Tilbage til Kapitel 16

01.03.2016

Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional