Klasselotteri-Kollektører fra Sorø 1753-1830
- og deres Bancobreve

© 2012-2015 - Toke Nørby

oldline

Postforbindelsen til København
DDPE, s. 655, anfører, at Sorø fik status som brevpostkontor omkring 1711 og forbindelsen til København gik naturligt hertil via Ringsted-Roskilde.

Folketællingerne
viser, at Sorø havde et indbyggertal på 532 i 1769, 509 i 1787, 592 i 1801, og 727 i 1834, så der var ikke behov for mere end een kollektør ad gangen i perioden 1753-1830.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark og en gennemgang af aviserne giver nedenstående billede af Sorø-kollektørerne virkeperioder. I skemaet er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne i decemberudgaven (enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for, men januar-listerne er så anvendt som gældede i december året før).

Under skemaet vises aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises de tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Sorø
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.):Profession:Født/Død:
Mathiesen, Marcus1753-1754By- og Birkeskriver, Postmester, Købmand11.02.1711 / 29.11.1759
Ingen nævnt1754-1770
Rosbierg, Søren1771-1784Kiøbmandf. o. 1722 / begr. 12.04.1790
Ingen nævnt1785-1797
Klein, Magnus Hosum1798-1814Apotheker, Postmesterdøbt 15.03.1745 / 04.02.1815
Glahn, Hans Egede1815-1826Apotheker22.04.1783 / 03.05.1874
Rasmussen, Caspar1827-1830Provisor - Medhj. Sorø Aphotekd. 04.05.1792 / ?

Glahn
Hans Egede Glahn. 1815-1826.

Sorø Kollektørsegl
Rosbierg
Søren Rosbierg. 1771-1784
Glahn
Hans Egede Glahn. 1815-1826.
Glahn
Hans Egede Glahn. Ca. 1823.
Sorø Postsegl
C7
Chr. VII. 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
F6
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.
F6
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.
Seglenes indbyrdes størrelsesforhold er ikke gengivet korrekt.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Marcus Mathiesen samt DDPE (som staver efternavnet Matthiessen).
  3. Søren Rosbierg - Sorø Sogns kirkebøger/kirkens regnskab. FT-1787/Sorø-Realgaden 31.
  4. Magnus Hosum Klein.
  5. Hans Egede Glahn.
  6. Casper Rasmussen - Herslev S Kirkebog 1658-1811 (0pslag 126) samt FT-1845/Hans Egede Glahn.

Tak
til Ole Laursen, Østerbro, samt Steen Jensen, Sorø, for lån af viste bancobreve. (Steen Jensen har desuden givet mig detaljerede oplysninger om Sorø-kollektørerne),

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-soroe-baum.

1. Indvendig dateret (29.06.1783) bancobrev fra kollektør Rosbierg i Sorø
Teksten på brevets forside er:

            N o 7.
                N o 2 pto 3 ß
  Velædle
H r Joh: Frid: Baumgarten
Kongl: May st Lotterie Inspecteur
C7 timus
med Attest
Herudi i Banco 70 Rd
    /a
Kiøbenhavn
Soröe

"N o 7" er Baumgartens egen nummerering af bancobrevet.

Bagsiden viser kollektørsegl og postsegl C7 samt kartenummer og porto: "2 - 3". I Rosbiergs kollektørtid var enkeltbrevsportoen fra Sorø til København 3 Lß jf. Kapitel 13, så taksten for brevet er:

1-100 Rbdlr.: 1 × enkeltbrevstakst: 3 Lß

hvad der også står på brevet. De kongelige insigner med "kroneslynge" (krussedulle over "C7 timus") samt fremsendelsen med Attest var ganske overflødigt, idet Baumgarten kunne frigøre brevet med sin modtageattest samt skulle give kvittering for modtagelsen af bancobrevet.

På en indvendig flap af brevet ses desuden:

datering   Dat. d. 29 Juny 1783
ank. d. 1ste
besv: d. 5te

oldline

Bie
Fig. kl16-soroe-bie53. (Gengivet med venlig tilladelse af Ole Laursen, Østerbro).

2. Udateret (halvt - uden bagside) bancobrev fra kollektør Klein i Sorø (indsat 25.03.2015)
Teksten på brevets forside er:

      Til         53
S. T.
  H r Bie
    Kongl. Classe Lotterie Inspecteur
Heri 1 S. 100 rd
og i smaa 72 rd 29 ß
              172 rb 53 (?) ß
Classe Lotteriet Angaaende
fra Postmester Klein
   
 
i
Kiøbenhavn

Forsiden
Det med rødkridt påførte "53" anses for at være Bies egen nummerering af bancobrevet. Ved beløbsangivelsen ser det ud som om, der står "53 ß", hvor jeg ville have forventet "29 ß", da beløbet er en sum af ovenstående to beløb. Det betyder dog ikke noget for udregningen af portoen, da beløb under 1 Rd. skulle regnes for 1 Rd.

Brevet er i Ole Laursens samling monteret på en planche, hvoraf det fremgår: Bagside: "Segl afklippet!" og "Karte/porto 5 - 12"

Brevet anses for at være fra perioden 01.01.1813-31.01.1813, hvor enkeltbrevsportoen Sorø-København var 4 Lß, (se Kapitel 13). Det betyder, at vi kan give et skud på portoen, idet taksten skal beregnes efter 23.02.1788-forordningen, punkt III C:
"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

150-200 Rdlr.: Enkeltbrevtakst 4 ß × 2 =
Medfølgende brev til 1 × enkeltbrevsporto:
I alt:
8 Lß
  4 Lß
12 Lß

hvad der, iflg. Ole Laursen, også står bag på brevet.

oldline

Bie
Fig. kl16-soroe-bie40. (Gengivet med venlig tilladelse af Ole Laursen, Østerbro).

3. Udateret Bancobrev fra Madam Klein (postmester Kleins hustru) i Sorø (indsat 25.03.2015)
Teksten på brevets forside er:

      S. T.
      H r Indspecteur Bie
Indlagt
40 Rbd i Sedl.
1 Species og
3 Rbd i Sølv
     
i
Kiøbenhavn
Lotteriet angaaende fra Madam Klein i Sorøe

Bagsiden
viser, foruden et fint antal post- og kollektørsegl, også kartenummer og porto: "3 - 27".

Forsiden
Da brevet er fra Madam Klein, kunne dette tyde på, at brevet er fra en periode, hvor postmesteren havde forfald - enten på grund af død eller - måske mindre dramatisk - pga. midlertidigt fravær. Det sidste anses at være tilfældet, da portoen angives til at være 27 ß, der kunne tyde på, at brevet er fra perioden 01.02.1813-06.08.1813, se Kapitel 13, hvor enkeltbrevsportoen er 9 Rbß.

Skrivelse af 29.01.1813 fra Cancelliet til direktionen for Rigsbanken: 01.02.1813: "At Sølvværdien maa ansees ligemed Navneværdie, indtil Coursen den 1ste August 1813 bliver sat."

Taksten kan herefter udregnes:

1-100 Rdlr.: Enkeltbrevtakst 9 ß =
Medfølgende brev til 2 × enkeltbrevsporto:
I alt:
9 Rbß
18 Rbß
27 Rbß

hvad der også står bag på brevet. (Men er det rigtigt? Tjek med andre tilsvarende breve).

oldline

Bie
Fig. kl16-soroe-bie.

4. Udateret Bancobrev fra kollektør Glahn i Sorø
Teksten på brevets forside er:

    S. T.
        10-6
H r Inspecteur Bie
Heri 6 rbd 5 Mrk 9 ß N.V.
  og 6 rbd S. M.
Lotteriet tilhörende
    i
Kronprindsesse Gade
i Kiøbenhavn

Bagsiden
viser kartenummer og porto: "3 - 24" samt kollektørseglet flankeret af to postsegl, som bestemt i "Tre-Segls-Placaten" af 1804. Jeg ved ikke, hvad notatet "10-6" betyder - med mindre det er Bies egen nummerering af bancobrevet.

Man bemærker, at der står rbd, hvilket viser, at brevet er fra tiden efter 01.02.1813, hvor rigsbanken blev etableret.

Kollektør Glahn blev først kollektør i 1815 og Bie gik af i dec. 1816. Af Kapitel 13 ses, at enkeltbrevstaksten mellem Sorø og København var 12 Rbß. I denne periode varierede postkursen, jf. Kapitel 9, Fig. 9-6, mellem 550 og 750. Det betyder også, at når totalportoen for brevet er anført til 24 Rbß må enkeltbrevs portoen, jf. Kapitel 13, være 12 Rbß, hvilket også betyder, at portoen for sølvinholdet i N.V. må være 12 Rbß.

Det vil, jf. Kapitel 9, Fig. 9-7, være tilfældet, hvis navneværdien af de 6 Rbdaler sølvmønt er mellem 10 og 20 Rbdaler N.V. Vi prøver derfor med de forskellige postkurser i perioden 1815-dec. 1816, som fremgår af Kapitel 9, Fig. 9-6:

Postkurs 6 Rbdlr. sølv Navneværdi
550 550/200 × 6 16,5 Rbdlr. N.V.
600 600/200 × 6 18 Rbdlr. N.V.
650 650/200 × 6 19,5 Rbdlr. N.V.
700 700/200 × 6 21 Rbdlr. N.V.

Her ses, at postkurs 550-650 giver et resultat, der holder sig mellem 10 - 20 Rbdlr. Det betyder, at brevet er fra en af disse fem perioder:

PeriodePostkurs
31.12.1814-06.02.1815
07.02.1815-05.05.1815
06.05.1815-03.07.1815
04.07.1815-05.01.1816
06.01.1816-01.03.1816
02.03.1816-04.10.1816
05.10.1816-08.11.1816
09.11.1816-02.05.1817
550
600
700
600
650
700
750
650

Taksten kan herefter udregnes:

Circ. 09.10.1813 bestemmer at bancobreve med max 10 Rbdlr.
i sedler og tegn (Navne-Værdi) til halv porto. Dette var
gældende i perioden 09.10.1813-31.07.1818:
 
Sølvmønt i brevet takseres efter N.V. efter Kapitel 9, Fig. 9-7
som viser 12 Rbß for fulde 8 under 12 mil for en sum
mellem 10-20 Rbd. N.V.:
 
Hertil kommer en forhøjelse på 50 % jf. circ. 07.08.1813 :
I alt:
 
 
  6 Rbß
 
 
 
12 Rbß

   6 Rbß
24 Rbß

hvad der også står bag på brevet.

oldline

Bie
Fig. kl16-soroe-bie49.
Gengivet med venlig tilladelse af Ole Laursen, Østerbro.
Bancobrevet er også opført i listen i Kapitel 16.

5. Udateret Bancobrev fra kollektør Glahn i Sorø
Teksten på brevets forside er:

S. T.           49
H r Lotterie Inspecteur Bie
Heri 50 rbd 84½ ß N.V.
og 4 rbd S. M.
Lotteriet vedkommende
    i
Kiøbenhavn

Forsiden
viser "49", som er Bies egen nummerering af bancobrevet.

Bagsiden
viser kartenummer og porto: "2 - 42" samt kollektørseglet flankeret af to postsegl, som bestemt i "Tre-Segls-Placaten" af 1804.

Man bemærker, at der står rbd Navne-Værdi, hvilket viser, at brevet er fra tiden efter 07.08.1813.

Kollektør Glahn blev først kollektør i 1815 og Bie gik af i dec. 1816. Af Kapitel 13 ses, at enkeltbrevstaksten mellem Sorø og København var 12 Rbß, og afstanden var 10 mil.

Taksten for de indlagte seddelpenge kan beregnes efter princippet i Forordningen af 28.02.1788:

1-100 Rbdlr.: 1 × enkeltbrevporto á 12 Rbß 12 Rbß

Jf. circ. 07.08.1813 skal sølvmønt takseres efter værdien i Navne-Værdi. I perioden 1815-1816 varierede postkursen, jf. Kapitel 9, Fig. 9-6, mellem 550 og 750, hvilket vil sige at Navneværdien af de 4 Rbdlr. S.M. var 11-15 Rbdlr. Navne-Værdi.

Jf. Kapitel 13 var afstanden mellem Sorø og København var 10 mil, og de indlagte sølvmønters værdi i Navne-Værdi skal takseres efter Kapitel 9, Fig. 9-7: Fulde 8 under 12 mile - indtil 20 Rbdlr. N.V. Regnestykker kommer så til at se således ud:

Sedler:
1-100 Rbdlr.: 1 × enkeltbrevporto á 12 Rbß:
Medfølgende brev til enkeltbrevtakst:
Sølvmønt:
11-15 N.V., 8-12 mile - indtil 20 Rbdlr. N.V.:
50 % jf. circ. 07.08.1813:
I alt:
 
12 Rbß
12 Rbß
 
12 Rbß
  6 Rbß
42 Rbß

som der også står bag på brevet.

oldline

Scheel
Fig. kl16-soroe-scheel195.
Gengivet med venlig tilladelse af Ole Laursen, Østerbro.
Bancobrevet er også opført i listen i Kapitel 16.

6. Udateret Bancobrev fra kollektør Glahn i Sorø
Teksten på brevets forside er:

H r Major v. Scheel             195
Ridder af Dannebrog
Heri 5 rbd Sølv
Fr. VI
    i
Kiøbenhavn

Fosiden
"195" er von Scheels egen nummerering af bancobrevet.

Bagsiden
viser kartenummer og porto: "4 - 21" samt bærepenge "Bp 6"

von Scheel tiltrådte 01.01.1817 og efter et par forsøg på at få portoen til at passe ses, at brevet må være fra perioden 01.01.1817-31.07.1818.

Jf. circ. 31.08.1816 skulle sølvværdien i Bancobreve angives i Navne-Værdi efter gældende kurs. Jf. circ. af 27.01.1818 bortfaldt tillæg af 50 % til portoen for sølvmønt, hvilket indsnævrer perioden lidt: 01.01.1817-26.01.1818:

PeriodePostkurs5 Rd sølv =
01.01.1817-02.05.1817
03.05.1817-30.06.1817
01.07.1817-30.11.1817
01.12.1817-01.02.1818
02.02.1818-03.04.1818
650
550
500
450
400
16,25 Rbd N.V.
13,75 Rbd N.V.
12,50 Rbd N.V.
11,25 Rbd N.V.
10,00 Rbd N.V.

Taksten kan herefter udregnes:

Sølvmønt, anført i Navneværdi. Kapitel 9, Fig. 9-7,
for 8-12 mil for en sum indtil 20 Rbd N.V.:
Forhøjelse på 50 % jf. circ. 07.08.1813:
Gebyr for lak:
I alt:
 
12 Rbß
6 Rbß
  3 Rbß
21 Rbß

hvad der også står bag på brevet. Bærepengene udgør, jf. Kapitel 10, Fig. 10-1b, 6 Rbß, som der også er anført.

oldline

Scheel
Fig. kl16-soroe-scheel98.
Gengivet med venlig tilladelse af Ole Laursen, Østerbro.
Bancobrevet er også opført i listen i Kapitel 16.

7. Dateret 31.03.1823 Bancobrev fra kollektør Glahn i Sorø
Teksten på brevets forside er:

31/3-23 -             98
S. T.
H r Major v Scheel
R. af Dannebrog
Heri 33 rbd i
  Sædler
  modt./Sch   i
Kiøbenhavn

Forsiden
viser dato og "98", der er Bies egen nummerering af bancobrevet.

Bagsiden
viser kartenummer og porto: "9 - 20" samt kollektørseglet flankeret af to postsegl, som bestemt i "Tre-Segls-Placaten" af 1804. Desuden anføres bærepenge: "Bp 8".

På tidspunktet for brevets afsendelse var postkursen 250, jf. Kapitel 9, Fig. 9-6. Enkeltbrevstaksten fra Sorø til København 8 Rbß sølv, hvilket fremgår af Kapitel 13.

Taksten, der følger Taxt af 15.07.1818, gældende fra 01.08.1818, anfører, at "indtil 5 Rbdlr. som for ½ Brev eller halv Brevporto, over 5 indtil 100 Rbdlr. som for et enkelt Brev, over 100 Rbdlr. indtil fulde 150 Rbdlr. som for et 1½ Brev, og saa fremdeles halv Porto for hver 50 Rbdlr. mere", hvorved taksten kan udregnes, idet fragten beregnes efter sølvværdi af de indlagte sedler, jf. circ. 08.08.1818: 33 Rbdlr. N.V. = 33 × 200/250 = 26,4 Rbdlr. Sølv:

5-100 Rbdlr. sølv: Enkeltbrevtakst:
Medfølgende brev til 1 × enkeltbrevsporto:
I alt:
8 Rbß sølv
  8 Rbß sølv
16 Rbß sølv

som skal omregnes til Navne-Værdi: 16 × 250/200 = 20 Rbß N.V., hvad der også står på brevet.

I Kapitel 10, Fig. 10-3c ses, at bærepengene for 5 - 100 Rbdlr. sølv er 6 Rbß sølv, der også skal omregnes til Navne-Værdi: 6 × 250/200 = 7,5 = 8 Rbß N.V., hvad der også står på brevet.

oldline

Tilbage til Kapitel 16

29.03.2015

Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional