Klasselotteri-Kollektører fra Skive 1753-1830
- og deres Bancobreve

© 2012-2016 - Toke Nørby

oldline

Postforbindelsen til København
Forordningen af 25.12.1694 meddelte, at Skive blev etableret som en mindre postekspedition med privat bipost til og fra Viborg. I en lang årrække bestod denne bipost og først 01.04.1826 blev Skive opgraderet til brevpostkontor og kom med i taksttabellen. Posten gik fra Skive via Viborg til Randers og herfra til København via Aalborg-Haderslev-ruten (DDPE, s. 652 og "Postvæsenet i Danmark 1711-1808", FOII, s. 167).

Fr. Olsen nævner også i sin bog, s. 167, at der i 1771 var etableret to ugentlige ridende biposter mellem Skive og Viborg, og to ugentlige ridende poster mellem Viborg og Randers. Disse ruter var ikke meget anderledes i 1807 (se samme kilde, s. 274). Præcis hvornår Skive begyndte at kartere bancobreve, er jeg pt ikke klar over, men det må være lige i begyndelsen af 1800-tallet, stadig mens Christian Renner var kollektør.

Af bancobrevene fra Skive til København ses, at bancobrevene herunder, nr. 1, 2, og 3, fik påskrevet kartenummer og porto af postmester Stabell i Randers. Se prøverne med Stabells håndskrift. Først bancobreve fra kollektør Kjerulff (1815-1819) blev behandlet i Randers af en anden end Stabell, (se brev nr. 4 ff).

Folketællingerne
viser, at der i Skive var 438 personer i 1769, 477 i 1787, 520 i 1801 og 980 personer i 1834. Der var således ikke behov for mere end een kollektør i byen og i perioden 1753-1830. I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne (enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, men januar-listerne er her anvendt som gældede i december året før). Under skemaet vises aftryk af det ene kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises det tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark og en gennemgang af aviserne giver følgende billede af Skive-kollektørerne virkeperioder.
    I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne (enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, men januar-listerne er her anvendt som gældende i december året før). Under skemaet vises aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises aftryk af postkontorets segl.

Skive
Navn:Kollektør-periode (ca. december):Profession:Født/Død:
Mogensen, Bertel1753-1754Senorf. ? / † 1768
Ingen nævnt1755-1770
Schyum, Friderich Christian1771-1788Constitueret Consumptionsforvalterf. o. 1746 / ?
Renner, Christian1789-1813Consumptions-Forvalter/-Kassererf. o. 1751 / ?
Kjerulff, Peder Bering1815-1819Ex. Jur. / Prokuratorf. o. 1784 / 04.12.1846
Holm, Jens Christian1820-1830Kjøbmandf. o. 1776 / ?

Skive Kollektørsegl
Schyum
Friderich Christian Schyum. 1771-1788.
Renner
"CR" - Christian Renner. 1789-1813.

Skive Kollektørsegl
Kjerulf
Peder Bering Kjerulff. 1815-1819.
Holm
Jens Christian Holm. 1820-1830.

Skive Postkontors segl.
C7
Chr. VII 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
F6
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.
(Seglenes indbyrdes størrelsesforhold er ikke gengivet korrekt).

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Bertel Mogensen
  3. Friderich Christian Schyum
  4. Christian Renner
  5. Peder Bering Kjerulff
  6. Jens Christian Holm

Tak
til Erik Torbensen, Hammel, Torben Ringtved (tidl. Nellemann & Thomsen), Auktionshuset Postiljonen (S), Morten Pieper, Brøndby, samt til Erik Arly Jensen, Dansk Post og Tele Museum, for udlån af de herunder viste Bancobreve.

oldline

Baum35
Fig. kl16-skive-baum35. (Dansk Post og Tele Museum).

1. Udateret Bancobrev fra collecteur Schyum, Skive
Teksten på brevets forside er:

  Velædle           NB
H r J: F: Baumgarten
Inspecteur ved det 32 te Kongelige allene
privilegerede Classe Lotterie
Herudi 30 rdr
Angaar Lotteriet
med Attest
   
 
à/  
Kiøbenhavn

Bagsiden
viser karte nr. "N. 10", anført i Skive og herunder en omkartering i Viborg "29". Der er ikke anført nogen porto, sandsynligvis fordi kollektør Schyum kunne udstede attester. Dette var overflødigt, da Baumgarten frigjorde alle indkomne Bancobreve med sine modtagerattester. "N o 35" er Baumgartens egen nummerering af Bancobrevet.

Ligeledes var NB-påtegningen overflødig, da Baumgarten under alle omstændigheder skulle kvittere for modtagelsen af Bancobrevene.

Ønsker man en nogenlunde præcis datering af dette Bancobrev, kan man gennemgå aviserne for at finde, hvornår det omtalte 32te lotteri fandt sted, men det er ikke nødvendigt for et skud på taksten af Bancobrevet.

Taxeringsprincippet følger Placat af 31.12.1773 / Pakkeposttaksten af 28.02.1788: Taksten for indlagte sedler er enkeltbrevstakst for de første 100 Rdlr. og dernæst ½ enkeltbrevstakst for hver påbegyndt 50 Rdlr.
    Da der var privat postforbindelse mellem Skive og Viborg, er det portoen fra Viborg til København, der skal lægges til grund for en beregning, og den var, jf. Kapitel 13, 8 Lß.

Desuden:
"1. Naar med Banco-Sedler følger et Brev, hvorudi er anført andet end den blotte Summe med Afsenderens Underskrift, samt Sted og Dag, saa maae et saadant Brev særskilt betales"

Taksten for brevet kan derved være:

1-100 Rdlr.: 1 × 8 Lß =8 Lß

som der sikkert står på en ombukket flap.

oldline

Baum50
Fig. kl16-skive-baum50.
(Gengivet med venlig tilladelse af Erik Torbensen, Hammel).

2. Udateret Bancobrev fra collecteur Renner i Skive
Teksten på brevets forside er:

N o 50.
H r Lotterie Inspecteur NB
J. F. Baumgarten
  Fr. Wiborg 2.
Herudi 60 Rd r
Kongelige Tieneste
    i/  
Kiøbenhavn
Schive

Forsiden
viser, at der er forudbetalt 2 Lß for at få brevet fra Skive til Viborg: "Fr. (Franco) Wiborg".

Bagsiden
viser karte nr. og porto "28 - 8", der er Viborg Postkontors kartering og portoangivelse. Hvad "5 ~" betyder, ved jeg ikke.

Brevet er sendt i perioden, 1773-1790 hvor enkeltbrevs-portoen mellem København og Viborg var 8 Lß, jf. Kapitel 13:

Taxeringsprincippet følger Placat af 31.12.1773 / Pakkeposttaksten af 28.02.1788: Taksten for indlagte sedler er enkeltbrevstakst for de første 100 Rbdlr.:

1-100 Rbdlr.: 1 × 8 Lß:8 Lß

som det også fremgår af bagsiden på brevet.

Det var overflødigt at skrive "Kongelig Tjeneste", da Baumgarten frigjorde alle indkomne Bancobreve med sine modtagerattester. Ligeledes var NB-påtegningen overflødig, da Baumgarten under alle omstændigheder skulle kvittere for modtagelsen af Bancobrevene.

oldline

Bie16
Fig. kl16-skive-bie16.
(Gengivet med venlig tilladelse af Torben Ringtved, tidl. Nellemann & Thomsen).

3. Udateret Bancobrev fra collecteur Renner i Skive
Brevet var til salg i auktionshuset Nellemann & Thomsens auktion nr. 97 - 12.06.1999 - lot nr. 1366. Teksten på brevets forside er:

Velædle
Hr Lotterie Inspecteur
Bie / NB
Heri 116 Rd r
Lotterie Tieneste
      Fr. Wiborg 3.
    i/  
Kiøbenhavn

Forsiden
viser, at brevet er forudbetalt fra Skive til Viborg med 3 Lß: "Fr. (Franco) Wiborg 3", da det først kunne komme med den agende post fra Viborg til København.

Bagsiden
viser kartenummer og porto fra Viborg til København: "N. 5 - 11 ß", men som det fremgår af kl16-randers-stabell-haand.html, er brevet karteret i Randers! (illustration XV). "16" antages at være Bies nummerering af bancobrevet. Der ses kun to laksegl på fotoet her, men på brevets (her skjulte venstre flap), er der yderligegere et par laksegl - lig de her synlige. Dette fremgår af Fig. 7-1, side 62, i David Corneliusses imponerende bog: "An Introduction To The Postal History Denmark 1624-1850" (ISBN 0-954207-0-X), hvor brevet også er vist.

Brevet må være fra før "Tre-segls-placaten" trådte i kraft 01.01.1805 og da portoen er 11 Lß må brevet være sendt efter 01.05.1801, hvor portoen var 7 Lß for et enkeltbrev fra Viborg til København, jf. Kapitel 13.

Taxeringsprincippet følger Placat af 31.12.1773 / Pakkeposttaksten af 28.02.1788: Taksten for indlagte sedler er enkeltbrevstakst for de første 100 Rbdlr. og derefter 1½ × enkeltbrevstakst for de følgende 50 Rdlr.:

100-150 Rbdlr.: 1½ × 7 = 7+3½ Lß = 10½ Lß =11 Lß

som det også fremgår af bagsiden på brevet.

Det var overflødigt at skrive "NB", da Bie under alle omstændigheder skulle kvittere for modtagelsen af Bancobrevene.

oldline

Kjerulff
Fig. kl16-skive-scheel48. (Dansk Post og Tele Museum).

4. Udateret Bancobrev fra collecteur Kjerulff i Skive
Teksten på brevets forside er:

br                         For Randers
    Velbaarne         48
            NB
H r Major og Ridder v. Scheel
Klasselotterieinspecteur
Herudi
300 Rbdlr. N. V.
fr. Wiborg 3
   
i
Kiøbenhavn

"br" antyder, at der er ilagt et brev. "48" anses for at være Scheels egen nummerering af Bancobrevet. Det røde "NB" var overflødigt, idet Scheel under alle omstændigheder skulle kvittere for modtagelsen af Bancobrevet.

"fr. Wiborg 3" betyder, at Bancobrevet er blevet privat befordret og betalt fra Skive til Viborg med 3 Rbß, men herfra er det transporteret ad sideruten til Randers. "for Randers" antyder, at brevet skulle afleveres i Randers til videre befordring med pakkeposten til København. Taksten blev da beregnet som taksten fra Randers til København.

von Scheel tiltrådte inspektørstillingen 01.01.1817 og af kartenummer - portopåtegningen bagpå brevet: "N r 4 - 112", kan udledes, at det må være fra perioden 01.01.1817-31.07.1818, hvor enkeltbrevsportoen var 28 Rbß.

Taxeringsprincippet følger Pakkeposttaksten af 28.02.1788: Taksten for indlagte sedler er enkeltbrevstakst for de første 100 Rbdlr. - herefter ½ enkeltbrevstaxt for hver efterfølgende påbegyndt 50 Rbdlr. - Taksten for Bancobrevet bliver herefter:

250-300 Rbdlr.: 3 × 28 Rbß:
Ilagt brev til enkeltportotakst:
I alt:
84 Rbß
  28 Rbß
112 Rbß

som det også fremgår af bagsiden på brevet.

Bærepenge
er anført med "Bp 8 ß". Ser vi i Kapitel 10, Fig. 10-1bp, er bærepengene for et indhold af 200-500 Rbdlr. N.V. = 8 Rbß N.V., hvad der også står på brevet.

oldline

Kjerulff
Fig. kl16-skive-scheel74. Gengivet med venlig tilladelse af Auktionshuset Postiljonen (S).
(Tidligere udstillet af Wilhelm Lambrecht (D) på NORDIA 2012).

5. Udateret Bancobrev fra collecteur Kjerulff i Skive
Teksten på brevets forside er:

            16
br       Höÿædle Velbaarne       74
        NB
H r Major og Ridder v. Scheel
Klasselotterie Inspecteur
Herudi 400 Rbdlr. N. V.
K: T:
fra Collecteur     7
Kierulff i Skive
   
i
Kiøbenhavn

"br" antyder, at der er ilagt et brev. "74" anses for at være Scheels egen nummerering af Bancobrevet, men jeg har ikke noget bud på, hvad det overstregede 16 evt. kan referere til. Jeg har heller ikke noget bud på, hvad det røde 7-tal betyder.

Det røde "NB" var overflødigt, idet Scheel under alle omstændigheder skulle kvittere for modtagelsen af Bancobrevet. Endvidere var det også overflødigt at skrive "K. T." som om det var et kongeligt tjenestebrev, hvad det ikke var.

Bagsiden viser de obligatoriske postsegl med kollektørseglet i midten. Desuden "99 - 140", som er Viborgs kartenummer og portoangivelse, idet brevet blev sendt betalt til Viborg, hvorfra det kunne komme med den agende post til København.

Kjerulff var kollektør i perioden 1815-1819, hvorfor brevet, med den høje porto, sandsynligvis er fra perioden 01.01.1817 (Scheels tiltrædelsesdag)-31.07.1818. Her var enkeltbrevsportoen fra Viborg til København 28 Rbß, jf. Kapitel 13.

Taxeringsprincippet følger pakkeposttaksten af 28.02.1788: Taksten for indlagte sedler er enkeltbrevstakst for de første 100 Rbdlr. - herefter ½ enkeltbrevstaxt for hver efterfølgende påbegyndt 50 Rbdlr. Taksten for Bancobrevet bliver herefter:

350-400 Rbdlr.: 4 × 28 Rbß:
Ilagt brev til enkeltportotakst:
I alt:
112 Rbß
  28 Rbß
140 Rbß

som det også fremgår af bagsiden på brevet.

Bærepenge
er anført med "Bp 8 ß". Ser vi i Kapitel 10, Fig. 10-1bp, er bærepengene for et indhold af 200-500 Rbdlr. N.V. = 8 Rbß N.V., hvad der også står på brevet.

Man ser de kongelige insignier "Fr. VI", som normalt blev anvendt ved kongelig tjeneste-breve, hvad brevet ikke er, og det er desuagtet frigjort ved von Scheels modtagerattest.


Scheel

Rettelse til tidligere tekst for dette bancobrev:
Wilhelm Lambrecht anførte på sin udstillingsplanche på udstillingen Nordia 2012 i Roskilde, at brevet er udstyret med "NB (Nachnahme - Brief)". Brevet er påskrevet "NB" men ikke "Nachnahme"- hvilket sidste ville betyde, at der var tale om et "efterkravsbrev", hvad der ikke er. At brevet er påskrevet "NB" havde ingen praktisk betydning, da inspektøren under alle omstændigheder skulle kvittere for modtagelsen af brevet.

Wilhelm Lambrecht anførte desuden: "Siegel des Lotteri Inspektors Hinrichs". Der burde have stået, at brevet var forsynet med kollektør Kjerulffs kollektørsegl, da der på brevet anføres dennes navn. Hvor Lambrecht har navnet Hinrichs fra, ved jeg ikke, men der er sandsynligvis tale om en transkriberingsfejl.

Lambrecht tolkede desuden påtegningen om bærepenge på bagsiden som et registreringsnummer: "Reg. Nr. 8", selv om tegnet efter 8 betyder ß.

Endelig anførte Lambrecht: "Das Loch im Briefumschlag stammt von dem Sortierbrett der Eingangskontrolle in Koebenhavn". (Hullet i brevomslaget stammer fra sortérbrædtet ved indgangskontrollen i København). Det er temmelig usandsynligt, at bancobrevet MED indhold af pengesedler blev pindet op ved ankomst til København. En sådan behandling kendes ikke af andre breve. Derimod antager man, at det er Baumgartens "arkiveringsmetode" (brevspyd) efter at sedlerne var udtaget og afsender, indholdet og betalingen var ført til protokols.

Wilhelm Lambrecht reagerede i 2012 desværre ikke på mine henvendelser med mine kommentarer, men da det er ønskeligt, at fejlene ikke bliver gentaget fremover, er de nævnt her.

oldline

Kjerulff
Fig. kl16-skive-kirst. (Ex Morten Pieper).

6. Udateret Bancobrev fra collecteur Holm i Skive
Teksten på brevets forside er:

N o 45.a     72
Velbyrdige
Hr. Secretair Kirstein
Indlagt
401 Rbd 70 ß S.B.
er 389 R bd 53 Dß
Franco directe
   
i
Kiøbenhavn

"S.B." = Seddel Banco. "Dß" = Danske ß. I øverste højre hjørne ses (muligvis en portoberegning):

    93  
    26  
= 119-

Da både Navneværdi og Sølvværdi er anført på brevets forside, kan postkursen findes:

401 Rbd × 96 + 70 Rbß NV. =
389 Rbd × 96 + 53 Rbß =
38566 Rbß
37397 Rbß

Postkursen var således på dette tidspunkt 38566/37397 × 200 = 206,25. I Kapitel 10, Fig. 10-1 kan man se, at denne postkurs var gældende i perioden 01.10.1825-31.03.1826, hvorfor bancobrevet således er fra denne periode. Dvs. fra før tidspunktet, hvor Skive blev opgraderet til brevpostkontor.

Portoen fra Skive til Viborg blev betalt kontant i Skive - muligvis med 3 ß, som er påskrevet bagsiden øverst. Bagsiden viser desuden kartenummer "N o 11" - antages at være Viborgs kartenummer. "Franco directe" betyder, at brevet er betalt helt fra Skive til København, men jeg kan ikke deschifrere portoen (hvis det er porto, der står på brevets øverste højre hjørne), så jeg må holde mig til det kendte:

Taxeringsprincippet følger pakkeposttaksten af 28.02.1788: Taksten for indlagte sedler er enkeltbrevstakst for de første 100 Rbdlr. - herefter ½ enkeltbrevstaxt for hver efterfølgende påbegyndt 50 Rbdlr. osv. Enkeltbrevsportoen var i omtalte periode 18 Rbß sølv:

(Transport Skive - Viborg: 3 Rbß N.V.)
Viborg-Kbhvn. 400-450 Rbdlr.: 4½ × 18 Rbß sølv:
Ilagt brev til enkeltportotakst:
I alt:

81 Rbß sølv
  18 Rbß sølv
99 Rbß sølv

99 Rbß sølv = 206,25/200 × 99 = 102 Rbß NV + porto fra Skive til Viborg = 3 Rbß NV, i alt 105 Rbß NV.

Bærepenge
er anført med "Bp 8 ß". Ser vi i Kapitel 10, Fig. 10-1bp, er bærepengene for et indhold af 200-500 Rbdlr. N.V. = 8 Rbß sølv. Med en postkurs på 206.25 bliver det: 8 × 206.25/200 = 8,25 = 8 Rbß N.V., hvad der også står på brevet.

Brevet blev normalt frigjort ved lotteriinspektørens modtagerattest.

I Posthistorisk Tidsskrift nr. 2/1983, s. 46, har Erik Paaskesen
i en artikel "Skive Postkontor" beskrevet dette bancobrev således:

"Bancobrev fra Skive til København ca. 1810. Taksten til Viborg, 3 ß, er anført på bagsiden. Fra Viborg er brevet sendt franco til København, porto 26 ß plus forsikringsgebyr 93 ß."

Som vi ved i dag, var Kirstein sekretær ved klasselotteriet i perioden januar 1824 - ca. 1827. Vi ved også, at der ikke var "forsikringsgebyr", idet ageposten regnedes for sikker transport og at postvæsenet var erstatningspligtig, hvis uheld skulle være ude. Desværre er Erik Paaskesen ikke mere, så vi kan ikke spørge ham, hvad der lå til grund for hans takstbetragtninger.

oldline

Tilbage til Kapitel 16

01.10.2016
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional