Klasselotteri-Kollektører fra Skælskør 1753-1830
- og deres Bancobreve

© 2012-2016 - Toke Nørby

oldline

Skælskør
Postforbindelsen til København gik ved udgangen af 1771 (Fr. Olsen II, s. 165) via Slagelse med et ugentligt bud og Bancobreve blev først fra Slagelse sendt med den agende post. Situationen var i 1807 (Fr. Olsen II, s. 273) nogenlunde den samme som i 1771, blot var der nu to ugentlige biposter til Slagelse. Sådan var situationen stadig i 1814 (Fr. Olsen III, s. 84).

Folketællingerne
viser, at Skælskør havde et indbyggertal på 592 i 1769, 501 i 1787, 567 i 1801 og 851 indbyggere i 1834. Der var således ikke behov for mere end een kollektør i byen og i perioden 1753-1830.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark og en gennemgang af aviserne giver følgende billede af Skælskør-kollektørerne virkeperioder.
    I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisens december-udgave (enkelte kollektørlister blev bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, og januar-listerne er her anvendt som gældede i december året før). Under skemaet vises aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises de tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Skælskør
Navn:Kollektør-periode (ca. december):Profession:Født/Død:
Ingen nævnt1753
Langschmidt, Levin Frederik1754Byfoged og Postmesterf. o. 1716 / begr. 12.05.1758
Ingen nævnt1755-1770
Payngk, Jacob Severin1771Byskriver og Toldbetjent19.12.1730 / 01.06.1804
Nold, Christian1774-1788Postmester19.06.1745 / 08.10.1806
Ingen nævnt1789-1813
Hjorth, Rasmus Mikkelsen1814-1830Organist og stadsmusikantf. o. 1770 / 15.04.1860

Skælskør-kollektørers segl
Nold
Christian Nold. 1774, 1779-1788.
Hjorth
Rasmus Mikkelsen Hjorth. 1814-1830.
Hjorth
Rasmus Mikkelsen Hjorth. 1814-1830.

Skælskør Postkontors segl
C7
Christian VII 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
F6
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.
Seglenes indbyrdes størrelsesforhold er ikke gengivet korrekt.

Referencer
  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Payngk
  3. Langschmith
  4. Nold
  5. Hjorth, Organist Hjorth samt Hjorth

Tak
til til bl.a. Skanfil (N), Jens H. Sørensen (†), Ole Maintz, Morten Pieper m.fl. for venligt udlån af de herunder viste bancobreve.

oldline

Collecteur Hjorth
Fig. kl16-skælskør1. (Gengivet med venlig tilladelse af Ole Maintz).
1. Udateret Bancobrev fra kollektør Nold i Skælskør

                  N o 11
          Velædle
Hr J: F: Baumgarten
    Kongel: Lotteri-Inspecteur
  NB:
Herudi indsluttet
= 87 Rd r i Banco Sedl:
af Classe Lotteriets
Penge -
        Til
Kiøbenhavn

"No 11" antages at være Baumgartens interne nummerering af Bancobrevet.

På bagsiden ses kun Skælskør postkontors segl samt "Skielsk. 9", som er Skælskørs kartering af brevet. Det er derefter sendt til Slagelse, hvor det er blevet omkarteret og har fået påført kartenr. og porto til København: "2 - 3" Lß.

Der er ingen kollektør-segl, idet brevet må være sendt i perioden 1773-1784 - altså i postmester Nolds embeds-/kollektørperiode, hvorfor der ingen grund var til at spilde lak med et ekstra segl. Portoen skal beregnes efter General-Post-Amts Placat af 31.12.1773: ".... 1 til 100 Rdlr i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev":

1-100 Rbdlr.: 1 enkeltbrevstakst:3 Lß

som det også fremgår af Bancobrevets bagside.

oldline

Nold
Fig. kl16-skielskoer-baum.
(Brevet er registreret i listen over Bancobreve omtalt i Kapitel 16).

2. Udateret Bancobrev fra kollektør Nold i Skælskør

                  N o 18
          Velædle
H r Johan Friderich Baumgarten
    Kongel: Lotteri-Inspecteur
 N o 18/
NB: Herudi
er indlagt 60 rd
    til
Kiøbenhavn
franco Slagelse

"No 18" antages at være Baumgartens interne nummerering af Bancobrevet.

På bagsiden ses (hvad jeg formoder er Skælskør postkontors segl) samt "Skielskør 5", som er Skælskør postkontors kartering af brevet. Det er derefter sendt til Slagelse kontant betalt fra Skælskør: "franco Slagelse". I Slagelse er det omkarteret og har fået påskrevet portoen fra Slagelse til København "4 - 3". I denne periode var enkeltbrevsportoen her 3 Lß.

Brevet må være sendt i perioden 1773-1784 - altså i postmester Nolds embeds-/kollektørperiode. Portoen skal beregnes efter General-Post-Amts Placat af 31.12.1773: ".... 1 til 100 Rdlr i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev":

1-100 Rbdlr.: 1 enkeltbrevstakst:3 Lß

som det også fremgår af Bancobrevets bagside.

oldline

Baum
Fig. kl16-skielskoer-baum40. (Ex Morten Pieper).

3. Udateret Bancobrev fra kollektør Nold i Skælskør

                  N o 40
          Velædle
H r J: Frid: Baumgarten
  Kongel: Lotterie Inspecteur
 NB
Herudi er
indlagt 55 rdl
    til
Kiøbenhavn
franco Slagelse

"No 40" er Baumgartens interne nummerering af Bancobrevet.

På bagsiden ses Skælskør postkontors segl samt "Skielskør 23", som er Skælskør postkontors kartering af brevet. Brevet er derefter sendt til Slagelse kontant betalt fra Skælskør: "franco Slagelse". I Slagelse er det omkarteret og har fået påskrevet portoen fra Slagelse til København "7 - 3". I denne periode var enkeltbrevsportoen fra Slagelse til København 3 Lß, jf. Kapitel 13.

Brevet må være sendt i perioden 1773-1784 - i postmester Nolds embeds-/kollektørperiode. Portoen skal beregnes efter General-Post-Amts Placat af 31.12.1773: ".... 1 til 100 Rdlr i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev":

1-100 Rbdlr.: 1 enkeltbrevstakst:3 Lß

som det også fremgår af Bancobrevets bagside.

oldline

Baum
Fig. kl16-skielskoer-baum11. (Gengivet med venlig tilladelse af Skanfil, N).

3a. Udateret Bancobrev fra kollektør Nold i Skælskør. (Indsat 20.06.2016)

                  N o 11
          Velædle
H r J: Frid: Baumgarten
  Kongelig Lotterie Inspecteur
NB. Herudi er
indlagt 150 rdl
Franco directe
    til
 
Kiøbenhavn

"No 11" er Baumgartens interne nummerering af Bancobrevet.

På bagsiden ses Skælskør postkontors segl samt "Skielskør 7", som er Skælskør postkontors kartering af brevet. Brevet er sendt til Slagelse og herfra til København kontant betalt fra Skælskør, jf påskiften fra Skælskør: "franco directe". Det er tilsyneladende ikke karteret i Slagelse og eller har fået påskrevet en beregnet porto fra Skælskør til København I denne periode var enkeltbrevsportoen fra Slagelse til København 3 Lß, jf. Kapitel 13.

Brevet må være sendt i perioden 1773-1784 - i postmester Nolds embeds-/kollektørperiode. Portoen skal beregnes efter General-Post-Amts Placat af 31.12.1773: ".... 1 til 100 Rdlr i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev. Til 150 Rdlr. som halvandet Brev og saa fremdeles halv Porto for hver 50 Rdlr.":

100-150 Rbdlr.: 1½ enkeltbrevstakst = 4,5 Lß = 5 Lß

som det dog ikke fremgår af Bancobrevets bagside. Uanset evt. franco-betaling blev brevet frigjort ved Baumgartens modtager-attest.

oldline

Bie
Fig. kl16-skielskoer-bie68. (Ex Morten Pieper).

4. Udateret Bancobrev fra kollektør Nold i Skælskør

                  68     NB
          S:T:
          Herr Bie
Kongelig Inspecteur ved Classe Lotteriet
Herudi indsluttet
27 Rbd 92 ½ ß
Fr VI
afsendt fra Collecteur Hiorth
      i Skielskior. -
          i
Kiøbenhavn

"No 68" er Baumgartens interne nummerering af Bancobrevet.

På bagsiden ses Skælskør postsegl samt noget krimskrams, der kan tolkes som "/modt. 6 Kbhvn.".

Da beløbet er angivet i Rigsbankdaler, er brevet sendt i peroioden 01.02.1813-dec. 1816, hvor Bie gik af.

Brevet er sendt til Slagelse kontant betalt fra Skælskør. I Slagelse er det omkarteret og burde have fået påskrevet portoen fra Slagelse til København, men det er ikke tilfældet, så vi kan ikke kontrollere portoen.

Forsiden bærer påskriften "Fr VI", som om brevet var et kongeligt tjenestebrev, men det var det rent faktisk ikke og påtegningen havde ingen betydning, da Baumgarten frigjorde brevet med sin modtagerattest.

Ligeledes havde påtegningen "NB" havde heller ingen effekt, da Baumgarten under alle omstændigheder skulle afgive kvittering for brevet til kollektøren.

oldline

Collecteur Hjorth
Fig. kl16-skælskør2. (Gengivet med venlig tilladelse af Ole Maintz).

5. Udateret Bancobrev fra kollektør Hjorth i Skælskør

           Til       100             NB
      S /: T /: Hr. Bie
Kongelig Inspecteur ved Classe Lotteriet
 
Herudi indlagt
21 Rbd: -
                Til
Kiøbenhavn
Fr VI       afsendt fra Collecteur Hiorth
                                i Skielskiør.-

"100" antages at være Bies interne nummerering af Bancobrevet.

På bagsiden ses kollektør Rasmus M. Hjorths laksegl mellem Skælskør Postkontors to segl - a la "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, gældende fra 01.01.1805. I seglet ses Fr. VI's monogram - regerede 13.03.1808-03.12.1839.

På bagsiden ses endvidere kartenummer og porto: "17 - 24", hvilket er Skælskørs postkontors notering. Det gentages, da Bancobrevet kommer til Slagelse for at blive afsendt med den agende post til København. Det overstregede "2 ß" antages at være betalingen for transporten af Bancobrevet fra Skælskør til Slagelse.

Bekendtgørelse af 28.01.1813:

C. For Banco-Sedler
"Hvad enten Summen er i smaae eller store Sedler, betales fragten efter Brevtaxten saaledes: 1 Rbdlr. indtil fulde 100 Rbdlr. som for et enkelt Brev.; over 100 Rbdlr. indtil fulde 150 Rbdlr. som for et halvandet Brev; og saa fremdeles halv Porto for hver 50 Rbdlr. mere."

Anmærkning
"1. Naar med Banco-Sedler følger et Brev, hvorudi er anført andet end den blotte Summe med Afsenderens Underskrift, samt Sted og Dag, saa maae et saadant Brev særskilt betales.
2. Naar med Banco-Sedler følger Sølvmynt under 1 Rbdlr. saa ansees og beregnes samme ikkun som en Rigsdalers Seddel; men er dermed i Mynt fuldt een Rigsdaler eller derover, da taxeres saavel Mynten, som Banco-Sedlerne, hver for sig; uden saa skulle være, at Fragten paa denne Maade skulle beløbe sig til mere, end om alt var i Sølvmynt; i hvilket Fald hele Summen betales efter Sølvmynts-Taxten."

Betegnelsen for de indlagte penge, "Rbd" = Rigsbankdaler, viser, at brevet er sendt efter 01.02.1813 efter etableringen af Rigsbanken. At beløbet IKKE angives i Navne-Værdi kunne tyde på, at brevet er sendt i perioden 01.02.1813-06.08.1813 (se kapitel 13), men da portoen på bagsiden af brevet er angivet til 24 sk. er den eneste måde, hvorpå man kan få portoen til at passe med de eksisterende taksttabeller, hvis beløbsangivelsen er i Navne-Værdi og ikke i rede sølv - samt at brevet er sendt efter 07.08.1813. Circulære af 07.08.1813, Afsnit B, p. 6, bestemmer ellers, at beløbene på bancobrevene skal angives i Navne-Værdi, så der burde have været tilføjet "N.V." efter beløbet.

Porto-beregningen bliver således:

1-100 Rbdlr.: 1 enkeltbrevstakst:
Ledsagebrev til enkeltporto:
I alt:
12 Rbß
12 Rbß
24 Rbß

Det overstregede "2 ß" er sandsynligvis portoen for brevet fra Skælskør til Slagelse, hvorfra brevet er sendt med den agende post til København.

Påtegningen "NB" havde ingen effekt, hverken udgiftsmæssigt for afsenderen eller modtageren, hvor sidstnævnte under alle omstændigheder skulle kvittere for modtagne penge fra kollektørerne. Endelig var de kongelige insignier, det antydede et kongeligt tjenestebrev, der ikke skulle betales, overflødige, da Bancobrevet blev frigjort ved Bies modtage attest.

oldline

Collecteur Hjorth
Fig. kl16-skælskør3.

6. Udateret Bancobrev fra kollektør Hjorth i Skælskør

           T/ S/.                 NB -
      Herr Bie
Kongl: Inspecteur ved Classe Lotteriet
 
Herudi indlagt
74 Rb d 84½ ß N:V:
                i /
Kiøbenhavn
Fr VI
afsendt fra Collecteur Hiorth
                          i Skielskiør.-

På bagsiden ses kollektør Rasmus M. Hjorths laksegl mellem Skælskør Postkontors to segl - a la "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, gældende fra 01.01.1805. I seglet ses Fr. VI's monogram - regerede 13.03.1808-03.12.1839.

På bagsiden ses endvidere kartenummer og porto: "6 - 12", hvilket er Skælskørs postkontors notering. Det gentages, da Bancobrevet kommer til Slagelse for at blive afsendt med den agende post til København. (Jeg ved ikke, hvad det overstregede "17" betyder).

Bekendtgørelse af 28.01.1813:

C. For Banco-Sedler
"Hvad enten Summen er i smaae eller store Sedler, betales fragten efter Brevtaxten saaledes: 1 Rbdlr. indtil fulde 100 Rbdlr. som for et enkelt Brev.; .....

Angivelse af de indlagte penge i Navne-Værdi viser, at brevet er sendt efter 07.08.1813

Porto-beregningen bliver således:

1-100 Rbdlr.: 1 enkeltbrevstakst:12 Rbß

Påtegningen "NB" havde ingen effekt, hverken udgiftsmæssigt for afsenderen eller modtageren, hvor sidstnævnte under alle omstændigheder skulle kvittere for modtagne penge fra kollektørerne. Endelig var kongelige insignier, der antydede et kongeligt tjenestebrev, der ikke skulle betales, overflødige, da Bancobrevet blev frigjort ved Bies modtager-attest.

oldline

Collecteur Hjorth
Fig. kl16-skielskoer-baum9k.
(Gengivet med venlig tilladelse af Jens H. Sørensen (†), Kbhvn.).

7. Udateret Bancobrev fra kollektør Hjorth i Skælskør

    9 k   S/: T/:     NB -
      Herr Bie
Kongelig Inspecteur
ved Classe Lotteriet
Herudi indlagt 52 R bd N:V:
Fr VI
afsendt fra Collecteur Hiorth
     i Skielskiør.- 
      i /
Kiøbenhavn

På bagsiden ses kollektør Rasmus M. Hjorths laksegl mellem Skælskør Postkontors to segl - a la "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, gældende fra 01.01.1805. I seglet ses Fr. VI's monogram - regerede 13.03.1808-03.12.1839.

På bagsiden ses endvidere kartenummer og porto: "5 - 12", hvilket er Skælskørs postkontors notering. (Jeg ved ikke, hvad det overstregede "36" betyder).

Bekendtgørelse af 28.01.1813:

C. For Banco-Sedler
"Hvad enten Summen er i smaae eller store Sedler, betales fragten efter Brevtaxten saaledes: 1 Rbdlr. indtil fulde 100 Rbdlr. som for et enkelt Brev.; .....

Angivelse af de indlagte penge i Navne-Værdi viser, at brevet er sendt efter 07.08.1813. Brevet blev først sendt med pakkeposten fra Slagelse, og enkeltbrevtaksten var her 12 Rbß fra 07.08.1813 til Bie gik af i december 1816:

Porto-beregningen bliver således:

1-100 Rbdlr.: 1 enkeltbrevstakst:12 Rbß

Påtegningen "NB" havde ingen effekt, hverken udgiftsmæssigt for afsenderen eller modtageren, hvor sidstnævnte under alle omstændigheder skulle kvittere for modtagne penge fra kollektørerne. Endelig var kongelige insignier, der antydede at det var et kongeligt tjenestebrev, der ikke skulle betales, overflødige, da Bancobrevet blev frigjort ved Bies modtage-attest.

oldline

Ikke beskrevne Klasselotteri-Bancobreve
Robert Bechsgaard udgav i april 1987, oktober 1987 og oktober 1988 tre salgskataloger med bl.a. en lang række bancobreve til Klasselotteriet. Herunder ses det/de i disse kataloger omtalte Bancobrev(e) og illustration(er) af samme - hvis der var sådanne.

Jeg havde ikke skan af de herunder beskrevne og evt. viste bancobrev(e), men har nu fået det. :

RB-Katalog nr.BySeglInspecteurIndholdÅrstal/TekstKommentar
2. 10.1987. 0110, s. 06.Schielski÷rC7Baumgarten150 Rdlr.Franco directeVist her på siden - brev nr. 3a
3. 10.1988. 1277, s. 31.Schielski÷rC7Baumgarten60 Rdlr.Vist her på siden - brev nr. 2
3. 10.1988. 1278, s. 31.Schielski÷rF6Bie74 Rdlr. 84½ ß N.V.Fr VIVist her på siden - brev nr. 4

oldline

Tilbage til Kapitel 16

20.06.2016

Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional