Klasselotteri-Kollektører fra Rudkøbing 1753-1830
- og deres Bancobreve

© 2012-2015 - Toke Nørby

oldline

Rudkøbing
Postforbindelsen til København gik ved udgangen af 1771 (Fr. Olsen II, s. 165) via Nyborg med et ugentligt bud og bancobreve blev først fra Nyborg sendt med den agende post. Situationen var i 1807 (Fr. Olsen II, s. 273) nogenlunde den samme som i 1771, blot var der nu to ugentlige biposter, men nu til Svendborg, der i 1804 var blevet hovedpostkontor. Rudkøbing blev hovedpostkontor pr. 01.01.1809 (DDPE).

Folketællingerne
viser, at Rudkøbing havde et indbyggertal på 508 i 1769, 465 i 1787, 771 i 1801 og 1.199 i 1834, så der var ikke behov for mere end een kollektør ad gangen i perioden 1753-1830.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark og en gennemgang af aviserne giver følgende billede af Rudkøbing-kollektørerne virkeperioder.
    I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisens december-udgave (enkelte kollektørlister blev bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, og januar-listerne er her anvendt som gældede i december året før).

Som det fremgår af skemaet herunder var det familien Krogsgaard, der i en lang periode varetog kollektørfunktionen i Rudkøbing og man skal bemærke, at en søn, Peder With Krogsgaard, ikke findes omtalt som kollektør i Adresse-avisen fra Kjøbenhavn. Det kan dog ikke undre os, at han kunne træde til som kollektør, hvis den af klasselotteriet udnævnte kollektør fik forfald, hvilket åbenbart skete i på et tidspunkt i 1824-1827, hvor P. W. Krogsgaard trådte til - se bancobrev nr. 14 her på siden.

Under skemaet vises aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises de tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Rudkøbing
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.):Profession:Født/Død:
Ingen nævnt1753
Møller, Christian Pedersen1754Byfoged? / 01.05.1768
Ingen nævnt1755 - 1770
Schrøeter, Johan Frederik1771, 1779-1783Bye- og Raadstueskriver02.09.1715 / 07.01.1784
Flindt, Johan Thomas Henrik1784 - 1787General-Auditeur08.10.1741 / 10.11.1805
Krogsgaard, Jørgen Kiær1788 - 1819Weier og Maaler - Brandinspecteur født 1755 / 04.07.1819
Krogsgaard, Inger Kirstine1820 - 1828Madame (enke efter Jørgen K.)født 1760 / 23.10.1828
Krogsgaard, Peder Withca. 1825 - 1827Procurator. (Søn af Jørgen K. K. og Inger K. K.)30.03.1790 / 27.03.1833
Krogsgaard, Jeppe1829 - 1830Procurator. (Søn af Jørgen K. K. og Inger K. K.)født 1786 / ?

Rudkøbing Kollektørsegl
Schroeter
Johan Frederik Schrøeter, 1771, 1779-1783.
Flindt
Johan Thomas Henrik Flindt, 1784-1787

Krogsgaard
Jørgen Kiær Krogsgaard, 1796-1806, 1808-1819.
Peder With Krogsgaard
Peder With Krogsgaard, omkring 1824-1827.
Krogsgaard
Inger Kirstine Krogsgaard og søn - Jeppe Krogsgaard, 1820-1830.
Brugen af Inger Kirstine Krogsgaards kollektørsegl
Selv om Inger Kirstine Krogsgaard først nævnes i aviserne som kollektør efter sin mand, Jørgen Kiær Krogsgaards død i 1819, er det tydeligt, at han anvendte fruens segl i den største del af sin kollektørtid: Alle - på nær et enkelt - her registrerede bancobreve til Bie udviser Inger Krogsgaards kollektørsegl. Bie var, som det fremgår af Kapitel 6, Klasselotteriinspektør i perioden januar 1801-december 1816.

Rudkøbing Postkontors segl
C7
Chr. VII 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
F6
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. "Rudkøbing, Topografi og Bystyre", bind I-IV. Af Chr. Kiilsgaard 1949-1974.
  3. Møller
  4. Schrøeter
  5. Flindt
  6. Familien Krogsgaard (Her findes relevante data for de enkelte familiemedlemmer).
  7. Kirkebog Rudkøbing 1832-1845, opslag 141 - dødsdag for Peter With Krogsgaard.

Tak
til Johnny Barth, Morten Pieper samt til N.N. for venligt udlån af de herunder viste Rudkøbing-bancobreve.

oldline

Klasselotteriet
Gengivet med venlig tilladelse af Johnny Barth.

1. Dateret 02.08.1783 bancobrev fra kollektør Schrøter i Rudkiøbing
Teksten på brevet er:

Velædle
Herr Baumgarten
Kongl: Maj ts Classe Lotte-
ries Inspecteur
Indsluttet 88 rd.
i B co Sedler.
C7 timus
 
NB
i /
Kiøbenhavn
Sendes med den agende Post

På bagsiden ses Nyborg Postkontors kartenummer og portoangivelse: "- 3 - 4 ß". Desuden "17 Rudk", hvilket er Rudkøbing Postkontors kartenummer.

De kongelige insignier "C7 timus" havde ingen effekt, da kollektøren ikke var portofri, men brevet blev frigjort ved Baumgartens modtagerattest.
    Der er påskrevet "NB". Dette havde ingen takstmæssig effekt, men man fik kvittering for modtagelsen - hvad man iøvrigt alligevel fik for bancobreve til Klasselotteriet.
    (Om NB-påtegningen, se Cirk. 30.08.1814, p. 1, og Regulativ af 06.01.1819 samt om dens overflødighed på bancobreve i Cirk. 13.11.1819, p. 2).

31.12.1773-cirkulæret (og 23.02.1788-forordningen, punkt III C): "Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

Bancobrevet skulle sendes via Nyborg, idet breve til og fra Rudkøbing på dette tidspunkt skulle takseres på Nyborg. (Se Danmarks Posthuse/Rudkøbing).

Portoen kan herefter beregnes:

88 Rdlr.: 1 × enkeltbrevsporto = 4 Lß

oldline

Klasselotteriet
Gengivet med venlig tilladelse af Johnny Barth.

2. Udateret bancobrev fra kollektør Flindt i Rudkiøbing. 1784-1787.
Teksten på brevet er:

              Nr. 3.
Velædle           NB NB
  Hr. Baumgarten
Kongl: Lotterie Inspecteur
Herudi 100 rdlr B-b.
Kongl: Tienste
    a
Kiøbenhavn

("B-b." = Banco-billetter (sedler)).

"Nr. 3" er Baumgartens registrering af bancobrevet. På bagsiden ses kollektørens laksegl mellem Rudkøbing Postkontors to segl. "11 - 4" på brevet, hvilket er Nyborg postkontors kartenummer og portoangivelse. Brevet er, som det ses, påskrevet "Kongl: Tieneste". Påtegningen burde ikke have effekt, da kollektørerne ikke havde portofrihed. Derimod kunne inspektørerne frigøre alle fra kollektørerne indkomne bancobreve klasselotteriet vedkommende med deres modtagerattester.
    Der er påskrevet "NB" på forsiden, men dette havde ingen takstmæssig effekt, og man fik kvittering for modtagelsen - hvad man iøvrigt alligevel fik for bancobreve til Klasselotteriet.
    (Om NB-påtegningen, se Cirk. 30.08.1814, p. 1, og Regulativ af 06.01.1819 samt om dens overflødighed på bancobreve i Cirk. 13.11.1819, p. 2).

bancobrevet blev transporteret af postmesteren i Rudkøbing til Nyborg og herfra videresendt til Kbhvn. med den agende post. Portoen mellem Nyborg og København i Baumgartens tid var 4 Lß, så taksten kan beregnes:

100 Rdlr.: 1 × enkeltbrevsporto = 4 Lß

31.12.1773-cirkulæret (og 23.02.1788-forordningen, punkt III C): "Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

Uanset det påskrevne "Kongl. Tieneste", er bancobrevet blevet frigjort ved Baumgartens modtagerattest.

oldline

Klasselotteriet
Gengivet med venlig tilladelse af Johnny Barth.

3. Udateret bancobrev fra kollektør Flindt i Rudkiøbing. 1784-1787.
Teksten på brevet er:

              Nr. 4.
Velædle           NB
  H r Baumgarten
Kongl: Lotterie Inspecteur
Herudi 70 rdlr B S.
Kongl: Tienste
    a
Kiøbenhavn

"Nr. 4" er Baumgartens registrering af bancobrevet. På bagsiden ses kollektørens laksegl til venstre for Rudkøbing Postkontors segl. Der er desuden anført "10 Rudk", hvilket er Rudkøbing postkontors kartenummer. Kartenr. og porto er angivet bagpå brevet: "9 - 4", hvilket er Nyborg postkontors kartenummer og portoangivelse. Brevet er, som det ses, påskrevet "Kongl: Tieneste" hvilket ingen effekt burde have, da inspektøren frigjorde brevet med sin modtagerattest.
    Der er påskrevet "NB" på forsiden, men dette havde ingen takstmæssig effekt, men man fik kvittering for modtagelsen - hvad man iøvrigt alligevel fik for bancobreve til Klasselotteriet.
    (Om NB-påtegningen, se Cirk. 30.08.1814, p. 1, og Regulativ af 06.01.1819 samt om dens overflødighed på bancobreve i Cirk. 13.11.1819, p. 2).

Bancobrevet blev transporteret af postmesteren i Rudkøbing til Nyborg og herfra videresendt til Kbhvn. med den agende post. Portoen mellem Nyborg og København i Baumgartens tid var 4 Lß.

70 Rdlr.: 1 × enkeltbrevsporto = 4 Lß

31.12.1773-cirkulæret (og 23.02.1788-forordningen, punkt III C): "Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

oldline

Klasselotteriet
Gengivet med venlig tilladelse af Johnny Barth.

4. Udateret bancobrev fra kollektør Flindt i Rudkiøbing. 1784-1787.
Teksten på brevet er:

              Nr. 8.
Velædle           NB
  H r Baumgarten
Kongl: Lotterie Inspecteur
Herudi 20 rdlr
Kongl: Tienste
    a/
Kiøbenhavn

"Nr. 8" er Baumgartens registrering af bancobrevet. På bagsiden ses kollektørens laksegl mellem Rudkøbing Postkontors to segl. Der er desuden anført "7 Rudk", hvilket er Rudkøbing postkontors kartenummer. Kartenummer og porto er også angivet på bagsiden: "11 - 4", hvilket er Nyborg postkontors kartenummer og portoangivelse. Brevet er, som det ses, påskrevet "Kongl: Tieneste". Påtegningen burde ikke have effekt, da kollektørerne ikke havde portofrihed. Derimod kunne inspektørerne frigøre alle fra kollektørerne indkomne bancobreve klasselotteriet vedkommende med deres modtagerattester.
    Der er påskrevet "NB" på forsiden, men dette havde ingen takstmæssig effekt, men man fik kvittering for modtagelsen - hvad man iøvrigt alligevel fik for bancobreve til Klasselotteriet.
    (Om NB-påtegningen, se Cirk. 30.08.1814, p. 1, og Regulativ af 06.01.1819 samt om dens overflødighed på bancobreve i Cirk. 13.11.1819, p. 2).

Bancobrevet blev transporteret af postmesteren i Rudkøbing til Nyborg og herfra videresendt til Kbhvn. med den agende post. Portoen mellem Nyborg og København i Baumgartens tid var 4 Lß (se Kapitel 13).

20 Rdlr.: 1 × enkeltbrevsporto = 4 Lß

31.12.1773-cirkulæret (og 23.02.1788-forordningen, punkt III C): "Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

oldline

Klasselotteriet
Gengivet med venlig tilladelse af Johnny Barth.

6. Udateret bancobrev fra kollektør Flindt i Rudkiøbing. 1784-1787.
Teksten på brevet er:

          Nr. 59.
Velædle                 NB NB
  H r Baumgarten
Kongl: Lotterie Inspecteur
 
Herudi
40 rdlr
Banco Sedler.
Kongl: Tienste
NB NB
 
a /
Kiøbenhavn

"Nr. 59" er Baumgartens registrering af bancobrevet. På bagsiden ses kollektørens laksegl flankeret af Rudkøbing Postkontors to segl. Der er desuden anført "6 Rudk", hvilket er Rudkøbing postkontors kartenummer. Portoen er ikke anført, da brevet er påskrevet "K.T." Påtegningen K.T. burde ikke have effekt, da kollektørerne ikke havde portofrihed. Derimod kunne inspektørerne frigøre alle fra kollektørerne indkomne bancobreve klasselotteriet vedkommende med deres modtagerattester.
    Der er påskrevet "NB" hele fire gange på forsiden, men dette havde ingen takstmæssig effekt, men man fik kvittering for modtagelsen - hvad man iøvrigt alligevel fik for bancobreve til Klasselotteriet.
    (Om NB-påtegningen, se Cirk. 30.08.1814, p. 1, og Regulativ af 06.01.1819 samt om dens overflødighed på bancobreve i Cirk. 13.11.1819, p. 2).

Hvis brevet havde fået påskrevet en porto, ville regnestykket se således ud da portoen mellem Nyborg og København i Baumgartens tid var 4 Lß (se Kapitel 13), Befordringen mellem Rudkøbing og Nyborg var for postmesteren i Rudkøbings regning og fra Nyborg gik brevet med agende post til København. (Se evt. Danmarks Posthuse/Rudkøbing om underlægningsforholdet på forskellige tidspunkter).

40 Rdlr.: 1 × enkeltbrevsporto = 4 Lß

31.12.1773-cirkulæret (og 23.02.1788-forordningen, punkt III C): "Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

Antager man, at det på bagsiden påskrevne "8" er den rigtige porto, ser regnestykket således ud:

40 Rdlr.: 1 × enkeltbrevsporto =
Medfølgende brev til enkeltbrevsporto:
I alt:
4 Lß
4 Lß
8 Lß

selv om 23.02.1788-forordningen, p. C endnu ikke var trådt i kraft: "Naar der følger Brev med Banco-sedlerne, hvori noget andet end den blotte Sum, Datum, Sted og Navn er anført, betales det som et særskilt Brev. Enkelt kaldes ethvert Brev, enten det er skrevet paa et fierdendeel- halvt-, eller heelt Ark Papiir, om det endog er forsynet med et Omslag, naar det alleneste hverken veyer over 1 Lod, ikke heller derudi befindes enten Indlægninger eller Bilage, kan det dog ikke længere ansees for enkelt, men maae betales som 1½ Brev."

Derfor skulle medfølgende brev dog takseres for sig alligevel.

oldline

Klasselotteriet
Gengivet med venlig tilladelse af Johnny Barth.

6. Udateret bancobrev fra kollektør Jørgen Kiær Krogsgaard i Rudkiøbing. 1788-1790
Teksten på brevet er:

                Nr. 29.
            Rudkiøbing No 6 - 4
NB     Velbyrdige     NB
Hr Inspecteur Baumgarten
ved det Kongl: C: Lotterie
 
Herudi
94 rdlr
BS:
 
i /
Kiøbenhavn

Nr. 29 er Baumgartens interne nummerering af bancobrevet. På Nyborg Postkontor har man skrevet "Rudkiøbing" samt kartenummer og portoangivelse: "6 - 4". Der er tre segl på bagsiden samt en påskrift "6 Rudk-", der er Rudkøbing postkontors kartenummer.

23.02.1788-forordningen, punkt III C: "Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

Bancobrevet skulle sendes via Nyborg, idet breve til og fra Rudkøbing på dette tidspunkt skulle takseres på Nyborg. (Se Danmarks Posthuse/Rudkøbing).

Portoen kan herefter beregnes:

94 Rdlr.: 1 × enkeltbrevsporto = 4 Lß

Bancobrevet må efter det oplyste være sendt i perioden 23.02.1788-02.11.1790, hvor første dato er datoen for forordningen, der afløste 31.12.1734-forordningen og sidstnævnte dato er Baumgartens dødsdag.

oldline

Klasselotteriet
kl16-rudk-baum18. (Gengivet med venlig tilladelse af Morten Pieper).

7. Udateret bancobrev fra kollektør Jørgen Kiær Krogsgaard i Rudkiøbing. 1788-1790
Teksten på brevet er:

                N r. 18/
            N r 9 - 4      12 Rudk-
NB   Velbyrdige   NB
H r. Baumgarten
Kongl: Classe Lotterie Indspecteur
 
Herudi
80 rdlr
B: Sedler   Rudkiøbing
  Kongl: Tieneste
   
til
Kiøbenhavn

"No. 18" er Baumgartens interne nummerering af bancobrevet. På Nyborg Postkontor har man skrevet "12 Rudk-" samt kartenummer og portoangivelse: "No 9 - 4". Der er tre segl på bagsiden.

Bancobrevet skulle sendes via Nyborg, idet breve til og fra Rudkøbing på dette tidspunkt skulle takseres på Nyborg. (Se Danmarks Posthuse/Rudkøbing).

23.02.1788-forordningen, punkt III C: "Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

Portoen kan herefter beregnes:

1-100 Rdlr.: 1 × enkeltbrevsporto á 4 Lß = 4 Lß

som der også står på brevet. Der er påskrevet "NB" på forsiden, men dette havde ingen takstmæssig effekt, og man fik kvittering for modtagelsen - hvad man iøvrigt alligevel fik for bancobreve til Klasselotteriet.

oldline

Klasselotteriet
kl16-rudk-baum48. (Gengivet med venlig tilladelse af Morten Pieper).

8. Udateret bancobrev fra kollektør Jørgen Kiær Krogsgaard i Rudkiøbing. 1788-1790
Teksten på brevet er:

Til       N o 48       5 - 6
S: T: H r J: Fr: Baumgarten
Kongl: Cl: Lotterie Inspecteur
 
Heri 148 Rdl BS:
Sølv Penge 4 Mrk 13 ß
Kongl: T:
 
i /
Kiøbenhavn

"Sølv Penge 4 Mrk 13 ß" = i alt 77 ß skulle blot medregnes som 1 Rdlr. "No 48" er Baumgartens interne nummerering af bancobrevet.

På Nyborg Postkontor har man skrevet kartenummer og porto: "5 - 6". Der er tre segl på bagsiden med kollektørseglet flankeret af to postsegl.

Takseringen følger princippet i 23.02.1788-forordningen, punkt III C: "Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

Portoen kan herefter beregnes:

100-150 Rdlr.: 1½ × enkeltbrevsporto 4 Lß= 6 Lß

som der også står på brevet. Der er påskrevet "NB" på forsiden, men dette havde ingen takstmæssig effekt, og man fik kvittering for modtagelsen - hvad man iøvrigt alligevel fik for bancobreve til Klasselotteriet.

oldline

Klasselotteriet
Gengivet med venlig tilladelse af Johnny Barth.

9. Udateret bancobrev fra Rudkiøbing,
men med Inger Kirstine Krogsgaards kollektørsegl. Hendes Kollektørperiode var 1820-1828, men da Rudkøbing postkontors segl er Christian 7-seglet, må det være hendes mand, Jørgen Kiær Krogsgaard, der ved en fejl har anvendt sin kones segl. Chr. 7 døde 13.03.1808.

              S T       NB
Herr Bie
Kongl: Classe Lotterie Inspecteur
K. T:
Herudi 127 rdl B S.
og Sølv m: 29 ß
Lotterie Penge
   
    a
Kiøbenhavn

"Sølv m" : Sølv mønt. På bagsiden ses kollektørens laksegl mellem Rudkøbing Postkontors to segl - a la "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, gældende fra 01.01.1805 - dog anvendte Rudkøbing postkontor altid denne form for forsegling - også før 01.01.1805, så det kan ikke bruges til datering af brevet.

Desuden ses noget krimskrams, der ligner "7 Rudg", som kan være Rudkøbing Postkontors karteregistrering af bancobrevet. Dog er der påskrevet karte nr. og porto bagpå brevet: "8 - 5".

Bie var inspektør i perioden og januar 1801-december 1816 og hvis portoen på de anførte 5 Lß er rigtig, må brevet været afsendt fra Nyborg i perioden 01.05.1801 - 31.12.1803, idet bancobreve fra Rudkøbing herefter skulle gå over Svendborg og kun taksten i nævnte periode passer med brevets takst på 5 Lß:

Taksten 23.02.1788-forordningen, punkt III C: "Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"
    Desuden: "Medfølgende Sølvmynt under 1 Rdlr. betales som en Rdlr. i Banco; en fuld Rigsdaler i Mynt og derover betales som Sølvmynt", dvs.:

128 Rdlr. 1½ enkeltbrevstakst × 3 Lß = 4,5:5 Lß

Der er påskrevet "NB" på forsiden, men dette havde ingen takstmæssig effekt, men man fik kvittering for modtagelsen - hvad man iøvrigt alligevel fik for bancobreve til Klasselotteriet.
    (Om NB-påtegningen, se Cirk. 30.08.1814, p. 1, og Regulativ af 06.01.1819 samt om dens overflødighed på bancobreve i Cirk. 13.11.1819, p. 2).

Uanset det påskrevne "Kongl. Tieneste", er bancobrevet blevet frigjort ved Baumgartens modtagerattest.

oldline

Klasselotteriet
Gengivet med venlig tilladelse af Johnny Barth.

10. Udateret bancobrev fra Rudkiøbing

      S T
            Hr. Bie
Kongl: Classe Lotterie Inspecteur
    K T:
Heri 295 rd
og 39 Skil:
Lotterie Penge
   
    a
Kiøbenhavn

På bagsiden ses kollektørens laksegl mellem Rudkøbing Postkontors to segl - a la "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, gældende fra 01.01.1805. I seglet ses Fr. VI's monogram - regerede 13.03.1808-03.12.1839. Kollektøren var Jørgen Kjær Krogsgaard (1754-04.07.1819). Bie var inspektør i perioden januar 1801-december 1816. På bagsiden ses endvidere kartenummer og porto: "4 - 24", der er rettet til "4 - 48".

Bekendtgørelse af 28.01.1813:

C. For Banco-Sedler
"Hvad enten Summen er i smaae eller store Sedler, betales fragten efter Brevtaxten saaledes: 1 Rbdlr. indtil fulde 100 Rbdlr. som for et enkelt Brev.; over 100 Rbdlr. indtil fulde 150 Rbdlr. som for et halvandet Brev; og saa fremdeles halv Porto for hver 50 Rbdlr. mere."

Anmærkning.
"1. Naar med Banco-Sedler følger et Brev, hvorudi er anført andet end den blotte Summe med Afsenderens Underskrift, samt Sted og Dag, saa maae et saadant Brev særskilt betales.
2. Naar med Banco-Sedler følger Sølvmynt under 1 Rbdlr. saa ansees og beregnes samme ikkun som en Rigsdalers Seddel; men er dermed i Mynt fuldt een Rigsdaler eller derover, da taxeres saavel Mynten, som Banco-Sedlerne, hver for sig; uden saa skulle være, at Fragten paa denne Maade skulle beløbe sig til mere, end om alt var i Sølvmynt; i hvilket Fald hele Summen betales efter Sølvmynts-Taxten."

Portoangivelsen indikerer, at der er tale om et brev sendt mellem 01.02.1813-06.08.1813, idet taksten 48 kun kan være sammensat på een måde med en takst for et enkeltbrev mellem Rudkøbing og København på 12 Rbß (se Kapitel 13):

Taksten for de 296 Rbdlr. (idet mønt under 1 Rbdlr. skulle medregnes som 1 Rbdlr. seddel):

1-100 Rbdlr.: 1 enkeltbrevstakst:
½ enkeltbrevstakst for hver efterflg. påbegyndt
50 Rbdlr.: (296-100)/50 = 3,92 = 4 × 12/2:
Medfølgende brev til enkeltbrevstakst:
I alt:
12 Rbß

24 Rbß
12 Rbß
48 Rbß

Brevet må således være fra perioden 01.02.1813-06.08.1813.

Uanset det påskrevne "Kongl. Tieneste", er bancobrevet blevet frigjort ved Bies modtagerattest.

oldline

Klasselotteriet
Gengivet med venlig tilladelse af Johnny Barth.

11. Udateret bancobrev fra Rudkiøbing

      S T             52
            Hr. Bie
Kongl: Classe Lotterie Inspecteur
K: T:
Herudi
497 rbdr
Lotterie Penge
   
    a
Kiøbenhavn

"52" anses for at være Bies interne nummerering af bancobrevet.

På bagsiden ses kollektørens laksegl mellem Rudkøbing Postkontors to segl - a la "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, gældende fra 01.01.1805. I seglet ses Fr. VI's monogram - regerede 13.03.1808-03.12.1839. Kollektøren var Jørgen Kjær Krogsgaard (1754-04.07.1819).

På bagsiden ses endvidere kartenummer og porto: "4 - 40", der er rettet til "4 - 80".

Bie var inspektør i perioden januar 1801-december 1816.

Bekendtgørelse af 28.01.1813:

C. For Banco-Sedler
"Hvad enten Summen er i smaae eller store Sedler, betales fragten efter Brevtaxten saaledes: 1 Rbdlr. indtil fulde 100 Rbdlr. som for et enkelt Brev.; over 100 Rbdlr. indtil fulde 150 Rbdlr. som for et halvandet Brev; og saa fremdeles halv Porto for hver 50 Rbdlr. mere."

Anmærkning.
"1. Naar med Banco-Sedler følger et Brev, hvorudi er anført andet end den blotte Summe med Afsenderens Underskrift, samt Sted og Dag, saa maae et saadant Brev særskilt betales.
2. Naar med Banco-Sedler følger Sølvmynt under 1 Rbdlr. saa ansees og beregnes samme ikkun som en Rigsdalers Seddel; men er dermed i Mynt fuldt een Rigsdaler eller derover, da taxeres saavel Mynten, som Banco-Sedlerne, hver for sig; uden saa skulle være, at Fragten paa denne Maade skulle beløbe sig til mere, end om alt var i Sølvmynt; i hvilket Fald hele Summen betales efter Sølvmynts-Taxten."

Portoangivelsen indikerer, at der er tale om et brev sendt mellem 07.08.1813-??.12.1816, idet taksten 80 Rbß kun kan være sammensat på een måde med en takst for et enkeltbrev mellem Rudkøbing og København på 16 Rbß (se Kapitel 13):

Taksten for de 497 Rbdlr.:

1-100 Rbdlr.: 1 enkeltbrevstakst:
½ enkeltbrevstakst for hver efterflg. påbegyndt
50 Rbdlr.: (497-100)/50 = 7,94 = 8 × 16/2:
I alt:
16 Rbß

64 Rbß
80 Rbß

Brevet er således fra perioden 07.08.1813-??.12.1816. Påtegningen K.T. havde ingen effekt, da kollektørerne ikke havde portofrihed. Derimod kunne inspektørerne frigøre alle fra kollektørerne indkomne bancobreve klasselotteriet vedkommende med deres modtagerattester.

oldline

Klasselotteriet
Gengivet med venlig tilladelse af Johnny Barth.

12. Udateret bancobrev fra Rudkiøbing

      S T       57
            Hr. Bie
Kongl: Classe Lotterie Inspec-
teur
    K: T:
Herudi
284 rdlar
Lotterie Penge
   
    a
Kiøbenhavn

"57" er Bies registrering af bancobrevet. På bagsiden ses kollektørens laksegl mellem Rudkøbing Postkontors to segl - a la "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, gældende fra 01.01.1805. I seglet ses Fr. VI's monogram - regerede 13.03.1808-03.12.1839. Kollektøren var Jørgen Kjær Krogsgaard (1754-04.07.1819).

På bagsides ses endvidere kartenummer og porto: "6 - 24", der er rettet til "6 - 64".

Bie var inspektør i perioden januar 1801-december 1816.

Bekendtgørelse af 28.01.1813:

C. For Banco-Sedler
"Hvad enten Summen er i smaae eller store Sedler, betales fragten efter Brevtaxten saaledes: 1 Rbdlr. indtil fulde 100 Rbdlr. som for et enkelt Brev.; over 100 Rbdlr. indtil fulde 150 Rbdlr. som for et halvandet Brev; og saa fremdeles halv Porto for hver 50 Rbdlr. mere."

Anmærkning.
"1. Naar med Banco-Sedler følger et Brev, hvorudi er anført andet end den blotte Summe med Afsenderens Underskrift, samt Sted og Dag, saa maae et saadant Brev særskilt betales.
2. Naar med Banco-Sedler følger Sølvmynt under 1 Rbdlr. saa ansees og beregnes samme ikkun som en Rigsdalers Seddel; men er dermed i Mynt fuldt een Rigsdaler eller derover, da taxeres saavel Mynten, som Banco-Sedlerne, hver for sig; uden saa skulle være, at Fragten paa denne Maade skulle beløbe sig til mere, end om alt var i Sølvmynt; i hvilket Fald hele Summen betales efter Sølvmynts-Taxten."

Man måtte forvente, at betegnelsen på de indlagte banco-sedler på brevet blev angivet i "Navne-Værdi", men det er ikke sket her - selv om portoangivelsen indikerer, at der er tale om et brev sendt efter 07.08.1813, idet taksten 64 kun kan være sammensat på een måde med en takst for et enkeltbrev mellem Rudkøbing og København på 16 Rbß (se Kapitel 13):

Taksten for de 284 Rbdlr.:

1-100 Rbdlr.: 1 enkeltbrevstakst:
½ enkeltbrevstakst for hver påbegyndt 50 Rbdlr.
(284-100)/50 = 3,68 = 4 × 16/2:
Medfølgende brev til enkeltbrevstakst:
I alt:
16 Rbß

32 Rbß
16 Rbß
64 Rbß

Brevet er således fra perioden perioden 07.08.1813-??.12.1816: (hvor Bie fratrådte). Uanset det påskrevne "Kongl. Tieneste", er bancobrevet blevet frigjort ved Bies modtagerattest.

oldline

Klasselotteriet
Gengivet med venlig tilladelse af Johnny Barth.

13. Udateret bancobrev fra Rudkiøbing

      S T       102
            Hr. Bie
Kongl: Classe Lotterie Inspecteur
Herudi
17 rbdlr
Lotterie Penge
   
    a
Kiøbenhavn

"102" er Bies registrering af bancobrevet. På bagsiden ses kollektørens laksegl mellem Rudkøbing Postkontors to segl - a la "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, gældende fra 01.01.1805. I seglet ses Fr. VI's monogram - han regerede 13.03.1808-03.12.1839. Kollektøren var Jørgen Kjær Krogsgaard (1754-04.07.1819).

På bagsides ses endvidere kartenummer og porto: "10 - 8", der dog er rettet til "10 - 16".

Bie var inspektør i perioden og januar 1801-december 1816 og af betegnelsen på indholdet: 17 rbdlr. = 17 rigsbankdaler er brevet altså fra tiden efter statsbankerotten 01.02.1813.

Bekendtgørelse af 28.01.1813:

C. For Banco-Sedler
"Hvad enten Summen er i smaae eller store Sedler, betales fragten efter Brevtaxten saaledes: 1 Rbdlr. indtil fulde 100 Rbdlr. som for et enkelt Brev.; over 100 Rbdlr. indtil fulde 150 Rbdlr. som for et halvandet Brev; og saa fremdeles halv Porto for hver 50 Rbdlr. mere."

Anmærkning.
"1. Naar med Banco-Sedler følger et Brev, hvorudi er anført andet end den blotte Summe med Afsenderens Underskrift, samt Sted og Dag, saa maae et saadant Brev særskilt betales.
2. Naar med Banco-Sedler følger Sølvmynt under 1 Rbdlr. saa ansees og beregnes samme ikkun som en Rigsdalers Seddel; men er dermed i Mynt fuldt een Rigsdaler eller derover, da taxeres saavel Mynten, som Banco-Sedlerne, hver for sig; uden saa skulle være, at Fragten paa denne Maade skulle beløbe sig til mere, end om alt var i Sølvmynt; i hvilket Fald hele Summen betales efter Sølvmynts-Taxten. "

Man må forvente, at betegnelsen på de indlagte banco-sedler på brevet blev angivet i "Navne-Værdi", men det er ikke sket her - selv om taksten viser, at brevet er fra perioden 07.08.1813-??.12.1816 (hvor Bie fratræder):

17 Rbdlr.: 1 × 16 Rbß :16 Rbß

oldline

Klasselotteriet
Gengivet med venlig tilladelse af Johnny Barth.

14. Udateret bancobrev fra Rudkiøbing

      S: T:             168
Hr. Major og Ridder v Scheel
Kongl: Classe Lotterie Inspec=
teur
K: T:
Herudi 957 rbd
22 ß: Lotterie=
=Penge
        a
Kiøbenhavn

"168" antages at være v. Scheels interne nummerering af bancobrevet.

På bagsiden ses kollektørens laksegl mellem Rudkøbing Postkontors to segl - a la "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, gældende fra 01.01.1805. I seglet ses Fr. VI's monogram - han regerede 13.03.1808-03.12.1839. Kollektøren var Jørgen Kjær Krogsgaard (kollektør i perioden 1788-04.07.1819).

På bagsiden ses endvidere kartenummer og porto: "7 - 180", der er rettet til "7 - 160".

von Scheel var inspektør i perioden 01.01.1817 (Collegialtidende for Danmark, nr. 5/11.01.1817. "Befordringer og Afgang for Rentekammeret") til ultimo januar / primo februar 1824.

Brevet er sandsynligvis sendt i perioden 01.01.1817-31.07.1818, og ved takstudregningen gælder princippet i bl.a. Bekendtgørelse af 28.01.1813:

C. For Banco-Sedler
"Hvad enten Summen er i smaae eller store Sedler, betales fragten efter Brevtaxten saaledes: 1 Rbdlr. indtil fulde 100 Rbdlr. som for et enkelt Brev.; over 100 Rbdlr. indtil fulde 150 Rbdlr. som for et halvandet Brev; og saa fremdeles halv Porto for hver 50 Rbdlr. mere."

Anmærkning.
"1. Naar med Banco-Sedler følger et Brev, hvorudi er anført andet end den blotte Summe med Afsenderens Underskrift, samt Sted og Dag, saa maae et saadant Brev særskilt betales.
2. Naar med Banco-Sedler følger Sølvmynt under 1 Rbdlr. saa ansees og beregnes samme ikkun som en Rigsdalers Seddel; men er dermed i Mynt fuldt een Rigsdaler eller derover, da taxeres saavel Mynten, som Banco-Sedlerne, hver for sig; uden saa skulle være, at Fragten paa denne Maade skulle beløbe sig til mere, end om alt var i Sølvmynt; i hvilket Fald hele Summen betales efter Sølvmynts-Taxten."

Portoangivelsen indikerer, at der er tale om et brev sendt mellem 01.01.1817 (v. Scheels tiltrædelsesdag) - 31.07.1818 (sidste dag med takst af 16 Rbß), idet taksten 160 Rbß kun kan være sammensat på een måde med en takst for et enkeltbrev mellem Rudkøbing og København på 16 Rbß (se Kapitel 13):

Taksten for de 958 Rbdlr. (de 22 Rbß skal medregnes som 1 Rbdlr.):

1-100 Rbdlr.: 1 enkeltbrevstakst:
½ enkeltbrevstakst for hver efterflg. påbegyndt
50 Rbdlr.: (958-100)/50 = 17,16 = 18 × 16/2:
I alt:
16 Rbß

144 Rbß
160 Rbß

Bærepenge
er anført med "Bp 12 ß". Ser vi i Kapitel 10, Fig. 10-1bp, er bærepengene for et indhold af 500-1000 Rbdlr. N.V. = 12 Rbß N.V., hvad der også står på brevet.

Påtegningen K.T. havde ingen effekt, da kollektørerne ikke havde portofrihed. Derimod kunne inspektørerne frigøre alle fra kollektørerne indkomne bancobreve klasselotteriet vedkommende med deres modtagerattester.

oldline

Klasselotterikontoret
Gengivet med venlig tilladelse af Johnny Barth.

15. Dateret - 31.03.1823 - bancobrev fra Rudkiøbing

Høi Velbaarne
Herre Major og Ridder Scheel
Inspecteur ved det Kongel:-
Klasse Lotterie. -
Indlagt
130 rbdlr 35 ß:
Sedler og Tegn
  modt. Sc.

  K. T.  
i /
Kiøbenhavn

På bagsiden ses Rudkøbing Postkontors to segl med kollektør Inger Kirstine Krogsgaards segl i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, som var gældende fra 01.01.1805. Karte nr. og porto: "3 - 11" - der er rettet til "35" Rbß.

Man ser "den sædvanlige dato" "31/3 23", som ofte ses på Scheel-bancobreve (men det er endnu ikke lykkedes mig at finde ud af, hvorfor der er så mange Scheel-bancobreve med den dato). Forsiden viser desuden Scheels modtage-kvittering "modt Sch".

Postkursen var (jf. Kapitel 10, Fig. 10-1), 250 på tidspunktet 31/3-23 så beløbet på 130 Rbdlr. og 35 ß Navne Værdi, omregnet i sølv er 200/250 × 130 og 200/250 × 35 = 104 Rbdlr. 28 ß sølv.

Iflg. Pakkeposttaksten af 15.07.1818 var taksten for beløb indtil 5 Rbdlr. som for ½ brev. Over 5 indtil 100 Rbdlr. som for et enkelt brev. Over 100 Rbdlr. indtil 150 Rbdlr. som 1½ Brev og saa fremdeles halv porto for hver 50 Rbdlr. Mønt under 1 Rbdlr. skulle regnes for 1 Rbdlr. Portoen Rudkøbing-København på det tidspunkt var 11 Rbß.

Ifølge circ. af 08.08.1818, punkt 4:
"Ved taxeringen af de med Pakkeposten forsendende Pengesummer i Rigsbanksedler, haver det Kongel. Postkontor at iagttage at Fragten for samme i Sølv ikke beregnes efter deres paalydende Værd, men efter hvad de forsendende Summers Beløb andrager i Sølv efter de til enhver Tid gjeldende Qvartalskourser."

Dvs. at portoen skal udregnes efter det anførte beløb i sølv: 104 Rbdlr. - 28 Rbß.

100-150 Rbdlr. á 1½ × 11 = 16,5
Ilagt brev til enkeltporto:
I alt:
17 Rbß sølv
11 Rbß sølv
28 Rbß sølv

som er omregnet til Navne-Værdi er: 28 × 250/200 = 35 Rbß Navne-Værdi, som også står på brevet.

Bærepenge
er anført med "Bp 10". Ser vi i Kapitel 10, Fig. 10-3c, er bærepengene for et indhold af 100-500 Rbdlr. sølv = 8 Rbß sølv, der skal omregnes til Navne-Værdi: 8 × 250/200 = 10 Rbß N.V., hvad der også står på brevet.

Som vanligt blev bancobrevet automatisk frigjort ved inspektørens modtagerattest.

Postmesteren i Rudkøbing
var på tidspunktet for afsendelsen af dette brev Søren Thorsen Lind (se DDPE III, s. 642). Han blev fundet druknet i en tørvemose 09.10.1826 - og han havde på det tidspunkt en kassemangel på 1411 Rbdlr. (jf. FO3, s. 306), men historien melder dog intet om, at han evt. havde forgrebet sig på klasselotteriets bancobreve!

oldline

Kirstein
Gengivet med venlig tilladelse af Johnny Barth.

16. Udateret bancobrev fra "collecteur" Peter With Krogsgaard i Rudkiøbing

              N r 42, n
Velbaarne         36
Her Secretair Kirstein
Konst: Inspecteur ved det
Kongl: Classe Lotterie.
KT
Lotteriet angd:
Heri 22 r 84 ß S: & T
   
i /
Kiøbenhavn

"Nr. 42" på forsiden formodes at være Kirsteins egen nummerering af bancobrevet. På bagsiden ses Rudkøbing Postkontors to segl med "collecteur" Peder With Krogsgaards segl i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, som var gældende fra 01.01.1805. Karte nr. og porto: "4" - 12".

I perioden 1824-1827, hvor Kirstein var inspektør, var postkursen af en sådan størrelse, at det på brevet anførte beløb, uanset postkurs, skulle takseres efter et indhold på under 100 Rbdlr. Taksten mellem Rudkøbing og København i Kirsteins inspektør-periode var 11 Rbß sølv, jf. Kapitel 13.

1-100 Rbdlr. á 1 × 11 Rbß sølv = 11 Rbß sølv

hvilket omregnet til Navne-Værdi altså var 12 Rbß N.V., som der står bag på brevet. Som det fremgår af Kapitel 10, Fig. 10-1, kunne kursen mellem sølvmønt og Navne-Værdi variere lidt i Kirsteins periode, der regnes for perioden ultimo januar 1824 til 1827, og for at 11 Rbß sølv skal kunne omregnes til 12 Rbß Navne-Værdi, skal kursen ligge mellem 210 og 227, hvilket den gjorde i perioderne:

Kirsteins periodeKurs11 Rbß sølv omregnet til Navne-Værdi
01.07.1820-30.06.1824
01.07.1824-31.12.1824
01.01.1825-31.03.1825
01.04.1825-30.09.1825
01.10.1825-31.03.1826
01.04.1826-30.09.1827
01.10.1827-30.09.1828
250,00
237,50
225,00
212,50
206,25
225,00
218,75
11×250,00/200 = 13,75
11×237,50/200 = 13,06
11×225,00/200 = 12,37 = 12 Rbß N.V.
11×212,50/200 = 11,69 = 12 Rbß N.V.
11×206,25/200 = 11,34
11×225,00/200 = 12,37 = 12 Rbß N.V.
11×218,75/200 = 12,03 = 12 Rbß N.V.

Kollektøren
Som det fremgår af seglet i midten på bagsiden, må Peder With Krogsgaard have fungeret som kollektør-afløser omkring 1824-1827. Vi kender kun viste tilfælde med hans segl.

Bærepenge
er anført med "Bp 7". Ser vi i Kapitel 10, Fig. 10-3c, er bærepengene for et indhold af 5-100 Rbdlr. sølv = 6 Rbß sølv, der skal omregnes til Navne-Værdi efter den gældende kurs. Her finder vi så, at kursen må have været enten 218,75 eller 225 for at 6 Rbß sølv (afrundet) kan blive "Bp 7" N.V., som der står på brevet.

Derved inskrækes de mulige perioder med en enkelt, så brevet kan være fra: 01.01.1825-31.03.1825, 01.04.1826-30.09.1827 eller 01.10.1827-30.09.1828.

Som vanligt blev bancobrevet automatisk frigjort ved inspektørens modtagerattest.

"K.T."
Der var ingen grund til at skrive "K.T." (Kongelig Tjeneste) på brevet, da det ikke opfyldte betingelserne for at være et sådant. Desuden skulle inspektøren, der frigjorde brevet med sin modtagerattest, kvittere for modtagelsen.

oldline

Fejlagtigt beskrevet bancobrev
I Nellemann & Thomsens Frimærkeauktionskatalog nr. 98/20.11.1999 er lot 1032 beskrevet som et bancobrev fra Rudkøbing til Baumgarten i Kbhvn. Det er fra Ærøeskøbing og beskrivelsen blev rettet i samme firmas auktionskatalog nr. 99/03.06.2000, lot nr. 1458. Det er selvfølglig med i denne artikelseries bancobreve fra Ærøeskøbing.

Ikke beskrevne Klasselotteri-bancobreve
Robert Bechsgaard udgav i april 1987, oktober 1987 og oktober 1988 tre salgskataloger med bl.a. en lang række bancobreve til Klasselotteriet. Herunder ses det/de i disse kataloger omtalte bancobrev(e) og illustration(er) af samme - hvis der var sådanne.

Jeg har ikke skans af det/de herunder beskrevne og evt. viste bancobrev(e), men vil gerne have det. Når/hvis jeg får skans af, vil det/de blive flyttet op til de andre her beskrevne. Send mig venligst en mail, hvis du har et eller flere af de herunder omtalte/viste bancobreve:

RB-Katalog nr.BySeglInspecteurIndholdÅrstal/TekstKommentar
2. 10.1987. 0109, s. 06.RudkiøbingF6Bie497 Rdlr.Vist her på siden - brev nr. 11

oldline

Tilbage til Kapitel 16

19.11.2015

Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional