Klasselotteri-Kollektører fra Ringsted 1753-1830
- og deres Bancobreve

© 2012-2015 - Toke Nørby

oldline

Postforbindelsen til København
Allerede med forordningen af 24.12.1624 blev Ringsted oprettet som en mindre postekspedition. Omkring 1711 blev ekspeditionen opgraderet til Brevpostkontor og 01.07.1777 til Brev- og Pakkepostkontor. (DDPE-III, s. 640). Ringsted lå på hovedruten mellem Nyborg og København, så der var omkring 1771 to ugentlige postforbindelser mellem Ringsted og København. (Fr. Olsen II, s. 165).

Folketællingerne
viser, at Ringsted havde et indbyggertal på 705 i 1769, 730 i 1787, 817 i 1801, og 1.048 i 1834, så der var ikke behov for mere end een kollektør ad gangen i perioden 1753-1830.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark og en gennemgang af aviserne giver nedenstående billede af Ringsted-kollektørerne virkeperioder. I skemaet er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne i decemberudgaven (enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for, men januar-listerne er så anvendt som gældede i december året før).

Under skemaet vises aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises de tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Ringsted
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.):Profession:Født/Død:
Møller, Daniel1754Sr.?
Ravn, Niels Andersen1767Ernærer sig ved Pennen eller Skriverierf. o. 1735 / ?
Schmidt, Jens1771-1781Postmesterf. o. 1723 / begr. 08.04.1786
Ingen nævnt1782-1788
Lange, Heinrich1789-1798Feldskiær (kirurg)f. o. 1749 / 03.05.1799
Krog, Anne Holst1799-1805Madame Lange (enke efter foregående)f. o. 1753 / ?
Thorsteinson, Lorentz1806-1830Klokker, Kordegn samt Forligelseskommisærf. o. 1777 / ?

Ringsted Kollektørsegl
Krog
Anne Holst Krog. 1799-1805.
(Seglet har initialerne "PJK" og kan være et familie-segl).
Thorsteinson
Lorentz Thorsteinson. 1806-1830.

Ringsted Postsegl
C7
Chr. 7. 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
F6
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.
F6
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.
Seglenes indbyrdes størrelsesforhold er ikke gengivet korrekt.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Daniel Møller. (Ingen referencer fundet).
  3. Niels Andersen Ravn (FT-1787).
  4. Jens Schmidt.
  5. Henrich Lange. Kirkebog Ringsted 1741-1805, opslag 287, nr. 9.
  6. Anne Holst Krog (FT-1787).
  7. Lorentz Thorsteinson (FT-1834).

Tak
til N.N. samt til Ole Laursen, Østerbro, for venligt udlån af de herunder viste Ringsted-Bancobreve.

oldline

Bie
Fig. kl16-ringsted-bie47-eu.

1. Udateret Bancobrev fra kollektør Madame Lange i Ringsted
Teksten på brevets forside er:

S: T:
H r Classe Lotterie Inspecteur Bie
 
Heri
47 rd 4 ß: D:C:
Lotto Sager.
   
i/
Kiøbenhavn

Forsiden
"D:C:" betyder "Dansk Courant".

Bagsiden
viser karte nr. og porto "5 - 4", der er blevet rettet til "5 - 2" samt kollektørens segl mellem de to postsegl - ganske som det var bestemt i "Tre-Segls-Placaten" fra 24.11.1804 med virkning fra 01.01.1805. På grund af kollektørseglet, der blev anvendt i perioden 1799-1805, er brevet sandsynligvis fra sidst i 1805, hvor enkeltbrevsportoen mellem Ringsted og København var 2 Lß

Taxeringsprincippet følger Pakkeposttaksten af 28.02.1788: Taksten for indlagte sedler er enkeltbrevstakst for de første 100 Rbdlr. og dernæst ½ enkeltbrevstakst for hver påbegyndt 50 Rbdlr. Enkeltbrevsportoen fra Ringsted til København var som nævnt 2 Lß:

1-100 Rdlr.: 1 × 2 Lß= 2 Lß

som der også står bagpå brevet.

oldline

Krog
Fig. kl16-ringsted-bie312-eu.

2. Udateret Bancobrev fra kollektør Clausen i Ringsted
Teksten på brevets forside er:

S T
H r Classe Lotterie Inspecteur Bie
 
indlagt
=312 rd 55 ß Rbp
Lotterie Sag.
   
i/
Kiøbenhavn

ei talte

Forsiden
Da beløbsstørrelsen angives i Rbp = Rigsbankpenge, er brevet efter perioden 01.02.1813. Portoen på 40 Rbß antyder desuden, at brevet er fra perioden efter 07.08.1813, hvor enkeltbresportoen var 8 Rbß (selv om det ikke anføres, at der er tale om Navne-Værdi - muligvis pga. at indholdet ikke er talt: "ei talte". Denne påtegning må være postmester Niels Tingbjerg Thomsens påtegning. Han var postmester i Ringsted i perioden 1811-1830).

Taksten for de 313 Rbdlr. (beløb under 1 Rbdlr. regnes for 1 Rbdlr.) skal udregnes efter 23.02.1788-forordningen, punkt III C:

"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

300-350 Rbdlr.: 3½ × 8 Rbß:
Indlagt brev til 1½ × 8 Rbß:
I alt:
28 Rbß
12 Rbß
40 Rbß

Det fremgår ikke af brevet, at der har været indlagt et brev, men det må have været tilfældet - ellers stemmer portoen ikke med postmester Tingbergs udregning.

oldline

Bie
Fig. kl16-ringsted-bie74-eu.

3. Udateret Bancobrev fra kollektør Thorsteinson i Ringsted
Teksten på brevets forside er:

  74       S.T.
H r Classe Lotteri Inspecteur Bie
 
Heri
= 291 Rbd r 68 ß N: V:
Lotteri Sag
    ei talte
    4 Quart
i/
Kiøbenhavn

Forsidens
påtegning "74" antages at være Bies egen nummerering af Bancobrevet. "4 Quart" i blyantsskrift antages at være størrelsen af et indlagt brev.

Bagsiden
viser Ringsted Postkontors kartering og portoangivelse "8 - 32". Brevet kan således anses at være fra perioden 07.08.1813-, hvor der, jf. Kapitel 13, var en enkeltbrevstakst på 8 Rbß. Desuden ses kollektørseglet mellem postkontorets to segl, ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" fra 24.11.1804 med virkning fra 01.01.1805.

Taxeringsprincippet følger Pakkeposttaksten af 28.02.1788: Taksten for indlagte sedler er enkeltbrevstakst for de første 100 Rbdlr. og dernæst ½ enkeltbrevstakst for hver påbegyndt 50 Rbdlr. Enkeltbrevsportoen fra Ringsted til København var som nævnt 8 Rbß:

250-300 Rbdlr.: 3 × 8 Rbß:
Indlagt brev "4 Quart"ark til enkeltbrevsporto 8 Rbß:
I alt:
24 Rbß
  8 Rbß
32 Rbß

som der også står på brevet.

oldline

Bie
Fig. kl16-ringsted-bie90.
Gengivet med venlig tilladelse af Ole Laursen, Østerbro.

4. Udateret Bancobrev fra kollektør Thorsteinson i Ringsted
Teksten på brevets forside er:

S.T.       90
H r Classe Lotterie Inspecteur Bie
Lotterie Sag
indlagt = 190 Rd 45 ß
        i/
Kiøbenhavn
  ei talte

Forsidens
påtegning "90" antages at være Bies egen nummerering af Bancobrevet.

Bagsiden
viser Ringsted Postkontors kartering og portoangivelse "5 - 24". Brevet kan således anses at være fra perioden 07.08.1813-, hvor der, jf. Kapitel 13, var en enkeltbrevstakst på 8 Rbß. Desuden ses kollektørseglet mellem postkontorets to segl, ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" fra 24.11.1804 med virkning fra 01.01.1805.

Taxeringsprincippet følger Pakkeposttaksten af 28.02.1788: Taksten for indlagte sedler er enkeltbrevstakst for de første 100 Rbdlr. og dernæst ½ enkeltbrevstakst for hver påbegyndt 50 Rbdlr. Enkeltbrevsportoen fra Ringsted til København var som nævnt 8 Rbß:

150-200 Rbdlr.: 2 × 8 Rbß:
Indlagt brev til enkeltbrevsporto:
I alt:
16 Rbß
  8 Rbß
24 Rbß

som der også står på brevet.

oldline

Bie
Fig. kl16-ringsted-scheel220-eu.

5. Udateret Bancobrev fra kollektør Thorsteinson i Ringsted
Teksten på brevets forside er:

      S.T.         220
Hr Major Scheel
Ridder af Dannebrogen
Kongelig Classe Lotteri Inspecteur
Loterie Sager.
Indlagt 694 Rd 71 ß N: V:
og 10 Rbd rede Sølv. -
    i/
Kiøbenhavn

Forsidens
påtegning "220" antages at være Scheels egen nummerering af Bancobrevet, og betegnelsen "N. V." (Navne-Værdi) viser, at brevet er fra perioden 07.08.1813 og frem.

Bagsiden
viser Ringsted Postkontors kartering og portoangivelse "5 - 72 - 80", samt Bærepenge-påtegning "Bp 18 ß" - se kommentar efter portoberegningen.

Scheel tiltrådte som inspektør 01.01.1817, hvor enkeltbrevstaksten mellem Ringsted og København var 8 Rbß indtil 01.08.1818, jf. Kapitel 13. Afstanden var 8 mil.

Perioden 01.01.1817-26.01.1818
Vi finder, at portoudregningen kommer til at passe med påskriften, hvis brevet er fra perioden 01.01.1817-26.01.1818 (efter hvilken periode 50 % tillæg for sølv bortfaldt, men hvor sølvindholdet skulle takseres efter Navne-Værdi, jf. circ. 31.08.1816):

Banco-Sedler
Taxeringsprincippet for ilagte Banco-Sedler følger Pakkeposttaksten af 28.02.1788: Taksten for indlagte sedler er enkeltbrevstakst for de første 100 Rbdlr. og dernæst ½ enkeltbrevstakst for hver påbegyndt 50 Rbdlr. Enkeltbrevsportoen fra Ringsted til København var som nævnt 8 Rbß.

Sølv
Først skal Navne-Værdien for de 10 Rbdlr. i rede sølv udregnes og i perioden 01.01.1817-26.01.1818 var postkursen 650, 550, 500 eller 450, hvilket vil sige at Navne-Værdien svingede mellem:

10 × 650/200 = 32,5 Rbdlr. N.V.
10 × 550/200 = 27,5 Rbdlr. N.V.
10 × 500/200 = 25,0 Rbdlr. N.V.
10 × 450/200 = 22,5 Rbdlr. N.V.

Det vil sige, at 22,5-32,5 Rbdlr. N.V. skal takseres efter Kapitel 10, Fig. 10-2, der anfører, at "fulde 8 mil under 12 Mil" og "indtil 50 Rbdlr. incl." kostede 16 Rbß. Til dette skal lægges de fra circ. 05.11.1814 bestemte 50 %, altså 16 + 8 = 24 Rbß.

Banco-Sedler:
(1 + (700-100)/50 × ½) × 8 Rbß (eller 650-700 Rbdlr.: 7 × 8 Rbß) =
Sølv
22,5-32,5 Rbdlr. Navne-Værdi: 16 + 8 Rbß =
I alt:
 
56 Rbß
 
24 Rbß
80 Rbß

som også er anført bag på brevet.

Hvad angår Bærepengene ses, at det anførte beløb på 18 Rbß må være fremkommet ved at addere to gebyrer, jf. Kapitel 10, Fig. 10-1bp, nemlig

Bærepenge for bancosendler 500-1000 Rbdlr. N.V.:
Bærepenge for sølv: Indtil 100 Rbdlr. N.V. :
I alt:
12 Rbß N.V.
  6 Rbß N.V.
18 Rbß N.V.

som der står på brevet.

oldline

Bie
Fig. kl16-ringsted-scheel98-eu.

6. Bancobrev dateret 31.03.1823 fra kollektør Thorsteinson i Ringsted
Teksten på brevets forside er:

31/3-23-           98 - 13
Velbaarne
H r Maior og Classe Lotterie Inspecteur
          von Scheel Ridder
Heri
# # 70 Rbd 8 ß Repræsent.
Lotteriet betræffende
        56 rbd 6 ß Sølv
   
 i
 
Kiøbenhavn

("Repræsent." = Repræsentativer). Forsidens påtegning "98" antages at være Scheels egen nummerering af Bancobrevet. "/13" antages at være portoen for brevet - også anført på bagsiden.

Postkursen kan udregnes, idet både Navne-Værdi og sølv-værdi er anført:

70 Rbdlr. 8 ß Navne-Værdi =
56 Rbdlr. 6 ß sølv =
6728 Rbß
5382 Rbß

Postkursen er da 6728/5382 × 200 = 250, og en af de to perioder, hvor postkursen var 250, var 01.07.1820-30.06.1824, der også omfatter den dato, der er skrevet på brevet: 31.03.1823.

Taxeringsprincippet følger Pakkeposttaksten af 15.07.1818, gældende fra 01.08.1818: Taksten for indlagte sedler indtil 5 Rbdlr. ½ enkeltbrev, over 5 indtil 100 Rdlr. som for et enkeltbrev. Dernæst ½ enkeltbrevstakst for hver påbegyndt 50 Rbdlr. Enkeltbrevsportoen fra Ringsted til København var, jf. Kapitel 13, 5 Rbß:

5-100 Rbdlr. sølv: 1 × enkeltbrevtakst á 5 ß =
Ilagt brev til enkeltbrevstakst
I alt:
5 Rbß sølv
  5 Rbß sølv
10 Rbß sølv

som omregnet til Navne-Værdi er 10 × 250/200 = 12,5 = 13 Rbß Navneværdi, som det også fremgår af brevet.

Bagsiden bærer desuden påskriften vedr. Bærepenge: "Bp 8", der, for et indhold af 5-100 Rbdlr. i sølvværdi, passer med Kapitel 10, Fig. 10-3c på 6 Rbß sølv, som skal omregnes til Navneværdi: 6 × 250/200 = 7,5 = 8 Rbß N.V.

Som vanligt blev Bancobrevet automatisk frigjort ved inspektørens modtagerattest.

oldline

Ikke beskrevne Klasselotteri-Bancobreve
Robert Bechsgaard udgav i april 1987, oktober 1987 og oktober 1988 tre salgskataloger med bl.a. en lang række bancobreve til Klasselotteriet. Herunder ses det/de i disse kataloger omtalte Bancobrev(e) og illustration(er) af samme.

RB-Katalog nr.BySeglInspecteurIndholdÅrstal/TekstKommentar
3. 10.1988. 1270, s. 31.RingstedC7Bie47 Rdlr. 4 ßVist her på siden - brev nr. 1
3. 10.1988. 1271, s. 31.RingstedF6Bie312 Rdlr. 55 ßVist her på siden - brev nr. 2
3. 10.1988. 1272, s. 31.RingstedF6Scheel70 Rdlr. 8 ßVist her på siden - brev nr. 5

oldline

Tilbage til Kapitel 16

19.11.2015
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional