Klasselotteri-Kollektører fra Nysted 1753-1830
- og deres Bancobreve

© 2012-2016 - Toke Nørby

oldline

Nysted
blev oprettet som hovedpostkontor 15.09.1779 og skiftede først status igen 01.01.1845 (postkontor) (se DDPE-III, s. 627). (Fr. Olsen II, s. 266-67): Fra 01.07.1779 gik posten med den lollandske agende post for postvæsenets regning, og det var også gældende for Nysted fra 15.09.1779.

Efter Plakaten af 28.09.1779 samt circulaire af 13.12.1800:
"Brevene til Stederne paa den lollandske Post-Tour betales saaledes: Til Præstøe og Vordingborg med 3 Lß mere end til Kiøbenhavn, og til Nykiøbing, Stubbekiøbing, Nysted, Saxkiøbing, Mariboe, Naschou og Rødbye med 4 Lß mere end til Kiøbenhavn."

Folketællingerne
viser, at Nysted havde et indbyggertal på 489 i 1769, 627 i 1787, 690 i 1801 og 879 indbyggere i 1834. Der var således ikke behov for mere end een kollektør ad gangen i perioden 1753-1830.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark. Enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, men januar-listerne er her anvendt som gældede i december året før.
    I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne Under skemaet vises aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises de tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Nysted
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.-ca. dec.):Profession:Født/Død:
Ingen nævnt1753-1772 
Reimer, Lars (Lauritz?)1773Kiøbmandf. o. 1738 / ?
Ingen nævnt1774-1780 
Kielsen, Kiel Peter1781-1817Kiøbmand og Veiermesterf. o. 1860 / ?
Ingen nævnt1818 
Henricksen, Hans Jacob1819-1820Toldbetjentf. o. 1796 / ?
Gede, Johan Georg1821-1829Told- og Consumptionsbetjent samt Havnefogedf. 1775 / 23.06.1829
Ingen nævnt1830 

Nysted Kollektørsegl
Kielsen
Kiel Peter Kielsen. 1781-1817.
Kielsen
Kiel Peter Kielsen. 1781-1817.
Kielsen brugte tydeligvis de to segl i flæng.

Nysted Postsegl
C7
Chr. 7. 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
F6-1
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.
Seglet er anvendt fra 1808- ca. 1824.
Seglenes indbyrdes størrelsesforhold er ikke gengivet korrekt.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Lauritz Reimer. FT-1787. (I ovenstående avis står der Lars Reimer, men en sådan er ikke fundet i FT).
  3. Kiel Peter Kielsen. FT-1801.
  4. Hans Jacob Henricksen. FT-1834. (Det er usikkert, om dette er den rette person?).
  5. Johan Georg Gede

Tak
til Skanfil (N), Thomas Høiland, Morten Pieper m.fl. for udlån af de herunder viste Nysted-Bancobreve.

oldline

Deichmann
Kapitel 8, Fig. 8-2. (Gengivet med venlig tilladelse af Thomas Høiland).
1. Bancobrev afsendt i perioden dec. 1797-januar 1801 af kollektør Kielsen i Nysted.
Brevets tekst:

S. T:
Herr Inspecteur Deichman
ved det Kongl. Classe Lotterie
Herudi
150 Rdl.
Pr. Attest
udi
/
K.havn

(Salvo titulo (latin): "Med forbehold af titlen". Forkortelsen S.T. anvendtes i indledningen i breve for at undgå at skulle opregne alle den pågældendes titler. Dermed kom man ikke til at anføre en forkert titel).

Bagsiden udviser hele fem segl, tre Kiel Peter Kielsen-kollektørsegl og to Chr. 7-postsegl (selvom det var Fr. VI, der regerede på tidspunktet for dete bancobrevsafsendelse, var det stadig Chr.VII, der var konge). Desuden kartenummer og porto: "2 - 10 ß"

Da Deichmanns inspektørperiode var dec. 1797-januar 1801, jf. Kapitel 6, er brevet fra denne periode. En nærmere datering synes ikke nødvendig.

Som det fremgår af beskrivelsen af postfobindelsen til København (øverst på denne side), regnes portoen for et enkeltbrev at være 4 Lß fra Nysted til København. Man kan se af påskriften på bagsiden af brevet (kartenummer og porto), at postmesteren i Nysted har beregnet 10 Lß for brevet, hvilket må betyde, at der har været et indlagt brev, der skulle takseres særskilt, jf. senest 28.02.1788-placaten:

"Naar der følger Brev med Banco-sedlerne, hvori noget andet end den blotte Sum, Datum, Sted og Navn er anført, betales det som et særskilt Brev."

Takstudregningen for bancobrevet fra Nysted til København bliver således:

Bancosedler 150 Rdlr.: 1½ × enkeltbrev: 1½ × 4:
Indlagt brev:
I alt
6 Lß
 4 Lß
10 Lß

Det havde ingen betydning for Bancobrevet, at det var blevet frigjort med en afsenderattest. Deichmann kunne under alle omstændigheder frigøre brevet med sin modtagerattest.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-nysted-baum2-eu.
2. Udateret Bancobrev fra collecteur Kielsen i Nysted
Teksten på brevet lyder:

2 - 2 -
                Velædle
Herr Joh: F: Baumgarten
Inspecteur ved det Kongl.
Classe Lotterie
Herudi 59 Rdl
in Banco
   
udi
Kiøbenhavn

Forsidens "2 - 2 -" er muligvis et foreløbigt kartenummer og en ditto portoangivelse.

På Bagsiden ses kollektør Kielsens kollektørsegl samt "2 - 4", der er det senere påsatte kartenummer og portoangivelse.

Brevet blev takseret efter 28.03.1788-forordningen, som bl.a. siger, at Banco-Sedler 1-100 Rdlr. skulle betales som for 1 brev, altså:

1-100 Rdlr.: 1 × 4 Lß4 Lß

som det også fremgår af brevets bagside.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-nysted-baum15-eu.
3. Udateret Bancobrev fra collecteur Kielsen i Nysted
Teksten på brevet lyder:

3 - 4 -
                S. T.
Herr Joh: F: Baumgarten
Inspecteur ved det Kongl.
Danske Classe Lotterie
Lotterie Sager
Herudi
43 Rdl in Banco
   
udi
Kiøbenhavn

Forsidens "3 - 4 -" er muligvis et foreløbigt kartenummer og en ditto portoangivelse.

På Bagsiden ses kollektør Kielsens kollektørsegl samt "5 - 4", der er kartenummer og portoangivelse efter at brevet er blevet omkarteret undervejs.

Brevet blev takseret efter 28.03.1788-forordningen, som bl.a. siger, at Banco-Sedler 1-100 Rdlr. skulle betales som for 1 brev, altså:

1-100 Rdlr.: 1 × 4 Lß4 Lß

som det også fremgår af brevets bagside.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-nysted-baum13. (Gengivet med venlig tilladelse af Skanfil, N.)
3a. Udateret Bancobrev fra collecteur Kielsen i Nysted. (Indsat 20.06.2016).
Teksten på brevet lyder:

                N o 13
              Velædle
Herr Joh: F: Baumgarten
Inspecteur ved det
Kongl. Classe Lotterie
Herudi
32 Rdl in Banco
    Pr. Attest
   
udi
Kiøbenhavn

Forsidens (og bagsidens ditto) "N o 13" er Baumgartens registrering af bancobrevet.

På Bagsiden ses kun kollektør Kielsens kollektørsegl.

Brevet blev takseret efter 28.03.1788-forordningen, som bl.a. siger, at Banco-Sedler 1-100 Rdlr. skulle betales som for 1 brev, altså:

1-100 Rdlr.: 1 × 4 Lß4 Lß

som det dog ikke fremgår af brevet. At der tilsyneladende har medfulgt en attest har ingen forskel gjort. Baumgarten frigjorde under alle omstændigheder brevet med sin modtagerattest.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-nysted-baum20. (Ex Morten Pieper).
4. Udateret Bancobrev fra collecteur Kielsen i Nysted
Teksten på brevet lyder:

20/
              N o 49
Herr Johan Friderich Baumgarten
Inspecteur ved det Kongl. Classe Lotterie
Herudi 50 Rdl 23 ß
  = Pr. Attest
   
udi
Kiøbenhavn

Forsiden viser "N o 49", som er Baumgartens egen nummerering af bancobrevet. Forsidens "20" er muligvis et foreløbigt kartenummer, idet bagsiden viser kartenummer og porto: "20 - 4 ß"

På Bagsiden ses endvidere kollektør Kielsens kollektørsegl.

Takseringen følger princippet i Forordningen af 28.03.1788, som bl.a. siger, at Banco-Sedler 1-100 Rdlr. skulle betales som for 1 brev, og da enkeltbrevstaksten Nysted-København (lollandske post-tour), jf. Kapitel 13, note 5, var 4 Lß, er portoen:

1-100 Rdlr.: 1 × 4 Lß4 Lß

som det også fremgår af brevets bagside. At der tilsyneladende har medfulgt en attest har ingen forskel gjort. Baumgarten frigjorde under alle omstændigheder brevet med sin modtagerattest.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-nysted-bie5-eu.
5. Udateret Bancobrev fra kollektør Kielsen i Nysted
Teksten på brevet lyder:

  S: T:/
Herr Inspecteur Bie
ved det Kongl. Klasse Lotterie
Herudi
100 rd Banco
pr Attest
   
udi
K:havn

Bagsiden bærer kollektør Kielsens segl mellem to aftryk af postkontorets Chr. VII-segl. Postkontorets segl viser, at det var Christian 7, der var regent da brevet blev afsendt (Chr. 7 var konge 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808). Da Bie var inspektør i perioden 1801-december 1816 (Kapitel 6), og da brevet kun er blevet karteret en enkelt gang, antages det at være fra efter 01.05.1801, hvor der kom en posttakst, hvor også posttaksterne fra Nysted var vist.

Bagsiden viser kartenummer og porto: "5 - 4-", som, jf. Kapitel 13, er enkeltbrevstaksten fra Nysted til København. Brevet blev takseret efter princippet i 28.02.1788 forordningen, der bl.a. siger, at Banco-Sedler 1-100 Rdlr. skulle betales som for 1 brev:

100 Rdlr.. 1 × 4 Lß =4 Lß

som det også fremgår af brevets bagside.

Det havde ingen betydning for Bancobrevet, at det var blevet frigjort med en afsenderattest. Deichmann kunne under alle omstændigheder frigøre brevet med sin modtagerattest.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-nysted-bie4-eu.
6. Udateret Bancobrev fra kollektør Kielsen i Nysted
Teksten på brevet lyder:

  S: T:/
Herr Inspecteur Bie
ved det Kongl. Klasse Lotterie
Herudi
100 rbd Banco
pr Attest
   
udi
K:havn

Man bemærker, at værdien af Banco-Sedlerne er angivet som "rbd", altså rigsbankdaler, hvilket betyder, at brevet er fra perioden 01.02.1813-december 1816, hvor Bie gik af.

Bagsiden bærer kollektør Kielsens segl mellem to aftryk af postkontorets Fr. VI-segl. Desuden ses kartenummer og porto: "4 - 16" samt et regnestykke, der vist ikke har relation til dette Bancobrev.

Brevet blev takseret efter princippet i 28.02.1788 forordningen, der bl.a. siger, at Banco-Sedler 1-100 Rdlr. skulle betales som for 1 brev, og da taksten på bagsiden visr en enkeltbrevstakst på 16 Rbs, er brevet således fra perioden 07.08.1813-december 1816 - selv om beløbet ikke angives at være i Navne-Værdi:

100 Rdlr.. 1 × 16 Lß =16 Lß

som det som sagt også fremgår af brevets bagside.

Det havde ingen betydning for Bancobrevet, at det var blevet frigjort med en afsenderattest. Deichmann kunne under alle omstændigheder frigøre brevet med sin modtagerattest.

oldline

Ikke beskrevne Klasselotteri-Bancobreve
Robert Bechsgaard udgav i april 1987, oktober 1987 og oktober 1988 tre salgskataloger med bl.a. en lang række bancobreve til Klasselotteriet. Herunder ses det/de i disse kataloger omtalte Bancobrev(e) og illustration(er) af samme - hvis der var sådanne.

Jeg har nu skans af det/de herunder beskrevne og evt. viste bancobrev(e):

RB-Katalog nr.BySeglInspecteurIndholdÅrstal/TekstKommentar
3. 10.1988. 1264, s. 31.Nysted-Baumgarten32 Rdlr. i BancoPr. AttestVist her på siden - brev nr. 3a
3. 10.1988. 1265, s. 31.NystedC7Bie100 Rdlr.Pr. AttestVist her på siden - brev nr. 5
3. 10.1988. 1266, s. 31.NystedF6Bie100 Rdlr.Pr. AttestVist her på siden - brev nr. 6

oldline

Tilbage til Kapitel 16

20.06.2016
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional